De Christen-Zionistische Doctrine, MH370 & MH17: Een Helse Doctrine!

Al enkele malen hebben we aandacht besteed aan het Christen-Zionisme, een doctrine die vandaag de dag in heel wat kerken in Europa en voornamelijk de Verenigde Staten gepredikt wordt. Om die eens samen te vatten: deze leer houdt in dat:

1: Het Joodse volk als geheel is nog altijd Gods uitverkoren volk.

2: De stichting van Israël als natie op 14 mei 1948 wordt door de aanhangers van deze ideologie gezien als een direct wonder van God; na circa 2000 jaar van ballingschap richt God Zijn aandacht weer op het Joodse volk.

3: de aanhangers zijn de overtuiging toegedaan dat het Joodse volk gedurende haar verblijjf onder de niet-Joodse volken, onterecht en buiten haar schuld is vervolgd geweest; de reden hierto wordt als volgt gegeven: de overheden en bevolking van deze naties war de Joden als ballingen verbleven, hebben het Joodse volk vervolgd omdat die “anti-Semitisch” waren en om onbegrijpelijke redenen een afkeer van hen hadden. De Joden zelf spreken over dit fenomeen als een “heidense” (= niet-Joodse) ziekte.”

4: Elke vorm van kritiek op Israël en/of het Joodse volk als geheel, wordt door de aanhangers van het Christen-Zionisme beschouwd als “anti-Semitisch” en als kritiek op God Zelf; termen zoals, “Wie God’s oogappel”(Israël) “aanraakt, raakt God Zelf aan” zijn geen uitzondering doch eerder de regel; dit houdt in dat als iemand Israël bekritiseert (vanwege de schending van de mensenrechten van de Palestijnen door de Israëlische overheid), hij dan tegen God ingaat en als zodanig God’s toorn in de nabije dan wel verre toekomst zal ervaren.

5: De rampen en problemen waarmee de de mensheid tegenwoordig mee te kampen heeft zoals o. a. de ebola-epidemie, toenemende misdaad, economische crises, natuurrampen zoals overstromingen in verschillende Aziatische landen, aardverschuivingen, aardbevingen etc., worden door de Christen-Zionisten beschouwd als wraakzuchtige vergeldingsmaatregelen van God voor wat het Joodse volk gedurende hun ballingschap in de gastlanden waar zij verblijven, door deze volken aangedaan zou zijn.

Dit is zo ongeveer een deel van de Christen-Zionistische doctrine. Hierbij moet worden aangetekend dat kritiek op Israël in zekere mate weliswaar mogelijk is en dan ook toegestaan wordt maar dat deze natie dan wél behandeld wordt als díe landen waar de mensenrechten ook geschonden worden. Nochtans zijn zij in tegenstelling met die andere mensenrechten schendende naties Gods uitverkoren volk! Een van de “paradepaardjes” die door de Christen-Zionisten vaak kundig bereden worden, zijn enkele verzen in het eerste bijbelboek, Genesis:

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

De Christen-Zionisten die Abram (die later Abraham zou heten) als de aartsvader van het Joodse volk beschouwen, menen nu dat dat de belofte van God aan Abraham dat wie hem zegenen zou, zelf gezegend zou worden en wie hem zou vervloeken, zelf vervloekt zou worden, niet slechts van toepassing was op Abraham zelf maar dat die in zekere zin “overgeërfd” werd door al diens nakomelingen en wel omdat ook zij net als Abraham, Joden zijn. Hier gaat het dan ook eerder om een rassenkwestie dan een geloofskwestie! Om die reden wordt kritiek op Israël (en het Joodse volk als geheel) door hen dan ook als een “vloek” gezien en gunstige, positieve berichtgeving over Israël (en het Joodse volk als geheel) dan ook als een “zegen.”

John Hagee. 

Een van de meest prominente Christen-Zionistische leiders van de Christen-Zionistische beweging is wel John Hagee, evangelist en voorganger van de Cornerstone Church in San Antonio in de Amerikaanse staat, Texas. Hagee geeft het gedachtengoed van het Christen-Zionisme goed weer door te verklaren dat de Christenen het verplicht zijn, Israël met alle mogelijke middelen te steunen; Israël is nog altijd het uitverkoren volk van God en om die reden moet de Christelijke Kerk als één man onvoorwaardelijk achter Israël staan. http://www.sacornerstone.org/about-supportisrael  Tevens is de kerk van Hagee een van de vele kerken die deel uitmaken van Christians United For Israel (CUFI). Hagee noemt vervolgens zeven redenen op, waarom de Christenen Israël moeten steunen. Met de eerste haalt hij Genesis 12:1-3 aan en vertelt dan dat die volken die Israël in het verleden gesteund hebben, de zegen van God ontvangen hadden; die volken die dit echter niet gedaan hadden, moesten de toorn van God ervaren. De derde reden die Hagee geeft om achter Israël te staan, is dat Jezus Christus volgens hem nooit zijn Joodse identiteit heeft opgegeven. Het is hier dat de nadruk gelegd wordt op de etniciteit van Jezus als Jood en dit heeft weer te maken met ras. Verder kan Jezus niet los worden gezien van het Joodse volk; men kan niet zeggen, een Christen te zijn en geen liefde voor het Joodse volk te hebben. Hagee zegt voorts dat Jezus het Joodse volk als Zijn familie beschouwde waarbij hij Matheüs 25-40 aanhaalt. In Mattheüs 25:31-46 lezen we over het laatste oordeel als alle volken voor de troon van Jezus zullen staan; die volken die het Joodse volk gesteund en geholpen zullen hebben, worden tot het Koninkrijk Gods toegelaten; zij worden de “schapen” genoemd; die volken echter die het Joodse volk niet gesteund hebben, de “bokken”, worden echter doorverwezen naar de hel. De Joden worden door Jezus beschouwd als “Zijn broeders”, en wat de “schapen” voor hen gedaan hebben, hebben zij aan Jezus Zelf gedaan, zo betoogt Hagee. Die volken die het Joodse volk niet geholpen hebben, hebben dit in werkelijkheid ook niet aan Jezus Zelf gedaan. De “heidenen” (niet-Joden) werden door Jezus nooit Zijn broeders genoemd. Verder beweert Hagee dat de Romeinse hoofdman als eerste het Evangelie ontving omdat die het Joodse volk gesteund had. Verder meent Hagee dat alle volken door mensen gesticht werden, maar dat Israël door God geschapen werd. En dit is al vreemd want we lezen het volgende in het boek Handelingen:

“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen.” (Handelingen 17:26)

Uit dit vers blijkt duidelijk dat God de hele mensheid geschapen heeft uit “één bloed”, (een mens.) Uit wat John Hagee hier allemaal zegt, kunnen we opmaken dat het hier om twee kernpunten gaat: 1: het Joodse volk wordt in tegenstelling met alle niet-Joodse volken op een voetstuk geplaatst. 2: het gaat hier eerder om het begrip, ras in plaats van geloof in God. En verder beweerde Hagee dat Amerika te kampen heeft met o.a. ebola, misdaad, economische crisis etc. omdat President Barack Obama niet genoeg liefde voor Israël zou hebben. Zie de pre-view van de betreffende video whtt.potbean.com/?s=cufi

Onchristelijke opvattingen. 

Wat Hagee allemaal gelooft en leert, kunnen we op zijn best verderfelijke ketterijen noemen! Door een leer te verkondigen waarbij Israël (en het Joodse volk) op een voetstuk geplaatst wordt en de overige niet-Joodse (heidense) volken een teweederangs status te geven, geeft hij het beeld van God als een racist! En om met vreemde theorieën te komen waarbij volken die Israël niet geholpen zouden hebben, getroffen zouden zijn met allerhande rampen en tegenspoed, is uit den boze!  En hoewel er onder de verschillende Christen-Zionistische segmenten verschillende opvattingen kunnen zijn, deelt deze beweging als geheel bovenstaande kenmerken. Het Christen-zionisme is dan ook een beweging met onchristelijke opvattingen. 

De Christen-Zionistische Doctrine: Een Leer Uit De Hel. 

Voordat we verder gaan, moeten we eerst de aandacht vestigen op enkele belangrijke punten:

1: vele aanhangers van de Christen-Zionistische leer zijn eerlijke en oprechte Christenen die een ander nooit iets kwaads toe zouden wensen.

2: in hun tijdschriften en boeken zijn naast de Christen-Zionistische doctrine tevens artikelen te vinden die gewoonweg bijbels en goed zijn; we kunnen hierbij denken aan o.a. bijbelse opvattingen over het avondmaal, bekering, evangelisatie, de liefde tot de naaste etc.

Het is dan ook om die reden dat we eerder de nadruk leggen op de Christen-Zionistische doctrine (die volkomen verkeerd is) dan op de aanhanger ervan! Verder hebben velen van hen nog nooit de agschuwelijke gevolgen die deze leer heeft, goed doordacht. Dan gaan we nu verder en we zullen laten zien, wat voor afschuwelijke gevolgen deze leer die eigenlijk een leer uit de hel is! Zowel in het verre als in het recente verleden zijn er mensen geweest die zich niet als te positief over Israël uitgelaten hebben; zij hebben beweerd dat de Joden de wereld regeren via stromannen en via landen waarover zij (achter de schermen) een grote invloed hebben op de politiek ervan. Een van hen was niemand minder dan de nu voormalige Premier van Maleisië, Mahathir Mohamed. Op zijn website, chedet.cc/?p=1425 laat hij zich zeer negatief uit op zowel Israël als natie als het Joodse volk zelf. Mohamed heeft o.a. meer dan eens beweerd dat de Verenigde Staten door de Joden als een proxy gebruikt wordt om er de regering in bepaalde landen omver te werpen om er vervolgens een Amerika-Israël-vriendelijk regime aan da macht te brengen. Volgens de Joden is hij dan ook een “anti-Semiet.” Wát Mohamed allemaal zegt, hoeft volgens sommigen niet allemaal waar te zijn. Dat de Joden in ieder geval de filmindustrie in Hollywood in hun macht hebben, wordt door niemand minder toegegeven dan door de Joodse columnist, Joel Stein, van de Los Angeles Times! Zie: http://www.newobserveronline.com/jews-boast-of-owning-hollywood-but-slam-gentiles-who-say-the-same/ Daarnaast bepalen zij ook zowel het Amerikaanse binnenlands- als het buitenlands beleid. Dit wordt onhuld door een voormalige orthodox-Talmudische Jood, Nathanael Kapner, die tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Zie: http://www.realjewnews.com/p=338 (“How Jews Control America”) En dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Wat Mahathir Mohamed beweert, is dus niet bepaald ongegrond!

Kritiek op Israël, het Joodse Volk & De “Vloek.” MH370 & MH17. 

Als we nu terug gaan naar de Christen-Zionistische leer en deze bestuderen, wordt het duidelijk dat Mahathir Mohamed met zijn kritiek op Israël en het Joodse volk volgens deze leer, hen “vervloekt” heeft. En dit kan volgens deze leer dan ook niet zonder gevolgen blijven. In maart 2014 verdween de Maleisische airliner, MH370, tijdens een vlucht plotseling van de radar. Ondanks massale speurtochten werd er (tot voor kort) niets meer van gevonden. En op 17 juli 2014, werd een tweede Maleisisch passagiersvliegtuig boven Oekraïne neergehaald. Hoewel er al snel met de beschuldigende vinger naar de Russische President, Vladimir Putin en de pro-Russische separatisten gewezen werd (en er tegelijkertijd een ant-Russische propagandacampagne door de Westerse media begonnen werd die tot op de dag van vadaag voortduurt), staat nu nog niet vast, wie de dader(s) waren. Welnu, volgens de Christen-Zionistische doctrine heeft Mohamed met zijn negatieve uitlatingen over Israël en het Joodse volk, hen “vervloekt.” Als gevolg daarvan heeft God ervoor gezorgd dat deze beide rampen konden plaatsvinden! Zou men dit de aanhangers van de Christen-Zionistische doctrine vertellen, dan zouden die (terecht) in afschuw terugdeinzen: hoe ter wereld, durft ook maar íemand zoiets gruwelijks te beweren! En zij hebben dan ook groot gelijk! Maar…hun leer vereist dat iets dergelijks geloofd wordt. Dat zij een dergelijke duivelse opvatting als ronduit vreselijk verwerpen, duidt er echter op dat zij de vreselijke gevolgen die hun leer kan hebben, nog nooiit volledig onder ogen hebben gezien! Het ís ook ronduit duivels en demonisch om deze gruwelijke tragedies in verband te brengen metde kritiek van Mahathir Mohamed! Het is dan ook daarom dat we wijzen op deze duivelse doctrine en beslist níet op de aanhangers ervan! Om die reden zou het eens goed zijn voor de Christen-Zionisten om hun leer zelf eens goed te bestuderen om eens in te gaan zien, wat een God- en mensvijandige doctrine die wel niet is! Het is dan ook zeer te hopen dat zij deze helse leer voorgoed zullen verwerpen!

Ton Nuiten – woensdag 21 oktober 2015.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.