Het Geheimenis Babylon: de Katholieke Kerk, of … Jeruzalem? Keizer Hadrianus & de Talmud; de Dodelijk Gewonde Kop van één der Koppen van het Beest en de Genezing van deze Wond; de Mysterieuze “Vrouw op het Beest”; het Komdende Oordeel over Babylon; de Komende Valse Revival; Joodse Valse Messiassen & Nawoord.

Over de zgn “Hoer van Babylon”, zijn in het verleden vele boeken en artikelen geschreven. En in al deze publicaties wordt een ding duidelijk: het is de Katholieke Kerk, die aan deze beschrijving voldoet. Een van deze beschrijvingen is, dat Rome (verblijfplaats van het Vaticaan), gesticht is op zeven bergen. Daarnaast is het de Katholieke Kerk, die de Christenen zo vaak vervolgd had. Het begin hiervan was, nadat Maarten Luther, de vermaarde hervormer die in zijn tijd de Reformatie op gang had gebracht, ervoor zou zorgen dat de Bijbel voortaan ook voor de gewone Christenen beschikbaar zou worden gesteld. En op 31 oktober 1517 (in 2017 500 jaar geleden), sloeg Luther zijn bekende 95 Stellingen aan de poort van de Kapel te Wittenberg, om zo protest aan te tekenen tegen o.a. de aflaat waarmee in die tijd de Christenen misleid werden doordat de kerk hen had laten geloven dat door een aflaat te kopen, hun zonden die zij dan nog in een bepaald tijdsbestek in de naaste toekomst mochten begaan, hen dan al van tevoren vergeven zouden zijn. Prompt daarop, begon de Katholiekek Kerk met de vervolging van Luther en die Christenen die zich van de misstanden binnen de kerk hadden laten overtuigen. Aldus openbaarde de Kahtolieke Kerk zich als de “Grote Hoer van Babylon”. Maar de naam alleen al, maakte tevens duidelijk dat de kerk inmiddels vele van de oud-Babylonische religieuze praktijken van het oude Babylon had overgenomen. Hier is een video waarin duidelijk wordt gemaakt dat het de Rooms-Katholieke Kerk is, wat eens het Babylon van de eindtijd zal zijn: https://www.youtube.com/watch?v=oUFhGQ4Do9s (“A Woman Rides the Beast – official version of the Berean Call”)

 

Het Babylon van de Eindtijd: Rome of … Jeruzalem? 

 

Uit de hierboven aangegeven video blijkt dat de Rooms-Katholieke Kerk een grote rol zal spelen als het Babylon van de eindtijd. Maar er is meer; wat nu niet zo algemeen bekend is, is dat ook Jeruzalem een grote rol zal spelen in het einde der tijden, een grotere rol dan dat de Katholieke Kerk zal spelen. En om die reden zullen we naar de Bijbel gaan. We zullen allereerst naar Openbaring 13 gaan. Johannes wordt daar een visioen getoond van een vreemd en vreselijk uitziend beest met zeven koppen en tien horens. (verzen 1-2) Nu zullen we het derde vers citeren:

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna”. 

Wat is nu de historische achtergrond van de symbolische beschrijving van dit ten dode toe verwonde hoofd maar wat veel later weer genas? Daarvoor moeten we terug de geschiedenis in; het is voor hen die de geschiedenis van Israël een beetje kennen, duidelijk dat het de Romeinse krijgsheer, Titus, was, die met zijn legioenen Jeruzalem en de tempel in 70 AD verwoestte. In 135 AD, kreeg de daaropvolgende Romeinse keizer, Hadrianus, te maken met een grote opstand onder de Joden. Elizabeth Dilling, had hier het volgende over te zeggen:

“Hadrianus was van 117 AD tot zijn dood 138 AD keizer van het Romeinse wereldrijk. In 132 begonnen de Joden met een opstand en voerden voor vier jaar een bloedige oorlog gedurende zijn anderszins vredige bestuur. De reden voor deze Farizeïsche opstand wordt verteld door Rodkinson (M. Levi Frumkin) in zijn Geschiedenis van de Talmud, onderdeel van de Engelse vertaling van de Talmud (1903 Boston): “Een van de grote oorzaken van de grote opstand tegen de Romeinen in die tijd, was het verbod op de studie van de Torah (Talmud) door de Romeinse regering. Zij rebelleerden hierbij geleid door” (Simon) “Bar Kochba. Rabbijn Aqiba” (Akiba) “was de eerste die zijn aanhanger werd en reisde van stad tot stad om er de Israëlieten aan te zetten te rebelleren. Het was daarom dan ook niet verrassend dat Hadrianus niet slechts tevreden was met de dood van de wijzen der Talmud maar eveneens de bedoeling had, de Talmud zelf te vernietigen. Hij bepaalde dat als een der oude rabbijnen een jonge rabbijn zou kwalificeren, beiden dan ter dood gebracht moesten worden daar hij geloofde dat met de dood van de oudere generatie de Talmud vergeten zou zijn, Israël zich met de naties zou assimileren en haar herinnering uitgewist zou zijn; daar hij zeer goed wist dat zolang de Talmud bestond, er weining hoop was opde assimilatie van de Joden met andere naties. Dit decreet werd echter niet uitgevoerd; de inspanningen van Hadrianus hadden geen succes. Hij zag dat de Talmud er nog altijd was, waardoor Israël als een nationaal en religieus geheel steviger dan ooit gevestigd werd. De Talmud kreeg haar voormalige invloed en macht weer terug. En de pupil van een der rabbijnen, “Rabbijn Judah de Nasi” (de “Prins”), werd de samensteller van de Mishna” (ofwel wetten der Talmud”. (Elizabeth Dilling in “The Plot Against Christianity” (Omni Publications), blz. 61)

Elders lezen we dit:

“Na de opstand van 115-117 CE, nam de Romeinse regering verschillende anti-Joodse maatregelen en leek het er op dat de oude natie vernietigd was. Toen keizer Hadrianus in 130 Judea bezocht, gaf hij opdracht tot de constructie van een nieuwe stad om de stad Jeruzalem, die Titus met de grond gelijk had gemaakt te vervangen. Het zou een Romeinse stad moeten zijn met een Romeinse tempel opgedragen aan de Romeinse oppergod, Jupiter. http://www.livius.org/articles/concept/roman-jewish-wars-8/?

Enkele jaren later zou Hadrianus er de rituele besnijdenis verboden hebben, wat uiteindelijk tot de opstand onder Simon Bar Kochba en zijn voornaamste aanhanger, rabbijn Akiva zou hebben geleid. Maar de wáre oorzaak van deze opstand zou de bouw van een Romeinse stad op de ruïnes van Jerzalem zijn geweest waardoor de tombe van koning Salomo dreigde in te storten; dit werd gezien als een Messiaans voorteken:

“Spoedig was geheel Judea in beroering gekomen en overal vertoonden Joden tekenen van opwinding, waren bij elkaar vergaderd en gaven blijk van grote vijandigheid tegen de Romeinen, deels door verborgen deels door openlijke acties; ook vele anderen vanuit andere volken sloten zich bij hen aan uit verlangen naar winst; eigenlijk zou men bijna kunnen zeggen dat de hele wereld hierdoor in beroering gebracht was”. 

“Volgens de christelijke kerkhistoricus Eusebius, beweerde Simon een verlichte persoonlijkheid te zijn die vanuit de hemel tot de Joden was neergedaald”. 

En weer verderop lezen we dat de Joodse Christenen heel ánder over Bar Kochba dachten:

“Niet iedereen was het met de visie van Akiba eens dat Simon de Messias was. De Joodse Christenen weigerden deze claim te accepteren. De christelijke auteur, Justinius de Martelaar, vertelde dat Simon de Christenen gebood, “te worden weggeleid naar een vreselijke straf” tenzij zij ontkenden dat Jezus de Messias was en de Man uit Nazareth zouden vervloeken”. 

Dit maakt weer duidelijk wat we al enige malen hadden gezegd nl. dat de vroege kerk vnl. vervolgd werd door Joden zoals ook het boek Handelingen leert. Verder lezen we dat de strijd tussen de Romeinen en de Joden zeer zwaar en wreed verliep, en een eind verderop lezen we dat Hadrianus er einelijk in geslaagd was, Judea aan zich te onderwerpen:

“Na de Joodse nederlaag trachtte Hadrianus het Judaïsme uit te roeien. De gevangenen werden ieder te Hebron en Gaza verkocht voor de prijs van een paard. Hij stond het de overwonnenen niet toe de Mozaïsche religie te leren en om boekrollen te bezitten. De provincie Judea werd in Palestina omgedoopt ; Jeruzalem werd Aelia Capitolina genoemd”. 

En zo leek het dat Hadrianus met zijn onderneming tegen de Joodse opstand geleid door Simon Bar Kochba (waarvan rabbijn Akiba meende dat die de langbeloofde Messias was), Israël een dodelijke slag had toegebracht; Israël zou nu in der eeuwigheid geen staat meer kunnen vormen. En zo werd op deze wijze die ene kop van het beest “als dodelijk gewond”. Daar Hadrianus zoals we hebben gezien, er achteraf niet in geslaagd was de Talmud teniet te doen en dat daardoor de Joden als een vaste eenheid er later sterker uit zouden komen dan tevoren, zou dit een van de redenen zijn dat de “dodelijke wond” weer eeuwen later genezen zou worden. En genezen deed die ook en wel op 14 mei 1948. En nadat later ook Jerzalem in handen van de Joden viel werd deze profetie in zin geheel vervuld.

 

Openbaring 17: de Vrouw op het Beest. 

 

Ondanks dat wat we hierboven besproken hebben, zijn er nochtans mensen die nog steeds menen dat het slechts de Katholieke Kerk zou zijn, die als de “Vrouw op het Beest” zoals we dit in Openbaring lezen, in aanmerking zou komen. We zullen dit eens samen lezen:

“En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens”. (Openbaring 17:1-7)

Zoals al eerder gezegd, zal ook de Katholieke Kerk een voorname rol in de eindtijd vervullen en tot dusver lijken deze verzen er hier op te wijzen. Maar we zullen echter vérder lezen en dan wordt het interessant:

“Het beest dat u gezien hebt, was, en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging der wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was, en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit”. (verzen 8-9)

Waar we hier nu op moeten letten, is het volgende: de woorden, “was, en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan”, wijzen er duidelijk op dat deze vrouw en dit “beest”er eens waren, daarna ophielden te bestaan, en wat later weer op zou komen. Zoals we al hebben uitgelegd, had Israël in de dagen van Trajanus een schijnbaar dodelijke slag toegebracht gekregen waarop het leek dat het nu met Israël en Jeruzalem voorgoed gedaan zou zijn; Israël zou hierna nooit weer een staat kunnen worden. Als staat was het nu van het wereldtoneel verdwenen. Maar eeuen later werd Israël op 14 mei 1948 toch weer een staat en later kwam ook Jeruzalem weer in bezit van de Joden. maar daar waar het de Katholieke Kerk aangaat,was dit aanvankelijk het Romeinse Rijk. Dit verdween niet maar maakte later echter een transformatie door, waardoor het zich transformeerde in de Katholieke Kerk. Dus eigenlijk is deze kerk in tegenstelling met Isaël en Jeruzalem er vanaf de stichting van het Romeinse Rijk tot nu toe altijd al geweest; die maakte slechts een transformatie mee en wel in deze dat de oude Caesars pausen werden! Dan krijgen we de woorden, “dat was, en niet is, hoewel het er toch is”. En het is hier dat het een beetje paradoxaal en wat tegenstrijdig lijkt te worden; hoe kan iets er nu níet en er toch tegelijkertijd ook weer wél zijn? Daarvoor moeten we naar wat de apostel, Paulus, ooit eens zei:

“Want het geheheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam”. (2 Thessalonicenzen 2:7)

Wát Paulus hier zei, was dat hoewel Israël en Jeruzalem er als zodanig spoedig niet meer zouden zijn, het geheimenis met betrekking tot Babylon al in zijn tijd onderhuids actief was. In het openbaar zouden Israël en Jeruzalem dus spoedig verdwijnen, onder de oppervlakte was het “geheimenis van de wetteloosheid” om die veel leter weer te doen herrijzen, al actief.

 

De Vrouw op de Zeven Bergen. 

 

Zij die ook nu nog vol zouden willen houden dat het alleen de Katholieke Kerk zou zijn die gesymboliseerd wordt met deze vrouw, zullen erop willen wijzen dat Rome (het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke Kerk) gebouwd is op zeven bergen. Ook dit hoeft niet onjuist te zijn, maar … naar we nu weten, is dat ook Jeruzalem op zeven bergen is gebouwd, en die hebben ook nog ieder een naam: de Olijfberg, Scopus-berg, berg Sion, berg Moria (Tempelberg), Golgotha, berg van Mozes en de Herzl-berg. Dus zeven in getal. Aldus hebben we hier de “Vrouw op de Zeven Bergen”. 

 

De Apostel Petrus: Groeten uit Babylon. 

 

Weer en ander bewijs dat het Jeruzalem is, wat in aanmerking komt als de “grote hoer van Babylon, vinde we in de eerste zendbrief van de apostel, Petrus. Zoals ook Paulus gewoon was, eindigde ook Petrus zijn brieven met een groet aan degenen aan wie hun brieven gerich waren. In 1 Perus 5:13 lezen we het volgende:

“U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus mijn zoon”. 

Zover bekend is Petrus zelf nooit in het oude Rome geweest. Het was Paulus die er ooit eens voor de Romeinse keizer terecht zou staan. Maar waar bevond Petrus zich dan toen hij zijn brief met deze begroeting eindigde? In Jeruzalem. Dat was in die tijd een soort van overkoepelende kerk. In Handelingen 8 lezen we de geschiedenis over Simon de tovenaar in Samaria en dat er vele Samaritanen (inclusief Simon zelf) het Evangelie geloofden. Dan lezen we:

“Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen”. (verzen 14-15)

Dus blijkt ook hier weer dat het Jeruzalem is, wat destijds het hoofdkwartier van de apostelen was maar wat door de apostelen beschouwd werd als Babylon, en wat zich in de eindtijd eens als het “geheimenis van Babylon” zal openbaren.

 

De Verenigde Staten: het “Nieuwe Babylon”. 

 

Eén van de koningen die nu al lange tijd zijn macht aan het beest gegeven heeft, is Amerika. Amerika ofwel de Verenigde Staten, werd tijdens een interview tussen Texe Marrs en de nu enige tijd geleden overleden Michael Collins Piper, het “Nieuwe Babylon” genoemd. Tijdens dit interview uit 2009, maakte Piper (die hierover destijds een boek over had geschreven, “The New Babylon. Those Who Reign Supreme. A Paronamic Overview of the Historical, Religious And Economic Origins of The New World Order” (American Free Press) Juni 2009), duidelijk dat het de Joodse bankiersdynastie, de Rothschilds zijn, die via talloze instellingen en organisaties enorme macht en invloed in Amerika hadden verkregen en hoe zij die enorme macht nu gebruiken. Hoe dit allemaal in elkaar zit, is hier te beluisteren: remnantradio.org/Archives/audio/TM2009/Texe marrs 4309 – The New Babylon.mp3 En hiermee wordt duidelijk dat we hier nóg een natie hebben die een grote rol zal spelen (hoewel dit dit eigelijk reeds lang doet achter de schermen!) Zoals bekend is, spreekt Amerika altijd zonder uitzondering haar veto uit tegen elke VN-Resolutie waarbij Israël bekritiseerd wordt vanwege haar behandeling van de Palestijnen. En hiermee wordt op verhulde wijze duidelijk dat de Verenigde Staten onafscheidelijk met Israël verbonden zijn; deze twee vormen daarom dan ook als het ware één entiteit! En het hele Amerikaanse Congres bevindt zich (met misschien enkele schaarse uitzonderingen daargelaten) in de macht van de Amerikaans-Joodse lobby. Deze lobby heeft onder de leiding van de Rothschild-dynastie vnl. veel macht over de Amerikaanse economie (en die van de meerderheid van de overige landen der wereld; hieronder meer.)

 

Jeruzalem: Haar Economische Ondergang & Haar Schuld aan het Bloed van de Profeten. 

 

In Openbaring 18 lezen we over de val en ondergang van Babylon. De kooplieden zullen onder degenen zijn, die getuige zullen zijn van de ondergang van Babylon; nadat de stad gevallen is, zal niemand meer hun koopwaar kopen bestaande uit “goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen en scharlaken” enz:

“De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand staan uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest”. (verzen 15-19)

En in het laatste vers van dit hoofdstuk, lezen we er dit:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden”. (vers 24)

Hoewel ook de Katholieke Kerk gedurende haar geschiedenis vele Christenen heeft vervolgd (hierbij valt te denken aan o.a Maarten Luther die meer dan 500 jaar geleden de Reformatie begon), is er in de geschiedenis maar één volk wat haar eigen profeten heeft vervolgd en omgebracht: het volk Israël. En de Heere Jezus zei het destijds enige tijd voordat Hij door de Joden overgeleverd zou worden aan de Romeinen om door hen gekruisigd zou worden:

“Jeruzalem, Jeruzalem, U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaal heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheüs 23:37-29)

En in het Evangelie naar Lukas sprak Jezus toen Hij Jeruzalem naderde, deze woorden:

“En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend”. (Lukas 19:41-44)

En wat dit laatste betreft, hebben we gezien wat keizer Hadrianus gedaan had. Het was hij die, naar men meende, Jeruzalem de “dodelijke wond” had toegebracht, waarmee het met Israël en Jeruzalem voorgoed afgelopen zou zijn. Maar in mei 1948 en later toen Jeruzalem weer in het bezit kwam van de Joden, werd die dodelijke hoofdwond weer genezen.

 

De Derde Engel: God Wreekt het Vergoten bloed van Zijn Profeten & Heiligen. 

 

In Openbaring 16 lezen we over zeven engelen die in de eindtijd de “schalen van de toorn van God” over de aarde uit zullen gieten; over de derde engel met zijn schaal der toorn Gods lezen we het volgende:

“En de derde engel goot zijn schaal uit in  de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig”. (verzen 4-7)

Op deze wijze wreekt God het bloed van Zijn heiligen en profeten die door een intussen volkomen goddeloos geworden wereld op instructies vanuit Israël en Jeruzalem werden vervolgd en gedood.

 

Jeruzalem: eens de Symbolische “Vrouw van God”, Later de “Hoer van Babylon”. 

 

Zoals gezegd zag Johannes dat de “hoer van Babylon” bekleed was met “purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels:. Diezelfde “vrouw” zien we ook weer in het bijbelboek Ezechiël waar zij dan de symbolische “vrouw van God” is. (Ezechiël 16) God sprak Jeruzalem door de mond van de profeet aan door haar in herinnering te brengen, hoe Hij haar had gevonden als een weggeworpen en verwaarloosd kind wat echter door Hem werd aangenomen en opgevoed, het verschoond en daarna met olie gezalfd had, en:

“Ik trok u kleurrijke geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde, en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE”. (verzen 10-14)

Maar in de verzen die daarop volgen, zien we dat het mis gaat; Jeruzalem waarvan de mare zich onder de heidense volken uitgebreid had vanwege haar uitzonderlijke schoonheid, verviel tot geestelijke hoererij door zich te vermengen met de volken die er gruwelijke normen en waarden op nahielden door er o.a hun kleine kinderen aan de Moloch te offeren. (verzen 15-34):

“U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg , dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan?” (verzen 20-21)

Om die reden zou God Jeruzalem dan ook oordelen en wel door haar (geestelijke) “minnaars”:

“Daarom hoer, hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt, met allen die u gehaat hebt, bijeenbrengen, ja, Ik zal hen van rondom bijeenbrengen  en Ik zal uw schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw naaktheid zullen zien. Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloedvergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en na-ijver. En Ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoogten omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken. Zij zullen uw huizen met vuur verbranden. Voor de ogen van vele vrouwen zullen zij strafgerichten over u voltrekken. Dan zal Ik u laten ophouden een hoer te zijn en u zult ook geen hoerenloon meer geven. Zo zal Ik Mijn grimmigheid op u doen rusten en Mijn na-ijver zal van u wijken. Dan zal Ik tot rust komen en niet meer toornig zijn. Omdat u niet gedacht hebt aan de dagen van uw jeugd en Mij met al deze dingen onzet hebt, zie, daarom zal Ik ook uw weg op uw eigen hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere HEERE, zodat u zich met al uw gruweldaden niet meer schandelijk gedragen zult. (verzen 35-43)

God zou, nadat zijn “vrouw”, Israël en Jeruzalem, nadat het voor lange tijd geestelijke hoererij gepleegd zou hebben met haar “minnaars” (de vreemde heidense volken), hen gebruiken om haar te oordelen en te straffen voor al het kwaad wat zij met deze volken gepleegd had. Dit nu, zien we ook weer terug in het boek Openbaring, waar we de verklaring van de tien horens van het beest lezen:

“En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam,maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert  over de koningen van de aarde”. (Openbaring 17:12-18)

Hier zien we ongeveer hetzelfde als wat we gelezen hebben in het boek Ezechiël; in beide gevallen pleegt de “vrouw”, Jeruzalem geestelijk overspel met haar “minnaars” (Ezechiël) en met “de koningen van de aarde”. (Openbaring) In het laatste geval hebben deze koningen eerder hun macht aan het beest (Israël) overgedragen waardoor zij de heersende grootmacht op aarde zal zijn. Daarna echter, zal God het echter in de harten van deze koningen geven dat zij zich uiteindelijk tegen Israël en Jeruzalem zullen keren en hen o.a. met vuur zullen verbranden, iets wat we eerder ook in Ezechiël zagen. In Ezechiël zagen we tevens dat nadat God Jeruzalem via haar “minnaars” geoordeeld zou hebben, Hij dan tot rust zou komen en Zijn toorn van haar zou wijken. En dit geeft aan dat er in die tijd een klein Joods overblijfsel zou zin, wat zich na het oordeel alsnog tot Hem zou bekeren. Zo zal het ook gaan na het oordeel van de “hoer van Babylon” als God Zijn voornemen door de tien koningen eenmaal ten uitvoer zal hebben gebracht.

 

Het Beest & de Tien Koningen vs het Lam en de “Geroepenen, Uitverkorenen en Gelovigen”. 

 

In Openbaring zien we ook dat het beest en de tien koningen oorlog zullen voeren tegen het Lam (Jezus Christus), “en zij de samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen”. Voor hen die de Bijbel kennen is het geen geheim dat zowel de vroege als de latere kerk regelmatig een felle strijd te voeren had tegen de niet-christelijke Joden; het boek Handelingen (waar we het al vaker over gehad hebben) geeft hier verschillende voorbeelden van. En deze strijd heeft zich in de daaropvolgende eeuwen (vaak achter de schermen) voortgezet. Die zal in de eindtijd die ook wel de Grote Verdrukking wordt genoemd, een hoogtepunt bereiken. We zullen hierbij het voorgaande vers, 3, uit Opebaring 13 herhalen waarna de de rest van de verzen zullen citeren opdat het verband dan duidelijk zal worden

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen”. (Openbaring 13:3-10)

Zoals al aangegeven is de “kop” die de dodelijke wond onvangen had maar veel later weer genezen werd, een symbool voor Israël en Jeruzalem; keizer Hadrianus bracht hen een dodelijke wond toe maar eeuwen later werd Israël weer een staat. Nu, het feit dat de gehele aarde met ontzag dit beest achterna ging, heeft de volgende betekenis: velen beschouwen dat wat er in mei 1948 gebeurde, als een groot wonder van God: de stichting van Israël als staat. Maar uit het geciteerde gedeelte van Openbaring is duidelijk op te merken dat het de “draak” is, die aan dit beest zijn macht gegeven had. Dus kan het niet anders dat deze gebeurtenis opgezet is door satan, de duivel. Degenen die echter menen dat deze gebeurtenis door God zou zijn gecreëerd, gaan het beest vol ontzag achterna waarbij zij de vraag stellen wie er dan oorlog tegen zou kunnen voeren. Zij wijzen dan op het feit dat Israël o. a. de oorlogen tegen haar Arabische buurlanden in het verleden gewonnen had en dit dan toeschrijven aan de interventie door God. Daar zij dit dus alzo geloven, menen zij dat Israël nog altijd Gods uiverkoren volk zou zijn. We lezen echter ook dat het beest zijn mond opende om grote lasteringen tegen God te spreken. En als we dan naar de vlag van Israël kijken waarop we op een witte achtergrond zowel boven als onder de bekende blauwe zespuntige ster de twee blauwe balken zijn, dan weten we dat het hier om het symbool van de afgod, Remphan, gaat. En dit is dan weer de duivel, satan. En hiermee wordt dan nog eens benadrukt dat het de draak is, die zijn macht aan het beest gegeven heeft en iet God. Verder lezen we dat het beest macht gegeven is, oorlog te voeren tegen de heiligen. En hóe het dit tegenwoordig doet, wordt o.a. duidelijk hoe men er in Israël over Christus Jezus denkt: https://zionistreport.com/2016/01/video-mocking-jesus-on-israeli-zionist-tv/ zie ook: http://www.realjewnews.com/?p=651 (“How The Jews Mock Jesus Christ | Real Jew News”) Zo wordt Jezus er in Israël gezien! Maar al tijdens de kruisiging dreven degenen die voorbijgingen terwijl Jezus lijdend en stervend aan het kruis hing, de spot met Hem:

“En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren”. (Mattheüs 27:39-44)

 

“Als U de Zoon van God Bent, …” 

 

Let nu eens op de woorden, “Als U de Zoon van God bent..” Zijn dit niet dezélfde woorden die satan ooit een sprak tijdens de verzoeking van Jezus in de woestijn? Lees maar mee:

“Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen Hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken”. (Mattheüs 4:5-7)

De stem waarmee satan Jezus destijds in de woestijn aansprak om Hem in verzoeking te brengen om zo het verlossingsplan wat God met de mensheid had teniet te doen, was weer te horen uit de mond van de voorbijgangers, schriftgeleerden en Farizeeën toen Jezus aan het kruis hing. Een laatste poging om Hem te verzoeken opdat Hij van het kruis af zou komen waardoor Gods verlossingsplan alsnog teniet zou worden gedaan. Maar net zoals Jezus de verzoeking van satan in de woestijn weerstond, deed hij dit ook terwijl Hij zwaar lijdend aan het kruis hing.

 

De Babylonische Talmud. 

 

We hebben gezien dat Hadrianus getracht had de Talmud te vernietigen maar dat hij daar achteraf niet in geslaagd was. En wat het Babylonische Israël en Jeruzalem betreft, weten we dat het tijdens de Joods-Talmudische Wereldorde de Babylonische Talmud zal zijn, die er voor de Joodse elite de dagelijkse handleiding zal zijn. Israël zal dan een Wereldstaat zijn met Jeruzalem als hoofdstad der wereld. Wat de Katholieke Kerk betreft (die tijdens deze heerschappij ook een grote rol zal spelen) wordt weleens gezegd dat “alle wegen naar Rome leiden”. Maar zoals we gezien hebben, is het Babylon van de eindtijd meer van toepassing op Israël en met name Jeruzalem. Nu, vóórdat Gods eindoordeel over Israël en Jeruzalem zal komen, zullen dan voor een tijd, “alle wegen naar Jeruzalem leiden”. 

 

De Talmud: de Vliegende Boekrol. 

 

De profeet, Zacharia, beschrijft in zijn gelijknamige boek o.a. zeven visioenen die hem door God getoond werden. In het zesde visioen wat de profeet te zien kreeg, schreef hij het volgende:

“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte toen el. Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in Mijn Naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen”. (Zacharia 5)

Wat we hier lezen, is dat God een vloek uit zou doen gaan “over heel het land”, waarmee uiteraard Israël mee bedoeld wordt. Maar -en we moeten dit goed onthouden- die “vloek” is hoewel het God is Die die uit liet gaan, Hij er hier echter niet de auteur noch de uitvinder ervan is! Hij liet het eerder toe, dat die eenmaal over Israël uit zou gaan. Dit nadat Israël keer op keer geweigerd had naar Hem te luisteren. Deze “vliegende boekrol” nu, is de Babylonische Talmud. Die zou in het huis van de dief en van hem die een valse eed af zou leggen, verblijven; het is geen geheim dat de Talmud leert dat het voor een Talmudische Jood toegestaan is het bezit van anderen in te nemen en dat het zweren van een valse eed door een Talmudische Jood tegenover een niet-Jood, toegestaan is. Degenen die deze dingen doen, zullen zoals de profetie in Zacharia duidelijk maakt, weggevaagd worden. De Talmud is er hier de oorzaak van en was ook de oorzaak dat Hadrianus de Joden in Judea er wegvaagde! De Talmud zal er echter ook de orzaak van zijn dat het grote oordeel Gods eens over Israël en Jeruzalem (maar tevens over de Verenigde Staten en de rest van de wereld) zal komen.

 

Rick Wiles: een Schokkend Persoonlijk Getuigenis. 

 

Dan hebben we hier het schokkende getuigenis van Rick Wiles van TruNews kort nadat hij vanuit Betlehem weer naar de Verenigde Staten was teruggekeerd. Wiles (die zelf Christen is) vertelde dat hij er van de Palestijnse Moslims een vriendelijke ontvangst had gekregen. Maar wat hem echter het meest verbijsterd had, waren de onmenselijke omstandigheden waaronder de christelijke Palestijnen dankzij de wrede Israëlische bezetting er gedwongen waren te leven. En dit was slechts mede mogelijk gemaakt door het christenzionisme. Hier is de video plus de beschrijving te zien en te lezen van het bewogen getuigenis wat hij hieromtrent gaf: https://www.trunews.com/stream/rick-wiles-christian-zionsms-sin-of-displacement-theology

 

Geen Palestina? 

 

De christenzionisten staan erom bekend onverdroten en ononderbroken te verkondigen dat er eigenlijk nooit iets als Palestina zou zijn geweest; het land wás Israël, wás van Israël en de Palestijnen waren in hun ogen eigenlijk geen volk. Maar het was Rick Wiles, die meedeelde dat Palestina er al in Oud-Testamentische tijden was: en hij verwees hierbij naar het Oud-Testamentische boek, Joél: 

“En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven”?  (Joël 3:4, oude Statenvertaling)

Toegegeven, Palestina komt hier in nogal een negatief daglicht te staan om wat het eeuwen geleden met “De kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem” deed, (vers 6) maar dit is nu weer vele eeuwen geleden. Nochtans was Palestina er al in Oud-Testamentische tijden aanwezig. Voor degenen onder de christenzionisten die desondanks wat hier staat, toch zouden willen blijven roepen dat er nooit een Palestijns volk geweest zou zijn, zouden we hen dan ook graag op Joël 3:4 willen wijzen.

 

Een Wereldwijde Opwekking? 

 

Binnen een groot deel van de charismatische beweging heerst al lange tijd de opvatting dat God in de toekomst een wereldwijde opwekking zal bewerkstelligen. Dat is een wereldwijde revival waarbij er tallozen uit vele verschillende landen tot geloof in Jezus zullen komen. Aanvankelijk hadden we daar moeite mee daar we in 2 Timotheüs 4 het volgende lezen:

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het oor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” (2 Timotheüs 4:3-4)

En het lijkt hier meer op een massale afval van het christelijk geloof te gaan dan dat er een globale revival zou komen. Maar in die tijd, nu vele jaren geleden, wisten we dan ook niet wat de Bijbel wérkelijk over Israël, Jeruzalem, Babylon en de eindtijd te zeggen had. Om die reden zijn we dan ook deels van mening veranderd. Ja, deels, want wij vermoeden zeer sterk dat er vroeg of laat een dergelijke revival plaats zou kunnen vinden maar dat die echter niet door God bewerkstelligd zal zijn! Een van de voornaamste leerstellingen die er nu in de vele kerken zowel in Amerika als in Europa verkondigd wordt, is het christenzionisme. En als dit naar gelang aan macht en invloed toe zal nemen, zou dit later inderdaad uit kunnen lopen op een revival. Aangezien dit christenzionisme een ketterse, racistische en duistere doctrine is, zou hier echter veeleer sprake kunnen zijn van de massale en wereldwijde afval van het bijbels christelijke geloof verhuld als een revival kunnen zijn, waarvoor Paulus lang geleden reeds gewaarschuwd had: 

‘Laa niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag” (de dag van de wederkomst van Christus Jezus) “komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”. 2 Thessalonicenzen 2:3-4)

En deze wereldwijde afval van he christelijk geloof zal vnl. worden veroorzaakt door het christenzionisme waardoor de “zoon van het verderf” de kans zal krijgen zich te openbaren en hij zichzelf als God vertonen zal.

 

Valse Messiassen in de Joodse Geschiedenis. 

 

De Joodse geschiedenis verhaalt over vele Messiassen die er zich in he verleden hadden geopenbaard zoals al de beschreven Simon Bar Kochba maar ook om maar een ander te noemen, Sabbatai Zevi, die zich in het jaar, 1666 openbaarde.Een opmerkelijk jaartal daar het getal van het komende beest 666 zal zijn! Onder de Joden van zijn tijd kreeg hij meer dan een miljoen aanhangers. Later bleek dat hij een bedrieger was en gedwongen werd, zich tot de Islam te bekeren en viel zijn beweging uiteen. En zo zijn er meer valse Joodse Messiassen geweest. Na Zevi kwam er een ander, Jakob Frank Leibowicz. Uit hem zijn de Sabbateaanse Frankisten (waarvan ook de Rothschilds van afkomstig zijn) voortgekomen; Gersom Scholem, een Joodse geleerde, zei van Jakob Frank dat hij het “meest huiveringwekkende fenomeen van de geschiedenis” was. Daarna kwamen de Domneh-Joden. Hier is een video waar het een en ander over wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=AQEwfERhyKQ (“The Sabbatean Frankist Khazarian Mafia”) Het zal daarom dan ook niet vreemd zijn dat de Messias van de eindtijd beter bekend als de antichrist, eveneens een Sabbateaans-Frankistische Jood zal zijn. En die zal zich uiteindelijk openbaren als de afval van het christelijke geloof al vergevorderd zal zijn.

 

Nawoord.

 

Wat we hier nu allemaal hebben besproken, is voor vele goede en innemende Joodse medemensen (die er immers ook zijn!) vokomen onbekend. Ook zij voelen zich verbonden met de staat Israël en Jeruzalem en op zich is dit geen probleem; er zijn wel meer mensen die zich verbonden voelen met hun land van herkomst. Het is echter wél een probleem dat onze Joodse medemensen zich in hun onwetendheid hebben verbonden met de verkeerde! Het is daarom dan ook zo belangrijk dat voorál zij goede voorlichting zullen krijgen! En die zullen zij beslist niet krijgen van de vele christenzionisten onder ons! Het zijn voornamelijk deze laatsten die hoewel zij béter behoorden te weten, een staat en stad in hoge ere houden waar men een grote hekel aan Christus Jezus heeft; waar de christelijke minderheid regelmatig blootgesteld wordt aan vervolging door orthodoxe Joden. En als we ons dan nog eens even het artikel in herinnering brengen wat Dirk van Genderen eens geschreven had onder de titel, “Wie Joden minacht vervloekt hen al”, dan is dit natuurlijk helemáál te gek voor woorden. We zouden hem dan ook eens de vraag willen stellen:

 

“Weet u hoe Christus Jezus (waarin ook u zegt te geloven), er in Israël bespot en belachelijk gemaakt wordt? Weet u soms ook hoe de christelijke minderheid er regelmatig te lijden heeft onder vervolging van orthodox-Talmudische Joden? En: zou het dan niet eens goed zijn om de censuur die u op uw website hebt ingesteld waardoor u het onmogelijk hebt gemaakt dat reageerders er naar andere websites zouden kunnen verwijzen, op te heffen? Naar die sites waarvan we hierboven de link hebben gegeven opdat ook zij kunnen zien hoe Jezus er zo belasterd, belachelijk en er te schande wordt gemaakt? Wie, Mr. van Genderen, minacht nu wie? Zijn het zij die naar uw mening de Joden minachten die hen dan al op deze wijze vervloeken? Wat dan aangaande Jezus Die er in Israël door de Israëlische media zo wordt geminacht en vervloekt? Wat aangaande de christelijke minderheid die er regelmatig wordt vervolgd en als zodanig vervloekt wordt? Wanneer zullen eens bij u de schellen van de ogen vallen zodat u de waarheid eens zult gaan zien? Hetzelfde is natuurlijk ook van toepassing op christenzionisten zoals Jeroen Bol, Feike ter Velde, Jan van Barneveld, Ben Kok en vele, vele anderen die we hier hebben. Al die jaren hebt u gemeend God een grote dienst te bewijzen door Israël en Jeruzalem fanatiek te steunen en tegelijkertijd te zwijgen over de ronduit wrede behandeling die Israël de Palestijnen (waaronder ook Christenen!) nu al sinds jaren geeft! Sterker nog, zij worden beschouwd als terroristen! In dit geval hebt u altijd de vijand van Christus Jezus gsteund en bemoedigd maar u hebt hier er tegelijkertijd bij tevens de christelijke Palestijnen die toch eigenlijk onze broeders en zusters in het geloof zijn, bekritiseerd omdat zij wat hun terechte kritiek op Israël aangaat, “haat gesproken zouden hebben over Israël.” Zoals hierboven uitgelegd zal er eens een godsoordeel over Israël en Jeruzalem komen zoals de wereld nog nooit tevoren heeft gezien. Het is dan ook van harte te hopen dat de ogen van u allen voortijdig open zullen gaan opdat ook ú niet onder dit zware oordeel terecht zal komen. 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 23 Juni 2018.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.