De Wrede Christenzionistische Doctrine vs de Truthtellers, Texe Marrs & Jeff Rense.

Op vrijdag 3 maart 2017 publiceerde de christenzionist, Dirk van Genderen, een artikel onder de titel, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” Dit naar aanleiding van het komende Purimfeest wat door Joden de week daarop zou worden gevierd. Van Genderen heeft het dan ook over het Oud-Testamentische bijbelboek, Esther, waarin o.a. wordt verhaald dat Haman nadat die door de Perzische koning, Ahasveros, de op een na hoogste regeringspositie heeft toegekend gekregen, erop uit gaat om de Joden er te vernietigen. Dit plan mislukt echter en Haman wordt uiteindelijk met zijn zonen zélf gedood. Het is deze gebeurtenis die elk jaar als herdenkingsfeest wordt gevierd. We zullen er hier niet verder op in gaan, maar we gaan wél aandacht besteden aan datgene wat Van Genderen over andersdenkenden (degenen die er wat Israël en het Joodse volk betreft, er gewoon een ándere mening op nahouden dan dat Van Genderen die heeft) te zeggen heeft. https://www.dirkvangenderen.nl.2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/

1079_558231681000419_5195192375976827717_n

 

De Twee Pijlers van het Christenzionisme. 

 

Voordat we onze aandacht zullen besteden aan wat Van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen, eerst iets over het christenzionisme. Deze beweging die Israël en het Joodse volk centraal hebben staan in hun leringen, telt onder haar leden mensen die het niet overál met elkaar eens zijn wat Israël en het Joodse volk betreft; zo zijn er die menen dat daar de Joden hun éigen (oude verbond) nog met God zouden hebben, het voor hen niet nodig is om Christus Jezus als hun Verlosser en Heer te accepteren. Anderen echter zijn van mening dat zij dit wél moeten doen. Onder de eerste groep bevinden zich mensen als John Hagee, een Amerikanse evangelist met veel invloed. Enige tijd geleden heeft hij een boek geschreven, “In Defense of Israel” waarin hij o.a. beweert dat Jezus van Zichzelf beweerd zou hebben, niet de Messias te zijn. En zo zijn er ook andere details waar men met elkaar van mening verschilt. Maar nogmaals, Israël en het Joodse volk staan bij hen in het middelpunt en wel als het uitverkoren volk van God. En hoewel men er vele (vnl. Oud-Testamentische) passages aanhaalt om hun doctrines m.b.t. de uitverkorenheid van het Joodse volk te onderschrijven, zijn  er twee passages die als “pijlers” dienen waarop hun beweging is gefundeerd. De eerste vinden we in Genesis 12:3 en de tweede in Zacharia 2:8:

“Ik zal zegenen wie u zegent, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Gen. 12:3)

“Want wie u aanraakt, raakt Zijn” (God’s) “oogappel aan.” (Zach. 2:8)

De context rondom de eerste passage maakt duidelijk dat het hier om de aartsvader Abram (later Abraham) gaat die van God opdracht krijgt zijn familie en land te verlaten om hem naar een door Hem uitgekozen land te leiden. (Gen. 12:1-4)

De tweede passage behelst een belofte van God aan Israël die Hij echter deed vlak tegen het einde van de Babylonische Ballingschap. Dit wordt duidelijk uit de voorgaande verzen 6 en 7 waar God de ballingen oproept om er “de dochter van Babel” te ontvluchten. Vele christenzionisten hebben er kennelijk geen rekening mee gehouden  dat dit vers slechts van toepassing was in het verre verleden en passen die nu op ónze tijd toe.

 

De Visie van Dirk van Genderen: Een Godsoordeel over Andersdenkenden. 

 

Dan gaan we nu zien wat Dirk van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen; eerst maakt hij duidelijk dat haat en geweld tegen Joden verkeerd is en onder anti-Semitisme en het “vervloeken” van Gods volk valt. Het is uiteraard altíjd verkeerd om de Joden (of welk ander volk dan ook) geweld aan te doen. Ook het “minachten” van de Joden (of welk ander volk dan ook) is natuurlijk niet goed te keuren. Maar Van Genderen gaat veel vérder; ook zij die zonder enige minachting van het Joodse volk een ándere mening hebben dan hij (en talloze christenzionisten mét hem) die hebben, zouden wel eens een godsoordeel kunnen verwachten. Wie zijn nu degenen die met Van Genderen van mening verschillen? Hij schrijft er het volgende over:

“Maar ik denk ook aan alle theologen die zich keren tegen Israël en tegen het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israël heeft afgedaan, dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk en dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, vervloekt Israël, in de eerder genoemde betekenis van kalal.” 

Het gaat hier om theologen die menen dat Israël “heeft afgedaan” als het enige uitverkoren volk van God” daar God’s Heil zich nu onder het Nieuwe Verbond zich nu niet slechts over Israël uitstrekt maar tevens over de gehele mensheid. Het enige wat nodig is om zich dit Heil (de verlossing door Jezus door Diens Zoenoffer voor onze zonden) toe te eigenen is om dit te geloven. Nu geloven Van Genderen en andere christenzionisten dit laatste ook wel maar waar het om gaat is dat hij deze theologen met een verhuld godsoordeel bedreigt omdat die menen dat de christelijke kerk de plaats ingenomen heeft van het Joodse volk waarvan het grootste deel niets van Jezus moet hebben. Voor hem komt de visie van deze godsgeleerden neer op het “vervloeken” van het Joodse volk. En dat niet alleen; hoewel gelovige Joden en gelovige niet-Joden (de “heidenen”) in Christus één zijn geworden naar aanleiding van Efeze 2:14-16, keurt Van Genderen het af dat de gelovigen uit de heidenen, “geen enkel recht” hebben “om Joden die niet in de Heere Jezus geloven, af te schrijven en te veroordelen. Dat is in het verleden gebeurd, te vaak, dat gebeurt ook in het heden. En dat is, hoe hard het ook klinkt, het ‘vervloeken’ van de nakomelingen van Abraham.” 

87167df9-8ec9-4460-8894-0d2ba6e7f75f

 

Ook Godsoordeel over Christelijke en Niet-Christelijke Critici.

 

Bij enig nadenken blijken het niet slechts de theologen (en mogelijk anderen met een andere mening) die vroeg of laat een godsoordeel over zich kunnen verwachten. Als die Israël en het Joodse volk Gods al zo “vervloeken” vanwege slechts hun ándere mening, dan kunnen degenen die zich herhaaldelijk zeer kritisch over het onmenselijk Israëlisch beleid tegenover de Palestijnen hebben uitgelaten en dit nóg doen, al helemáál een goddelijk doodsvonnis verwachten, althans als we Van Genderen mogen geloven! Onder de vele critici bevinden zich o.a Texe Marrs (president van Power of Prophecy) http://www.texemarrs.com en Jeff Rense. rense.com

 

De Grootste Nonsens. 

 

Het zal voor velen duidelijk zijn dat wat Van Genderen hier over andersdenkenden verkondigt, de grootste nonsens is die men zich zelf niet in zijn wildste dromen zou kunnen bedenken. En hij is beslist niet de enige; ook Jan van Barneveld is er erg bedreven in, door te laten schemeren dat zij met een ándere mening betreffende het “uitverkoren Joodse volk Gods” grote problemen te wachten staan.

 

De Apostel Paulus: Waarschuwing uit het Verleden. 

 

Paulus, de Joodse bekeerling die veel te lijden heeft gehad van zijn niet-christelijke volksgenoten, schijnt de tijd waar we nu in leven met grote helderheid te hebben voorzien:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (1 Timotheüs 4:1-2)

En wie zijn nu die “leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”  en als zodanig anderen hebben misleid? Paulus maakt dit duidelijk aan zij n medewerker, Titus, aan wie hij het volgende schrijft:

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren.” “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus1:10-11, 13-14)

En een van die “Joodse verzinsels” is datgene wat o.a. Van Genderen allemaal heeft geschreven. Hij en vele andere christenzionistische schrijvers hebben ml. lukraak en willekeurig enkele dreigteksten uitgekozen, er een van de Joodse verzinsels mee aan vastgekoppeld waarmee zij andersdenkenden nu mee om de oren meppen! Zo maken zij zich natuurlijk medeplichtig aan de wandaden van het Israëlische regime en erger nog, door hun verhulde dreigementen trachten zij ook ánderen met zich mee te krijgen

efefw

 

Texe Marrs & Jeff Rense: Israël Ontmaskerd! 

 

Beschouwen Van Genderen, Jan van Barneveld Israël en het Joodse volk op lieflijke wijze als door “God uitverkoren”, Texe Marrs en Jeff Rense, komen hier echter met bepaalde waarheden naar voren waaruit blijkt dat het met Israël heel anders in  elkaar zit dan dat de twee christenzionistische Joodse verzinselverkondigers ons willen doen geloven. Vergelijk datgene wat Marrs en Rense allemaal aan wáre feiten en geen v erzinsels te zeggen hebben over Israël met dat wat Van Genderen heeft geschreven, en het zal duidelijk worden hoe wreed, onbarmhartig en demonisch de christenzionistische doctrine wel niet is! Hieronder vindt u de link:

texe marrs jeff rense – YouTube

We zullen maar voor het gemak aannemen dat wat Van Genderen en al die andere christenzionisten tot nu toe aan sectarische nonsens verkondigd en neer hebben geschreven, uit onwetendheid en domheid hebben gedaan. Maar ook zíj zullen toch eens tot het juiste (bijbelse) inzicht moeten komen. En dat inzicht is dat God zowel geen individu als een heel volk geen voorkeursbehandeling geeft. En al helemaal geen  staat waar al sinds zestig á zeventig jaren op wrede wijze de mensenrechten van de Palestijnen worden geschonden! Doen zij dit niet, dan zou hen wel eens een oordeel van God te wachten kunnen staan!

 

Ton Nuiten – Zondag 30 April 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.