500 Jaar Lutherse Reformatie; wat Kerkgeschidenis; De Joodse Dwaalleraar René Süss; Hitler & Nazi’s geen Christenen; de Ware Religie van Hitler; de Andere Kant van www.renegadetribune.com & Enkele Bijbelse Raadgevingen.

Ook vandaag horen we dit soms nog; van de Kerk wordt ook vandaag de dag nog geëist dat die (wéér maar eens) haar excuses aan zal bieden voor haar geschiedenis aan “Jodenhaat” en de invoering van “christelijke anti-Joodse kerkelijke wetgeving” in het na-apostlische tijdperk der kerkvaderen. Eén van die vaderen was wel bijzonder “anti-Joods gezind” nl. Johannis Chrisostomos, die de Kerk in zijn dagen waarschuwde voor Joodse anti-christelijke ondermijnende praktijken. En vandaag wordt deze periode uit de kerkgeschiedenis officieel beschouwd als “christelijk anti-Semitisme”. En de kerkvaderen uit dit tijdperk als “christelijke anti-Semieten”. 

 

2017: Herdenking Vijfhonderd Jaar Lutherse Reformatie. 

 

In  het afgelopen jaar (2017), waren we getuige van het vijfhonderdjarige bestaan van de Reformatie, die destijds in gang was gezet door de bekende Reformator, Maarten Luther. Het was hij die niet alleen de 49 Stellingen op de deur van de kapel te Witteberg aanbracht als protest tegen o.a. de zgn. “aflaat-campagne”, waarover een zekere Tedzel de leiding had. In die tijd leerde de Rooms-Khatolieke Kerk dat wanneer de gelovige een bepaald bedrag aan kerkelijke lokale autoriteiten betaalde, dat men hiermee zijn/haar zonden (die zij misschien nog zouden kunnen begaan in de toekomst), af kon kopen; die waren hiermee dan al van tevoren vergeven en vergeten. Luther was hier sterk op tegen daar hij verkondigde dat de Bijbel een dergelijke praktijk niet leert. En dit was eveneens met vele andere Roomse kerkelijke wetten het geval. Vandaar zijn protest in de vorm van die genoemde Stellingen. Het was echter zijn boek, “Uber Den Juden und Ihren Lügen” waardoor Luther het meest bekend werd; hierin stelde hij (naar hij meende) “Joodse kuiperijen” aan de kaak zoals hun verborgen haat voor Christus, Zijn Kerk en het Christendom. Circa anderhalf jaar voor de vijfjarige herdenking van de Reformatie, hadden de orthodoxe rabbijn, Raphael Evers, de liberale rabbijn, Menno ten Brink en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), geëist dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN), haar excuses aan zou bieden voor wat Luther allemaal over de Joden van zijn tijd had gezegd en geschreven. https://www.trouw.nl/home/joden-willen-dat-kerken-excuses-maken-voor-luthers-jodenhaat~a9f2e990/

 

De Rooms-Katholieke Kerk: een Bastion tegen Joodse Ondermijningspraktijken. 

 

Vandaag de dag horen we al voor zeer lange tijd niets meer over de aflaathandel die in het verre verleden ooit eens was ingesteld door Tedzel in opdracht van de Rooms-kerkelijke autoriteiten. En zo is dit het geval met vele andere religieuze instellingen die in  die verre tijd van kracht waren. Nu genieten onze Rooms-Katholieke vrienden er de religieuze vrijheid om  er hun geloof te belijden overeenkomstig de huidige Katholieke regels. Er was echter een tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk, vóór haar tijd van anti-bijbelse instructies zoals de genoemde aflaathandel, een krachtig bastion tegen Joodse ondermijningspraktijken was. En het is vandaar dat we van tijd tot tijd over het zgn. “christelijk anti-Semitisme” horen; ja, naast de PKN was oom de Rooms-Katholieke Kerk in haar begindagen zéér anti-Semitsch ingesteld en ook daarvoor hebben kerkelijke autoriteiten in het recente verleden haar excuses voor aangeboden. En dit is dan het officiële nieuws wat we er als dit onderwerp van”christelijk anti-Semitisme” weer eens ter sprake komt, over horen: de Kerk was anti-Joods, en zéér jaloers op de Joden, begon die vanaf een bepaalde periode te vervolgen en te onderdrukken terwijl de Joden zélf toch alleen maar hu  éigen religie wilden belijden. En zo werd het beeld, “anti-Semitische Kerk vs. de Onschuldige Joden” uiteindelijk diep in de harten van velen geëtst als het ware met een onuitwisbare inkt. En het is dit “stempel” wat zowel de PKN als de huidige Katholieke Kerk nog altijd met zich meedragen; hun verre voorvaderen waren ronduit “christelijke Jodenhaters” en daar moest verzoening voor worden gedaan door middel van excuses door deze twee christelijke instellingen aan Joodse individuen en organisaties. En zoals we gezien hebben, is dit al enkele malen gebeurd. Maar … wat wás nu precies dit sort van “anti-Semitisme” en …. wat was hier nu de ware oorzaak van? Als zowel onze Rooms-Katholieke als Protestantse vrienden (maar tevens zij die deel uitmaken van bijvoorbeeld de charismatische beweging (waar het pro-Israëlische stanpunt het felst en zeer fanatiek wordt gehandhaafd) nu eens hun éigen Bijble en wel het alvaker genoemde bijbelboek, Handelingen, eens goed en n auwkeurig zouden gaan lezen, dan zouden zij tot de onvermijdelijke conlusie komen dat de vroegere Kerk naast heidense vereerders van afgoden vnl. vervolgd werd door Joden. En als zij zich daarnaast nog eens de moeite zouden getroosten, enkele van de brieven van de apostel, Paulus, goed te gaan lezen, zouden zij dan niets anders kunnen concluderen dat deze apostel zijn christelijke broeders en zusters regelmatig waarschuwde voor antichristelijke-Joodse leerstelllingen die door Joodse dwaalleraars binnen de Kerk werden verkondigd terwijl hijzelf zich in die tijd élders bevond. Zijn zendbrieven aan de Galatische, Colossenicaanse en Filippische Christenen zijn hier een zeer goed voorbeeld van. En de kerkvaderen die in het na-apostolisch tijdperk opgekomen waren (waarvan er sommigen aan de voeten van Paulus hadden gezeten), namen de waarschuwingen van de apostel ter harte. En zo geschiedde het dat de vroegere Rooms-Katholieke Kerk vóór haar verval, een sterk bastion tegen Joodse ondermijningspraktijken werd; die vaderen wilden zoals Paulus hen had geïnstrueerd, de Kerk vrijwaren van valse Joodse leerstellingen. 

 

De Talmud: Bron van Haat tegen Jezus & het Christendom. 

 

Het is niet duidelijk of deze kerkvaderen in hun tijd al bekend waren met de Joodse Talmud, maar het staat immers al wél vast dat zij maar al te goed wisten dat de Joden in hun tijd een onvervalste en authentieke haat tegen Jezus en het Christendom koesterden. Zij wisten tevens van de pogingen door Joodse leraren om vanwege de haat die zij voor Jezus en Zijn Kerk koesterden, om die van zowel van buitenaf te vervolgen als die van binneuituit te ondermijnen. En het is om die reden, dat de vaderen er hun zgn. “anti-Joodse preken” hielden om hun christelijke toehoorders hiertegen te waarschuwen. Eigenlijk komt het in het kort hierop neer: Al vanaf het begin van haar ontstaan, had de Kerk te strijden tegen een Jodendom waarvan de leden erop uit waren, deze Kerk voorgoed ten val te brengen en te vernietigen! De Joden kónden het gewoon niet hebben dat er naast het als “enig uitverkoren volk van God” er nog een ánder “uitverkoren volk” zou bestaan. Vandaar die Joodse aanvallen op zowel buitenaf op de Kerk als wel van binnenuit. Hier is een site waar de ware geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk en haar strijd tegen valse Joodse leerstellingen beschreven staat: smoloko.com/?p=13343& (“The Church and Anti-Semitism – Again”)

 

De hedendaagse Realiteit. 

 

Wat we hierboven allemaal hebben beschreven, zijn kerkelijk-historische feiten. En het zijn nu deze feiten die we al voor zeer lange tijd niet meer horen verkondigen van de kansels. Mocht dit tegen alle hoop (en verwachting) wél eens een keer het geval zijn, dan weten we uit welke hoek de winden waaien waardoor zowel de PKN en de huidige Rooms-Katholieke Kerk zich mee laten waaien; er zal dan weer worden gesproken over een herleving van “christelijk anti-Semitisme” En de verkondigers zouden dan zonder enige twijfel worden bestempeld als “christelijke anti-Semieten”. En de huidige kerkleiders van zowel de PKN als de Rooms-Katholiekek Kerk weten dit maar ál te goed. Vandaar dat zij zich tot op dit ogenblik hier over hebben stilgehouden. In plaast daarvan hebben zij (wéér eens!) een grote knieval gedaan voor Joodse rabbijnen en organisaties door er hun  excuses voor aan te bieden. En dit, vrienden, is de hedendaagse realiteit. 

 

Maarten Luther als de Grootste Anti-Semiet. 

 

We hebben ook al enkele malen geschreven over MaartenLuther zoals we hierboven weer eens deden. Het is hij die door de huidige Joodse leiders en organisaties als de “grootste anti-Semiet” van zijn tijd wordt beschouwd. Hij had tenslotte zijn genoemde boek tegen de Joden geschreven. En in 2015 hadden enkele Joodse rabbijnen en het CIDI geëist dat de PKN naar aanloop van 2017 als het vijfhonderste herdenkingsjaar van de Reformatie hier zoals gezegd hun  excuses voor aan zouden bieden. Maar in het licht van al het bovenstaande komt Luther echter in een heel ánder licht te staan: Hij waarschuwde de Kerk van zijn tijd voor Joodse ondermijningspraktijken, net zoals de Kerkvaders en de apostel Paulus vóór hen deden! Noch de Rooms-Katholieke, noch de Protestantse Kerk (die ontstaan was door de Reformatie) waren anti-Semitisch van aard (hoewel Luther wél tekeer ging tegen de Rooms-Katholieke Kerk vanwege een deel van haar anti-bijbelse leerstellingen in die tijd.) Maar hij wilde geen einde aan de Kerk maken (zoals de Joden dit wél wilden), maar dat die juist zou worden hervormd, gereformeerd, vandaar de frase, Reformatie! 

 

Maarten Luther: Wegbereider van de Holocaust? 

 

Als er tegenwoordig nog over Luther geshreven wordt, wordt hij in verschillende publicaties beschouwd als iemand die in zekere zijn ergens de wegbereider van de Holocaust zou zijn geweest. En hij werd door Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten gezien als een soort van held. Het was met name Julius Streicher, die in zijn weekblad, Der Stürmer, op zeer negatieve wijze over de Joden schreef. Wat hijzelf in dit blad had geschreven, had ook Luther in zijn tijd over de Joden gezegd, zo beweerde Streicher. En in die zin zou Luther zónder dit ook te weten, onbewust een soort van wegbereider voor de veel latere Holocaust tijdens de Nazi-heerschappij zijn geweest.

 

René Süss. 

 

Een van de huidige verkondigers die menen  dat Luther (onbewust) bijgedragen zou hebben aan de Holocaust, is de Joodse theoloog, René Süss. In 2006 publiceerde VU University Press zijn boek, “Luthers Theologische Testament. over de Joden en hun leugens”, waarvan in 2010 een herdruk van zou worden gepubliceerd. . http://www.vergadering.nu/boeksuss-luthers-theol-testament.htm Op deze site zijn drie recensies over het boek van Luther te lezen. In de eerste recensie lezen we er dit:

“In 1543 verscheen Luthers Von den Juden und ihren Lúgen, een onverholen smaadschrift dat een ongemakkelijk licht werpt op het begin van de Reformatie. Luthers antisemitisme is door theologen altijd gebagatelliseerd. Süss toont aan dat diens aversie tegen de Joden een structureel karakter draagt en reeds aantoonbaar is in zijn vroegste geschriften. Geen uitglijder dus, maar een programmapunt. Het onheil dat mens en wereld treft, schrijft Luther bij voorkeur op het conto van de Joden. Süss’ studie bevat de eerste volledige vertaling van Luthers geschrift in het Nederlands aangevuld met ‘Een Waarschuwing voor de Joden’, een appendix bij zijn vermoedelijk laatste preek in 1546, zijn sterfjaar”. 

 

De Tweede Recensie. 

 

In de tweede recensie over het boek van Luther wat van de hand is van Peter Breedveld, lezen we er dit (en dit begint met een citaat van Luther zelf):

“Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een Jood, terwijl wij toch niemand zo goed bejegenen en ttegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die duivelskinderen en dat slangengebroed”. 

Verder lezen we er dit:

“Luther vond Joden schurkachtige, leugenachtige, werkschuwe godslasteraars. Christenen moesten hun synagogen, scholen en huizen in brand steken, hun boeken afnemen, rabbijnen op straffe des doods het onderwijzen verbieden, Joden een straatverbod opleggen, het woekeren verbieden en ze dwingen écht werk te gaan doen, om hun brood in het ‘zweet des aanschijns’ te verdienen zoals God de mens had bevolen”. 

Het zou slechts dat ene boek (“tractaat”) zijn wat Luther tegen het einde van zijn  leven zou hebben geschreven en dat zijn imago er desondanks niet onder te lijden had, maar,

“Onzin” zegt theoloog René Süss (67). “Luther heeft zijn hele leven op Joden gescholden. In 1513, toen hij colleges gaf over de Psalmen, schilderde hij ze al af als de vijanden van Christus en in 1526 schreef hij dat het het lot van de Joden was om weg te smelten in de hel. Maar die feiten worden allemaal gebagatelliseerd in het exscuusciruit”. Süss schreef er een proefschrift over, Luthers theologisch testament, en promoveerde een jaar geleden” (2013-TN) “aan de faculteit van de Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. De promoter was zijn vriend, hoogleraar ethiek, Jurjen Wiersma. De verdediging van zijn dissertatie werd een grimmige aangelegenheid”. 

En dat wérd het ook daar vele uitgevers weigerden zijn verhandeling te publiceren en er veel kritiek op gegeven werd. Süss hield echter vol en bij de VU University Press had hij eindelijk succes. En dat Luther met zijn anti-Semitisme de Nazi’s zou hebben beïnvloed moeilijk te bewijzen is, zijn er volgens Süss wél aanwijzingen, doordat er op 8 september 1940 in Duitsland de film, “Jud Süss” gepubliceerd werd waarin Luther werd geciteerd. Dan schreef Süss nog het volgende:

“Luther was geen racist, zoals de nazi’s,” stelt theoloog René Süss vast. “Hij was een theologische en sociaal-economische antisemiet. Hij geloofde dat de Joden door God waren verworpen. Dat heeft hij uit het oudtestamentische boek Hosea. De Here dan zeide tot Hosea” (citaat): “Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter den Here. En uit het evangelie van Johannes” (citaat): “Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt: maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. (…) Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten usw vaders doen”. 

Wat dit laatste betreft, hoeft dit eigenlijk geen betoog: de Joodse theoloog, René Süss, citeert hier enkele passages uit de christelijke Bijbel. En let nu op, wat Breedveld in verband hiermee vérder schrijft:

“Süss is al jaren bezig met het diepgewortelde antisemitisme in de christelijke theologie. “Het zit overal waar de klassieke christelijke leer in haar kernelementen is verwoord: de Heidelbergse catechismus, de geloofsbelijdenissen, de leer van de drie-eenheid, de verzoeningsleer, de verlegenheid met het Joods-zijn van Jezus Christus. De apostel Paulus was al nadrukkelijk niet meer geïnteresseerd in de Joodse Jezus ‘van het vlees’. Hij heeft er een eigennaam van gemaakt: Jezus Christus.” 

Peter Breedveld schrijft hier dus over wat hij Süss laat noemen, klassieke christelijke leer in haar kernelementen”. Met andere woorden: het gaat hier dan over over de klassieke Bijbelse leer. En de Heidelbergse catechismus, geloofsbelijdenissen etc. maken hier deel van uit. En het is deze bijbelse overtuiging die vol zit met “diepgeworteld antisimitisme”.  Het is dus de klassieke bijbelse leer die volgens Süss verkeerd is! De vraag is dan wél wat Breedveld zélf over die Bijbel (waarvan hij er zonder enige twijfel óók een zal hebben), wel niet denkt! Zou hij er zich hiervoor schamen? En let nu eens op deze zin dat Paulus geen interesse meer had in “de Joodse Jezus ‘van het vlees’. Wát had deze apostel die niet zo gewaardeerd schijnt te zijn bij Süss, hier nu precies over te zeggen? Wel, lees maar mee:

“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft”. (2 Korinthe 5:14-18)

Wel, wát hebben we hier nu precies? We hebben hier de “verzoeningsleer” waar René Süss nu zo van gruwt. En wát lezen we hier nu precies? We lezen hier dat Nadat Jezus aan het kruis gestorven was en ons die in Hem geloven als zodanig met God verzoend heeft, tot aan Zijn dood naar Zijn etnische afkomst als Judeër bekend was, Hij nu na Zijn dood (en opstanding) niet langer als zodanig wordt gekend! Het is dus deze Jezus Die nu niet langer door de christelijke gelovigen wordt gekend “naar het vlees”. Maar Süss laat doorschemeren dat dit nog wél het geval zou zijn, en dan verwordt hetgeen hij gelooft tot een vorm van “Joods racisme”. Maar de wáre God van de Bijbel ís geen racist; voor Hem zijn  alle mensen (hetzij Joods of niet-Joods) volkomen gelijk! Maar voor meneer Süss mág dit kennelijk niet. En om die reden hebben wij zeer sterk het stelligste vermoeden dat de heer Süss een van die verre nazaten van een van die Joodse dwaalleraars uit Paulus’ tijd zou kunnen zijn, nietwaar meneer Süss? Werd de vroege Kerk vervolgd door Joden van zowel buitenaf als van binnenuit, nu wordt diezélfde Kerk door Süss (en hij is zéker niet de énige Joodse dwaalleraar in onze tijd!), van binnenuit nog vérder ondermijnd; Maarten Luther wordt verweten een rabiate anti-Semiet te zijn geweest terwijl hij toen al ál te goed op de hoogte was van wat de Joodse Talmud aan beledigende en kleinerende beschrijvingen over Jezus, Maria, de Moeder Gods, de Kerk en het Christendom bevat: Maria was volgens dit demonische document een “hoer” die “het” met vele timmerlieden deed; Jezus Zélf zou volgens de duivelse Talmud een “bastaard” zijn geweest, verwekt uit een onwettig huwelijk tussen Maria en een Romeinse soldaat, “Panther” of “Pandera” geheten. In de Talmud wordt door  de hoogst(on)heilige Joodse rabbijnen ook de eer opgeëist voor de kruisiging van Jezus. Nochtans waren we altijd gedwongen om de zoveelste Joodse leugen te aanvaarden nl. dat het slechts alleen de Romeinen zouden zijn geweest die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Jezus! En zolang je dit laatste zegt, vindt niemand je moeilijk, lastig of vervelend, laat staan een “christelijke antisemiet”. Maar O, O, O, als ook maar íemand de minste moed heeft de juiste kernelementen van het klassieke Christendom” te verkondigen waarin geleerd wordt dat het de Joden waren die de hoofdverantwoordelijken waren voor de kruisiging en dood van Jezus (zoals de Bijbel ook daadwerkelijk leert!), dan ben je misschien één van die geestelijke telgen van Maarten Luther! En Breedveld zal het met alles wat Süss hier e-zegt, zéker mee eens kunnen zijn.

 

“Als Engelen des Lichts”. 

 

Paulus heeft in zijn vele brieven uiteraard nog meer geschreven. Hier is iets van hem wat we eerder al eens hebben geciteerd:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best”. (2 Kortinthe 11:3-4)

En dit wordt weer eens bewezen doordat Breedveld het er zoals gezegd, volkomen eens is met wat René Süss over de “Jezus ‘van het vlees’ ” gelooft! En een eind verderop in deze zelfde brief schreef Paulus nog iets ánders:

“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken”. (verzen 13-15)

René Süss zegt een theoloog te zijn en is dan als zodanig een der “apostelen van Christus”. Aangezien hij echter leringen verkondigt die Maarten Luther belastert als een “theologische en sociaal-economische antisemiet” (terwijl deze Reformator er maar al te goed van op de hoogte was wat de Joodse Talmud allemaal over Jezus, Maria en het klassieke Christendom leert), moet worden vastgesteld dat Süss een van die “valse apostelen, bedrieglijke arbeiders” is, die zich tot nu toe hebben geposeerd als “apostelen van Christus”. Of beter gezegd, als “Engelen des Lichts”.  

 

Update Peter Breedveld. 

 

Tot nu toe hadden we in de waan verkeerd dat Peter Breedveld een van die vele christenzionisten zou zijn. Maar na enig doorzoeken blijkt dit echter niet het geval te zijn. Hij heeft een eigen site, http://www.frontaalnaakt.nl/ En daar ziet het een en ander niet zo fris uit. Ja, dat kriijg je als je zélf soms niet verder kijkt dan De Verrekijker lang is. “Éh, “De Verrekijker”? Waar héb je het in hemelsnaam over?” hoor ik sommigen al vragen. Wel, we hebben deze zin gebruikt in verband met een “… ruimte in het Wis-&Natuurkundegebouw…” van de VU te Amsterdam waar een club, De Verrekijker, zich in heeft gevestigd. De groep bestaat uit studentenactivisten die het gebouw in 2015 hadden gekraakt. Nu is er rondom deze groep recent nogal wat ophef ontstaan daar die (kennelijk buiten medeweten van de VU om), op de avond van 27 februari 2018 heimelijk een Palestijnse vrouw hadden uitgenodigd. Deze vrouw, Rasmea Odeh, was in 1970 door een militaire rechtbank in Israël tot levenslang veroordeeld vanwege haar aandeel aan de moord op twee Joodse studenten. Odeh is echter een van die 78 Palestijnse gevangenen die tijdens een ruil tussen deze Palestijnen en een Israëlische militair tussen de Israëlische regering en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (die de militair gevangen hield) werden vrijgelaten. De voorlichter van de VU, Wessel Agterhof, moest er via de media achterkomen wat er die bewuste avond op 27 februari gebeurd was. En hij was er op z ’n minst gezegd niet blij mee! En zo werd bekend dat er die avond een geheime bijeenkomst was georganiseerd waarbij Rasmea Odeh er de hoofdrol had vervuld. En dit heeft nogal wat consternatie veroorzaakt; hoe was het mogelijk dat men er een podium kon geven aan een “terrorist” die twee levens op haar geweten had. De politie werd vervolgens ingelicht en nu is De Verrekijker gesloten; volgens het Openbaar Ministerie is er niets gezegd wat strafbaar was. En wat dacht Odeh over de beschuldiging die tegen haar was ingebracht? We lezen er dit:

“Odeh beweert onschuldig te zijn en dat haar bekentenis is afgedwongen na marteling en sexuele mishandeling”.  https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/dit-gaat-consequenties-hebben-voor-de-verrekijker/

Nu kunnen we uiteraard niet bewijzen of Odeh de haar toegeschreven misdaad wérkelijk op haar geweten heeft of niet. We zullen er echter rekening mee moeten houden dat zij misschien weleens gelijk zou kunnen hebben dat zij de bekentenis gedwongen werd te erkennen zonder dat daar enig bewijs voor zou kunnen zijn. Het is nl. niet ongewoon of zeldzaam dat Palestijnen die in Israëlische militaire detentiecentrums worden vastgehouden, door middel van allerlei door Israëlische ondervragers allerhande toegepaste wrede verhoortechnieken en onderdrukkingsstreken gedwongen worden, misdaden te bekennen die zij in werkelijkheid níet hebben gepleegd! En dit zou tevens (hoewel we dit nogmaals gezegd niet kunnen bewijzen), ook het geval met Odeh geweest kunnen zijn. De reacties van de lezers die op het bericht op de site van advalvas laten in ieder geval niets te wensen over; de een na de ander maakte duidelijk dat Odeh een “terrorist” zou zijn. Verder kregen ook De Verrekijker en de VU er van de reageerders van langs. Hoewel de reacties er natuurlijk te lezen zijn, halen we er hier enkele van aan (hobby!):

“Dit is toch te bizar voor woorden dat bij de VU een terrorist/moordenaar als heldin ontvangen wordt! Een ware schande” (was getekend: Wim Kortman). 

En hier is er een en die is interessant:

“Deze terroriste vermoordde twee jonge studenten in een supermarkt. Ze is een moordenaar. Bovendien loog ze ook in de Verenigde Staten mbt haar immigratiedocument waarop ze vervolgens werd gedeporteerd. Ze is een crimineel. Je moet een criminele moordenaar niet toestaan om een openbaar gebouw als een universiteit te gebruiken om haat te verspreiden. Jullie hadden haar optreden direct moeten beëindigen!!” (was getekend: Tomer Ilan). (vetdruk toegevoegd)

Het is nu bij deze laatste reactie, van Tomer Ilan (zeer waarschijnlijk Joods), waar we even bij stil zullen staan; degenen die wat meer moeite hebben gedaan om na tegaan wat o.a wijlen Ernst Zundel en wijlen John Demjanjuk allemaal overkomen was aan allerlei pesterijen en onderdrukkingstactieken door Joodse organisaties, weten dat die om hen later in Duitsland te kunnen berechten, om precies diezélfde reden waar Rasmea Odeh (naar verluidt!!) Amerika uit werd gedeporteerd: zij zouden onjuiste informatie hebben verschaft aan de Immigratiedienst in Amerika! En het is nu dáár waar de schoen wringt; zowel Demjanjuk als Zundel werden op valse beschuldigingen later aan Duitsland uitgeleverd. En die aanklachten waren eender als die ook tegen Odeh waren ingebracht: liegen tegenover de Immigratiedienst! Zundel werd aangeklaagd voor het verspreiden van zoals dit werd genoemd, “vals nieuws”, daar hij een boekje had geschreven, “Did Six Million Really Die?” (Stierven er Wérkelijk Zes Miljoen?) En de titel maakt het natuurlijk méér dan duidelijk: Ernst Zundel twijfelde er ernstig aan óf er wel zes miljoen Joden in de Duitse kampen om het leven waren gebracht! En het is om die reden dat spoedig nadat nekend was geworden dat Zundel dit boek had geschreven, hij het slachtoffer werd van een jarenlang durende lastercampagne door Joodse organisaties! Niet dat die iets tegen hem hadden kunnen bewijzen; voor deze organisaties stond het al van tevoren vast dat zij met Zundel een “Holocaust-ontkenner” te maken hadden! Hetzelfde met Demjanjuk maar dan als zou hij de beruchte “Ivan de Verschrikkelijke” (eerst in het kamp, Treblinka en na vrijspraak in Sobibor) geweest zijn; beide beschuldigingen tegen zowel Zundel als Demjanjuk bleken gewoonweg vals te zijn geweest. Zij werden niettemin echter tóch veroordeeld! Wie waren dus de wáre verspreiders van “vals nieuws” geweest? Juist, Joodse organisaties! En nu hebben we hier ene zekere Tomar Ilan die van Ramsea Odeh hetzélfde beweert! De vraag is dan ook: zouden we met Tomar Ilan misschien met een Joods trol, een Hasbariaan, te maken kunnen hebben, een van de vele Hasbarianen, die door de Israëlische overheid zijn opgeleid om over bijvoorbeeld de wáre vreselijke omstandigheden waar de Palestijnen in Gaza al jarenlang te lijden hebben onde de Israëlische bezetting te liegen te maken kunnen hebben?  Ook dit kunnen we niet bewijzen. Maar nu we een verband hebben kunnen leggen tussen wat Zundel en Demjanjuk in het verleden allemaal overkomen was en met wat Ilan over Odeh allemaal zegt, kan dit niet worden uitgesloten! En daar Zundel en Demjanjuk volkomen onschuldig aan enig misdrijf waren, is wat Ilan hier zegt, weer een zeer sterke aanwijzing dat wat Rasmea Odeh over haar gedwongen bekentenis zei, weleens maar ál te waar zou kunnen zijn! Wel, beste Tomar Ilan, we zijn je in dit geval dankbaar dat jij op jou wijze duidelijk gemaakt hebt dat Odeh weleens onschuldig zou kunnen zijn en dat de tegen haar ingebrachte aanklachten hetzij door Israël hetzij door Joodse organisaties (of beide), door hen volkomen verzonnen en voorgekookt zouden kunnen zijn! Uit al de overige reacties van anderen valt op te maken dat die zeer waarschijnlijk slechts één bron geraadpleegd hebben: de liegende en waarheidsverdraaiende mainstream media! Het is bij hen kennelijk nooit opgekomen om eens een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld, https://electronicintifada.net.content/gaza-reminds-us-zionisms-original-sin/13775 Het zijn dan ook lieden die door een bevooroordeelde en fakenews-verkondigde media volkomen zijn gehersendpoeld. We hebben er de volgende reactie op de site van advalvas achtergelaten:

“Of Rasmea Odeh wérkelijk schuldig is aan wat haar toegeschreven wordt, weet ik niet; ik vraag me af wie er in het verleden nog meer vanwege “liegen mbt een immigratiedocument” vanuit de VS naar elders zijn gedeporteerd. Daarnaast hebben we Miko Peled, een moedige hoge Israëlische militair die de zonden van het Zionisme regelmatig aan de kaak stelt: https://electronicintifada.net/content/gaza-reminds-us-zionisms-original-sin/13775 

Alleen horen we dit hier nooit. Dus: wát “Jodenhaat”? En … wat zou onze regering hier mee van doen hebben dat die zich zou moeten schamen? Die beweren toch ook dat Israël het “recht heeft om zich te verdedigen” als het meest moderne leger van het Midden-Oosten Gaza weer eens binnengevallen was en er meer dan 2.000 Palestijnen op dodelijke wijze wég werden gezuiverd? (Operation Protective Edge, zomer 2014) Dus nogmaals: wát “Jodenhaat”?  

Zo, die staat! Een van de huisregels van advalvas is, “De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties”.  Wel, in geval van mogelijke verwijdering van onze reactie aldaar, hebben we er hierboven tóch een soort van backup gemaakt!

 

Waren Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten Christenen? 

 

Tenslotte moet er nog het een en ander worden gezegd over Adolf Hitler en de Nationaal-Socialisten. Officieel heet het dat zij (of een deel daarvan) Christenen zouden zijn geweest. En dit wordt dan beweerd omdat zij gunstig en positief stonden tegenover de Rooms-Katholieke Kerk. Welnu, dát zij de Kerk met een gunstig blik zagen, ís nu eenmaal zo. Maar … volgt hier dan uit dat Hitler en de zijnen dan zelf ook Christenen waren? Het antwoord moet luiden, “Nee, dat waren zij beslist níet! Hitler had nl. een eigen soort van religie, een soort van heidendom, waarin de oppergod, Zeus, een hoofdrol speelt. En hij meende dat die rol die deze oppergod in de heidense mythologie zo ’n belangrijke rol speelt, van toepassing was op hemzelf. En daar hij zich met deze god als het ware gelijkstelde, betekent dit dat Hitler zichzelf verheerlijkte. Dit zien we als we de beelden bekijken waarin hij rondgereden word in een wagen met langs de kant de hem enthousisast toejuichende Duitse menigten. We krijgen een glimp van wat Hiler geloofde als we de site van http://www.renegadetribune.com eens bezoeken. In het verleden hebben we hier enkele malen naar verwezen. Nu zullen we eens datgene duidelijk maken wat we eigenlijk al aan het begin hadden moeten doen: Dat hier naar ándere websites wordt verwezen, wil echter niet zeggen dat we ook met álles wat op die sites verkondigt dan wel geleerd wordt, daadwerkelijk eens zijn! Laten we met dit in gedachten eens een bezoek brengen aan een bepaalde pagina van deze site van renegadetribune: http://www.renegadetribune.com/odin-lucy-christmas-north/ In dit arikel wordt beweerd dat het jaarlijkse Kerstfeest wat we zoals gebruikelijk op 25-26 december vieren, terug te voeren valt op aloude heidense tijden:

“Dit feest was geconcentreerd op de Zonnewende en de “Oude Goden”. De hoofdfiguur in dit zonnewendedrama was de zon, onder de proto-Indo-Europeanen als de godin, Sol (en onder de latere Europeanen als Christus Jezus”. 

Hier wordt dus eigenlijk met niet zoveel woorden gezegd dat de zon als “God” later door de “latere Europeanen” werd vereerd als Christus Jezus. En zo maakt de auteur van dit artikel, een zekere “Lightning Warrior”, duidelijk dat dit heidense feest later de wereldwijde Kerk was binnengeslopen. Ook wordt er het een en ander over de ons aller bekende kerstman (“Santa Claus”), iets gezegd; hoewel die ook in verband wordt gebracht met de ons eveneens bekende St. Nicolaas (hier verbasterd in Sinterklaas), gaat de legende hiervan veel verder terug dan de tijd waarin een heilige, St. Nicolaas uit Myra de gewoonte had heimelijk geschenken te geven door die ’s nachts bij de door kinderen klaargezette laarsjes en schoentjes bij de vuurhaard/kachel te leggen; de kinderen kregen die dan in ruil voor de penen en hooi voor het paard van St. Nicolaas die zij er tevoren bij of ingelegd hadden, maar,

“Maar de oorsprong van wat de Kerstman zou worden, is veel ouder dan dat. en heeft haar oorsprong in een veel koudere plaats. In veel delen van het voorchristelijke Noord- en Centraal-Europa was de Winterzonnewende bekend als de tijd waarin Odin of Wotan -dewitbebaarde heerser van Asgard, zijn jachtpartij langs de hemel hield. Dit voorval was bekend als de Jachtpartij. Odin bereed zijn acht-potige strijdros, Sleipnir genaamd, die grote afstanden langs de hemelen af kon leggen. Gedurende die tijd lieten de kinderen hun laarsjes gevuld met wortels en hooi bij de schoorsteen achter om er Sleipnir mee te voeden. In ruil voor hun liefdadigheid liet “Odin” geschenken voor de kinderen achter bij hun laarsjes. Deze nacht van Odin’s “wilde jacht” heeft een tegenhanger wat bekend is als Lussinatta of “The Lussi Night” in Zweden. Dit wordt nu gevierd als de Dag van de Heilige Lucia en vindt elk jaar plaats op 13 december. Vóór de verwisseling op de Gregoriaanse Kalender echter, viel die op 21 december- de Nacht van de Winterzonnewende”. 

Verder lezen we er dat er in sommige legenden over Licia gewag wordt gemaakt van een bovennatuurlijke vrouwelijke figuur, die naar verluidt samen met haar volgelingen, de gevreesde Lussiferda, door de lucht reisde en dat het in die periode zeer gevaarlijk was om buiten te zijn; voornamelijk die kinderen die zich dan misdragen hadden, moesten in de gaten worden gehouden daar “Lussi” via de schoorsteen in het huis van dergelijke kinderen kon komen om die mee te nemen. Lussiferda wordt echter eveneens in verband gebracht met Lucifer, beter bekend als de Lichtdrager. De naam stamt af van “lux ferre” hetgeen brenger van licht” betekent. En,

“We zien waarschijnlijk dat deze aloude Noord-Europeanen erop wezen, hoe het de vaak vreselijke duisternis was die het licht droeg wat leven naar deze wereld bracht. Dit is niet alleen waar binnen de natuur maar ook met de beproevingen en verdrukkingen in onze eigen leven- de nacht is het meest duister voor de dagerad. Het is de duisternis wat het licht brengt”. 

Wat “Lucifer” betreft, heeft de Bijbel iets heel ánders over deze bovennatuurlijke persoonlijkheid te zeggen:

“Hoe zijt gij van de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de morgen! hoe zijt gij die de naties verzwakte, neergestoten tot de grond. Want gij hebt in uw hart gezegd, Ik zal opstijgen in de hemel, ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen. Ik zal eveneens op de berg der vergadering aan de zijden van het noorden zitten. Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, ik zal zijn gelijk de Allerhoogste. Toch zult gij neergebracht worden tot de hel, aan de zijden van de kuil”. (Jesaja 14:12-14, King James-vertaling)

Het gaat hier natuurlijk over de aartsengel, Lucifer, die eenmaal na zich boven God te hebben willen verhogen, door zijn hoogmoed ten val was gekomen, en daarna bekend werd als Satan! Het is een wérkelijk bestaande boosaardige persoonlijkheid, die in de loop der eeuwen al veel ellende over de mensheid heeft gebracht. Dit begon met de verzoeking van Adam en Eva in de Hof van Eden. (Genesis 3:1-7). Hij was degene die (onder toelating van God weliswaar), Job en zijn gezin in het verderf stortte. (Job 1 en 2) God echter, veranderde het lot van Job later, hem ten goede. (Job 42:10-16) Hij was de ware macht achter de koningen van Babylon en van Tyrus. (Jesaja 14:3-25 en Ezechiël 28:12-19) Hij was degene die Jezus verzocht tijdens Diens vastenperiode in de woestijn. (Mattheüs 4:1-11) Jezus gaf hier echter niet aan toe. En in de eindtijd waar we misschien al inzitten, zal hij zich meester gemaakt hebben van een man, een wereldleider, die onder de bijbelse Christenen beter bekend is als de antichrist; in het boek, Openbaring, wordt hij vergeleken met een “beest”. Hij zal op een moment wanneer hij nog niet zo bekend zal zijn, een dodelijke hoofdwond oplopen zeer waarschijnlijk door een aanslag. Nadat hij hiervan op wonderbare wijze zal zijn hersteld, lezen we wat de mensheid dan zal doen:

“En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak” (Satan, de duivel) “omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen”. (Openbaring 13:3-9)

Zou Hitler een voorafschaduwing van deze nog komende antichrist kunnen zijn geweest? Waarschijnlijk. Het zal voor sommigen zoals de mensen achter de site van renegadetribune beslist niet fijn zijn te horen dat hun held, Hitler, met wie zij zo blij zijn, een der voorlopers van de antichrist is geweest! Het feit echter dat er voor zowat 80 á 90% aan leugenpropaganda over hem werd verkondigd (en dat dit nu soms nóg gebeurt), ontslaat Hitler er niet van, zélf een afgodenaanbidder te zijn geweest. En nee, hij heeft nooit zes miljoen Joden laten vergassen; de Duitse concentratiekampen waren slechts werkkampen in plaats van “dodenkampen” zoals die nu nóg worden weergegeven. Ook is Hitler zelf de Tweede Wereldoorlog nooit begonnen zoals ook nu nog steeds wordt beweerd. De bergen dode lichamen in de naaste omgeving van de kampen en daarbinnen, waren niet het gevolg van een doelbewust vernietigingsbeleid van de Nazi’s; die waren het gevolg van de door de Geallieerden platgebombardeerde Duitse infrastructuur waardoor het Zyklon B-gas niet meer kon worden getransporteerd naar de kampen om er de uitbraken van tyfus mee te bestrijden. Vandaar de bergen lijken. Niettemin was Hitler (en dit was ook van toepassing op Heinrich Himmler, Joseph Goebbels en andere hoge Nazi-kopstukken), een satansaanbidder. De “Jezus” die hij in gedachten had, was niet de Jezus zoals we Die in de Bijbel vinden; zijn “Jezus” was een zonnegod volgens een heidens principe, Lucifer de “lichtbrenger”. En van hieruit kunnen we concluderen dat Hitler en de overige genoemde kopstukken eigenlijk Luciferianen waren.

 

De Swastika: Symbool van de God Thor. 

 

Dát Adolf Hitler en een deel van de overige hoge Nazi’s werkelijk afgodenaanbidders waren, kunnen we concluderen uit deze site: https://odinia.org/tag/swastika/ We lezen er nogal wat, over rode eekhoorns, oude eiken en andere zaken die in de Noorse mythologie een vooraanstaande rol gespeeld hebben en dit nu nóg doen. We zullen ons hier echter slechts beperken voor wat voor onze studie van belang is:

“Omdat de eik de bliksem meer dan enig andere boom aantrekt, is die vanaf ons begin het symbool van onze grote God Thor en eveneens van Perun en Zeus respectievelijk zijn Slavische en Griekse tegenhanger geweest. De bliksem is een symbool van groei, verwachting, vruchtbaarheid en van de mannelijke macht en kracht van van Thor, net zoals de swastika dat is, Zij zijn de symbolen van de levenskracht”. 

Een van deze “goden” was de Slavische tegenhanger van Perun zoals we dit hier lezen. Nu weten we ook waarom een van de schijvers van de site van renegadetribune zich “Axe of Perun” (Bijl van Perun) laat noemen (of zichzelf zo noemt)! Hij schijnt zich graag met de naam van deze tegenhanger van Thor te tooien! We zien er tevens enkele fotos waarop swastikas samen met de SS-runen op staan afgebeeld én een piek van de kerstboom waarop vlak daaronder ook een swastika afgebeeld staat. Het onderschrift maakt duidelijk dat dit voorwerpen zijn die tijdens WW II over de Nederlandse grens waren gesmokkeld. Daaronder zien we weer een foto van een badge met de SS-runen met als onderschrift de “bliksemachtige Sig-rune”. En daaronder weer een doos met kerstballen met Nazi-symbolen en een met het opschrift, “Sieg Heil!” En hieruit is toch zeer duidelijk af te leiden dat Hitler en de overige hoge Nazi’s aanbidders en vereerders van de Noorse mythologische God, Thor, waren! 

 

Op de Hoogte? 

 

Nu dient de vraag zich op: Wíst het Duitse volk dat toen het al die tijd tegen vlaggen met de swastika aankeken, dat het met Hitler met een afgodendienaar te maken hadden? Vermoedelijk niet; het zag nadat het aan een dreigende Joods-Bolsjewistische machtsovername geconfronteerd werd, door een financiële crisis van wereldwijde heenging en dat de armoede in Duitsland een onvoorstelbare hoogte had bereikt waar mensen hongerig en zeer arm door het leven gingen, in Hitler een wáre Messias, een bevrijder. Het Duitse volk had zeer waarschijnlijk geen tijd zich af te vragen of Hitler een Luciferiaan was of niet; voor het volk telde in die tijd slechts één ding: “Hoe zulen we al deze ellende weten te overleven?” En toen Hitler zijn helpende hand naar een volk uitstrekte dat door al die ellende heenging en ook nog eens dankzij de gemene anti-Duitse propaganda uit WW I door het overgrote deel der wereld veracht werd, nam het die hand met grote vreugde aan! En daarna begonnen de grote veranderingen in dit land; binnen enkele jaren waren Hitler en het Duitse volk erin geslaagd, hun land uit de diepe afgrond van financiële depressies en armoede te tilen zodat het na enige tijd de meest welvarende staat in Europa (en zeer waarschijnlijk ook der gehele wereld) werd! Maar na die tijd van voorspoed en welvaart diende zich de dreiging aan van een tweede oorlog waarvan we nu al voor lange tijd weten dat die zich zou transformeren in een Tweede Wereldoorlog. De aanleiding tot dit tweede wereldconflict is bewust volkomen verkeerd in de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken vermeld; dit heeft ertoe geleid dat Hitler en de zijnen als het grootste kwaad wat de menselijke geschiedenis ooit had gekend, werden beschreven. Het “grootste kwaad” in die tijd was echter de wereldomvattende Joodse anti-Duitse boycot en de reeds genoemde wereldwijde Joods-Boljewistische dreiging vanuit het Oosten (Sovjet-Rusland)! En nadat Hitler door zijn geallieerde tegenspelers zodanig in een val gemanoeuvreerd was zodat hij Polen wel binnen móest vallen omdat daar de Sudeten-Duitse minderheden door een wrede Poolse overheid dagelijks verdrukt, opgejaagd en in vele gevallen ook nog eens wreed vermoord werden, begon hiermee het tweede wereldconflict; Frankrijk en Engeland verklaarden Duitsland de oorlog, daara volgde de “schemeroorlog” (“phoney war”) waar het een tijdlang stil en rustig bleef aan het front, gevolgd door de Duitse inval in de Lage landen en de daaropvolgende vijf jaren lang durende Duitse bezetting, de Duitse inval in Rusland (Operation Barbarossa, (22 juni 1941), het keerpunt bij Stalingrad (1943), de geallieerde invasie in Sicilië (1943), de invasie in Normandië (Frankrijk 6 juni 1944) en de uiteindelijke nederlaag van Duitsland op 6 mei 1945. Hitler had in de voorgaande maand, april, zelfmoord gepleegd samen met zijn kersverse vrouw, Eva Braun, evenals Goebbels en zijn gezin. Daarna begonnen de Neurenberg-tribunalen waar de gearresteerde Nazi-leiders werden berecht en daarna  de “denazificatie” van de Duitse natie van 1946-1949 (die daarna nog een tijd zou duren). Veel later zouden er documentaires verschijnen die lieten zien, welke ideologie Hiter en de zijnen tijdens hun heerschappij hadden aangehangen. “De Religie van Herr Hitler” komt hier bijvoorbeeld in gedachten. Maar véél later kwam ook het internet waar op vele verschillende sites (zoals renegadetribune) de context rondom WW II ofwel het grotere beeld van werd gegeven. En dat is iets wat ons door de gevestigde media & pers altijd onthouden is tot aan de dag van vandaag toe. Nochtans moet worden gezegd dat de eventuele misdaden die Hitler en zijn innerlijkste kring van intimi op hun geweten zouden kunnen hebben (in zoverre áls zij die ook zouden hebben begaan!), volkomen verbleken bij de enorm en grootschalige genocides waar de Geallieerden (hierbij vanachter de schermen voortgedreven door prominente hoge Joden), verantwoordelijk voor waren!

 

En wat de officiële geschiedenis over Hitler en de Nationalisten betreft, zijn we hier al voor vele jaren mee bekend: het enige wat we over hen in de gangbare naslagwerken en geschiedenisboeken gelezen en wat we via de talloze TV-documentaires over hen hebben gezien, is dat zij samen het “ultieme kwaad der gehele menselijke geschiedenis” zouden zijn geweest; wat hun (vermeende) kwaadaardigheid betreft, zou tot nu toe door niemand anders geëvenaard zijn geweest. De vele goede dingen die Hitler en zijn Nationaal-Socialistische regering hebben gedaan (zij hebben Duitsland in hun tijd van een verarmde en door de wereld verachte pariastaat in een van de meest welvarende landen van Europa, ja, van heel de wereld, weten te transformeren, en 2: hun kruistocht tegen de wereldwijde dreiging van het Joodse Bolsjewisme door op 22 juni een preventieve aanval te beginnen om Europa en de wereld voor sovjetisering en de tirannie van een Joods-Talmudisch stelsel te bewaren, 3: zij wisten de onevenredige Joodse invloed in Duitsland wat hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het morele verval uit dit land te verwijderen (Berlijn werd in de tijd van vóór Hitler het “Babylon der wereld” genoemd vanwege de ontzettende morele verdorvenheid die er destijds heerste) etc.), worden echter niet genoemd. We moeten er hierbij aan herinneren dat er zich talloze patriottisch-gezinde mannen uit vele andere landen bij Duitsland hadden aangesloten om aldus samen te voorkomen dat een Joods-Talmudische Nieuwe Wereldorde in die tijd een werkelijkheid zou kunnen worden. Deze mannen maakten deel uit van de Nederlandse Waffen-SS, de Belgische Waffen-SS etc. En Hitler, de Duitse en de met hen geallieerde legers van de axis hadden allemaal slechts één doel: de bevrijding van Sovjet-Rusland van een Joods tiranniek rood terreurstelsel wat al vanaf haar ontstaan tot aan 1934 enorme genocides op haar geweten had. Hierbij komt ons bijoorbeeld het Bevrijdingsleger van de Russiche generaal, Vlassov, in gedachten. Maar zoals we inmiddels oom al lange tijd weten, is de geschiedenis betreffende WW II heel ánders verlopen; Duitsland werd uiteindelijk verslagen en de vele leden van de Waffen-SS kwamen in geallieerde krijgsgevangenschap terecht. En ook hier zit weer een geschiedenis op zich aan vast: al deze mannen (en dat waren er miljoenen) werden uiteindelijk uitgeleverd aan Rusland. De geallieerde operatie die hiervoor op touw was gezet, is bekend onder de codenaam, Operation Keelhaul. (voor een goed begrip over wát er toen allemaal gebeurde, is hier een goede documentaire te zien: http://www.dutchanarchy.com/documentary-forbidden-history-operation-keelhaul-1945/) Wat generaal Vlassov betreft, schreef Louis Marschalko in zijn boek, “The World Conquerors”, (Christian Book Club of America) 1958), dat hij degene was die in staat was een leger van enkele miljoenen onder zijn vlag tegen het stalinistische dictatorschap in Rusland op te zetten. Nadat hij met talloze anderen aan de Sovjets was uitgeleverd, was het Levranti Beia, die de openbare exutie van Vlassov in Moskou organiseerde. (blz. 118) En nadat de militaire politie de barakken waar de Kozakken die aan de kant van de Duitse legers hadden gevochten door de Geallieerden in opgesloten waren om hen naar de Sovjet-Unie te transporteren, weigerden die elke vorm van medewerking; zij barricadeerden de deuren zodat de politie zich met geweld toegang moest verschaffen; het verzet van de kant van deze Russen was zelfs zo hevig dat er traangasgranaten in elke afdeling van de barakken moest worden gegooid om hen tot medewerking te dwingen. Er waren er die de ramen van de barakken insloegen om de scherven van de ruiten te gebruiken om er hun polsen mee open te snijden opdat zij zouden sterven; oude vrienden onder elkaar sneden elkaar de keel door. Anderen ontblootten nadat de poltite eenmaal toegang had, hun borst en riepen dat die hen maar dood moesten schieten want terug naar Sovjet-Rusland waar zij veel eerder uitgevlucht waren om aan de Sovjet-barbarij te ontkomen wilden zij niet. Zo groot was de wanhoop onder de Kozakken! (blz. 118) Maar uiteindelijk werden zij met dwang en veel geweld alsnog op transport naar Rusland gezet; bij terugkeer werden zij opgewacht door officieren van de beruchte NKVD, waarna zij óf meteen werden geëzecuteerd of naar de Gulags werden gezonden.  En over het Christendom en deNationaal-Socialisten schreef Marschalko dat het Bolsjewisme eigenlijk bestreden had moeten worden door haar enige ware vijand: het Christendom. Het zou het “christelijk verzet” geweest moeten zijn dat tegen het Bolsjewisme op had moeten treden terwijl het al die tijd met de vinger de weg naar de hemel had moeten wijzen. Maar het Christendom faalde in deze nl. dat het haar stempel niet achtergelaten had op de overheden der wereld en het openbare leven; het faalde erin daar het zelf geen revolutionaire methoden had aangewend om het Bolsjewisme te bestrijden. En dit betrof zowel het Katholicisme als het Protestantisme. En omdat de beide denominaties hun plicht om het Bolsjewisme te bestrijden niet vervulden, moest het Nationaal-Socialisme wel opkomen zo betoogde Marschalko. En of dit nu een “neo-heidense” beweging was geweest vanaf het begin of dat er later bepaalde zaken in deze beweging konden zijn geslopen, het had volgens de auteur onder verschillende slogans dátgene gedaan wat eigenlijk het Christendom had moeten doen: weerstand bieden tegen de Bolsjewistische dreiging!  Verder schreef Marschalko dat de Nationaal-Socialisten zekere principes die zij hadden niet slechts afgekondigd hadden maar die ook in praktijk hadden gebracht: de bevordering van de intellectuele elite, de beëindiging van de klassestrijd,* het creëeren van eenheid en vrede tussen kapitaal en arbeid, de cultivatie van familiebanden en de verhoging van de Duitse levensstandaard en de invoering van een sociale verzekering voor het volk. (blz. 64 en 66-67)

(* De klassenstrijd was een uitvinding van Karl Marx (eigenlijk Karl Mordechai), de (niet zo vreedzame) Joodse grondlegger van het Marxisme/Communisme/Bolsjewisme. Officieel heette het dat die bedoeld was om het kapitalisme wat door hem beschouwd werd als de oorzaak van de armoede van de gewone arbeiders wat op deze wijze ten val moest worden gebracht. Om dit te bewerkstelligen, moesten de arbeiders zich tegen de kapitalisten keren waarna alle goederen onder alle volken even gelijk verdeeld zou worden. Hierbij dienden tevens de verschillende maatschappelijke standen (werknemer, werkgever o.a.) worden afgeschaft daar ook die de belemmering van een maatschappij van gelijken in de weg stonden. In wezen echter was de klassenstrijd bedoeld om onenigheid en verdeeldheid tussen de verschillende standen te creëeren waardoor de samenleving van binnenuit zou worden verzwakt en ondermijnd. Het zal duidelijk zijn dat een land waarin verschillende standen en instellingen tegenover elkaar staan, nu niet bepaald een sterke eenheid vormt! En daar door zou die gevoelig en kwetsbaar worden voor sovjetisering. Hitler verhinderde echter dat dit ook met Duitsland zou gebeuren; werkgever, werknemer en al de overige standen in Duitsland stonden uiteindelijk als één man náást elkaar en achter Hitler nadat die er ook in was geslaagd, er de vakbonden te verbieden. Die waren niet zozeer bedoeld om de belangen van de werknemers te behartigen maar eerder om verdeeldheid te scheppen tussen hen en hun werkgevers! En zo werd Duitsland het meest welvarende land met een solide en goeddraaiende economie.)

 

Renegadetribune.com: Intelligente Schrijvers maar Geen Enkel Inzicht in de Bijbel! 

 

En hoewel de mensen achter deze site in Hitler een grote held zien, moet nochtans worden gezegd dat zij wat WW II betreft, wel de waarheid verkondigen! En dit laatste is iets wat Joodse organisaties een grote doorn in het oog is! Nu hoeft dit beslist niet te beekenen dat de mensen achter de site (zoals de man die zich de “Axe of Perun” noemt), zelf ook afgodenaanbidders zouden zijn of dat dit persé slechte mensen zouden zijn; hun doel lijkt eerder het corrigeren van de geschiedenis rond WW II en de aanleiding daartoe te zijn, waarbij zij echter de fout maken, in Hiter een grote held te zien! Het zijn geen Christenen en over het Christendom hebben zij hier ook niet veel respect voor getuige deze pagina: http://www.renegadetribune.com/all-christians-are-cucks/ Hoewel zij deze overtuiging al hadden, schijnt het toch het christenzionisme te zijn wat die overtuiging nog eens flink versterkt zou kunnen hebben! Verder komt dit door -hoe intelligent hun overige artikelen ook zijn (en vergis je niet, die zíjn ook zeer intelligent geschreven), zij hebben daar zij zelf geen Christenen zijn, geen enkel geestelijk inzicht in de Bijbel en leggen die ook nog eens verkeerd uit!

 

Zijn Wíj Bekend met de Bijbel?

 

En het moet soms helaas eens gezegd worden: ook vele lieve Rooms-Katholieken, gereformeerden, charismatici en wat we nog meer aan christelijke denominaties hebben, hebben helaas ook geen (of zeer weinig) inzicht in de Bijbel terwijl die ook door hen als het hoogste goed van de Kerk wordet beschouwd! Deels komt dit doordat we slechts lezen van mensen of naar mensen luisteren die het over de Bijbel hebben. En dat is niet verkeerd natuurlijk; er zijn immers priesters, dominees en voorgangers die altijd wel iets goed over dit document te vertellen hebben! Maar we zulen nu een voorbeeld geven over hoe het nu wérkelijk moet:

“En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas ’s nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”.  (Handelingen 17:10-11)

Wat lezenwe hier nu? We lezen dat nadat deze beide apostelen nadat zij in Berea waren gearriveerd, Paulus de synagoge opzocht om er te prediken. En hij predikte over zaken die de Bijbel aangaan; hij sprak dus eigenlijk over de Bijbel. De Joodse toehoorders namen alles wat Paulus hen vertelde bereidwillig aan, maar … zij deden tevens de moeite om de Schriften (dat deel van de Bijbel wat al op schrift gesteld was) te bestuderen om te zien of dat wat Paulus hen allemaal vertelde in overeenstemming met de Bijbel was! Zij dachten niet van, “Nou, Paulus is een geweldige apostel, weet ook heel veel, het zal dus wel goed zijn wat hij ons allemal verteld”. Zij  dachten echter ook niet dat het allemaal wel niet waar zou zijn, “dus geloven we hem maar niet”. Nee, zij liusterden gewillig naar de apostel en gingen daarna mét die kennis naar de Bijbel om die er te toetsen. De Thessalonicanen daarentegen, geloofden in tegen stelling met de Bereaanse Christenen letterlijk álles wat hen voorgehouden werd, en door wie dan ook, het maakte hen niets uit; het was allemaal gewoon helemaal wáár! Het toetsen aan de Bijbel: niet nodig! En het was daar dat er de grote verwarring de gemeente te Thessalonica binnengeslopen was. 2 Thessalonicenzen 2:1-12 is hier een goed voorbeeld van. En dit was nu het probleem: de Christenen te Thessalonica gingen eerder op de ervaring af dan dat hun geloof ferm op de Bijbel gevestigd was! Zo kon het gebeuren dat de geloviegen er o.a. een zgn. “brief van Paulus” (en zijn medewerkers) die echter onterecht aan hen werd toegeschreven) door hen als authentiek werd beschouwd. Verder zouden zij een “uiting van de Geest” (ofwel een profetie) ontvangen hebben. En deze dingen zorgden ervoor dat het geloof van deze Christenen aan het wankelen werd gebracht. En het is nu dit wat we nu ook vaak in de charismatische beweging zien waar men in delen van deze denominatie slechts of voorál op de zgn. wonderen, tekenen en profetieén afgaat, zónder die goed te toetsen aan de Bijbel. Hier komt bijvoorbeeld het zgn. “lachen in de Geest” in gedachten, een fenomeen wat vooral in eind jaren ’80 en de eerste helft van de jaren ’90 veelvuldig in de aandacht stond. Er werd destijds gesproken van de “Toronto-zegen” daar dit fenomeen zich het eerst voorgedaan zou hebben in charismatische kerken in de Canadese stad, Toronto. Geleidelijk aan had het zich toen verspreid over vele kerken in andere delen van de wereld (Amerika en Europa). Nogmaals, het is goed om naar de priester, dominee of de voorganger te luisteren naar wat hij over de Bijbel te zeggen heeft, maar we moeten datgene wat ons verteld is, tevens (kritisch) toetsen aan de Bijbel, net zoals de Bereanen dit met de predikingen van Paulus deden. En door die Bijbel ook zélf te lezen, kunnen we weten wat goed is of onjuist. En Paulus schijnt het geen enkel probleem gevonden te hebben dat de Bereanen zijn preken aan de Schriften toetsten. En zo behoort dit ook met de priester, dominee en voorganger te zijn. Nu komt ons hierbij een uitlating van wijlen paus Johannes-Paulus II in gedachten; in 1987 (een hele tijd geleden dus), zei hij dat de Bijbel in het Katholieke gezin weer op tafel moest komen! En dit had hij zeer goed gezegd; met andere woorden: onze Rooms-Katholieke vrienden zo vond hij, moesten de Bijbel voor zichzélf gaan lezen! We weten niet of deze wijze raad ook daadwerkelijk is opgevolgd, maar dát dit een wijze raad was, zal wel duidelijk zijn! We zullen het hier bij laten. Hier is weer genoeg kennis om op te nemen. God’s Bless, and…till the next time! 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 3 Maart 2018.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.