De Racistische Religieuze & Talmudisch-Demonische Leer van “Bart” van “NeverBeSilent” & “The Smoke of Satan Has Entered the Church”.

“NeverBeSilent” ofwel, “nooit blijven zwijgen” zoals deze zeer pro-Israëlische website heet. neverbesilent.org/nl/2016/06/de-volken-hebben-hun-tijd-gehad/ In dit artikel, geschreven door “Bart”, “De volken hebben hun tijd gehad…”, lezen we eerst over islamitische terroristische aanslagen en het gevaar van de Islam, de Westerse tolerantie die aan de islamieten getoond is maar waar zij zich niet aan de westerse normen willen onderwerpen. Er is verder nog veel meer te lezen. We zullen ons echter met die passages op die site bezighouden die ons het wáre  karakter van het christenzionisme van  “Bart” (en vele andere gelijkgezinden) laten zien. Het gaat hier nl. over Israël vs de “Volken, hetgeen al laat zien dat er daar een hemelsbreed verschil wordt gemaakt tussen het “door God uitverkoren Israël” en de “gewone (christelijke) volken”. Nu zullen we hier enkele van die passages citeren en de uitleg die “Bart” hieraan geeft, waarna wij zélf hier óns commentaar op zullen geven:

“Bidt niet langer voor dit volk”. 

In het bijbelboek Jeremia lees je een treffende tekst: ‘En jij, bidt niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar je luisteren’. (Jeremia 7:16, zie ook 11:14, 14:11; Jesaja 1:15) 

Met ‘dit volk’ wordt Israël bedoeld. Israël had zich van God afgekeerd, aanbad afgoden en was hem ongehoorzaam. God sloot zich af voor Zijn volk. Hij was woedend. We weten dat deze afkeer tijdelijk was. (Jesaja 54:7-10). 

Ik ben er van overtuigd dat deze woorden vandaag van toepassing zijn op de (christelijke) volken. We kunnen bidden tot we een ons wegen, God keert Zich van ons af”. 

“God nam zijn beschermende vleugels weg van Europa en de VS. 

We zullen ontdekken dat God definitief zijn beschermende vleugels heeft weggenomen van onze westerse landen. Hij heeft genoeg van onze westers/christelijke hoogmoed richting Israël.”

(commentaar: Dat God Zijn “beschermende vleugels” van de westerse landen zou hebben teruggetrokken, heeft volgens “Bart” ook te maken met hun zonden. Maar hier legt hij toch ietwat de nadruk op Israël wat door “onze westers/christelijke hoogmoed” onheus bejegend werd. En het is vooral om die reden dat God Zich van ons zou hebben afgekeerd. Maar we zullen eerst Jesaja 54:7-10 waarvan “Bart” zegt dat Gods toorn over Israël slechts tijdelijk was, citeren. Daarna zullen we hiermee naar het Nieuwe Testament en wel naar de zendbrief van Paulus aan de Galaten gaan:

 

Jesaja 54:7-10. 

 

In de verzen 7-10 van hoofdstuk 54 van de profeet, Jesaja, lezen we er dit:

“Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote bamhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zla Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer”. 

Als we het hierbij zouden laten, schijnt “Bart” gelijk te hebben; nadat Israël op 14 mei 1948 weer een staat werd, lijkt het dat God toen begonnen is aan het “bijeenbrengen” van het Joodse volk naar het land. Maar als we nu beginnen bij het begin van Jesaja 54, lezen we er de volgende woorden (we moeten er nl. rekening mee houden dat dit hoofdstuk nl. een gehéél is):

“Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE”. (vers 1)

De betekenis hiervan is een geestelijke vermeerdering van kinderen van de “eenzame” in tegenstelling met die van de “getrouwde”, die “talrijk” waren. Nu gaan we hiermee naar Galaten 4:21-28. Daar is sprake van twee verbonden, nl. Hagar en Sinaï, en het hemelse Jeruzalem. (verzen 21-24) De “getrouwde” is hier nl. eenbeeld van Israël wat symbolisch met God “getrouwd” was en de “eenzame” een beeld van de Kerk zoals we zullen zien. Dan lezen we het volgende:

“Want deze Hagar is de berg Sinaï in  Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven: Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak”. (verzen 25-28)

Wat we hier lezen, is dat de apostel Paulus, deze eerste verzen van Jesaja 54 hier toepast op de Christelijke Kerk! Zij was deze “eenzame” en Jeruzalem (Israël) was met haar “talrijke kinderen” in geestelijke slavernij! En dat is iets wat “Bart” niet door heeft. In plaats past hij de verzen 7-10 in Jesaja 54 toe op het huidige “vleselijke” Israël van vandaag! 

 

De “LGBT-Hype”. 

 

Verder beweert hij dat God onze “westers/christelijke hoogmoed richting Israël” meer dan beu is. Leg deze nonsens een naast de realiteit zoals die in  Israël nu is: velen hebben er een afkeer van Christus Jezus en het Evangelie en het bedrijven van christelijke evangelisatie is er streng verboden dankzij de “anti-zendingswet” die er in het verleden is ingesteld. Dat God nu wel genoeg zal hebben van de zonden zoals die van de LGTB-Beweging die de westerse landen hebben gepleegd, daar kunnen we het mee eens zijn. Maar dat Hij zijn beschermende vleugels nu om een volk en staat waar de Naam Jezus wordt gehaat en het Evangelie wordt veracht, dát is iets wat slechts uit een mistig en vertroebeld brein bedacht kan zijn! En vergis je niet: Ook Tel Aviv heeft haar jaarlijkse homo-parade! Kennelijk is dit aan de aandacht van deze fanatieke christenzionist ontsnapt! We lezen verder:

“Europa en de westerse wereld gaan ten onder aan begrip en tolerantie voor islamitische uitspattingen maar …. zodra Israël het toneel betreedt is de wereld te klein. Parmantig zwaaien neo-liberale vredesactivisten met BSD vlaggen en beschuldigen Israël van grote misdaden tegen zielige Palestijnen, niet gehinderd door werkelijke kennis van zake. 

(commentaar: Nu Ilan Pappé en andere moedige Joodse historici de ultieme vreedheid van jouw “heilige” en “uitverkoren Israël” aan het licht heeft gebracht, beste “Bart”, is datgene wat de BSD-Beweging doet, niet alleen goed maar ook zeer dringend noodzakelijk. Jíj, christenzionistische sufferd, wordt gehinderd door  “werkelijke kennis van zake” dankzij de talloze “Joodse verdichtsels” die ons eerst door Joden en vervolgens door kerkelijke domoors op zijn gedrongen!)

“Het zou je niet moeten verbazen dat Israël de maatstaf van Gods handelen is. We lezen: ‘Ik zal zegenen wie jou (Israël)  zegenen; wie jou bespot, zal ik vervloeken’. (Genesis 12:3) 

(commentaar: ook hier weer van hetzelfde geleuter; als we Israël zegenen, zal het ons wél gaan. Bespotten (eigenlijk: bekritiseren) we het, dan zal God ons verwensen en vervloeken! En dit in het licht van wat Israël de Palestijnen al jaren aan één stuk aandoet! Waar het hier op neerkomt, is eigenlijk dit: “Zegenen” we Israël ondanks haar wrede verdrukking van de Palestijnen, dan zal God ook óns zegenen; bekritiseren we het vanwege haar wrede behandeling van de Palestijnen (en dit is al bijna zeventig lange jaren aan de gang!) dan “bespotten” we Israël en worden dan door God overeenkomstig vervloekt! Hier kunnen  we slechts één ding op zeggen: de christenzionistische theologie is een ronduit satanische en demonische leer rechtstreeks uit de koker van den duivel zelf!) 

“Tweeduizend jaar hebben de (christelijke volken volop gelegenheid gehad om zijn volk te zegenen door voor hen in de bres te staan, om Sions wil niet te zwijen, om Jeruzalems wil niet stil te zijn, de weg te banen, stenen op te ruimen, Israël te troosten, voor hen op te komen…. maar het tegendeel gebeurde; we lieten geen gelegenheid voobij gaan om Gods geliefde volk de voet dwars te zetten”. 

(commentaar: dit “Gods geliefde volk” hield er in de tijd van haar verblijf in de West-Europese (en andere) landen de Talmud op na, een “heilig boek” waarin Jezus, de Kerk en het Christendom in het bijzonder werden belasterd tot op het bot! En de seculiere wereld werd (en wordt nog stééds) beschouwd als zeer inferieur tegenover de vergoddelijkte Jood!) Aanvankelijk was dit voor zowel de overheid als het volk van die landen waar de Joden als “vervolgden” met warme armen ontvangen werden. Later kwam men er toch achter dat dit “Gods geliefde volk” over de Talmud beschikte en zo te weten kwamen wat die over Christus, de Kerk én de seculiere wereld te zeggen had. En dit is nu exact de reden dat die uiteindelijk “geen gelegenheid voorbij” lieten “gaan om Gods geliefde volk de voet dwars te zetten”!) 

Dan lezen we over de vreselijke rampen over het Joodse volk waar deze landen verantwoordelijk zouden zijn geweest en over een boek, “Terug van weggeweest” waarin “Bart” vertelt, hoe vreselijk het allemaal niet voor dit arme volk moet zijn geweest en daarom,

“Het zou ons niet moeten verbazen dat na tweeduidend jaar afwijzing van Israël de tijd van Gods afrekening aanbreekt. De tijd van de heidenen zit erop”. 

(commentaar: Aha, God komt in actie. En Hij gaat iets doen. En wát zal Hij gaan doen. Wel, dit laatse citaat van “Bart” zégt het nl. al: God komt in actie om de volken die “zijn geliefde volk Israël” al voor tweeduizend jaar de voet had dwarsgezeten en dit afgewezen hebben, eens flink met gelijke munt terug te betalen. Kortom: Gij, volken uit de heidenen, zult boeten en de prijs betalen! Dat klinkt nogal bemoedigend!)

Verder lezen we dat “christelijk Europa” gewoon toekeek hoe “Gods eerstgeboren zoon” werd uitgeroeid tijdens de Holocaust, maar dat God Zich gereed gemaakt had om Zich over Israël te ontfermen en voilá, de staat Israël werd later een feit. Oude profetieën werden voor onze ogen vervuld, dus, “Je moet wel stekeblind zijn als je deze profetische vervullingen niet ziet”. 

(commentaar: Wel, wel, wel! We zouden dus “stekeblind” zijn, als we deze wonderbare vervullingen niet zouden zien. Al deze “oude profetieën” staan echter in het Oude Testament. En dat testament is reeds lang vervuld, verouderd en dus verdwenen! En daarmede tevens al die “oude profetieën” die al vervuld waren én dat deel wat God niet kon vervullen wegens de langdurige ongehoorzaamheid van Israël aan Gods geboden!) 

“Hoe reageerde de westelijke -christelijke- wereld op dit geweldige ingrijpen van God? Stonden de volken te trappelen om God te assisteren met de herstelwerkzaamheden bij de herbouw van de vervallen hut van David? Trokken we massaal naar Israël om onze oudere broeder te helpen bij haar verdediging tegen de islamitische bendes die Israël binnenvielen en bezetten? Hielpen we dit geplaagde volk bij de ontwikkeling van het aan hun beloofde land? Kortom, stonden wij pal voor het Joodse volk in de bres na de afschuwelijke Holocaust”. 

(commentaar: “islamitische bendes” die Israël binnenvielen en bezetten? Wel, het waren Joodse terroristen en boeven van de hoogste orde die Palestina (en niet “Israël”, kom nou!), binnenvielen en het geleidelijk aan wisten te bezetten. Ondertussen wisten die de Palestijnen er met het grofste geweld wég te zuiveren! Hadden wij daarbij moeten helpen dan, mevrouw?) 

“God Spreekt”. 

Dan komt onze “Bart” met de volgende bijbelpassage om hoegenaamd aan te tonen hoe wóedend God wel niet op de “volken” is en brengt dit in verband met “extreme weersomstandigheden”: 

“Dan zal de Heer zijn machtige stem laten horen (…) in grimmige toorn: met verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen’. (Jesaja 30:30) 

God spreekt op vele manieren. In de Bijbel staan veel voorbeelden waar God zijn boosheid uit door extreme weersomstandigheden. Wat te denken van de enorme regen en hagelbuien van deze lente? Gaat er geen lichtje branden? God is wordend op de volken! Deze extreme weersomstandigheden zijn waarschuwingen van Godswege. Wie neemt deze ernstige waarschuwingen ter harte? Hoor jij zijn stem?” 

(commentaar: welk een gruwelijke leer, wát voor een verfoeilijk primitief bijgeloof is dit wel niet?! Stel je nu eens het volgende voor: we ontmoeten laten we zeggen, een jong vrouw. We raken met haar in gesprek en gaandeweg vertrouwt zij ons toe, korte tijd geleden haar man verloren te hebben. En hóe gebeurde dit precies? Wel, hij was op een zeer stormachtige dag van zijn werk op weg naar huis, maar plotseling stortte een door de storm ontwortelde boom zich op de weg en precies waar haar man in zijn auto net reed. Gevolg: haar man is ter plaatse overleden! Zou “Bart” (mocht ook híj bij ons gesprek met deze vrouw betrokken zijn) nu de euvele moed hebben om deze arme jonge weduwe te vertellen dat dát wat haar man overkomen was, een “oordeel Gods” zou zijn geweest? Zo ja, zou deze jonge vrouwe dan nog wel gewillig zijn om dan nog iets goeds over het Christendom te willen horen? Je zou het maar horen: “Ja, mevrouw, maar wat uw man is overkomen, was toch wérkelijk een oordeel van God”. En laten dan die vrouw en har man vóór het fatale ongeluk dan ook nog een zeer deugdzaam leven geleefd hebben! En dan al die andere mensen die deze “extreme weersomstandigheden” in 2016 hadden meegemaakt en hier grote schade van ondervonden hebben; zouden ook die alemaal “Gods geliefde volk” hebben afgewezen? En let wél: onder hen zullen er zéker mensen zijn, die net als onze stekeblinde “Bart” een voorliefde voor Israël zullen hebben! 

En “Bart” weet het nu al heel zéker: de volken zullen wéten wat zij (of hun voorvaderen) Israël  aangedaan hebben:

“De gevolgen voor de westerse volken zullen niet uitblijven. Natuurrampen en terreur, economische malheur en amdere depressieve zaken zullen ons land treffen. Er is geen houden aan. 

God zegt: ‘En jij, bidt niet voor dit volk, kom niet langer met smeekbeden, dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar je luisteren.’ 

Woorden in een ver verleden gericht tot Israël, maar vandaag van toepassing op de volken”. 

En verderop:

Ik kan het niet genoeg beklemtonen, Israël is de maat der dingen. Israël zal in deze eindtijd een beslisssende rol spelen. Gods schijnwerpers staan vol gericht op dit land en volk. De messias keert niet terug in Appelscha maar in Jeruzalem. Wil je relevant zijn in Gods wijngaard en participeren in Gods eintijd scenario, dan heb ik maar één advies: grijp de laatse kans om de eeuwenoude, profetische wachtersopdracht, omschreven in  Jasaja 62, te gehoorzamen: 

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil… (…) Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem geen rust totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest’. 

Tot ziens op de muren van Jeruzalem”. 

(commentaar: Israël ís niet de “maart der dingen”. Het is God, Die de maat aler dingen is! En hier blijkt al dát, waarvan kritisch dit de christenzionisten al lang verwijten: Zij stellen Israël mijlenver boven God en Christus Jezus. En door dit te doen, geven zij hen een tweederangs status terwijl Israël op een reuzensokkel wordt gezet! En wat wordt híermee weer duidelijk? Juist, ja, de domme christenzionisten hebben van Israël (en het Joodse volk) een afgod gemaakt! Verder -en dit is wel héél belangrijk om dit te weten, wordt in dit artikel Israël als superieur (zowat heilig en goddelijk onschendbaar) beschouwd, terwijl die “verfoeilijke volken” die het “geliefde Israëls Gods” onophoudelijk de voet zouden hebben dwarsgezeten, beschouwd worden als inferieur, ja, bijna als “dieren”, beesten”. Mar wacht eens, waar hebben wij dat meer gelezen? In  het Oude Testament? Nee … maar wél in de goddeloze Talmud! En wat leert die: slechts Israël zijn “mensen” de overige volken zijn echter niets meer dan “beesten”. En zo wordt het duidelijk. Het dodelijke venijn en vergif is nu ook de Kerk binnengedrongen waar dit als “bijbelse waarheid” voor een onweten kerkelijk publiek wordt gepresenteerd! 

 

Paus Paulus VI, 29 Juni 1972: “The Smoke of Satan Has Entered the Temple through Some Crack”. 

 

Op 29 juni 1972 wist de toenmalige paus, paus VI, mee te delen dat “de rook van de satan de tempel door een bepaalde scheur binnengekomen was”. Het valt nu te ver om na te gaan, wát de kerkvorst met deze “rook” bedoelde, maar het zal duidelijk zijn dat dit beslist niet positief bedoeld was! En die “rook”, vormde een grote dreiging voor de Kerk. Hetzelfde kan (nee, móet) echter tevens gezegd worden van het christenzionisme: In de jaren ’70 en daarna, is er in de vele kerken wereldwijd de ‘rook des satan’ binnengedrongen en brengt thans vele Talmudisch-wrange en racistische vruchten voort die de christenzionist echter goed lijken te smaken! En hóe weten we dit? Juist, kijk maar naar “Bart” van “NeverBySilent”! En ja, we zijn inderdaad gewaarschuwd, Bart, maar níet op de wijze waarop jíj dit zegt; lees jij jou Bijbel maar eens goed! Want wat jij de mensen brengt, is in wezen een demonische religie waar één volk ten koste van alle andere volken wordt verhoogd. En dit kan maar één ding betekenen; jij brengt een racistische en mensonvriendelijke religie! En daar moeten wij, die weten dat er bij God geen aanziens des persoons is en Hij eenieder gelijk behandeld (zowel Jood als niet-Jood) in het geheel níets van hebben! 

 

Ton Nuiten – Maandag 9 April 2018

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.