Bevestiging Bijbel door de Talmud & Israël’s Toekomstige Talmudische Grondwet.

Al enkele malen hebben we de Talmud besproken. We hebben ook gezien dat de Talmud hoger gezag heeft boven het Oude Testament. Vele Christenen (en voornamelijk de christen-zionisten, zijn er rotsvast van overtuigd dat het juist het Oude Testament is, wat als enige heilig boek binnen het orthodoxe Jodendom wordt gelezen en bestudeerd. Jezus zei tegen de Farizeeën (die eigenlijk de Talmud als hun leidraad hadden en níet het Oude Testament) het volgende:

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt u geloven, die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?” (Johannes 5:39-47)

Het lijkt allemaal wat vreemd en tegenstrijdig: de Farizeeën hadden hun hoop op Mozes gevestigd, lazen zijn Schriften (de Thora, de eerste vijf boeken van Mozes) en toch hechtten zij geen geloof aan wat deze profeet over Jezus geschreven had. het klinkt misschien allemaal wat verwarrend. Een en ander wordt misschien al gauw duidelijk daar we weten dat hoewel de Farizeeën weliswaar de boeken van Mozes lazen, het de Talmud was die zoals gezegd, hun dagelijkse handleiding was. En daardoor waren zij gewoon blind voor de waarheden die Mozes over Jezus had geschreven! Elders op deze site hebben we laten zien dat de Talmud van Farizeesche oorsprong is en later door rabbijnen weer aangevuld is met allerlei commentaren. In een deel van deze commentaren wordt Jezus genoemd en bepaald niet in positieve zin! De Talmud vermeld o. a. het volgende betreffende de veroordeling van Jezus:

Jesus was hangen on Passover Eve. Forty days previously, the herald had cried, “He is being lead out for stoning, because he has practised sorcery and lead Israel astray and enticed them into apostasy. Whosoever has anything to say in his defense, let him come and declare it.” As nothing was brought forward in his defence, he was hanged on Passover Eve.”  (Tractaat Sanhedrin 43a Babylonische Talmud)

Jezus wordt hier beschreven als een magiër die d.m.v. toverijen de Joodse bevolking van Zijn dagen trachtte te misleiden zodat die af zou wijken van wat volgens de Farizeeën de juiste wet was. Hierbij moet aangetekend worden dat de Farizeeën de Joodse bevoking niet onderwezen uit de Talmud; zij werden weliswaar onderwezen uit het Oude Testament maar de Talmud (die to circa 200-500 AD oraal overgeleverd zou worden) hielden zij voor zich.

Talmud bevestigt de Bijbel. 

Wat hier nu zo opmerkelijk aan is, is het feit dat de Talmud die vanuit een Joods en Christus-vijandig perspectief is geschreven, het Nieuw-Testamentisch verslag juist bevestigt! En dit is opvallend want de Farizeeën (en de rabbijnen die ná hen zouden komen), zouden toch eerder geneigd zijn, Jezus te ontkennen door Hem bijvoorbeeld uit de geschiedenis te wissen. Wel, wát zegt de Bijbel nu precies? We lezen dit:

“Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was, en die blind was en niet kon spreken, en Hij genas hem zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.” (Mattheüs 12:22-24)

Hier zien we een bevestiging van het bijbels verslag door een anti-bijbelse Talmud! Die leert zoals we hebben gezien, dat Jezus een magiër zou zijn geweest en in het bijbels verslag schrijven de Farizeeën de wonderen en tekenen van Jezus aan satan toe. Het tweede wat de Talmudische tekst zegt, is dat Jezus aan de vooravond van het Joodse Pascha geëxecuteerd zou worden. Hier is het bijbels verslag over Jezus Die door de Joden voor Poniüs Pilatus is gebracht om door hem berecht te worden. De Romeinse gouverneur is ondanks alle aantijgingen van de Farizeeën en de Joden inmiddels overtuigd geraakt van Jezus’onschuld, en:

“Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat. bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het hebreeuws Gabbatha. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning! Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen loning dan de keizer. Toe leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.” (Johannes 19:12-16)

Hier zien we een tweede bevestiging door de anti-bijbelse Talmud van het bijbels verslag. En waarschijnlijk hadden de Talmudische schrijvers het ook niet in gedachten, dit te bevestigen! En dit ontkracht op zijn beurt weer de Joodse mythe dat de Romeinen zelf de enige verantwoordelijken zouden zijn geweest voor de kruisiging en dood van Jezus! Ook de christen-zionisten haasten zich regelmatig om deze Joodse mythe te handhaven die nota bene! door de Talmud wordt weerlegd! Daar waar de anti-bijbelse Talmud de Bijbel juist bevestigt, ontkennen “bijbel-vriendelijke” christen-zionisten de Bijbel! Wat een waanzin!

Opgegehangen. 

Ten derde verhaalt de Talmudische tekst dat Jezus opgehangen werd. Ook hier bevestigt die wat het bijbels verslag zegt; als de apostelen eenmaal voor het Sanhedrin geleid zijn omdat zij in de Naam van Jezus prediken, zegt de hogepriester hen dat hij en de Raad het hen dit verboden had. (zie Handelingen 5:17-28) Dan lezen we:

“Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen.” (vers 29)

Zo zien we dat de Tamud dátgene bevestigd, wat door de christen-zionisten juist gedurig wordt geloochend. Voor meer gegevens verwijs ik naar https://christiancourier.com/articles/1357-jewish-talmud-and-the-death-of-christ-the

Talmud als Wetgeving voor Israël.

Vorig jaar maakte de huidige premier van Israël, Benjamin Netanyahu, dat hij van zins is, de Talmud tot wetgeving voor geheel Israël in te stellen.Zie: http://jewishpress.com/news/breaking-news/netanyahu-basis-for-israel-law-should-be-talmud/2014/05/08/ Mocht dit gebeuren dat Netanyahu (of een van zijn opvolgers dit in de toekomst) dit gaat doen, dan zal het alle niet-Joden niet al te best vergaan. We moeten trouwens niet vergeten dat de zomer van 2014 gekenmerkt werd door o.a. de slachting van meer dan 2.000 Palestijnen met armzalige raketten, lichte vuurwapens, home-made bommen tegenover een modern Israëlisch leger wat uitgerust is met de meeste geavanceerde oorlogstechnologie! En dit dankzij de Verenigde Staten! Het Israëlische leger heeft de Talmud als handleiding en dat bleek duidelijk toen hele wijken in Gaza met het modernste wapentuig door de Israëli’s met de grong gelijk werden gemaakt! En de christen-zionisten kwamen weer eens in het geweer door te verkondigen dat de demonstratie die hier in op verschillende plaatsen in Nederland en andere landen werden gehouden, zouden wijzen op een toenemend anti-Semitisme! We hebben al eens naar websites verwezen waar de Talmud in al haar verschrikkingen onthuld wordt. Hier is er nóg een en wel van een tot het Christendom bekeerde nu voormalige Talmudische Jood, Brother Nathanael Kapner. Zie: http://realjewnews.com/?p=156  (“Satanic Verses Of The Jewish Talmud.”)  En het zou eens heel goed zijn voor alle christen-zionisten (zowel de gematigden als de fanatiekelingen onder hen) om eens goed te lezen, wat de Talmud over de Christenen te zeggen heeft. En dat is nu niet bepaald gunstig te noemen! Er is niets dwazer dan te zien hoe christen-zionisten slaafs achter de Joodse regeringsleiders aangaan en hen adoreren en verheerlijken als de “uitverkorenen van God” terwijl deze “uitverkorenen” met verachting en weerzin op hen neerkijken!

Ton Nuiten – Dinsdag 27 oktober 2015.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.