14 Februari 2018: De Schietpartij op de Douglas High School, Parkland te Florida; Crisis-Acteurs; Aleksandr Solzjenitzyn & “De Goelag Archipel”; Wapenbezit & Misdaad; President Vladimir Putin & het Recht op Wapenbezit.

De recente gebeurtenis staat ons nog in ons geheugen, een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat, Florida. Ook hier werd er natuurlijk aandacht aan besteed, een schietpartij waarbij 17 mensen het leven verloren en er nog veel meer gewond waren geraakt. De dader, de 19 jaar oude Nikolaz Cruz, schoot op 14 februari 2018 wild om zich heen nadat hij zich een weg had weten te vinden in de Douglas High School te Miami in Parkland, Florida. Cruz zelf was een voormalige student van deze school. Vlak daarna werd Cruz gearresteerd een aangeklaagd op 17 punten betreffende moord met opzet. En zoals we het hier in grote lijnen hebben weergegeven, werd deze tragedie ook verslagen door de manistream media.

 

Dieper Inzicht & Meer (Opvallende) Details. 

 

Nadat de mainstream media naast het verslag over de tragedie bij de Douglas High School ook nog wist mee te delen dat er naar aanleiding van de schietpartij er hier en daar werd gedemonstreerd voor meer wapencontrole in de Verenigde Staten, verdween deze gebeurtenis geleidelijk aan naar de achtergrond en hoorden we er (losse fragmenten van berichten daargelaten) niets meer over. Maar in tegenstelling met de media (waarvan we reeds lang weten dat die alles wat zich in de samenleving afspeelt (of zich recent afgespeeld heeft) slechts fragmentarisch, kunstmatig en oppervlakkig weergeeft), is hier natuurlijk veel meer te vinden op het internet waarvan de directies van de verschillende officiële mediakanalen beweren dat er sprake zou zijn van veel “complottheorieën”. En hoewel die er zeker en vast van overtuigd zijn dat er nogal wat “complottheoroeën” te vinden zouden zijn, hebben die desondanks de grootst mogelijke moeite gehad om er handen en voeten aan te geven van wát die “theorieën” volgens hen inhielden. Maar als we verschillende sites bezoeken waar dergelijke “theorieën” beschreven worden, komen we er een dieper inzicht en tevens ook meer opvallende details tegen. In dit geval gaat het dus over de schietpartij die korte tijd geleden plaatshad op de Douglas High School. 

 

Florida Obituaries: 17 Overledenen niet onder de Slachtoffers. 

 

Korte tijd ná te tragedie werd er een lijst met de namen van de 17 dodelijke slachtoffers van de schietpartij vrijgegeven. Zowel de voor- als achternaam van hen die omgekomen zijn, werden hierbij vermeld. Het is echter hier waar enkele opvallende details opduiken en dit heeft te maken met Florida Obituaries, wat onderdeel is van Tributes.com wat zichzelf beschrijft als,

“Tributes.com is the online source for current local and national obituary news and a supportive community where friends and family can come together during times of loss and grieving to honor the memories of their loved ones with lasting personal tributes”. 

En het zijn deze vreemde details die er opgedoken zijn betreffende de schietpartij op de genoemde school: naast vier mensen die te Parkland oveleden zijn (Alice Levenson (14 februari 2018), John Maginnis (16 februari), Norman Goldstein (7 maart 2018) en nog eens twee andere overlijdensgevallen tussen 14 februari en 7 maart 2018) is er van de omgekomen studenten op de school in Florida verder niets te vinden! En dit is natuurlijk opmerkelijk daar naast de genoemde overlijdensgevallen ook de namen van de omgekomen studenten te zien zouden moeten zijn. Maar dit blijkt volgens iemand die zich “Eowyn” noemt, juist niet het geval te zijn! Zie voor dit en meer: https://www.lightonconspiracies.com/florida-obituaries-show-no-parkland-school-shooting-deaths/

when-government-wants-to-fool-the-people-with-their-lies-13539175

me.me

 

Crisis-Acteurs: David Hogg, Emma Gonzalez & Robbie Parker. 

 

Zoals gezegd, werd de schietpartij op de Douglas High School gevolgd door demontsraties voor wapencontrole in Amerika. Nikolaz Cruz had zijn vuurwapen echter legaal verkregen en had aan de vereisten voor het bezit en dragen van een vuurwapen voldaan. Daar de media er slechts het officiële commentaar op gaf (een schutter, Nikolaz Cruz genaamd, pleegde een schietpartij op een school in Florida waarbij 17 doden en zoveel gewonden vielen en de daaropvolgende arrestatie en de demonstraties die deze schietpartij ten gevolge had) en vermeldde er verder niets ánders over. Maar dat het hier om een in scene gezette gebeurtenis zou kunnen gaan, wordt duidelijk uit de volgende vier signalen die er bij een dergelijke schietpartij worden afgegeven:

1: Een oefening waarmee een schietpartij wordt nagebootsts vind tegelijkertijd plaats met de echte schietpartij (of heeft juist vlak vóórdat de tragedie plaats zou vinden) plaatsgehad. 

2: Ooggetuigen die bij de schietpartij aanwezig waren, maken later melding van méér dan een schutter. 

3: Er wordt vlak voordat de schietpartij plaats zal vinden, hier al melding gemaakt door de media (de zgn. “pre-dated news reports”). 

4: een besluit om de school vervolgens te slopen om zo eventueel bewijs van een “false flag-event” uit te wissen. 

En het is hier dat er de zgn. “crisis-acteurs” om de hoek komen kijken, mensen die beweren eveneens getuige te zijn geweest van de schietpartij te Florida maar die opmerkelijk genoeg eerder ook élders aanwezig waren waar zich eerder een schietincident voordeed! Zo waren er David Hogg en Emma Gonzalez, die beweerden de schietpartij te Florida overleefd te hebben en die later hun verhaal hierover deden. En er is zelfs een foto van een groep mensen te zien met het bijschrift:

“Crisis-acteurs en produktieteam neemt een groeps-selfie voordat zij erop uit zullen gaan om hun hartverscheurende verhalen via de TV zullen vertellen”. 

En dit brengt ons bij Robbie Parker, de vader van de 6 jaar oude Emilie, die eerder bij een andere schietpartij om het leven kwam. Vlak voor hij voor de camera als een totaal ontdane en aangeslagen ouder verschijnt om er zijn verhaal te doen over het verlies van zijn jonge dochter, lacht hij en schijnt hij in een zeer goed humeur te zijn. En dat is wel héél erg tegennatuurlijk voor een vader die zijn dochter recent nog op dramatische wijze verloren heeft! Zie voor dit en meer: https://fellowshipoftheminds.com/2018/02/22/the-crisis-actors-of-florida-parkland-school-shooting/

 

Doel Wapencontrole VS: Ontwapening Verzet tegen Komst van de NWO. 

 

Officieel heet het dat de demonstraties tegen legaal wapenbezit in Amerika  werden gehouden om er de samenleving daar door middel van wapencontrole veiliger te maken en schietpartijen zoals die in Florida voortaan te voorkomen. En vlak na eerdere schietpartijen zijn er al eeder stemmen opgekomen die eisten dat het wapenbezit in Amerika eens aan banden zou worden gelegd. En elke maal was de reden voor maatregelen tegen wapenbezit hetzelfde: men wilde er een veiliger samenleving waar schietpartijen op scholen zich voortaan niet meer voor zouden doen! Hoewel talloze demonstranten die deel hadden genomen aan die demonstraties er ongetwijfeld nobele en edele motieven bij hadden, is de waarheid achter deze demonstraties echter heel ánders: Het doel om tot beperking en uiteindelijk de beëindiging van het wapenbezit in Amerika te komen is om de bevolking er te ontwapenen zodat er nauwelijks of geen verzet zal zijn tegen de NWO wanneer die eenmaal zal worden ingevoerd! Zou men geen maatregelen tegen wapenbezit hebben genomen en dan toch die NWO hebben in willen voeren, dan zou dit hebben geleid tot een (wat we zouden kunnen noemen) “Tweede Amerikaanse Burgeroorlog”. 

 

Aleksandr Solzjenitsyn: “De Goelag Archipel” & de FEMA-Kampen. 

 

En met betrekking hiermee komen we bij de enige tijd overleden Russische disident en auteur, Aleksandr Solzjenitsyn, terecht. Solzjenitsyn werd ook wel “het geweten van de 20e eeuw” genoemd en niet zonder reden. Hij was nl. zélf een van de miljoenen die tijdens de Bolsjewistische heerschappij in Sovjet-Rusland elf jaren in verschillende gulags had doorgebracht. (Officieel heet het dat Solzjenitsyn was opgepakt en tot de gulag werd veroordeeld door de NKVD vanwege zijn “ktitiek op Josef Stalin”. De waarheid is echter grotendeels heel ánders: Solzjenitsyn was nl een van die miljoenen manschappen van het Russische Rode Leger die Duitsland binnengetrokken waren nadat de Duitsers uit Rusland en Oost-Europa waren verdreven. En hij zag hoe er de Duitse bevolking door de Russen werd behandeld (met name de Duitse meisjes en vrouwen!) Hij zag hoe de beestachtige aard van vele van zijn kameraden zich geopenbaard had nadat die eenmaal voet op Duits grondgebied hadden gezet. Solzjenitsyn zag de massaverkrachtingen van talloze Duitse meisjes en vrouwen en op grond daarvan schreef hij een brief aan Stalin waarin hij dit gruwelijk wangedrag van zijn kameraden heftig bekritiseerde; hij argumenteerde dat de Russische troepen slechts te strijden hadden tegen de Duitse legers en de bevolking er met rust moest laten. En op deze wijze wilde Solzjenitzyn een einde zien aan het wangedrag van zijn kameraden. De NKVD echter, had ook een eigen afdeling waar alle verzonden post van welkerlei aard ook (pakketten. postkaarten, brieven etc.) eerst aankwam en nauwkeurig werd onderzocht voordat het verder naar de ontvanger zou worden gestuurd. Dit met het doel zich te vergewissen of er niet iets in te vinden was aan kritiek op Stalin. En natuurlijk kwam men er bij de werkzaamheden ook de zeer kritische brief van Solzjenitsyn tegen. En de NKVD wist meteen wát te doen; die liet Solzjenitsyn oppakken waarna die in de gulags terecht kwam (maar dit even terzijde).

Waar het nu met betrekking met de door de Amerikaanse demonstranten geëiste wapencontrole om gaat is dit: op blz. 22 van het eerste deel van “De Goelag Archipel”, is onderaan nl. een voetnoot te lezen. Solzjenitsyn beschrijft daar hoe het de talloze gevangenen in de gulags gestoken heeft, nl. dat die bevreesd afwachtten totdat de door hen gevreesde “elke slag van de voordeur en elke voetstap op de trap” zou klinken wat een voorbode was van arrestatie door de NKVD, in plaats dat zij toen zij toen het nog tijd was, zich met bijlen, hamers, poken etc achter hun deur in hinderlaag gelegd zouden hebben waarmee die NKVD-agenten hadden kunnen worden bestreden. De “moordmachine” van Stalin zou misschien hierdoor tot stilstand kunnen  zijn gekomen. En let erop dat Solzjenitsyn hier schreef over “bijlen, hamers, poken” en niet over vuurwapens. En dat is ook niet vreemd, want in 1918 had de Sovjet-regering de Russische burgers opdracht gegeven om al hun vuurwapens in te leveren! En het is om die reden dat er onder deze burgers nauwelijks of geen verzet was toen de KNVD-agenten midden in de nacht bij huizen opdoken om er en of meer gezinsleden te arresteren en die vervolgens af te voeren naar de gulags!

 

Als we dit stuk geschiedenis naast de huidige situatie in Amerika leggen nl. dat er na tragische schietpartijen zoals Columbine High School (dinsdag 20 april 1999), de schietpartij op Umpqua College in Oregon waar de destijds 26 jaar oude Chris Harper Mercer, de dader was (en vele andere schietpartijen in het verleden), dan zien we dat het de bedoeling ervan is om tot wapencontrole in de VS te komen. En nee, in het Sovjet-Rusland van destijds vonden geen demonstraties plaats tegen wapenbezit. Maar eiste de Sovjet-regering er openlijk dat de burgers er al hun vuurwapens in zouden leveren, in Amerika tracht men er tot hezelfde doel te komen waarbij echter gebruik wordt gemaakt van o.a de genoemde crisis-acteurs en goedgelovige demonstranten die in hun onwetendheid menen, zo een veiliger samenleving mee te kunnen creëeren! Dat de laatsten zo eigenlijk meewerken aan hun komende slavernij, hebben zij tot op heden niet door! En de gulags? Wel, die zijn er nu niet langer; die zijn er in Rusland (Siberië) vermoedelijk in omtrent midden jaren ’80 ontmanteld. Maar nu hebben we in Amerika de moderne gulags nl. de FEMA-kampen. Mochten de demonstranten (en anderen die voor wapencontrole zijn) eindelijk hun zin krijgen, dan zullen ook zíj net zoals de Russische gevangenen in de gulags voorheen, later als zij zich eenmaal in de FEMA-kampen zullen bevinden, zeggen, “Hadden we in plaats van bevreesd “elke slag op de voordeur of voetstap op de trap” af te wachten, ons maar in een hinderlaag achter de deur gelegd om er de FEMA-agenten op te wachten met bijlen, hamers, poken, om er die mee te bestrijden. Dan zou de moordmachine van president” (zus-en-zo, afhankelijk van wie er dan het hoogste ambt van de Verenigde Staten zal hebben), “tot stilstand zijn gebracht!” 

gun-control-debates

rashmanly.com

 

Wapenbezit & Misdaad. 

 

Onder degenen die voor wetten aangaande wapencontrole zijn, zijn er die er vast van overtuigd zijn dat als er eenmaal de wetten zullen zijn ingevoerd waarmee het wapenbezit eindelijk aan banden zal zijn gelegd, dit ook een vermindering van de misdaad (zoals woningovervallen, woninginbraken, overvallen op benzinestations, winkels etc.) met zich mee zal brengen. De overvallers zullen ook zelf dan niet meer over vuurwapens beschikken en zal het dan de goede kant op gaan: geen (legaal) wapenbezit = minder misdaad. De waarheid is echter ánders; om het maar even hier op Nederland te houden (waar het verboden is wapens te dragen), als we naar het wekelijkse programma, “Opsporing Verzocht” wat elke dinsdagavond om 20:30 op NPO 1 wordt uitgezonden kijken, worden we zoals altijd weer geconfronteerd met de tragedies van mensen wiens woning overvallen was door een of meer overvallers. In de uitzending word dan meegedeeld dat een of meer van de overvallers een vuurwapen bij zich had. En dit zal hij zeker niet op legale wijze hebben verkregen! En tijdens de doorzoeking van de woning van het onschuldige slachtofer werd die vaak zélf eerst zwaar mishandeld wat in bepaalde gevallen de dood ten gevolge had. En vrijwel al degenen die een woningoverval meegemaakt hadden en dit na konden vertellen, waren ongewapend daar zij zélf niet de beschikking over een vuurwapen hadden en zich dan ook niet konden verdedigen. En dit is eveneens van toepassing op hen wiens winkel, benzinestation etc. overvallen was. Nu hebben we even rondgekeken en kwamen met betrekking tot wapenbezit uit bij onze Nederlandse politie. die hier bepaalde richtlijnen over geeft; We lezen er o. a. het volgende:

“WAPENS”

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters en jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Vuurwapens en munitie moet u inleveren bij de politie”. 

Iets verderop lezen we onder de titel, “Mag ik een wapen hebben?”het volgende:

“Nee. Het bezit van (slag- of steek)wapens is strafbaar en geldt als een misdrijf. Dit staat in de Wet wapens en munitie. Vuurwapens of munitie moet u inleveren bij de politie”. 

Verder is er weer te lezen dat men wel als sportschutter of jager een vergunning aan mag vragen waar men dan 18 jaar voor dient te zijn. https://www.politie.nl/themas/wapens.html#alinea-title-mag-ik-een-wapen-hebben En dit maakt het al duidelijk; behalve voor sportschutters en jagers is vuurwapenbezit voor iedereen buiten deze twee groepen verboden. En dat wapenbezit de kans op geweld verhoogt, is in zekere dele waar; als de eigenaar/huurder van een woning die op zeker moment wordt overvallen door een of meer vuurwapengevaarlijke overvallers, is de kans zeer groot dat de eigenaar/huurder mocht die dan toch een vuurwapen hebben, zal schieten op de overvallers al was het allen maar om zichzelf en zijn aanwezige dierbaren (vrouw en kind(eren) te beschermen! Maar we hebben bij het genoemde opsporingsprogramma maar al te veel voorbeelden gezien waar mensen wiens woning door gewapende overvallers overvallen werd, dit in sommige gevallen met de dood hebben moeten bekopen! En zij die het ondanks alles toch hebben kunnen navertellen, zijn in bepaalde gevallen eerst zwaar mishandeld en zijn vervolgens met de medische kosten voor lichamelijk herstel opgescheept. Jazéker, wapenbezit róept ook geweld op. Maar als een overvaller (of overvallers) zeker zou(den) weten dat de eigenaar van een woning zelf ook over een vuurwapen zou beschikken, zou(den) die zich wel driemaal bedenken om die te overvallen. Conclusie: wapenbezit zal zeer zeker het aantal woningovervallen zeer zeker beperken! In Amerika is dit echter ánders. Daar heeft men het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet wat zegt dat de burgers er legaal vuurwapens mogen bezitten er er te dragen. Doch daar zijn al enige tijd duistere elementen binnen de regering aan de gang om ook daar het wapenbezit aan banden te leggen.

not-for-hunting

fellowshipoftheminds.com

 

President Vladimir Putin & het Recht op Wapenbezit in de Russische Federatie. 

 

Tenslotte komen we nog even bij de Russische president, Vladimir Putin. En we hebben hiet meer dan eens aandacht aan hem geschonken. Ook menen we dat veel van wat Putin door het Westen wordt aangewreven (van de “illegale annexatie” van de Krim tot aan de jongste leugen nl. de vergiftiging van Skripal naar men zegt!!) in opdracht van Putin. Van Putin werd en wordt gezegd dat hij o.a. een dictator zou zijn, waaronder de Russische bevolking te lijden zou hebben. Maar …. waarom is Putin er dan juist voor dat elke Russische burger het recht heeft om vuurwapens te bezitten en bij zich te dragen? Als de bevolking er het zo slecht onder Putin zou hebben als de Westerse mediale en politieke waarheidsverdraaiers beweren, dan zou het toch wel het laatste zijn dat Putin de bevolking het recht zou geven, vuurwapens te bezitten en mee te dragen; er zou immers toch iemand onder het volk kunnen zijn om Putin via een vuurwapen om het leven te willen brengen als hij wérkelijk een onderdrukker zou zijn, ja toch? Wel, Vladimir Putin zal evenals de bevolking zelf wel op de hoogte kunnen zijn van wat Aleksandr Solzjenitsyn eens als voetnoot in zijn eerste deel van “De Goelag Archipel” had geschreven! Want mocht er na Putin ooit een president in de toekomst opkomen die net als eens de Sovjet-regering in 1918 deed, van het Russische volk eisen dat die alle vuurwapens in zal leveren, dan zal die in tegenstelling met de tijdgenoten van Solzjenitsyn, tegenover een gewapende bevolking komen te staan!  En om het eens wat breder uit te meten, Vladimir Putin weet waarschijnlijk maar ál te goed dat de Westerse elite die een Nieuwe Wereldorde voorstaat, er alles aan zal doen om ook Rusland weer onder haar hiel te krijgen nadat dit land zich eerder uit haar greep had weten te bevrijden! En ook dít is een reden voor de Westerse leugenachtige massa-hetze tegen Putin en Rusland! 

putingunrights

nobsrussia.com

 

Ton Nuiten – Donderdag 5 April 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.