De Christen-Zionistische Doctrine & De Talmud.

De Christen-zionistische doctrine waaraan we al eerder aandacht hebben besteed, zullen we nu in al haar verschrikkingen onthullen. Een hoofdcomponent van deze leer is dat als men Israël c.q. het Joodse volk als geheel zegent (o.a. door middel van financiele donaties aan verschillende Christen-zionistische stichtingen en organisaties ten behoeve van Israël), hij door God gezegend zal worden. Als men echter kritiek heeft op de staat Israël (wat haar houding tegenover de mensenrechten van de Palestijnen die door deze natie voortdurend worden geschonden betreft), zal men vroeg of laat daarvan de consequenties ondervinden; hij heeft Israël dan met diens kritiek “vervloekt” volgens deze leer. De Christen-zionistische leiders halen dan als paradepaardje het volgende vers uit het eerste bijbelboek, Genesis, aan:

 

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12:3a)

 

Als we de verzen 1-4 lezen, zien we dat het hier gaat om God Die Zich aan Abram, de aartsvader van het bijbelse Oud-Testamentische volk Israël, openbaart. Abram (die later Abraham zal heten), krijgt van god de opdracht haard en huis te verlaten om op weg te gaan naar een land waar God hem toe leiden zal. Daarbij krijgt Abram de belofte dat eenieder die hem zegent (weldoet), zelf een zegen zal ontvangen en dat hij die Abram vervloekt (tegen zal staan, kwaad wil doen), zélf vervloekt zal worden. Als we deze verzen nauwkeurig lezen, wordt het duidelijk dat deze belofte specifiek op Abram van toepassing was; in die tijd ws er nog niet zoiets als een Joods volk of land. Deze zegen kon -en kan ook nú niet- van toepassing zijn op het gehele Joodse volk. En toch zéker niet, daar circa 95% van de huidige Joden nakomelingen zijn van de Khazariërs, een oorlogszuchtig volk wat ooit eens het gebied van wat nu het zuiden van Rusland is, bewoonde! Rond circa 740 AD namen de Khazariërs (die toen op het hoogtepunt van hun macht stonden), de Talmudisch-Joodse religie aan. Een goed artikel over de geschiedenis van de Khazariërs en de enorme invloed die zij over de hele wereld zouden verkrijgen en ook nu handhaven, is hier te vinden: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-geheime-maffia-uit-khazaria/ De Khazariërs zijn eigenlijk afstammelingen van een Turks-Fins volk en is dan ook niet “Joods” te noemen. En tijdens hun bekering tot de Joodse religie, hadden zij de Talmud als hun leidraad genomen. Professor Texe Marrs, heeft in het recente verleden aandacht aan dit onderwerp besteed. https://www.youtube.com/watch?v=vmSVpsoHM9w  (“DNA reveals ashkenazi “Jews” are not Descendants of Abraham but of King Bula and the Khazars.”) zie ook: http://www.boublog.nl/2012/10/03/benjamin-friedman-waarschuwde-tegen-het-zionisme/

 

Het Religieuze Aspect: Christen-zionisme en de Khazariërs. 

 

Wat we nu willen doen, is dat we willen wijzen op het religieuze aspect: de leer dat God nog altijd met Israël en het Joodse volk zou zijn en wel vanwege etnische afstamming. Ofwel: de belofte die eens aan Abram gedaan werd, werd door de Joden door de eeuwen heen automatisch overgeërfd, eenvoudigweg omdat die verre nakomelingen zijn van Abram. Hier gaat het dan ook om het principe, ras, etnische afkomst. En deze visie is binnen het Christen-zionisme allesbepalend: als men Joods is, maakt het niet uit hoe men zich gedraagt of wat men ook doet, hetzij goed of kwaad; de belofte van God aan Abram gegeven, is dan ook automatisch van toepassing op hem/haar. Vele Christen-zionisten weten echter niet dat de overgrote meerderheid van de huidige Joden Khazariërs zijn! Het gevolg is dat hun leer op deze wijze tenietgedaan wordt; daar de huidige Joden eigenlijk géén nakomelingen van Abraham zijn, vervalt daarmee natuurlijk ook de belofte van goddelijke bescherming zoals we die gelezen hebben in Genesis 12:3a (hoewel we al zeiden dat die slechts van toepassing was op Abram!) Zij leren immers dat 1: de belofte lang geleden aan Abraham gedaan, wordt automatisch overgeërfd door zijn nakomelingen, en wel door geboorte. En dit op zichzelf is al een verkeerde redenering, daar de belofte door God aan Abraham persoonlijk werd gedaan en er in die tijd nog geen sprake van een “Joods volk” was! Bovendien was Abraham volgens het bijbelse verslag afkomstig uit Ur, het land der Chaldeëen ofwel uit Babylon. Hij was dus geen “Jood” maar een Babyloniër! Zouden de Christen-zionisten hun verkeerde en foutieve ideologie desondanks toch willen handhaven, dan zouden zij het huidige Israël in het Midden-Oosten Babylon (of Khazaria)  moeten noemen! Een ander feit waarvan de Christen-zionisten niet op de hoogte zijn, is dit: de orthodoxe Joden hebben níet het Oude Testament als hun enig gezaghebbend heilig boek! Het is de Talmud die in het huidige orthodoxe Jodendom het hoogste gezag heeft. Na hun bekering tot het Judaïsme, namen de Khazariërs tevens de Talmud als hun dagelijkse leidraad over. Het Oude Testament wordt ook wel gelezen maar dan wél door de lens van de Talmud! Hier zijn enkele citaten van uitspraken van prominente Joden betreffende de oorsprong van de Talmud:

“Phariseeism became Talmudism, Talmudism became Medieval Rabbinism. Both throughout  these changes it be- came…the spirit of the ancient Pharisees survives unaltered.” (Louis Finkelstein)

“The Talmud then, is the written form of that wich, in the time of Jesus was called the tradition of the elders and to wich he makes frequent allusions.” (Michael Rodkinson)

Finkelstein zegt hier dus dat de Talmud zoals die nu is, ononderbroken terugggevoerd kan worden tot de oude Farizeëen in de tijd van Jezus Christus. Jezus verwees ook naar de Talmud gedurende Zijn bediening in Israël, maar níet op een positieve wijze! (zie Marcus 7:1-13 en Mattheüs 15:1-9)  De vraag is nu: hoe kwam die dan in het bezit van de Farizeëen? De waarheid is dat die ontstaan is in het oude Babylon, in de tijd dat de bevolking van Juda zich in deze regio in ballingschap bevond. Het is daar dat de Joden voor de eerste maal in een vreemde omgeving terechtkwamen. Zij waren door Nebukadnezar, koning van Babylon, naar zijn land gedeporteerd vanwege, zoals het Oud-Testamentische verslag zegt, hun ontrouw aan God en de occulte demonische Baäls-religie die zij er voor in de plaats hadden gesteld. De uitoefening van deze religie ging gepaard met allerlei occulte ceremonieën en praktijken waarbij zelfs kinderoffers aan de god, Moloch, werden gebracht. Ook pedofilie was er de gewoonste zaak van de wereld. In Babylon werden dezelde zaken aangetroffen. Dus verschilden Joden en Babyloniërs niet veel van elkaar wat deze heidense godsdienst aangaat, behalve op een punt: de Joden waren nu de (gedwongen) onderdanen van een koning in een rijk wat hen vijandig gezind was. Het is daar dat zoals al gezegd dat de Talmud ontstaan is. Die wordt dan ook de Babylonische Talmud (BT) genoemd. Er is nog de Jeruzalemse TalmudHet is echter dat de Babylonische Talmud in het orthodoxe Jodendom het hoogste gezag heeft. Nadat de Babylonische ballingschap tot een einde gekomen was, keerde een kleine groep Joden die zich tevoren weer tot God bekeerd hadden, terug naar Israël.  De Talmud die tot circa 200-500 AD oraal mondeling werd overgeleverd, werd toen op schrift gesteld. Volgens de orthodoxe Joden werd tijdens de openbaring van God aan Mozes op de berg Sinaï naast de schriftelijke overlevering (het Oude Testament zoals wij dit nu kennen), ook de orale overlevering aan hem overgeleverd. En het is deze laatste overlevering die in het Jodendom het hoogste gezag heeft en doorslaggevend is in alles betreffende de dagelijkse levenswandel van deze Joden.

 

Anti-christelijk, Mensonvriendelijk en Racistisch. 

 

De Talmud die nadat die eenmaal te boek werd gesteld, heeft sindsdien vele aanvullingen gekend; door de loop der tijd zijn er vele commentaren van rabbijnen aan toegevoegd. Wat minder bekend is, is dat die zeer kleinerende en beledigende beschrijvingen over Jezus Christus en het Christendom in het bijzonder en over de niet-Joden in het algemeen bevat. Op het kanaal van youtube zijn meerdere video’s over de Talmud te vinden. Een van deze video’s is hier te vinden en geeft een goed beeld van waaróm Jezus zo fel van leer trok tegen de Farizeëen in Zijn tijd: https://www.youtube.com/watch?v=quTXwTjgfc0  (“Satanic Talmud.”)  Ook wordt er verklaard wát de Talmud precies leert over Joden, Christenen en niet-Joden en het blijkt dat dit “heilig boek” eigenlijk niets anders dan een ant-christelijk, mensonvriendelijk en racistisch werk is.

 

Enkele voorbeelden. 

 

Hier volgen enkele voorbeelden van wat de Talmud leert:

Als een Jood iets vindt, een voorwerp, wat het eigendom van een niet-Jood is die dit enige tijd daarvoor kwijtgeraakt is, dan hoeft de Jood (hoewel hij weet aan wíe dit toebehoort en hij op de hoogte is van de woonplaats van de niet-Jood), dit voorwerp niet aan hem terug te geven; hij mag dit als zijn eigendom beschouwen. (Baba Meziah 24) 

Als een Jood door een “Goy” (eigenlijk “vee”, een vernederende term voor de niet-Jood), geslagen word, moet de Goy gedood worden. (Sanhedrin 58b) 

Als een Jood een Goy vermoordt, staat daar geen doodstraf op. (Sanhedrin 57a) 

Dat wat een Jood van een Goy steelt, mag hij houden. (Sanhedrin 57a)

Alle kinderen van de Goyim zijn beesten. (Yebamoth 98a)

Deze en andere voorbeelden zijn ook weer terug te vinden in de genoemde video. Een andere site waar de Talmud gedetailleerd wordt uitgelegd, is talmudical.blogspot.nl van Michael Hoffman. Bekijk er ook de video met de voormalige Talmud-student, Yossi Gurvitz (“When Israel is Mighty.”)

 

Grote Onwetendheid en Christendom(mige) Onnozelheid. 

 

Het is nu niet fijn om dit te moeten zeggen, maar het is een feit dat de Christen-Zionisten (evenals vele lieve Joodse medemensen trouwens) niet op de hoogte zijn van hetgeen we hierboven beschreven hebben; zij zijn eenvoudigweg niet bekend met het feit dat de Talmud een demonisch en anti-christelijk boel is! Deels is dit te begrijpen omdat dit voor zo lange tijd verborgen is gehouden. In vroegere tijden was dit echter anders. Het was de vermaarde hervormer, Maarten Luther, die er bij iedereen in zijn tijd er op aandrong, vriendelijk en aardig voor de Joden in hun midden te zijn. Tegelijkertijd trachtte hijzelf de Joden tot het Christelijk geloof (het geloof in Jezus als de wáre Messias) te bewegen. Die weigerden echter en de officiële geschiedenis beschrijft, hoe Luther zich van die tijd af tegen de Joden keerde en zelfs een boek schreef “Over de Joden en hun Leugens.”  En dit omdat zij zich niet tot het Christendom wilden bekeren. Althans, zo luidt de officiële versie. Maar wat was nu de wáre reden dat Luther zich zo fel tegen de Joden van zijn tijd keerde? Zoals gezegd, had Luther iedereen in zijn dagen dringend geadviseerd, om zoals hij dit zelf ook was, vriendelijk en aardig te zijn tegen hen. Dit veranderde echter nadat hij bezoek had gekregen van een tot het Christendom bekeerde Jood die hem vertelde wat de Joden wérkelijk geloofden en waar het wáre fundament van hun geloof was. Het was toen voor de eerste maal dat Luther van de Talmud hoorde en de vreselijke afkeer die de Joden voor Jezus Christus, het Christendom en de seculiere niet-Joodse mensheid koesterden. Vanaf die tijd veranderde Luther’s houding tegenover de Joden totaal en het is om die reden dat hij zijn genoemde boek over de Joden heeft geschreven.

 

Maarten Luther en Jezus Christus. 

 

Wat hier zo opvallend in het oog springt, is dit: Zowel Jezus Christus als Maarten Luther lieten zich in niet mis te verstane termen, fel en negatief over de Joden uit! En dit deden zij niet voor niets; beiden veroordeelden de Joden voor hun weerzin tegen God, Zijn Woord, de Bijbel en de Christelijke Kerk. Hoewel Luther op dezelfde wijze tegen de Joden optrad als Jezus vele eeuwen vóór hem gedaan had, wordt Luther door de Christen-zionisten desondanks als een “anti-Semiet” beschouwd. Als dit nu waar zou zijn, dan zou Jezus toch zéker een “anti-Semiet” moeten zijn geweest volgens diezelfde Christen-zionistische leer! De Christen-zionisten (die zelf nota bene ook in Jezus als hun Verlosser geloven), zíen dit echter niet. In plaats daarvan hebben zij zich in hun onwetenheid verenigd met een orthodox Jodendom wat van Jezus en het Christendom níets wil weten. Om  hun weerzin tegen Jezus en de Kerk te rechtvaardigen, hebben de Talmudische Joden de mythe van het “kerkelijke anti-Semitisme” gecreëerd; en de Christen-zionisten gaan hier maar ál te graag in mee! Hadden zij hun Bijbel maar beter gelezen (en vooral het boek Handelingen), dan zouden zij geweten hebben dat de vroegere Kerk vervolgd werd door Joden!

 

Andere Joodse Mythen die als Waarheid Door de Christen-zionisten geaccepteerd zijn. 

 

Hier volgen enkele voorbeelden van mythen (eigenlijk Joodse fabels), die als een onbetwiste waarheid door de Christen-zionisten zijn aanvaard:

1: Het waren de Romeinen die voor de kruisiging en dood van Jezus Christus verantwoordelijk waren. 

(De Bijbel): “Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw Midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet; deze Jezus Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.” (Handelingen 2:22-23)

En aan het einde van zijn prediking zegt Petrus deze woorden:

“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus Die u gekruisigd hebt.” (vers 36)

Wat de apostel Petrus hier op de Pinksterdag zei, is duidelijk; de “Israëlitische mannen” ofwel de Joden, waren degenen die de wáre verantwoordelijken voor de kruisiging en dood van Jezus waren. De Christen-zionisten (die toch ook een Bijbel hebben), blijven echter bij de Joodse mythe, waarmee zij duidelijk maken dat de Bijbel op dit punt niet waar is! De apostel, Paulus, laat zich in nog sterkere bewoordingen over de Joden uit in zijn eerste zendbriek aan de Christelijke gemeente te Thessalonica:

“Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.”  (1 Thessalonicenzen 2:14-16)

Maar deze bijbelse waarheid schijnt ook niet van veel betekenis voor de Christen-zionisten te zijn; de Joodse mythe dat de Romeinen de enige schuldigen aan de kruisiging en dood van Jezus waren, gaat er bij hen beter in dan deze bijbelverzen. Ook hier maken zij duidelijk dat de Bijbel (waar de leiders en voorgangers onder hen uit prediken!), op dit punt níet waar is! Maar zo onderscheiden zij zich niet van hen die beweren dat de Bijbel “fouten” zou bevatten! Volgens de Christen-zionistische leer is ook de apostel Paulus (die de Christen-zionisten nota bene als een “geestelijke reus” wordt beschouwd!), een “anti-Semiet.” En ook híer valt weer op dat Paulus net zoals Maarten Luther dit eeuwen later zou doen, zeer fel en negatief was tegenover de Joden! En zo hebben we drie mensen die zich zeer fel tegen de Joden uitlieten: Jezus Christus, de apostel Paulus en Maarten Luther. Van deze drie word echter alleen MaartenLuther als een “Christelijke anti-Semiet” beschouwd! Het zal dan ook duidelijk zijn dat de Christen-Zionistische leer voor veel verwarring, vooroordelen en allerhande valse aantijgingen zorgt. Dit dringt echter niet tot de aanhangers van deze leer door.

2: De Joden zijn tijdens hun ballingschap door de eeuwen heen buiten eigen schuld uit Europese landen verdreven, omdat de regering en bevolking van die landen een hekel aan hen hadden, en de reden daarvan was dat die inheemse bevolking en hun overheid “anti-Semitisch” waren. 

De wáre geschiedeins laat ons echter iets heel ánders zien! Voordat zij verdreven werden, hadden de Joden al voor heel wat onrust en problemen gezorgd.Sterker nog: daar waar zij een zekere invloed en macht verkregen hadden, verging het de bevolking en vooral de kerk van een land waar zij als “gastvolk” verbleven, zeer slecht. Hier is een voorbeeld: In 1751 was de nood in het Katholieke Polen tot het hoogst gestegen; Christenen werden er door Joden onderdrukt en getiranniseerd. Om die reden richtte paus Benedictus XIV zich in zijn herderlijk schrijven op 14 juni van dat jaar tot de primaat, aartsbisschoppen en bisschoppen van Polen. Hij veroordeelde de wrede werkwijze waarmee de Kerk door de Joden in Polen onderdrukt werd en drong aan op maatregelen tegen hen. http://www.revisionisthistory.org/pope1.html  (“On Jews and Christians Living in the Same Place.”)  En zo zien we dat ook deze paus zich net zoals Jezus, de Zoon van God, Paulus de apostel en Maarten Luther voor hem gedaan hadden, zeer negatief uitliet over de Joden! En dat wat er in Polen gebeurde, gebeurde eeuwen eerder in Israël: de Christelijke Kerk werd vervolgd door Joden. Nochtans houden de Christen-zionisten aan de Joodse mythe van een “Christelijk-anti-Semitische Kerk” vast, waarmee zij eigenlijk niet slechts Maarten Luther maar ook Jezus Christus en de apostelen, Petrus en Paulus, verloochenen.

 

De Ware Reden Voor De Verdrijving van de Joden uit Europese Landen. 

 

We hebben gezien dat daar waar Joden in de gastlanden waar zij verbleven, en er een zekere invloed en macht verkregen hadden, het de inheemse bevolking slecht verging. De wáre, ofwel de hoofdreden dat de Joden uit Europese landen verbannen werden, was dat men er op zeker moment achter kwam wat de Talmud over Jezus Christus, het Christendom en de niet-Joden te zeggen had! De Europese landen waren in vroeger tijden hoofdzakelijk Christelijk en deze ontdekking was voor hen bepaald schokkend te noemen. Het gevolg was dat de christelijke overheden eisten dat de kleinerende en beledigende passages uit de Talmud verwijderd werden. Elders werd de Talmud in beslag genomen en publiekelijk verbrand. Dit weerhield de Joden er echter niet van, hun Talmudisch geloof te hand haven. Het gevolg was dan ook dat zij uit de Europese landen verbannen werden.

 

Hoe Het Allemaal Begon. 

 

We zouden ons ook eens af moeten vragen om welke reden de Joden voor het eerst in de menselijke geschiedenis uit hun land werden verdreven. Als we het Oude Testament doorlezen (het eerste en tweede boek der Koningen), wordt het duidelijk dat al deze Israëlitische koningen, hun koninklijk hof en een overgroot deel van de Israëlieten, enkele uitzonderingen daargelaten, na van God afgeweken te zijn, vervielen tot afgoderijen. Zij begonnen de heidense goden van de buurvolken te vereren wat niet zelden gepaard ging met het brengen van kinderoffers en allerlei occulte ceremonieën. God zond dan Zijn profeten er op uit om zowel koning als volk te vermanen, op te houden met deze gruwelen om vervolgens terug te keren tot Hem. God sprak via Zijn profeet, Jeremia, het Joodse volk aan om het tot Hem terug te doen keren:

“Het woord dat tot Jeremia is gekomen over heel het volk van Juda, in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia – dit was het eerste jaar van Nebukadrezar, koning van Babel – dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot heel het volk van Juda en tot al de inwoners van Jeruzalem: Vanaf het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda tot op deze dag – dit is het drieëntwintigste jaar – is het woord van de HEERE tot mij gekomen. Ik sprak vroeg en laat tot u, maar u hebt niet geluisterd. Ook heeft de HEERE al Zijn dienaren, de profeten, vroeg en laat gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren. Ze zeiden: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de HEERE u en uw vaderen gegeven heeft. Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek Mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal Ik u geen kwaad doen.  Maar u hebt naar Mij niet geluisterd, spreekt de HEERE, zodat u Mij tot toorn verwekte met het werk van uw handen, uzelf ten kwade. Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE,  en ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. (Jeremia 25:1-11)

In 586 v. Chr. veroverde Nebukadrezar met zijn legers Jeruzalem, verwoestte er de tempel en voerde de Joodse bevolking in fasen naar Babel. God maakte echter duidelijk dat dit niet het definitieve einde van het Joodse volk zou zijn:

“Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Ik zal over dat land al de woorden brengen die Ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen. Zo zal Ik hun naar hun daden en naar het werk van hun handen vergelden.” (Jeremia 25:12-14)

Later werd Babel door de Perzen (Iran) en Meden veroverd. Het was de Perzische heerser, Kores, die door God geroepen werd, het Joodse volk uit de ballingschap terug te laten keren naar Israël:

“In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle konikrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken.” (2 Kronieken 36:22-23)

Na Israël’s herstel uit de Babylonische ballingschap zien we nergens in de Bijbel dat nadat het Joodse volk veel later door Hadrianus in 132 AD verdreven zou zijn, er in de toekomst daarna, een derde herstel zou zijn. De profeet, Daniël, beschrijft in zijn gelijknamige boek dat hij op een bepaald moment merkt dat de dagen van de Babylonische ballingschap waarin hij en het Joodse volk tot dan toe verblijven, bijna voorbij zijn, waarop hij zich met vasten tot gebed tot God begeeft. (Daniël 9:1-19) Die zend de engel, Gabriël, naar hem toe en die Daniël de toekomst van het Joodse volk  van vlak na de terugkeer van het volk naar het land tot de verwoesting van de daarna inmiddels al lang gebouwde tweede tempel door de Romeinse veldheer, Titus, verkondigd; in de tussentijd zou de Messias (Jezus) geboren worden Die echter buiten eigen schuld zou worden gedood. (zie Daniël 9:24-27) En dit zou de belangrijkste reden voor de tweede ballingschap van het Joodse volk zijn. Daniël 9:24-27 beschrijft hier de toekomst van het Joodse volk van vlak na de Babylonische ballingschap tot aan de verwoesting van de inmiddels herbouwde tweede tempel door Titus en daar eindigt het mee; zou er dan nog sprake geweest zijn van een toekomstig herstel van het Joodse volk naar Israël in de dan nog verre toekomst, dan zou de engel ook dit aan Daniël hebben meegedeeld. Maar dat lezen we niet; zoals gezegd, eindigt het met de verwoesting van Jeruzalem en de tweede tempel door Titus en zijn legioenen.

 

“Zwaar maken” of “Versterken”? 

 

Het is daar dat we in vers 27 het volgende lezen:

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.” 

De Christen-zionisten nu, menen dat het hier over een anti-christ gaat die ergens in de toekomst een verdrag met Israël sluiten zal en wel op een moment dat de oude Mozaïsche offerdienst in een dan inmiddels herbouwde tempel te Jeruzalem hervat zal zijn of hervat zal gaan worden. Deze symbolische “jaarweek” is bij de Christen-zionisten ook wel bekend als de “Grote Verdrukking.” Ergens in de toekomst zal er een verdrukking zijn die de wereld nog niet eerder heeft meegemaakt, een tijd waarin een berucht wereldleider, de anti-christ op aarde de absolute heerschappij zal hebben. Enige tijd nadat deze leider een verdrag met Israël gesloten zal hebben en het Joodse volk daar toegestaan zal hebben de Mozaïsche eredienst weer in ere te herstellen, zal hij verraad plegen; hij zal zijn verbond met Israël verbreken, het Joodse volk hevig gaan vervolgen en met geweld een einde maken aan de Mozaïsche eredienst door de offerdiensten in de tempel te verbieden. De waarheid is echter dat het hier helemaal niet om een toekomstig wereldleider gaat; het is natuurlijk mogelijk dat er zich ergens in de toekomst een wereldleider aan zal dienen, maar dit is niet van toepassing op vers 27. Waar het hier om gaat, is dat Jezus ná Zijn opstanding uit de dood het Nieuwe Verbond met de apostelen en hen die in Hem waren gaan geloven, versterkt ofwel bevestigd heeft! Dit heeft dan ook niets te maken met een toekomstige anti-christelijke wereldleider! Een van de redenen voor deze foutieve opvatting is gelegen in het feit dat de vertaling van vers 27 zoals beschreven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) deels onjuist is; daar lezen we:

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.” 

Hier wordt een verbond beschreven wat voor velen “zwaar” ofwel moeilijk zoniet onmogelijk te onderhouden zou zijn; het is de anti-christ volgens de christen-zionistische verklaring, die dit verbond dwingend als een zwaar juk op de schouders van zijn aanhangers zal leggen. Maar het gaat hier eigenlijk om Christus Jezus Die het Nieuwe Verbond “…..het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:28), vlak na Zijn opstanding versterkt, bevestigd heeft met hen die al in Hem geloofden. En de juiste vertaling van vers 27 in Daniël 9 moet dan ook zijn het versterken, bevestigen van het Nieuwe Verbond en niet het “zwaar maken” van een verbond door een anti-christ in de toekomst.

 

Terug naar de Babylonische Ballingschap. 

 

Maar wat de Babylonische ballingschap betreft, hier zien we dat het volk van Juda door God uit het land verbannen en naar Babel gedeporteerd werd vanwege haar overtredingen tegen God; zij hadden de Naam van God gelasterd door hun onophoudelijke gruwelijke heidense praktijken en daarom verbandde God hen. Zo is de eerste ballingschap van het Joodse volk in Juda begonnen. Zou het nu niet te ver gezocht zijn dat de Joden vele eeuwen later nadat zij door keizer Hadrianus voor de tweede maal uit Israël verbannen werden in 132 AD, later ook uit de verschillende Europese landen verdreven werden omdat zij de Naam van God (Christus Jezus) lasterden door middel van hun Talmud? Zou het tevens kunnen zijn dat het God Zélf was Die toeliet dat de Joden uit deze landen verbannen werden? Als we het bovenstaande bijbelse verslag nog eens doornemen, moet het antwoord onvermijdelijk luiden: Ja!

 

De Huidige Situatie Betreffende de Joden. 

 

Maar hoe is de huidige situatie wat de Joden betreft? Het is nu reeds lang duidelijk dat vele Joodse mensen ronduit vredelievende, vriendelijke en aardige mensen zijn. De Talmud is hen onbekend en zij hebben zich aan niets schuldig gemaakt. Maar wat de Israëlische regering, en de leiders van Joodse organisaties betreft (die beweren de Joden over de hele wereld te vertegenwoordigen) en de orthodoxe Joden betreft,  ligt de zaak iets anders: zij hebben nog altijd de Talmud als hun dagelijkse handleiding, Dit komt duidelijk tot uiting in hoe de Israëlische overheid en de militaire leiders de Palestijnen behandelen. Gedurende de Israëlische militaire operaties, Cast Lead, (winter 2008/2009, en Protective Edge, (zomer 2014), werden er in verschillende delen van de wereld protestdemonstraties tegen deze acties gehouden zoals in Groot-Brittanje en Frankrijk; hier in Nederland werden die gehouden in o.a. Amsterdam en Den Haag. De Nederlandse dagbladen kwamen met artikelen met als titel dat deze demonstraties het anti-Semitisme openbaarden wat zich tot dan toe binnen de samenleving verborgen had. Eigenlijk was dit gewoon niet waar: het begon bij steeds meer mensen door te dringen, wat er in werkelijkheid la vele jaren aan de gang was in Gaza en de Bezette Gebieden! Het probleem was verder dat Joodse mensen tijdens de Israëlische acties in Gaza de Israëlische vlag met de bekende Davidster tevoorschijn hadden gehaald om die voor hun raam of voor het balkon te hangen, waarmee zij hun steun voor het Israëlische regime (en dus de goedkeuring voor de genocide tegen de Palestijnen) duidelijk maakten. Vermoedelijk zijn deze Joodse mensen er niet van op de hoogte dat de verschrikkingen die door het Israëlische leger in Gaza van tijd tot ttijd worden aangericht, de Talmud als bron hebben. Nochtans moet het ook voor hén duidelijk zijn  dat hoewel zij niet van dit feit op de hoogte zullen zijn, deze militaire acties veeleer de geleidelijke vernietiging van het Palestijnse volk ten doel hebben; de raketten die door Hamas en Palestijnse militanten worden afgevuurd, zijn echter slechts een vorm van verzet tegen het feit dat Israël zich al vanaf haar begin schuldig heeft gemaakt aan genocide! En wat de Christen-zionisten betreft, het is dan ook ronduit een groot en grof schandaal om als er weer eens tegen deze gruwelen geprotesteerd wordt, om met de holocaust te gaan zwaaien! Op deze wijze kiezen zij de kant van de Israëlische oorlogsmisdadigers en houden hen de hand boven het hoofd; sterker nog: iedereen die zich uitspreekt tégen deze Israëlische oorlogsmisdaden, beschouwen zij als een “anti-Semiet!” Ook zíj lasteren op hun beurt de Naam des Heeren door hun steun te verlenen aan Israëlische leiders die eigenlijk niet veel meer zijn dan een stelletje schemerige gangsters die niet het Oude Testament als hun leidraad hebben maar de anti-Christelijke Talmud! Het zou voor deze lieden eens goed zijn, het volgende bijbelvers eens goed in overweging te nemen:

“Wie met een dief deelt, haat zijn ziel; hij hoort een vervloeking en maakt het niet bekend.” (Spreuken 29:24)

Wat deze spreuk betekent? Wel, iemand die het met een dief houdt (ofwel die zijn kant kiest) en die “een vervloeking hoort” maar het niet bekend maakt (ofwel die van de misdaden van de dief afweet maar vekiest te zwijgen) is een medeplichtige aan de gruwelen van een ander! En “die ander” is niemand minder dan de wrede goddeloze Israëlische overheid.

 

Enkele Citaten van Bekende Nederlandse Christen-Zionisten.

 

Tenslotte nog dit: de Christen-zionisten menen dat de God van het huidige Israël de ware God van de Bijbel zou zijn. Op basis van deze overtuiging hebben zij hun valse “Genesis 12:13-formule” gevestigd: iedereen die Israël bekritiseert, wordt vroeger of later door God afgestraft. Een goed voorbeeld van anti-Christelijk bijgeloof vinden we o.a. in het tweewekelijks tijdschrift, Het Zoeklicht. De korte inleiding van het artikel, De Genesis 12:3-test, van de hand van Jan van Barneveld, leest als volgt:

“De Bijbel is vol van korte, krachtige uitspraken, die direct van de HERE komen en eeuwige waarde hebben. Uitspraken, geestelijke stellingen, over individuen en volken. De stelling in Genesis 12:3 is momenteel heel actueel. Vooral met betrekking tot de VS. De afgang van de VS als internationale grootmacht heeft hiermee te maken. De criteria voor zegen of vloek gelden ook voor ons land en voor de EU. Grote kerken ervaren de schokkende waarheid en actualiteit van Genesis 12:3. Zijn we op weg naar de Nieuwe Wereldorde met bijbehorende wereldreligie?” (Het Zoeklicht, 4 juli 2014, nr. 14, blz. 20-21, vette letters toegevoegd.)

Wat Van Barneveld hier in enkele zinnnen schrijft, kan als volgt worden omschreven: Als de Verenigde Staten Israël nu maar voldoende gezegend hadden, zouden die als internationale grootmacht geen afgang gekend hebben. Maar ook voor Nederland en de Europese Unie legt God (althans volgens Van Barneveld), dezélfde maatstaf aan! Tevens hebben grote kerken de vreselijke gevolgen van hun niet zo positieve houding tegenover Israël ervaren, zo meent Van Barneveld.Maar de Christelijke Kerk echter, die toch óók God’s uitverkoren volk is, heeft in de ideologie niet het voorrecht van genoemde formule; nee, die krijgt er regelmatig van langs omdat die altijd het Joodse volk verdrukt en gediscrimineerd zou hebben en nu niet zo welwillend zou zijn tegenover Israël. En dit laatste maakt Van Barneveld meer dan duidelijk zoals we hierboven kunnen lezen! Het is gewoon niet te begrijpen dat onnozele Christen-zionisten zoals Feike van de Velde, Jan van Barneveld, Jeroen Bol, Gert-Jan de Jong (zie o.a. de website van http://www.habakuk.nu) al deze Joodse mythen (fabels) gewoon voor zoete koek slikken! Let wel: dit zijn allemaal oprechte Christenen, maar zij hebben de plank met hun Christen-zionistische ideologie flink mis geslagen! Jeroen Bol, voorzitter van de George Whitefield Stichting, is een van deze oprechte Christenen. In de uitgave van De Oogst, een Christen-zionistisch maand blad, uitgegeven door Stichting Tot Heil des Volks (nr. 822, februarie 2007) lezen we een artikel van hem, Trouw aan Israël, (blz. 27) Jeroen Bol schrijft hier o.m. het volgende:

“Is het geen mysterie dat de kerk zo lang geen oog heeft gehad voor deze bijzondere trouw en zorg van God voor het volk Israël?  Wie de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis overziet, moet wel concluderen dat de waarschuwing van de apostel Paulus in Rom. 11-20-32 aan het adres van de kerk grotendeels aan dovemansoren gericht is geweest. Eeuwenlang meende men dat de Joden als verbondsvolk hadden afgedaan. De gevolgen van deze blindheid van de kerk waren dramatisch. Vele vervolgingen hebben de Joden in het christelijke Europa moeten ondergaan. Een absoluut dieptepunt was de door de nazi’s georganiseerde holocaust. Het duistere spoor van het antisemitisme loopt als een rode draad door de Europese geschiedenis.” (vette letters toegevoegd)

Het is inderdaad waar dat de Christelijke Kerk het verbond tussen God en het Joodse volk als beëindigd beschouwde. En dat het Joodse volk door de eeuwen heen aan vervolgingen hebben blootgestaan, zal ook niemand ontkennen. De reden echter dat de Joden het in het vroegere Europa zo zwaar te verduren hadden, was niet het “kerkelijk anti-Semitisme” wat door Jeroen Bol en andere Christen-zionisten aangehaald worden om daarmee o.a. de medogenloze verdrukking door Israël van de Palestijnen te rechtvaardigen en te vergoeilijken. De hoofdoorzaak van deze vreselijke pogroms was gelegen in de Talmud, iets waar Jeroen Bol niet van op de hoogte schijnt te zijn!

 

De Vervangingstheologie. 

 

De Christen-zionisten hebben in de loop der tijd ook een flinke weerzin en afkeer gekregen van wat ook wel de vervangingstheologi/vervangingsleer wordt genoemd. Deze leer heeft het dat nadat het verbond tussen God en het Joodse volk beëindigd was, de Christelijke Kerk hiervoor in de plaats gekomen is als God’s uitverkoren volk. En dit is iets wat zij maar niet kunnen accepteren. Zij wijzen dan op talloze Oud-Testamentische profetieën aangaande Israël die volgens hen nog niet vervuld waren maar in de toekomst bewaarheid zullen worden. En het begin van deze vervullingen zou op 14 mei 1948 begonnen zijn: de stichting van Israël als natie in het Midden-Oosten. Wat zij maar niet willen zien, is dit: Nadat Jezus aan het kruis gestorven was, kwam het oude verbond tussen God en Israël voorgoed tot een einde! Al de profetieën betreffende het herstel van Israël vinden we slechts in het Oude Testament. Dit Oude Testament/Oude Verbond werd door de dood van Jezus aan het kruis afgeschaft waarna het Nieuwe Testament/Nieuwe Verbond door Zijn dood ingesteld werd. Dat betekent dan dat de vele Oud-Testamentische profetieën aangaande het herstel van Israël vervuld zijn vlak na de Babylonische ballingschap! Onder leiding van de profeten Ezra en Nehemia keerde een kleine groep Joden naar Israël wat 70 jaar daarvoor door koning Nebukadnezar veroverd en verwoest was, terug. In het Nieuwe Testament daarentegen, lezen we niets over een toekomstig herstel van het Joodse volk als natie!  De apostel, Paulus, had het volgende over de transitie van het Oude naar het Nieuwe Verbond te zeggen:

“Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij” (God) “tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere,  dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land van Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond wat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder hun naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.”  (Hebreeën 8:7-13)

Hier spreekt Paulus over een profetie die lang geleden door de Oud-Testamentische profeet, Jeremia, werd uitgesproken. (Jeremia 31:31-34) En vlak na het sterven van Jezus aan het kruis ging deze profetie in vervulling.

 

Jezus & De Vervangingstheologie. 

 

Maar wat had Jezus Zélf te zeggen over de vervangingstheologie die door de Christen-zionisten zo verfoeid wordt? In Zijn gelijkenis over “de slechte landbouwers” maakte Jezus de geestelijke leiders van Israël duidelijk dat hun voorvaderen onophoudelijk Zijn profeten vervolgd hadden. God, Die in deze gelijkenis als de “heer des huizes” die een wijngaard (Israël en Jeruzalem) had geplant gesymboliseerd wordt, zond zond regelmatig Zijn profeten (zijn dienaren) om van de landbouwers (de geestelijke leiders) de vruchten in ontvangst te nemen. De leiders weigerden echter alle medewerking en vervolgden en verdrukten hen. Vervolgens zend hij meer dienaren die echter hetzelfde lot delen. Uiteindelijk stuurt de “heer des huizes” zijn eigen zoon die zij naar hij hoopt, wel zullen sparen. Deze zoon staat symbool voor Jezus Zelf. Ook Hém echter, brengen zij om het leven (waarmee Jezus tegelijkertijd duidelijk maakte dat de geestelijke leiders Hem later zouden doden!)  Dan zegt Jezus tegen de leiders:

“Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” (Mattheüs 21:40-43)

Hier hebben we de vervangingsleer helder en duidelijk! Van de leiders van Israël (en eigenlijk het hele Joodse volk) zou het koninkrijk van God weggenomen worden, hetgeen ook gebeurd is! En het koninkrijk werd vervolgens gegeven aan de Christelijke Kerk. Uit wat de geestelijke leiders van Israël zeiden, wordt nóg iets duidelijk: zij erkenden dat het koninkrijk eens van hen weggenomen zou worden en aan anderen gegeven: een duidelijke erkenning van de vervangingstheologie! En wat de “kwalijke dood” die de slechte landbouwers zouden sterven betreft, in 70 AD verwoestte de Romeinse veldheer, Titus, met zijn Romeinse legioenen Jeruzalem en de tempel; en in 132 AD werden de Joden uit Israël verdreven door keizer Hadrianus. Het is nu de Christelijke Kerk, de Gemeente van Jezus Christus, Zijn (geestelijk) lichaam, wat nu de uitverkorene van God is!

 

De Joodse Kerk. 

 

De Christen-zionisten zullen nu ongetwijfeld wijzen op het feit dat de Christelijke Kerk een Joodse kerk was waarmee God door Jezus het Nieuwe Verbond gesloten had. En dat is waar! Maar hier moet dringend iets goed worden duidelijk gemaakt: God sloot Zijn Nieuw Verbond niet met de Christelijke Joden omdat zij Joods waren; het ging hier nl. om geloof in Jezus en niet om ras of etnische afkomst! Later zouden zich daar de niet-Joodse Christenen bij aansluiten en werd het één kerk waarin ieder ongeacht diens etnische oorsprong gelijkwaardig behandeld werd. Het gaat hier dus niet om ras maar om geloof in Jezus en daar had Paulus iets over te zeggen:

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” (Galaten 3:26-29)

Hier zien we dat het Joods-zijn geen enkele rol speelt, evenals het feit dat men man, vrouw,slaaf of vrije is. Uiteraard is het zo dat christelijk Joden ook binnen de Kerk Joods bleven; voor God had (en heeft) dit echter geen enkele betekenis. Het gaat erom dat men gelooft in Christus Jezus. Om die reden zijn de begrippen “Messiaans-belijdende Joden” of “Messiaanse Joden” ter onderscheiding van de christelijke niet-Joden dan ook onbijbelse opvattingen! God maakt nl. geen enkel verschil tussen christelijke Joden en niet-Joden. Door dit onderscheid tóch te maken, verheffen de Christen-zionisten de geloofskwestie op dit punt tot een rassenkwestie, iets wat de God van de Bijbel volkomen vreemd is!  De Christelijke Kerk was aanvankelijk zoals gezegd, een Joodse kerk; later kwamen de niet-Joodse Christenen erbij. En zo is het dan één Kerk tot welke Paulus zei dat die de eenheid moest bewaren:

“…één lichaam en éé Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen door allen en in u allen is.”  (zie Efeze 4:1-6)

Hieruit valt slechts te concluderen dat het de Christelijke Kerk is, die Gods wáre uitverkorene is en tevens het (geestelijke) nageslacht van Abraham zoals Paulus in zijn Galaten-brief al schreef. Als de Christen-zionisten nu tóch graag door willen drammen met hun (grotendeels valse) beschuldigingen tegen de Kerk, de wáre uitverkorene van God, dan mogen zij zich wel eens hoeden voor de toorn Gods. Want wie God’s oogappel (de Kerk) aanraakt, raakt daarmee God Zélf aan! Hierbij moet wél worden aangetekend dat de “ware Kerk” díegenen omvat die hun wáre identiteit in Chistus kennen, in tegenstelling met de grote meerderheid van het Joodse volk wat van Jezus, Zijn Kerk en de Bijbel als haar hoogste gezag, niets wil weten. Het is dan ook volkomen onzinnig, het Joodse volk, “Gods volk” te noemen!

 

De Wáre God van Israël & Het Joodse Volk. 

 

Maar, wíe is nu de God van Israël? Als we naar de identiteitsvlag van Israël kijken, zien we daar een zes-puntige ster op. Deze ster, ook wel de Davidster genoemd, heeft echter niets van doen met de koning David in de Bijbel. Heeft de Bijbel hier dan niets over te zeggen? Jazéker, maar niet in positive zin! We lezen het volgende:

“Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar lang,huis van Israël? U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt!” (Amos 5:25-26)

Dit vers zal veel later worden aangehaald door de eerste Christelijke martelaar, Stefanus, als hij vóórdat hij als Christen door de Joodse Raad wordt gedood:

“Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden.” (Handelingen 7:43-44)

Het is deze heidense god (eigenlijk de duivel) die in de oudheid door de Israëlieten aanbeden werd nadat zij van God waren afgeweken. De profeten van God traden hier streng tegen op. En dat zou je toch ook van de Christen-zionisten mogen verwachten zoals diegenen die we genoemd hebben. Maar daar zíen wij niets van! Die zwijgen in alle tongentalen! In tegenstelling met de Oud-Testamentische profeten, keuren zij de geleidelijke genocide door de Israëlische regering tegen de Palestijnen goed. En daar waar uit de nieuwsverslaggeving betreffende de regelmatige invallen van het Israëlische leger, de Israëlische oorlogsmisdaden tóch duidelijk naar voren komen, worden die door dezelfde Christen-zionisten gerechtvaardigd door weer eens te verwijzen naar wat Nazi-Duitsland de Joden zou hebben aangedaan, of worden die door hen gebagatelliseerd! Hier blijkt maar weer eens de ultieme verwarring die deze buitenbijbelse chaotische en vooral racistische ideologie veroorzaakt!  Eigenlijk is het een sectarische leer; daar kún je gewoon niet over debatteren; je bent vóór of je bent tégen! Voor die Christen-zionisten die dit lezen: het beste is om je af te scheiden van deze sectarische ideologie om daarna zélf je Bijbel te gaan lezen, zonder naar de “adviseurs” van deze valse ideologie te luisteren; bidt tot God opdat Hij u/jou de echte bijbelse waarhied laat zien!

 

Ton Nuiten – Donderdag 22 oktober 2015.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.