Dresden 13-15 Februari 1945; “Wie Gross ist die Zahl der Opfer?” & Die Rote Antifa und Ihre “Die Deutsche Opfermythos”.

Vandaag is het 73 jaar geleden dat de Geallieerden (Amerikanen en Britten), verschillende massale terroristische vuurbombardementen uitvoerden op het “Florence aan de Elbe” zoals de Duitse stad, Dresden,  vóór WW II werd genoemd. Naast vele Dresdenaren, was de stad gevuld met toegestroomde vluchtelingen uit het Ooosten, op de vlucht geslagen voor de naderende Sovjet-legers. aangezien toe al bekend scheen te zijn wat die in Oost-Europa aan vreselijke misdaden hadden gepleegd, was het dan ook niet vreemd dat talloze vluchtelingen uit die regio naar Duitsland waren gekomen. Een groot deel van deze mensen kwam terecht in Dresden. Uiteindelijk was de stad zo vol dat die vluchtelingen die later in Dresden arriveerden, te horen kregen dat zij elders in Duitsland een plek moesten zien te vinden. Gedurende de oorlog had Dresden nog geen masaal geallieerd bombardement meegemaakt. Maar toen kwam de nacht van 13 op 14 februari:

“In de nacht van 13 februari daalden honderden bombardementsvliegtuigen van de Royal Air Force (RAF) in twee golven neer op Dresden waarbij die hun dodelijke vracht zonder onderscheid over de stad afwierpen. De luchtverdediging van de stad was zo zwak dat er slechts zes Lancasters werden neergehaald. Tegen de morgen hadden circa 800 Britse toestellen 1.478 ton aan bommen en brandbommen op Dresden afgeworpen waardoor er een grote vuurstorm gecreëerd werd en het grootste deel van de stad verwoest werd en er talloze burgers werden gedood. Later de dag, terwijl overlevenden hun weg uit de smeulende stad zochten,  begonnen 300 Amerikaanse bommenwerpers met het bombarderen van de spoorwegen, bruggen en de transportsectors van Dresden, waarbij er duizenden meer werden gedood. Op 15 februari zetten nog eens 200 Amerikaanse bommenwerpers hun aanval op de infrastructuur van de stad voort. Alles bij elkaar genomen, wierpen de bommenwerpers van de Amerikaanse 18e Air Force 954 ton aan bommen en 294 ton aan brandbommen op Dresden af. Gedurende drie andere aanvallen voor het einde van de oorlog, wierp de 18e Air Force nog eens 2.800 ton aan bommen af”. 

“Daar er zich tijdens de geallieerde aanvallen een onbekend aantal vluchtelingen in Dresden ophielden, is het onmogelijk vast te stellen, hoevele burgers er precies om het leven kwamen. Na de oorlog berekenden onderzoekers uit verschilende landen en met verschillende politieke motieven het aantal gedode burgers vast op als zo laag als 8.000 tot meer dan 200.000. Vandaag variëren de schattingen van 35.000 tot 135.000. Te beoordelen van fotos van Dresden ná de aanvallen waarbij de paar gebouwen die er nog stonden volkomen verwoest werden, is het onwaarschijnlijk dat er slechts 35.000 van de circa miljoen in Dresden die nacht om het leven gekomen zijn. Kelders en andere schuilplaatsen.  zouden een magere bescherming zijn geweest tegen een vuurstorm die tot honderden graden Fahrenheit” (1500 graden Celsius-TN) ” verhitte vergiftigde lucht met de snelheid van een hurricane over de stad blies”.  http://www.history.com/this-day-in-history/dresden devastated

dresden_alles-gute-kommt-von-oben

“Die Bombardierung Dresden: Wie gross is die Zahl der Opfer?” (Het Bombardement Dresden: Hoe groot is het Aantal Slachtoffers?)  

 

Nu hebben we een Duitstalige video gevonden waarin wordt meegedeeld dat als zou het aantal slachtoffers wat er tijdens de vuurbombardementen op Dresden om het leven kwam, niet zo hoog zijn geweest als aanvankelijk berekend was. Deze korte doch zeer informatieve clip begint als volgt met de bovenstaande titel, Die Bombardiering Dresdens: Wie gross ist die Zahl der Opfer?” https://www.youtube.com/watch?v=X5AjqBsgQ4 Dan zijn er de volgende woorden te lezen:

“Bei den Luftangriffen auf Dresden wurden in vier nächtlichen angriffen vom 13 bis 15 Februar 1945 weite Teilen der Stadt durch Britische und Amerikanische Bomber schwer beschädigt”. (Tijdens de luchtaanvallen op Dresden werden gedurende vier nachtelijke aanvallen van 13 tot 15 februari 1945 grote delen der stad zwaar beschadigd).

“Die genaue Zahl der Opfer ist Ungewiss”. (Het juiste Aantal Slachtoffers is Onzeker).

“Der “Report of Joint Relief 1941-1946″ des Internationalen Rote Kreuzes” nennt einer Opfer Zahl von 275.000″.  (Het “rapport of Joint Relief 1941-1946” van het Internationaal Rode Kruis noemt een slachtofferaantal van 275.000).

“Am 31. 07 1992 nennt die Stadtverwaltung von Dresden eine Opferzahl zwischen 250.00 und 300.000”. (Op 31-7-1992 geeft het stadsbestuur van Dresden een slachtofferaantal op (van) tussen (de)  250.000 en 300.000).

“Laut Einwohnermeldeamt der Stadt Dresdens sind bei Kriegsende fast 200.000 personen Verschwunden”. (Volgens het Kadaster van de stad Dresden zijn er tijdens het einde van de oorlog zeker 200.000 personen verdwenen).

“Um den Rechtsextremismus keine Vorschub durch hohe Opferzahlen zu Leisten, wurde ein Kommission eingesetzt, die die Zahlen revidieren sollte”. (Om het Rechts-extremise geen voorschot te geven opdat het geen hogere aantallen slachtoffers zou presenteren, werd er een commissie ingesteld die deze offers zou herzien. (ietwat vrij vertaald)

“Diese Kommission kam zu folgendem Ergebnis: Höchstens 25.000 Menschen, aber wohl eher ‘nur’ 18.000 seien Umgekommen”. (Deze commissie kwam tot de volgende conclusie: Hoogstens 25.000 mensen, doch veeleer zijn het er ‘slechts’ 18.000 die omgekomen zijn).

“Störende aussagen von Zeitzeugen ignotierte die Kommission oder diffamierte sie als rechtsradikale Lügen und Falschungen, obwohl Amerikaner und Briten die Aussagen bestätigten …” (Storende getuigenissen van getuigen van die tijd negeerden die commissie of belasterden die als een rechtsradicale leugen en zwendelarij terwijl Amerikanen en Britten deze getuigenissen bevestigden…).

“Deshalb gilt die durch die Kommission aus politischen Gründen revidierte Opferzahl unter seriösen Historikern als höchst umstritten”. (Derhalve geldt het door de commissie op politieke gronden herziene offeraantal onder serieuze historici als hoogst omstreden).

“Wie kontten sich das “Internationale Rote Kreuz” und die Stadtsverwaltung  Dresden nur so irren? Deren damaligen Zahlen gelten heute als “rechtsradikalen Lügen”… (Hoe konden het “Internationale Rode Kruis” en het stadsbestuur van Dresden toch zo dwalen? Deze toenmalige aantallen (slachtoffers) gelden heden als een “rechtsradicale Leugen”..).

Uit het bovenstaande zal wel duidelijk zijn, wát er precies bedoeld is; kwamen het Internationale Rode Kruis en het stadsbestuur van Dresden eerder met een hoger aantal slachtoffers die er tijdens de vuurbombardementen op Dresden omgekomen zouden zijn, de commissie die later ingesteld werd om het juiste aantal slachtoffers te beoordelen, reduceerden het aantal slachtoffers aanzienlijk, en wel op “politieke gronden”! En de hogere aantallen zoals die door de twee genoemde instellingen eerder waren opgegeven, zouden een “leugen” afkomstig van “rechts-extremisten” zijn. Vandaar de term, “rechtsradicale leugen.” 

 

Antifa = Antichristelijk. 

 

Vervolgens is er op de video een foto te zien van Linkse Fascisten die een spandoek ophouden met de slogan, “The Show Must Go On.” 

“Heute fordern Linksfaschisten unter de Motto “…the show must go on”  eine erneute Bombardiering deutscher städte”. (Heden eisen Linkse fascisten onder het motto “…the show must go on” nieuwe bombardementen van Duitse steden).

“Das dabei wieder Juden sterben würden, ist den angeblichen Antifaschisten völlig gleichgültig!!” (Dat hierbij weer Joden zouden sterven, laat de vermeende antifascisten volledig koud!!).

“Wo bleibt da der “Aufstand der Anständigen” und der “Kampf gegen Links”?  (Waar blijft er de “Opstand der Fatsoenlijken” en de “Strijd tegen Links”?).

“Wir verneigen uns for den Toten die der 2. Weltkrieg auf allen Seiten geforderd hat”. (Wij buigen ons voor de doden die de Tweede Wereldoorlog van alle partijen geëist heeft).

Wat de “Aufstand der Anständigen” betreft, wordt hier het volgende mee bedoeld: Waarom doet de beschaafde samenleving (in dit geval in Duitsland), niets tegen dit soort van antifascitsch-linkse provocaties waarmee ogeroepen wordt voor hernieuwde vuurbombardementen op Duitse steden waarbij ook weer Joden net als tijdens WW II, weer zouden sterven? Waar bljft de strijd tegen Links die dergelijk gedachtengoed ongehinderd verspreidt? Het zgn Antifascisme ofwel Antifa, kan daarom dan ook slechst als Antichristelijk worden bestempeld!

“Alles Gute Kommt von Oben” en “Bomber Harris Superstar Dir dankt die Rote Antifa”.

 

De antifascistische demonstranten op de foto die in de video getoond worden, zijn echter niet de enigen die hernieuwde vuurbombardementen op Duitse steden eisen. Er is nl. ook een groep antifascisten met een spandoek op een foto te zien, waarop de volgende woorden te lezen zijn:

“Alles Gute Kommt von Oben”. (Al het Goede Komt van Boven).

Waarmee die te kennen geeft dat de bombardementen toch wel iets goeds zouden zijn daar die “von Oben” ofwel van boven, van de Amerikanen en Britten uit het Duitse luchtruim, afkomstig waren! Een andere groep houdt een spandoek op met deze woorden:

“Bomber Harris Superstar Dir dankt die Rote Antifa”. (Bomber Harris Superstar de Rode Antifa dankt u).

Het was “Bomber Harris”, de man die verantwoordelijk was voor de gruwelijke vuurbombardementen op de Duitse steden zoals Dresden. En het is de Rode Antifa (Rode Antifascisten) die hem hiervoor prijzen en danken! En wat hier nu zo opvallend aan is, is dat er leden tussen staan met de Israëlische vlag! http://www.tomatobubble.com/operation_dresden.html En dit maakt weer duidelijk dat de groep (deels of geheel) uit Joden zou kunnen bestaan! Joden die maar ál te graag een herhaling van de gruwelijke vuurbombardementen op Duitse steden willen zien, waar talloze ongelukkige en hulpeloze Duitse burgers krijsend van pijn en ellende de metershoge vuurzuilen in werden gezogen! Vele anderen kwamen tijdens hun vlucht in het door de hevige hitte gesmolten asfalt van de beroemde autobahnen terecht; die bleven er in vastzitten en terwijl zij intussen in hevig brandende vuurballen waren veranderd, stierven die krijsend en gillend een pijnlijke dood.  Later, toen reddingswerkers nadat de bommewerpers weer verdwenen waren en de zaak voldoende was afgekoeld, de gelegenheid kregen om hulp te verlenen, zagen die verkoolde en verschrompelende poppetjes liggen van wat eens normale Duitse burgers geweest waren. Nadat zij zich eenmaal toegang tot schuilkelders hadden weten te verschaffen, troffen hulpverleners er een grauwe vloeibare massa aan; de schuilkelders waar degenen die nog het geluk hadden die te bereiken, waren door de gloeiende hitte in hoogovens veranderd en hadden de ingezetenen volkomen tot een grauwe vloeibare pulp gekookt! Maar ook nadat de vuurbombardementen waren beëindigd, bleek het gevaar niet altijd geweken te zijn. Ná deze verschrikkingen (en dit was niet alleen het geval met Dresden maar ook de nadere Duitse steden die aan vuurbombardementen blootgesteld werden), kwamen overdag de laagvliegende Mustangs, Amerikaanse gevechtsvliegtuigen de zgn. “tiefflieger” zoals die in het Duits genoemd werden, de laagvliegers, die vervolgens op alles schoten met hun machinegeweren wat maar bewoog. En degenen die deze gruwelijke vuurramp hebben overleefd (of hun nabestaanden), werden nu geconfronteerd met de Rood-Bolsjewistische Antifa met haar waanzinigge en krankzinnige drang naar een herhaling van deze ramp!

 

Chen Ben-Eliyahu & De “Duitse Amalek”. 

 

De (waarschijnlijk Joods)-Rode Bolsjewisten van de Rode Antifa zijn echter niet de enigen die een herhaling van de massale vuurbrand die Duitsland gedurende WW II trof wenselijk achten. Er is ook een zekere Chen Ben-Eliyahu, die iets dergelijks koestert. Hij vergeleek zowel Iran (waar tegenwoordig zoveel om te doen is) en Duitsland met een aloude vijand van Israël uit Oud-Testamentische tijden, Amalek. Dit was in die ouden tijden een stam waarvan de stamvader, Amalek, een kleinzoon was van de broer van Jakob, Ezau. De Amalekieten trachtten Israël gedurende haar reis door de woestijn naar het beloofde land te vernietigen, maar wist ternauwernood zélf de overwinning over dit volk te behalen. Volgens het Oud-Testamentische verslag zou Israël eeuwig een strijd te strijden hebben tegen de Amalekieten. Hoewel de Amalekieten als stam reeds lang van het toneel is verdwenen, worden nu zoals gezegd, zowel Iran als Duitsland als Amalek of Amalekieten, doodsvijanden van Israël, beschouwd. En Ben-Eliyahu liet dit duidelijk zien; over Duitsland schreef hij dat wanneer de Messias komt, Israël de Eindoplossing (Endlösing), omkeren:

“Twintig, dertig atoombommen op Berlijn, Munchen, Hamburg, Neurenberg, Keulen, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund enz. om te verzekeren dat het werk gedaan wordt. En het land zal voor duizend jaar rustig zijn”. http://www.timesofisrael.com/op-ed-calls-on-israel-to-nuke-germany-iran/

Dus Duitsland moet volgens Ben-Eliyahu vanwege de “Holocaust” die de vaderen van de huidige generatie Duitsers tegen de Joden zouden hebben gepleegd (hoewel het nu al voor jarén enorme bedragen aan herstelbetalingen aan Joodse organisaties en Israël verricht heeft en dit waarschijnlijk zal blíjven doen!), door middel van attoombommen wederom worden veranderd in een gigantisch crematorium! Wel, met wat Ben-Eliyahu geschreven had, kunnen we van één ding zeker zijn: Niet elke Jood is ook daadwérkelijk een bondgenoot! 

 

 

Ontkenning Slachtoffers Dresden: Toegestaan, Ontkenning Holocaust: Das Ist Stark Verboten! 

 

Op het spandoek met de woorden, “Alles Gute Kommt von Oben” staat nóg iets en wel dit:

“Die Deutsche Opfermythos.” (De Duits Slachtoffermythe).

En die laatste woorden maken het natuurlijk duidelijk: Het schijnt in Duitsland te zijn toegestaan de vuurbombardementen op Dresden te ontkennen door die als een “mythe” te beschrijven! Maar … wát aangaande de “Holocaust” (waarvan we nu weten dat er veel op af te dingen valt)? Aber das ist stark verboten nicht wahr? En zo zien we maar weer dat er in Duitsland een dubbele maatstaf wordt gehanteerd. Und Frau Merkel (Ja auch du mein lieber!), wentelt zich nederig in het rond als die Israël weer eens bezoeken zal zoals zij dit in het verleden deed; de talloze erkenningen van en spijtbetuigingen voor de “Nazi-Holocaust” waren toen niet van de lucht! Nu weten we niet of er al dan geen actie ondernomen zou zijn tegen dit spandoek van de Rood-Bolsjewistische Antifa. We vermoeden echter ten stelligste dat die gebruik mocht maken van wat we gewoon zijn vrijheid van meningsuiting te noemen. En hébben we dat ook? Mar natuurlijk hebben we dat, althans als het de Joods-Bolsjewistische Antifascistische grenzen niet zal overschrijden. Want dan verandert vrijheid van meningsuiting in “hassreden” ofwel “aanzetten tot haat.” Hoe het ook zij: wij herinneren ons en herdenken de enige ware Holocaust van de twintigste eeuw: De Holocaust van Dresden (en overige Duitse steden!) Und vergessen sie es nicht: Niemals Wieder! 

 

Ton Nuiten – 16 Februari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.