Een Artikel uit 2002; de Valse en Racische Christenzionistische Leerstellingen; het Onfeilbare Woord van God vs de Twijfelachtige, Dubieuze en Valse Joodse Bronnen; de Ketterse “Geloofszaadleer” der Charismatici en een Raakvlak met de Christenzionistische Leer & tot Slot nog een Waarschuwing tegen de Komende Wereldwijde Geloofsafval van het Bijbelse en Christelijke Geloof.

Hier is een artikel van het maandblad, De Oogst, van oktober 2002 (zestien jaar geleden.) Het is getiteld, “Wortels van het antisemitisme”, (blz. 6-7) Het was van de hand van Jan van Barneveld, een christenzionist die Israël en het Joodse volk een zeer warm hart toedraagt. Van Barneveld begon met te schrijven dat het anti-Semitisme even oud is als het volk van Israël. En het zijn leugens waarmee Jodenvervolging begint en dan uitmondt in moord. Dit was als zo tijdens de Egyptische Farao die het volk Israël (wat er toen in slavernij verkeerde), die er het volk Israël onderdrukte, wat vervolgens leidde tot de moord op Joodse jongetjes, maar, “Het liep slecht af voor Farao en zijn volk”. 

 

Anti-Semtisme – Een Raadsel. 

 

Dan schreef Van Barneveld over de Nazi’s in Duitsland die de Joden een minderwaardig ras vonden, door hen gediscrimineerd werden en tenslotte de Holocaust, maar, “Het liep slecht af voor de nazi’s”. Ook de christelijke kerk werd door Van Barneveld niet ontzien daar die ook leugens over Joodse volk verkondigde en wat weer leidde tot de brandstapels  voor de Joden, maar, “Het oordeel over het ‘huis van God’ (de kerk van het Westen) is al begonnen!” En nu waren het in de tijd dat Van Barneveld zijn artikel destijds in 2002 schreef, weer de “anti-Israël leugens waardoor de wereld vervuld wordt met haat en boosheid tegen het Joodse volk”. Dan stelt Van Barneveld de vraag waar dit anti-Semitisme toch vandaan komt. Waarna hij het volgende schreef:

“Hoe komt de historicus Jules Isaac in zijn boek ‘Katechese der Verguizing’  ertoe te zeggen: Er is altijd een christelijk antisemitisme. Altijd actief en kwaadaardig.Bewust of onbewust.’ Uitspraken als ‘een zielsziekte’ (Freud), ‘het raadsel in de Westerse cultuurgeschiedenis’, ‘een geestelijke afwijking’ of ‘instinctieve kwaadwilligheid’ wijzen op het vreemde, unieke en bijna onverklaarbare karakter van het antisemitisme”. 

Uit het hierboven geciteerde deel van het artikel, maakt Van Barneveld destijds dát duidelijk wat ook nu nog de mening van de christenzionisten schijnt te zijn: het anti-Semitisme is een ziekte van de ziel, ” een afwijking”, “instinctieve kwaadaardigheid”. Het anti-Semitisme is daarom dan een groot raadsel waarvan men er nog steeds niet achter is gekomen, wát er hier nu precies de bron van is. En dit na jarenlang speuren, zoeken, onderzoeken en vele, vele overdenkingen en mijmeringen ten spijt. Zou men hier God nu om hebben gebeden om hen nu eens de bron van dit anti-Semitisme te tonen? Zeker weten doen we dit natuulijk niet, maar áls zij al tot God hadden gebeden om hen de de oorsprong van dit “christelijk anti-Semitisme” te onthullen, zou Hij hen er misschien op hebben gewezen dat zij het Nieuwe Testament eens zouden moeten gaan lezen en wel in het bijzonder het bijbelboek, Handelingen. Het is nl. dáár dat we er lezen dat de vroege, nog prille christelijke kerk vervolgd werd door vnl. Joden! Aangezien zij (inclusief Van Barneveld) dit bijbelse en op waarheid berustende stuk geschiedenis nog steeds niet hebben gelezen, kunnen we hier uit afleiden dat de christenzionisten het boek Handelingen óf nooit hebben gelezen óf dat zij deels blind zijn gebleven voor díe bijbelpassages die juist spreken over de vervolging der kerk door Joden waarvan Paulus (toen nog Saulus) er de grootste kerkvervolger was. Aldus verblind zijnde hebben zij zich gewend tot Joodse bronnen, die gewag maken van de genoemde “zielsziekte”, “een afwijking” en “instictieve kwaadaardigheid”. Kortom, christenzionisten zoals Van Barneveld) hebben het onfeilbare Woord van God betreffende de wáre kerkgeschiedenis die de vervolging van de christelijke kerk door Joden verhaalt de rug toegekeerd en hebben zich gewend tot bronnen die van feilbare stervelingen afkomstig zijn. Het gevolg is, dat we heir dan ook te doen hebben met een stuk vervalste geschiedenis waarin het o.a. de christelijke kerk is, die er als dader wordt gekenschetst terwijl Joden er worden geportretteerd als de onschuldige slachtoffers van een niet nader te bepalen “anti-Semitisme”. En het is nu deze verdraaide en verwronge  geschiedenis die nu reeds lang de verschillende bladzijden van de kerkelijke geschiedenis siert. En eveneens alzo nog steeds wordt onderwezen en het bij vele Christenen het schaamrood op de kaken doet ontstaan.

 

En Ja, Het Liep Slecht met Hen Af. 

 

Dat het met Farao en zijn Egyptische volk slecht afliep daar die het Joodse volk onderdrukten terwijl het destijds er in slavernij verkeerde, is een bijbels gegeven, want dat leert de Bijbel ook. Het begon ermee dat Jakob zijn zoon, Jozef meer liefhad dan zijn overige zoenen wat bij deze laatsten tot jaloezie en boosheid leidde. De twee dromen die Jozef gedroomd en later aan zijn broers verteld had, maakte dit alles er niet beter op. Later, wanneer zijn broers hun kans schoon zien, nemen zij Jozef gevangen en verkopen hem aan een voorbijttrekkende karavaan Ismaëlitische kooplui die hem vervolgens naar Egypte voeren. Na er verschillende beproevingen te hebben meegemaakt, wordt Jozef verhoogd tot de tweede machtigste man in Egypte. Later trekt Jakob ook zelf naar Egypte waar hij met zijn zoon weer wordt herenigd. Later, na het overlijden van zowel Jakob als Jozef, kwam er een nieuwe Farao aan het bewind die onbekend met Jakob en Jozef, het volk Israël begon te onderdrukken. Later in die tijd werd ook Mozes geboren die eenmaal opgevoed aan het Egyptisch koninklijk hof er door de moord op een Egyptenaar in  ongenade valt, de vlucht neemt maar later de grote bevrijder van het volk wordt. Na verschillende plagen waarmee God de Farao wil dwingen het volk Israël vrijuit te laten gaan, geeft de Egyptische heerser uiteindelijk toe en laat het volk onder leiding van Mozes gaan. Later krijgt de Farao spijt dat hij hen heeft laten geena, dus zet hij samen met zij leger de achtervolging in om hen terug te voeren in slavernij maar wat dan op zijn ondergang en dat van zijn leger uitloopt. Met moet het hele verhaal eigenlijk zelf maar lezen om te weten, hóe het allemaal precies gegaan is. (vanaf Genesis 37 tot en met Exodus 15:1-21) Wat Van Barneveld hier dus destijds schreef, is dan ook zoals gezegd, een bijbels gegeven. Over de christelijke kerk hebben we het net gehad, maar naar nu blijkt, heeft de vervolging van Christenen in Israël er zich na de stichting als staat, voortgezet. https://israelpalestinenews.org/israel-not-christian-friendly-think/ Het zou daarom eens goed zijn voor Van Barneveld en de overige christenzionisten eens hun weerzin tegenover het vermeende “christelijk anti-Semitisme” eens te overwinnen en ook deze site eens zouden bezoeken! De huidige Christenen in Israël (nee, niet de afvallige organisatie Christenen voor Israël!), zijn als het ware weer in de tijd van het boek Handelingen beland.

 

Adolf Hitler & Nazi-Duitsland: een Verwrongen Geschiedenis. 

 

En nu komen we dan bij Adolf Hitler, Nazi-Duitsland en de Holocaust. En ja, ook met hén liep het slecht af en het is hier dat Van Barneveld weer een gelijk heeft. Er is echter één probleem (en daar zit niet slechts Van Barneveld zélf mee maar ook de overige christenzionisten), en dat is dat er ons tot nu toe slechts een volkomen verwrongen en verdraaide geschiedenis over is verkondigd. En dit heeft ertoe geleid dat het nu niet slechts de christelijke kerk is die met een schijnbaar niet te wissen schuldgevoel tegenover de Joden zit opgescheept maar dat dit nu ook al met Duitsland al jaren het geval is! De vaderen van de huidige generatie waren immers verantwoordelijk voor de vervolging van de Joden en de daaropvolgende Holocaust, en daarom schaamt deze generatie zich nu nog steeds diep. dieper en zéér diep, voor wat hun vaderen (naar men zegt!) allemaal msidaan zouden hebben. Voor wie er interesse in heeft, die wáre geschiedenis te lezen (en die we -uiteraard, hoe kán het ook anders!) nooit hebben gevonden in de gangbare geschiedenisboeken en historische naslagwerken), is hier een goed, door ons geherblogged artikel van Zionist Report: https://zionistreport.com/2016/01/the-jewish-declaration-of-war-on-germany/ En voor diegenen  die zouden willen weten hóe slecht het met Nazi-Duitsland afliep, zouden we hen willen verwijzen naar de volgende site: https://www.darkmoon.me/2014/devils-cauldron/ En hier is een videoclip van een WW II-veteraan, Reinhold Elstner, die de talloze leugens ten gevolge van jarenlange Zionistsiche wraakzucht goed moe was en uit wanhoop van deze tallze anti-Duitse lasteringen zichzelf uiteindelij van het leven beroofde waarmee hij de Duitse bevolking wakker mee wilde schudden vanwege het feit dat zij al voor vele jaren de handige zondebok voor de Zionistische leugenpropagande waren: https://www.youtube.com/watch?v=_i6IYvPcr8U

 

De Joodse Definitie van het Anti-Semitisme. 

 

Dan geeft Van Barneveld een definitie van het anti-Semitisme zoals dit wordt beschouwd door drs. H. van Praag. Wie is drs. H. van Praag? Hij is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. Hier is een videoclip over een interview wat Forum C van Van Praag afnam in 2011: https://www.youtube.com/watch?v=uWPz-WKzh9w Van Barneveld schreef toen het volgende:

“een opmerking van drs H. van Praag maakt duidelijk waarom het antisemitisme zo ’n bijna onuitroeibaar kwaad is: ‘Alle verzet tegen de God van Israël, richt zich tegen Zijn volk.’ De antisemiet bevecht de intenties van JHWH. Hier wordt al een groot deel van de wortels van het antisemisme zichtbaar: verzet en opstand tegen de Allerhoogste. Een iets uitvoeriger definitie is: ‘Onder antisemitisme verstaat men alle activiteiten in woord en daad, die zich, bewust of onbewust, keren tegen Israël, het Joodse volk of tegen Gods plannen met Israël.’ In Israël, Gods knecht, wil de zondige mens God treffen. Het is haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”.  

Aha, hier hebben we dus een Joodse definitie van wat het anti-Semitisme eigenlijk is: het uiterlijke symptoom van een innerlijke haat voor en opstand tegen God. Niets meer en niets minder! Wel, we zijn weer wat wijzer geworden. Maar … waarschuwde de apostel, Paulus in zijn tijd al niet tegen Joodse invloeden in de vroege kerk on die voor verjoodsing te behoeden? Ja, dat deed hij zéker. Lees zijn zendbrief aan de Galaten maar eens waar de apostel de Christenen daar vermaant zich niet onder de Mozaïsche wet te laten stellen door Joodse dwaalleraren! En noemde Paulus die Joodse valse leraars niet “honden” en “slechte arbeiders” waarvoor de Christenen te Filippe zich moesten hoeden? Ja, dat deed hij zeer zéker! (Filippenzen 3:2) En in het derde vers maakt Paulus duidelijk wie de wáre uitverkorenen zijn: “Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen”. En zowel met hen als zichzelf “…die God in deGeest dienen….”, bedoelde Paulus de Christenen! Zeg, zou nu ook dít een “haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde” zijn? Kennelijk niet; deze woorden van Paulus maken natuurlijk deel uit van het onfeilbare Woord van God. Nochtans wendde Van Barneveld zich tot de bron van een Joods, feilbaar en sterfelijk mens! En we weten dat Paulus na zijn bekering veel te lijden heeft gehad. Zo stelde hij een contrast tussen de valse leraren die tevens actief waren in de gemeente van Corinthië en zichzelf en schreef daar het volgende over:

“Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus -ik spreek als een waanzinnige- ik sta boven hen; in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik op zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in  gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van konig Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen; en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen”. (2 Corinthiërs 11:22-33)

Hier lezen we dat Paulus al deze dingen te verduren had omwille van de Heere Jezus Christus en Zijn gemeenten. Maar als we die twijfelachtige Joodse bron waar Van Barneveld graag zoveel geloof aan hecht mogen geloven, zou dit lijden voortkomen uit “Een haat en opstand JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”! Het was toch immers Paulus zelf, die zoals gezegd naar de Joodse dwaalleraren in Filippenzen 23:2 verwees als “honden” en “slechte arbeiders”? En wat had de apostel te zeggen nadat hij de oudsten van de gemeente te Efeze bij zich had laten komen? Dit:

“En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden”. (Handelingen 20:18-19)

En hier wordt het duidelijk: Paulus, die eertijds zélf een Farizeeër en kerkvervolger was, werd na zijn bekering tot Christus zélf het slachtoffer van Joodse intriges en aanslagen! Doordat Jan van Barneveld zich tot een twijfelachtige Joodse bron had gewend in plaats van tot het onfeilbare Woord van God, gaf hij misleid als hij is, een volkomen verkeerd beeld van de kerkgeschiedenis, ten nadele van de kerk, ten gunste van het Joodse volk! En trachtten de Joodse dwaalleraren de kerk in Paulus’ tijd te ondermijnen met valse leerstellingen, in deze tijd trachten Joodse dwaalleraren waarvan drs Herman van Praag er een van is, de bijbelse kerkgeschiedenis te herschrijven, wederom tot nadeel van de kerk en ten gunste van het Joodse volk. Dit is in één woord samen te vatten; dit is regelrechte geschiedsvervalsing! 

 

De Christenzionistische Definitie van “Jaloersheid” betreffende Israël. 

 

Dan heeft Jan van Barneveld ook iets te zeggen over de jaloersheid waarmee de “christenheid” (zoals hij de christelijke kerk geringscgattend noemt), de Joden door de eeuwen heen zo benijd zouden hebben. Hij begint met Haman, de “Jodenhater”, en gaat daarna door op de christelijke kerk:

“In de Middeleeuwen was naijver op de bekwaamheden van de Joden vaak een aanleiding tot Jodenhaat. De christenheid is jaloers op het feit dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Zegeningen wekken bijna automatisch jaloezie op. Deze jaloersheid maakt de mensen blind aan één oog. Hun oog is gesloten voor het geestelijke feit dat de zegen voor Israël ook voor hen is als zij Israël zegenen. Immers, ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ en ‘met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden’. Jaloersheid ziet wel dat het Joodse volk wordt gezegend, maar is blind en ziet de weg niet die ook hun een zegen brengt”. 

Aha, hier hebben we een tweede buitenbijbelse openbaring: de christelijke kerk zou door de eeuwen heen (en ook nu) zeer jaloers op het Joodse volk (en nu op Israël) zijn geweest. Allereerst dit: waarom zou een volk wat de wáre Messias, de Heere Jezus Christus, als haar Hoofd en Leidsman heeft, jaloers moeten zijn op een Joods volk wat Hem niet als Hoofd en Leidsman heeft, ja, zelfs  niet eens wíl? En nog afgezien van het feit dat de kerk door de eeuwen heen maatregelen nam om het Christendom tegen Joodse invloeden te beschermen daar het de antichristelijke Talmud was die er de kern van het Jodendom vormde, wat heeft de Bijbel zélf hier nu over te zeggen? Laten we lezen wat God al ten tijde van Mozes zei aangaande de afgoden waarmee het volk Israël de Heere toen al tot toorn had verwekt:

“Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken”. (Deuteronomium 32:21)

En in zijn zendbrief aan de Romeinse Christenen verwijst Paulus naar dit vers met de volgende woorden:

“Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken”. (Romeinen 10:19, beide verzen zijn afkomstig van de Oude Statenvertaling). 

Omdat Israël God met haar afgoden tot naijver had gewekt, besloot God dat Hij Israël tot jaloersheid zou verwekken door “degenen die geen volk zijn”. Over welk “volk heeft God het hier? Dat zijn natuurlijk de Christenen waarvan Paulus er een van de velen van was. En dat het Joodse volk destijds zo jaloers was op de kerk, blijkt wel uit het fanatisme waarmee de Joden de kerk in die tijd zo vervolgden en onderdrukten! Maar waarom is de kerk samengesteld uit “degenen die geen volk zijn”? Dat is eenvoudig uit te leggen: in tegenstelling met een volk wat een aardse machthebber boven zich heeft, een eigen land en hoofdstad en grenzen heeft, is de christelijke kerk een hemels organisme, heeft een Hemelse Koning boven zich, de Heere Jezus Christus, en verwacht dat hier ooit een het Hemelse Jeruzalem dat van boven is, in alle pracht neer zal dalen op aarde. 

 

Verdwenen Jaloersheid: de Christelijke Kerk als “Staart” en het Joodse Volk als “Hoofd”. 

 

Zoals we gezien hebben, warende Joden in Paulus’s dagen zeer jaloers op de christelijke kerk die nu de uitverkorene was. Paulus zei hier ook iets over in zijn al genoemde zendbrief aan de Galatische Christenen:

“Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu”. (Galaten 4:29)

De Joden die “naar het vlees” waren (dat is, dat zij Christus Jezus niet als Messias hadden aanvaard en daarom ook niet geestelijk wedergeboren waren), vervolgden hén die naar de Geest geboren waren en dus Christenen waren, waarbij hij eraan toevoegt, “zo is het ook nu”. In de bredere context gaat het hier weliswaar over de slavin, Hagar, bij wie Abraham een kind verwekte, Ismaël geheten waardoor het lijkt dat het hier over een vete tussen de Arabieren en de Joden zou gaan, maar,

“… deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen”. (zie Galaten 4:21-31)

Vandaag de dag echter, blijkt dat het Joodse volk helemaal niet meer (in bijbelse zin) jaloers is op de christelijke kerk. Hoe komt dat? Omdat die gehoor heeft gegeven aan talloze Joodse fabelen waarmee de kerk als hoofddader van het “christelijk anti-Semitisme” wordt aangewezen. En het Joodse volk als het slachtoffer van het “wrede kerkelijke anti-Semitisme”.  On de reden schaamt de kerk zich telkens als het onderwerp “christelijk anti-Semitisme” ter tafel wordt gebracht. En de christenzionisten zijn de eersten om zich vol berouw en schaamte op de borst te kloppen en beweren dat de kerk in het verleden een gigantische schuld op zich geladen zou hebben aangaande haar gedrag tegenover de Joden in het verleden. De kerk is bezweken onder de Joodse fabel dat als zou het Joodse volk zónder Christus Jezus nog altijd Gods uitverkoren volk zijn! En dit werd weer mogelijk dat men de Bijbel gesloten hield en men zich vervolgens wendde tot onbetrouwbare Joodse bronnen. Die Bijbel ging later echter weer open om er slechts díe verzen en passages uit te citeren die slechts gunstig over Israël en het Joodse volk spreken. Negatieve gedeelten zoals de reeds beschreven vervolging van de kerk door hoofdzakelijk Joden, werden voor de handigheid maar angstvallig vermeden. En zo kon het geschieden dat de Joodse fabel van een “anti-Semitische christelijke kerk” als absolute waarheid boven het onfeilbare Woord van God werd verheven.

 

Achab, Josafat, de Vierhonderd Profeten & de Eenzame Profeet, Micha de Zoon van Jimla. 

 

In het Oude Testament lezen we een geschiedenis die de situatie van de kerk en Israël zoals die vandaag is, goed weergeeft. Tevens lijkt die een profetische duiding voor onze tijd te hebben. Het gaat hier over de twee koningen, Achab en Josafat, vierhonderd profeten die slechts gunstig over Achab profeteren en één profeet, Micha, de zoon van Jimla geheten, die door Achab gevangen was gezet omdat die juist slechts negatieve dingen over hem te zeggen had. Deze geschiedenis is te lezen in 2 Kronieken 18. Achab was in  die tijd bezig een oorlogstrategie te ontwikkelen om het gebied, Ramoth (wat in Gilead lag) op de Assyriërs te heroveren. Op dat moment bracht Josafat Achab (met wie hij zich verzwagerd had) een statiebezoek. En dat kwam Achab nu nét goed uit; met zijn tweeën staan we sterker zal hij gedacht hebben dus vraagt hij Josafath mee te strijden waarop die toegeeft. Maar eerst wil Josafath dat hier de Heere God over geraadpleegd zal worden hetgeen ook gebeurt; er verschijnen vierhonderd profeten die echter allemaal slechts gunstige profetieën over hem uit te spreken hebben; de koning moest zéker optrekken want God zou hem de overwinning geven. En dit alles viel bij Achab in vruchtbare aarde. Josafath die hen allemaal aanhoort, meent dat het toch allemaal niet zo goed zit met die profeten vraagt dan of er niet nóg een profeet is door wie zij de Heere kunnen raadplegen. Die is er ook, maar Achab had hem maar in de cel gezet daar God Achab door deze profeet slechts niet zo vleiende dingen te zeggen had. Het is Micha, de zoon van Jimla. De bode die Micha in opdracht van Achab uit de gevangenis laat halen, heeft ook een advies voor de profeet:

“De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn, en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, want mijn God zegt, dat zal ik spreken”. (verzen 12-13)

Met andere woorden, vertel toch slechts wat goed is voor Achab en onthoudt je van negatief commentaar! Maar Micha vertelde de bode op zijn beurt dat hij slechts dát zou vertellen wat God hem in zou geven. En dat is nu precies wat we ook weer bij Van Barneveld en de christenzionisten aantreffen: zij hebben slechts vleiende woorden over de staat Israël en haar ministerpresident, Benjamin Netanyahu te zeggen. En eenmaal voor Achab gebracht, spreekt Micha inderdaad dát wat God hem geboden heeft te zeggen; ga niet, koning, u zult niet overwinnen maar sneuvelen. En zo gebeurde het ook; Achab raakte gewond tijdens de strijd, overleed later en zijn leger werd uiteengedreven. Opmerkelijk in dit alles was dat ook Josafath van dit alles getuige was maar net als Achab zelf geen gehoor gaf aan wat Micha gezegd had maar hierin met Achab meeging waardoor hij bijna zélf het slachtoffer werd. Hij werd echter door God bevrijd. Daarna keerde hij in vrede terug naar Jeruzalem waar hem echter Jehu, een ziener, de zoon van Hanani, tegemoet komt met een woord van de Heere:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten. liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE”. (zie 2 Kronieken 19:1-2)

Hier zien we dat Josafath door God zwaar werd berispt om wat hij gedaan had; hij had de goddeloze koning Achab die van God afgeweken was en een afgodendienaar geworden was, geholpen.

En hier is nu de profetische duiding voor vandaag: Achab vertegenwoordigt het huidige Israël waarvan de vlag met de zespuntige ster ons duidelijk maakt dat hoge leiders zoals Benjamin Netanyahu, eigenlijk afgodendienaars of beter, Vrijmetselaars zijn! Josafath zelf vertegenwoordigt de vele naïeve christenzionisten die zelf waarschijnlijk wel wáre Christenen zijn doch die ernstig zijn misleid door de hogere christenzionistische leiders zoals o.a John Hagee die weer worden gesymboliseerd door de vierhonderd valse profeten. De éne, wáre profeet van God in die tijd, Micha, vertegenwoordigt díe Christenen die er juist tegen waarschuwen, dit Israël te “zegenen” aangezien het Christendom er weliswaar met moeite wordt gedoogd doch er eigenlijk wordt gehaat zoals de site, https://israelpalestinenews.org dit al duidelijk maakte. Maar Jan van Barneveld en met hem de overige christenzionisten doen juist het tegenovergestelde van wat de profeet Micha eens deed; net als de vierhonderd valse profeten die met de dood van Achab en de nederlaag van diens leger in  verlegenheid gebracht werden, zullen ook zíj eens in verlegenheid worden gebracht doordat zij een Israël “zegenen” wat het Christendom altijd al heeft gehaat ondanks de mooie en zoete woorden van Netanyahu en andere Israëlische leiders waarmee zij het tegendeel beweerden. En net als bij Josafath eertijds, rust er ook nu “grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE” op de christenzionisten die menen met Israël te “zegenen” iets goeds te doen, maar op deze wijze de vijand van het Christendom juist helpen en ondersteunen. De “Micha’s” van deze tijd, worden door hen beschouwd als “christelijke anti-Semieten” die Israël zouden haten en dat dit voort zou komen uit een “haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”. En zij zijn tot zulk een waanzin vervallen dankzij  Joodse geschiedvervalsers en bedrieglijke kerkelijke leiders die hiervoor bezweken zijn. En velen, ja velen zijn de huidige “Josafath’s” die deze vervalsers en kerkleiders blindelings volgen. Wensen zij echter bij hun blindheid te blijven, dan zal er ooit en dag aanbreken dat zij zullen ontwaken in een wereld die door een Talmudisch-Joodse Wereldregering wordt bestuurd. En net zoals dit ooit een in de Sovjet-Unie het geval was, zullen dan ook in  die toekomstige tijd kerkgebouwen met de grond gelijkgemaakt worden, Christenen er massaal worden gearresteerd en in FEMA-kampen (de moderne Gulags) worden ondergebracht. Net zoals dit in de Joodse Sovjet-Unie eens het geval was, zullen er dan ook in die komende tijd het bloed van vele Christenen door de straten vloeien.

 

De Zweedse auteur, Jüri Lina, schrijft in zijn boek, “Under the Sign of the Scorpion (The Rise and Fall of the Soviet Union)” (Referent Publishing) Stockholm 1998, dat de Joodse Bolsjewisten er in een enkel jaar onder de leiding van Vladimir Lenin (die zelf kwart-Joods was), erin waren geslaagd, 320.000 geestelijke leiders om te brengen. Tussen 1918 en 1920 brachten zij een totaal aantal van 10.180.00 “klassevijanden” om het leven. En gedurende de hongersnood van 1921-22 wisten zij er nog eens 5.53000 mensen om het leven te brengen. In de eerste vier jaar dat Lenin, Trotsky en de overige Joodse Bolsjewisten er in Rusland aan de macht waren, meer dan 30 miljoen mensen te vermoorden! Hadden er in 1917 nog 143, 5 miljoen in Rusland geleefd, in  1926 was dit aantal door de talloze genocides er flink gereduceerd tot 146 miljoen. (blz. 221)

 

Na de dood van Lenin onstond er een machtsstrijd in het Kremlin waarbij Josef Stalin als winnaar uit naar voren kwam. Een van de meest beruchte Joodse massamoordenaars tijdens zijn bestuur was de Jood, Lazare Kaganovich. Samen met Yan Yakovlev (Epstein), was Kaganovich verantwoordelijk voor de creatie van een omvangrijke hongersnood in de Oekraïne en Noord-Kaukasië. In 1929 waren er nog 26, 6 miljoen gezinnen in Rusland. Vijf jaren later was dit aantal gedaald tot 23, 3 miljoen. Tijdens de Collectivisatie (ook wel Dekulakisatie genoemd) werden de Kulakken (grondbezittende boeren) alles afgenomen, in veewagons zonder voedsel naar een zekere dood gedeporteerd; hierbij waren het de kinderen en de ouderen die hierbij het leven lieten. En tijdens de aanleg van het Witte Zee-kanaal waarmee Stalin zijn naam mee wilde vereeuwigen en wat gereedkwam in 1933, kwamen er 250.000 slavenarbeiders om het leven. (blz. 247) Naast de 30 miljoen die er al om het leven waren gebracht, waren er in 1937 hier nog eens 18 miljoen aan toegevoegd. In 1937 toen de Rode Tereur er zijn hoogtepunt bereikte, konden de leden van de NKVD (opvolger van de beruchte Tsjeka onder Lenin), hun taak om mensen te vermoorden door middel van een kogel in het hoofd niet meer bijbenen en begonnen hun slachtoffers in lorries te vergassen. (blz. 150 en 152) En mocht iemand nu zeggen dat dit allemaal wel vreselijk was maar dat dit alles toch te danken zou zijn aan een “anti-Semitisch Tsaristisch regime wat de Joden zonder reden gehaat zou hebben, geloof het niet; de opeenvolgende Russische regimes hadden getracht er de Russische Joden te laten assimileren met de Russiche bevolking om hen zo op te kunnen nemen in het rijk opdat ook zij eens gelijke rechten zouden krijgen. Maar al die hervormingen werden door de Joden als “anti-Semitisme” beschouwd; zij wilden hun Talmudische levenswijze handhaven en droomden van de dag dat zij ooit eens heer en meester van Rusland zouden zijn. De Russische overheid restte dan nog twee keuzes: óf men zou de restricties over de Joden handhaven en zich daarbij hun woede op de hals halen wat dan tot nog meer terreuraanslagen zou leiden óf zij zou de restricties volkomen opheffen en zo toelaten dat de Joden uiteindelijk heer en meester zouden worden over Rusland. En juist dit laatste gebeurde in oktober 1917 met de het nodige geweld, moord en doodslag. Zo ging het toen, zo zal het ook gaan in de toekomst wanneer de Joods-Talmudische Wereldorde eenmaal vast in het zadel zal zitten. En vergeet het niet: het zijn de Christenzionisten die hier een bijdrage aan geleverd zullen hebben! Wanneer het hun beurt zal zijn om onder de Joodse heersers van deze wereldorde te lijden, zullen zij in de grootste schande terechtkomen!

 

Rabbijn Yisrael Ariel: “Volg Onze Wetten of Sterf”. 

 

Iemand die door de christenzionisten als een “uitverkorene Gods” beschouwd wordt, is rabbijn Yisrael Ariel. Op 9 september 2015 liet de rabbijn in Jeruzalem doorschemeren wat voor wereld het niet zal worden als het Jodendom er eenmaal de overheersende religie in zal zijn. Het zal dan zijn dat er de zgn. Noachitische Wetten zullen worden ingevoerd waar elke niet-Jood zich aan zal hebben te houden. Dit zal op dwangmatige wijze gebeuren waarbij eenieder die weigert, zal worden gedood. Maar,

“Als zij de vlag [van overgave] hijsen en zeggen, “Van nu aan is er geen Christendom, geen Islam meer, de moskeeën, de christelijke torenspitsen en hun kruisen neergehaald worden. Van nu aan volgen wij de zeven Noachitische Wetten”, 

dán zal men in leven blijven! En zoals het hier door rabbijn Ariel zo duidelijk werd uitgedrukt, zal dit ertoe leiden dat naast de Moslims tevens de Christenen hun geloof in Christus Jezus zullen moeten verloochenen willen die deel uitmaken van het Talmudische wereldrijk. https://zionistreport.com/2018/05/video-rabbi-follow-our-laws-or-die/ En wat betekent dit dan voor Jan van Barneveld, Dirk van Genderen, Jeroen Bol en talloze overige Christenen? Wel, als zij (dan wel hun nageslacht) eens zullen zien, wáár zij dan nu precies mee te maken hebben, zou het dan niet zo zijn dat die zich de haren uit het hoofd zouden rukken van spijt en ellende, nu wetende dat zij vanaf het begin altijd de aartsvijand van het Christendom flink geholpen en gesteund hebben? Of zou het hun nageslacht zijn dat eenmaal zal ontwaken in een Talmudische Wereldorde? Zo ja, zouden zij hun ouders (of voorouders) in die tijd dan niet van harte verwensen en vervloeken?

 

Over “Foute Familieleden” en “Foute Christenen”. 

 

Soms lezen en/of horen we dat deze of gene een zgn. “foute oom”, “foute grootvader” enz. gehad had. Die had ten tijd van de Duitse bezetting met de Duitsers gecollaboreerd. En het zijn dan ook tevens de NSB-ers, die hier ook in beeld komen. Vlak na de oorlog werden die allemaal opgespoord en voor het gerecht gebracht; enkelen kregen de doodstraf anderen een gevangenisstraf opgelegd. En zo heet het dan dat deze of gene een “fout familielid” binnen de eigen gelederen gehad hadden. Maar naar nu blijkt, hebben we er ook de nodige “foute Christenen” onder ons, mensen die vóórdat de Talmudische Wereldorde zich voor eenieder zichtbaar zou manifesteren, hier van ganser harte aan hadden meegewerkt! Eens zullen zij er niet meer zijn. daar zijzélf dan inmiddels zullen zijn heengegaan. Dat dit hen later niet in dank zal worden afgenomen door hun nageslacht, zal waarschijnlijk geen enkel betoog hoeven, is het wel?

 

Geen Objectieve Gebalanceerdheid. 

 

Nu zouden we kunnen zeggen dat de christenzionisten nog enigszins geloofwaardig zouden zijn als die naast wat de Joden in het verleden allemaal aangedaan zou zijn, ook eens de ronduit negatieve rol die Joden in het verleden hadden gespeeld, aan de kaak zouden stellen. Maar ook dáár waar die rol soms aan het licht kwam, werd ook die weer gerechtvaardigd en verbloemd door erop te wijzen dat de oorzaak van die rol terug te voeren zou zijn op wat een “anti-Semitische overheid en kerk” de Joden het eerst zouden hebben aangedaan. Dit gebeurt tussen haakjes ook nú weer tijdens de “Mars tot Recht op Terugkeer” waar de Palestijnen bij de grens tussen Gaza en Israël demonstreren om te pogen weer terug te kunnen keren naar die plaatsen in Palestina waar zij (of hun ouders) ooit eens in vrede met ándere Joden leefden en waar zij er met bruut genocidaal geweld wég werden gedreven. De Palestijnen worden er beschouwd als terroristen dankzij een liegende en misleidende Israëlische overheid terwijl we nu allemaal toch behoren te weten dat het Israëlische sluipschutters zijn, die er al de nodige Palestijnse slachtoffers (die verder niets anders dan stenen en brandende autobanden hebben om er zich mee te verweren!), op hun geweten hebben! Zwaar uitgeruste en goedgetrainde Israëlische militairen tegenover een Palestijnse bevolking die de mensonterende omstandgheden die Israël voor hen gecreëerd heeft en al jaren in stand houdt, intussen meer dan zat zijn! Desondanks blijven de christezionisten deze waarheid glashard ontkennen en blijven zij hiermede aangedreven door onbetrouwbare en dubieuze Joodse bronnen, verkondigen, wat voor een terroristen die Palestijnen wel niet zijn! Want zowat al de gegevens die zij hierover hebben, zijn  afkomstig van die bronnen. Luister eens naar deze arts, Dr. Mads Gilberts, die de ellendige omstandigheden der Palestijnen uit de eerste hand had meegemaakt; luister naar zijn getuigenis en vergelijk dit dan eens met de gruwelijke leer der christenzionisten, die alles maar dan ook bijna letterlijk álles rechtvaardigen wat Israël met de Palestijnen gedaan heeft en dit nu nóg doet! https://www.lightonconspiracies.com/prescription-for-gaza/ Dan zal misschien duidelijk worden, hoe duivels en racistisch de christenzionistische doctrine wel niet is! De stromen aan Palestijns bloed die er tot nu hebben gevloeid en aan de handen van het Israëlische leger kleven, kleeft in zekere zin ook aan de handen der christenzionisten hoewel zij zélf ook nooit iemand enig kwaad gedaan zullen hebben. Zij zijn vanwege hun racistische leer echter medeplichtig aan deze wreedheden en daarom zijn ook zíj medeverantwoordelijk voor al deze gruwelen!

 

De Stuitende Houding der Christenzionisten tegenover de Palestijnse Christenen. 

 

Naast de vele Moslims die er onder de Palestijnen zijn, zijn daar natuurlijk ook de Palestijnse Christenen. Ook deze laatsten hebben zich van tijd tot tijd kritisch uitgelaten tegenover de Israëlische bezetting. Dit was uiteraard ook de christenzionisten niet onopgemerkt gebleven en die hadden daar een eigenaardige reactie op; die Palestijnse Christenen waren mensen, die haat spuwden over Israël. Je zou het maar meemaken, een broer, vader, moeder, tante (of enig ander familielid van je), vermoord door een of meer leden van het Israëlische leger waardoor je getekend bent voor het leven. Je protesteert, protesteert fel en hevig. Dan komt daar een christenzionistische leider langs die wel een oplossing te bieden heeft: als jouw familielid nu niet zo ’n terrorist was geweest, zou hij/zij nu nog wel in leven zijn geweest. Want het Israëlische leger is het “meest morele leger ter wereld”. En denk erom: wie Israël aanraakt, raakt God’s oogappel aan! Palestijnse Christenen die zowat door de hele wereld worden genegeerd maar pas onder de aandacht van diezélfde wereld komen als (vermeende) “terroristen”. En dit bewijst weer eens dat de hele wereld in de macht van de boze ligt.(1 Johannes 5:19)

 

CAVEAT: Niet álle Joden! 

 

Dan rest ons nog iets over onze Joodse medemensen te zeggen: vele Joodse mensen zijn wat dit stuk geschiedenis wat Jüri Lina heeft geschreven betreft, hier niet van op de hoogte! Zij hebben (evenals wij allemaal) goede en betrouwbare voorlichting nodig. En die zullen wij zeker niet verkrijgen bij de christenzionisten. De fout die onze Joodse medemensen echter maken, is dat zij zich het eerst identificeren met Israël, zoals ook duidelijk werd tijdens het Israëlische offensief in  Gaza in de zoer van 2014 toen verschillende Joodse mensen buiten aan hun balkon of voor het raam de bekende Israëlische vlag hadden hangen waarmee zij hun steun aan Israël uitdrukten! En daar velen er nu maar ál te goed van op de hoogte zijn van wat de Israëlische overheid de Palestijnen al vele jaren aangedaan heeft en dit nu nóg doet, zorgt dit natuurlijk altíjd voor verzet en wrevel. Het verband tusssen de wrede Israëlische regering, haar wrede beleid tegenover de Palestijnen en het verzet hiertegen in het buitenland, wordt tot nu toe niet door de christenzionisten gelegd. En dit opdat zij de Joodse mythe van een onschuldig Israël (wat weliswaar nog wel “fouten” kan maken!) en een schuldige niet-Joodse zondige wereld zullen kunnen handhaven hetgeen zij dan ook vrijmoedig en onvervaard doen! Maar dat is nu precies wat we in de Talmud maar niet in het Oude Testament terugvinden! Slechts de Joden zijn “mensen”, die niet-Joden zijn echter afkomstig uit “satanische sferen”. En zo hebben de christenzionisten Oud-Testamentische verzen zoals het bekende Genesis 12:1-3 uit hun verband gerukt om datgene wat de Talmud leert, te onderstrepen. Het grote probleem is echter dat zij zelf dit niet eens weten!

 

Ezechiël 38: een Toekomstige Vervulling of Geschiedenis? 

 

Binnen de christenzionistische kringen doet nog steeds het verhaal de ronde dat Rusland ooit eens als Gog vanuit Magog het dan inmiddels herstelde Israël binnen zal vallen met vele verschillende bondgenoten. Eens zullen die zich gereedmaken voor een massale en allesoverheersende inval in Israël om te pogen in het bezit te komen van de wereldheerschappij. Israël is nl. zó strategisch gelegen dat men van daaruit de wereldheerschappij uit kan oefenen. Maar terwijl “Gog” zich met zijn vele bondgenoten in Israël zullen bevinden en dit bezet houden, zal God een regen van vuur en zwavel op hen neer laten dalen en zal Jezus terugkeren om met de vijanden van Israël eens en voorgoed afrekening te houden. Vervolgens zal Hij er het Koninkrijk Gods op aarde vestigen waarbij Hij Zélf vanuit Jeruzalem met de overlevende Joden voor duizend jaar zal tegeren. Deze visie werd aangehangen in de tijd dat er de Sovjet-Unie er nog was. Maar zoals bekend, begon die in november 1989 geleidelijk uiteen te vallen en leek het dat deze visie haar langste tijd had gehad. Met de komst van Vladimir Putin als president van de Russische Federatien 2000 en de huidige propaganda rondom MH17, de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in het laatste deel van 2016 (en wat dies meer zij), is deze visie weer nieuw leven ingeblazen. Eens, ja, eens zal Putin een geweldig groot leger op de been brengen waarmee hij een massale inval in Israël zal doen. En dan zal de profetie in Ezechiël alsnog worden vervuld! De vraag is echter, hebben we met deze profetie nu te maken met een nog toekomstige vervulling of zou het kunnen dat die al in het verleden heeft plaatsgehad en dus eigenlijk al geschiedenis is? Hier is een zeer informatieve video over de geschiedenis van het Joodse volk en over de vervulling van de oude profetie van Ezechiël 38: https://www.youtube.com/watch?v=R1xSgYYRw1s (“Ezekiel 38 GOG prophecy fulfilled in the synaGOGue of Satan”) En dan blijkt dat de zgn invasie van Gog van Magog in Palestina in 1948 plaatsgevonden had. Zie ook deze zeer informatieve video over het interview van Dr. Bill Deagle met Texe Marrs: https://www.youtube.com/watch?v=VbG2S_y-saY (“The Matrix Of Gog – Texe Marrs w / Deagle 4. s4. 14”)

 

De Mythe van en door God Bewaard Zuiver Joods Ras. 

 

Een van de andere Joodse fabels heeft het als zou God het Joodse volk door de eeuwen heen op wonderbare wijze als een zuiver Joods ras bewaard hebben. En om die reden zouden nu al de huidige Joden hun afkomst via vele voorvaderen terug kunnen voeren op de aartsvader, Abraham. Hoe het nu zit met al de overige niet-Joodse volken is niet duidelijk, maar die schijnen in het verleden allemaal met verschillende andere rassen vermengd te zijn, waardoor niet niet meer raszuiver zijn. Ook deze racistische opvatting is weer afkomstig uit de Talmud en níet het Oude Testament. Het is trouwens al in deze twee videos aangegeven dat de overgrote meerderheid der Joden Khazariërs zijn en geen enkele verwantschap hebben met de oude Israëlieten. Maar de opvatting dat de Joden afkomstig zouden zijn van Abraham werd in de tijd van Johannes de Doper al gehandhaafd om zo te bewijzen datde Joden via deze verbintenis God’s uitverkoren volk zou zijn. Johannes had hen hier  niet zo vleiende woorden over te zeggen tijdens zijn doopdienst waar velen zich door hem lieten dopen:

“Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zie hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen”. (Mattheüs 3:7-10)

Johannes legde hier de nadruk op de bekering en niet op het feit dat deze Farizeeën en Sadduceeën nakomelingen van Abraham waren. Zij meenden echter dat het voldoende was om als nageslacht van Abraham te worden aangemerkt, zónder dat zij zich tot God hoefden te bekeren. Diezelfde tragische vergissing maken tegenwoordig ook Van Barneveld en de overige christenzionisten. Een vervelend gevolg hiervan is, dat zij hiermee tevems de misdaden van Israël tegen de Palestijnen rechtvaardigen en verbloemen. Het christenzionisme, voorwaar, een zeer racistische en demonische ideologie! En daar had Paulus zijn pupil, Timotheüs, al voor gewaarschuwd:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. , door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”. (1 Timotheús 4:1-2)

Hier hebben we het; de velen die nu de racistische christenzionistische leer zijn toegedaan, zijn op die weg gebracht door “huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”. Het zijn zij zoals de genoemde John Hagee, die zoals we gezien hebben, die de vierhonderd valse en vleiende valse profeten die destijds voor Achab profeteerden, symboliseren! En in zijn tweede zendbrief aan Timotheüs schreef Paulus hem het volgende:

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord. Volhardt daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun  eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle”. (2 Timotheüs 4:1-5)

En het is nu dit wat we vandaag de dag zien; men wil slechts positieve en vleiende verhalen over Israël en het Joodse volk horen die het menselijk gehoor strelen. En let wel: dit blijkt nu niet slechts het geval te zijn in het overgrote deel van de huidige wereldwijde kerk maar dit is tevens in de seculiere wereld te bespeuren! Hoe kan anders he feit worden verklaard dat de vele staatshoofden en regeringeleiders der wereld (vnl. die van de Verenigde Staten), het weer eens uitroepen dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen wanneer het weer eens Gaza binnenviel op de pretext van de vele zgn. “geavanceerde raketten” van Hamas die deze organisatie op Israël vauit Gaza zou hebben afgevuurd? Hoe kan anders het feit worden verklaard dat de Joodse geschiedenis gewoon van alle negatieve zaken gezuiverd is waarmee het beeld heeft kunnen onstaan van een “onschuldig Joods volk” en een “wrede anti-Semitische niet-Joodse wereld”? En het is nu dit beeld wat we nu al jaren aan hebben moeten horen in de vele kerken die we nu hebben, zowel in Amerika als in Europa. En binnen de charismatische beweging is men bezig zich dromen en visioenen te onwikkelen waarmee men er meent een wereldwijde evangelische opwekking te kunnen bewerkstelligen. Sommigen beweren zelfs dat er in de naaste toekomst een een tijdperk van massale wondertekenen te verwachten zou zijn. Ook daar horen we echter slechts positieve verhalen over Israël. En het is dan ook niet vreemd dat een groot deel van deze beweging is samengesteld uit positieve beleiders á la (wijlen) Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen en vele, vele anderen waarbij ook weer John Hagee de revue weer eens passeert. Hierbij komen we ook bij iets wat hier schijnbaar los van schijnt te staan maar hier desondanks toch enkele raakvlakken mee heeft: het zgn. “geloofszaadevangelie”. 

 

Het Geloofszaadevangelie: Zaai je Geld en Je Zult Overvloedig Oogsten. 

 

Het “geloofszaadevangelie” wat we hier zullen bespreken, wordt niet gedeeld door gehéél de charismatische beweging; er zijn mensen in het verleden geweest die zich hier juist tegen uitgesproken hadden. Deze leer kan teruggevoerd worden op de Word of Faith-Movement, een beweging die leert dat Christenen o.a nooit ziek hoeven te zijn, dat Christenen ook nooit arm hoeven te zijn, en dat zij altijd voorspoedig in al hun doen en laten zullen zijn. En hoe kan me een dergelijk hemels leven verkrijgen en handhaven? Door er een positieve belijdenis en er een positieve houding op na te houden en door vooral donaties te geven aan die charismatische instellingen die deze leer van harte zijn toegedaan. En dit laatste gaat als volgt: plant een “geloofszaadje” in de vorm van laten we zeggen, dertig euro in “Gods geloofsakker” door dit in de vorm van een donatie aan een van de genoemde charismatische instellingen (geleid door een welvaartsprediker as usual), te schenken en verwacht dan nadat God dit geld genomen heeft en veranderd heeft in “zaad”, Hij dit vermenigvuldigd aan u teruggeeft. Hóe dit nu allemaal precies in zijn werk gaat, weten de voorspoedspredikers ons echter niet te vertellen; maar zij achten dit daarom ook als “een groot wonder” daar dit niet te verklaren valt. De vraag is nu: waarop hebben de welvaartspredikers deze leer nu precies op gebaseerd? Antwoord: op de parabel of gelijkenis van Jezus zoals we die lezen in o.a. het evangelie naar Marcus 4:1-20. Om te weten te komen, waaróm de leer der welvaartspredikers nu zo onbijbels is, zullen we deze gelijkenis van Jezus in zijn volheid citeren:

“En Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een gote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee. En Hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig. En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen”. 

Later, nadat de discipelen weer met Jezus alleen zijn, vragen die Hem deze gelijkenis van het zaad te verklaren:

“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?”

En dan geeft Jezus hier de uitleg van:

“De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij die bij wie bij de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachige grond gezaaid word die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig”. 

En dit is dan de verklaring van Jezus van de gelijkenis die Hij zijn discipelen en de overigen had verteld aan de zee. En het is eigenlijk niet nodig om hier nog enig commentaar aan toe te voegen want Jezus Zélf maakte het al duidelijk: het “zaad” waar Jezus het hier over heeft, is geen “geld” maar juist het Woord van God! En Jezus beschrijft hier dat dit Woord in de harten van verschillende mensen wordt gezaaid (via de prediking van dit Woord). Bij een deel van deze mensen komt het Woord weliswaar in de harten van de mensen terecht, maar dan komt onmiddelijk de duivel die het weer uit hun hart wegneemt. De tweede groep mensen neemt het Woord meteen met blijdschap aan, maar als zij dan verdrukt en vervolgd worden omwille van dit Woord, komen zij meteen ten val; zij hebben geen ruggengraat. De derde groep ontvangt dit Woord ook, maar daar hun gedachten volledig in beslag worden genomen door de zorgen der wereld, zij door de verleiding der (financiële) rijkdom worden verleid en zij naar vele andere dingen begeren, wordt dit Woord verstikt en brengt het dan ook geen vrucht voort. En het is nu precies dít wat de “geloofszaadleer” ook doet bij degenen die dit als bijbelse waarheid hebben aanvaard: het verstikt uiteindelijk het Woord Gods! En zo maken de dwalende voorspoedpredikers dat het Woord Gods bij hun aanhangers (in zoverre zij er dit bij hen ook in het hart gezaaid hebben!), juist verstikt en verdort, waardoor het zijn werk niet kan doen. Tevens nemen de verlangens naar méér financiën en rijkdom alleen maar toe waardoor men méér en méér wil. En dit leidt vervolgens weer tot gierigheid en hebzucht! Maar bij degenen in wie dit Woord in de goede aarde gezaaid is, doet het waardoor het er ook gezaaid is: het brengt veel vrucht voort. Het is van dit laatste dat we het bekende spreekwoord hebben ontleend: “mijn visie viel bij hem/haar in goede aarde”. 

 

Het Raakvlak Tussen De Christenzionistische Leer en de “Geloofszaad-theorie”. 

 

Wát nu, is dan het raakvlak tusen dat wat de christenzionisten over Israël leren en de “geloofszaadleer” zoals die door de welvaartsprdikers geleerd wordt? Welnu, in beide gevallen wordt ons een zegen Gods in het vooruitzicht gesteld wanneer we ons geld aan welvaartsleraren besteden en aan díe organisaties die Israël ondersteunen en helpen. De welvaartsleraar belooft ons financiële voorspoed en de christenzionisten beloven ons vnl. materiële zegeningen als we via pro-Israëlische organisaties aan Israël geven. Het verschil tussen beiden is dan ook miniem te noemen. Maar het omgekeerde is ook waar (als we beiden mogen geloven): gepaste kritiek op de valse leringen van de welvaartsleraren wordt (en dit was vnl. het geval in de jaren ’90 toen hier door de christelijke media en pers zoveel aandacht aan werd gegeven), gepareerd met uitspraken zoals o.a “Raak de gezalfden Gods niet aan”, daar de critici anders door God zouden worden gestraft. Er wren er die beweerden dat een of meer predikers die hun kritiek op de leringen van deze leraars hadden geuit, later dood zouden zijn neergevallen achter de kansel waar zij op dat moment stonden te prediken; anderen beweerden weer dat deze of deze prediker later ernstig ziek zou zijn geworden waar hij later aan zou zijn bezweken. Met kritiek op Israël is dit echter eveneens zo, waarbij het bekende paradepaardje van stal wordt gehaald in de vorm van Genesis 12:3:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”.  

En een ander paradepaardje wat door de christenzionsten zo handig wordt bestuurd en gehanteerd, vinden we in het bijbelboek, Zacharia: 

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd , heeft Hij mij gezonde tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan”. (Zacharia 2:8)

Ongeacht het feit dat de belofte in Genesis 12 slechts tot Abraham alleen gericht was en de belofte in Zacharia 2 zijn vervulling vlak na de Babylonische Ballingschap gekregen had, worden die desondanks door de christenzionisten om er hun critici mee te bedreigen. Nu is het eigenlijk ook zo dat ook Israël door God gezegend zou worden, als … het maar net zoals haar aartsvader Abraham eerder deed, gedurig in de geboden Gods zou wandelen. Het Oude Testament wijst echter uit dat Israël dit vaker niet dan wél deed en als gevolg het slachtoffer werd van die volken waarmee het zich had vermengd. Het bijbelboek, Richteren, is hier een uitstekend voorbeeld van. Maar dit zijn de twee fabels (een charismatische en een Joodse) waarmee een groot deel van de christelijke kerk nu mee doordrongen is. En geloof het maar: onder de charismatici bevinden zich heden te dage de grootste Israël-fanatici! En we weten nu dat Israël al voor jaren de Palestijnen onderdrukt en geleidelijk aan aan het reduceren is. Wandelt Israël vandaag in de geboden des Heeren? Nee. Waarom dan vinden zowel de charismatici als de christenzionisten dat we dan onvoorwaardelijk achter Israël zouden moeten staan? Zij zijn beiden misleid en veblind door leugens en in hun geestlijke verblindheid zadelen zij weer anderen op met hun bedrieglijke leerstellingen waarmee de afval van God en Zijn Woord alleen maar mee wordt bespoedigd. Als laatste nog een waarschuwing voor de komende wereldwijde geloofsafval (die nu al in een vergevorderd stadium schijnt te zijn):

“En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thessalonicenzen 2:11-12)

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 15 Mei 2018.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.