De Talmudische Wereldorde & De Noachitische Wetten.

“Stel je eens voor….Een Wereld, vrij van lijden en Strijd….Een wereld, vervuld met Goedheid en Vriendelijkheid….Een Wereld, vervuld met Vreugde en Respect” (voor elkaar.)…Ontdek de 7 Wetten van Noach.”

Het bovenstaande is te lezen op noahide.org Met deze zeven wetten wil men bereiken dat de volken der wereld verenigd worden in een wereldwijde broederschap waarin oorlog, strijd, misdaad etc. geen plaats meer zullen hebben; een soort van Koninkrijk Gods op aarde. En dit is uiteraard een zeer nobel streven. Wie zou hierop toch tégen kunnen zijn, niemand toch? En laten we wél zijn, wij allemaal wensen ons een wereld waarin het lijden in al haar verschillende vormen en uitingen uiteindelijk voorgoed voorbij zal zijn! Deze zeven wetten behelzen de volgende themas:

Verbod op Afgoderij. 

Dit eerste Noachitische gebod is bestemd om alles wat als een “afgod” voor de God des Hemels in de plaats is (of wordt) gesteld, te verbieden. Deze “afgod” kan van alles zijn, bijvoorbeeld geld, rijkdom.

Het tweede gebod:

Respect voor Moreel Gezag (verbod op godslastering.) 

Dit is gerelateerd aan het gebruik van vuile taal, o.a. het beledigen van morele instellingen d.m.v. grof taalgebruik en dit wordt beschouwd als godslastering.

Het derde gebod:

De Samenleving; de Staat en het terugdringen van geweld (verbod op moord.) 

Dit heeft te doen met de Staat en het beperken van geweld; om orde en gezag te herstellen tijdens een dringende situatie, kan die wanneer zij dit nodig acht, geweld gebruiken om de samenleving weer te ordenen. Dit om verder geweld en moord te voorkomen. Zaken zoals euthanasie en abortus worden door deze Noachitische wet eveneens als moord beschouwd. Er zijn  echter uitzonderingen: daar waar een persoon aan een bepaalde kwaal te lijden heeft, zonder vooruitzicht op verbetering of herstel of een foetus die het leven van de moeder zelf bedreigt. (Onder deze redenering zijn in verschillende landen euthanasie en abortus gelegaliseerd zoals o.a. in Nederland.)

Het vierde gebod:

Het Gezin & Verboden Sexuele Relaties. 

Hier wordt het heterosexuele huwelijk als het enige juiste huwelijk beschouwd; incest, overspel en homosexualiteit zijn verboden.

Het vijfde gebod:

De Economie en Wederzijds Menselijk Contact. 

Hier wordt de economie en diefstal van eigendommen besproken; diefstal is verboden.

Het zesde gebod:

Transculturele Normen; de Relatie met de Natuur. 

Het verbod op wreedheid tegen dieren; het “eten van een ledemaat van een nog levend dier” wordt als mishandeling van dieren beschouwd en is dus verboden.

Het zevende gebod:

Legitime rechtsstelsels. Het instellen van gerechtshoven om de Noachitische wetten af te dwingen. 

Hier lezen we o.a. dit: “As Maimonides rules, the commandment is to establish courts which will enforce the other Noahide Laws, by means of processes (and with fiscal-administrative regulations) which are discretionary and culturally variable.”  noahide.org/2016/01/19/chapter-1/

 

De Hele Wereld Verenigd als één Broederlijk Volk onder de Noachitische Wetten! 

 

Zoals al aangegeven. vormen deze zeven Noachitische Wetten een deugdelijk en goed juridisch wettenstelsel en wie kan hier dan ook op tégen zijn? In veschillende delen van de wereld is men reeds bezig deze wetten dé “grondwet” van de samenleving te maken zoals o.a. in Afrika. noahidelaws.org/2016/02/17/laws-of-noah-in-africa/ Hier is te lezen dat er in Nairobi, Zuid-Afrika een mijlpaal betreffende de Noachitische Wetten werd bereikt tijdens een vergadering waarbij 506 geestelijke leiders uit Kenia, Tanzania en Uganda bij vertegenwoordigd waren. Bisschop Bernad Oudori, toonde zich bereid deze wetten in zijn 709 kerken met 17.000 á 150.000 leden in Oost-Afrika te introduceren. Daar is zijn verslag uit de eerste hand over deze vergadering te lezen. En in november 2014 werd er een top gehouden, georganiseerd door het Institute of Noahide Code, onder de noemer, “Eén Volk, Eén Wereld” bij 777 UN Plaza te New York. Hier waren mensen uit alle lagen van de samenleving bij aanwezig en wel uit de volgende landen: Canada, China, Israël, Moldavië en de Verenigde Staten; zij allen toonden zich bereid de vrede in de wereld te verzekeren door de zeven Noachitische Wetten te bevorderen. noahide.org/2016/02/21/one-people-one-world-nov-24-2014 Men is dus hard bezig, deze wetten tot dé fundamentele wet van de wereldwijde samenleving te maken. De Noachitische Wetgeving die naar verluidt, al in de vroegste annalen der geschiedenis door God aan de mensheid gegeven zou zijn, zullen in de toekomst in elk land worden geïntroduceerd waarbij de nationale wetgeving hieraan ondergeschikt zal worden gemaakt.We zullen er straks op ingaan hoe die in het verleden in de Verenigde Staten zijn geïntroduceerd en dan zullen we de wáre aard van deze wetten leren kennen.

 

Verschil van Mening tussen Joodse Geleerden & Rabbijn Maimonides & Rabbijn Menachem Mendel Schneerson. 

 

Nu heerst er heel wat verschil van mening onder Joodse rabbijnen en geleerden over de toepassing van de Noachitische Wetten op de Noachiet als een verplichting; is de niet-Joodse Noachiet nu wél of niet verplicht, deze te ondehouden? Rabbijn Maimonides was van mening dat de Noachieten dit verplicht waren en gepaard moesten gaan met strafmaatregelen bij overtreding, inclusief de doodstraf. De rabbijnen, Maimonides (ook wel de Rambam genoemd) en menachem Mendel Schneerson, waren echter van mening dat de Noachitische wetgeving op alle niet-Joden van toepassing is. En zoals we gezien hebben, wordt er in verschillende delen van de wereld hard aan gewerkt om die geleidelijk aan globaal ingevoerd te krijgen. En hieruit blijkt op zijn beurt weer dat als de Noachitische Wetgeving overal ter wereld eenmaal als de belangrijkste wetgeving geaccepteerd zal zijn, er sprake zal zijn van een verenigd Joods utopia. Om het met andere woorden duidelijk te maken: door deze wetten zal de gehele wereld uiteindelijk onder de opperheerschappij van het Talmudische Jodendom komen, waarbij eindelijk de droom van de Talmudische rabbijnen- en Joden bewaarheid zal worden: een Joods-Talmudische Wereldorde!

 

De Komende Joods-Talmudiche Wereldorde en de Christenen. 

 

Zoals al gezegd, klinken de genoemde bepalingen van de Noachitische Wetgeving zeer veelbelovend; zij bevorderen de broederschap van de mensheid en zullen leiden tot wereldvrede. Wat we nu echter willen gaan doen, is om eens een beter inzicht te krijgen in het eerste gebod wat te maken heeft met afgoderij. De Noachitische Wetten zijn nl. gebaseerd op de Talmud, het boek samengesteld uit vele delen die vele commentaren van rabbijnen op allerlei verschillende zaken betreffende het dagelijkse leven van de Talmudische Joden. En om dit eerste gebod beter te kunnen beoordelen, moeten we eerst weten dat Christus Jezus in de Talmud als een misleider en valse leraar wordt beschouwd Die zoals die vermeld, Israël, het Joodse volk, tot afval van God had trachten te bewegen. Om die reden werd Hij dan ook vanwege het verspreiden van ketterse leerstellingen onder de Joden om het leven gebracht. Door de Talmudische Joden wordt hij dan ook beschouwd als een afgod, daar Hij door de (praktiserende) Christenen als God beschouwd en aanbeden wordt. Het gevolg is dan ook dat dergelijke Christenen door de Noachitische Wetgeving als afgodendienaars worden beschouwd! Dit zegt rabbijn, Aaron L. Raskin, afgezant van de Chabad, die een uitleg geeft over hoe de Noachitische Wetgeving door de niet-Joden moet worden toegepast, er echter niet bij. http://www.chabad.nl/multimedia/media_cdo/aid/2916980/jewish/Universal-Laws-for-Mankind.htm Uit de verklaring die rabbijn Raskin er aan geeft, blijkt dat (bewuste) overtreding, schending van één of meerdere van deze bepalingen de doodstraf met zich meebrengt! Zoals we al hebben gezegd, zullen we nu nagaan hoe de Noachitische Wetgeving in de Verenigde Staten werd ingevoerd en zullen we ook zien, hóe de doodstraf op overtreders wordt toegepast. Op 31 januari 1991, werd er een wetsvoorstel ingevoerd om de dag van 26 maart 1991 apart te zetten als, Education Day , U.S.A. Op 5 maart 1991 werd dit wetsvoorstel doorgevoerd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, op 7 maart gevolgd door de Senaat. De officiele reden voor dit wetsvoorstel was dat hiermee de 89e geboortedag van rabbijn Menachem Mendel Schneerson herdacht zou worden. Wat het Amerikaanse volk hiermee echter níet werd meegedeeld, was dat er door dit wetsvoorstel wat door toenmalig president, George Herbert Walker Bush op 20 maart 1991 ondertekend werd, de zeven Noachitische Wetten op verraderlijke, misleidende en verhulde wijze werden ingevoerd; Bill Dannemeyer, lid van het Amerikaanse Congres van 1997 tot 1992 ( die zelf aanvankelijk ook niet op de hoogte was van de wáre aard van dit wetsvoorstel), ontdekte dit uiteindelijk en waarschuwde voor de gruwelijke gevolgen die de Noachitische Wetgeving voor de Amerikaanse Christenen zou hebben; hij ontdekte dat Christenen vanwege hun geloof in Christus Jezus als God (Die zoals al gezegd door deze wetten als een afgod wordt beschouwd), in de toekomst met de doodstraf zouden worden bestraft, en wel door middel van onthoofding! Dannemeyer maakte tevens duidelijk dat die ook voor de rest van de Amerikaanse bevolking niet veel goeds in petto hadden daar die door deze wetten zouden worden geknecht. http://www.takebackourrights.org/docs/christians-full%20page.html Aangezien deze wetten in Afrika in november 2014 en tijdens de vergadering bij 777 UNPlaza met vreugde werden verwelkomd, kan dit slechts betekenen dat de onderliggende gevaren ervan ook daar voor de aanwezigen goed verborgen werden gehouden!

 

Intermissie: Zionistische Joden versus Anti-Zionistische Joden. 

 

Eenieder die de moeite heeft genomen, het een en ander over het Zionsme te bestuderen, weet dat er naast de Zionistische Joden ook anti-Zionistische Joden zijn; de eerste groep is voor een homogene Joodse staat, Israël; de laatste is echter van mening dat slechts de Messias wanneer die eenmaal gekomen zal zijn, bevoegd is een Israëlische staat te stichten. De stichting van Israël op 14 mei 1948 wordt door hen beschouwd als iets waarmee de Zionistische Joden tégen Gods geboden ingegaan zijn. Beide partijen staan hier lijnrecht tegenover elkaar waarbij de laatste de misdaden van de Israëlische regering tegen de Palestijnen scherp veroordeelt. Een van deze organisaties is Neturei Karta, (Joden tegen het Zionisme) die zich regelmatig zeer kritisch uitlaat over wat er o.a. in Gaza gebeurt. Neturei Karta wordt door velen beschouwd als een welwillende organisatie die opkomt voor de Palestijnen en daarom dan ook een goede organisatie moet zijn. Hier is de website van Naturei Karta, http://www.nkusa.org  En hier is een site van een pro-Zionistische Joodse organisatie, http://www.israeladvocacy.net/knowledge/when-anti-zionism-is-anti-semitism/are-real-jews-opposed-to-zionism/#sthash.vFo0Ya5A.HJuQrxix.dpbs  Wat velen echter niet weten, is het volgende: Beide organisaties hebben de onheilige Talmud (waarin zeer kleinerend en vernederend over Jezus Christus, het Christendom in het bijzonder en de rest van de niet-Joodse wereld in het algemeen gesproken wordt) als hun leidraad! Ook al staan pro-Joodse en anti-Zionistisch-Joodse organisaties radicaal tegenover elkaar, dan wil dit nog niet zeggen dat de laatste dan ook welwillend tegenover Jezus Christus, de Christenen en de niet-Joodse wereld zou staan, hoewel die indruk wél gewekt wordt. Nu zijn er echter ook anti-Zionistische Joden die we beter anti-Talmudische Joden zouden kunnen noemen en die weten dat er kennelijk geen verschil is tussen Neturei Karta en pro-Zionisten ondanks hun verschillende opvattingen over Israël als staat. Eén van hen, een Joodse Christen, is Nathanael Kapner van http://www.realjewnews.com Op http://www.realjewnews.com/?p=762 (“Rabbis Against Zionism”) deelt Kapner mee dat hoewel Neturei Karta zich verzet tegen het Zionisme en de staat Israël, zij en de Joodse Zionisten samen de Takmud als fundament hebben. En de Talmud laat zich zoals we gezien hebben, zeer laatdunkend uit over Jezus Christus, het Christendom en de rest van de niet-Joodse wereld. De leus, De vijand van mijn vijand is mijn vriend, is voor velen genoegzaam bekend. Wat Neturei Karta aangaat, besluit hij zijn boodschap op genoemde pagina van zijn webstie af met de volgende woorden: “De vijanden van mijn vijand – “Rabbis Against Zionism”- zijn mijn vrienden eigenlijk helemaal niet.” Aangezien beide partijen elkaar weliswaar bestrijden, delen zij samen wél één en dezélfde Talmud. Het zijn om maar eens wat figuurlijke taal te gebruiken, twee armen die elkaar bevechten die echter aan één en hetzélfde lichaam zitten; we kunnen Nathanael Kapner -die nota bene zelf een Talmudische Jood is geweest en dus wéét waar hij over praat!- dan ook beslist geen ongelijk geven!

 

De Noachitische Wetgeving & De ChristenZionisten. 

 

Een bepaalde groep die zeer zeker gevoelig voor de Noachitische Wetgeving zal zijn en hier ook open voor zal staan, zijn de christenzionisten. Al voor lange tijd dragen zij de staat Israël en het Jodendom als geheel een zeer warm hart toe. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat voornamelijk zij de Noachitische Wetgeving met vreugde zal ontvangen en die ook omhelzen. Als zij eens wisten wat het eerste gebod van deze wetgeving over afgoderij wérkelijk in zou houden! En daar ligt nu het probleem; zij kunnen er amper of helemaal niet toe worden gebracht, eens na te gaan of hun theologie betreffende de Israëlische staat en het Joodse volk wel wérkelijk op een bijbelse basis gefundeerd is! Aanvankelijk lijkt ook zowat álles wat zij hier over geloven en dit ook leren, een gezonde bijbelse basis te hebben. Wat de talloze profetieën aangaande het herstel van Israël als natie als staat betreft, wijzen zij op de stichting van Israël op 14 mei 1948 en leren vervolgens dat dit het begin van de vervulling van de vele Oud-Testamentische profetieën was. Dat al deze profetieën 1: vlak na de terugkeer van een deel van het Joodse volk uit de Babylonische Ballingschap vervuld werden en 2: andere profetieën weer niet vervuld kónden worden vanwege Israël’s ongehoorzaamheid aan Gods geboden, is kennelijk nog niet tot hen doorgedrongen! Kortom: het Oude Testament (Oude Verbond), is verleden tijd daar het Nieuwe (geestelijke) Israël, de christelijke kerk (die voortgekomen is uit het oude Israël!), nu het enige uitverkoren volk van God is! Daarnaast moet hier ook worden vermeld dat het oude Israël als staat slechts een fase in het totale reddingsplan wat God voor de hele wereld gereed had; het einddoel van dit plan was dat het verbond wat God aanvankelijk met Abraham en diens nakomelingen sloot, zich uiteindelijk over de hele wereld uit zou strekken. En dit einddoel begon met de geboorte van Jezus Christus, Zijn kruisiging en Zijn daaropvolgende opstanding waarmee het Oud-Testamentische Verbond vervangen werd door het Nieuw-Testamentische Verbond! Vervolgens werd dit Nieuwe Verbond aan vele volken verkondigd door de evangelisatiezending door de apostelen, de na hen volgende kerkvaders en hen die weer ná hen kwamen! En ook dit is in Oud-Testamentische tijden door de profeten geprofeteerd, zoals de profeet Jesaja:

“En nu zegt de HEERE” (God), “Die Zich Mij” (Jezus Christus, de Messias) “vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israë; gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aarde.” (Jesaja 49:5-6)

En  in Handelingen waar we lezen dat de apostelen, Paulus en Barnabas in  de plaats Antiochië het evangelie aan zowel Joden als niet-Joden verkondigen (Handelingen 13:13-41), lezen we het volgende:

“En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eewige leven. En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land.” (Handelingen 13:42-49)

Hier zien we de vervulling van de profeet Jesaja: Israël wilde zich niet laten verzamelen (zich terug laten brengen tot God) en nu werd het evangelie aan de heidenen (niet-Joden) verkondigd. Ook valt op dat de apostelen deze profetie op zichzelf toepassen; in Jasaja lezen we dat Jezus Zelf het evangelie aan de Joden en heidenen zou verkondigen; in Handelingen 13 leenwe echter dat de apostelen dit zouden doen. Dit hoeft niet met elkaar in tegenspraak te zijn; Jezus verkondigde Zijn evangelie nl. via de apostelen aan de wereld. Zoals Hijzelf het Licht is, zo zijn ook Zijn volgelingen het licht en verkondigen één en hetzélfde evangelie! Als we echter luisteren naar wat de ChristenZionisten leren, blijkt het dat zij twee evangelieën verkondigen: een evangelie betreffende Israël en het Joodse volk en een (deels) ánder evangelie wat de Christelijke Kerk betreft! Maar God heeft geen twee uitverkoren volken, Israël en de Kerk. En dit blijkt uit het feit dat aan beiden zoals gezegd, één en hetzélfde evangelie werd verkondigd! Ook de benaming Messiaanse Joden of Messias-belijdende Joden, is een misvatting; hiermee wordt door de ChristenZionisten onderscheid gemaakt tussen Joden die Jezus als hun Messias geaccepteerd hebben en de niet-Joden die dit eveneens hebben gedaan. Zo wordt de Messiaanse Joden in de kerk in tegenstelling met de gelovige niet-Joden een soort van elite-status gegeven. Het is echter één kerk, één geloof, één Heer, één God, etc. zoals hij dit in zijn zendbrief aan de Efezische Christenen duidelijk maakt:

“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om  de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.”  (Efeze 4:1-6)

En in zijn zendbrief aan de Galaten, maakt Paulus het volgende duidelijk:

“Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Chritus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” (Galaten 3:26-29)

De christenzionisten die al deze passages natuurlijk ook kennen, kunnen omdat zij verblind zijn doordat zij het verschil tussen het geestelijk Israël (de christelijke kerk) en het Israël naar het vlees (Israël als staat en het Joodse volk) niet goed begrijpen; zij leren dat hoewel het overgrote deel van het Joodse volk niet in Christus Jezus gelooft, God Zich weer over hen heeft ontfermd en nu voor hen zorgt. Vele Oud-Testamentische profetieën die de terugkeer van het Joodse volk vanuit de ballingschap, de Diaspora, naar Palestina beschrijven en die in het verleden niet vervuld konden worden vanwege de ongehoorzaam heid van het Joodse volk aan Gods geboden, zullen in de toekomst alsnog vervuld worden aldus de christenzionistische leer. Wat de christenzionisten hier maar niet (willen) begrijpen is het feit dat deze profetieën voor een deel vervuld werden vlak na de Babylonische ballingschap toen een deel van het Joodse volk teruggekeerd was naar Israël; het andere deel der profetieën kon zoals gezegd, echter niet worden vervuld vanwege ongehoorzaamheid aan Gods geboden!  Daarnaast hebben we de twee verbonden, het Oude en het Nieuwe Verbond. En dit is nu het punt: Ook al zou Israël gehoorzaam zijn geweest aan de geboden Gods, dan zou het Oude Verbond uiteindelijk tóch vervangen zijn door het Nieuwe Verbond! En wat is er de reden voor? Omdat dit al vanaf het begin in Gods plan met de mensheid besloten lag! 

 

De Vervangingstheologie Nader Bezien. 

 

Vandaag de dag kunnen we twee verschillende christelijke groepen onderscheiden. De één (en dit zijn dan de christenzionisten), beweert dat het Joodse volk als geheel nog altijd God’s uitverkoren volk is (ongeacht of het in Jezus gelooft of niet.) De andere groep is samengesteld uit Christenen die geloven en leren dat het de christelijke kerk is, die het oude Israël en het Joodse volk reeds lange tijd heeft vervangen; overeenkomstig deze laatste visie is het dan ook de kerk die de enige uitverkorene van God is. Hoewel deze laatste visie bijbels en de enige juiste is, is er door gebrek aan een goede en duidelijke uitleg nogal wat verwarring ontstaan. Het gevolg is dat beide partijen (de christenzionisten en de aanhangers van de vervangingsleer) elkaar zijn gaan bestrijden waarbij termen zoals “christelijk antisemitisme” en “kerkelijke antisemiet” niet zelden zijn geuit. Maar hoe kunnen we dit onderwerp nu op een bijbelse wijze, redelijk en verstandig bespreken zónder te vervallen tot kleinerende en beledigende frases? Om dit te kunnen doen, is een goede kennis van de Bijbel vereist en wel daar waar het de twee verbonden (die we hierboven al hebben besproken) aangaat. Allereerst moeten we vaststellen dat het Nieuwe Testament niet begonnen is bij de geboorte en aardse bediening van Jezus in Israël; dit Nieuwe Verbond nam pas een aanvang (waarbij het oude voorgoed vervangen zou worden) vlak na het sterven van Jezus aan het kruis. Laten we hier enkele passages over lezen:

“Jezus riep nogmaals met luide stemen gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden.” (Mattheüs 27:50-51)

“En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15:37-38)

“En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” (Lukas 23:44-46)

“Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:28-30)

  1. Uit deze passages blijkt duidelijk dat het Oude Verbond eindigde terwijl Jezus stierf en -en dit is het bewijs- het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden als door een goddelijke hand in tweeën werd gescheurd! Hiermee maakte God duidelijk dat het Oude Verbond voorgoed voorbij was en dat het nooit weer zou herleven! Voor dit zou gebeuren, bevond Israël zich nog altijd onder het Oude Verbond. Het zou dan voor de samenstellers van de Bijbel (de verschillende bijbelcommissies waaronder het Nederlands Bijbelgenootschap, NBG)) niet meer dan gepast zijn geweest om ook de bediening van Jezus tot aan Zijn sterven, te scharen onder het “Oude Testament.” Wat de vervangingsleer betreft, is dit de waarheid: Jezus zei tot de Farizeeën die in Zijn tijd de geestelijke leiders van het Joodse volk waren dat Hij het Koninkrijk Gods van hen af zou nemen en dit aan een volk zou geven wat -en dit had de heersende priesterkaste altijd nagelaten- de vrucht ervan op zou leveren! (zie Mattheüs 21:43) Maar wie of wat wás nu dit volk wat in tegenstelling met de Farizeeën, de vrucht van het Koninkrijk wél op zou leveren? Dit waren o.a. de apostelen Petrus, Filippus, Andreas, Thomas, en vele anderen. En wat waren zij van afkomst? Net als de Farizeeën, waren ook deze apostelen Joden. Beiden bevonden zich vóórdat Jezus Zijn  leven aan het kruis zou geven, nog steeds onder het Oude Verbond. Nadat Jezus gestorven was, was het Nieuwe Verbond ingegaan waardoor de apostelen vanwege hun geloof in Jezus Christus als de wáre Messias vanaf dat moment deel uitmaakten. De Farizeeën echter, die Hem steeds verworpen hadden, maakten hier géén deel van uit. Toch maakten beiden deel uit van het oude Israël doch alleen de apostelen accepteerden het Nieuwe Verbond. En zo wordt duidelijk dat het Nieuwe Israël (de apostelen) eigenlijk voortgekomen is uit het oude Israël! Kortom: de vervangingsleer is absoluut bijbels: Jezus nam het Koninkrijk des Hemels af van ongelovige Joden (de Farizeeën en die Joden die níet in Hem geloofden) en gaf dit vervolgens aan gelovige Joden (de apostelen!) We zien hier óók dat het hier om geloof in God, in Christus Jezus gaat en níet omdat iemand “Joods” zou zijn! Nochtans leggen vele christenzionisten de stevige nadruk op de Joodse afkomst van de Joden; zo maken zij het evangelie tot een racistsich en discrimerend evangelie waarbij het Joodse volk flink in de hoogte wordt gestoken en de christenen en de seculiere niet-Joodse wereld er maar als een “vijfde wiel aan de wagen” bijhangen!  Welnu, vervolgens werd het evangelie over de dood en opstanding van Jezus later ook aan de niet-Joden verkondigd die op hun beurt bij het Nieuwe Israël (de christelijke kerk) gevoegd werden. En zo werd het één kerk, één geloof etc. De Farizeeën, Sadduceeën en die Joden die Jezus verworpen hadden en maar niet wilden accepteren als de wáre Messias, vervolgden de toen nog prille kerk hevig; zij konden en wílden het feit maar niet onder ogen zien dat het Koninkrijk Gods van hen was afgenomen; zíj waren immers de énige uitverkorenen Gods en stonden niet toe dat wie of wát dan ook, hun bevoorrechte positie in zou nemen! En zo werden christelijke Joden vervolgd door niet-christelijke Joden! Het beste voorbeeld hiervan is wel de apostel Paulus (voor zijn dramatische bekering Saulus geheten) die vóórdat hij een ontmoeting met God op zijn weg naar Damascus zou hebben, de kerk al zwaar vervolgd had! Het is dan ook opmerkelijk dat vele christenzionisten eenzelfde handelwijze hebben tegenover dát segment van de kerk dat de vervangingsleer leert, als de Farizeeërs eertijds hadden; hoewel de eersten de kerk niet zo zwaar vervolgen als de laatsten eertijds deden, zien we hier tóch een Farizeesche houding in deze dat zij de aanhangers van de vervangingstheologie  als “christelijke antisemieten” bestempelen! De Joden in Jezus’ tijd hadden ook iets dergelijks: zij verweten Jezus, een Samaritaan te zijn (een beledigende en kleinerende term volgens deze Joden) en bezeten te zijn door een demon! (zie Johannes 7:20, 8:48-49, 10:19-21) Vandaag de dag hebben de christenzionisten deze definities, onbewust als zij zijn van wat de Bijbel wérkelijk leert, gemoderniseerd en naar boven bijgewerkt: iedere aanhanger van de vervangingstheologie is volgens hun  onbijbelse leer een “christelijke antisemiet.” En dit omdat zij zichzelf nooit de moeite hebben genomen, de wáre betekenis en uitleg zoals hierboven beschreven, goed hebben onderzocht! Daarnaast moet sterk worden aangenomen dat er zich onder de vele gematigde christenzionisten ook vele fanatiekelingen bevinden die hun christelijke tegenhangers liever vandaag dan morgen uit de wereld willen zien verdwijnen! En de Noachitische Wetten (waarvan van het eerste gebod hen eveneens de ware betekenis onthouden zal zijn!), zullen voor hen vermoedelijk een uitkomst bieden! Maar Jezus zei het destijds Zijn discipelen al:

“De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heer van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten!” (Mattheüs 10:24-25)

Wij zouden dit misschien kunnen parafraseren met dat zoals Jezus een “antisemiet” was (zoals Hij trouwens niet slechts door Talmudische Joden wordt beschouwd), Zijn “huisgenoten” (Zijn volgelingen) dit toch zéker moeten zijn! Het enige verschil met de Talmudische en andere Joden die Jezus als een “antisemiet” beschouwen en de christenzionisten is dat deze laatsten Jezus paradoxaal genoeg, eveneens als hun Verlosser en Zoon van God geaccepteerd hebben! We zullen later aantonen dat  zij zichzelf uiteindelijk in een tragische en beslist niet te benijden positie zullen brengen!

 

Professor Michael Higger & Het Komende Joods-Talmudische Imperium. 

 

In 1939 werd er in de Amerikaanse staat, Texas, een boek aangeboden aan de Abraham I. Schechter collection  aan de Universiteit van Texas door de Kallah (Raad) van Texaanse Rabbijnen. Dit boek werd er echter niet geregistreerd en in een speciale afdeling geborgen waar men slechts na nadrukkelijke permissie ontvangen te hebben, toegang toe kreeg. Nochtans werd het bekend dat het boek er was. Dit boek, getiteld, The Jewish Utopia, was in 1932 geschreven door een Joodse geleerde, Michael Higger Ph. D.In dit boek beschrijft Higger het komende wereldwijde Joodse imperium wat eens zou worden gesticht, het ideale tijdperk, zoals hij dit zelf noemde. Op de eerste bladzijde na de voorkant lezen we dit:

The Library (of) the University of Texas

The Abraham I Schechter ollection of Hebraica and Judaica presented by the Kallah of Texan Rabbis 1913. 

Dat het boek ondanks alle geheimhouding tóch bekendheid kreeg, was te danken aan Robert H. Williams, die dit op de een of andere wijze tóch in handen wist te krijgen en hier vervolgens zélf een boek over schreef, The Ultimate World Order -as pictured in “The Jewish Utopia.” Een datum van uitgifte is in het boek van Williams niet te vinden maar het moet ergens in de jaren ’50 zijn geschreven. Williams ontdekte o.a. dat het Communisme wat in oktober 1917 in Rusland aan de macht was gekomen, slechts een dekmantel was voor iets veel groters: de stichting van een wereldwijd Joods-Talmudisch wereldrijk! In die tijd was het Communisme voor de Westerse Geallieerden die samen met Sovjet-Rusland Nazi-Duitsland hadden verslagen, steeds meer een “Rode Dreiging” voor de Westerse vrije wereld gaan vormen. En daar ook Williams zelf hier uiteraard maar ál te goed van op de hoogte was, had hij met het oog op Higger’s boek, besloten zijn boek te schrijven. Het communisme, zo betoogde hij, was slechts een bepaalde tijd beschoren en haalt hierbij de Duits-Joodse dichter, Heinrich Heine aan, een Communistische jeugdleider in de jaren ’30 en ’40 van de 18e eeuw, zelf een revolutionair en tijdgenoot en vriend van Karl Marx (Mordechai). Heine die de opkomst van het Communisme  zeker bijna honderd jaar daarvoor (vanaf de jaren ’50) op griezelige en juiste wijze had voorzien, zei dat het Communisme slechts een zekere tijd zou duren. (blz. 1) Verder zouden de volken onder dit Communistische regime omgevormd worden tot één vormeloze massa, zónder enige nationaliteit, zónder rangen of standen. Higgers schreef verder dat het Judaïsme in tegenstelling met het Christedom wat de blik gericht hield op het hiernamaals, zich uitlsuitend bezighield met de stichting van een wereldrijk hier op aarde. Dit “ideale tijdperk” zou wanneer eenmaal gesticht, een paradijs voor alle volken der wereld moeten zijn. Wát dit paradijs van voorspoed en geluk waar eenmaal de “Nieuwe Mens” zou worden geschapen inhield, zouden de Russische bevolking en de Oost-Europese landen die later tegen het einde van W II door het Russische Rode Leger bezet zouden worden, echter spoedig merken. (En dít is nu het grote probleem: Terwijl hier in verschillende landen in Europa anti-holocaustontkenningswetten zijn ingevoerd om eventuele “holocaust-ontkenners” te straffen met een fikse financiële boete of/en een bepaalde gevangenisstraf voor enkele jaren, wordt er tegelijkertijd heel weinig over de letterlijk miljoenen doden waarvoor het Joods-Communistisch regime voor vele jaren verantwoordelijk was, aan verslaggeving gedaan! Tracht iemand het Rode deksel van deze Joodse beerput af te halen, dan kan hij (ongeacht wíe hij (of zij) ook mocht zijn), met hevige politieke dan wel economische weerstand te maken te maken krijgen! Ondertussen zijn de misdaden van Hitler en de Nazis al voor vele jaren breed en gedetailleerd beschreven, uitgemeten en op gepaste maat gesneden gepubliceerd door een pro-zionistische liegende media & Pers!) 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Uiteindelijk kreeg Heine gelijk; eind jaren ’90 stortte het Communistische stelsel in Ruland en de Oost-Europese landen ineen. De “zekere tijd” die Heine dit moorddadig en onderdrukkend stelsel had gegeven, had  het maar liefst circa 72 bloedige jaren volgehouden (in tegenstelling met het Nazi-regime in Duitsland wat er 12 á 13 jaar aan de macht was geweest!) Nu menen velen dat het Communisme wat er ooit eens was, nu voorgoed verdwenen is. De vos kan dan intussen wel zijn  rode haren hebben verloren maar zijn wáre aard, zijn  karakter, blijft echter ongewijzigd! Kortom: hij heeft slechts een andere jas aangetrokken en een nieuwe strategie gekozen! Nu zijn het de neo-conservatieven in Amerika die nadat die er in de jaren ’70 opgekomen waren, die reeds lange tijd bezig zijn er de burgerlijke vrijheden van de Amerikaanse bevolking te ondermijnen. Hoe zijn die daar gekomen? Gedurende de pogroms onder de Tsaren van Rusland (die eerder uitbarstingen waren van volkswoede tegen het Talmudische antichristelijke gedrag van de Russische Joden dan dat die door de Russische regering gesanctioneerd waren) gedurende de 19e en 20e eeuw, vluchtten vele Joden naar o.a. Amerika. Daar wisten zij na enige tijd van aankomst, hoge posities in de politiek, economie en de filmindustrie te bereiken.De auteur, John Beaty, beschrijft dit in zijn The Iron Curtain Over America, wat oorspronkelijk in 1951 gepubliceerd is en in 1995 een herdruk beleefd heeft. De auteur en onderzoeker, Michael Collins Piper, die enige tijd overleden is, beschrijft de opkomst van de Joodse neo-conservatieven in Amerika en hoe zij uiteindelijk het Amerikaans buitenlands beleid zouden gaan bepalen in zijn boek, “The High Priests of War. The Secret History of How America’s “Neo-Conservative” Trotskyites Came to Power and Orchestrated the War Against Iraq as the First Step in Their Drive for Global Empire” (American Free Press, augustus 2004 (derde druk). De meesterbreinen achter de tragische oorlog tegen Iraq waren Henry Kissinger, (wijlen) Ariel Sharon (eens premier van Israël), Paul Wolofowitz (die later directeur van de Wereldbank zou worden), William Kristol en Richard Perle (bijgenaamd de “Prins der Duisternis.”) Deze mensen zijn/waren van Joodse afkomst en zijn eigenlijk verkapte communisten! Het is om die reden dan ook beter, dit politiek machtsblok een Joods-communistisch neo-conservatief machtsblok te noemen. Piper schrijft o.a. dat de inval in Iraq niet zozeer bestemd was het Iraakse volk van een gemene dictator te bevrijden maar dat dit het begin zou zijn van een periode waarin vervolgens Libië, Syrië, Iran en andere buurlanden van Israël onder de Joods-Amerikaanse hiel zouden komen te liggen. Hierbij zou Israël met de hulp van het Amerikaanse leger de hegenomie over het Midden-Oosten verkrijgen, het begin van een Israëlisch imperium. De zgn. “Arabische Lente die in 2011 met de val van de regering Mubarak in Egypte begon en zich verspreidde over Tunesië, Libië en andere Midden-Oosterse staten worden niet in dit boek besproken omdat dit zoals gezegd in 2004 werd gepubliceerd. Datgene wat er tot nu toe aan verschrikkingen in Syrië, Libië en andere staten heeft plaatsgevonden, is onderdeel van de visie die de neo-conservatieven over Israël en het Midden-Oosten hadden! Die hadden in die tijd echter nog niet kunnen voorzien dat de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, eens in de toekomst een flinke spaak in het neo-conservatieve wiel zou steken!*  Hoe het er nu vérder af zal lopen blijft nog te bezien. Verder bevinden de befaamde (of beruchte) filmindustrie, Hollywood, televisiewereld en gerenommeerde uitgeverijen zich sinds lang in handen van machtige en invloedrijke Joden. Om dit feit voor de gewone burgerbevolking verborgen te houden, zijn vele boegbeelden die het nieuws presenteren, niet-Joods. ook zijn vele prominente filmsterren, acteurs en popmucisi bezig met de studie van de Kabbalah, een oud en mystiek Joods werk, vol met occulte zaken. Mensen zoals Britney Spears, Madonna, etc. Hier zijn enkele voorbeelden:

https://fitzinfo.wordpress.com/2012/05/20/the-hollywood-kabbalah-cult-unmasked

http://whale.to/b/kabbalah_bracelet.html

En in de videoclip https://www.youtube.com/watch?v=e8v8kBki5Mo (“Illuminati Hollywood: The Kabbalah Center”) zien we de constructie van “The Shard”, een Kabbalistisch centrum. We zien dat vele Hollywoodsterren enthousiaste studenten van de Kabbalah zijn zoals Kyle Richards. En het Britse koningshuis (de Queen), blijkt ook zeer enthousiast te zijn met The Shard. Vermoedelijk zouden er uitzonderingen kunnen zijn maar al deze mensen zijn  eigenlijk satanisten, vrijmetselaars en occultisten die deelname aan satanische rituele moorden niet geschuwd hebben en dit -uiteraard- ook nu niet zullen doen!

Aangezien de filmindustrie door Geïllumineerde, satanische Joden wordt beheerd, is het dan ook niet vreemd dat we tot nog toe (en het is toch alweer zowat 26 á 27 jaar geleden dat de Berlijnse Muur is gevallen) nog maar heel weinig over de Joods-Russische dodenkampen, de Gulags, zoals o.a. Kolyma, Dalstroy, Steplag, om maar enkele van de letterlijk duizenden dodenkampen te noemen, via de filmwereld en de televisie hebben gezien! We hebben het hier uiteraard niet over de vele gewone Joden en Joodse gezinnen; het gaat hier om Joden die in het verleden in de Verenigde Staten enige tijd na aankomst, zich een weg hebben weten te banen naar de hoogste posities in Amerika! Het is dan ook niet verwonderlijk dat er via de coventionele kanalen weinig of niets over de Noachitische Wetten wordt gezegd! En mochten er ook onder deze gewone Joden mensen zijn die als de Noachitische Wetten eenmaal voor eenieder zullen gaan gelden, zich hier tegen zouden verzetten, dan wacht ook hen de dood! Laten we nu kijken naar wat Higger ons voor ogen schildert als hij het heeft over de vele Christenen nadat Israël eenmaal het “ideale tijdperk” (ook wel de Nieuwe Wereldorde genaamd) heeft ingevoerd. Op blz. 34 schrijft Higger dat er in dit tijdperk geen plaats zal zijn voor hen die “in de verdeling van de Godheid in twee of drie personen” geloven. Wat de “Godheid in twee of drie personen” betreft, is het hier niet moeilijk om er de Goddelijke Dreëenheid (Vader, Zoon en Geest) in te herkennen! En dit is zoals we hebben gezien, ook weer deels terug te vinden in het eerste Noachitische gebod: Jezus is een afgod en mag om die reden niet als Zoon van God, God Zelf worden vereerd of gediend! Eenieder die voor zijn of haar Christelijke geloof uit zal komen, zal onherroepelijk ter dood worden gebracht! Nu zouden er ook mensen kunnen zijn die dit lezen en mischien zouden kunnen zeggen, zoiets van, “Nou ja, dit geloof ik allemaal niet hoor; en mocht het tegen alle verwachting dan tóch waar zijn, dan heb ik niets te vrezen want ik ben atheïst!” Ook voor déze mensen hebben we zeer goed nieuws: ook voor hén zal er niet veel te halen zijn! Op blz. 37 schrijft Higger nl. dat de wereld verdeeld zal zijn in twee groepen van mensen: De Israëlieten (Joden) en de niet-Israëlieten (niet-Joden.) De eerste zal leven overeenkomstig de wensen van een universele God terwijl de overige volken bekend zullen zijn vanwege hun verfoeilijke daden; vlak vóór de invoering van de Joods-Talmudische Nieuwe Wereldorde, zullen deze volken worden vernietigd en van de aarde verdwijnen. En terwijl de Joodse rechtvaardigen de langverwachte Messias bij zijn komst hem zullen opwachten met vele gaven en geschenken, zullen de niet-Joodse volken wetende dat hun ondergang nabij is, hetzelfde doen om aan zijn toorn te ontkomen. Die zullen door de Messias echter worden verworpen want, zo betoogt Higger, vóórdat er wérkelijk een ideale humanitaire samenleving kan worden gesticht, zullen deze volken samengesteld uit afgodendienaars en hun overige verfoeilijke daden voor altijd moeten verdwijnen. En dat zal dan waar het de “afgodendienaars” de Christenen aangaat, gebeuren door onthoofding! En….heeft ook de Bijbel hier iets over te zeggen? Jazéker, lees maar mee:

“En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood en het rijk van de dood vlogde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God en omwiile van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:7-11)

En in Openbaring 20:4 lezen we:

“En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Hier wordt ons in symbolische taal weergegeven wat de zgn. “eindtijd” zal zijn; mensen zullen elkaar doden en de Christenen die het getuigenis van Jezus en Zijn Woord hebben, zullen omwille van hun christelijke geloof worden ter dood gebracht! Zij hebben standvastig geweigerd gehoor te geven om de “Godheid verdeeld in twee of drie delen” te verloochenen ten gunste van de Noachitische Wetten. Dát het hier om Israël en het Joodse volk gaat wat eens openlijk de hele wereld zullen beheersen, wordt duidelijk uit de beschrijving van Openbaring 17: een vrouw, bekleed met luxueuze kleding en uitgedost met juwelen; in het boek Ezechiël hoofdstuk 16 komen we deze “vrouw” weer tegen maar dan als de (symbolische ) vrouw van God! Zij is daar bekleed met fijn linnen en zijde, kleurrijk geborduurde kleding, getooid met goud en zilver, etc. Deze “vrouw” bedreef (geestelijke) hoererij met de naburige heidense volken. Uiteindelijk keerden deze volken zich tegen haar waardoor zij uiteindelijk naar Babel in ballingschap ging; in Openbaring 17 lezen we eveneens dat Israël (het Joofse volk) (geestelijke hoererij bedrijft, waarna de volken die met haar verkeerden, zich uiteindelijk tégen haar zullen keren. In Openbaring 17 wordt zij ook wel Babylon genoemd, de plaats waar haar verre voorvaderen eens de Talmud samenstelden! En dit bewijst dan weer dat we op weg zijn naar een Talmudische Wereldorde! En in Openbaring 18:24 lezen we het volgende:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.” 

Er is door al de eeuwen heen slechts één volk geweest wat haar eigen profeten zwaar vervolgd en ter dood gebracht heeft: Israël!  En we hebben ook al gezegd dat de destijds nog prille christelijke kerk (aanvankelijk slechts uit Joden bestaande), zélf door Joden fanatiek vervolgd is geweest. Er zijn er echter die wijzen op het machtscentrum van de Katholieke Kerk, het Vaticaan en Rome. Zíj waren verantwoordelijk voor de massale rampspoed die zij over de Christenen (en overige “ketters”) brachten. Bovendien is Rome gevestigd op zeven bergen. En dat ís ook zo. Zij weten echter níet dat ook Jeruzalem op zeven bergen is gevestigd! En Jezus had het beslist niet over Rome en het Vaticaan toen Hij bijna tegen het einde van Zijn bediening het volgende zei:

“Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht!” (Mattheüs 23:34-36)

Het is dan ook duidelijk dat Jezus hier tot de Joodse leiders van Zijn tijd sprak. De Katholieke Kerk (die nu al lang door achter de schermen door Joden wordt bestuurd), zal een onderdeel zijn van de Joods-Talmudische Wereldorde, evenals de Europese Unie en de Verenigde Staten maar het centrum zal komen te liggen in Jeruzalem, Israël. Het is immers niet voor niets dat de eerste ministerpresident van Israël, David Ben-Gurion, zich het centrum van het Talmudisch-Joodse wereldrijk als volgt in de uitgave van het destijd populaire tweewekelijkse tijdschrift, Look, van januari 1962, voorstelde; hij voorzag dat de wereld eens bestuurd zal worden door een gerechtshof vanuit Jeruzalem en noemde het jaar 1987 waarin de Koude Oorlog dan nog iets van het verleden zou zijn; ook voorspelde Ben-Gurion de geleidelijke democratisering van de Sovjet-Unie en in Jeruzalem zou er een tempel, gewijd aan de profeten, door de Verenigde Naties worden gebouwd. Kennelijk was Ben-Gurion in die tijd van mening dat de tijd voor het begin van een verenigd Joods wereldrijk dan zou zijn aangebroken. En denk eraan, circa 25 jaar en 11 maanden daarna, zien we dat datgene wat hij destijds in 1962 had voorspeld, deels ook werkelijkheid werd; in november 1989 viel de Berlijnse Muur en begon het Communisme als overheersende ideologie langzaam te verdwijnen. Het enige wat tot nu toe niet zijn vervulling heeft gevonden, is de oprichting van een wereldgerechtshof in Jeruzalem en dat Israël een wereldstaat met Jeruzalem als hoofdstad der wereld zal zijn. En ook zijn niet overal ter wereld de legers afgeschaft en zijn er ook ná 1987 oorlogen gevoerd!* davidduke.com/jewish-supremacist-delusions-grandeur-exemplified-first-israeli-prime-minister/ Voor hen die in hun onwetendheid nog altijd beweren dat dit alles niet meer zou zijn dan een “antisemitische complottheorie” hebben we slecht het volgende dringende advies te bieden: zorg er eerst eens voor dat je van je eigen (pro-zionistische) vooroordelen afkomt om vervolgens alles wat hier is uiteengezet op een onbevooroordeelde en onvooringenomen wijze te beoordelen! 

 

Een Woord Tot De Christenzionisten. 

 

We hebben in grote lijnen gezien wat de (misschien naaste) toekomst ons zal brengen; een Joodse Nieuwe Wereldorde die uiteindelijk openlijk zal regeren. De vraag is nu: Wat zullen de christenzionisten (en voornamelijk hun leiders) gaan doen als zij eindelijk dátgene openlijk zullen aanschouwen waaraan zij in het verleden met zoveel enthousiasme aan hebben meegewerkt dit op te bouwen? Wat als ook zíj eindelijk voor de keus zullen worden gesteld om één van de beide beslissingen te nemen: Onderwerp je aan onze Noachitische Wetgeving en verloochen jou afgod, of ánders…..zul je de dood sterven! Het is één ding wanneer je je leven zou moeten geven omwille van Christus Jezus, het is echter iets heel ánders wanneer je als christenzionist uiteindelijk de waarheid betreffende de Joods-Talmudische Wereldorde geleidelijk aan begint te beseffen om dán op te merken:

Hieraan hebben ik, mijn christenzionistische leiders en mijn medegelovigen, zo hard voor gewerkt; nú wordt ons langzaam duidelijk wat het Joodse wereldrijk waarvan ik dacht dat Jezus Christus hier het Hoofd zou zijn, niets anders dan de Nieuwe Wereldorde van de eindtijd is! En  de Messias die inmiddels op de troon in Jeruzalem zit, is niet Christus maar de antichrist! Nu wordt ik voor de keuze gesteld: me onderwerpen aan de Noachitische Wetten en Jezus hierbij verloochenen, of….voor Hem alsnog mijn leven geven! 

Vrienden, het is ronduit tragisch om te moeten ontdekken dat het Israël waar je zo van hield, in werkelijkheid een Talmudische wereldstaat zal zijn met Jeruzalem als de hoofdstad der wereld; beiden hebben een flinke hekel aan Jezus, niet zozeer vanwege het “christelijk antisemitisme” maar omdat hun Talmud die zij in de oudheid aanvankelijk mondeling van hun verre religieuze verwanten, de Farizeeën hadden overgenomen, vol staat met kleinerende en beledigende passages over Jezus, Zijn Kerk in het bijzonder en de niet-Joodse wereld in het algemeen! Zien we nu wérkelijk iets van “antisemitisme” in de Bijbel? Nee, absoluut niet; zou dit wél het geval zijn geweest dan zouden er genoeg voorbeelden in op te sommen zijn. En omdát die er eenoudige niet te vinden zijn, hebben de christenzionistische leiders een list bedacht: zij laten hun Bijbel links liggen en wijzen vervolgens fluks en gezwind op de na-apostolische kerkvaders, zoals o.a. Ireaneus, Chrysostomos en, o ja, deze mag natuurlijk helemáál niet worden vergeten, de “christelijke antisemiet”, Maarten Luther! Alzo beschuldigen zij het “lichaam”, de Kerk van Christus Jezus en daarmee natuurlijk Jezus (Die ook zíj als hun Meester beschouwen) Zelf! Zo, als we dus weer eens horen van Joden (of Joodse organisaties) dat de christelijke kerk in het verleden zo “christelijk antisemitisch” is geweest, zijn de christenzionisten de eersten om  (wéér maar eens!!) het koninklijke boetekleed aan te trekken! Iets dergelijks gebeurde enige tijd geleden tijdens een gesprek tussen Willem J. Ouweneel en rabbijn Lody van de Kamp; nadat de laatste Ouweneel er op wees dat de kerk het Joodse volk zoveel schade berokkend had, had die hier weinig meer op te zeggen dan dat ook hij dit toegaf en dat dit verkeerd was. Nadat hij door rabbijn van de Kamp op de vingers was getikt, moet bij Ouweneel het schaamrood op de kaken hebben gestaan, niet in staat enig weerwoord te bieden. Blinde christenzionist dat je bent: had het boek Handelingen gepakt en juist díe passages aan Van de Kamp voorgehouden waaruit maar ál de duidelijk blijkt dat het de christelijke kerk was, die destijds zwaar vervolgd werd door fanatieke niet-christelijke Joden! Hoelang moet de wáre kerk van Jezus nog worden voorgelogen door lieden die als “christen” beweren, een zeer warme band met het zgn. “Joodse uitverkoren volk” te hebben terwijl velen (gelovigen én niet-gelovigen) inmiddels lang genoeg weten dat Israël het Palestijnse volk al járenlang met de meest geavanceerde militaire middelen (Apache-helikopters en Merkava-tanks o.a) dankzij Amerika onderdrukt, tiranniseert en uitmoordt!  Hun favoriete leus is steevast deze: “Wie Israël zegent, wordt door God gezegend!” Maar is Amerika wat nu al voor vele jaren vele miljarden aan dollars en oorlogstechnologie aan Israël besteed heeft, wérkelijk door God gezegend? Lees eens wat Texe Marrs, president van Power of Prophecy, hierover heeft te zeggen: http://texemarrs.com/042004/america_blessed_or_cursed.htm en begin dán eindelijk eens na te denken door je gezonde verstand te gebruiken! Hóelang zullen jullie, christenzionisten (ja, ook de “gematigden onder jullie), de Naam des Heeren nog belasteren door openlijk te liegen en de zaak te bezwendelen? Onder de Palestijnen zijn er ook die Christen zijn; nochtans hoor je een of andere onnozele christenzionistische dwaas soms zeggen dat hij ervan “walgt” om van hen te horen dat Jezus een Palestijn geweest zou zijn! Of dit al waar is of niet, het is dan wél een Palestijnse broeder (of broeders en zusters) in de Heer die dit zeggen! En dit maakt dan ook weer duidelijk dat de christenzionistische religie een Gods-en mensonterende, discriminerende ideologie is; Jezus zál en móet van Joodse afkomst zijn en dáárom is iedere Jood dan ook automatisch een “uitverkorene”! Stel je voor, Jezus een Palestijn, wát een tragedie! Wie heeft ooit zelfs maar durven vermoeden dat de Palestijnse Christenen het uitverkoren volk van God zouden junnen zijn! Mr. Philip Weiss echter, heeft al circa zes jaar geleden al iets over de wáre afstammelingen van de oude Oud-Testamentische Israëlieten gezegd; zowel David Ben-Gurion als Yitzhak Ben-Zwi, de latere president van Israël, zouden bij verschillende gelegenheden toe hebben gegeven dat de Palestijnen de wáre afstammelingen van de oude inwoners van Juda -dus Joden- zouden zijn! mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-palestinians-are-biological-descendants-of-bibles-jews/** Verder worden er de Christenen die soms processies houden, flink dwarsgezeten en gediscrimiseerd door orthodoxe (Talmudische) Joden die hen dan o.a bespuwen en uitjouwen. Een goed voorbeeld van vervolging van Christenen door Talmudische Joden is hier te vinden: warincontext.org/2011/11/05/being-spat-on-remains-part-of-life-for-christians-in-jerusalem/ Deze Christenen bevinden zich bij wijze van spreken weer in de tijd die in het boek Handelingen beschreven wordt: de vervolging van Christenen door Joden! Vrienden, zo iemand die van zichzelf zegt, Israël en het Joodse volk een zéér warm hart toe te dragen en zich op zo een wijze tegen Palestijnse christelijke broeders en zusters keert en tegelijkertijd alles wat de Talmudisch-Joodse gemeenschap de kerk in Jeruzalem tot nu toe heeft aangedaan schijnbaar lijkt te negeren, is letterlijk een geestelijke bedreiging voor de kerkelijke omgeving en een lelijke smerige vlek, een smaad, op het christelijke blazoen! Maar ook over hén zal uiteindelijk het Grote Kwaad komen, wanneer zij (óf hun kinderen) zullen zien dat hun “geliefde Joodse volk” vanaf het begin al een flinke hekel heeft gehad aan Jezus en Zijn Kerk en dat het “christelijk antisemitisme” niet meer dan een goedkope uitvlucht, een smoes was die ons als een der “Joodse fabels” door de keel is geduwd!. Dan zullen hun  Joodse meesters wanneer hún Messias, de antichrist, eenmaal op de troon zal zitten, misschien zeggen, “Je tijd zit erop; je hebt ons lang genoeg goed gediend met het verkondigen van gunstig klinkende verhalen over ons. Nu mogen ook júllie voor je naar het schavot gaat, eerst naar de vergelegen Gulags die we al hebben opgericht en waar die christelijke antisemieten al enige tijd zijn!” Vrienden, de schande die deze christenzionisten zullen moeten dragen, zal uitzonderlijk zwaar zijn: “We hebben aan onze eigen ondergang én aan die van anderen meegewerkt; waarom, waarom, hebben we de bijbelse waarheid tocn nooit wíllen zien?” En hier is een verslag van de Joodse schrijfster, Ellie Katsnelson, die ons een huiveringwekkend toekomstbeeld geeft over de dodenkampen in de toekomst: https://www.darkmoon.me/2014/the-death-camps-to-come-ellie-katsnelson/ Die noemt het een literaire hoax. Opmerkelijk is echter wél dat deze “hoax” nu nét dargene bevestigt wat de Bijbel erover zegt! Nu zullen we tot slot de rest van de verzen van Mattheüs 10 vanaf vers 26 lezen:

“Weest dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennin kje verkocht? En niet één van die zal ter aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, gij gaat vele musjes te boven. Ieder dan die  Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook  verloochenen voor Mijn Vader Die in de hemelen is.”  (Mattheüs 10:26-33)

Er zijn christenzionisten die nog nooit aan een Jood in Israël de bijbelse boodschap zoals de Bijbel dit van ons eist, zónder al die Israël-franjes, hebben gebracht; die waren bang om als een “christelijke antisemiet” het land uitgezet te worden! Sommige christenzionistische groepen hebben van te voren nadat die in Israël waren aangekomen, plechtig beloofd om maar niet het evangelie aan Joodse mensen te brengen. Onder hen zijn er die nl. menen dat het Joodse volk haar eigen verbond met God heeft en daarom geen bekering tot het Christendom nodig hebben. Verder is er vanaf de jaren ’70 een anti-zendingswet in Israël van kracht waardoor het Christenen er verboden is, zending onder Joden te bedrijven. Maar wél leken zij soms tijd te hebben om in hun geschriften te verkondigen dat (en dit hóefde niet eens waar te zijn) het “antisemitisme” (christelijk of anderszins) weer eens toenam. Maar voor de christenzionisten is er tóch nog hoop; daar zij de christelijke kerk omwille van een christen-hatend Israël altijd hebben verraden (en daarmee ook hun Meester, Jezus, steeds hebben verloochend), zullen zij hun verraad goed kunnen maken door alsnog hun leven te geven voor Hem wanneer zij voor zij ter dood worden gebracht, eerst berouw tonen voor hun vele leugens die zij tot dan toe hebben verspreid, Hem alsnog als Heer van de enige ware uitverkoren Kerk erkennen en zich niet aan de Noachitische Wetten zullen onderwerpen.

 

(* Nadat Rusland na het Communistische tijdperk geregeerd was door de regeringen Gorbatchjev en Jeltsin, was er in 2000 Vladimir Putin aan de macht gekomen. In de daaropvolgende jaren heeft hij drastische veranderingen in het Russische imperium doorgevoerd waardoor o.a. de levensstandaard van de Russsische bevolking verbeterd is (ondanks gefragmenteerde en oppervlakkige interviews met Russische burgers door de liegende media die het tegendeel zouden bewijzen.) Tevens heeft hij in 2006 de schulden die Rusland bij het IMF (een instelling onder controle van de Rothschilds) uit had staan, terugbetaald waarna hij deze finaciele aasgieren de deur heeft gewezen. En dit is iets wat hen zeer waarschijnlijk niet goed is bevallen aangezien Rusland niet langer afhankelijk is van leningen van deze uitspanning die later met zeer hoge rente terugbetaald dienen te worden! Het meest recente voorbeeld waarbij een land gedwongen werd op o.a. de pensioenen te bezuinigen en de pensioensgerechtigde leeftijd te verhogen, is Griekenland dat gedwongen werd, aan de eisen van het IMF te voldoen, waardoor het in een financiele malaise terechtgekomen is. Het is echter niet geheel duidelijk of de Joodse Illuminaten de draai die Putin eenmaal zou maken nadat hij eenmaal president van de Russische Federatie zou zijn, hadden verwacht óf dat hij eigenlijk niet meer dan deel uit zou maken van de  “eigen oppositie”, bedoeld om ons zand in de ogen te strooien; het doel van deze Joden zou dan zijn dat we voor Putin zouden kiezen als de man die de christelijke normen en waarden verdedigt. Op deze wijze zouden we dan voor deze Joden kiezen! Het is echter (en daar gaan we tot nu toe nog steeds van uit), ook mogelijk dat Putin in zekere mate integer en eerlijk is en dat hij wérkelijk een dreiging voor de Joden (en voor hun lakeien, de Westerse politici) vormt; de propaganda die al enige tijd tegen Putin wordt gevoerd, gaat gepaard met strijdlustige taal en is eerder tegen de man zelf gericht dan dat men tracht te analyseren wat hij tot nu toe gezegd heeft. Hierbij hebben de Joodse Illuminaten zich goed verhuld op de achtergrond weten te houden en hebben zij hun ondergeschikten zoals Barack Obama (U.S), David Cameron (GB), Angela Merkel (Duitsland), François Hollande (Frankrijk) en de gevestigde media die immers ook onder hun beheer valt, naar voren geschoven om voor hen het pleit te beslechten. Om dit maar eens samen te vatten in deze vraag: Zou Vladimir Putin eigenlijk een hindernis voor de invoering van het Joodse wereldimperium kunnen zijn?)

(** Of het nu de Joden dan wel de Palestijnen zouden zijn die de wáre (verre) afstammelingen van de oude Israëlieten zouden zijn, is dit vanuit de Bijbel bezien maar van weinig of geen belang; de Bijbel (het Nieuwe Testament) leert dat Joden, Palestijnen (of welke andere bevolkingsgroep dan ook), uitverkoren zijn nadat zij Jezus Christus als hun Redder en Meester hebben geaccepteerd. Het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep of ras heeft om die reden dan ook geen enkele betekenis; het gaat hier om geloof, niet om ras!) 

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 9 april 2016.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.