Over de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Dr. Edward Griffin, Laetrile, Giftige Vaccins, een Vrome Esculaap, Roel Coutinho Geheten, De Ondergang van Andrew Wakefield, Bill & Melinda Gates, en …. Edith Schippers Schippert met de Menselijke Gezondheid.

Vandaag de dag heeft zowat ieder land zijn eigen medische waakhond. Voor Nederland is dit de Vereniging tegen Kwakzalverij. Die houdt zich bezig met bestrijding van kwakzalverij (zoals de naam al aangeeft) en het evalueren van alternatieve geneesmethoden. En nu is het ook zo; wat het eerste betreft, wordt er nogal wat (al of niet te koop) aangeboden vanuit de alternatieve medische wereld. Wijlen Mayta Sickenz die op 21 april 2015 op 92-jarige wijze overleed, had tijdens haar leven als “alternatief geneeskundige” vreemde en bizarre dingen te zeggen. Zo beweerde zij eens dat zij wist waarom de kloof tussen Afrika en het Westen toenam; in een vorig leven, zo beweerde mevr. Sickenz, waren “primitieve” Afrikanen nog een dier. Daar zij zich recent hebben losgemaakt van het dierenrijk, worden die nog beheerst door animale driften. Daarom is het voor hen het beste te incarneren in een eenvoudige maatschappij die overeenkomt met die in ontwikkelingslanden:

“Er zijn nu eenmaal primo-incarnaties zijn, en waar kunnen zij nu beter incarneren dan in de simpele maatschappijvorm die men in de ontwikkelingslanden aantreft? 

Zij heeft het hier dus over de zielen van overleden Afrikanen. Als die zich nu door zichzelf geestelijk verder te ontwikkelen gevorderd zijn, kunnen die uiteindelijk als Westerlingen incarneren. Maar “jonge zielen” moeten vooral niet incarneren in Europa, want:

“Hun super-ego heeft niet voor niets een dergelijke samenleving uitgezocht. Daar nog geen gelegenheid was in voorgaande incarnaties kennis van goed en kwaad te ontwikkelen, immers de vorige incarnatie was een dierlijke, glijden deze mensen in de westerse samenleving makkelijk af naar de misdaad, immers er is nog geen ‘geweten.’ ” https://skepsis.nl/kwakzalvers/

Nu was mevr. Sickens een aanhanger van de New Age-beweging en schreef zij boeken die op het occulte en het spiritisme waren gebaseerd. Verder is uit het bovenstaande duidelijk geworden dat mevr. Sickenz in reïncarnatie ofwel zielsverhuizing geloofde, de overtuiging dat een mens na zijn dood eens opnieuw zal incarneren als mens. Wat dit betreft, is het goed dat hier door de Vereniging tegen Kwakzalverij kritisch de vinger op wordt gelegd. Haar alternatieve geneeswijzen waren eveneens op het occulte en spiritisme gebaseerd. En het zal duidelijk zijn dat haar theorieën gewoonweg bizar en onmogelijk zijn!

106-01

achtergrondruis.nl

Niet-Occulte/Spirituele Alternatieve Geneesmiddelen en Geneeswijzen. 

 

Nu waarschuwt de Vereniging tegen Kwakzalverij niet slecht voor occult/spirituele geneeswijzen. Ook ageert zij tegen de niet-occulte/spirituele geneesmiddelen en geneeswijzen. Wat de stof, Leatrile (ook wel bekend als nitroloside), beweerde een medewerker van de vereniging, Marie Prins, dat dit geen enkel effect zou hebben betreffende het genezen van de zo gevreesde ziekte, kanker. Prins schrijft nu dat na onderzoek is geconcludeerd dat leatrile noch amygdaline enige werkzaamheid bevatten waardoor kankerpatiënten genezen zouden zijn. En:

“Het voornaamste bijverschijnsel van laetrile, vitamine B17 en amygdaline, is cyanidevergiftiging. De vergiftiging openbaart zich als misselijkheid, hoofdpijn. duizeligheid, beschadiging van de lever, gebrek aan zuurstof, verlaging van de boeddruk, koorts, verlies van het evenwicht en moeite met wandelen, verwarring. coma en uiteindelijk overlijden. Vergiftiging is voornamelijk van het slikken van leatrile zowel als van amygdaline, zoals in 1892 voor amygdaline al is aangetoond. Bij injecties komt vergiftiging nauwelijks voor.” http://www.kwakzalverij.nl/behandelwijzen/kruiden/giftig-amygdaline-laetrile-vitamine-b17-onwerkzaam-tegen-kanker/

Op de site van de Vereniging lijkt hier heel wat geloofwaardige informatie over leatrile/amygdaline te lezen te zijn. Maar waar het op neerkomt, is dit: Het werkt niet en veroorzaakt cyanidevergiftiging (blauwzuurvergiftiging.) Verder zien we in het citaat dat daat waar het slikken ofwel het oraal innemen van leatrile/amygaline vergiftiging veroorzaakt terwijl er met een injectie van dezelfde stof vrijwel geen sprake is van vergiftiging. En dit is nogal vreemd natuurlijk; als een bepaalde stof werkelijk giftig is (en dus schadelijk voor het menselijk lichaam), dan maakt het in principe niet uit of men de stof nu oraal inneemt of dat die in het lichaam wordt gebracht via een in jectie! Immers gitig ís ook giftig!

 

Dr. Edward Griffin: ” World Without Cancer.” 

 

In 1974 publiceerde de geleerde en wetenschapper, Dr. Edward Griffin zijn boek, “A World Without Cancer” waarin hij o.m. betoogde dat kanker ontstaat door een bepaald voedingstekort. Ook stelde hij een enorme samenzwering uit medische hoek aan de kaak die ten doel had, leatrile en amygdaline als geneesmiddel voor kanker in diskrediet te brengen. Tijdens een lezing vertelde Griffin dat cyanide weliswaar in naar zuivere vorm giftig was maar samen met andere elementen zoals glucose en benzaldehyde juist níet. De video waarin Dr. Edward Griffin verder verklaart hoe het allemaal verder werkt, is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=wrbS3t2sfZY (“Cancer CURES are REAL 2017”) Al eerder publiceerde Griffin een video met dezelfde titel: https://www.youtube.com/watch?v=QeYMduufa-E En het is nu net dit wat door de Vereniging tegen Kwakzalverij over het hoofd is gezien.

Laetrile

slideplayer.com

download (3)

Scheurbuik: Tekort aan Vitamine C. 

 

In het verleden gebeurde het vaak dat de bemanning van schepen (en passagiers) op volle zee te kampen kregen met iets dat ook wel pellagra ofwel scheurbuik werd genoemd. Deze mysterieuze ziekte voerde vrijwel altijd tot de dood. De medische geneeskunde in die tijd vermoedde dat de oorzaak een of andere bacterie moest zijn die zich ergens in het scheepsruim op moest houden. Na verschillende vormen van onderzoek kwam uiteindelijk de waarheid over pellagra aan het licht: scheurbuik werd veroorzaakt door een tekort aan vitamine C! Nadat de schepen vervolgens voldoende fruit wat grote hoeveelheden vitamine C bevatte hadden ingeslagen voor verre zeereizen, verdween scheurbuik voorgoed. Op dezelfde wijze argumenteerde Griffin dat dit ook het geval was met kanker; in dit geval is het een tekort aan vitamine B17! 

 

Het Probleem met de Vereniging tegen Kwakzalverij. 

 

Het lijkt allemaal zo geloofwaardig wat de Vereniging tegen Kwakzalverij heeft te zeggen over laetrile/amygdaline. Het probleem wat de Vereniging hiermee heeft, is dat die slechts de officiële commentaren van medische onderzoeksinstituten aanhaalt als bewijs voor haar stelling dat amygdaline vanwege haar cyanide giftig zou zijn. En die vertellen ons allemaal hetzelfde verhaal: “Laetrile is giftig omdat het cyanide bevat.”Wenu, dat ís het ook als de  overige vier bestanddelen die hierboven zijn genoemd, er níet bijgevoegd zijn. Maar men vertelt er niet bij dat het mét deze bestanddelen níet giftig (meer) is!

 

De Relatie tussen de Officiële Medische Instellingen & “Big Pharma.” 

 

Dr, Edward Griffin heeft ook eens uitgelegd dat vele (Amerikaanse gerenommeerde medische universiteiten en -instellingen afhankelijk zijn van “Big Pharma” ofwel de farmaceutische industrie! Deze laatste heeft de absolute controle over deze onderwijsinstituten en scholen. Verder vertelt Griffin dat artsen en medische deskundigen niet hebben geleerd over alternatieve geneeswijzen maar slechts over gegevens over chemische medicijnen beschikken. En wat de voedingsleer (betreffende vitaminen) betreft, krijgt men er slechts les van een aantal uren! https://youtube.be/o0G4c_ul_90 (“How Big Pharma Controls Medical Schools – G. Edward Griffin.”) Hij legt uit dat Laetrile niet giftig is en ook waaróm dat zo is.

Big-Pharma-medical-schools

Huizenhoge Zorgpremies vanwege “Vergrijzing”, de Reden voor meer Medische Zorg. 

 

Tegenwoordig worden we om de oren geslagen met mantra’s zoals, “De zorgpremies stijgen omdat de vergrijzing toeneemnt en mensen daardoor ouder worden en dus langer leven. Het resultaat is dat er dan meer gebruik wordt gemaakt van medische zorg.” En dat is zowat het enige wat we ervan horen. Intussen blijven de premies maar stijgen en ook volgend jaar zou er weer een stijging te verwachten zijn. Stel je voor dat leatrile/amygdaline tegen alle verwachting in tóch als medicijn tegen kanker zou worden vrijgegeven? Maar dat zal nooit gebeuren! Om de eenvoudige reden dat die mócht die ooit gelegaliseerd worden, dit een geweldige financieel debacle voor de medische wereld zal zijn; het zijn nl. de enorme hoeveelheden aan geld (die jaarlijks aan het conventionele kankeronderzoek worden besteed) die met de legalisatie van Laetrile verloren zullen gaan. Zaken zoals chemotherapie en andere conventionele behandelingen voor kanker) zullen dan niet meer nodig zijn. Ook zouden we niet langer gebonden zijn aan medicijnen die ter bestrijding van deze ziekte worden gegeven. En hieruit vloeit weer voort dat ook de verzekeringsmaatschppijen hier geen baat meer bij hebben en wij als resultaat geen (hoge) maandelijkse premies meer hoeven te betalen. En het zou de vergrijzing zijn dat mensen dus steeds ouder worden en dat er daarom vaker een beroep op medische zorg gedaan zou worden de oorzaak van de steeds hoger stijgende premies zou zijn? De afschuwelijke waarheid is, dat er juist vaker een beroep op medische zorg gedaan wordt omdat men al eerder medisch behndeld is! Klinkt dit nu niet vreemd en kinderlijk? Nee; om die reden moet dit dan ook worden toegelicht en komen we uit bij de vaccins en de farmaceutica. 

 

Vaccines: Zuiver Vergif, en … Zeer Dodelijk. 

 

Voor iedereen is het vaccineren welbekend; we hebben vaccinaties tegen de griep (de zgn. griepprik), mazelen, autisme, Alzheimer (en wat er al niet meer zijn aan kwalen.) Het wordt gezegd dat als mensen tegen deze of andere kwalen zijn gevaccineerd, de kwalen bij hen worden voorkomen, zij genezen zijn of dat de symptomen in ieder geval zijn verlicht waarmee de betreffende persoon hiermee kan leven. Maar … zíjn al die vaccinaties tegen allerlei kwalen wel zo nuttig voor ons lichaam? Eerst zullen we onze aandacht wijden aan een uitzending van het actualiteitenprogramma, EenVandaag, waar vanaf 2 augustus 2016 de reeks “Complot or Not” uitgezonden werd. Eén van die uitzendingen werd het onderwerp vaccines behandeld. Het gaat hier over de zgn. “complotdenkers” die menen dat er achter vaccinatiecampagnes een sinistere agenda schuil zou gaan. We zullen hier niet álles citeren wat Roel Coutinho over vaccines te zeggen heeft. We zullen slechts díe punten aanstippen waarin er wérkelijk over complotdenkers werd gesproken. Coutinho beweerde dat er een theorie zou zijn dat het HIV-virus onstaan zou zijn vanwege Franse atoomproeven. Een van de andere theorieën, zo vertelde hij, was dat het een “biologisch wapen” van de Amerikanen zou zijn. Pas later zouden er “heel goede studies” zijn gedaan waar gekeken werd naar de verwantschap van het HIV-virus met “dat van apen.” En hiermee werd volgens Coutinho bewezen dat de “overgang” ergens in 1910-20 plaatsgehad zou hebben. En dit was weer de reden voor andere “wonderlijke theorieën”,  vertelt hij. Dan vertelt de inteviewer over een “Afrikaanse nobelprijs winnares” die beweerd zou hebben dat de vaccinatiecampagne tegen het HIV-virus een plan was om “ons uit te dunnen; de meest gekke verhalen gaan in de rondte.” Kennelijk had Coutinho dit niet verwacht dat de interviewer dit aan zou stippen  want hij moet zich daarna even wat vermannen waarna hij begint over professor Peter Duesberg die beweerd had dat het hier niet om het HIV-virus wat AIDS veroorzaakt zou hebben ging maar om de levenstijl van mensen. Coutinho ging echter niet in op wat “ons uit te dunnen” nu volgens hem zou kunnen zijn.

(Interviewer):

“Heeft u vaker bij medische thema’s of vaccinaties dit soort complotdenken meegemaakt” 

(Coutinho):

“Jaaa, ik heb het vooral bij de vaccines meegemaakt, en .. uuh, we hebben het natuurlijk heel sterk gehad bij de invoervan de HBV, hé, dus de baarmoederhalskanker, vaccinatie tegen baarmoederhalskanker; ja, daar waren, op een gegeven moment, uh, werden er op het internet, verschenen er allerlei verhalen dat dat vaccine velammingen veroorzaakte, uuh, dat er uh, ook influenzavaccines, griep vaccines nanodeeltjes inzaten. Nou, ik weet, ik zie het nog voor me, bij, ik geloof dat het bij Nieuwsuur was, daar werd ik gevraagd, nou, wat víndt u nu eigenlijk van dit soort verhalen? En toen heb ik gezegd, eh, dit zijn indianenverhalen. En uh, toen, later is er een bijeenkomst geweest en toen was er iemand die geloofde in deze dingen en die heeft me toen een boekje gegeven over die indianenverhalen (vond ik wel een komische noot, zo van “denk d’r eens aan”.)” Maar wat die eigenlijk wilde zeggen (en daar had-ie eigenlijk gelijk in) is: “Als je het afdoet als indianeneverhalen, dan neem je mij niet serieus.” En dat werkt niet; dat is niet goed.” 

(Interviewer):

“Wat kan het gevaar zijn voor zulke theorieën?”

(Coutinho):

“Nou ja, dat vond ik bij baarmoederhalskankervaccin eigenlijk het meest duidelijke, want daarbij is het zo dat door die verhalen die er geweest zijn, een aantal meisjes samen met hun moeder of hun vader hebben besloten om zich níet te laten vaccineren op basis van verkeerde informatie of, of allerlei complottheorieën met als gevolg dat een deel van díe meisjes wél geïnfecteerd zal worden met het virus en uiteindelijk baarmoederhalskanker zal krijgen én dus, ja, dat had voorkómen kunnen worden, dat is een vrezelijke consequentie daarvan.” 

(Interviewer):

“Vaak worden complottheorieën ook gevoed door complotten of verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden; bijvoorbeeld, in de zwarte gemeenschap heeft het tuskegee experiment heel veel vetrouwen in de wetenschap, eh ja, toch wel beschadigd; wat was dat ook alweer voor een experiment, kunt u dat in het kort uitleggen?” 

(Coutinho legt dan uit dat een deel van de zwarte gemeeschap in de Amerikaanse staat Alabama deel uitmaakten van een onderzoek om het verloop van een onbehandelde syphilisinfectie te observeren. Hij vertelt ook dat de motieven van de weteschappers om deze mensen niet te behandelen met peniciline om te zien hoe de ziekte zich vérder bij deze mensen zou ontwikkelen, volkomen verkeerd was.)

IMG_5167-261x300                     tutor-9-bhp-sg-15-3-638

(Interviewer):

“Een aantal van de meest gevaarlijke misvattingen over,uh, de medische sector, over vaccinatie, wat zijn de grootste misvattingen waarmee mensen leven die aan complotisme lijden?” 

(Coutinho:

“Nou ja, ik denk dat bij vaccinaties,uh, dat er dus allerlei verhalen zijn en dat je daar, uh, en dat je daar ziek van wordt, uh, dat je, dat het bijwerkingen heeft die heel ernstig zijn, dat er verhalen zijn dat, uh, ja, dan  gaat het soms ook nog verder, er iets inzit waardoor je afgeluisterd kan worden, ja dat komt, uh, lijkt mij dicht bij de psychiatrie, eh, die theorieën zijn er, eh, uhm, dat heeft grote gevolgen omdat vaccines zijn er om ziekte te voorkomen en als je een vaccin níet neemt, dan heb je, ja, dat is natuurlijk bij baarmoederhalskanker, dan heb je een verhoogd, dus kans dat je zelf ziek wordt terwijl het niet nodig is. Maar het gaat er óók om dat als de vaccinatiegraad naar benéden gaat dat anderen óók een risico lopen, hè, op het moment dat mensen, over mázelen bijvoorbeeld, uh, daar was, daar was de relatie gelegd met autisme door een onderzoeker in Engeland. Die heeft een groot stuk gepubliceerd in de Lancet” (vooraanstaand medisch vakblad-TN) “ene meneer Wakefield, en die zei “Ik heb laten zien, ik weet zéker, er is een relatie tussen het geven van dat vaccin en de kans op autisme”,  nou, de, de vaccinatiegraad stortte gewoon in tegen mazelen. Achteraf bleek dat die man gewoon de gegevens, waren niet alleen dat die niet klopten maar ze waren ook vals. Dus die is uiteindelijk een stuk teruggetrokken, is uit z’n beroep gezet zelf maar die theorie, die hoor je nog steeds. En wat is het gevolg geweest in Engeland? Dat de mazelenvaccinatie naar beneden ging en dat er weer mazelen kwam; en dat er kinderen aan dood gingen. Dus, het heeft echt grote consequenties, het zijn niet vrijblijvende meningen.” https://www.youtube.com/watch?v=vniMYairgmo8 (“Het uitgebreide interview met Roel Coutinho”)

Aldus Roel Coutinho.

 

Andrew Wakefield een Bedrieger en Vervalser? 

 

We zagen tijdens het interview met Couttinho (waar maar weing van waarde uit te halen was) dat Coutinho o.a. melding maakte van “ene meneer Wakefield.” die gegevens over vaccines vervalst zou hebben. Nu zijn we op het internet naar hem op zoek gegaan. En inderdaad, de Britse kran, The Telegraph, heeft een artikel over hem van de hand van Lord Darzi, chirurg en directeur van het Institute for Global Heath Innovation aan het Imperial College te Londen. In zijn artikel, “Scientists must join the battle against Andrew Wakefield’s poisonous anti-vaccine nonsense” van 17 februari 2017 verklaarde Darzi de oorlog aan Wakefield en riep andere medische wetenschappers op zich bij hem aan te sluiten in de strijd tegen de “giftige antivaccinatie-nonsens” van Wakefield. Wie ís nu Andrew Wakefield? Darzi weet te melden dat het Autism Media Channel waarvan Wakefield directeur is, de film “Vaxxed” gepubliceerd had. En in 1998 had Wakefield een onderzoeksdocument gepubliceerd in het medisch vakblad, “The Lancet” waarin hij beschreef een verband ontdekt te hebben tussen vaccinaties en autisme. En met het bekend worden van dit document begon de vaccinatiepaniek waarbij talloze mensen die dit gelezen hadden, weigerden zich (en hun kinderen) te laten vaccineren. Dit zou hebben geleid tot talloze sterfgevallen van menesen die overleden zouden zijn aan mazelen. Later zou Wakefield door de General Medical Council (GMC) in Engeland zijn ontmaskerd als een kwakzalver en bedrieger die het leven van velen in gevaar zou hebben gebracht met zijn ‘pseudo-wetenschap.” Het blad, The Lancet, had het document van Wakefield later verwijderd. Wakefield zelf werd uit zijn beroep gezet. http://www.telegraph.co.uk.science/2017/02/17/scientists-must-join-battle-against-andrew-wakefields-poisonous/ Als we dit artikel van Darzi zo doorlezen, lijkt Wakefield wérkelijk een bedrieger en vervalser te zijn daar het nogal gezaghebbend ovekomt; het is immers geschreven door een vooraanstaande chirurg. Maar … ís Wakefield wel een bedrieger en vervalser? Het antwoord of hij nu wél of níet een bedrieger en vervalser is, wordt gegeven als we de volgende website bezoeken en kijken wat daar zoal te lezen en te zien is: https:jamesperloff.com/2017/04/05/vaccinations-visuals/ En bij het zien van de foto’s en video’s blijkt dat Wakefield niet de enige is die zich kritisch uitliet over de vaccinaties! Hier komen vooraanstaande medici aan het woord zoals de kinderarts, Dr. Kenneth Stoller, Dr. Lawrence Palevsky, Dr. Boyd Haley (voormalig voorzitter van het chemistry Department aan de University of Kentucky), Brandy Vaughan en Scott Cooper (voormalige vertegenwoordigers van de farmaceut Merck). Op een van de foto’s is Del Bigtree, de producent van de film, “Vaxxed” te zien. Er is ook een citaat van hem te lezen en die is als volgt:

“The really sad thing is the amount of doctors who say to me: ‘I know that vaccines are causing autism, but I won’t say this on camera because the pharmaceutical industry will destroy my career just like they did to Andrew Eakefield’ ” 

Aha, hier hebben we het antwoord op of Andrew Wakefield nu een bedrieger is of niet; de waarheid is dat zijn carriëre door de machtige farmaceutische industrie werd verwoest omadt hij -terecht- een verband tussen de vaccinaties en autisme had gelegd! Enn ook onze eigen vrome Esculaap Roel Coutinho, maakt deel uit van deze industrie! Maar … wát is nu een esculaap? Dit blijkt een oud Grieks symbool te zijn van de de Griekse halfgod, Asclepius, die weer met astrologie, medicijnen en genezing wordt geassocieerd. Kortom de Esculaap is afkomstig uit de Griekse mythologie! En net zoals de esculaap aflomstig is uit de mythologie vertelt onze eigen esculaap, Roel Coutinho geheten, slechts leugenachtige mythen over de vaccinaties die volgens hem wérkelijk ziekten zoals mazelen zouden voorkomen! De man is dus een mythologische bedrieger net zoals Darzi en vele andere medici die ten dienste staan van de invloedrijke farmaceutisch industrie! En wat Marrie Prins en de Vereniging tegen de kwakzalverij betreft, zijn die zelf ook een mythologisch verschijnsel die slechts mythen over Laetrile verkondigen! Zouden ook zíj net zoals de medici waar Del Bigtree het over had, ook de waarheid over vaccines (en laetrile) weten maar dit niet openlijk naar buiten durven brengen daar anders ook hún carriëre door de farmaceutische industrie zou worden verwoest, net zoals die dit gedaan heeft met die van Wakefield? Zo ja, dan zijn zíj de medische moordenaars! Zo niet, dan zijn zij slechts medische onbenullen. Bekijk de video’s op jamesparloff.com en zie hie de levens van jonge kinderen zijn  verwoest vanwege (nee, niet vanwege de “pseudo-wetenschap” van Wakefield) maar door die ronduit giftige vaccines geproduceerd door een even giftige farmaceutische industrie die letterlijk over (kinder)lijken gaat om maar zoveel geld als mogelijk bijeen te schrapen!

Afluisteren via Vaccines: Een Realiteit. 

 

Coutinho vertelde ook zoals we gezien hebben dat er beweerd zou zijn dan met de vaccinaties mensen afgeluisterd konden worden; hij vertelde,

“… dat er verhalen zijn dat, uh, ja, dan gaat het soms ook nog verder, er iets inzit waardoor je afgeluisterd kan worden, ja dat komt, uh, lijkt mij dicht bij de psychiatrie …” 

Wát Coutinho hier eigenlijk zegt, is dit: zij die menen dat mensen na toediening van vaccinaties hierdoor kunnen worden afgeluisterd, hebben een psychiater nodig daar die (bijna) rijp zijn voor een psychiatrische inrichting. Om het eens kort samen te vatten: deze mensen zijn gek! Nu líjkt dit ook op het eerste gezicht ook vergezocht; hoe kun je nu iemand afluisteren via een of meer vaccinaties? Coutinho zelf zegt er verder niets over en verklaart ook helemaal niets; zijn visie is eenvoudigweg dat mensen die dit beweren zoals hij het door liet schemeren, gewoon gek zijn. Maar dan zouden we hem (inclusief de onbenullen van EenVandaag) eens willen wijzen op deze site: http://www.whale.to/vaccine-are.html We lezen daar o.a. dit:

“It’s almost surreal, like something out of a sci fi flick, but nano-microchips invisible to the naked eye are a reality that are already being hosted in wide- range of applications. The question is, how long will it take governments and big pharma to immerse nano-microchips inside of vaccines to tag and surveil global populations?” 

Ziet u, vandaag de dag is men op medisch gebied in staat het onmogelijke te doen: het toevoegen van nano-microchips aan de vaccines en die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog, waarmee de wereldbevolking (als die er eenmaal mee is ingeënt) als geheel afgeluisterd en in de gaten kan worden gehouden! Het afluisteren door middel van vaccines is dus een realiteit! 

 

Depopulatie van de Wereldbevolking. 

 

Zoals we ook hebben gezien, verwees de interviewer naar een “Afrikaanse nobelprijswinnares” die zou hebben beweerd dat er met vaccinaties gepoogd werd om de wereldbevolking ermee uit te dunnnen. Coutinho die zich toen even moest vermannen, ontweek dit en begon toen over professor Peter Duesberg. Maar … is de vaccinatie tegen het HIV-virus (samen met de overige vaccinaties) nu wérkelijk een plan om hiermee de wereldbevolking te reduceren of niet? Wel, hier hebben we bijvoorbeeld Bill Gates die vandaag (2017) $87, 3 miljard waard is. Hij brengt de opwarming van de aarde (ofwel “global warming, waarvan we nu behoren te weten dat dit één grote zwendel is) in verband met overbevolking van de aarde. En hier moet natuurlijk iets aan worden gedaan. De CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen. En hij heeft hier een goede methode voor gevonden; genetisch-gemanipuleerd voedsel, sterilisatiemiddelen, het in hun greep houden van de wereldvoedselvoorraad, en … vaccines …. waarmee de wereldbevolking flink me kan worden gereduceerd!

Biil Gates iets Nader Belicht. 

 

Wie is nu Bill Gates, de baas van Microsoft?  Hij en zijn vrouw, Melinda, zijn de oprichters van de Bill & Melinda Gates Foundation. De stichting heeft banden met het beruchte Monsanto, de organisatie die o.a. arme boeren in de ontwikkelingslanden genetisch-gemanipuleerd zaad opdringt. De vader van Bill, William H. Gates. was betrokken bij de genetische organisatie, Planned Parenthood, 

“… an offshoot and rebranding of the American Eugenics Society. His family’s involvement in reproductive health issues has been extensive, and Gates referenced that he once adhered to the views of eugenicist Thomas Malthus, who believed that reproductive restrictions need to be in place to prevent an overpopulation disaster. It appears that even though Gates said that he had abandoned the theory, his foundation relies on a modified Malthusian approach that discreetly reduces populations through GMOs and vaccines. William H. Gates Sr. currently sits as the co-chair of the Gates foundation, ensuring “guides the vision and the strategic direction” of the organization.

Even though the evidence is mounting that GMOs have destroyed the native agricultural systems and driven poor farmers into crippling debt, Gates and Co. have instead embraced the promotion of corporate-owned and controlled agriculture that will further enslave the world’s poorest. Gates now has a direct interest in seeing Monsanto succeed in  spreading GMOs and their poisons around the world, and what’s disheartening is the fact that he’s using the Gates foundation to make inroads into poor countries in the guise of humanitarian relief.” http://www.newstarget.com/2016-03-01-monsanto-and-bill-gates-are-conspiring-to-take-the-worlds-food-supply-hostage.html

 

Het Voorgeslacht van Monsanto. 

 

Monsanto produceert zoals in dit Engelstalig artikel duidelijk werd, genetisch-gemanipuleerd voedsel en -zaden. Het is nu interessant om eens na te gaan, wie de voorvaderen van Monsanto waren. Weer zijn we eens op speurtocht gegaan op het internet (want de intussen goed gehersenspoelde mainstrean media zegt hier natuurlijk níets over) en we hebben weer wat gevonden: de voorvaderen van Monsanto waren o.a. Benjamin, Isaac, Manuel, Eleanora en Jacob. En dit waren Joden! En dat niet alleen, zij waren diep betrokken bij de slavenhandel! Hier is een site waar de ronduit duistere en kwaadaardige geschiedenis van de Monsanto’s wordt gegeven: thepoisonappleoftheworld.com/monsanto-family-were-jewish-slave-dealers-and-owners/

monsanto-kosher

fitzinfo.wordpress.com

Monsanto & Glyfosaat. 

 

Allereerst, wát is nu glysofaat? Dit is een onkruidbestrijdingmiddel wat door Monsanto wordt gebruikt om er de oogsten mee te besproeien en wat dus noodzakelijk zou zijn voor de landbouw. Maar … wat is glysofaat nu wérkelijk? We hebben hier het volgende op gevonden:

“Voordat glysofaat de monstrueueze agragrische noodzaak werd die het vandaag is, werd het gebruikt als een reinigingsmiddel om kalk- en andere afzettingen te verwijderen uit industriële leidingen. In 1970 ondekte John E. Franz, organisch chemicus werkzaam bij Monsanto, dat glysofaat tevens een krachtig herbicide” (onkruidverdelgingsmiddel-TN) “is. Twee jaar later gaf het hoofd van de Wereldbank, Robert McNamara een verklaring uit ter ondersteuning van bevolkingscontrole, die werd gepubliceerd in het Franse tijdschrift, J’aj Tout Compris. Hij stelde in die verklaring: 

“Men moet draconische maatregelen treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecifer te stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”

Slechts twee jaar daarna ontving het glysofaatonderzoek belangrijke financiële steun van de Rockefeller Foundation en werd het door Monsanto in de markt geïntroduceerd, waarna het al snel een ‘agrarische zegen’ werd. Het waargenomen voordeel van een grotere gewasopbrengst overschaduwde haar donkere kant van een vernietigde bodemmicrobiologie en van de menselijke darmmicroben.” 

“Op dit moment beginnen wetenschappers te begrijpen hoe glysofaat de sluisdeuren opent naar een hele reeks van problemen die zich voordoen in het” (menselijk) “immuunsysteem, maar ook naar psychische stoornissen, gastro-intesteinale stoornissen, de ziekte van Alzheimer en kanker. ” http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/de-bizarre-geschiedenis-van-glysofaat/ De firma, Monsanto, (die toch al een duistere en twijfelachtige reputatie heeft), is dus bezig de wereldbevoling te reduceren door middel van ” natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.” Deze beide “natuurlijke oorzaken” zijn eigenlijk geësceneerde oorzaken daar met glysofaat 1: de bodem verontreinigd en vergiftigd wordt, en 2: deze onkruidverdelger tevens in de zaadgewassen terechtkomt en later ook in ons dagelijks voedsel wat dan weer ziekten en kwalen  in ons menselijk lichaam veroorzaakt. En voilá: een probaat middel ten gunste van bevolkingsreductie!

Geen Vrgrijzing, Wél Meer Patiënten. 

 

Als we het bovenstaande eens overdenken, bekruipt on een duister vermoeden: zou het kunnen dat er eigenlijk helemaal geen sprake van vergrijzing is waardoor mensen ouder worden en dus meer zorg nodig zouden hebben? Dát er nu meer mensen zijn die meer zorg nodig hebben, is een feit. Maar … níet vanwege de “vergrijzing”! Dát er nu meer mensen afhankelijk zijn van medische zorg, is (in grote mate) toe te schrijven aan o. a. het glysofaat wat we mét ons dagelijks voedsel binnen krijgen. Dit veroorzaakt dan weer ziekten waarvoor we naar de arts/pecialist gaan. Dan krijgen we bepaalde medicijnen/vaccins en ook dáár zit weer het “nodige” in waarvan we nóg zieker worden. 

 

Monsanto & de Trollen. 

 

Het lijkt wel een sprookje, “Monsanto & de Trollen”, maar dat is het niet; hoe kán het nu dat Monsanto zo ongestoord haar gang kan gaan met het produceren van glysofaat wat uiteindelijk de zaaibodem der akkers vernietigt en later in de Westerse voedselketen terecht komt? Eén van de redenen hiervoor is dat Monsanto gebruik maakt van trollen. Die verschijnen op elke website waar kritische artikelen over Monsanto te lezen zijn om die vervolgens in diskrediet trachten te brengen. En net als Israël trollen inzet om alle kritiek op het wrede beleid van deze natie tegen de Palestijnen in  de kiem tracht te smoren (als er weer eens een inval in Gaza bezig is), zo zet Monsanto trollen in om dit ook bij Monsanto-critic te doen. http://www.naturalnews.com/2017-5-24-monsanto-caught-running-massive-troll-farm-to-maliciously-smear-the-food-babe-health-ranger-jeffrey-smith-and-anyone-questioning-the-fake-science-behind-gmos.html

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM)

 

Zoals we wel weten, wordt al voor lange tijd elk najaar (herfst) door velen de griepprik gehaald om griep te vookomen dan wel (mochten we desondanks tóch griep krijgen) dit proces gunstiger te doen verlopen. En het RVIM heeft hier o.a. dit over te zeggen:

“Hoe werkt de griepprik? Uitleg van het RIVM. 

Ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking behoort tot de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie. (NPG). En rond de twee% van de totale bevolking krijgt jaarlijks ook daadwerkelijk een griepprik. Dat zijn er veel! Volgens het RIVM verkleint de griepprik de kans om griep te krigen. En als u ondanks de vaccinatie toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte hoogstwaarschijnlijk wat minder ernstig. Het griepvaccin bevat onschadelijk gemaakte stukjes van de varianten van de griepvirussen die in het komende winterseizoen in Nederland worden verwacht. Het afweersysteem reageert hierop door afweerstoffen tegen de griepvirussen aan te maken. Omdat het griepvirus voorturend verandert, wordt het griepvaccin elk jaar aangepast. Dit is de reden dat de vaccinatie elk jaar wordt gegeven. Aldus het RIVM.” https://www.avogel.nl/Indicaties/Griep-verkoudheid-special/Griepprik-vaccinatie-inenting-griep.php

Dit is duidelijke taal, niet? Maar … het is toch wel een oppervlakkige en fragmentarische uitleg en ook enigszins kortaf. Het RIVM gaat hier niet diep op in; wat zíjn nu bijvoorbeeld deze “onschadelijk gemaakte stukjes van de varianten van de griepvirussen” die griep helpen voorkomen dan wel te verlichten? En op welke wijze wordt dit griepvaccin dan jaarlijks aangepast? Nee, we worden er niet bepaald wijzer van. Waar we (en degenen die de moeite het internet op zoek naar kritische beoordelingen over de griepprik af te zoeken) intussen wél wijzer van zijn geworden, is iets wat zich destijds begin jaren ’70 voordeed in de Verenigde Staten. En dit heeft destijds geleid tot een groot schandaal. 

 

Het Griepvaccin: Ineffectief en … Dodelijk. 

 

“Today, doctors of the Federal Communicable Disease Centers acknowledged the flu vaccine and the recommended doses ineffective while in larger doses it can be harmful. However, the flu vaccine is still recommended for all people who are chronical ill.” 

Zo klonk het nieuws over de griepprik in de Verenigde Staten in 1971. Dit was vermoedelijk de eerste maal dat dit destijds bekend werd. Medische gegevens over de ineffectiviteit van het griepvaccin werden voorheen achtergehouden.  Erger nog: dit vaccin bleek een kankerverwekkende stof te bevatten! En al op woensdag 14 april 1965 stelde de krant, Statesman, de vraag: “Is Cancer Virus-Caused?’ We lezen er o.a. dit:

“One cannot say with certainty whether a person receiving a vaccine containing two distinct viruses -like SV40 and adenovirus- each of which causes cancer in newborn hamsters, would run a greater risk than is offered by a single virus. The SV40 experience has indicated it might be a good idea to examine the long-term effect of all vaccines. Vaccinia virus, like that, received in smallpox shots, is commonly used to enhance the effect of carcinogenic chemicals in inducing cancer in experimental animals.” http://www.activistpost.com/2017/05/wont-believe-admitted-news-1971.html

Hoewel dit bericht vervolgt met te stellen dat deze vaccins aan de andere kant ervoor hebben gezorgd dat we tegenwoordig immuun zijn voor vele andere kwalen, is dit toch verontrustend. Zouden dít SV40 en adenovirus nu die “onschadelijk gemaakte stukjes van de varianten van de griepvirussen” kunnen zijn?

images (13)

Het Poliovaccin: Eveneens Dodelijk. 

 

Naar verluidt zou het poliovaccin wat in de jaren ’50 ontwikkeld werd door de medici, Jonas Salk en Albert Sabin, de destijd zeer gevreesde polio uit de wereld hebben geholpen. Dit vaccin werd in die tijd door de media als een “modern wonder” aangeprezen. Maar …

“However, the polio story has a much darker side that has mostly been kept a secret. Both Sabin’s live-virus vaccine given orally and Salk’s inactivated virus vaccine given by injection were far from perfect. In fact, in 1955 the vaccine used in Berkley, California infected some 200 children, leaving several dead and many paralyzed. Yet this incident proved minor compared to what was later discovered. 

In order to grow large quantities of the poliovirus, scientists needed to use Rhesus monkey kidney cells, which carried many different viruses. As a result, their polio vaccine became contaminated with a cancer-causing virus carried by these monkeys. This vaccine was given to almost 100 million people.” Lees verder op: https://thetruthaboutcancer.com/polio-vaccine-cancer/

Ook hier was het SV40-virus ofwel een apenvirus de boosdoener die bij degenen die hiermee gevaccineerd waren wat kanker veroorzaakte! Nadat dit bekend was geworden, deed de regering er van alles aan om de hele zaak te bagatelliseren, zo niet in de doofpot te stoppen. 

 

 De Grensoverschrijdende Farmaceutische Firmas: Medische Moorddadige Missers. 

 

Het zijn de farmaceutisch giganten (Merck, Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi Aventis, Bayer, AstraZeneca,  Novartis etc) die doordat die grensoverschrijdend actief zijn, deze giftige rommel op de wereldmarkt hebben gebracht en dit nóg doen. Die hebben weer intieme banden met de respectievelijke regeringen van elk land en het is om die reden dat deze laatsten er alles aan doen mocht er weer eens kritisch nieuws over deze firmas in de media en pers verschijnen (waarbij de verslaggeving echter gebrekkig en fragmentarisch is), te minimaliseren. En doordat dit chemisch gif bij mensen weer (hetzij op de korte of langere termijn) nieuwe kwalen veroorzaakt, zijn die weer gedwongen een bezoek aan de huisarts dan wel de specialist te brengen met als resultaat nieuwe medicijnen die weer verantwoordelijk zijn voor kwalen. En dit is de (hoofd)reden dat de behoefte aan medische zorg toeneemt en níet de “vergrijzing”!  Deze firmas kunnen terecht medische moorddadige missers (MMM) worden genoemd! En Roel Coutinho en het RIVM hebben hier innige banden mee.

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers: Afscheid van Cees Remckes.  

 

En in verband met het hierbovenstaande komen we ook nog even langs bij onze eigen (demissionaire) minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Ook zíj lijkt intieme banden te hebben met de farmaceutische reuzen. Op 10 oktober 2011 nam Remckes afscheid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij waarvan hij tot dan toe voorzitter was geweest. En Schippers had hem via een video nog een laatste huldebetoon in de vorm van een korte speech gegeven (zij kon zelf niet bij het afscheid van Remckens aanwezig zijn.) De korte videoclip is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-IHU&feature=youtu.be (“Minister Schippers (VWS) spreekt tot de ledenvergadering van de Ver tegen de Kwakzalverij”)  Nu hebben we daar al het een en ander van Schippers geciteerd en er ons commentaar op gegeven en dat gaan we ook hier doen:

(Schippers): “De strijd tegen kwakzalverij wordt in Nederland serieus genomen.”

(Mijn commentaar): “Aha, dit is pas een krachtige uitspraak; de Vereniging tegen Kwakzalverij voert dus een fanatieke kruistocht tegen zowat alles wat het moderne medische daglicht niet kan verdragen.” 

(Schippers): “De Vereniging tegen de Kwakzalverij is de grootste ter wereld, misschien omdat Nederlanders bekend staan als nuchtere mensen die niet gemakkelijk achter gebedsgenezers en wonderdokters aanlopen.” 

(Mijn commentaar): “Wel, dat zou kunnen natuurlijk. Maar “misschien” dat dit de reden zou kunnen zijn? Wel, misschien ook niet.” 

(Schippers): ” … die niets moeten hebben van Meester Kakadoris.” 

(Mijn commentaar): “Wat moet ik me hierbij voorstellen? De “Nutty Professor” misschien? Roel Coutinho heeft die rol tijdens zijn optreden destijds in de betreffende aflevering van EenVandaag in  ieder geval met verve, vlag en winpel vervuld!”

(Schippers): “Het uitgangspunt in de Nederlandse gezondheidszorg is dat bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid de basis moeten zijn van medisch handelen.” 

(Mijn commentaar): “Juist, bewijzen van medische wonderen (gewrocht door in het wit geklede  “wonderdokters”) moeten het fundament van het medisch handelen zijn; hélemaal mee eens.” 

(Schippers): “Maar ik weet ook dat patiënten zich soms uit vertwijfeling tot alternatieve behandelaars wenden….”

(Mijn commentaar): “Aha, ook ú is dit dus niet onbekend. Zou ik misschien mogen vragen of die dit gedaan zouden kunnen hebben nadat bepaalde conventionele behandelingen (zoals wel váker gebeurt) geen (of weinig) heilzaam effect op het welzijn van deze patiënten bleken te hebben gehad?” 

(Schippers): ” …. onder het motto “Baat het niet dan schaadt het niet.” 

(Mijn commentaar): “Wel, het beste is het hen zélf te vragen of die hier baat bij hebben gehad door ook hén eens een podium te bieden. En wel via de een of andere TV-show. En mócht het zo zijn, dan is ook de alternatieve geneeskunst op “bewezen resultaten” en “aantoonbare werkzaamheid” gefundeerd.” 

(Schippers): “Elke patiënt heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is; zorg die wérkt, dát is de taak van de reguliere arts. Maar het blijft wél de keuzevrijheid van de patiënt.” 

(Mijn commentaar): “Keuzevrijheid, Mvr. Schippers? Wie heeft het hier over “keuzevrijheid”? We leven nu (2017) tegenwoordig in een tijd dat de machtige (en schijnbaar alomtegenwoordige) zorgverzekeraars zélf bepalen wélk ziekenhuis we mogen bezoeken en welk ziekenhuis niet. Niet dat het ons verboden is om een ziekenhuis naar ándere keuze dan de verzekeraars die willen, te bezoeken; we zijn  dan wél verplicht om een deel (zo niet álles in sommige gevallen) aan onkostenvergoeding zélf te betalen. Dus “keuzevrijheid” is zoals u de term hier bezigt, dan ook slechts een wassen (en misschien ook rode) dikke neus.” 

(Schippers): “Evidence-based”, dát zou mijns inziens de basis moeten zijn; niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat nagenoeg elke apotheker in Nederland zóveel homeopathische producten in de schappen heeft staan. Ik stoor me er aan dat je bij het afsluiten van een aanvullende ziektenkostenverzekering vaak niet meer eens kán kiezen voor een pakket zónder vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.” 

(Mijn commentaar): “Ja, dat kan ik me ergens wel voorstellen; het is in en in triest dat we niet kunnen kiezen voor een pakket met alternatieve geneeswijzen wat door de zorgverzekeraars ook niet wordt vergoed. Maar …. zou dit dan werkelijk móeten? We betalen ons nu al groen, geel, vaal en paars aan de maandelijkse “eigen bijdrage.” Er is nu al een grote groep mensen die deze maandelijkse kosten nu al niet meer (of in ieder geval nog met de grootste moeite) op kunnen brengen. En die worden dan met de kleinerende term, “wanbetalers” bestempeld. Dat is, Mvr. Schippers, waar ík mij aan stoor!”

(Schippers): “Het is aan ons állemaal om de aantrekkelijkheid van de alternatieve geneeswijze te relativeren, mét de kracht van argumenten.” 

(Mijn commentaar): “Aha, nú komen we er eens ergens; de aantrekkelijkheid vande alternatieve geneeswijze moet worden “gerelativeerd” ofwel worden afgezwakt. En hoe worden we verondersteld dit te gaan doen? Juist, met “de kracht van argumenten.” Ik zei zojuist al, Mvr. Schippers, geef hen die baat hebben gevonden bij de alternatieve geneeswijze via een TV-show zélf de ruimte (áls de clowns van de NPO-zenders dit al toelaten) en kom tegenover hen dan met uw tegenargumenten; zolang het slechts de conventionele medische wetenschap is die haar tong roert en degenen die de alternatieve geneeswijze aanhangen de kans niet hebben gekregen om hún zegje uitgebreid en wel te doen, kan er niet over “argumenten” worden gesproken.” 

Tot zover de zinloze en inhoudsloze argumentatie van Mevr. Edith Schippers en mijn solide verweer. En dan nog dit:

“Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebrukt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen. Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten.” (gevonden op: https://ensie.nl/redactie-ensie/argument (vetdruk toegevoegd)

1: Schippers voert geen argumenten aan om iets te bewijzen. Nochtans wil zij dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij iets gaat doen. En dat is dat er rigoreuze maatregelen tégen hen die de alternatieve geneeswijze praktiseren. Ik zie dit echter ánders: Edith Schippers schippert met de menselijke gezondheid door te trachten hén mochten die (bijna) “uitbehandeld” zijn, van een alternatieve keuze áf te houden! 2: Zij geeft geen argumenten om aan te tonen  dat haar standpunt (in zoverre zij dit ingenomen mócht hebben!) solide is. En nogmaals (en je weet het: driemaal is scheepsrecht), geef hen die de alternatieve geneeswijze aanhangen dan wel praktiseren de ruimte om hún argumenten naar voren te brengen. Dán pas -en niet eerder- kunnen we bepalen of de argumenten van Schippers of die van de alternatieve genezers op een solide basis (“evidence-based”) berusten. Gezien al het hier bovenstaande, heb ik mijn standpunt al ingenomen …..

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 3 Juni 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.