Hitler, Mein Kampf & De Joodse Vrijmetselarij.

In het Nederlandse nationale dagblad, De Telegraaf, staat dagelijks een citaat van een bepaalde prominente persoonlijkheid uit het verleden. Zo ook in de uitgave van donderdag 31 oktober 2013 op blz. 4. Die is afkomstig van Marcel Jouhandeau, en die luidt als volgt:

“Als een boek wanneer het uitkomt, niets of niemand verstoort, is dat een slecht teken.” 

Met andere woorden: als een bepaald boek nadat het eenmaal uitgegeven is, niemand in beroering brengt of geen negatieve of positieve reacties bij mensen teweegbrengt, is het zeer waarschijnlijk dan ook niet de moeite waard, er ook maar enige aandacht aan te besteden. En dat, zo bedoelde Jouhandeau, is nu bepaald niet gunstig te noemen. Er zijn in het verleden boeken gepubliceerd waarvan de auteur positieve dan wel negatieve kritiek te verwerken kreeg. En dit gebeurt uiteraard ook nu met de vele boeken die heden ten dage gepubliceerd worden. Een van de boeken (of beter: het énige boek) waarop slechts negatieve reacties op werden (en nóg worden) gegeven, is wel het boek, Mein Kampf, van Adolf Hitler. De geschiedenis over Hitler, tijdens zijn twaalfjarige heerschappij over Duitsland, de Fuhrer genoemd, is welbekend; hij is de man die Duitsland en vervolgens de hele wereld in een allesverwoestende wereldoorlog zou hebben gestort. Hitler is tevens de man die naar verluidt!! verantwoordelijk voor de moord op zes miljoen Joden was en waarvan het overgrote deel van de Europese Joden om het leven zou zijn gebracht d.m.v. executie-gaskamers; de Duitse concentratiekampen waar dergelijke gaskamers waren opgezet, staan (hoewel er nu nog slechts ruïnes van over zijn) nog altijd bekend als de “doodsfabrieken”, waarvan het kamp Auschwitz het proto-type hiervan was. Wat Mein Kampf (Mijn Strijd) betreft, in Nederland is het verboden er een exemplaar van in bezit te hebben evenals in verschillende andere Europese landen. Dit werk wat we zelf niet in bezit hebben en ook nooit hebben gehad, beschrijft naar verluidt, de strijd die Hitler te voeren had, voordat hij de Fuhrer van Duitsland werd. Hoewel het hier verboden bezit is, zijn er bronnen die het een en ander uit hebben geciteerd. Dit zijn Engelstalige bronnen; in de Verenigde Staten (waar nog iets meer aan vrijheid van meningsuiting bestaat)  is het in tegenstelling met Europa, wél mogelijk om er legaal aan een exemplaar van Mein Kampf te komen.

 

Enkele Citaten.

 

Op blz. 364 van Mein Kampf heeft Hitler o.a. dit geschreven:

“Het moet niet worden vergeten dat de internationale Jood die heden te dage de absolute meester van Rusland is, Duitsland niet ziet als een bondgenoot maar als een staat, veroordeeld tot hetzelfde lot als Rusland.” 

Zoals al gezegd, hebben we zélf geen exemplaar van Mein Kampf in bezit en het citaat is afkomstig van het eerste deel van een zevendelige videoreeks, getiteld, “Propaganda and the Third Reich.” Het eerste deel heeft als neventitel, “Bolshevism and Hitler’s Financial Aid.” Hier sprak Hitler over de “internationale Jood” die de absolute heerschappij over Rusland had in zijn dagen. Als we de wáre geschiedenis over Rusland raadplegen, blijkt het dat de Russische Joden inderdaad de heerschappij over dit enorme imperium hadden gekregen. En die nam een aanvang nadat Vladimir Lenin, Leon Trotzky, Maxime Litvinov, Sverdlov, Zinoview en vele andere Joden via de Russische Revolutie in oktober 1917 het gematigde regime van Kerensky omvergeworpen hadden. Kerensky, zelfs Joods, stond een gematigd socialistisch bestuur voor. Hij was aan de macht gekomen nadat de laatste Tsaar van Rusland, Nicolaas II, (gedwongen) afstand van de troon had gedaan. Lenin was met vele andere Joodse revolutionairen via een verzegelde treinwagon via Duitsland naar Rusland gereisd om er (met toestemming van de Duitse overheid), een einde te maken aan de oorlog tussen Duitsland en Rusland die tijdens WW I woedde. Nadat zij aan de macht waren gekomen, begonnen de Bolsjewisten aan vredesonderhandelingen met Duitsland om het conflict tussen beide landen te beëindigen; het vredesverdrag wat hieruit voortkwam, was het Brest-Litovsk verdrag. De Duitse regering die de onttroning van de Tsaar maar al te welwillend omhelsde, zou later meer dan spijt krijgen daar Lenin vervolgens verkondigd had dat de communistische revolutie (nu die in Rusland was geslaagd), later ook naar het buitenland zou moeten worden geëxporteerd. En Duitsland was de eerstvolgende kandidaat; in het boek, Communism in Germany; The communist conspiracy on the eve of the 1933 national revolution van Adolf Ehrt (The Noontide Press 1990 (herdruk van de oorspronkelijke editie in 1933 door de Algemene Bond van anti-Communistische Verenigingen), beschrijft Ehrt de vele voorbereidingen, bloedige straatgevechten, massale stakingen, het kortstondige bestaan van Sovjet-republieken in vele Duitse steden en de ernstige onlusten die hiermee gepaard gingen om Duitsland rijp te maken voor sovjetisering, voor Hitler aan de macht zou komen. En zelfs vlak nadat hij aan de macht gelomen was, was de “Rode Dreiging” voor Duitsland nog niet voorbij; tijdens zijn proclamatie op 1 september 1933 zei Hitler dat zij (zowel hij, de regering als de Duitse bevolking zelf) zich in het begin van dat jaar zich nog aan de vooravond van de Bolsjewistische chaos bevonden hadden. (blz. 8)  Het raadscollege in Munchen in 1919 bestond uit Karl Radek (Sobelsohn) (hoofd van Sovjet-propaganda in Duitsland), Ernst Toller en Kurt Eisner. (blz. 15 (fotos) Al op 14 december 1918 werd binnen de Duitse Onafhankelijke Sociaal-Democratische Partij de Spartacus-bond opgericht waarvan de proclamatie aangekondigd werd door Rosa Luxemburg in het communistische blad, de Rote Fahne (Rode Vlag.) Circa een maand later zorgde de bond voor een gewapende opstand in Berijn. De zeer bloedige straatgevechten die hiermee gepaard gingen, konden pas na dagen van felle strijd door Duitse eenheden met artillerie worden beëindigd. In diezelfde periode werd er in Bremen een Sovjet-republiek uitgeroepen terwijl er ook in Hamburg en Wilhelmshaven bloedige straatgevechten gaande waren.

Februari 1919: Sovjet-republieken uitgeroepen te Brunswick en Baden. Die worden slecht na hevige strijd gepaardgaande met verlies aan vele levens weer neergehaald.

Maart 1919: Algemene staking en gewapende opstanden in Berijn en het Ruhr-district.

7 april tot 2 mei 1919: na een communistische revolutie word er te Munchen een Sovjet-republiek opgericht o.l.v. de zeeman, Rudolf Eglhofer en de Joodse Sovjet-commissarissen, Leviné, Levien en Axelrod; die zetten vervolgens een Rood Leger op waarna de mars voor “Rood Munchen” begint. Tijdens de strijd tussen Duitse eenheden en de communisten sneuvelt Eglhofer als bevelvoerder van dit Rode Leger waarna de Sovjet-republiek te Munchen wordt neergehaald. Op 6 juni 1919 wordt het meesterbrein achter deze revolutie, Eugen Leviné, gearresteerd en na een volledig proces geëxecuteerd.

maart 1920: poging tot revolutie in het Ruhr-district waarbij een Rood Leger werd opgezet.

april 1920: de beruchte communistische terrorist, Max Hölz, pleegt in Vogtland, Saksen, samen met een communistische roversbende talloze geweldsmisdrijven waaronder brandstichting aan woningen, moordpartijen en andere delicten; na een bloedige strijd wordt ook deze opstand neergeslagen.

1923: in de nacht van 22 tot 23 oktober van dat jaar voeren communistische terroristen o.l.v. de Joodse revolutionairen, Karl Radek en Otto Marquardt, verrassingsacties uit tegen de buitenposten van de politie te Hamburg-Barmbeck. Deze acties waren voorafgegaan door vele stakingen en allerlei excessen. De bemanning van deze posten werden overrompeld waarna hun wapens en munitie in handen van de terroristen vielen. Bij de herovering van deze vele politieposten die na de aanvallen door de terroristen bezet waren, vielen vele doden en gewonden.

april 1925: tijdens de berechting van communistische terroristen waaronder de Chekist, Gorew Skoblewski, door het Duitse Hooggerechtshof, vinden er opnieuw hevige onlusten plaats. Ook deze opstanden worden uiteindelijk neergeslagen. Skoblewski die aanvankelijk door het gerechtshof ter dood veroordeeld werd, werd later gedurende een ruil uitgewisseld met tien Duitsers waaronder de student, Karl Kindermann. (Communism in Germany; The communist conspiracy on the eve of the 1933 national revolution, blz. 16-24)

————————————————————

Nadat de Communisten in de gaten hadden gekregen dat zij de macht in Duitsland niet in handen konden krijgen via talrijke opstanden, stakingen, terroristische aanslagen en andere terreurdaden, gingen die over tot een andere strategie; zij trachtten de Duitse arbeidersklasse voor zich te winnen via Sovjet-propaganda. Deze lijn zou door de Communistische Partij gehandhaaft worden tot 1929. En tijdens de voltallige vergadering van het Uitvoerend Comité van de Communistische Internationale (Comintern) in Moskou in begin september 1932 werd het volgende besloten:

“De Duitse Revolutie zal het lot van de proletarische klasse van Centraal en West-Europa bepalen.”  

Wat men hiermee eigenlijk zei, was dat Duitsland de “voordeur” naar West-Europa was waarnaar de communistische revolutie vanuit Duitsland (indien eenmaal geslaagd) overgebracht zou worden. Ook was men het tijdens deze vergadering eens over het volgende:

“Het succes van de Duitse revolutie samen met de zegevierende dagen van oktober 1917 vormen de meest belangrijke stap op de weg naar de wereldrevolutie.” (blz. 29-30) 

In zijn jongere jaren te Wenen, blijkt Hitler nog weinig van de gevaren die Duitsland en haar volk bedreigden geweten te hebben; daarna kreeg hij de gevaren die het (Talmudisch) Judaïsme en het Marxisme voor Duitsland vormden, in de gaten. Want elders in Mein Kampf schreef hij o.a. dit:

“It was during this period (Vienna) of my life my eyes were opened to 2 perils, the names of which I scarcely knew hitherto and had no notion whatsoever of their terrible significance  for the existence of the German people. The 2 perils were Marxism and Judaism.” https://www.youtube.com/watch?v=XKSBQJuTWzQ  (“Powerful Quotes From Mein Kampf”)

Nadat hij dit gevaar doorzien had, was Hitler bereid om hier iets aan te gaan doen! Hij was niet van plan toe te laten dat Duitsland eveneens als dit eerder met Rusland was gebeurd, een slavenstaat van de Russische Joden zou worden. Tevens wilde hij ook West-Europa vrijwaren van een Joods-communistische overheersing. En nadat hij Kanselier (Fuhrer) van Duitsland was geworden, wist hij uiteindelijk de laatste resten van communistische weerstand uit het land te verwijderen. Nadat hij ook met de Joodse bankiers die Duitsland tot dan toe in een wurggreep hadden gehad door hun schuldenstelsel gebaseerd op woekerrente gebroken had, begon hij met de ruilhandel; producten waarvan Duitsland een overschot had, werden geruild met landen die van andere producten teveel hadden die Duitsland weer nodig had. Op deze wijze ontstonden geen schulden wat bij het financiele woekerstelsel van de Joodse bankiers wél het geval was. Ook de hoge werkloosheid die in Duitsland al lange tijd heerste, werd door Hitler voortvarend aangepakt. En uiteindelijk werd Duitsland in die tijd het meest welvarende land in niet alleen Europa maar ook in de wereld.

 

Intermissie: Communisme & Feminisme. 

 

Voor hen die nog mochten denken dat het feminisme, ofwel de emancipatie van de vrouw, iets zou zijn wat pas tijdens de flower power-revolutie in de jaren ’60 zou zijn ontstaan, zij mogen dan goed nadenken over het volgende: het feminisme was een van de methoden die de Communisten gebruikten om er de christelijke samenleving mee te ontwrichten! Er is -terecht- gezegd dat het traditionele gezin de hoeksteen van de samenleving is. Als deze “hoeksteen” eenmaal wordt aangetast, dan zal het na een bepaalde tijd ook gedaan zijn met het nationale karakter, nationale identiteit, van de natie. De vlag van een natie kan haar identiteit dan nog wel weergeven, maar die dekt dan allang de nationale lading niet meer. Vladimir Lenin wist dat als het traditionele gezin vernietigd zou worden, dit uiteindelijk ook de ondergang van het land zou betekenen. Aan de Communistische Revolutie in Rusland namen de duizenden vrouwen pas deel op de Internationale Vrouwendag van 8 maart 1917 d.m.v. massa-demonstraties en stakingen. Dat is dus iets minder dan acht maanden voor de wérkelijke revolutie die in oktober van datzelfde jaar plaats zou vinden. Maar al in 1880 had paus Leo verklaard dat het het doel van de communisten was, het christelijk gezin te ontwrichten en te vernietigen. In 1848 werd het Communistische Manifest gepubliceerd; dit was opgesteld door de Jood, Karl Marx (Mordechai), de grondlegger van het Marxisme/Communisme/Bolsjewisme, en Friedrich Engels in opdracht van Geïllumineerde Joodse Vrijmetselaars. Het manifest hield kortom in dat alles en iedereen volkomen “gelijk” moest zijn.  Een van de andere kenmerken van dit manifest was dat het elke schakel waarmee de vrouw aan het gezin en aan huis gebonden was, verwierp; de vrouw moest om te kunnen emanciperen, aan de zorg voor het gezin, haar kinderen, onttrokken worden terwijl haar emancipatie geproclameerd werd als een fundamenteel principe. Vervolgens viel de zorg voor de kinderen aan het collectief (dat is, de staat) toe daar die dan onderwezen zouden worden op staatsscholen en ondergebracht werden bij de dagopvang. Het recht voor ouders hun eigen kinderen te onderwijzen, moest hen zo worden onthouden. Zo werkte men tegen het gezag van de ouders betreffende hun kinderen in waarbij de staat alleen bepaalde of ouders wel het recht hadden, hun eigen kinderen op te voeden of niet! Deze en andere kenmerken van het manifest worden ook weer gevonden in de Feministische Beweging van vandaag: Vrouwen, “bevrijd” van het huis en gezin, jagen zelfvervulling (zelfontplooiing) en een carriëre na. Dit leidt vervolgens tot een reductie van het moeder-instinct. Tevens oefenen steeds meer vrouwen een mannelijk beroep uit terwijl de mannen gefeminiseerd worden d.m.v. rollenspel en politieke correctheid. En dit, beste vrienden, zien we weer overal terug in onze tegenwoordige samenleving! Leuzen zoals “het is nog teveel een mannen-maatschappij” klinken ons bekend in de oren. Nu weten we waar de oorsprong van deze lege en inhoudsloze slogan ligt. Maar zo wilden de Communisten destijds de totale “gelijkheid” in de samenleving bereiken: iedereen (letterlijk) gelijk, geen hoger absoluut gezag, afschaffing van alle religie en iedereen even gelijk in een uniforme grijze massa. In slechts enkele woorden: aan het klassenonderscheid (wat ook tussen man en vrouw aanwezig was) diende een einde te worden gemaakt door Klassenstrijd! Friedrich Engels publiceerde in 1884 zijn werk, The Origin of the Family, Private Property and the State, waarin hij beweerde dat de eerste vorm van klassentegenstellingen in het monogame huwelijk waarneembaar was: een huwelijk tussen ongelijken! Volgens hem vertegenwoordigde de vrouw het “proletariaat” en de man de “bourgoise.” De man was volgens Engels eigenlijk een onderdrukker van zijn eigen vrouw en om hier een eind aan te maken, moest het “proletariaat” uit dit “slavenleven” omhoog worden gebracht door de vernietiging van de “bourgoise” als het hoofd. En dit diende op alle niveaus van de samenleving te gebeuren; bepaalde privileges moesten worden afgeschaft om zo een “gelijkwaardige samenleving” te bereiken. En dit alles werd de wereld voorgehouden als wáre vrijheid en onafhankelijkheid. Zie voor deze gegevens en meer, Feminism: Russia’s Deadly Weapon against the Family, (Cornelia R. Ferreira, M. Sc. (Canisius Books 2015).  Maar…de wáre hoog-ingewijden der Joodse Illuminaten wisten dat dit alles de grootste nonsens was:

“Far back in ancient times we were the first to cry among the masses of the people the words “Liberty, Equality, Fraternity”,  words many times repeated since those days by stupid poll-parrots who from all sides round flew down upon these baits and with them carried away the well-being of the world, true freedom of the indvidual, formerly so well guarded against the pressure of the mob The would-be wise men of the goyim, the intellectuals, could not make anything out of the uttered words in their abstractness; did not note the contradiction of their meaning and inter-relation: did not see that in nature there is no equality, cannot be freedom; that Nature herself has established inequality of minds, of characters and capacities, just as immutably as she has established subordination to her laws.” (Protocols of the Learned Elders of Zion, protocol nr. 1, (CPA Book Publisher) (herdruk van het origineel van de Protocollen, bewerkt en uit het Russisch vertaald door Victor E. Marsden, voormalig Russich correspondent voor The Morning Post), blz. 148)

“In all corners of the earth the words, “Liberty, Equality, Fraternity” brought to our ranks, thanks to our blind agents, whole legions who bore our banners with enthusiasm. And all the time these words were canker-worms at work boring into the well-being of the goyim, putting an end everywhere to peace, quiet, solidarity and destroyed all the foundations of the goya States. As you will see later, this helped us to our triumph; it gave us the possibility, among other things, of getting into our hands the master card — the destruction of the privileges, or in other words of the very existence of the aristocracy of the goyim, that class which was the only defense peoples and countries had against us.” (idem, blz. 148-149)

De “totale gelijkheidstheorie” werd door de hoge Joodse Illuminaten via hun ondergeschikte agenten gepropageerd opdat de onwetende mensenmassas deze theorie als waar zouden aanvaarden hoewel de Illuminaten zelf wisten dat datgene wat zij lieten verkondigen, er uiteindelijk flink bij zou dragen aan de geleidelijke ondergang en vernietiging van de door hen zo gehate oude Christelijke wereldorde. Op de ruïnes en de enkele resten van deze oude orde die nog overgebleven waren, zouden zij dan hun Joodse (Talmudische) Nieuwe Wereldorde stichten. Een andere theorie die zij onder de goedgelovige massas met succes wisten te verspreiden, was het Darwinisme, ofwel beter bekend als de evolutietheorie. Deze theorie (net als de gelijkheidstheorie eerder een leer dan een wetenschappelijk feit), houdt in dat alles wat bestaat en leeft, niet zozeer door een persoonlijke Schepper tot stand gebracht is, doch eigenlijk het product zou zijn van een soort van “toeval.” En dit houdt op zijn beurt weer in dat daar waar het het ontstaan van de mens betreft, hij slechts een “toeval” is zonder “hogere eigenaar.” Het is de mens die het hoogst ontwikkelde dier op deze planeet is en daar er vanwege het gebrek aan een hogere macht, Schepper, geen absolute wetten of waarheden zijn, hij, de mens zichzélf tot wet en waarheid is. Het gevolg is dat hij die zowat absolute macht over anderen heeft, zélf bepaalt wat goed of slecht voor die anderen is. Dat ook deze theorie een inhoudsloze en nutteloze leer zonder enige waarheid was, wisten de Joodse Illuminaten ook; de evolutietheorie was slechts een middel om de massas zodanig te manipuleren zodat die juist die koers zouden volgen die de Illuminaten voor hen hadden uitgestippeld. En ook hier zijn de Protocollen zeer duidelijk over:

“The goyim are not guided by practical use of unprejudiced historical observation, but by theoretical routine without any critical regard for consequent results. We need not, therefore, take any account of them – let them amuse themselves until the hour strikes, or live on hopes of new forms of enterprising pastime, or on the memories of all they have enjoyed. For them let that play the principal part which we have persuaded them to accept as the dictates of science (theory). It is with this object in view that we are constantly, by means of our press, arousing a blind confidence in these theories. The intellectuals of the goyim will puff themselves up with their knowledge and without any logical verification of them will put into effect all the information available from science, which our agentur specialists have cunningly pieced together for the purpose of educating their minds in the direction we want. Do not suppose for a moment that these statements are empty words; Think carefully of the successess we arranged for Darwinism, Marxism, Nietze-ism. To us Jews, at any rate, it should be plain to see what a disintegrating importance these directives have had upon the minds of the goyim.” (Protocol nr. 2, blz. 150-151)

Het was de Jood, Leon Trotzky (Lev Braunstein), die na onder de indruk van het Darwinisme te zijn gekomen, deze destructieve doctrine volkomen in praktijk bracht….ten koste van miljoenen Russen. Trotzky, die eigenlijk ook niet meer dan een slachtoffer van de evolutieleer van de hoge Joodse Illuminaten was, meende dat daar hij nu zeker meende te weten dat er geen God was dan hijzelf, hij nu het recht had te bepalen wie in leven bleef en wie niet. https://answersingenesis.org/charles-darwin/the-darwintrotsky-connection/

Het was Baruch Levy die jaren geleden eens het volgende aan Karl Marx (Mordechai) schreef:

“Het Joodse volk zal als geheel haar eigen Messias zijn. Het zal de wereldheerschappij door ontbinding en verval van andere rassen, de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de Monarchie en door de stichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het voorrecht van het burgerschap uit zullen oefenen, verkrijgen. In deze nieuwe wereldorde zullen de kinderen Israëls zonder enige tegenstand te ontmoeten, de leiders leveren. De regeringen van de verschillende volken die de wereldrepubliek vormen, zullen zonder problemen in handen van de Joden vallen. Voor de Joodse bestuurders zal het dan  mogelijk zijn, het privébezit af te schaffen en alom gebruik te maken van de middelen van de staat. Aldus zal de belofte in de Talmud worden vervuld waarin gezegd is dat wanneer de Messiaanse Tijd gekomen is, de Joden alle eigendommen der aarde in handen zullen hebben.  (Baruch Levy aan Karl Marx zoals geciteerd in La Revue de Paris op 1 jun i 1928, blz. 574; uit, Bloody Zion; Refuting the Jewish Fables That Sustain Israel’s War Against God and Man, by Edward Hendrie, (Great Moutain Publishing 2012, blz. 215, de brief zelf was al enige tijd eerder geschreven, nl. in 1879)

Iemand die veel onderzoek naar de Talmud heeft gedaan en dit “heilige boek” (een lijvig werk, samengesteld uit vele delen) nauwkeurig bestudeerd heeft, is professor, Texe Marrs, president van Power of Prophecy. Hij heeft tijdens zijn speurtocht tevens ontdekt dat de wereldwijde New Age Movement in al haar geledingen opgericht werd en geleid wordt door Joden. Voor deze en meer gegevens: http://www.texemarrs.com/102014/our_own_messiah.htm

 

Het Verdrag van Versailles & De Joodse Vrijmetselarij.

 

Het volgende citaat uit Mein Kampf is van hetzelfde eerste deel van de genoemde videoreeks afkomstig en we zullen dit in het Engels weergeven:

“Versailles was a scandal and a disgrace and that the dictate signified an act of highway robbery against our people. The disruptive work done by the Marxist and the poisonous Propaganda of the external enemy had robbed these people of their reason. Therefore, it was necessary to take the opposite side and dig ourselves into the mind of the people as the enemy of the peace treaties; so that later on, when the naked truth of this dispicable swindle would be disclosed in all its hideousness, the people would recall the position wich we then took and would give us their confidence….a man and his system wich have had the courage to liberate themselves from the shackles of Jewish Freemasonry at least in one quarter of the globe and to set the forces of National resistance against the international world-poison.” (blz. 260)

In dit laatse citaat Had Hitler het over “Versailles” ofwel de harde vredesvoorwaarden die Duitsland na de Eerste Wereldoorlog opgelegd werden tijdens de Vredesconferentie te Versailles. En wat werd er precies van Duitsland tijdens deze conferentie vereist? Nicolas Balabkin, auteur van West German Reparations to Israel, schrijft hier het volgende over:

“Versailles required that Germany surrender her entire navy and most of the merchant marine, accept stringent limitations on the production of certain strategic goods, have her army reduced to 100.000 men, and pay “a war indemnity unheard of in the history of any country.” In addition she was to cede territory with some million inhabitants, 40 per cent of her blast furnaces, 30 per cent of her steel mills and 28 per cent of her rolling mills. The proposed reparations bill was so huge that, according to Lloyd George, “no civilized nation has ever been forced to shoulder anything comparable.” (blz. 25)

Verder had Hitler het over de “Joodse Vrijmetselarij”, maar we zullen eerst gaan zien, wie de adviseurs van de verschillende Geallieerde staatshoofden waren, die ook aanwezig waren tijdens deze conferentie:

“…The Versailles Conference, where many Allied delegates were Jews; Baruch for the United States, Klotz and Rothschild for France, and Sonnino for Italy among others…..The Permanent Conference on Reparations established a payment plan whereby Germany would issue 100 billion gold marks worth of bonds “as initial payment”….The inequity of the Versailles Peace Treaty created the exceptional circumstances that paved Hitler’s road to power. All the obstacles that would stand in his way, were swept away by the treaty. Hitler as a political man was born at Versailles.” (Leon Degrelle in “Hitler Born at Versailles, blz. 441, 517, 532)

Deze “adviseurs” voor de Geallieerden waren niet slechts Joden met veel macht en invloed, zij waren ook Vrijmetselaars! Zij wisten de onderhandelingen zo te beïnvloeden dat het verslagen Duitsland eisen werden opgelegd waarvan men wíst dat het land hier nooit aan zou kunnen voldoen. En het was dit onrechtvaardige en wrede verdrag waardoor alle hindernissen die tussen Hitler en zijn opmars naar de macht in Duitsland mochten zijn, werden wéggevaagd. Maar Hitler en het Duitse volk werden echter niet slechts door de voortdurende Rode Dreiging vanuit het Oosten belaagd; ook binnen Duitsland waren talloze Joodse elementen actief en die waren niet alleen in de Duitse Communistische Partij te vinden! De Joden die in Duitsland tevens de macht hadden over de media en pers, de kunst en cinema, maakten via vele publicaties het Christendom belachelijk en zij ondemijnden tevens de Duits-christelijke moraal. Dit deden zij door de bevordering van o.a. pornografie. Zo was er de decadente Joodse kunstenaar, George Grosz, die met zijn verdorven kunst o.a. het christelijke Hemelse Vader-gebed kleineerde en belachelijk maakte. Ook werd er nadat Hitler en zijn regering in Duitsland geïnstalleerd waren, vanuit het Westen (vnl. de Verenigde Staten) een wereldwijde Joodse boycot op Duitse goederen en diensten op touw gezet om het Duitse volk te dwingen, Hitler weg te krijgen. En in 1941 publiceerde de Amerikaanse Jood, Theodore Kaufmann, zijn boek, Germany Must Perish!, waarin hij de vernietiging van het hele Duitse volk eiste d.m.v. sterilisatie. En de falende Weimar-republiek werd door het volk beschouwd als een bestuur wat zich geassocieerd had met Joodse bankiers. http://www.realjewnews.com./?p=40 (“How The Jews Prompted A German Backlash”)

 

De Vrijmetselarij is van Joodse Origine. 

 

Adolf Hitler had het in Mein Kampf zoals gezegd, ook over de “Joodse Vrijmetselarij” die hij als de bron zag voor veel van Duitsland’s ellende en misére. We zullen nu via citaten van hoge Vrijmetselaars uit het verleden aantonen dat de Vrijmetselarij inderdaad van Joodse oorsprong is. Deze citaten hebben we van Driehoek, Delta en Davidsschild; Studiën over algemeene en joodsche vrijmetselarij, van Jac P. van Term (uitgegeven in het jaar 1931 bij N.V. Paul Brand’s Uitgeversbedrijf te Hilversum).

“Elke loge is, en moet het wezen, een symbool van den Joodschen Tempel; elke voorzittend meester een vertegenwoordiger van den Joodschen koning; en elke vrijmetselaar een verpersoonlijking van den Joodschen arbeider. Zóó moet het altoos blijven, zolang de Vrijmetselarij bestaat.” (Albert Mackey in zijn Encyclopedia of Freemasonry, blz. 798)

“Al de versierselen en zinnebeelden der Vrijmetselarij zijn ontleend aan den Tabernakel en den Tempel.” (Jer. How in Freemason’s Manual, blz. 50)

“Wij kunnen niet ontkennen dat de tegenwoordige Vrijmetselarij ons is overgeleverd door de Joden.” (Cassard in Manual, blz. 372)

“Het denkbeeld der Vrijmetselarij is…uit innerlijken natuurdrang aan het Jodendom ontsproten.” (de Joodse vrijmetselaar, Dr. Gustav Karpeles in Festschrift zum 20-jahrigen Bestehen des Vereinigte Order B’nei B” rith, 20 maart 1902)

“Daar vele overleveringen van de Vrijmetselarij in den Talmud te vinden zijn, is eenige bekendheid met den aard van dat werk onontbeerlijk voor den beoefenaar der Maçonieke wetenschap…Hoewel het werk vele kinderachtigheden bevat, is het niettemin uiterst bruikbaar als een doorwrochte samenvatting der Joodse gebruiken…Het levert ook vele opmerkelijke toelichtingen op het Maçonieke stelsel…En verscheidene van de traditïen en legenden der hoogere graden zijn te vinden in de Talmud of worden erdoor bevestigd.” (Albert Mackey in A Lexicon of Freemasonry; containing a definition of all its communicable terms, notices of its history, traditions and antiquites, blz. 335-336)

“Geldt het onze Maçonieke symboliek en onze pas- en heilige woorden en ons rituaal en sommige onzer gebruiken, dan is de redelijke betekenis, de goede verklaring, het welverstaan” (van dit alles) “in den Talmud te vinden.” (de Nederlands-Joodse Vrijmetselaar, S.J. Moscoviter, in het Maçoniek Weekblad van 21 april 1890)

“Vrijmetselarij is een zoeken naar Licht. Dat zoeken voert ons rechtsstreeks terug …naar de Kabbalah. Alles wat wetenschappelijk en grootsch is in de godsdienstige droomen van alle verlichten…is ontleend aan de Kabbalah; alle Maçonieke vereenigingen danken aan haar hun geheimen en symbolen…Het heilie aan de heilige, en wie dat is, zullen de geheimenissen der Kabbalah heilig zijn.” (Albert Pike in zijn Morals and Dogma, blz. 741)

“Er is in de Kabbala veel dat licht werpt op onze ceremonieën en symbolen, en een studie van Kabbalistische Theosofie kan voor den Vrijmetselaar zoowel leerzaam als van belang zijn….en in de Kabbala kunnen wij een sleutel vinden voor veel dat in onze ritualen duister is… – Wat zij van het Egyptische stelsel wisten, pasten de Joden toe op den Tempel van Koning Salomo…Een deel ervan werd….doorgegeven in de geheime Loges der Vrijmetselarij….” (de Vrijmetselaar, C.W . Leadbeater, in, Bijdragen uit de Geschiedenis der Vrijmetselarij (Theosofische Vereeniging Uitgevers-maatschappij 1928, blz. 114, 116, 117)

 

Samenvattingen & Conclusies. 

 

Na dit alles besproken te hebben, komen we tot het volgende: Nadat Hitler in Duitsland aan de macht gekomen was (via legale verkiezingen in tegenstelling met Lenin, Trotzky en vele andere communistische Joden in Rusland die zich daar een weg naar de macht hadden gebaand via allerlei ondermijnende praktijken, gewelddaden en onlusten), stonden grote delen van de wereld tegen hem op; de wereldwijde boycot die vervolgens tegen Hitler en Duitsland in werd gesteld, was geïnitieerd door Joodse organisaties in het Westen en zelfs vanuit het Midden-Oosten waarmee die op deze wijze het eerste (economische) schot afvuurden. Dit werd terecht beschouwd als niet minder dan een (economische) oorlogsverklaring! Dat zowat de hele wereld tegen een land als Duitsland wat haar onafhankelijkheid van het Joodse machtsblok wilde verkrijgen en vervolgens handhaven, opstond, en waarbij ook de door Joden beheerde wereldwijde pers (en media) een hoofdrol speelden, lezen we ook weer in de Protocollen:

“We must be in a position to respond to every act of opposition by war with the neighbours of that country which dares to oppose us; but if these neighbours should also venture to stand collectively together against us, then we must offer resistance by a universal war.” 

“We must compel the governments of the goyim to take action in the direction  favoured by our widely-conceived plan, already approaching the desired consummation, by what we shall present as public opinion, secretly prompted by us through the means of  that so-called “GREAT POWER” — the Press, which, with a few exceptions that may be disregarded, is already entirely in our hands. In a word, to sum up our system of keeping the governments of Europe in check, we shall show our strenght to one of them by terrorist attempts and to all, if we allow the possibility of a general rising against us, we shall respond with the  guns of America or China or Japan.” (Protocol nr. 7, blz.166-167)

En dit was nu precies wat er met de landen die samen met Duitsland, Japan en Italië, de Axis gevormd hadden, een driemanschap gebeurde; nadat die erin geslaagd waren zich te ontdoen van de financiele boeien waarmee zij door de Joodse bankiers tot dan toe waren geknecht, kregen deze landen het grootste deel van de door zionistische Joden beheerste wereld tegen zich. Amerika werd later doelbewust via intriges, manipulatie en kuiperijen in zowel de Eerste als de Tweede “Universele” Oorlog  gebracht en reageerden de verborgen Joodse machthebbers aldus met “the guns of America.”  

————————————————————-

Heden ten dage zien we weer dat de “guns of America” door dezelfde hoge Joodse machthebbers gevechtsklaar zijn maar dan nu tegen Rusland en haar bondgenoten (BRICS). Rusland was erin geslaagd, de vele schulden die het eertijds nog had, onder Vladimir Putin aan o.a. het Internationaal Fonds (IMF) terug te betalen in 2006. Vervolgens wees hij deze parasitische instelling (waarvan het hoofd het Joodse bankiershuis Rothschild is) de deur. Rusland werd zo onafhankelijk van dergelijke instituten die geld lenen, waarna die tevens het politiek en economische souvereine beleid van een natie aan wie de lening verstrekt is, kunnen bepalen. Om die reden is Rusland er, onafhankelijk als het nu is van roofgierige financiele instellingen, beter aan toe dan onder het tijdperk-Jeltsin. Tevens heeft Putin de Joodse oligarchen die zijn land nog wilden plunderen van wat het destijds nog aan middelen had, gevangen laten zetten of in ballingschap gezonden. Daarnaast is ook de Russisch-orthodoxe Kerk er weer een grotere rol gaan spelen en worden er o.a. homo-parades niet (meer) getolereerd. En dit alles is bij de Joodse machthebbers uiteraard niet in goede aarde gevallen. En om die reden wordt er nu al voor enige tijd een massale lastercampagne tegen Putin gevoerd “…through the means of that so-called “Great Power”– the Press…”

Ter conclusie kan nog worden gezegd dat het copyright op Mein Kampf vanaf 1 januari 2016 jl. is vervallen. Nu is in Duitsland (waar het tot dan toe verboden was een exemplaar van dit werk te bezitten) besloten, dit werk toch uit te gaan geven maar wél met kritische noten; het zijn dan ook diegenen die bij dit werk de nodige kritische noten hebben toegevoegd, die voor ons bepalen wat de tekst precies zou betekenen. Hitler was volgens de officiele visie de grootste onmens die ooit geleefd zou hebben en de “man van zes miljoen.” En de motivatie van deze kritische aantekeningen is dat dit beeld ook ongewijzigd gehandhaafd moet blijven. Het is om die reden dat Mein Kampf nu plotseling wél gepubliceerd mag worden. Daarnaast is ook (nog?) niet vast te stellen of bepaalde passages in Mein Kampf ondertussen doelbewust gewijzigd zouden kunnen zijn opdat Hitler als de grootste duivel in de menselijke geschiedenis gehandhaafd kan blijven. Nu zeggen we ook niet dat Hitler ook volkomen onschuldig zou zijn geweest. Het is echter een meer dan vaststaand feit dat zowat álles wat we van hem weten, slechts uit één bron komt: de Bron der Propaganda waaruit vnl. de Joden tot nu toe hebben weten te tappen! Alternatieve visies echter, bereikten dankzij de media nooit het grote publiek opdat hún verhaal maar nooit gehoord zou worden. Nu we echter het internet als alternatief medium hebben, weten we niet alleen dát er alternatieve visies zijn maar dat die ook veel meer te vertellen hebben dan de conventionele media waarmee we nu al voor jaren mee vertrouwd zijn. En bij wát de alternatieve bronnen allemaal verteld hebben tot nu toe, steken de gevestigde media hier maar iel, schraal en vaal bij af! Het boek, Mein Kampf, dat volgens de media een ronduit duivels werk zou zijn, valt gewoon niet te begrijpen wanneer de media hun mening hier over geven; Adolf Hitler was de meest inhumane figuur die ooit geleefd zou hebben en daar blijft het dan ook bij. Als we echter de alternatieve bronnen op het internet raadplegen, dan is het een en ander maar ál te goed te begrijpen! Dan blijkt dat circa 80 á 95% aan materiaal (boeken, krantenartikelen, getuigenissen van “holocaust-overlevenden” etc.) ronduit onjuist te zijn! En als dan ook nog de ontbrekende puzzelstukken bijeen worden geraapt en ingepast zodat we dan het “grotere beeld (the big picture) krijgen zoals de Joods-Bolsjewistisch wereld wijde dreiging waar vooral Duitsland door werd bedreigd, dán zijn bepaalde uitspraken van Hitler in zijn Mein Kampf pas góed te begrijpen! Laten we Mein Kampf maar naast de wáre, geheime, geschiedenis leggen inplaats dat we naar bevooroordeelde en onwetende, doch politiek-correcte lieden luisteren die zich in vele gevallen als “deskundigen” en “experts” aanprijzen óf zich -en dit is vaker het geval- door anderen aan láten prijzen.

 

Ton Nuiten – zondag 10 januari 2016.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.