Professor Bernard Lazare over het “Anti-Semitisme”; de Achtergrond van de Geschiedenis van Haman de “Jodenhater” en Bijbehorend Commentaar; Professor H. Graetz & de Talmud & Professor Noam Chomsky over Israël.

Ook vandaag de dag nog veronderstellen velen (vnl. de christenzionisten), dat de Joden gedurende hun geschiedenis als ballingen onder de niet-Joodse volken door de eeuwen heen, als onschuldige slachtoffers door de niet-Joodse bevolking in wiens gastlanden zij verbeleven, werden vervolgd en tenslotte weggedreven werden. Een van die zeldzame Joden echter, Bernard Lazare, had hier een ándere mening over; in zijn boek, “Anti-Semitism, It’s History and Causes, kwam deze Joodse journalst tot een andere conclusie; aangezien de volken waaronder de Joden verbleven in het verre verleden elk een andere cultuur, verschillende wetgeving en gewoonten hadden, moest de oorzaak van het anti-Semitsime deels bij de Joden zélf worden gevonden. Het zou gemakkelijk zijn volgens Lazare het raadsel van het anti-Semitisme te ontrafelen als het nu slechts twee of drie landen zouden zijn geweest waar de Joden zo gehaat werden. Maar aangezien zij later door ál deze volken werden gehaat moest de oorzaak van dit anti-Semistisme zoals gezegd, volgens Lazare deels bij de Joden zélf worden gezocht. (Zie de recensie van het boek van Lazare hier: https://archive.org/details/Anti-semitismItsHistoryAndCausesByBernardLazare

Why-Did-Mordecai-not-Bow-Down-to-Haman

 

Haman, de “Jodenhater”. 

 

Iemand die in een nu ver vervlogen verleden de ware aard van de Joden ontdekte, was Haman, bijgenaamd, de “Jodenhater.” De geschiedenis van Haman vinden we in het bijbelboek, Esther. En hier zit weer een heel verhaal aan vast. We volstaan ermee met te zeggen dat nadat twee hovelingen aan het hof van de Perzische koning, Ahasveros, Bigthan en Teres geheten, een aanslag wilden plegen op het leven van deze vorst. Het plan van de twee hofdienaren lekte echter voortijdig uit en zij werden als gevolg geëxecuteerd. (Esther 2:21-23) Aangezien het voor Ahasveros nu duidelijk was wat Bithan en Teres hadden willen doen zich nu afvroeg of hij nu nog wel veilig was, stelde hij vervolgens een soort van minister van Veiligheid en Justitie aan, die de vorst tegen eventuele toekomstige aanslagpogingen moest beschermen: Haman. Om de loyalitiet van de volken aan hem te toetsen, had Ahasveros bevolen dat overal waar Haman kwam, men zich voor hem moest buigen. (Esther 3:1-2) En zo gebeurde het ook. Er was echter één man die dit pertinent níet wilde doen, Mordechai, nota bene de man die de koning op de hoogte had gebracht van de aanslagpoging door Bigthan en Teres! Nadat hovelingen van Ahasveros hem hadden gevraagd, waaróm hij zich niet wilde buigen voor Haman, vertelde Mordechai hen, “dat hij een Jood was.” (verzen 2-4) Dit wekte vervolgens de woede enargwaan van Haman die vervolgens een nauwkeurig onderzoek naar de achtergrond van Mordechai en het volk waartoe hij behoorde, uitgevoerd moet hebben. Na dit te hebben gedaan, kwam Haman bij de koning met de volgende woorden:

“Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen.” (Esther 3:8-9)

En zo geschiedde. De rest van de geschiedenis eindigt ermee dat Haman uiteindelijk zélf het slachtoffer wordt van zijn onderneming en samen met zijn zonen wordt geëxecuteerd. Nu was het plan wat Haman in gedachten had, nu bepaald niet aan te bevelen; indien hij in zijn onderneming zou zijn geslaagd, zouden alle Joden in het rijk van Ahasveros zijn vernietigd! Het zou daarom dan ook beter zijn geweest, hen vrijheidsbeperkte wetten op te leggen zodat zij in hun bewegingsvrijheid enigszins zouden zijn belemmerd.

 

Enig Commentaar op de Achtergrond van de Geschiedenis in het Boek Esther.

 

Om te kunnen begrijpen waar het hier om gaat, is enig commentaar op de achtergrond van de geschiedenis in het boek Esther noodzakelijk. Al de volken in het rijk (27 gewesten in totaal), hadden ieder hun éigen cultuur, wetten en gewoonten. En het werd hen toegestaan dat zij die mochten handhaven. Wat al deze volken echter met elkaar gemeen hadden, was dat zij allen onderworpen waren aan de overkoepelende wetten van de koning. Haman nu, had na zijn onderzoek naar de achtergrond van Mordechai en het volk waartoe hij behoorde, ontdekt dat hij en de rest van het Joodse volk de wetten van de koning noch die van de volken waaronder zij verbleven, gehoorzaamden. Met andere woorden: Het is zeer waarschijnlijk en met reden aan te nemen, dat Haman er tijdens zijn onderzoek achtergekomen zou kunnen zijn dat het de beginselen van de Talmud, waren, waarom Mordechai noch het Joodse volk waartoe hij behoorde, de wetten van Ahasveros én die van de volken gehoorzaam waren! En het was de Talmud, die als wetgeving volkomen van de wetten des konings én die van de volken verschilde! Haman ondernam daarop actie waarbij zijn plan om de Joden er samen met Mordechai uit te roeien echter volkomen verkeerd was. Vrijheidsbeperkende wetten waren zoals gezegd, beter geweest.

 

Professor H. Graetz over de Talmud. 

 

De auteur, John Beaty, (die zijn opleiding genotenn had aan de University of Virginia, de Columbia University en vijf jaar werkzaam was geweest bij de Amerikaanse militaire inlichtingendienst gedurende WW II, had een boek geschreven, “The Iron Curtain Over America” (OMNI Pubications) 1995 (herdruk van de editie van 1951). Op blz. 19 haalt hij de Joodse geleerde en professor, H. Graetz, aan; in zijn “History of the Jews” (Deel II blz. 631, werd deze Joodse eminente geleerde door Baety als volgt geciteerd:

“De Talmud moet niet worden beschouwd als een werk bestaande uit twaalf delen; het bezit absoluut geen gelijkenis met enig andere literaire productie, maar vormt zonder beeldspraak een wereld op zichzelf die door haar eigen vreemde wetten moet worden beoordeeld. De Talmud bevat veel wat lichtzinning is wat die met grote gewichtigheid en ernst behandelt. Verder weerspiegelt die de verschillende bijgelovige praktijken en opvattingen van haar Perziche geboorteplaats die verondersteld worden de werkzaamheid van demonische medicijnen, magische aanroepingen, wonderbaarlijke genezingsmethoden en interpretatie van dromen aan te tonen. Die bevat eveneens geïsoleerde voorbeelden van onbarmhartige zienswijzen tegen de leden van andere naties en religies, en tenslotte staat die een onjuiste uitleg van de Schriften voor, daar die smakeloze misinterpretaties accepteert.” 

En datgene wat professor Graetz vele. vele eeuwen later over de Talmud zou schrijven, zou Haman in zijn tijd al ontdekt kunnen hebben. En daar hij als beschermheer van Ahasveros was aangesteld om diens leven tegen eventuele verdere aanslagen te beschermen, baarde het Haman grote zorgen dat Mordechai gezegd had dat hij niet voor hem wilde buigen daar hij “een Jood was”. Doordat Mordechai op deze wijze zijn onloyaliteit aan Ahasveros bewees (net zoals het Joodse volk onloyaal aan de koning was doordat het zijn wetten niet wilde gehoorzamen), meende Haman dat er meer eventuele aanslagplegers van het soort van Bightan en Teres onder dit volk konden zijn! De wijze echter, waarmee Haman de zaak af wilde handelen, was echter zoals gezegd, volkomen verkeerd.

r9oepf

Niet álle Joden blijken een vijand van Haman of vriend van Mordechai te zijn!

 

De Geschiedenis van het Joodse volk door de Eeuwen Heen. 

 

De geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen, laat zien dat daar waar de Joden tijdens hun ballingschap in verschillende landen terecht waren gekomen, hen narte of langere tijd beperkende wetten werden opgelegd. En na enige tijd, werden zij uit die landen waar zij tevoren terechtgekomen waren, weer verdreven waarna zij weer in ándere landen terecht kwamen. En daar herhaalde zich weer hetzelfde tafereel. Dit is vnl. het geval geweest in West-Europese landen. Officieel zouden de beperkende maatregelen die de niet-Joodse autoriteiten de Joden in hun gastlanden waar zij verbleven, het gevolg zijn van een irationeel anti-Semitisme”. En er zal ongetwijfeld sprake zijn geweest van dergelijke uitbarstingen van anti-Semitisme. Maar zoals Bernard Lazare al had meegedeeld, moest de oorzaak hiervan deels bij het Joodse volk zélf liggen. En het was destijds de Talmud, die eigenlijk de bron was van dergelijke uitbarstingen. En … had de apostel, Paulus )zélf ook een Jood!), het al niet in zijn tijd dudelijk gemaakt, toen hij de volgende woorden schreef:

“Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.” (1 Thessalonicenzen 2:15)

Naast de haat die zij tegen de volken in wiens gastlanden zij gekomen waren en andere tegen deze volken begane misdaden, maakten de Joden zich tevens schuldig aan wat ook wel “coin clipping” wordt genoemd, de praktijk om van munten kleine stukjes te snijden (of knippen) om zo illegaal meer gewin mee te krijgen. De Israëlische krant, Haaretz, kwam op 17 november 2013 met een voorbeeld: https://www.haaretz.com/jewish/.premium-1278-all-english-jews-arrested-by-crown-1.5291031

 

 

De Palestijnen, de Joden, Ilan Pappé & Noam Chomsky.

 

En vandaag de dag zijn het de Palestijnen, die er zo zwaar onder de Joodse bezetting te lijden hebben. Dit werd recent weer eens goed duidelijk nadat Ahed Tamimi, kort nadat zij met slaan en schoppen twee Israëlische militairen die haar ouderlijk huis binnen hadden willen dringen, verdreven had. Dát dit Palestijns tienermeisje zo furieus tegen de twee soldaten tekeer ging, was toe te schrijven aan het feit dat haar neef Mohammed Tamimi (ook een tiener (14 jaar), twee weken daarvoor van vlakbij door het hoofd geschoten was door een Israëlische militair. Hij wist deze aanslag tenauwernood te overleven. Te oordelen naar de daaropvolgende verontwaardiging die er in de Israëlische samenleving voor het gedrag van Ahed Tamimi was ontstaan, moeten de Israëlische media hier een heel ánder beeld van de situatie hebben gegeven! https://www.almasdarnews.com/article/israels-lunatic-society-arresting-16-year-old-ahed-tamimi/ En deze gebeurtenis is (evenals vele andere) helemaal terug te voeren op “De Etnische Zuivering van Palestina” zoals beschreven door een andere “Bernard Lazare”, Ilan Pappé geheten. En dan is er tenslotte nog een andere moedige Jood van het kalber van een “Bernard Lazare”, Noam Chomsky. En hij maakte het op zijn wijze goed duidelijk wat nu de bron, de oorzaak, van de ellende waronder de palestijnen nu al voor zo lange tijd te lijden hebben, is:

“Israël maakt gebruik van geanvanceerde gevechtsjagers en marineschepen om er dichtbevolkte vluchtelingenkampen, scholen, appartementenwijken, moskeeën en sloppenwijken om een bevolking aan te vallen die geen luchtmacht, geen luchtverdediging, geen artillerie-eenheden, geen gemechaniseer pantser, geen, commandocontrole en geen leger heeft … en noemt dit een oorlog.” “Het is niet een oorlog, het is MOORD!” 

4125227-noam-chomsky-quotes-on-israel

 

En zo is het maar net. Het grote probleem is echter dat net zoals dit het geval in Israël schijnt te zijn, dat ook wij hier in het Westen, met een leugenachtige en waarheidsverdraaiende media en pers te maken hebben! Zeldzaam zijn dan ook die uitzonderingen waar de ware aard van Israël en het Israëlische leger naar voren komt! maar eens (en dit zal vermoedelijk ergens ver in de toekomst zijn), zullen álle volken zich tegen Israël keren. Het zal dán zijn dat alle oordelen Gods over deze natie zullen worden uitgestort. Ook de christenzionisten geloven dit, maar die gaan vanwege hun geestelijke verblindheid uit van een “irrationeel anti-Semitisme”. Het is echter zeer te hopen, dat zowel Israël, de Joden die zo een geweldige warme band met deze staat menen te moeten hebben én de christenzionisten, eens goed bij zinnen zullen komen. Het oordeel Gods zou dan misschien voorkomen kunnen worden.

 

Ton Nuiten – Zondag 11 Februari 2018.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.