Israël & De Christen-Zionistische Valse Profeten.

“Sorry, wij hebben u bedrogen.” Zo luidt de titel van het artikel van dinsdag 8 december 2015 van de hand van Gerjan de Jong. In zijn relaas beschrijft hij dat de autoreus, Volkswagen, gefraudeerd heeft waardoor vele klanten nu de dupe zijn geworden; Volkswagen had enige tijd geleden in verschillende dagbladen een advertentie geplaatst waarin het concern spijt betuigde voor de omvangrijke fraude die het voor lange tijd gepleegd had. Voor Gertjan de Jong ging de spijtbetuiging niet ver genoeg; het concern had moeten vertellen dat het gefraudeerd had. In plaats daarvan had de directie slechts spijt betuigd door te zeggen dat zij zich schamen omdat zij het vertrouwen van de consument geschonden had. Volgens De Jong had de directie vérder moeten gaan door te zeggen dat zij gefraudeerd had. Daar de directie dit niet gedaan had, was volgens De Jong geen blijk van een wáre spijtbetuiging. Temeer daar van woorden zoals “spijt”en het bieden van excuses niets in de door Volkswagen geplaatste advertentie, niet terug te vinden is. Dit is zo ongeveer wat we lezen op http://www.habakuk.nu/opinies/item/4426-sorry-wij-hebben-u-bedrogen

 

Zondige Mensen en de Bijbel. 

 

Dan schrijft Gertjan de Jong iets over de Bijbel i.v.m. met de fraudezaak van Volkswagen:

“Opvallend aan de Bijbel is dat het zo’n eerlijk boek is. De lelijke, vieze en donkere kanten van mensen worden niet goedgepraat of toegedekt. Lees bijvoorbeeld Psalm 51 dat David bad na het overspel met batseba en de moord op Uria. “Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen….” Een ontroerend gebed. Ook omdat je weet dat het David nergens gaat om geld of zijn ímago.’ Hij vernedert zich voor God. Oprecht, met heel zijn hart, hij wil niets achterhouden. En dan is er hoop. “Een verbrijzeld en verslagen hart, o God, zult Gij niet verachten.” (vetdruk toegevoegd)

 

Israël en de Bijbel. 

 

Het genoemde artikel van Gertjan de Jong is mooi om te lezen; niet slechts zeggen “We schamen ons” en “het schaamrood staat op onze kaken” maar veeleer oprecht en eerlijk zijn, “we hebben gefraudeerd.” Dat is pas wáre spijtbetuiging, net zoals David, de tweede koning van Israël dit eeuwen geleden ook deed na zijn snode daad tegenover God bekend te hebben. De geschiedenis van David en diens misdaad, berouw en inkeer is te vinden in 2 Samuel 11, 12 en Psalm 51. En het is ook zo goed om te lezen dat Gertjan de Jong schrijft dat de Bijbel ook de duistere kanten van mensen niet verhult of vergoeilijkt. Er is echter wél een probleem: Gertjan de Jong is een fervente aanhanger van de christen-zionistische Israël-theorie die leert dat er wel matige kritiek op Israël mag worden gegeven. Als er echter een massale militaire Israëlische inval in Gaza plaats zou vinden net zoals dat in de winter van 2008-2009 (Operation Cast Lead) en in de zomer van 2014 (Operation Protective Edge) waarbij in verschillende delen van de wereld protestdemonstraties tegen Israël worden gehouden,  worden deze demonstraties als een massale uiting van “antisemitisme” gezien; ondanks het feit dat er tijdens beide militaire acties duizenden Palestijnse burgers, mannen, vrouwen en kinderen op brute wijze worden afgeslacht door het meest moderne leger van het Midden-Oosten tegenover nog geen honderd Israëlische burgers en militairen waartegen terecht gedemonstreerd werd, wagen de christen-zionistische schrijver van habakuk.nu toch te spreken van een toenemend antisemitisme! Kortom: Daar waar de Bijbel de duistere kanten van mensen niet verhult noch verbloemt, doen Gertjan de Jong en de overige schrijvers op de website dit wél wat Israël betreft! En heeft Israël ooit eens excuses aangeboden voor o.a. de verraderlijke en lafhartige aanval op het Amerikaanse spionageschip, de USS Liberty, wat in  internationale wateren buiten de kust van Egypte voer tijdens de Zesdaagse Oorlog? Jazeker! Men voegde er echter in één adem bij dat het hier om een “vergissing ging (terwijl de werkelijkeheid geheel ánders was.)  “Sorry, we hebben u bedrogen”? geen sprake van wat Israël betreft! En zo zijn er meer van dergelijke gevallen geweest in het verleden. Enkele goede voorbeelden van hoe de Israëlische geheime dienst, de Mossad, haar duistere activiteiten in het verleden uitgevoerd heeft, zijn hier te vinden: americanfreepress.net/web-exclusive-israels-use-of-false-flags-in-global-terrorism/ http://www.globalresearch.ca/ex-mossad-agent-israel-uses-false-flag-in-most-operations-to-avoid-suspicion-in-arab-states/17853

 

Israël en de Profeten. 

 

Hoe anders waren de Oud-Testamentische profeten die in de Naam des Heeren spraken! Profeten zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël, spraken zich regelmatig uit tegen de schending van de mensenrechten die Israël pleegde tegen de “vreemdeling in hun midden.” En nu zijn het de Palestijnen die al sinds 1947 tot op deze dag toe, onder de onmenselijke Israëlische onderdrukking te lijden hebben. Onder hen zijn naast Moslims ook vele Christenen! Hoewel er op de site erkend wordt dat er Palestijnse Christenen zijn, neemt men het toch voor Israël op. In dit verband willen verwijzen naar een artikel op diezelfde site, http://www.habakuk.nu/opinies/item/4425-juist-nu-solidair-met-israel Dit relaas van maandag 4 december 2015 is van de hand van Dirk van Genderen en hij schreef dit nadat ds. Harmen Jansen een kritisch artikel had geschreven in de Leeuwarder Courant n.a.v. een pro-Israël-demonstratie die op 19 november 2015 in Drachten plaatshad. Van Genderen schrijft dat hij zich zeer v erbonden voelt met Israël en dat hij zich door datgene wat Jansen over Israël schreef, diep in het hart geraakt voelt. We willen hier een deel van wat Van Genderen schrijft, citeren:

“Voor mij is Israël geen doorsneeland zoals alle landen en het Joodse volk geen doorsneevolk zoals alle volken. Ik geloof wat de Bijbel over Israël en over het Joodse volk zegt. De Bijbel is voor mij het Woord van God en heeft daarom het hoogste gezag. In de Bijbel spreekt God en we doen er goed aan naar Hem te luisteren. Hij zegt dat Israël Zijn land is en het Joodse volk Zijn volk. Wil dat zeggen dat alles wat Israël doet dan goed is? O nee, maar laten we Israël net zo behandelen en net zo beoordelen als andere landen en volken en niet veel kritischer zoals nu vaak gebeurt.” (vetdruk toegevoegd)

Ziet u het, het land, Israël, is in tegenstelling met alle andere landen geen gewoon land en het Joodse volk geen gewoon volk in tegenstelling met alle andere volken; het steekt met kop en schouders boven alle andere volken (die er kennelijk slechts als een “vijfde wiel aan de wagen bijhangen” uit, om maar eens een bekend spreekwoord te gebruiken.)  Maar wat kritiek op Israël betreft, moeten dit land en het Joodse volk plotseling aan alle andere landen en volken gelijkwaardig geacht worden! Ondanks het feit (en géén propaganda) dat zelfs Palestijnse Christenen door een Jezus, Zijn Kerk en het Christendom-hatend Israël reeds lange tijd verdrukt worden! Het is werkelijk verbijsterend wat voor nonsens en discriminerende onzin Dirk van Genderen hier allemaal uitkraamt! Israël en het Joodse volk mogen (nee, móeten) volgens de mensonterende en discriminerende valse christen-zionistische leer op een verhoogstuk worden geplaatst; wat kritiek betreft, zijn Israël en het Joodse volk plotseling gelijk aan alle andere volken. In tegenstelling met de Bijbel die de duistere kanten van mensen niet verhult of verbloemt, doet Dirk van Genderen dit beide bij Israël (ook al mag er wat kritiek worden geleverd.) En in tegenstelling met de Oud-Testamentische profeten die zich herhaaldelijk uitlieten tegen de onderdrukking van de “vreemdeling” in Israël, doet Van Genderen juist het tegendeel; hij rechtvaardigt de acties van Israël door te stellen dat Hamas verantwoordelijk is voor de raketaanvallen op Israël. Die zijn echter een reactie op de jarenlange wrede bezetting van Palestina door Israël. En of die raketten nu wérkelijk een geweldige impact hebben op de Israëlische samenleving, is ook nog maar de vraag daar we steeds weer horen dat die, als hier weer melding van gemaakt wordt door de media, vrijwel nooit enige slachtoffers maken! Daarentegen weet nu zowat iedereen nu, dat Israël de meest geavanceerde krijgsmacht van het Midden-Oosten heeft.

 

Israël, de Moedige Antizionistische Joden & de Leugenachtige Hasbaras.

 

Hadden Gertjan de Jong, Dirk van Genderen en andere christen-zionistische schrijvers de moeite genomen om o.a. de volgende boeken te lezen, Jewish History, Jewish Religion; the weight of three thousand years (Pluto Press 1997, 2e editie) van Israel Shahak, Ben-Gurion’s Scandals How The Haganah and The Mossad Eliminated Jews (Dandelion Books 2003) van Naeim Giladi en De Etnische Zuivering van Palestina (Uitgeverij Omniboek – Kampen 2008), dan zou de waarheid misschien tot hen doorgedrongen zijn; de auteurs van deze boeken zijn allen Joods! Toen we destijds nog actief waren op habakuk.nu, hebben we herhaaldelijk naar deze boeken verwezen; daarnaast hebben we tevens verwezen naar websites zoals http://www.realjewnews.com de site van Nathanael Kapner, een voormalige Talmudische Jood die na tot geloof in Jezus Christus gekomen was, de wáre feiten over Israël, de machtige Joodse lobby in de Verenigde Staten en andere zaken m.b.t. Israël en het Joodse volk aan het licht heeft gebracht en dit nóg doet. Ook verwezen we naar bepaalde video clips op het youtube-kanaal. En of het ook geholpen heeft? Regelmatig werd er nadien weer een artikel op habakuk.nu gepresenteerd waar Israel en het Joodse volk (wéér maar eens!) als het enige door God uitverkoren land en volk werden beschreven, wat altijd weg werd gezet als de Onschuldige Johan! Kortom: het interesseerde hen maar weinig of niets. Daarnaast werd ik door anderen die ook op artikelen betreffende Israël reageerden (waaronder enkele leugenachtige Joodse trollen, zo bleek acheraf!), regelmatig voor “antisemiet” uitgemaakt! Deze laatsten doken altijd op tijdens invallen in Gaza door Israël; dit zijn lieden, Hasbara genaamd, die door de Israëlische regering betaald worden en opgeleid zijn om slechts leugenachtige positieve berichtgeving op het internet te verkondigen terwijl Hamas en de Palestijnen in een duister en twijfelachtig daglicht worden geplaatst als “terroristen.” Hoe het een en ander in zijn werk gaat betreffende pro-Israëlische en anti-Palestijnse Hasbara-propaganda, wordt goed aangetoond in deze video, https://youtube.com/watch?v=b47_Ibsbc4g  Zie ook, https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah-israeli-students-get-2000-spread-state-propaganda-facebook  Maar wat christen-zionisten die ook reageerden betreft, een gezonde en redelijke uitleg over het waaróm zij in hun sectarische christen-zionistische ideologie geloofden en deze uitdragen, werd nooit gegeven. Wél wisten zij dátgene te doen wat kennelijk een ingewortelde gewoonte geworden is bij de christen-zionisten: het citeren van Oud-Testamentische passages betreffende Israël. En dat is nu precíes wat een rechtgeaarde sectariër doet: het verkondigen van zijn eigen gelijk, zónder ook maar íets uit te leggen; we moeten het allemaal maar geloven! En áls er tegen alle verwachting in dan tóch iets uitgelegd wordt, komt men met een verhaal (met kleine stukjes aan waarheid weliswaar, die echter weer omgeven zijn met vele leugens) en waarin de Palestijnen weer eens gedemoniseerd worden. In tegenstelling met de net genoemde moedige Joodse auteurs (en er zijn er echter veel meer dan de zojuist genoemde!), kunnen Gertjan de Jong, Dirk van Genderen en andere schrijvers op habakuk.nu slechts als valse profeten worden beschouwd die net zoals de valse profeten in het Oude Testament, slecht het goede over Israël verkondigden ondanks het feit dat het vaak de Baäls (occulte afgoden) diende. Het bekende symbool van de god, Baäl, (die ook wel Ashtoreth, Isjthar, genoemd wordt), is te vinden op de vlag van Israël. En het is deze god die nu de wáre “god” van Israël is!

 

Israël en Koning Josafath.

 

Een goed voorbeeld vinden  van “Oud-Testamentisch christen-zionisme” vinden we in 2 Kronieken 18 waar de Judese koning, Josafath, een godvruchtige doch naïeve heerser, door de goddeloze koning, Achab van Israël word gevraagd, samen met zijn eigen leger en dat van Achab zelf op te marcheren naar het land Ramoth in Gilead om dat op de Assyriërs terug te veroveren. Achab was echter van de wáre God van Israël afgeweken en diende reeds lange tijd de god, Baäl (net zoals regeringsleiders van het huidige Israël dit in het geheim al lang doen.) Josafath (die terecht een vroegere christen-zionist genoemd zou kunnen worden), stemt toe, maar niet eerder nadat hij verzocht heeft, God hieromtrent te raadplegen door profeten. Achab laat vervolgens 400 profeten optrommelen die na door hem geraadpleegd te zijn, hem eensgezind aanmoedigen, ten strijde te trekken. Josafath die ergens tóch aanvoelt dat er met deze 400 pro-Israël-belijders iets niet in de haak is, vraagt of er misschien niet nóg een profeet is door wie God geraadpleegd kan worden. Die is er inderdaad, maar waarvan Achab zegt dat die slechts negatieve dingen over hem te vertellen heeft; om die reden heeft hij hem maar voor het gemak in de kerker vastgezet. Nochtans laat Achab hem halen. Het is Micha, de zoon van Jimla. De bode die opdracht heeft gekregen hem te halen, tracht deze profeet nog ervan te overtuigen om net zoals de 400 overige profeten dit op dat moment doen, gunstig over Achab te spreken. Micha weigert dit echter maar zegt tegen de boodschapper dat hij slechts dátgene wat God hem in zal geven, zal vertellen. Eenmaal voor Achab, waarschuwt Micha hem toch voorál níet ten strijde te trekken; zijn lot zal nl. bezegeld worden indien hij dit tóch zal doen. Verder deelt hij mee dat al deze profeten die gunstige en positieve profetieën uiten, mannen zijn die geleid worden door een geest der leugen. Josafath die van dit alles getuige was, had dan ook béter moeten weten. In plaats daarvan allieert hij zich met Achab en trekt uiteindelijk samen met hem en hun beider legers op. Kort daarvoor laat Achab Micha weer opsluiten terwijl hijzelf meent dat hij niettegenstaande de goddelijke waarschuwing, tóch levend en wél terug zal keren. Maar later wordt Achab toch bevangen door twijfel; stel je nu toch eens voor dat Micha’s waarschuwing toch enige waarheid zou kunnen bevatten! Om die reden vermomt hij zich als een van de vele leden van zijn leger. Zo zal hij tenminste niet opvallen. Tegen Josafath dringt Achab er echter op aan, zijn staatsiekleding aan te houden en hier openbaart zich dan ook het sluwe karakter van de koning van Israël; mochten de Assyriërs tóch als eerste achter de koning van Israël (hijzelf) aangaan, dan zullen die menen, hem in Josafath, volledig in koninklijk ornaat, te herkennen. Zo meent Achab te kunnen ontkomen terwijl Josafath zelf zal sneuvelen tijdens de strijd. Het loopt echter slecht voor Achab af terwijl Josafath ternauwernood weet te ontkomen; ondanks de voorzorgsmaatregelen die Achab had getroffen (waarbij Josafath moest worden opgeofferd), was de goddelijke profetie van Micha toch uitgekomen. Nadat Josafath te Jeruzalem is teruggekeerd, komt hem de profeet, Jehu, tegemoet en hij heeft een boodschap van God voor Josafath:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten, liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE.” (2 Kronieken 19:2)

Als we zien hoe de Christenen in Israël behandeld worden die door orthodoxe Joden bespuwd worden tijdens christelijke processies, hoe Jezus belacheijk wordt gemaakt, Palestijnse Christenen worden onderdrukt, en nog meer van dergelijke kwalijke zaken, moeten christen-zionisten deze goddeloze Israëlische staat dan ondersteunen en helpen door hier leugenachtige positieve artikelen over te schrijven? Voorbeelden van onderdrukking van Palestijnse Christenen door Israël zijn te lezen op o.a. http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=3363  www.mintpressnews.com/israel-oppressed-arab-christians-for-decades-before-isis-even-existed/207728/  Zij (en vele andere christen-zionistische schrijvers, evangelisten en predikers etc.) wéten dit misschien niet (en wíllen dit zeer waarschijnlijk ook niet weten), dat “hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE.” In plaats van dat zij de kant van hun Palestijnse christelijke broeders en zusters in de Heer hebben gekozen, hebben zij zich geallieerd met een onderdrukkende regering en een volk waarvan het overgrote meerendeel niet eens in Jezus gelooft, maar Hem juist verafschuwt! Het is daarom de hoogste tijd dat de beheerder(s) en de schrijvers van habakuk.nu zich eens gaan realiseren waar zij al die tijd wérkelijk mee bezig zijn geweest. En niet alleen zij, maar tevens de redacties en schrijvers van christen-zionistische tijdschriften als, Het Zoeklicht, Middernachtsroep, Israël en de Bijbel, Charisma, en die van andere pro-zionistische publicaties.

 

Ton Nuiten – maandag 14 december 2015.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.