Donald Trump, het Nationalisme vs het Globalisme (Internationalisme), Hillary Clinton, de Clinton Foundation, een Stukje Geschiedenis en…Iets over het Nederlands Koninklijk Huis en Haar Aandeel aan het Globalisme.

Woensdag 9 november 2016 zal historisch een mijlpaal in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten zijn; op deze dag werd pas goed duidelijk dat Donald Trump definitief de nieuwe president van dit grote continent zal zijn! We zijn er getuige van geweest, hoe Trump door zowel de meerderheid van het Amerikaans-politieke establishment als de media belasterd, gekleineerd en afgeschilderd werd als een racist. Een van de tacktieken die door de globalisten ofwel internationalisten werd ingezet, was dat men een bandopname van jaren geleden had weten op te duiken waarop de woorden van Trump te horen waren dat, als je een ster bent, je met de vrouwen kunt doen wat je wilt. Bijna onmiddelijk daarna, kwamen er verschillende vrouwen naar voren met de melding dat die door Trump in het verleden onzedelijk betast zouden zijn. En om het verder even kort te houden, het enige wat de media ons trachtte aan te praten was dat Trump een racist en sexist zou zijn!Maar ondanks de grootschalige leugenpropaganda, zijn die er niet in geslaagd te verhinderen dat Trump uiteindelijk als de volgende president werd gekozen.

timetrumpanim

Een glimlachende Donald Trump, de nieuwe president van Amerika.

Nationalisme vs Internationalisme. 

 

Hoewel Donald Trump in het recente verleden nogal wat kleinerende uitspraken over vrouwen heeft gedaan, is het eigenlijk toch zo dat hij eerder een nationalist is.Het nationalimse is tegenwoordig al enige tijd een term die een bittere wansmaak in de mond van de globalisten (internationalisten) achterlaat. En dat is helaas ook zo bij velen onzer Nederlandse politici, uitgezonderd…Geert Wilders, fractievoorzitter van de PVV! Wat we hier dus hebben, is niets minder dan nationalisme vs internationalisme! Wat is nu nationalisme? Nationalisme is de idee waarbij het eerst wordt stilgestaan bij de behoeften van het eigen volk! Van vreemdelingen (vluchtelingen, migranten), die in een nationalistisch-gezind land komen te wonen, wordt verwacht (en dit is niet meer dan normaal), dat zij zich zullen onderwerpen aan de wetten van dat land. En als er op een bepaald moment teveel aan migranten een dergelijk land binnenkomen, wordt hier (en ook dít is niet meer dan wenselijk), een stop, een migranten-stop op gezet. Het zijn nu o.m. de zojuistgenoemde Geert Wilders, Marie Le Pen van het Franse Front National France die hierop hebben aangedrongen. Le Pen heeft o.a. gezegd dat “De tijd van de natiesstaat is terug.” https://www.theguardian.com/world/2016/sep/18/nation-state-marine-le-pen-global-mood-france-brexit-trump-front-national Eerder had een meerderheid van de Britten met hun voorkeur voor Brexit al duidelijk gemaakt dat zij niet tevreden waren met het globalisme.

 

Het Globalisme (Internationalisme) Nader Bekeken. 

 

Maar wat is nu het globalisme? Aanhangers van dit idee hebben hier een wereld in gedachten waarin de nationalistische staat voorgoed iets van het verleden zal zijn; de landsgrenzen en de nationale identiteit die elk land kenmerkt, zullen dan voorgoed zijn verdwenen.Een van de zaken waarmee men tracht een wereld zonder grenzen tot stand te brengen, is de enorme vluchtelingenstroom die sinds enige tijd gaande is. uit Libië, Iraq en Syrié is ondertussen een enorme stroom aan vluchtelingen op gang gekomen, op weg naar vnl. Europa en de Verenigde Staten. De reden dat die nu aan de gang is, is te danken aan o.a Bill Clinton, George Bush Sr. en Bush Jr., Barack Obama. Die hebben voor de vreselijke chaos, dood en verderf inde genoemde landen gezorgd. Zij (en vele anderen met hen), zijn aanhangers van het globalisme. We kunnen ons misschien nog herinneren wat Bush Sr. zei tijdens de Iraq-Kuweit-crisis waarbij de legers van Saddam Hussein het kleine oliestaatje, Kuweit, was binnengevallen. We zullen hier enkele hoogtepunten van noemen:

1: op 25 juli 1990 ontmoet de Amerikaanse ambassadeur voor Bagdhad, April Gillespie, de Irakese president, Saddam Hussein. Op dat moment zijn  de spanningen tussen Iraq en de kleine oliestaat, Kuweit, al enige tijd aan de gang. Gillespie maakt Hussein duidelijk dat de Verenigde Staten geen positie in zal nemen wat het Irakees-Kuweitisch vraagstuk betreft. Nadat de legers van Hussein Kuweit eenmaal binnen zijn gevallen, keert de Bush-regering zich plots 180 graden om; Hussein wordt gemaand Kuweit te verlaten. Zoniet, zal Amerika militair ingrijpen.

2: op 10 oktober 1990 legt een meisje wat beweert in Kuweit te zijn geweest, een schokkend getuigenis af voor de Verenigde Naties. Dit meisje, Nayirah geheten, vertelt over gruwelen die door de Irakese troepen in Kuweit zijn gepleegd. Die hebben er o.a. ziekenhuizen bezet waarbij die babies uit de couveuses hebben gehaald, op de grond gegooid om die daar te laten sterven. Zij zou daar zelf getuige van zijn geweest. Tot op dat moment was nog niet de hele Amerikaanse bevolking voor Amerikaanse interventie in Iraq te krijgen. De ommezwaai komt echter nadat Nayirah haar getuigenis voor de VN heeft afgelegd. Later blijkt dat Nayirah nooit in Kuweit is geweest; in werkelijkheid is zij de dochter van de Kuweitische ambassadeur in Washington. Het hele verhaal over de babies, couveuses en andere gruwelen die de Irakese troepen in Kuweit zouden hebben gepleegd, is gewoon verzonnen om hen die nog terughoudend waren betreffende maatregelen tegen Iraq, over de schreef te helpen! En dit is jammer genoeg gelukt.

3: het was de Amerikaanse pr-firma, Hill & Knowlton, die talloze videos met gruwelpropaganda over Hussein en diens troepen in Kuweit geproduceerd had en die over de hele wereld aan nieuwsstations toegezonden had. Die zonden dit “nieuws” weer uit naar het grote kijkerspubliek. Daar de televisiekijkers er niet van op de hoogte waren dat dat wat zij zagen slechts leugenpropaganda was, meenden die de waarheid te zien. En zo werd bijna iedereen geconditioneerd te geloven dat Hussein een wreed monster was.

4: wat tegenwoordig meer bekend is, is het feit dat Hussein nooit de beschikking heeft gehad over massavernietigingswapens. Toch maate dit deel uit van de leugenpropaganda om de Amerikaanse bevolking (en daarmee ook die van Europa) achter het Amerikaanse besluit Iraq binnen te vallen te krijgen. Ook de banden die Hussein zou hebben gehad met al-Qaeda, was eveneens slechts leugenpropaganda.

us-iraq-war4

Het meisje, Nayirah, wat onder tranen haar (achteraf valse) getuigenis voor de VN gaf over wat Irakese slodaten er in Kuweit aan gruwelen zouden hebben gepleegd

Het waren de globalisten die achter al deze leugens zaten. En hier vinden wij een vast patroon in terug; wie we ook maar kunnen noemen, Slobodan Miloseviç (die naar verluidt een Groot-Servië wilde stichten en samen met Karadziç en Mladiç verantwoordelijk gehouden werd voor grootschalige genocides), Muammar al-Gaddafi, dictator van Libië, Bashar al-Assad, de huidige president van Syrië (en wie nog meer), werden en worden door de gevestigde media eerst weggezet als wrede monsters. Nadat de toon eenmaal is gezet en het goedgelovige publiek eenmaal grondig en nauwekeurig is geconditioneerd en gehersenspoeld, wordt hen met groot mediaal machtsvertoon de (vermeende) misdaden gedetailleerd voor ogen geschilderd.

us-iraq-war3

Zelfs leden van de VN-Veiligheidsraad raakten geëmotioneerd vanwege het overtuigend klinkende, emotionele getuigenis van Nayirah.

Wat de ware geschiedenis betreffende Miloseviç en Servië betreft, kunnen we het goedgedocumenteerde boek, “Het joegoslavië tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Miloseviç Wie vermoordde Miloseviç en … waarom?” (Mayra Publications Nederland 2006) van Robin de Ruiter aanbevelen. Hij heeft deze hele zaak grondig onderzocht en kwam tot de conclusie dat mocht Miloseviç (die in die tijd al gearresteerd was en voor het Joegoslavië Tribunaal terecht stond), desondanks toch worden veroordeeld, dit zou zijn voor minieme vergrijpen! De ware reden dat Miloseviç opgepakt en voor het Tribunaal was gebracht, zo betoogt De Ruiter, is dat hij een een hindernis was voor de Nieuwe Wereldorde! Ook Miloseviç was niet meer dan een nationalist die zijn land bijeen wenste te houden en zich niet wenste neer te leggen bij de eisen van de globalisten! Miloseviç (die zichzelf verdedigde tijdens zijn proces daar hij geen advocaat wilde daar die hem van de kant der aanhangers der globalisten zou worden aangeboden), stond op het punt, voor de globalisten zeer belastende verklaringen af te leggen. Om dit te verhinderen, zo gaat De Ruiter verder, is hij in zijn cel in Den Haag vermoord. Op de bladzijden 13-15 geeft De Ruiter een beknopt maar helder beeld van de militaire tak van de NWO der globalisten, de Noord-Atalantische Verdragsorganisate ofwel de NAVO; op de bladzijden 15-18 geeft hij een beeld van de economische tak van de NWO, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) De NAVO werd aanvankelijk opgericht in 1949 om tegenwicht te bieden tegen de Sovjet-Russische dreiging. Na da val van het Communisme en het socialisme in Rusland zou dan ook de NAVO opgeheven moeten worden. Dit gebeurde echter niet en men kwam met allerlei motivaties om die te handhaven. Daarnaast had de NAVO niet langer een defensief karakter om Europa en de Verenigde Staten tegen een eventueel Sovjet-Russich offensief te verdedigen; later kreeg die een offensief karakter. Vanaf 1945, zo stelt De Ruiter, is men begonnen met de verovering van de wereld. Wat het IMF betreft, die heeft samen met de Wereldbank de landen, Zambia en Indonesië in chaos, dood en verderf gestort; Soeharto, die in het verleden president van Indonesië was, was uiteindelijk opgestaan tegen de globalistische elite. Het IMF (destijds o.l.v. haar hoofd, Camdessus), begon daarop de monetaire politiek van Indonesië te saboteren waar het dit maar kon. Het gevolg was (en dit maakte Camdessus tijdens zijn afscheidstoespraak duidelijk), dat hij en het IMF Soeharto dwongen af te treden. Het gevolg hiervan was weer dat Indonesië in grote armoede, religieuze intolerantie en een verwoestende burgeroorlog terechtkwam! (blz.17). De Ruiter schrijft verder dat hoewel het IMF en de Wereldbank bezig zouden zijn met de bestrijding van armoede, elk ontwikkelingsland wat met de beide instellingen te maken kreeg, er juist armer van is geworden! (blz.17-18) maar zowel de NAVO, het IMF en de Wereldbank zijn eigenlijk niets meer dan werktuigen in de handen van de globalistische elite om landen die hun nationale karakter niet prijs willen geven en hun recht op zelfbeschikking willen handhaven, uiteindelijk op de knieën te krijgen. Dat de volken van die landen tot zware armoede vervallen en in een burgeroorlog terechtkomen, zal hen een zorg zijn! De globalisten zijn eigenlijk niets meer dan een groep wrede en hebzuchtige lieden die een wereld zonder grenzen, een wereldregering en een verlaging van de levensstandaard van alle volken op het oog hebben. Kortom, zij zijn degenen die achter veel ellende in de wereld zitten, rampspoed, chaos, armoede en oorlog, door henzelf gecreërd achter de schermen! Tot nu toe hebben zij lange tijd hun zin gehad.

Recent is er iets vreemds gebeurd; Miloseviç is enige maanden geleden door het Joegoslavië Tribunaal van alle schuld aan etnische zuiveringsacties in Bosnië en Herzegovina ontheven; de schuld voor deze zuiveringen wordt nu ten laste gelegd aan Radogan Karadzic, die tot veertig jaar cel is veroordeeld! http://www.redactie-commuicatie.nl/milosevic-geen-schuld-aan-etnische-zuiveringen-in-bosnie Desondanks blijft Miloseviç voor het Joegoslavië Tribunaal toch een oorlogsmisdadiger. Men heeft er nl. boos op gereageerd dat men van plan is, een monument voor hem op te richten. http://www.redactie-communicatie.nl/joegoslavie-tribunaal-milosevic-oorlogsmisdadiger Vermoedelijk zou men er rekening mee gehouden kunnen hebben, dat de waarheid over Miloseviç toch eens uit zou kunnen komen en heeft men de schuld aan genocides maar van Miloseviç verschoven naar Karadziç! Dit deed men ook om er de aanklacht van genocide mee te handhaven; wat zou er gebeurd zijn als eens uit zou komen dat alles wat we over Miloseviç, Karadziç en andere Servische leiders via de gevestigde media gehoord hadden, regelrechte leugens zouden blijken te zijn! Miloseviç was nu net van plan dit ook te gaan doen; bij het Joegoslavië Tribunaal zag men het gevaar en werd er ingegrepen, dus was de enige oplosing dat hij dood moest. Het is ook van belang op te merken dat alles wat we via de gevestigde media over het proces tegen Miloseviç hebben gezien en gehoord, slechts gefragmentarische stukjes waren. We zouden toch mogen verwachten dat als Miloseviç, Karadziç etc. wérkelijk zulke aartsmisdadigers zouden zijn geweest, men de moeite zou hebben genomen, ons alles over het proces in een samenhangende reeks aan afleveringen getoond zou worden. Dit was echter niet het geval. De reden dat we slechts gefragmentarische stukjes te zien en te lezen kregen, was bedoeld opdat we de samenhang en daarme het grotere beeld niet zouden zien! En dit is niet slechts in het geval van Miloseviç, Karadziç etc. maar ook waar het Syrië aangaat. Is Bashar al-Assad wérkelijk een wrede dictator? Dat is wat we regelmatig horen. Als hij nu eens af zou treden, dan zou dit het begin zijn van democratische hervormingen in Syrië, zo is de algemene opvatting. Hier is een artikel van de hand van Andy Walton, van ChristianToday, wat op dinsdag 23 februari 2016. Uit dit bericht wordt duidelijk dat Assad zijn land bijeen tracht te houden door er o.a. de religieuze minderheden te beschermen tegen de terreur van IS. http://www.christiantoday.com/article/syrian,christian.leaders.assad.is.our.protector/80490.htm

is-13

Wijlen Slobodan Miloseviç, een der slachtoffers van de NWO.

Donald Trump vs Hillary Clinton. 

 

Waar het IS (ISIS, ISIL) betreft, komen we dan bij Hillary Clinton, die het globalisme een warm hart toedraagt. Nu wordt er beweerd dat Clinton wil dat Christenen in Amerika hun geloof In het Christendom zouden moeten verloochenen. Dit zou zij hebben gezegd gedurende een vrouwenconferentie op 23 april 2015 in New York. Het was de christelijke site, Shoebat.com die met dit nieuws voor de dag kwam. Op de site, http://www.snopes.com is de toespraak van Clinton op video te bekijken en te beluisteren. Wat heeft Clinton nu wérkelijk over het Christelijk geloof gezegd? We zullen hier een deel van haar speech van de video citeren:

“Some of you, I know, were with me in Being, back in 1995 at the United Nations World Conference on Women. Representatives from one hundred and eighty-nine countries came together to declare with one voice that human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all. And finally, the world began to listen. And in the years that followed, we have seen change. We passed laws prohibiting violence against women, women elected to lead communities and countries, who makes significant strides in closing gaps in health and education for women and girls around the world. And last month, the Clinton Foundation and the Gates Foundation unveiled a sweeping new report that gathers twenty years of data from around the world to document how far we have come, and how far we still have to go. All the evidence tells us that despite the enormous obstacles that remain, there has never been a better time in history to be born female. Think about that!” (applaus van het publiek.) “A girl born twenty years ago in Tanzania, could not hope to one day own or inherit property. Today, she can. If she was born in the” (niet goed te verstaan), “there was a tragically high chance that her mother and even she would die in childbirth. Today, thankfully, that is far less likely. A girl born twenty years ago in Rwanda grew up in the shadow of genocide and rape. Today, she can be proud that women have lead the way out of that dark time, and now, more women serving in her country’s Parlement than anywhere else in the world. But the data” (onderbroken door applaus), “the data leads to a second conclusion that despite all this progress, we ‘re just not there yet. Yes, we nearly close the global gender gap in primary school, at secondary school remains out of reach for so many girls around the world. Yes, we have been increased the number of countries prohibiting domestic violence, but still, more than half the nations in the world, have no such laws on the books. And an estimated one in three women still experiences violence. Yes, we cut the maternal mortality rate in half, but far too many women are still denied critical access to reproductive healthcare and safe childhood. All the laws we passed, don’t count for much if they ‘re not enforced. Rights have to exist in practice, not just on paper. Laws have to be backed up with resources and political will, and deep-seated religious beliefs and structural biases have to be changed.” http://www.snopes.com/clinton-christians-must-deny-faith/

Waar het hier om gaat, is de emnacipatie van vrouwen wereldwijd, het terugdringen van huiselijk geweld en voortijdige dood onder vrouwen en babies. Clinton zegt hier dat de religieuze overtuiging en structurele vooroordelen hierbij zullen moeten veranderen. En niet alleen in het buitenland maar ook in de Verenigde Staten zelf. Hierbij had zij waarschijnlijk niet slechts het Christendom maar tevens de Islamitische (en overige religies) die Amerika en de wereld rijk zijn, in gedachten. Om kort te zijn, deze religies zullen zich mettertijd aan moeten passen aan de vooruitgang van de emancipatie van de vrouw. Hier zien we dat van er van alle religies de “scherpe kanten” moeten worden verwijderd. Dit zal dan geleidelijk leiden tot het opgaan van al deze religies in een mengelmoes,  één wereldreligie. Ook dit is een streven van de globalisten; net zoals de nationale identiteit van elk afzonderlijk land moet worden afgeschaft, zo moet ook de religieuze identiteit van elk der religies worden uitgewist. En dit zal dan moeten leiden tot zoals gezegd, één wereldreligie, een religie waarin eenieder van welke geloofsovertuiging ook, zich thuis kan voelen. Dit nu, is een streven van de globalisten d.m.v. de migrantenstromen die dankzij de chaos in het Midden_oosten tegenwoordig Amerika en Europa binnenkomen! Hierbij staat Hillary Clinton echter diametraal tegenover Donald Trump die de stromen aan migranten in Amerika juist in wil dammen en hen die er illegaal verblijven, weg wil sturen naar het land van afkomst. Tevens heeft hij al meerdere malen aangekondigd een grote en hoge muur tussen de grens van Mexico en de Verenigde Staten te willen bouwen om de illegale instroom van Mexicanen te weren. We vervolgen nu met de speech van Hillary; een eind verderop in haar toespraak tijdens de vrouwenconferentie te New York, zegt zij het volgende:

“We move forward when gay and transgender-women are embraced as our colleagues and friends, not fired from good  jobs becaus of who they love or who they are” (applaus), “We move forwarth when women who came to this country in search of a better life, can earn a path to citizenship.” (applaus.)

Hier zien we dat ook de menselijke geslachtsidentiteit moet worden uitgewist door de bevordering van trangenders en homosexualiteit. De vrouw is dan geen vrouw meer en de man is dan geen man meer (hoewel de transgender nog altijd sporen nalaat van zijn/haar oorspronkelijke man/vrouw-zijn.) Zo wordt het traditionele huwelijk tussen man en vrouw nog verder ondermijnd en zullen die in de toekomst nog zeldzamer worden. Uiteindelijk zulen de leden van het traditionele huwelijk er raar op worden nagekeken daar die zich nog altijd aan de “verouderde huwelijkstraditie” houden. En het is ook hier dat Hillary Clinton lijnrecht tegenover Donald Trump staat: Donald Trump vs Hillary Clinton! 

hillary-clinton-christians-must-deny-their-faith

Hoewel Hillary Clinton niet specifiek heeft gezegd dat Christenen hun geloof in het Christendom zouden moeten verloochenen, heeft zij op verhulde wijze wel duidelijk gemaakt dat alle religies zich uiteindelijk aan moeten passen aan de wereldwijde vrouwenemancipatie, homosexualiteit en transgenders. Op deze wijze zullen Christenen, Islamieten en andere religies iets van hun geloof prijs moeten geven. En voor Christenen betekent dit inderdaad het verloochenen van het (bijbelse) Christendom!

Massademonstraties. 

 

Terwijl we dit schrijven, kwam het nieuws door dat er in verschillende Amerikaanse steden massademonstraties tegen Donald Trump worden gehouden. Naar aanleiding van wat we hierboven schreven, is het ook niet verwonderlijk dat de protesten voornamelijk (zoniet alleen) gericht zijn tegen het politieke programma van Trump betreffende homosexualiteit en de migrantenkwestie! Demonstranten maakten tijdens interviews met camerateams van nieuwszenders duidelijk dat zij liever Hillary Clinton als president hadden gehad. Ook dat is niet verwonderlijk daar die door de pro-homo en transgender propaganda intussen volkomen geconditioneerd zijn, homosexualiteit en transgenders als normaal te zien! En wat de miljoenen aan illegale vreemdelingen die er in de Verenigde Staten verblijven en door Trump zullen worden weggestuurd betreft, was dit voor de demonstranten niets anders dan “racisme.”

 

Hillary Clinton & IS. 

 

Wat de Clinton-Foundation naast het bevorderen van homosexualiteit en transgenders ook doet, is dat die de terreurorganisatie, IS, steunt! En IS, zo luidt het, haat de homosexuelen en brengt die om het leven! Dat Hillary Clinton IS via de Clinton Foundation van haar en haar man, Bill Clinton, steunt, is naar buiten gebracht door Julian Assange, oprichter van Wikileaks. thefreethoughtproject.com/wikileaks-exposes-clinton-isis/ (“Wikileaks Exposes Hillary’s Stunning Connection to ISIS — Mainstream Media Blackout Ensues.”) Naast Hillary Clinton zijn hier nog andere personen bij betrokken. De Clinton Foundation is een stichting die zich tevens bezig houdt met andere grensoverschrijdende activiteiten zoals het creëren van burgelijke onlusten. Hillary Clinton ontvangt haar opdrachten van een der globalisten, de Hongaarse Jood, George Soros. Via verschillende contactpersonen maakt Soros aan Clinton duidelijk wat zijn orders zijn. Ook dit is door Wikileaks naar buiten gebracht. Een van de contactpersonen die de bevelen van Soros aan Hillary Clinton doorgeeft, is Chris Stone.  En de orders die Hillary Clinton ontvangen heeft, is het via de stichting van haar en haar man, het creëren van gewelddadige massademonstraties. Het doel van dergelijke gewelddadigheden is het destabiliseren van de samenleving opdat die langzamerhand rijp zal worden gemaakt voor de acceptatie van een globalistische wereldregering! Soros, Hillary Clinton en de stichting hebben ook achter de destabilisatie van de samenleving in Oekraïne in 2014 gezeten. Hierbij werden gewelddadige extreem-rechtse neo-nazigroepen gefinancieerd. Soros zelf heeft zijn eigen foundation, de Open Society Foundation. In een zeer onthullende video-clip wordt o.a. het volgende over Hillary Clinton gezegd:

“Ladies and gentlemen, the evidence speaks for itself; Hillary Clinton is a pawn being used by much more powerful people. She is a tool in the hands of a cartel of globalist and Zionist bankers  who are hell-bend on taking over control of America and wresting the rights of the American people away from us. Perhaps no Presidential election in modern history has been as contentious as confusing or as dangerous as the one before us in 2016.” https://www.youtube.com/watch?v=47f5SG7eQ9E (“WIKILEAKS Proves Hillary CLINTON Working for George SOROS”)

 

Globale Connecties. 

 

Het zijn echter niet slechts Bill en Hillary Clinton met hun Clinton Foundation die ondergeschikt zijn aan George Soros. Diens wereldwijde ofwel globale connecties strekken zich zelfs uit tot het Nederlands Koninklijk Huis! Het is prinses Mabel Wisse -Smit die eveneens bepaalde activiteiten uitvoerde voor Soros. We kunnen ons misschien nog herinneren dat Mabel Wisse -Smit in opspraak was gekomen vanwege haar relatie met drugsmafia-baas, Klaas Bruinsma, de Nederlandse Al Capone. Deze zaak die ook wel bekend was als Mabel-Gate, hebben de gemoederen hier enige tijd bezig gehouden. Geleidelijk aan echter, verdween deze zaak naar de achtergrond om daarna uit het publiek gezichtsveld te verdwijnen. Zoals ook bekend is, is Johan Friso na een ski-ongeluk op 12 februari 2012 in de Oostenrijkse plaats, Lech, in een coma geraakt en later overleden. Nu hebben we wat informatie over Johan Friso en Mabel Wisse-Smit gevonden, en wel van de hand van Micha Kat & Jurriaan Maessen. Het dateert van 29 juli 2010, circa anderhalf jaar voor het noodlottige ski-ongeval en het latere overlijden van Friso:

“His” (prins Johan Friso’s) “wife Mabel, just before beginning a relationship with the Dutch Al Capone, became (1997) director of the Brussels-based Open Society Institute, a play toy of billionaire-investor (and prominent Bilderberger) George Soros. Until recently, she worked for this organisation from its London office.” 

Verderop lezen we het volgende over Johan Friso:

“Johan Friso is the grandson of Bilderberg-founder Bernhard and the son of Queen Beatrix who, according to knowledgeable sources, holds the third position in the current Bilderberg hierarchy. Sources say Beatrix once took Friso with her to a Bilderberg meeting. This seems all the more factual as we take into consideration the strong- and up to now  still largely unpublished- ties between Friso and prominent Bilderberger James Wolfensohn, former president of the World Bank, a prime Bilderberg-tool in establishing the NWO” (Nieuwe Wereldorde) Since 2006 Friso acts as managing director for Wolfensohn & Company in the London office of the firm.” 

Ook hebben Kat en Maessen het over de grensoverschrijdende activiteiten van globalistische instellingen als het IMF en de machtige investeringsbank, Goldman Sachs: (*)

“In short: with organizations like these it’s all about bringing weak countries into the NWO power structure by ‘advising’ them to take on large loans -from the World Bank, the IMF, Goldman Sachs- that they can never pay back. The loaner then can lay hands on natural resources of the debtor, other valuable assets like harbors and airports and even exert political backing for NWO-related proposals in organizations like the VN and WTO.” (Wereldhandelsorganisatie WHO) “This is the game Perkins describes and Wolfensohn excels in, with the help of the Dutch prince Johan Friso of Oranje-Nassau. Interestingly enough, this type of work of Friso as a ‘royal hitman’ is exactly the same category as what his wife Mabel is doing as a party-girl for George Soros and for an organization named The Elders of which she is (since 2008) director, an ‘independent group of eminent global leaders’ brought together by Nelson Mandela with names such as Jimmy Carter, Kofi Annan and Desmond Tutu; thid group ‘takes initiatives’ on behalf of countries as Sudan and Zimbabwe.”

En verder lezen we dit:

“These activities of Friso have never been published by Dutch media outlets and have only become known through the website of Wolfensohn & Company short business biography of Friso”….”The same applies to Friso’s co-foundership of MRI Centre that excels in body scanning techniques for the medical sector. The same Wolfensohn website also sheds some light on what Friso was doing with Goldman Sachs where he was the executive director from 1998 to 2003. Friso was into investment banking in the sectors media and technology and was also assigned to Goldman Sachs Capital Partners, the private equity arm of Goldman Sachs. This banking conglomerate is these days considered as a criminal organization pur sang and countries like Spain, Greece and Germany have stopped doing business with Goldman’s suicide bankers as they ‘ve been called by journalist Max Keiser. Currently, GS is investing through its Capital Partners VI fund (more than 20 billion dollars.) No doubt Friso was hired by GS to look for high potential possibilities in the field of Big Brother technologies for optimizing the NWO control grid of the world population through micro-chipping, radio-tracking, body-scanning, and satellite spying.” http://www.infowars.com/grim-tidings-from-the-netherlands-prince-bernhards-grandchildren-continue-bilderberg-legacy/ (Hier is tevens een verslag te vinden van de overige leden van het Koniklijk Huis der Oranjes.) Wel, wat we hier hebben gelezen, verschilt totaal met wat ons in het weliswaar aardige doch zinloze royality-programma “Blauw Bloed”, wat door Jeroen Snels op de zender, NPO 2 wordt gepresenteerd!

is-14

De Joodse globalist & miljardair, George Soros.

Die Israël-Kritische Globalisten! 

 

Verder dient er nog het volgende te worden opgemerkt: Mensen zoals Jimmy Carter en Desmond Tutu, die zich in het verleden regelmatig kritisch over de schending van de mensenrechten van de Palestijnen door de Israëlische regering hebben uitgelaten (en terecht overigens), maken echter deel uit van dezelfde organisaties die een Nieuwe Wereldorde voorstaan! Jimmy Carter heeft in het recente verleden zelfs een boek geschreven, “Palestine Peace not Apartheid”, waarin hij het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen scherp veroordeelt. Nochtans is/was hij lid van de Trilateral Commission, weer een andere globalistische organisatie die aanstuurt op een wereldregering in een Nieuwe Wereldorde! Die Israël-kritische globalisten toch!

 

Complotdenkers vs Zwart-Wit-Denkers. 

 

Voor velen die opgegroeid zijn met de idee dat een Joodse miljardair zoals George Soros nooit en tenimmer een extreem-rechts neo-nazigroep zou financiëren, is dit amper of gewoon niet te begrijpen. Wanneer die een dergelijk verhaal te horen krijgen, denken die dat dit wel een verzinsel van een “anti-Semiet” móet zijn! Mensen die dit geloven, denken (as usual) in zwart-wit; de goeden zijn de goeden en de slechten zijn de “anti-Semieten.” (Vooral de christen-zionisten en leden van de charismatische beweging waarbij het goddeloze Israël hoog in het vaandel staat, zijn wat dit betreft, ware zwart-wit-denkers.) Zij beschouwen de idee van een Jood die nazi-groeperingen financieert, als een verzinsel van complotdenkers. Het enige probleem voor hen, is dat die “complotdenkers” in het verleden meer dan eens gelijk hebben gehad! Zo hebben we dus dit: complotdenkers vs zwart-wit-denkers. 

 

Hoe Nu Verder? 

 

Op 20 januari 2017 zal Donald Trump worden beëdigd als de volgende president van de Verenigde Staten. Tijdens de presidentsverkiezingen heeft hij al meerdere malen te kennen gegeven, de corruptie van Hillary Clinton te ontmaskeren. Het is daarom dan ook niet vreemd dat Trump sprak van o.a. diepgaande corruptie wat Clinton betreft. Aan Alex Jones van InfoWars, heeft Trump beloofd dat hij de beerput rondom Clinton aan zou pakken. https://www.youtube.com/watch?v=pDZR-t0Vr7E (“Donald Trump Kept His Promise To The Alex Jones Show”)  Maar al voordat Trump zal worden geïnstalleerd als president, hebben zich donkere wolken boven Amerika verzameld in de vorm van de genoemde massademonstraties. Vermoedelijk zullen de media de zaak betreffende deze demonstraties zo verdraaien door door die toe te schrijven aan Donald Trump! Het is echter niet uitgesloten dat Soros en de Clinton Foundation ook deze massademonstraties op touw hebben gezet! En wat blijkt? Na enig zoeken vinden we gegevens die uitwijzen dat George Soros inderdaad de aanstichter is van deze massademonstraties waarvan er sommige met het nodige geweld gepaard gingen! http://www.thefreethoughtproject.com/soros-trump-protests-revolution/

 

Een Aanslag? 

 

Op vrijdag 10 november, was er een bizar spotje te zien bij De Wereld Draait Door, waar een meisje door een interviewer werd gevraagd of zij wist dat Trump dooodgeschoten was. Het meisje reageerde geëmotioneerd, zei wat en liep daarna verder. De korte clip is hier terug te zien. http://www.dumpert.nl/mediabase/6937181/b6cb7851/trump_doodgeschoten_.html Nogmaals, het is een bizarre en knullige grap die wat ons betreft eigenlijk niet door de beugel kon, maar dit zou nu iets zijn wat zou kunnen gebeuren; wijlen John Fitzgerald Kennedy, wilde de CIA en de globalisten aanpakken. Uiteindelijk werd het zijn dood. De officiële redenering was dat de eenling, Lee Harvey Oswald, verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Kennedy; hij zou volgens het bedrieglijke rapport van de Warren-Commissie geheel op eigen houtje hebben gehandeld. Later bleek echter dat er veel meer achter zat nl. dat dit een samenzwering was geweest! Het is uiteraard niet te hopen, maar dat er ook in de naaste of iets verder verwijderde toekomst een dergelijke aanslag op Trump gepleegd zal worden, is helaas niet uit te sluiten! En er is enige tijd geleden inderdaad een aanslag op het hoofdkwartier van Trump in Hillsborough in de Amerikaanse staat, North Carolina, gepleegd d.m.v. een Molotov-coctail. https;//www.youtube.com/watch?v=ZEjBV3moFdY (“FIREBOMBED – Trump Republican Headquarters in NC”) We kunnen alleen maar hopen dat dat deel van de Amerikaanse bevolking dat wel op hem heeft gestemd, pal achter hun nieuwe president zal gaan staan en dit ook zullen blíjven doen. Er zijn immers machtige en invloedrijke globalistisch-zionistische vijanden die het hoofd van Trump maar al te graag op een schaal aangeboden wensen te krijgen!

 

Maar Waaróm…? 

 

Maar daar Trump een pleitbezorger voor de staat Israël is, hoe kán het dan dat zionistische globalisten zich desondanks tegen hem hebben gekeerd? Wel, Trump heeft tijdens de presidentsverkiezingen herhaaldelijk verkondigd dat “I will make America great again!” En aangezien hij van Amerika weer een economisch en financieel geweldige, sterke en  natie wil maken, wil dit eenvoudig zeggen dat hij dan ook de Amerikaanse belangen prioriteit zal geven. En dit is nu net tegen de zin van de Amerikaans-Joodse lobby, die tot nu toe juist altijd de belangen van Israël boven die van de Verenigde Staten hebben gesteld. De Joodse lobby die dit “gevaar” ondertussen heeft onderkend, heeft zich inmiddels in het geweer tegenover Trump opgesteld. En nu begrijpen we ook, waaróm de Amerikaans-Joodse globalist, George Soros, al die massademonstraties in steden over heel Amerika heeft georganiseerd! Moge Donald Trump ondanks dat hij met zeer machtige (en zeer kwaadaardige) globalistische organisaties te doen heeft. toch de kracht en de wijsheid vinden om een gunstige omwenteling in de Verenigde Staten te bewerkstelligen!

 

Ton Nuiten – Zaterdag 12 November 2016.

 

(*) Het was Goldman Sachs, de Amerikaans-Joodse investeringsbank (waarvan de economische en financiële tentakels zich tot in financiële en economische instellingen over heet Amerika, Europa en China uitstrekken) die eigenlijk de economische crisis van 2008-20013, samen met andere topbanken hebben veroorzaakt. De toenmalige Joodse globalist en directeur van Goldman Sachs, LIoyd Blankfein, vertelde in die tijd eens dat hij “het werk van God” deed. Wat hij hiermee waarschijnlijk aangaf, was dat hij de creatie van de crisis als “een werk van God” beschouwde! Sindsdien zijn er miljoenen huishoudens in de Verenigde Staten en Europa dankzij Blankfein’s “werk van God” financieel in grote moeilijkheden gekomen: mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, zijn  aan de armoedestaf beland, zijn hun baan kwijtgeraakt. En de daaropvolgende harde bezuinigingen die er vervolgens overheen kwamen (en waar we nóg mee zitten), hebben het voor ons, de gewone burgers, beslist niet gemakkelijker op gemaakt!)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.