Israël: een Duistere Kant; de Christenzionisten & de Valse Profeten in de Tijd van de Profeet Jeremia; Job & zijn Drie Vrienden & de Christenzionisten & de “Palestijnse Job”.

Over de soms ronduit schokkende gevallen van wrede en brute mishandeling van Palestijnen door de Israëlische overheid en -krijgsmacht zijn er zowel in het recente als ietwat verdere verleden de nodige artikelen en nieuwsberichten gepubliceerd. De volgende link naar de website van de journalist, Ben Norton, is slechts een van de vele: https://bennorton.com/40-percent-of-palestinian-children-detained-by-israel-are-sexually-abused-virtually-all-are-tortured/

 

Sex-slaven in Israël. 

 

Een ander gruwelijk fenomeen met betrekking tot Israël is de affaire van de sex-slaven. Het is nu weer circa 18 jaar geleden dat zowel de Russische als de Italiaanse politie er destijds in 2000 in slaagden, een Joodse kinderporno-bende op te rollen:

“Drie Russische Joden en acht Italiaanse Joden werden gearresteerd nadat de politie ontdekt had dat zij niet-Joodse kinderen tussen de leeftijd van twee tot vijf jaar oud uit Russische weeshuizen gekidnapt hadden, hen verkracht hadden en hen dan” (opgenomen op) “film vermoordden. Voornamelijk niet-Joodse klanten, inclusief 1700 landelijk, 600 in Tialië en een onbekend aantal in de Verenigde Staten, betaalden zoveel als $20.000 per film om te zien hoe kleine kinderen verkracht en vermoord werden. Joodse ambtenaren van een vooraanstaand Italiaans nieuwsagentschap hadden getracht het verhaal in de doofpot te stoppen maar werden ontdoken door Italiaanse journalisten die scenes van de films live uitzonden op de Italiaanse televisie aan meer dan 11 miljoen Italiaanse kijkers. Vervolgens ontsloegen Joodse medewerkers degenen die hier verantwoordelijk voor waren en beweerden dat zij “bloedlaster” verspreidden”. 

“De Amerikaanse groep, de ADL, werd opgericht om een Jood, Leo Frank, te verdedigen die aangeklaagd werd, een vijf jaar oud meisje, Mary Fagan, in zijn potloodfabriek in Atlanta verkracht en vermoord te hebben in 1913. De ADL beweerde dat hij onschuldig was. Nadat de gouverneur zijn doodstraf in levenslang had omgezet, werd Frank door een bende gelyncht. Hoewel zowel Associates Press als Reuters verhalen van deze episode publiceerden, weigerde het Amerikaanse mediaconglomeraat het verhaal via het nieuws over de televisie uit te zenden en zeiden weer dat dit door vooroordeel van Amerikanen tegen Joden zou leiden”. 

“Joodse gangsters in Rusland zijn in toenemende mate verbonden geraakt met de handel in “blanke slaven” en prostituees door Israël volgens een recent bericht in de Jerusalem Post. Israël knijpt officieel een oogje toe naar gedwongen prostitutie en straft Israëlische burgers die ervoor kiezen “sex-slaven” erop na te houden, zolang die vreemdeling of niet-Joods zijn, niet.” https://truthdox.wordpress.com/2015/10/16/sex-slaves-in-israel/

Dit zijn slechts wenkele van de misstanden die er in Israël en door Joden buiten Israël werden (en worden) gepleegd.

 

De Christenzionisten: Slechts een Positieve Kijk op Israël. 

 

Van het bovenstaande zullen we echter niets terugvinden in de vele publicaties van de christenzionisten die (zoals gewoonlijk) met slechts positieve verslaggeving over Israël komen. En wat de wrede Israëlische behandeling van de Palestijnen betreft, zullen zij hier misschien wel wat aandacht aan hebben besteed maar dan altijd in de zin van het de Palestijnen zijn die “terroristen” zijn en dat Israël ten alle tijde slechts vrede wil. Kortom; de christenzionisten hebben slechts een positieve kijk op Israël. 

 

De Christenzionisten: Hedendaagse Geestelijke Telgen van de Valse Profeten in de Tijd van de Profeet Jeremia. 

 

Zoals gezegd hebben de christenzionisten slechts een positieve blik op Israël. Het negatieve nieuws over Israël wat er echter ook is, krijgt weinig of geen aandacht van deze positieve verkondigers. Maar … is dit ergens niet enigszins een herhaling van wat er zich lang geleden in het oude Israël ten tijde van de profeet, Jeremia, afspeelde? Naast deze wáre profeet van God, waren er tevens de valse profeten, die eveneens als de christenzionisten van vandaag slechts positieve dingen over Israël te verkondigen hadden. God nu, sprak de volgende woorden door de mond van Jeremia tot het volk Israël:

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE. Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen: De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat: Geen onheil zal over u komen. Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en gehoord, wie heeft op Zijn woord achtgeslagen en ernaar geluisterd? Zie, een stormwind van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een wervelende storm; op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen. Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb tot hen niet gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden”. (Jeremia 23:16-22)

En een eind verderop in dit boek, lezen we de volgende woorden:

“Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart”. (verzen 25-26)

En even verderop sprak God door Jeremia deze woorden over de “profeten” in zijn tijd:

“Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die Mijn woorden van elkaar stelen. Zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt. Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE”. (verzen 30-32)

En dit is wat Jeremia te zeggen had over de profeten van zijn tijd die in tegenstelling met hem, slechts positieve dromen, visioenen en woorden te verkondigen hadden.

 

De Profeten, “Die Mijn Woorden van Elkaar Stelen” en Nochtans Liegen. 

 

Zoals in vers 30 te lezen is, sprak God over de profeten, “die Mijn woorden van elkaar stelen”. Nu schijnt dit ietwat paradoxaal over te komen. Want God verweet hen tegelijkertijd het volk Israël te misleiden, “met hun leugens en gezwets”. Zij spraken dus met Gods woorden en logen tegelijkertijd! Hoe moet dit nu worden uitgelegd? Dit hopen we hieronder uit te kunnen leggen.

 

De Christenzionisten: Gebruik van Gods Woord en Liegen Tegelijkertijd. 

 

Als we in verband hiermee nu naar de huidige christenzionisten kijken, zien we dat ook zíj gebruik maken van wat God noemt, “Mijn woorden”, en hier desondanks toch mee liegen. Ook zíj gebruiken “Mijn woorden” zoals die in de Bijbel opgetekend staan maar geven hier waar het Israël aangaat, er een andere draai aan waardoor die een ándere betekenis krijgen dan wat God hiermee bedoelde. Het eerste wat hierbij in gedachten komt, is uiteraard Genesis 12:1-3, waarbij de nadruk voorál op vers 3 ligt, “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. De christenzionisten beweren nu dat wie (gedurig) kritisch is op Israël, hij of zij het huidige Israël op deze wijze zou “vervloeken”. Waarom leren zij dit? Omdat zij menen dat deze door God aan Abram (Abraham) gegeven zegen tevens toepassen op het huidige Israël. De vier verzen van Genesis 12 maken echter duidelijk dat die zegen slechts aan Abraham zélf werd gegeven. Op deze wijze gebruiken zij weliswaar “Mijn woorden”, maar geven hier echter een andere draai aan. En wat is hier weer het gevolg van? Dat zij álles wat Israël ook aan misdaden tegen de Palestijnen pleegt, rechtvaardigen, vergoeilijken en verbloemen. Sterker nog, op deze wijze maken zij de Palestijnse slachtoffers tot daders en de Israëlische daders tot slachtoffers. Het tweede waar de christenzionsten mee komen om degenen  te bedreigen die kritiek op Israël hebben, zijn natuurlijk de laatste twee verzen van Zacharia 2:8: “Want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan”. De voorgaande verzen, 6 en 7, maken echter duidelijk dat deze woorden door de profeet gesproken werden vlak na de Babylonische Ballingschap; Jeruzalem zou enige tijd daara weer hersteld en herbouwd worden. Zacharia 2:8 kan dan ook geen enkele betrekking hebben op het huidige Israël! En ondanks de duistere kanten van het huidige Israël, hoort men ook van de christenzionisten  hier weinig of geen kritiek op.

 

Verdraaiers van Gods Woord in de Tijd van Paulus. 

 

De apostel, Paulus, had in zijn  eigen tijd te maken met hen die “Mijn woorden” verdraaien:

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6-9)

Paulus had het hier over valse leraren die zelf ook het Woord van God hadden, maar dit niet zozeer ontkende maar veeleer verdraaid hadden en dit alzo aan de Christenen te Galatië verkondigd hadden. Een verder doorlezen van deze zendbrief maakt duidelijk dat het hier over de lichamelijke besnijdenis naar Joodse wijze gaat. Maar de geciteerde verzen zouden evengoed kunnen worden toegepast op het christenzionistische “evangelie”. En doordat de Galatische Christenen zich door deze valse leraren van het wáre Evangelie van Christus hadden laten verleiden tot een ánder “evangelie”, hadden zij  zich op deze wijze van de waarheid afgekeerd.

 

Paulus aan Titus: Hoedt Je voor “Joodse Verzinsels”. 

 

In zijn zendbrief aan Titus, wees Paulus er o.a. op dat hij zich moest hoeden voor “Joodse verzinsels”. in Titus 1:7-9 beschrijft de apostel dat het leven van een opziener heilig en onberispelijk moet zijn en,

“iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren”. 

“Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse Verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren”. (Titus 1:10-11, 13-14)

De “tegensprekers” waar Paulus het hier over heeft, zijn vnl. degenen die “uit de besnijdenis” zijn en dus Joden zijn. Hen moet. zo maakt de apostel het duidelijk, de mond worden gesnoerd. Dit vanwege het feit dat zij zich bezighielden met”Joodse verzinsels” ofwel Joodse fabels. Die “tegensprekers” vinden we echter ook in overvloed onder de christenzionisten die op hun beurt weer het slachtoffer zijn geworden van deze fabels. Net zoals de valse leraren zoals beschreven door Paulus in zijn Galatenbrief de Christenen daar van de waarheid hadden doen afkeren naar een ánder “evangelie”, zo doen de christenzionisten hun gehoor afkeren van de (bijbelse) waarheid via “Joodse fabels”. Het gevolg is dan ook wanneer die worden geconfronteerd met hen die een minder rooskleurig en positief beeld van Israël te vertellen hebben, zich tegenover hen in “tegensprekers” transformeren. Door een gezond en bijbels onderwijs worden deze “tegensprekers” echter weerlegd. En aangezien zij nooit hebben geleerd hun pro-Israëlische dogmas op een bijbelse wijze te verdedigen nadat die eenmaal zijn weerlegd, gebeurt het niet zelden dat sommigen van hen teruggrijpen op bepaalde dreigingen waarmede eenieder die een ándere visie dan zij die hebben, bedreigd worden met, “Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. Het zou voor hen eens goed zijn dát te lezen wat God over hun geestelijke voorvaderen, de valse profeten in de tijd van Jeremia over het volk Israël te zeggen had; zoals die toen slechts positieve dingen over Israël te verkondigen hadden, zo doen dit tegenwoordig ook de christenzionsten al lange tijd. Want kennelijk heeft God veeleer iets ánders over het huidige Israël te zeggen, dan wat zij God over Israël laten zeggen. En dit brengt ons bij het bijbelboek, Job. 

 

Job & Zijn Drie Vrienden: een Parallelle Geschiedenis met de Christenzionisten & de Palestijnen. 

 

Eenieder die de geschiedenis van Job kent, zal weten waar die over gaat; Job was in zijn tijd de rijkste man in het Oosten die hoewel zelf zeer godvrezend en die week van elke vorm van kwaad, nochtans in grote problemen kwam. Het was de satan die grote rampen over hem bracht. (zie Job 1 en 2) Nu had Job drie vrienden, Elifaz, de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar, de Naämathiet, die hoorden dat Job door grote rampen was getroffen en besloten daarom hem te bezoeken om zo hun medeleven te betuigen en troost te bieden. (Job 2:11-13) Eenmaal bij hem gekomen, zien de vrienden dat het leed van Job zo hevig is dat zij besluiten om niets te zeggen maar zwijgend bij hem te blijven. Dan lezen we in Job 3 dat Job begint te spreken en dan zijn geboortedag vervloekt en wenst dat hij niet geboren zou zijn. Het is dan daarna dat het gesprek tussen de drie vrienden en Job een andere wending neemt; in plaats van hem te troosten, beginnen die Job te beschuldigen; al dit lijden wat hem over hem gekomen was, moest ongetwijfeld te maken hebben met een bepaalde zonde, iets anders kon het niet zijn. En zo gaat dit al de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 37 door. Nadat God tot Job gesproken had (hoofdstuk 38-42:1-6) wendde God Zich tot de drie vrienden:

“Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet zei: Mijn toorn is tegen u ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken zoals Mijn dienaar Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. Toen gingen Elifaz, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naämathiet, heen, en deden zoals de HEERE tot hen gesproken had; en de HEERE nam het gebed van Job aan”. (Job 42:7-9)

Wat was hier nu aan de hand? Zoals gezegd, waren de drie vrienden van Job aanvankelijk van zins Job hun medeleven te betuigen en om hem te troosten vanwege de grote problemen waarin hij gekomen was. Maar al gauw keerden zij zich om en meenden met een vaste geloofszekerheid dat Job al deze ellende te danken zou hebben aan een eigen zonde. Op deze wijze gaven zij een verkeerd beeld van God af, want Job was echter onschuldig zoals hij dit ook voortdurend tegenover zijn drie vrienden bepleit had. En tegelijkertijd hadden zij bij een zwaar lijdende man er nog eens (zoals men dit noemt), het zout in de wonden gewreven. En het was dit wat God het drietal zeer kwalijk nam. Maar nadat zij gehoor hadden gegeven aan de opdracht van God en Job voor hen gebeden had, werd Job later dubbel zo gezegend door God als hij vóór zijn grote beproeving was geweest. (verzen 10-17) Wat heeft dit nu te maken met de christenzionisten en hun sektarische pro-Israëlische evangelie? Wel, ook zíj geven wat Israël en de Palestijnen betreft, een verkeerd beeld van God af. De Palestijnen worden er door hen van beschuldigd, “terroristen” te zijn en dat Israël het slachtoffer van hen zou zijn. Maar het is juist het tegendeel het geval; zoals de satan Job onschuldig en wel in het verderf had gestort, zo had Israël Palestijnen in 1947-48 onschuldig in het verderf gestort. En zo blijken de “christenzionistische vrienden” van de “Palestijnse Job”, eigenlijk helemaal geen vrienden te zijn! Sterker nog, zij wrijven er bij de “Palestijnse Job” er nog eens zout in de wonden door te beweren dat alle veiligheidsmaatregelen die Israël tegen de Palestijnen genomen heeft, aan hen zelf toe te schrijven zouden zijn! En net zoals de vrienden van Job dit destijds lang geleden waren, kunnen ook de huidige christenzionisten dan ook slechts als valse aanklagers worden genoemd! De vraag is dan ook of de christenzionisten wel zo gezegend zijn daar zij Israël al die tijd hebben gezegend en de Palestijnen in de verdomhoek hebben geplaatst. Hetgeen we hier allemaal hebben besproken, wijst echter iets geheel ánders uit. Laat hen daar maar eens goed over nadenken voordat zij zich weer eens als tegensprekers ten behoeve van Israël zullen transformeren …

 

Ton Nuiten – Vrijdag 22 Juni 2018.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.