Donald Trump & het Globalisme; de Term “Globalist”; een”Joodse Samenzwering”; Alex Jones, de “Israeli Shill” vs Dr. David Duke; en … Speelt Trump Dubbel Spel (“3D Chess”)?;

Het houdt maar niet op sinds Donald Trump als president vande Verenigde Staten werd verkozen; de ene politicus na de andere komt en gaat. En het einde van het vertrek van de ene minister en de aanstelling van een ander in diens plaats is er nog niet in zicht.

 

De Term “Globalist”. 

 

Aanvankelijk dachten we met Trump een ware nationalistisch-gezinde patriot van doen te hebben. Goed, hij was dan wel een ietwat fanatieke bondgenoot van Israël en boezemvriend van Netanyahu, maar wat Amerika zelf betref, zou er nu wel het een en ander gaan veranderen waardoor deze natie in zekere mate een nationalistische koers zou gaan varen. Maar ook hier had Trump enkele steken laten vallen. Aan de andere kant echter, blijkt Trump toch nog verschillende nationalistische trekjes te hebben; zo heeft hij recent meegedeeld dat er op de import van staal en aluminium tarieven zouden worden ingesteld. En dit heeft weer tot de nodige onrust geleid bij o.a. de Europese Unie. Later had Trump dit afgezwakt in deze dat o.a. Canada van deze tarieven zou worden vrijgesteld. De EU wenst nu ook een uitzonderingspositie van de teraieven. Maar ook -en daar gaat het nu om- nam hij verschillende malen de term “globalist” in de mond. En dit was niet in positieve zin. En dit had o.a. te maken met het recente vertrek van Gary Cohn uit de regering-Trump. Over hem zei Trump dat ondanks dat hij Cohn mocht en hij hem op zijn wijze als een nationalist beschouwde daar hij van Amerika hield, hij toch een “globalist” is; verder had Trump geen gemengde gevoelens over diens vertrek. En Mick Mulvaney, hoofd van het Bureau Bestuur & Budget, had het volgende over Cohn te zeggen:

“Als rechtse conservativist en stichter en lid van de Freedom Causus had ik nooit verwacht dat de medewerker waar ik zeer nauw en het beste mee had samengewerkt, een globalist zou zijn”. https://zionistreport.com/2018/03/video-cnn-globalism-is-is-anti-semitic-international-jewry/

Op de video zien we ook Peter Beinart, politiek commentator, aan het woord. In verband met de term “globalist” maakte hij op zijn wijze duidelijk dat er de overtuiging bestaat dat Joden niet loyaal zijn aan het land waarin zij leven, “… maar loyaal zijn aan een soort van globale samenzwering, een globale kapitalistische samenzwering, een Joodse samenzwering of communistische samenzwering…” Voor de goede orde: Beinart gelooft hier zelf niet in aar hij zegt dat dit wordt beweerd. En dit werd weer in verband gebracht met wat de nieuwsverkondigers als “extreem rechts” beschouwen daar die dergelijke termen hanteren. De presentator van CNN deelde verder mee dat Mark Pitcavage die al sinds lange tijd voor de Anti-Defamation League werkt dat die de term “globalisme” tegenover de New York Times als volgt beschreef nl. als een “script voor een wereldbeeld gebaseerd op racisme, vreemdelingenhaat en anti-Semitisme. En het feit dat het globalisme nu ook door mainstream zender zoals CNN besproken wordt, betekent natuurlijk dat het globalisme als onderwerp nu ook tot de mainstream media is doorgedrongen. Ook komt de bekende Alex Jones van http://www.infowars.com er te sprake die er als een “complotdenker” wordt weggezet.

 

Alex Jones. 

 

En het is hier dat we er even bij stil zullen blijven staan; Alex Jones kan bogen op talloze abonnees zowel op zijn site als op zijn YouTubekanaal. Nu is het in het algemeen zo, dat er zijn die Jones als een (zoals zij het dan noemen), “shill for Israel” beschouwen; hoewel hij regelmatig het globalisme hekelt en aan de kaak stelt, is Jones een grote en trouwe vriend van Israël. Van een “Joodse samenzwering” wil hij dan ook niets weten; hij spreekt liever over een globalistische samenzwering. Dát Jones niet gelooft dat er sprake zou zijn van een dergelijke samenzwering (of Zionistische samenwering), werd vooral duidelijk tijdens zijn interview met Dr, David Duke die hier echter wél in gelooft. En Jones blijkt er met wat Duke er allemaal over te zeggen heeft, niet mee eens te zijn. https://www.youtube.com/watch?v=Nochtans wordt hij zoals gezegd, in de uitzending van CNN als een “complotdenker” beschouwd. Jones wordt door sommige van zijn critici beschouwd als iemand die onder de duim van “Joodse bazen” zit; hij stelt het globalisme weliswaar aan de kaak, maar een Joodse samezwering waarn Joden zich meester gemaakt hebben van de (Amerikaanse) media, ne dát kan niet. Nu hebben wij in het verleden ook enkele malen naar hetzij de site of het YouTubekanaal van Alex Jones vewezen, maar dit wil echter niet zeggen dat we het met álles eens zijn met wat Jones nog verder over bepaalde zaken te zeggen heeft. Jones kan dan wel een “Israeli shill” zijn, maar sommige dingen die hij er over het globalisme te zeggen heeft, zijn waar. En het is dáár waar we dan naar verwijzen.

 

Donald Trump: Dubbel Spel? 

 

En net als Jones dit doet, spreekt ook Donald Trump over het globalisme, zónder het (Joodse) beestje bij de naam te noemen. Trump verwijst naar o.a George Soros, de veramerikaniseerde Hongaars-Joodse globalist en miljardair als een “globalist”. Nochtans is Trump’s regering gevuld met Joden. Nu, wát is hier nu precies aan de gang? Dat weten we echter nie precies, maar we vermoeden (al kunnen we dit (nog?) niet bewijzen, dat Trump een soort van dubbelspel speelt; achter de schermen weet Trump precies, wíe degenen zijn die er de ware macht hebben (Joden), maar in het openbaar laat hij er zich hier niet over uit! De schoonzoon van Trump, Jared Kushner (de man van zijn dochter, Ivanka Trump), is als zijn adviseur een van de Joodse movers and shakers. En dit is natuurlijk één van de redenen dat Trump niet naar het globalisme als een “Joodse samenzwering” verwijst. Trump bevindt zich daaro  in een moeilijke positie; aan de ene kant is de Joodse globalist, Soros, een van zijn tegenpartijders, aan de andere kant wordt hij geadviseerd door zijn Joodse adviseur, Kushner! Tevens zijn de rest van Trump’s kinder getrouwd met een Jood of hebben er een date mee. Maar dát Trump (hoewel hij onder de duim van Joden zit), toc een soort van “dubbelspel” zou kunnen spelen, zou eigenlijk te maken kunnen hebben met het feit dat hij korte tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

 

Trump’s Erkenning van Jeruzalem als Hoofdstad van Israël een Zware Slag tegen de Amerikaans-Joodse Lobby? 

 

Ja, ook wíj waren ervan overtuigd; doordat Trump enige tijd geleden Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende, was dit weer een (kleine) stap in de richting van Jeruzalem als hoofdstad van de wereld en Israël zélf als wereldstaat in de toekomst; en het was David Ben-Gurion, die al in 1962 liet blijken in het nummer van Look Magazine van januari van dat jaar, dat er te Jeruzalem ooit eens een “Hooggerechtshof de Mensheid” zou worden opgericht om er de geschillen van de volken samenverbonden in een federatenbond, te beslechten. Als zodanig maakte Ben-Gurion duidelijk dat Jeruzalem ooit eens zoals gezegd, “hoofdstad der wereld” zal worden. En voorlopig blijven we bij deze visie. Aan de andere kant echter, zou het ook mogelijk kunnen zijn dat Trump met de erkenning van Jeruzalem als Israël’s hoofdstad, op deze wijze de Amerikaans-Joodse lobby een slag toegebracht zou kunnen hebben. We hebben nl. gezien wat het besluit van Trump teweeggebracht heeft (vnl. in het Midden-Oosten en in het bijzonder bij de Palestijnen; onrust, chaos en geweld waren het gevolg. Hierbij heeft ook de Palestijnse Tamimi-familie wijd en zijd bekendheid gekregen; we herinneren ons nog hoe Ahed Tamimi, twee Israëlische militairen sloeg en schopte terwijl die het huis van de Tamimi’s binnen wilden dringen. Welnu, wát zou Trump in gedachten hebben kunnen gehad met zijn voornemen en besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen? Wij vermoeden dat daar hij de Joodse overheersing over Amerika (en voor hetzelfde geld ook over de Europese Unie) niet direct en openlijk aan de kaak kon stellen, hij de erkenning van Jeruzalem gebruikte om de “Joodse samenzwering” op deze wijze verhuld en wel aan de kaak te stellen; hij wíst nl. wat voor gevolgen dit zou hebben; door de daaropvolgende onrust en chaos in de islamitische wereld in het algemeen en vnl. onder de Palestijnen, werd Israël (waarvan Trump een goede vriend zou zijn), voor de wereld als een criminele apartheidstaat aan de kaak gesteld. https://www.youtube.com/watch?v=sap-miOXYIE (“David Duke ‘Trump is Playing 3D Chess’ “) De video van 1:18:36 uur begint met het commentaar van Duke dat hij meent dat Trump de Joodse lobby met de erkenning een slag toegebracht zou hebben, maar er is nog veel meer ov er andere onderwerpen betreffende Israël, de Joodse lobby en prominente Joden en rabbijnen te zien die met betrekking tot de “Goy” (niet-Jood) verschillende racistische uitspraken hebben gedaan zoals o.m. wijlen Ovadia Yosef. 

 

 

Verder zien we er enkele orthodoxe Joden die er tijdens een interview van overtuigd zijn: de Thora leert inderdaad dat de niet-Joden eens slaven van de Joden zullen zijn. Maar eerst moet dan de “Messias” komen. (hier zullen we er zelf een voetnoot aan toevoegen: De Bijbel zoals die door bijbelse Christenen wordt uitgelegd, leert inderdaad dat er eens in de toekomst een wereldleider van formaat op zal staan. Hier hebben we het al enkele malen over gehad. Die zal dan een Nieuwe Wereldorde stichten waarin de mensheid onder een wereldoverheersende elite met deze leider aan het hoofd, de mensheid met harde hand zal regeren. En mocht die zich al in een vergevorderde staat bevinden, zal die door de wereldleider, ook wel bekend als de antichrist, vérder geperfectioneerd worden. Het grote probleem wat de overgrote meerderheid onder de Christenen hebben, is echter dat zij er niet toe kunnen komen,dat deze wereldorde weleens een Joods-Talmudische Wereldorde zou kunnen zijn, geleid door een Joodse Messias! Sommigen onder hen menen dat deze leider een “Amerikaan” zou kunnen zijn; anderen zijn weer van mening dat dit een “Europeaan (uit het inmiddels herstelde “Romeinse Rijk” (de EU), zou moeten zijn. En zo zijn er wel meer van dergelijke meningen. Er zijn er die zelfs Recep Tayyip Erdogan als de antichrist denken te hebben geïdentificeerd! En zij zijn van mening dat dze komende wereldleider een “islamitische antichrist” zou zijn! Desondanks spreekt de Bijbel slechts over de “synagoge van Satan”.  (Openbaring 2:9 en 3:9) We lezen er nérgens iets over een “moskee van Satan”. En hier blijkt uit dat deze vele Christenen (een kleine groep uitgezonderd), letterlijk zijn  gehersenspoeld door hun kerkelijke leiders die de fabel van een islamitische overheersing (en dus van een “islamitische samenzwering!), weer op hun beurt kritiekloos hebben overgenomen van “bijbelgeleerden” die eveneens in het geestelijke duister tasten. Maar tegelijkertijd staan zij als één man naast (of achter) Israël, diezélfde natie die ooit eens het centrum van het hoofdkwartier van de Joodse antichrist zal zijn! Aldus bevorderen en promoten zij in hun geestelijke blindheid het concept van een Joods-Talmudische Wereldorde onder leiding van een Joodse antichrist!) En een “Joodse samenzwering”? Wel, dát klinkt anti-Semitisch! Maar een “islamitische samenzwering”? Wel, dat zou wel eens waar kunnen zijn! En níemand die hier ook maar een woord van protest laat horen! De video waar zoals gezegd meer onderwerpen betreffende Israël en de Joden aan bod komen, is het kijken de moeite waard!

 

Tenslotte. 

 

Nogmaals, we kunnen niet met zekerheid vaststellen op de stap van Trump met betrekking tot de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël de Joodse lobby al of niet een grote slag heeft toegebracht. We hebben dan ook slechts een vermoeden. Nu is het nieuwsverslag over de genomen stap van Trump en de daaropvolgende onrust in het Midden-Oosten weer weggeëbt. En het is de toekomst die uit zal wijzen of Trump met zijn besluit op verhulde wijze de Joodse overheersing in Amerika en Israël als “apartheidstaat” aan de kaak wilde stellen of dat hij de Joodse lobby, Israël en Netanyahu wérkelijk een dienst bewezen heeft.

 

Ton Nuiten – Maandag 12 Maart 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.