De Nieuwe (Israëlische) Historici & De Nieuwe Holocaust Historici.

Vanaf het begin van het Israëlisch-Palestijnse conflict werden we blootgesteld aan slechts één versie van deze geschiedenis: Nadat een deel van het Joodse volk was teruggekeerd naar wat toen nog Palestina heette, ontdekte dit volk dat het “Beloofde Land” er maar verwaarloosd, braak, en onbewerkt bijlag. Na een korte tijd echter, zo luidt de volkssage, wisten de Joden dit meer op een maanlandschap dan op een bewoond land lijkend gebied, in zeer korte tijd te transformeren in een bloeiende en goed gedijende oase; het duurde dan ook niet lang voor het nieuws over dit schijnbare wereldwonder de buiten wereld bereikte. Aangezien de holocaust die in die tijd nog maar enkele jaren geleden had plaatsgevonden, is er maar weinig verbeeldingsvermogen voor nodig om ons voor te stellen hoe sympathiek en welwillend het overgrote deel der volken tegenover dit wereldwonder stond. Later werd de wereld ook bekend met minder positief nieuws: de Arabische leiders waren nadat de Joden het verwaarloosde land in een Hof van Eden hadden veranderd, als één man opgestaan met het doel de Joden weer te verdrijven om daarna het land in bezit te nemen. De Palestijnen die er woonden (in een land waarvan beweerd werd dat dit onbewoond zou zijn geweest totdat de Zionistische Joden er kwamen!!!), kregen van hun leiders het dringende advies het land tijdelijk te verlaten totdat een Arabische overwinning een feit zou zijn om daarna weer terug te keren. Tijdens de daaropvolgende Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog wist het kleine Israëlische leger echter dapper stand te houden tegenover de Arabische Goliath waarvan de legers numeriek in de meerderheid waren. Aldus behaalde het destijds nog prille Israël een klinkende overwinning over de Arabieren.

 

De Nieuwe Historici. 

 

Het zou pas veel ater zijn dat er in Israël de Nieuwe Historici van zich zouden laten horen. Joodse historici zoals Ilan Pappé, Simhan Flapan, Tom Segev, en anderen. Zij onderzochten dit deel van de geschiedenis en kwamen met een heel andere conclusie: Palestina was nooit verlaten geweest maar had sinds oude tijden een bloeiende Palestijnse gemeenschap gekend. Het verhaal dat de Palestijnen Palestina op aandringen van hun leiders tijdelijk verlaten zoeden hebben, berustte op een fundament van leugens. Ook bewezen zij dat er eigenlijk sprake was van een etnische zuivering van Palestina door Joodse terroristen. mondediplo.com/1997/12/palestine

 

Likoed Nederland & De Mishnah. 

 

Nochtans zijn er Joodse Zionisten die het oude verhaal handhaven en blijven propageren; de man achter de website Likoed Nederland is zo iemand. Hij heeft een gedetailleerd stuk geschiedenis geschreven waarvan niet álles onwaar hoeft te zijn; dat er gedurende de Diaspora ook Joden in Palestina is een bekend feit. Maar we lezen dat hij ook iets te zeggen heeft over de Mishnah, een deel van de Joodse Talmud: 

“Een van de meest ongelooflijke elementen van de Joodse gechiedenis is geschreven door Joden die onder moeilijke omstandigheden wisten te overleven in toenmalig Palestina. Daar ontstond de Mishnah, de neergeschreven mondelinge Thora ofwel de mondelinge overlevering, die vanaf Mozes van geslacht tot geslacht werd doorgegeven.”  likud.nl/2011/10/de-geschiedenis-van-israel/

 

Het Oude Babylon: Wieg van de Talmud. Citaten over Niet-Joden, Christus Jezus & De Christenen. 

 

Of degene achter Likoed Nederland hier zich nu van bewust is of niet, de Talmud is zeer zeker níet ontstaan in “toenmalig Palestina.” Die heeft haar ontstaan te danken aan de joden toen die zich eeuwen geleden in  ballingschap in Babylon bevonden; het oude Babylon was een broeinest van perversie en occultisme. Het is daar dat de Joden Oud-Testamentische passages begonnen te vermengen met eigenaardige en absurde leringen. Tijdens de terugkeer van een kleine groep Joden naar Israël, moet de Talmud (die tot circa 500 AD oraal van leraar op leerling overgeleverd zou worden) met hen meegegaan zijn (of in ieder geval enige tijd daarna.) Nadat die op schrift was gesteld, zijn er in de loop der tijden vele commentaren van rabbijnen aan toegevoegd. Maar wat leert de Talmud nu eigenlijk? We zullen enkele citaten geven:

“Als een Jood een voorwerp wat een goy” (is: niet-Jood, maar eigenlijk een kleinerende naam voor niet-Joden, = vee), “verloren heeft, hoeft dit niet te worden teruggegeven.” (Baba Mezia 24a)

“Als een goy een Jood slaat, moet hij worden gedood.” (Sanhedrin 58b)

“Als een Jood een goy vermoord, zal er geen doodstraf” (voor) “zijn.” (Sanhedrin 57a)

“Wat een Jood van een goy steelt, mag hij houden.” (idem)

“Alle kinderen der goyim zijn dieren.” (Yebamoth 98a)

Op een site vonden we o.a. het volgende over de Mishnah:

“The Mishnah…declares that if a Gentile sue an Israelite, the verdict is for the defendant; if the Israelite is the plaintiff, he obtains full damages.” http://www.rense.com/general92/talmud.htm  En dan blijkt dat het geen probleem is, niet altijd de waarheid te spreken!

De Talmud leert eveneens dat Jezus Christus een verleider zou zijn  geweest Die trachtte Israël tot afval van God te verleiden. In de Talmud wordt Hij aangeduid met de kleinerende term, Yashu. 

“Yashu is in de hel waar hij gekookt wordt in hete ontlasting.” (Gittin 57a)

“Yashu was sexueel immoreel en vereerde een steen.” (Sanhedrin 107b)

In het Talmudische Jodendom heeft men er deze, niet zo vleiende spreuk over Jezus:

“Moge zijn naam voor eeuwig worden uitgeroeid.” 

Goed nieuws voor de christenzionisten die Israël zo een warm hart toedragen, zou ik zeggen! Waarom bevat de Talmud nu zulke vreemde doctrines? De Mishnah is zoals gezegd, een deel van de Talmud; het is vanwege de Talmud dat Jezus Christus zo fel van leer trok tegen de religieus-politieke heersende priesterschap in Israël. Hij bekritiseerde hen ervan dat zij zich hielden aan de de Overlevering der Ouden: 

“Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom ovetreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.” (Mattheüs 15:1-9)

“En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij Hem. Want de Farizeeën en al de Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering der ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krigen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.” (Marcus 7:1-13)

Het gaat hier niet om de de afwas van de vaat nadat er gegeten is of om het zich lichamelijk zuiver en schoon houden zoals we dit allemaal gewoon zijn te doen. Dit is gewoon nodig en daar had Jezus het dan ook niet over; waar Hij hier op doelde, was dat de schriftgeleerden en de Farizeeën het als een zware misdaad beschouwde als hun eigen Talmudische overlevering niet werd gehandhaafd. En wanneer iemand genoeg geld had om hiermee zijn (inmiddels behoeftige) ouders mee te kunnen onderhouden maar besloten had, dit echter aan de offerkas der schriftgeleerden en Farizeeën te geven, vonden die dit wel goed. En dit terwijl ook zij op de hoogte waren van de levensomstandigheden van de betreffende ouders; was het geld eenmaal afgegeven, dan stonden zij niet toe dat dit teruggegeven werd aan de zoon. Alzo bleven de ouders in behoeftige omstandigheden achter terwijl de zoon dacht, God een dienst bewezen te hebben! En de felle kritiek op deze en andere praktijken  werd Hem door de Farizeeën, schriftgeleerden en de latere rabbijnen beslist niet in dank afgenomen. Dat is ook de reden dat er zeer beledigende en kleinerende verzen over Jezus te vinden zijn in de Talmud! Hier zijn nog enkele citaten uit de Talmud waarbij we naar enkele bijbelpassages uit het Nieuwe Testament, enkele uitspraken van Jezus, zullen verwijzen:

“Dank God dat hij mij niet als heiden” (goy, niet-Jood), “een vrouw of een slaaf heeft gemaakt.” (geschapen) (Hikkoth Akum X1)

(Lucas 18:9-14; Jezus spreekt hier over mensen die van zichzelf meenden rechtvaardig te zijn terwijl die alle anderen minachtten: “Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als dze tollenaar.”  (Vervolgens somt hij zijn goede daden op.) “En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerectvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”  Jezus gebruikt hier bewust een Samaritaan daar die door de Joden in Jezus’ tijd met minachting werden behandeld en ook geen sociaal verkeer met hen hadden.(Johannes 4:9) Hoewel ook de Farizeeën (Talmudische Joden) zondaars waren als ieder ander, pretendeerden zij van zichzelf dat zij alleen rechtvaardig waren en alle overige mensen inferieur tegenover hen waren. En dit is iets wat uit het citaat in Hikkoth X1 duidelijk naar voren komt.)  

 

Over de Christenen.

“Vernietiging van de Christenen is een noodzakelijk offer.” (Zohar, Shemoth)

(Johannes 16:2-3: “Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.”  

Jezus voorzegde hier dat zij die Zijn discipelen zouden doden, zouden menen, God een “noodzakelijk offer” te brengen.Hij zei hen ook omdat zij dit zouden doen omdat zij noch God noch Jezus Zelf (wilden) kennen. Johannes die niet slechts het gelijknamige evangelie had geschreven maar ook drie zendbrieven, zou later o.a. het volgende schrijven:

“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” (1 Johannes 2:22-23)

Het is niet duidelijk of de man achter Likoed Nederland ervan op de hoogte is, wát de Talmud te zeggen heeft, maar het is inmiddels wél duidelijk dat niet álles waar hoeft te zijn wat hij en andere Joden tot dusver verteld hebben betreffende hun geschiedenis.Van de holocaust bijvoorbeeld, is nu komen vast te staan dat de gaskamers die in Duitse kampen zoals Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nooit als executie-gaskamers kunnen zijn gebruikt; de Amerikaanse expert op het gebied van het ontwerpen en de constructie van gaskamers, Fred Leuchter, heeft dit duidelijk aangetoond. De gasinstallaties die er waren, waren slechts bedoeld om er o.a. de kleding van de geïnterneerden, het beddengoed, enz. te desinfecteren; dat de geïnterneerden ook werden kaalgeschoren, had niets van doen met een plan van de Nazis om er slaapkussens en matrassen mee op te vullen; ook dit was eigenlijk een maatregel om te voorkomen dat de luizen (die de beruchte tyfus-bacil met zich meedroegen) zich in het haar zouden vestigen waardoor er een tyfus-epidemie uit zou kunnen breken als de geïnterneerden niet kaalgeschoren zouden zijn. Dat er desondanks de vele maatregelen toch een tyfus-epidemie in verschillende concentratie kampen uit wist te breken, is uitsluitend te danken aan de vele Geallieerde terreurbombardementen die gedurende de oorlog over Duitsland plaatsvonden; de Duitse infrastructuur werd er zo grondig door verwoest dat vervoer van het Zyklon B-gas van de fabriek naar de kampen uiteindelijk onmogelijk werd. Het gevolg was dat de tyfus-epidemieën vervolgens niet meer in de hand konden worden gehouden en er om die reden talloze gevangenen aan de vreselijke tyfus-uitbraak bezweken; vandaar ook de bergen lijken die de Geallieerden in en om de door hen bevrijde kampen aantroffen!  En dan hebben we nog die verhalen waarin de kampleiding van verschillende kampen ervan verweten werd, de huid van dode Joden te hebben gebruikt om hier lampenkappen van te vervaardigen; later is dit weerlegd en bleken deze verhalen niet meer dan verzinsels te zijn; de lampenkap die op een tafel in het door de Geallieerden bevrijde kamp Dachau tentoongesteld werd, bleek later niet van mensenhuid geproduceerd te zijn Maar van geitenhaar! Dan hebben we ook de verschrompelde hoofden van mensen; de Duitsers zouden die via gruwelijke experimenten hebben verschrompeld. Ook dit is een mythe gebleken. Een andere bijzondere hobby waarvan de Nazis werden beschuldigd, is dat die een methode hadden gevonden om zeep van de huid van dode Joden te produceren. Ook dit is werd later weerlegd.Verder hebben Geallieerde vliegtuigen hoog boven het kamp Auschwitz luchtverkenningsfotos genomen, nota bene toen de holocaust in die tijd haar hoogtepunt bereikte; op deze fotos is echter niets waar te nemen van bergen as en rokende schoorstenen. Aangezien de Joden er bij de duizenden werden gecremeerd nadat die vergast waren, zou het logisch zijn te veronderstellen dat het resultaat van massale crematie bergen van as had moeten zijn; die zijn er echter niet door Geallieerde luchtverkenners aangetroffen. Dát er aan lijkverbranding gedaan werd, is wel zo maar dan met het doel die te cremeren om eveneens de uitbraak van tyfus (of andere besmettelijke ziekten) te voorkomen. Het konden er echter geen miljoenen zijn die gecremeerd werden.

Naast dit alles dienen we ook rekening te houden met het volgende: Aangezien Duitsland op meerdere fronten tegen meerdere (Geallieerde) tegenstanders oorlog te voeren had, had het alle beschikbare middelen nodig om de oorlog gaande te houden. Zou de vernietiging van het Jodendom door de Nazis dan wérkelijk de hoogste prioriteit hebben gehad zoals nu nog wordt beweerd, dan zou dit afbreuk hebben gedaan aan de Duitse oorlogsvoering, iets wat men zich absoluut niet kon veroorloven! Zij maakten gebruik van de logistiek (treinen, trucks etc.) om er Joden mee te deporteren naar het Oosten. Hoewel dit waar is, is het moeilijk voor te stellen dat er hieraan de hoogste prioriteit door de Nazis aan gegeven werd, aangezien dat die zoals al gezegd, alle beschikbare middelen (waaronder ook treinen voor het vervoer van Duitse manschappen en oorlogsmaterieel) nodig hadden voor de oorlogsinspanningen. Een ander punt is, dat de Duitsers zeer nauwkeurig alle details noteerden over wat er in de concentratiekampen plaatsvond; vlak na de capitulatie van Duitsland kregen de Geallieerden tonnen aan ongeschonden schriftelijk materiaal in handen waarin ook de wederwaardigheden over de kampen beschreven waren. En wat de Geallieerde inlichtingendiensten betreft, die waren in staat om o.a. de vele communicatieboodschappen tussen de kampbesturen onderling te onderscheppen en te decoderen; in geen enkel geval werd er gewag gemaakt van het vergassen van gevangenen!  En zo zijn er meer onwaarheden en tegenstrijdigheden wat de holocaust betreft. https://www.youtube.com/watch?v=XEZkvsK7nfo En dit zijn zaken waarmee o.a.Likoed Nederland zeer waarschijnlijk niet geconfronteerd mee wil worden!

 

De Nieuwe Holocaust-historici & Holocaust-ontkenners van de Toekomst.

 

 We zijn begonnen met de Nieuwe Historici,  Joodse geleerden die wat de gebeurtenissen rond de stichting van Israël als staat, een heel ánder verhaal vertelden. Slechts weinigen echter, zijn op de hoogte van de mogelijkheid dat de huidige holocaust-historici later weleens de ontkenners van de holocaust in de toekomst zouden kunnen worden. Dit dankzij twee Nieuwe Holocaust-historici. Hoe dat kan? Luister maar: In 2013 werd nl. bekend dat de Duitsers er tijdens de Tweede Wereldoorog veel meer concentratie- en dwangarbeiderskampen op nagehouden hadden dan aanvankelijk aangenomen was. Tot die conclusie zijn Geoffrey Mergargee en Martin Dean, auteurs van The United States Holocaust Memorial Museum Encuclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 gekomen. Deze encyclopedie (waar nog aan wordt gewerkt) is het resultaat van onderzoek waarmee dertien jaar geleden begonnen is. De onderzoekers zeiden in staat te zijn geweest, circa 42.500 Nazi-kampen en ghettos in Duitsland en Europa gelokaliseerd te hebben. Mergargee en Dean schatten dat hier 15 á 20 miljoen mensen om het leven zijn gekomen. http://www.nytimes.com/2013/03/03/sunday-review/the-holocaust-just-got-more-shocking.html?_r=1 Wat is hier het logische resultaat van? Het gevolg is dat naast de vele niet-Joden die er omgekomen zijn, tevens het aantal Joden hoger moet zijn dan aanvankelijk werd aangenomen! Zowat iedereen is reeds lange tijd mee bekend dat het aantal Joodse slachtoffers 6.000.000 bedraagt. Ook weet iedereen dat als er (openlijk) aan dit aantal wordt getwijfeld, dit beschouwd wordt als “holocaust-ontkenning.” Nu echter, zou het aantal Joodse slachtoffers veel hoger liggen. En wat zijn hier de gevolgen weer van? Dit betekent dat al de naslagwerken, geschiedenisboeken, holocaust-memorials en Joodse organisaties de holocaust moeten herzien, ofwel: het aantal Joodse slachtoffers dient naar boven bijgesteld (herzien) te worden! www.veteranstoday.com/2013/03/05/the-holocaust-bomb-a-re-revisionist-myth/ Zou het misschien mogelijk zijn dat als het nieuwe aantal aan Joodse slachtoffers eenmaal in de annalen der geschiedenis zal zijn opgenomen, ook het getal van 6.000.000 uit de holocaust-literatuur en van de vele holocaust-memorials zal worden verwijderd als incorrect? Zoniet, zou dit dan betekenen dat dit dan neer zou komen op “holocaust-ontkenning”? Aldus zouden de holocaust-historici toekomstige holocaust-ontkenners kunnen worden. Mochten die dan nog beweren dat het aantal van 6.000.000 het juiste aantal zou zijn, dan zouden zij als holocaust-ontkenners aangemerkt kunnen worden. Maar hiervoor zijn juist velen der revisionisten vervolgd, berecht en in de cel gezet, van sommigen is hun licentie als leraar, historicus etc. ingetrokken, anderen zijn beroofd van hun inkomsten en pensioen, hun carriere en reputatie vernietigd. Het aantal van 6.000.000 was nu immers in zowat ieders geheugen gegrift als absoluut feit, dus hoe dúrfden zij dit dan ook te ontkennen! Bisschop Richard Williamson heeft zijn mening over de vergassing van Joden gegeven; https://www.youtube.com/watch?v=k6C9BuXe2RM Later werd hij veroordeeld tot het betalen van een hoge boete. De revisionisten waren op basis van eigen onderzoek echter tot de conclusie gekomen dat het aantal van 6.000.000 veel te hoog zou zijn! Verder zijn in verschillende Europese landen (zoals o.a. Duitsland), anti-holocaust-ontkenningswetten van kracht; ieder die (openlijk) het aantal van 6.000.000 betwist, maakt zich schuldig aan “holocaust-ontkenning.” En nu komen er twee onderzoekers die menen dat het aantal slachtoffers hoger moet zijn geweest dan eerst werd gedacht. Mocht in de huidige holocaust-literatuur, bij de memorials en door Joodse organisaties het aantal van 6.000.000 desondanks gehandhaafd blijven, dan zijn zij aan te merken als holocaust-ontkenners. Niet duidelijk is of zij dan hiervoor ook vervolgd en berecht zullen worden zoals dit al wél met vele holocaust-revisionisten gebeurd is! 

 

Ton Nuiten – Zondag 22 mei 2016.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.