Dirk van Genderen; de Gemeente te Smyrna; Wat Bijbelstudie; de Talmudist “Troost Mijn Volk” & de Voormalige Talmudist Yossi Gurvits.

Recent hebben we weer eens een bezoek gebracht aan de site van Dirk van Genderen. Een van zijn artikelen ging nu o. a. over de christelijke Kerk te Smyrna. (Openbaring 2:8-11) Dit was een van de zeven kerken die in hun tijd ieder een brief kregen van Christus Jezus via de apostel, Johannes. (Openbaring 2 en 3) Van Genderen die hier een serie aan gewijd heeft, schreef dus ook over de brief aan Smyrna. https://www.dirkvangenderen.nl/2018/09/21/smyrna-arm-en-toch-rijk/#more-4066 In dit artikel spreekt Van Genderen over voorganger, Andrew Brunson, van de Opstandingskerk in de Turkse plaats, Izmir (het vroegere Smyrna. 

 

Over Joden “Naar het Vlees”, Joden “Naar de Geest” & De “Synagoge des Satans” Geen Synagoge des Satans? 

 

In deze brief aan de Kerk te Smyrna beschrijft Jezus via de hand van Johannes de vervolging en het lijden, waar deze Kerk in haar tijd aan blootgesteld was. En Johannes kreeg opdracht op te tekenen, wie diegenen nu wel waren, die voor dit lijden verantwoordelijk waren:

“Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens”. (Openbaring 2:9-10)

Het gaat hier dus om Joden die weliswaar beweerden Joden te zijn. Maar hoewel zij er wel overeenkomstig zo uitzagen en o. a. de wet der besnijdenis onderhielden, wáren zij dit gewoon niet. Maar … wat waren nu dan échte Joden? Dit maakte de apostel, Paulus,duidelijk in zijn zendbrief aan de Romeinse Christenen:

“Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geeest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God”. (Romeinen 2:28-29)

Zo maakt Paulus duidelijk dat iemand pas een wáre Jood is, als hij dit naar het hart is. Uiterlijke kenmerken zoals het onderhouden van de lichamelijke besnijdenis (zoals dit bij orthodoxe Joden nog altijd plaatsvindt bij Joodse jongetjes van acht jaar), hebben geen enkele waarde. In Openbaring 3:20 lezen we hoe Jezus aan de “deur” staat om binnengelaten te mogen worden:

“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij”. 

Vanaf zowat het begin is dit geestelijk verklaard als volgt: Jezus staat aan de deur van ieder mensenhart; Hij verlangt dat de mens Hem zal accepteren als de eniggeboren Zoon van God, Die de zonden aller mensen op Zich genomen heeft. Als een mens Hem op een bepaald moment in zijn/haar leven als zodanig zal aanvaarden, komt Jezus (geestelijk) in zijn/haar hart wonen. Zo iemand is dan niet langer een niet-gelovige, maar een Christen. En hier wordt dan ook duidelijk dat het hier om het hart van de mens gaat; zo iemand wordt dan ook op geestelijke wijze besneden. Leggen we deze kennis nu naast datgene wat Paulus in Romeinen 2:28-29) zei, dan wordt het eveneens duidelijk dat diegene die Jezus in zijn/haar hart heeft geaccepteerd, een wáre Jood is! Dus, niet híj is een Jood, die uiterlijk aan de kenmerken zoals de lichamelijke besnijdenis voldaan heeft, maar hij, die Christus Jezus in zijn/haar hart heeft uitgenodigd! En die laatste is dan een wáre Jood! En nu wordt het ook duidelijk wat dat voor Joden waren, die van “de synagoge des satans”: Joden die dit uiterlijk, naar het “vlees” (de lichamelijke besnijdenis) waren, maar die dit niet naar het hart, naar de geest waren! Maar dit is niet wat Van Genderen zegt; volgens hem kónden dit geen échte Joden  zijn geweest zoals hij hieronder beweert. Maar het waren zíj. die de vroege Kerk nu zo vervolgden en verdrukten zoals Jezus dit zo verwoordt in verzen 9 en 10 van Openbaring 2. Dirk van Genderen behandeld deze verzen zeer kort, en schrijft hier dan vervolgens dit over:

“Speciale aandacht vraag ik hier voor vers 9. Daar lezen we’Ik ken uw werken, verdrukking en armoede -u bent echter rijk- en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.’ Ze zijn arm, maar toch rijk in de HEERE. Geestelijke rijkdom is zoveel meer waard dan aardse rijkdom. Meestal wordt vauit deze tekst geconcludeerd dat de lastering tegen deze gemeente van Joden kwam, die hier ook nog eens ‘een synagoge van de satan’ zouden worden genoemd. En wat is dan het gevolg? Zo wordt het Joodse volk nog weer eens extra neergezet als de vijand van het kruis en vijand van het evangelie. 

Let op dat deze tekst nadrukkelijk zegt dat deze mensen wel zeggen dat zij Joden zijn, maar ze zijn het niet! Leest bijna iedereen hier overheen? Laten we daar niet langer aan meedoen maar lezen wat er staat en zeggen wat er staat. Deze lasteraars zeggen wel dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Zo staat het er toch! Misschien waren het wel heidenen of mensen die eerder deel uitmaakten van de gemeente, die toegetreden waren tot het Judaïsme en zich nu keerden tegen de gemeente. Misschien eisten ze wel van deze gelovigen uit de heidenen dat ze zich lieten besnijden en zeiden erbij dat ze anders niet behouden konden worden.” 

Wat we hier lezen gaat alle menselijke verstand te boven! Volgens Van Genderen konden die Joden van de “synagoge des satans” gewoonweg geen Joden zijn! Maar, zo maakt hij verder duidelijk, werd dit wel uit deze versen geconcludeerd. Nee, “Misschien waren het wel heidennen of mensen die eerder deel uitmaakten van de gemeente, die toegetreden waren tot het Judaïsme” (en dus dan ook Joden waren geworden!-TN), “en zich nu keerden tegen de gemeente” (en de gemeente, de Kerk van Jezus aldus zwaar vervolgden zoals wij dit nu al lange tijd zeggen!) En daar zou het volgens Van Genderen niet gebleven kunnen zijn: “Misschien eisten ze wel van de gelovigen uit de heidenen dat ze zich lieten besnijden en zeiden ze erbij dat ze anders niet behouden konden worden”. Maar … dat is nu precíes wat we in Handelingen 15 lezen:

“En sommigen, die afgekomen waren van Judéa, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt, naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Bárnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Bárnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag”. (Handelingen 15:1-2)

De mensen die wilden dat de heidenen (niet-Joden) zich naast hun geloof in Jezus ook nog eens lichamelijk zouden laten besnijden, waren authentieke Joden naar het vlees! Die Joden zelf, wáren geen “heidenen”! En terwijl Paulus en Bárnabas op reis gaan en tenslotte in Jeruzalem gearriveerd zijn, vertellen zij er de apostelen en oudsten wat God voor grote dingen onder de heidenen gedaan heeft (verzen 3-4),

“Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen. om op deze zaak te letten”. (verzen 5-6)

Het gevolg is een rumoerige vergadering die niet zonder heftige discussie verloopt. (verzen 7-18) Maar uiteindelijk komen zij eruit:

“Daarom oordeel ik” (zegt de apostel, Jakobus), “dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere; Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed”. (verzen 19-20)

Deze Farizeeërs nu, waren échte Joden, nét zoals zij van “de synagoge des satans”. Deze laatsten wáren geen “heidenen” zoals Van Genderen meent. En nu wordt ook duidelijk, waaróm de Christenen te Smyrna zo zwaar vervolgd werden door deze “synagoge des satans”: Net zoals de Farizeeën in Handelingen 15, wilden ook de Joden van deze “synagoge” de Christenen te Smyrna dwingen, zich lichamelijk te laten besnijden en de wet van Mozes te onderhouden! In het geval van de Farizeeën in Handelingen 15 werd hen dit echter door Paulus, Bárnabas, de apostelen en oudsten te Jeruzalem verhinderd! Als Van Genderen nu de moeite had genomen om ook al déze verzen in ogenschouw te nemen, had hij geweten móeten hebben dat de leden van de “synagoge des satans” Joden en geen heidenen waren. Dat deed hi echter niet. Zo presteert Van Genderen het om daar waar het in zijn artikelen over Joden, Israël (of beiden gaat), om Joden steeds weer uit de (bijbelse) vuurlinie te houden; het wáren en zíjn altijd weer die “boosaardige heidenen” (niet-Joden en vnl. de christelijke Kerk natuurlijk!), die de grote boosdoeners waren en nog steeds zijn. Ongelooflijk, wát een stupiditeit! En dát nu er via het internet (en niet via de pro-Zionistische liegende mainstream media & pers), steeds meer van de gruweldaden van Israël tegen de Palestijnen (w.o. ook Christenen) openbaar worden! Maar wacht, het kan nog mooier.

 

“Joden en Heidenen” & Polycarpus. 

 

Aan het begin van het artikel van Van Genderen, lezen we dat Brunson gearresteerd werd vanwege zijn (vermeende) bertokkenheid bij de poging tot staatsgreep tegen Erdogan, de huidige Turkse president. In verband hiermee schrijft Van Genderen iets over Polycarpus, een christelijke voorganger die in zijn tijd de leider van de gemeente te Smyrna was. Nu was daar destijds de Romeinse consul, die beloofde dat Polycarpus (die op dat moment kennelijk gevangen zat), de vrijheid indien hij Christus zou verloochenen. Die weigerde dit te doen, waarna Van Genderen dit schrijft:

“Joden en heidenen eisten de brandstapel”. 

Ziet u, hoewel Van Genderen iets verderop ontkent dat die leden van de “synagoge des satans” werkelijk Joden geweest zouden zijn, schrijft hij eerst dat zowel Joden en heidenen” de brandstapel eisten! De man moet volkomen verward in zijn denken zijn! Ongelooflijk; wat Van Genderen al niet doet om het Woord van God op misleidende wijze te interpreteren, al was het alleen maar om Joden steeds weer de hand boven het hoofd te houden! En vergis je niet: zowel Van Genderen en andere gelijkgezinden hebben dit steeds weer opnieuw gedaan en blíjven dit schijnbaar ook doen!

 

De Hr. “Troost Mijn Volk”, de Joden en de Interpretatie van de Bijbel Overeenkomstig Hun “Eigen Achtergrond”. 

 

Zoals dit het geval is, waren er ook hier de verschillende reageerders actief, die hun eigen mening het artikel hadden (eigenlijk hebben zij elk eenzélfde mening en die is altijd pro-Joods en pro-Israël, maar dit even terzijde!) Nu was daar ook weer iemand aanwezig die er al eens eerder in beeld was geweest nl. Dhr. “Troost Mijn Volk”. En zijn reactie was als volgt:

“Shalom Dirk en anderen. 

In Israël is een voorzichtige trend waarneembaar: onder de orthodoxe Joden vindt men steeds meer aanhangers van Yeshua. Er is iets gaanda wat zal uitmonden in een onomkeerbaar proces naar de volledige erkenning van onze Joodse Messias Yeshua. 

Alle pogingen van de kerk om het Joodse volk te bekeren hebben slechts geleid tot een enkeling. De verfoeilijke vervangingsleer is echter nog niet op zijn retour, zij is nog springlevend in leerstellingen en kerkelijke formulieren. Gelukkig zijn er nu christenen die dat in de gaten krijgen en zich los willen maken van de vervaningsleer. Nu wordt het tijd om al die oude archieven met die vervaningsleer kritisch te bekijken en alle leerstellingen die daaruit voort zijn gekomen grondig te herzien en te herroepen wat niet juist is geweest. Het zou de kerken sieren, maar ja, die eeuwige traditie gooi je toch ook niet zomaar weg toch? 

Wij Joden, kunnen uitstekend vanuit onze eigen achtergrond de Bijbel (ons eigen geschiedenisboek) keurig lezen en interpreteren. Daar hebben wij echt geen kerkelijk instituur voor nodig. Wij zitten nu in de laatse dagen van het Loofhuttenfeest en herdenken dat wij daarbij dat wij op de tocht door de woestijn. Toen was het gehele volk en de medereizigers zeer nabij de Eeuwige. op weg naar het Beloofde Land. Met verlangen kijken wij uit naar de terugkeer van de Messias, Die dan het konikrijk zal heroprichten over Israël. Tijdens die regeerperiode zullen de volkeren jaarlijks een afvaardiging sturen naar Jeruzlem. Volkeren die dat overslaan krijgen een jaar lang geen regen op het land. De droogte van afgelopen zomer is daar nog niets bij vergeleken. Wie niet de Koning eert: honger en armoede is dan de eigen gekozen beloning voor ongehoorzaamheid. 

Vraag: zijn wij voortdurend bezig om onze geestelijke  bagage op peil te houden? Zijn wij trouw aan de Eeuwige of verwachten wij het nog steeds van onze eigen inspanningen en vinden dat wij voldoende kennis in huis hebben om een mogelijke verdrukking in te gaan?” 

Tot zover Mr. “Troost Mijn Volk”. (vetdruk toegevoegd.) Wat we hier het eerst lezen, is dat het hier om orthodoxe Joden gaat waarvan “Troost Mijn Volk” er één van is. Verder zegt hij dat alle pogingen tot bekering tot het Christendom door de kerken maar weinig of bijna niets hebben uitgehaald. En verder is er die “verfoeilijke vervangingsleer” die nog altijd levend en wel aanwezig is in de “leerstellingen en kerkelijke formulieren. Maar hij prijst zich gelukkig in deze daar vele Christenen nu ook inzien dat die leer verkeerd is en zich hier nu van distantiëren. Het zou goed zijn, zo vervolgt “Troost”, dat de kerken dit nu ook zouden doen, maar ja, het is nu eenmaal een “eeuwige traditie” die niet zomaar ineens afschaft, toch? En nu wordt het pas goed interessant met wat “Troost” vervolgens zegt nl. dat zij, Joden, de Bijbel overeenkomstig hun “eigen achtergrond” netjes kunnen lezen en die zelf net zo goed kunnen interpreteren (uitleggen.) En daar hoeft écht geen “kerkelijk instituut” aan te pas te komen! Maar … als “Troost” en de overige orthodoxe Joden dan hun “eigen achtergrond” hebben in plaats van de christelijke, wat ís die “achtergrond” dan wel? Het zal misschien wel duidelijk zijn: die achtergrond is niets minder dan de Talmud! En de Bijbel (het Oude Testament) leggen de orthodoxe Joden uit via de Talmud! En daar Jezus Zelf eigenlijk al circa 2000 jarar geleden gekomen was en de Messias volgens “Troost” en de overige Talmudische Joden nog moet verschijnen, bedoelen zij met “Yeshua” zeer zeker niet de bijbelse Jezus! Van Genderen weet dit alles zeer waarschijnlijk echter niet. Had hij nu toegestaan dat er in de verschillende reacties nu ook naar andere websites mocht worden verwezen, dan hadden wij dit gedaan door hem naar bijvoorbeeld deze website te verwijzen: talmudical.blogspot.com waar uitgebreid en gedetailleerd wordt uitgelegd door Michael Hoffman, wat die Talmud precies alemaal inhoudt! Leest u het allemaal maar eens door. Dan zult u zien, wát de goddeloze Talmud (waarin Jezus (ja, de bijblse Jezus en niet “Yeshua”), volkomen belasterd en vernederd wordt! En zo zijn er vele andere gruwelen in te vinden!

 

Yossi Gurvits: “When Israel is Mighty”: het Wáre Karakter van Israël. 

 

Op de site van Michael Hoffman is ook een video te zien van een voormalige Talmudische Jood, Yossi Gurvits geheten. De opname dateert van 15 juli 2012. Yossi Gurvits (die een van de weinige moedige voormalige Talmudische Joden is die het aandurfde de waarheid over de Talmud te vertellen), vertelt o. a, dat het Judaïsme een mensvijandige religie is! Alleen de Joden worden er als “mens” beschouwd terwijl de “heidenen” er ver onder het niveau gesteld worden en er een veel lagere status hebben. Welnu, hoe wordt dit nu vertaald door Van Genderen en gelijkgezinden? Juist, Israël en de Joden zijn altijd onschuldig terwijl het de “heidenen” (niet-Joden) en vnl. de Christelijke Kerk zijn, die door de eeuwen heen de grote boosdoeners zijn geweest tegenover de Joden! Dus zónder het ook maar door te hebben, hebben Van Genderen en zijn gelijken eerder de “tale des Talmuds” gesproken (en geschreven) dan de spreekwoordelijke bijbelse “tale des Kanaäns”! Gurvits vertelt verder dat het rabbijnse Judaïsme een religie is, die mensen haat. Alleen Joden worden er als “mensen” beschouwd. Alle andere mensen echter moeten gwoon aan de kant worden gezet en -get this- in extreme gevallen vernietigd! En hoewel de de Joodse wet der rabbijnen het verbiedt dat een niet-Jood zal worden gedood, wordt de dader die het gedaan heeft, hier desondanks niet voor gestraft. (Dit verklaart tevens de milde straffen, die Joodse daders krijgen opgelegd tijdens hun berechting zoals Israëlische militairen die daarvoor eeen of meer Palestijnen hebben gedood!) Wordt een Jood, een Joodse vrouw of een “slaaf” van een Jood gedood, dan moest (Gurvits heeft hier even over het verleden), een boete betaald worden, kon dit leiden tot executie (want in het verleden had men geen gevangenissen, zo deelt Gurvits mee.) Als er echter een niet-Jood gedood wordt, dan is er voor de (Joodse) dader geen straf (door een gerechtshof) nodig; God Zélf, zal de dader uiteindelijk straffen!

 

Maimonides: Kindermoordenaar & Sex met Minderjarigen. 

 

Yossi Gurvits heeft het ook over een van de meest bekende Joodse wijzen uit de Middeleeuwen, Maimonides. Die bepaalde dat sex met een minderjarig meisje van slechts drie jaar oud toegestaan was! Wel, hoe vaak hebben we niet gehoord dat de profeet van de Islam, Mohammed, een “pedofiel” zou zijn geweest? Je kunt er tegen Mohammed schoppen, hem beledigen en vernederen en de meerderheid vindt het allemaal prima! Maar wat te denken over deze Joodse pedofiel? En als een Jood een driejarig meisje verkracht heeft, bepaalde Maimonides dat het juist dat meisje is, wat moet worden geëxecuteerd daar zij de Jood had verleid, waarbij de Joodse dader vrij blijft van straf! En daarom moet dit onschuldige kind worden behandeld als een “dier”. Gurvits zegt dan dat het een probleem is voor de rabbijnen delen van de Joodse (talmudische) religie in te voeren; die weten maar al te goed dat hun religie een “mensenhatende relgie” is! En áls zij dit zouden doen zo maakt Gurvits verder duidelijk, dan zou er een “pogrom” zijn. Ja, op die wijze weten we nu waarom er in het verleden pogroms waren en die waren echt geen vorm van “irrationeel anti-Semitisme”!

 

De “Torat Hamelech” Racistisch Boek voor een “Mensenhatende Religie”. 

 

Dan komt ook het boek, “Torat Hamelech’ (de Torah van de Koning) aan de orde, waarin meegedeeld wordt dat men een kind kan vermoorden! En hiermee wordt ook duidelijk dat Israëlische militairen ongestraft Palestijnse kinderen hebbe vermoord door hen met scherp te beschieten (zoals nu al regelmatig tijdens de Palestijnse “Mars op Terugkeer” gebeurd is!) Dit is toegestaan omdat die kinderen later schade toe zouden kunnen brengen aan Israël. En ja, zo vervolgt Gurvits, als je de familie van iemand uitmoordt en er wordt er één van in leven gelaten, die zal later wel een gegronde reden hebben om schade aan Israël toe te brengen! Dit is eveneens het geval als hun land van het gestolen wordt, zij zo in vluchtelingen worden getransformeerd en zij tenslotte naar Jordanië of Libanon verdreven worden. (En al die jaren hebben we opgescheept gezeten met de grove Joodse leugen dat Palestina destijds een “leeg, verlaten en onbewoond land” zou zijn geweest voordat de Zionistische Joden er zouden komen!) En Van Genderen blijft diezélfde leugen in zijn verhalen over Israël en de Palestijnen maar herhalen!) De “Torat Hamelech” werd in Israël een bestseller.

 

Christenvervolging in Israël. 

 

 Maar voor de Christenen in Israël is de toestand in dat land bar slecht. Zij worden er als afgodendienaars beschouwd en zij zouden ook als zij zich niet tegen de Joodse heerschappij zouden verzetten, moeten worden gedood! In Jeruzalem hebben de (Talmudische) studenten de vreselijke gewoonte tegen kerken te urineren en er hun behoefte tegen te doen! Dit zijn de klachten die men er van het kerkelijk personeel van elke kerk daar te horen krijgt, deelt Gurvits verder mee. (En wat lezen we er aan reacties op de site van Van Genderen betreffende zijn artikelen over Israël? Jazéker, daar zijn zelfs Christenen die “haat spreken over Israël”!) En regelmatig worden er christelijke geestelijken op straat bespuwd! Als de priester die bespuwd wordt echter de moed heeft de dader te slaan of iets dergelijks, wordt zijn verblijfsvergunning ingetrokken en wordt hij gedeporteerd! En als je een pogrom wilt rechtvaardigen, is het woord, “zendingsdreiging” (het trachten Joden te bekeren tot het Christendom) al meer dan genoeg! Maar … lezen we dit ook niet weer in het boek, Handelingen, waar Christenen die het evangelie aan de Joden brachten, eveneens door de Joden vervolgd werden? Kennelijk is er tot nu toe niets veranderd in Israël!En aangezien het Christendom de historische vijand van het Jodendom is, zal het Christendom het in Israël bijzonder zwaar krijgen als er eenmaal de religieus-Zionistsiche Joden aan de macht komen.

 

De Joodse (Talmudische) Religie: Een “Religie der Vergelding” met “Psychotische Geboden”. 

 

Gurvits vertelt ook dat de Joodse religie tal van die geboden die geheel “psychotisch” van aard zijn en gefundeerd zijn op een religie van vergelding”. En de “christenfundamentalisten” die hen geld doneren (waarmee Gurvits zeker de christenzionisten zal bedoelen), weten gewoonweg niet, waar ze mee te maken hebben. Wel, dat kan natuurlijk alleen maar waar zijn, daar we hier (net zoals in de Verenigde Staten) een liegende en waarheidsverdraaiende media & pers hebben, die tot nu toe al datgene wat Gurvist meegedeeld heeft, onder de pet gehouden hebben! En dit is toch zéker van toepassing op de christelijke media en pers! Als die liegende christenzionisten zich nu maar eens over de onzichtbare kloof die hun extreme voorliefde voor Israël tot nu toe van de bijbelse waarheid gescheiden heeft gehouden, heen zouden zetten naar de andere kant toe, misschien dan dat zij van hun “Israëlkoorts” genezen zouden worden.

 

De Joodse Talmudist “Troost Mijn Volk”: In Afwachting van het Komende Talmudisch-Messiaanse Rijk. 

 

De titel van de video, “When Israel is Mighty”, geeft al aan wat er zal gebeuren als Israël eens wérkelijk de absolute macht in Palestina zal verkrijgen. Dit moet echter ook in een groter verband worden gezien; de Bijbel leert nl. dat er ooit eens een wereldleider van formaat op zal staan, die eens over de gehele wereld regeren zal. Hij zal een Talmudische Jood zijn, en hij zal het Joodse volk eens tot grote hoogte leiden; samen zullen zij een Talmudisch-Messiaans Rijk stichten, waarin zij alleen de absolute wereldheerschappij zullen hebben. En dat zal een tijd zijn waarin “Israel is Mighty” zal zijn. En we hoeven misschien niet al te ver in het verleden terug te gaan om te weten, hoe een dergelijk rijk eruit zal zien; een Frans tijdschrift, “La Revue de Paris” (uitgave van 1 juni 1928) had op blz. 574 een brief afgedrukt. Die brief was van Baruch Levy, gericht aan Karl Marx. En de inhoud van die brief luidde als volgt:

“Het Joodse volk zal als geheel haar eigen Messias zijn. Het zal door de ontbinding van andere rassen, de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de Monarchie en door de stichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het voorrecht van het staatsburgerschap uit zullen oefenen, de wereldheerschappij verkrijgen. 

In deze Nieuwe Wereldorde zullen de kinderen van Israël zonder enige oppositie te ontmoeten, de leiders leveren. De regeringen die de verschillende volken die de wereldrepubliek vormen, zullen zonder problemen in de handen van de Joden vallen. Dan zal het voor de Joodse heersers mogelijk zijn, het privébezit af te schaffen en overal gebruik te maken van de middelen van de Staat. Aldus zal de belofte van de Talmud worden vervuld waarin gezegd wordt dat wanneer de Messiaanse Tijd gekomen is, de Joden alle bezittingen der wereld in hun handen zullen hebben”. 

Die brief werd gepubliceerd in de uitgave van deze Franse krant en zoals gezegd, gepubliceerd op 1 juni 1928. Het Communisme/Bolsjewisme was er sindsdien al circa 10 á 11 jaar aan de macht in Rusland. Vladimir Lenin, had in de tijd dat zijn Joods-Bolsjewistische regime nog niet vast genoeg in  het zadel zat in Rusland, meegedeeld dat wanneer hun macht eenmaal volkomen en absoluut was, het Communisme ook naar andere landen moest worden geëxporteerd. En dit zou weer moeten leiden tot een Wereldrevolutie, waarmee het Bolsjewisme eenmaal over de gehele wereld zou heersen. In november 1989 echter, waren er scheuren in het Bolsjewistische regeringstelsel ontstaan, waardoor dit uiteindelijk tot een einde kwam; uiteindelijk werd Sovjet-Rusland weer gewoon Rusland (of beter, de Russische Federatie.) In 1928 echter, leek men er naar eenwereldheerschappij goed op weg te zijn. En dit stelsel heeft het weten vol te houden vanaf oktober 1917 tot 1989, zowat zeventig lange, donkere jaren. En nadat een klein deel van de voorheen geheime Russische Sovjet-archieven voor het grote publiek open was gesteld, werd geleidelijk aan duidelijk, wat er zich o. a. aan enorme genocides onder de Russische bevolking waren aangericht! De Hongersnood te Tambov, de vreselijke Gulags (zowat hele steden) waarin miljoenen en nog een miljoenen hulpeloze Russen het leven hadden gelaten, de gruwelijke Holodomor onder Josef Stalin in de jaren ’30 en veel meer; deze gruwelen werden destijds voor het eerst pas goed openbaar voor een verbijsterende wereld. En de meerderheid der daders van deze gruwelen, waren in  zowat alle gevallen Joden! 

 

De Stichting van de Staat Israël (Mei 1948): Gesticht op Terreur & Moord. 

 

En we weten het nu wel, op 14 mei 1948 werd Israël weer een staat. Daar had de Joodse Bolsjewist, David Ben-Gurion, met zijn Joodse terroristische militanten en legereenheden datgene in Palestina nog eens overgedaan, wat zijn dubieuze Joodse verwanten eerder in Rusland hadden aangericht, maar dan op kleinere schaal.  En ziet u, wanneer men het slechts over het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft, kan men zeggen wat men wil, “Nee, er werd daar destijds geen bewuste genocide in Palestina gepleegd”. (Joodse historicus, Benny Morris) “Ja, dat wat David Ben-Gurion destijds in Palestina had aangericht, was wel dégelijk een doelbewuste genocide”. (Joodse historici, Ilan Pappe, Simah Flapan o. a.) En zo blijven de meningen verdeeld. Voegt men er echter de Bolsjewistische geschiedenis in Rusland bij (de context), waar de meest gruwelijke genocides werden gepleegd die zelfs tot nu toe nog niet zijn geëvenaard, dan kunnen we rustig stellen dat Palestina destijds het toneel was van een etnische, door Joodse Bolsjewisten gepleegde genocide! En vergis je niet: dat waar de Palestijnen nu al zo te lijden hebben onder de gruwelijke Joodse bezetting van Palestina, zal eenmaal ook werkelijkheid worden voor de gehele wereld. Om de woorden van Baruch aan Marx nog eens te herhalen:

“Aldus zalde belofte van de Talmud zijn vervuld waarin gezegd wordt dat als de Messiaanse Tijd  gekomen is, de Joden alle bezitingen der wereld in hun handen zullen hebben”. 

En het is nu dit komende Messiaanse Rijk waar Joodse Talmudisten met “Yeshua” aan het roer, zo verlangend naar uitkijken.

 

“Smyrna: Arm & Toch Rijk!-2e Brief”: Mijn Reactie. 

 

Zoals we soms weleens doen, hadden we ook nu weer en reactie op het artikel van Van Genderen achtergelaten. En die is als volgt:

“Goed artikel. Bij het lezen viel mij een ding op: “Joden en heidenen eisten de brandstapel” waarna Brunson over de Christen, Polycarpus spreekt die door deze Joden en heidenen via de brandstapel om het even gebracht was. Het waren dus ook Joden! Een eind verder omlaag in dit stuk, lezen we dat de leden van de “synagoge des satans”, volgens Van Genderen helemaal geen échte Joden waren! Maar .. waarom spreekt Brunson dan over “Joden en heidenen”? Van Genderen beweert verder dat het “misschien” wel “heidenen” waren, die eerst bij de kerk hoorden, maar vervolgens het Judaïsme hebben omarmd (en dus alsnog Joods) geworden waren! Al eens Handelingen 15 gelezen over die gelovig geworden Farizeeën die eisten dat de tot bekering gekomen heidenen die nu ook de wet van Mozes zouden moeten onderhouden? Ja, “Misschien eisten ze wel dat deze gelovigen uit de heidenen dat ze zich lieten besnijden en zeiden erbij dat ze anders niet behouden konden worden”. En dat is nu precies wat we er in Hand. 15 lezen. Het probleem hierbij is dat het met die Farizeeërs niet om “heidenen” ging maar om authentieke Joden! Maar de leden van die “synagoge des satan”? Wel, dat konden natuurlijk nooit échte Joden zijn geweest, nietwaar? En toch leert het boek Handelingen ons dat de vroege Kerk vnl. vervolgd werd door authentieke Joden, iets wat we hier natuurlijk nooit zullen zien! Van Genderen presteert het om Joden overal uit de (bijbelse) vuurlinie te houden; het wáren en zijn altijd weer “heidenen” die de daders ziin!”

(Vervolgens hadden we ook nog iets te zeggen in de richting van de man die zich “Troost Mijn Volk” noemt):

“En dat Joden goed vanuit hun eigen achtergrond de Bijbel kunnen interpreteren, zal wel zo zijn en hierbij geen “kerkelijk instituut” nodig hebben. Maar … dan zullen die het evangelie van Jezus dan ook nooit hebben aanvaard. Wat hebben die intussen dan wél allemaal aangepraat gekregen van hun rabbijnen? De Talmud soms, waarin Jezus vernederd en belasterd wordt? Ik echter, lees vanuit mijn christelijke achtergrond dat de vroege Kerk vervolgd werd door vnl. Joden! Dus kom maar op met je excuses!”

Tot dusver onze reactie. Met de woorden, “Kom maar op met je excuses” wilden we goed duidelijk maken dat het nu de Joden zijn (waaronder “Troost Mijn Volk”) die nu eens zélf  aan de beurt zijn om ook hún excuses aan te bieden voor wat hun verre voorvaderen in de tijd van Paulus de Kerk al niet hebben aangedaan; tot nu toe is het regelmatig de Kerk zélf geweest, die haar excuses aan de Joden aangeboden heeft voor het (vermeende) “christelijk anti-Semitisme”! En dit laatste moet -vnl. in het licht van wat we allemaal over het Bolsjewisme en de stichting van de staat, Israël nu weten (beide zijn letterlijk ontstaan op het fundament van terreur, moord en misdaden!), nu maar eens afgelopen zijn!

Tot slot hebben we nadat we in het verleden de eerste drie of vier van onze reacties bij artikelen van Van Genderen hadden achtergelaten, iets gedaan wat we tot dan toe vermeden hadden: na de vierde maal te hebben gereageerd, hebben we er tevens ook ons internetadres (URL) achtergelaten. En dit hebben we doelbewust gedaan. Het werd eens tijd dat we Van Genderen eens de gelegenheid zouden geven, ook híer eens een kijkje te komen nemen. Het is niet duidelijk of hij dat intussen ook gedaan heeft. Maar goed; hij weet ons nu te vinden!

 

Ton Nuiten – Vrijdag 12 Oktober.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.