Evolutie-theorie: Waarheid of Bedrog?

Vandaag  de dag neemt de evolutie-theorie aan populairiteit toe. Wat geloven de aanhangers van deze leer en wat verkondigen zij? We zullen hier op ingaan. De aanhangers geloven o.a. dat alle leven op aarde oorspronkelijk voortgekomen is uit wat zij noemen, een oerslijmpje. En deze abstracte, niet nader gedefinieerde bron zou de oorzaak van de mens, flora en fauna moeten zijn geweest. En dit alles zou dan per toeval ontstaan zijn. Degenen die deze theorie voorstaan, kunnen hier echter geen bewijzen bij leveren. En om die reden is het dan tot nog toe ook een theorie gebleken en geen wetenschappelijk vaststaand en bewezen feit.

                                       Een Ordelijk Proces.

Wanneer we naar de schepping kijken, zien we dat er een ordelijk samenstel heerst. Dit wil zeggen dat alles in goede orde geregeld is. Om maar eens enkelen voorbeelden te noemen: In het dierenrijk is alles ordelijk lijk geregeld.  En dit is natuurlijk ook zo bij de mensheid. Wanneer alles wat leeft op aarde slechts het product zou zijn van “toeval”, zou het eigenlijk één grote chaos moeten zijn. En dit is uiteraard niét het geval; we houden van orde. Daarnaast brengt alle leven dagene “naar haar aard” voort. En dit is nu net iets wat we ook in de Bijbel terugvinden. Luister eens wanneer die het scheppende werk van God beschrijft:

“En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest ewn het was morgen geweest: de vijfde dag. En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op den aarbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.”  (Genesis 1:20-25)

We zien hier voortdurend de woorden “naar zijn/hun aard”  verschijnen. En dit zien we ook steeds weer in het dieren- en plantenrijk. En dat niet alleen; we zien ook dat datgene wat God schiep, goed was. Dat wil zeggen dat vóórdat de zondeval plaatsvond, alles in harmonie met elkaar was. Na de zondeval deden zaken zoals vergankelijkheid, ziekte en tenslotte de dood hun intrede maar dit alles zorgde er niet voor dat de orde in flora en fauna verstoord werd. Welnu, wanneer we de evolutie-leer geloven, zou er niet van een geordend geheel sprake kunnen zijn. Dit alles zou dan veleer een chaos moeten zijn.

De Mens: Voortgebracht door “toeval” of Geschapen naar het Beeld van God?

Nadat God het dieren- en plantenrijk had geschapen, besloot Hij de mens te scheppen. In tegenstelling met de flora en fauna was God wat Zijn schepping van de mens betreft, veel nauwer en intensiever betrokken:

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het krruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over al het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.”  Genesis 1:26-28)

Hier zien we dat de door God geschapen mens volkomen verschilt met het dier. Leert de evolutie-theorie dat we op de een of andere manier uit de aap ontwikkeld zouden zijn, de Bijbel leert ons dat wij als mensen volkomen uniek zijn en een scherp contrast vormen met het dier. En dit zien we natuurlijk ook weer terug in de praktijk: het is de mens die over het dier heerst zoals bedoeld door onze Schepper. Wij mensen zijn niet de “meest ontwikkelde dierensoort.” Dit is een fabel. En velen hechten vandaag de dag eerder geloof aan fabels dan aan het betrouwbare bijbelse verslag. De schepping van de mens verschilt in die zin van de schepping van het dier dat alleen de mens in staat is, redelijke beslissingen te nemen. Het dier kan dit niet. Ook zien we dat alleen de mens een ethiek heeft en als zodanig in staat is, zich aan normen en waarden te houden. En dit zien we dan ook door de hele Bijbel heen. Steeds weer zien we daar dat de mens verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden door een Heilg en Volmaakt God. Toen Hij de mens Zijn geboden oplegde, sprak Hij niet tegen dieren. Die kunnen geen redelijke besluiten nemen en kunnen niet ethisch denken. Nadat God Adam, onze eerste voorouder, in de Hof van Eden geplaatst had, verboodt Hij hem van de vrucht van de Boom der kennis van goed en kwaad te eten. Later heeft hij dit echter tóch gedaan met alle qonsequenties van dien. En om die reden werd hij dan ook door God ter verantwoording geroepen. Dieren kan men niet ter verantwoording roepen. Wél is het mogelijk om dieren af te richten ofwel te dresseren opdat die een bepaald gedrag voortaan na zullen laten maar we kunnen daarbij nooit een beroep doen op de “vrije wil” zoals dit bij de mens wél kan. En we zien steeds weer dat God een beroep doet op de vrije wil van de mens. En God wil dat de mens Hem zal dienen. En zo zien we dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in plaats dat hij op de een of andere wijze ontwikkeld zou zijn uit de aap. Naar het beeld van God geschapen zijn betekent dat we een vrije wil hebben om keuzes te maken. Daarnaast kunnen we ook redelijk denken. We kunnen dingen logisch beredeneren. Dit zijn dingen die een dier niet kan.

                                                 De Gevolgen.

Nu gaan we kijken naar wat de (logische) gevolgen van de evolutie-leer zijn. Wanneer er daadwerkelijk geen Schepper zou zijn en wij allen uit een onpersoonlijke, niet nader te definieren bron afkomstig zouden zijn, wat zijn hiervan dan de consequenties? Daar er geen God zou zijn, is het dan de mens die de som van alle dingen is. Hij staat in het centrum en is het Hoogste Gezag op aarde. Het is hij die bepaalt wat goed en kwaad voor hemzelf (en vaak ook nog voor anderen) is. Het gevolg ervan is geweest dat dit bijvoorbeeld in het (nu voormalige) Sovjet-Rusland destijds tot de gewelddadige dood van miljoenen mensen heeft geleid. Karl Marx, de grondlegger van het Marxisme/ Communisme/ Bolsjewisme, Sociaal-Democratie had de wereld ooit eens voorgehouden: “Religie is Opium voor het Volk.”  En het is hij geweest die de “hoeksteen”  van een stelsel van terreur wat zijn weerga tot op heden niet heeft gehad, gelegd had. Nog steeds wordt algemeen aangenomen dat Marx het allemaal zo goed bedoeld had toen hij het Marxisme als fundament voor een “heilstaat” legde, waaruit dan op een bepaald moment de “volmaakte mens” tevoorschijn zou moeten komen. Het waren mannen zoals Wladimir Ulyanov Lenin, Leon Trotzky, Josef Stalin en anderen die van de “ware communistische doctrine” afgeweken zouden zijn dat dit alles tot een terreur van gigantische omvang geleid zou hebben. Maar niets is minder waar! Deze mannen hebben de leerstellingen van Marx maar al te goéd ten uitvoer gebracht. En dat is dan ook de reden dat er tegen de tweehonderd miljoen mensen om het leven gekomen zijn. En hoe komt dit? De stichter en de leiders van het communisme meenden dat zij het Hoogste Gezag waren. Er was geen God waaraan men verantwoording af hoefde te leggen dus bepaalden zíj wat goed was voor de Russische bevolking. En wanneer de staat “God” meent te moeten zijn, zijn de gevolgen desastreus. Natuurlijk zal er niet in iederéén een “tiran” schuilen zoals dit wél het geval geweest is met deze communistische leiders. Maar dit is waar de evolutie-theorie toe kan leiden. Een tweede gevolg is dat wanneer men de evolutie-leer aanhangt, men gaat geloven dat de mens niet meer dan een “ogelukje” is daar hij “toevallig” ontstaan is. Als zodanig heeft een mensenleven dan misschien niet zoveel waarde. En dan krijg je in vele gevallen te maken met abortus en euthanasie. Wanneer sommige vrouwen hun (ongeboren) kind niet langer zien als een kostbare gave van de Schepper, kunnen die er gemakkelijker toe komen om dit kunstmatig weg te laten halen. Wanneer men absoluut gelooft dat er geen Schepper is, dan neemt men het leven in eigen hand. Of men doet dit met het leven van anderen. Dit laatste is het geval met euthanasie. Wanneer men meent dat het leven “geen zin” meer heeft, is het beter om er maar een eind aan te maken. Dit zou voornamelijk opgaan voor hén die vanwege een bepaalde ziekte die veel lijden met zich meebrengt, geen uitzicht meer hebben op een toekomst.

                                         Een Leven ná dit Leven.

De Bijbel laat maar ál te duidelijk zien dat er ná dit aardse leven, er nóg een leven is. Nadat men gestorven is, komt men voor de Troon van Jezus Christus te staan alwaar men geoordeeld zal worden. Diegenen die Jezus Christus tijdens dít leven hier op aarde als hun Redder en Heer aanvaard hebben, zullen -zelfs na een leven van lijden en tegenslagen hier op aarde- uiteindelijk een stralende toekomst tegemoet gaan. Nadat zij door Hem het Hemels Rijk worden binnengeleid, zullen gedachten aan ziekte, gebrek, lijden enz. voorgoed verdwijnen. Dit zijn zaken die in de hemel namelijk onbekend zijn. Diegenen die Hem echter niet als dé Verzoening voor hun zonden zullen hebben aangenomen, zullen niet toegelaten worden. Zij zullen -en dit is beslist niet de wil van god!- voorgoed verloren gaan waarna het  lijden dan pas wérkelijk begint. Wanneer iemand niet in Jezus gelooft en tijdens zijn/haar ziekbed geen hoop heeft op een betere toekomst, kan zo iemand er makkelijker toe komen om bij de behandelend arts een verzoek tot euthanasie in te dienen. Hoewel men moet voldoen aan zeer strenge criteria om een dergelijk verzoek ingewilligd te krijgen, gebeurt het niettemin dat dit toch gehonoreerd wordt. Wanneer er eenmaal euthanasie toegepast is en de patiënt heengegaan is, is e voor hem/haar geen weg meer terug. Hij/zij zal dan in de onbekeerde staat voor God moeten verschijnen waar het oordeel uitgesproken zal worden. En aangezien men het leven wat men van God ter geschenke heeft gekregen, in eigen hand genomen heeft in plaats van dat men dit ondergeschikt had gemaakt aan de wil van God, zal hij/zij misschien de woorden te horen krijgen:

“Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van Mij, gij, werker der ongerechtigheid.”

En het is vreselijk om deze woorden te moeten horen van Iemand Die altijd getracht had om hem/haar voor een dergelijk lot te behoeden. Maar wanneer Gód de Hoeder van ons leven is, dan kan het leven soms ook heel moeilijk en zwaar zijn maar we hebben niettemin Zijn belofte dat wij veilig thuis zullen komen en dat we vol vreugde ontvangen zullen worden in een plaats waar noch dood, noch rouw, noch verdriet, ziekte of welke andere vorm van lijden dan ook ons nog langer zullen hinderen.

                                                 Doe het Nú!

Om die reden is het dan ook zeer belangrijk om nú de beslissing voor Jezus Christus te nemen. Neem Hem op dít moment nog aan als je Redder en Heer. Dan zul je ook verzekerd zijn van een eeuwig leven samen met Hem. Bidt tot Hem en als je niet weet, hoé te bidden, zeg dan gewoon:

“Here Jezus, wees mij zondaar genadig.”

Je zult merken dat God er inderdaad ís. En Hij zal je laten zien dat de evolutie-theorie waarbij de mens “baas in eigen buik” is, volkomen vals is.

 

Ton Nuiten – 28 Oktober 2008

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.