Professor Willem J. Ouweneel & Diens Dierbare Herinneringen aan Shimon Peres: Zijn Slaafse Huldebetoon aan een Farizeïsch-Ashkenazisch-Khazariaanse Massamoordenaar; De Bloedbaden te Qana en Jenin; Volkskrant & Anti-Semitisme? & het CIDI Ziet Ze Vliegen; Joods Nepnieuws = “Joodse Verzinsels”.

Op 28 september 2018 jl. was het twee jaar geleden dat Shimon Peres overleed. Zijn uitvaart en begrafenis werd bijgewoond door vele staatshoofden en andere prominenten die niets anders dan lof voor hem hadden. Verschillende van hen hielden een lofreden waaronder o. a. voormalig president Bill Clinton. En uiteraard was daar ook Benjamin Netanyahu, de huidige premier van Israël die vol lof over Peres was. Ook onze eigen premier, Mark Rutte, was aanwezig die echter geen huldespeech gaf. Maar alle aanwezigen waren het in ieder geval over één ding eens: die Shimon Peres was een geweldige vent! 

 

Willem J. Ouweneel: Ontroerende Herinneringen. 

 

Een van hen die twee jaar later op de genoemde datum met plezier aan Peres terugdacht, is Willem J. Ouweneel, een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog. Als christelijke wetenschapper heeft hij verschillende werken op zijn naam staan. Hier is zijn biografie: https://nl.wikipedia.org/wiki.Willem_Ouweneel Over Shimon Peres had Ouweneel o. a. het volgende te zeggen:

“Zijn religieuze opvoeding had hij vooral gekregen van zijn grootvader aan moeders zijde: Rabbi Zvi Hirschel Meltzer (circa 1684-vermoord 1942), die zelf een kleinzoon was van de nóg beroemdere Rabbi Chain Volozhin (1749-1821; Volozhin is een stad in Wit-Rusland). Deze was weer de voornaamste leerling van één van de grootste Joodse geleerden aller tijden: de Vilna Gaon (1720-1797). Ik kende Chaim Volozhin allang (ik schreef over hem in mijn boek “Een dubbelsnoer van licht”), maar pas onlangs kwam ik erachter dat hij een betovergrootvader was van die geweldige Israëliër: Shimon Peres”. https://cip.nl/cip+/69779-shimon-peres-en-de-strijd-tussen-evangelischen-en-gereformeerden/ Ouweneel is vol lof over de Vilna Gaon (afgekort GRA). Die scheen het niet altijd te kunnen vinden met de Chassidim, waarover hij in 1772 een banvloek over uitsprak wegens verschillende opvattingen (of de Talmudische leer met studie gepaard diende te gaan of niet). Later zocht de GRA toenadering tot de Chassidim en verzoenden beide partijen zich met elkaar. Dan lezen we,

“Shimon Peres was duidelijk trots op zijn voorvader over wie hij via zijn grootvader zoveel gehoord had. Het onderwijs dat Rabbi Chaim Volozjin in diens zelf gestichte jesjiva (d. i. Talmoedschool) in Volozjin gaf (de school bestond van 1803 tot 1892) was, in de geest van GRA, geschoeid op wat wij modern-wetenschappelijke leest zouden noemen: geordende lessen in klaslokalen, door bevoegde docenten, volgens een duidelijk leerplan. Vandaag de dag is dat in orthodoxe jesjiva’s inmiddels heel gewoon. Opmerkelijk is dat GRA enkele honderden volgelingen aanspoorde om alija te maken, d. i. naar het Helige Land te emigreren. Chassidim haddan dat al eerder gedaan. Er waren in Palestina al heel wat Sefardische Joden, maar de komst van de Peroesjim zoals GRA’s volgelingen genoemd werden, betekende een belangrijke instroom van Ashkenazische Joden. Zij waren het die o. a. de ultra-orthodoxe wijk Mea Sjearim in Jeruzalem stichtten en de bekende Choerva-synagoge herbouwden. De naam Peroesjim bestond al rond het begin van de jaartelling; het woord ‘Farizeeën’ is er een verbastering van”. 

Zoals hier uit op te maken valt, is Ouweneel vol lof over Shimon Peres en diens rabbijnse voorvaderen. Wat hier echter zo opvalt in het artikel van Ouweneel, is dat “Peroesjim” zoals hij het zegt, een verbastering van de term, “Farizeeën” is. Deze Peroesjim (de Ashkenazische Joden die Palestina binnentrokken) waren dus de verre nazaten van de oude Farizeeën zoals we die tegenkomen in de Evangeliën en in iets mindere mate in het bijbelboek, Handelingen. 

 

Jezus Christus vs de Farizeeën. 

 

In het Oude Testament komen we ze nérgens tegen, in de Evangeliën maar al te vaak; de Farizeeën! Eenieder die de Evangeliën maar enigszins kent, weet dat de tegenstand die Jezus tijdens Zijn bediening in Israël te verduren had, vnl. zo niet alleen van de schriftgeleerden en de Farizeeën afkomstig was. Waar de Farizeeën vooral zo woedend op Jezus waren, was dat Hij de Sabbat, die voor hen een belangrijkere dag was dan alle andere, vaak schond. Die mocht volgens hen om wélke reden dan ook, nooit geschonden worden; zelfs niet als er iemand genezen moest worden. Een dergelijk voorval komen we tegen in het Evangelie naar Lukas: 

“En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerde en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dagg van de sabbat? En zij konden Hem daarop geen antwoord geven”. (Lukas 14:1-6)

Als het aan de Farizeeën had gelegen, zou deze man niet genezen zijn op die dag; de religieuze verplichtingen hadden voor hen de hoofdprioriteit; of daar anderen onder te lijden hadden, maakte voor hen geen verschil! Ook wat het uitdrijven van demonen betreft, ondervond Jezus weerstand van de Farizeeën:

“Toen dezen weggingen, zie, men bracht iemand bij Hem die niet konspreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei: Er is nog nooit zoiets in Israël gezien! Maar da Farizeeën zeiden: Hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen”. (Mattheüs 9:32-34)

Hier beweerden de Farizeeën op verhulde wijze dat Jezus door Satan, de duivel, geleid werd om demonen uit te drijven! Dergelijke tegenstand ondervond Jezus tevens van de Joden; zij waren door de Farizeeën onderwezen en hadden evenals zij een grote hekel aan Jezus:

“Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb, , u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werek van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook  niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij  niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij”. (Johannes 8:37-49)

En uiteindelijk trachtten de Joden Hem inderdaad te doden door middel van steniging:

“Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg”. (vers 59)

 

De “Profetie” van Jezus: van Joden tot Khazariërs. 

 

Uit het bovenstaande alleen al, blijkt hoezeer Jezus door de Farizeeën, schriftgeleerden en Joden gehaat werd. Tijdens Zijn bediening sprak Jezus ook iets tegenover de schriftgeleerden en Farizeeërs uit, wat we als een “profetie”  zouden kunnen beschouwen die later op dramatische wijze vervuld zou worden:

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u”. (Mattheüs 23:15)

Vele, vele jaren later, zouden de Joden nadat zij uit het land Israël verdreven waren, op hun zwerftochten in contact komen met een heidens en oorlogszuchtig volk, de Khazariërs geheten. Het zou dan zijn,dat dit volk zich door toedoen van de Joden zich tot het Talmudische Judaïsme zou bekeren; gebeurde dit aanvankelijk op beperkte wijze, spoedig daarna zou niet slechts het koninklijk hof van koning Bulan bekeerd zijn, maar uiteindelijk ook zijn gehele volk. En het zijn deze Khazariërs die later bekend zouden worden als de Ashkenazische Joden. En enkele verre nazaten van deze Joden waren weer o. a. Rabbi Chaim Volozhin en daar weer een nakomeling van, Shimon Peres geheten. En net zoals zijn Khazariaanse voorvaderen waarvan die vaderen weer de oude Farizeeërs waren, hing ook Shimon Peres zich aan de Talmudische (Farizeïsche) religie. Nu is de vraag: zijn de Khazariaanse Joden (de goeden onder hen beslist niet nagesproken, want die zijn er ook!), vandaag de dag wérkelijk dubbel zo erg als eens hun Farizeïsche voorvaderen geweest waren? Om dit al of niet vast te kunnen stellen, moeten we eens naar enkele “prestaties” van één van hen, de genoemde Shimon Peres, kijken: https://www.counterpunch.org/2016/09/29/the-butcher-of-qana-shimon-peres-was-no-peacemaker/

 

Shimon Peres; de “Slachter van Qana. 

 

Deze ene verre nazaat der oude Farizeeën, zou later furore maken als de “Slachter van Qana”. De journalist, Robert Fisk, had na het horen van Peres’ overlijden het volgende over hem en de wereld te zeggen:

“Toen de wereld hoorde dat Peres gestorven was, schreeuwde die: “Vredestichter!”Maar toen ik hoorde dat Peres dood was, dacht ik aan bloed, vuur en slachting. Ik zag de resultaten: uit elkaar gereten baby’s, schreeuwende vluchtelingen, smeulende lichamen. Het was een plaats, Qana genaamd en de meeste van de 106 lichamen -waarvan de helft kinderen- liggen nu onder het VN-kamp waar zij in 1996 door Israëlische granaten aan stukken werden gereten.

Ik was net buiten dit Zuid-Libanese dorp bij een VN-hulpkonvooi geweest. Deze granaten sisten recht over onze hoofden, in de volgepakte vluchtelingen onder ons. Dit duurde voor 17 minuten. Shimon Peres, kandidaat gesteld voor de verkiezingen als ministerpresident van Israël -een post die hij verwierf nadat zijn voorganger Yitzhak Rabin vermoord was- besloot zijn geloofsbrieven voor de verkiezingsdag te vergroten door Libanon aan te vallen. De houder van deNobel-Prijs gebruikte als excuus het afvuren van Katoesja-raketten door Hezbollah over de Libanese grens. Hun raketten waren eigenlijk een vergelding voor de moord op een kleine Libanese jongen door een boobytrap waarvan zij vermoeden dat die er door een Israëlische patroulje achtergelaten was. Het maakte echter niets uit.

Enkele dagen later kwamen Israëlische troepen dicht bij Qana onder vuur te liggen en vergolden dit door het vuur in het dorp te openen. Hun eerste granaat trof een begraafplaats die door Hezbollah gebruikt werd; de rest vloog direct in het VN-Jiji-kamp waar honderden burgers aan het schuilen waren. Peres kondigde” (later) “aan dat, “We wisten niet dat er enkele honderden mensen in dat kamp geconcentreerd waren. Voor ons kwam dit als een bittere verrassing”. Het was een leugen. Na hun invasie in 1982 hadden zij Qana voor jaren bezet, hadden een video van het kamp en gedurende het bloedbad in 1996 lieten zij zelfs een drone over het kamp vliegen -een feit dat zij ontkenden totdat een VN-soldaat mij zijn video van de drone gaf  waarvan we de fragmenten in The Independent publiceerden. De VN had Israël herhaaldelijk verteld dat het kamp volgepakt was met vluchtelingen. Dit was Peres’ bijdrage aan de Libanese vrede. Hij verloor de verkiezingen en dacht waarschijnlijk nooit meer aan Qana. Maar ik ben het nooit vergeten.

Toen ik de VN-poorten” (van het kamp) “bereikte, stroomde het bloed er doorheen in stromen. Ik kon het ruiken. Het stroomde over onze schoenen en bleef er aan plakken als lijm. Er lagen benen en armen, baby’s zonder hoofd, hoofden van oude mannen zonder lichaam. Het lichaam van een man hing in twee stukken in een brandende boom. Wát er van hem overgebleven was, brandde. Op de treden van de barakken zat een meisje die een man met grijs haar vasthield, haar arm rond zijn schouder. Zijn ogen staarden naar haar. Voortdurend klaagde, treurde en huilde zij: “Mijn vader, mijn vader”. Als zij nog in leven is (en er zou in de komende jaren nóg een bloedbad in Qana zijn ditmaal door de Israëlische luchtmacht), dan betwijfel ik of het woord, “vredestichter” over haar lippen zal komen”. 

Dit is dan wat deze verre nazaat der oude Farizeeërs, Shimon Peres geheten, als “vredestichter” zoals hij door de wereld en tijdens de begrafenisplechtigheid zo liefkozend werd genoemd, aan de vrede had bijgedragen! En professor Willem J. Oeweneel deed afgelopen 28 september jl. niet voor hen onder! Hij wist dat Peres een verre nazaat der oude Farizeeërs was wat blijkt uit wat hij schreef. Als hij nu ook een de Evangeliën nu maar eens goed had gelezen, zou hij geweten moeten hebben dat Peres maar een twijfelachtige afkomst had. Zoals we gezien hebben, hadden de Farizeeën in de tijd van Jezus nu niet bepaald een goede reputatie! En dat zou Ouweneel (die immers zelf toch ook over een Bijbel beschikt!) toch geweten moeten hebben! In plaats daarvan besloot hij op die bewuste dag in september jl. een huldebetoon te brengen aan een Farizeïsch-Ashkenazische massamoordenaar! En de woorden van Jezus in Johannes 8:44 zijn vandaag de dag nu meer waar dan ooit tevoren: de duivel ís een moordenaar en de vader der leugen. En we hebben gezien hoe Peres en Israël (zijn “kinderen”) hebben gemoord en gelogen betreffende het door hen aangerichte bloedbad in Qana. Later zouden de massamoorden in december/januari 2008/2009 en die in de zomer van 2014 volgen. Nu zitten we in november 2018 en zijn de Palestijnen er nu al vanaf maart van dit jaar bezig met hun “Mars tot Recht op Terugkeer”. We zien hoe de demonstranten er voor de grens tussen Isrél en Gaza met scherp worden beschoten door Israëlische sluipschutters; er zij al flink wat doden en nog meer gewonden gevallen. Aangezien we in het verleden méér dan eens gezien hebben hoe de Israëlische lucht- en krijgsmacht Gaza aan- en binnengevallen hebben, is het dan ook niet de vraag, óf er weer een massaslachting door de “kinderen vande boze” zal worden gepleegd, maar wannéér dit weer eens zal gebeuren. En voor Wilem J. Ouweneel (en gelijkgezinden) zou het eens goed zijn om dát te doen wat Jezus eens tegen de Farizeeërs deed: een zeer kritische vinger uitsteken naar Israël en de woorden, “U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af” hier niet bij zullen schuwen! Tot nu toe echter, hebben zij hen juist de helpende hand geboden. En het wordt eens tijd dat dit zal stoppen!

 

Shimon Peres over het Bloedbad te Jenin: “een Bloedbad”. 

 

April 2002. In die tijd werd er in Jenin door het Israëlische leger een bloedbad aangericht onder de inwoners. In april dit jaar was dit zestien jaar geleden. Gedurende de Israëlische operatie, Defensive Shield, vielen Israëlische strijdkrachten zes grote steden, omringende dorpen en vluchtelingenkampen op de West-Oever binnen. Die zouden ogenschijnlijk in die tijd onder gezag van de Palestijnse Autoriteit hebben gestaan:

“De Verenigde Naties concludeerden in een rapport dat het Israëlische leger talloze Palestijnen hadden gedood in een kamp van slechts 0, 4 vierkante kilometer en circa 15.000 mensen herbergt. Na de aanval kwam hier een lang debat uit voort over het aantal slachtoffers. Vanwege de directe verwoesting die er in het kamp heerste, werden de aantallen gedacht zeer hoog te zijn. Israël had leden van een VN-onderzoekscommissie voor het uitvoeren van een onderzoek, verplicht door de Veiligheidsraad, de toegang ontzegd, maar een daaropvolgend rapport opgesteld door de secretaris-generaal, concludeerde dat er in  het vluchtelingekamp Jenin minstens 52 Palestijnen gedood waren. In de loop van de aanval door Israël over de West-Oever van maart tot mei 2002, zijn er circa 500 Palestijnen gedood en er nog eens 1.500 gewond geraakt”. https://electronicintifada.net/content/jenin-wont-forget-israels-massacre/20221

Shimon Peres nu, was destijds de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. En terwijl het bloedbad in Jenin in die tijd aan de gang was (en er waren er toen al meer dan 100 Palestijnen omgekomen), begon Peres zich zorgen te maken mochten er details over deze slachting naar buiten komen. Dit vanwege de te verwachten internationale reacties. Ook verschillende Israëlische officieren lieten hun bezorgdheid blijken; al die verwoesting en ravage die er the Jenin aangericht werd, zou het imago van Israël beslist geen goed doen. De Israëlische bulldozers die er eveneens bij deze militaire operatie ingezet waren, “scheerden” de huizen er van de aardbodem weg! Het was om die reden dat Peres onder vier ogen naar de verwoesting in Jenin verwees als een “bloedbad”. https://www.haaretz.com/1.5269260 (“Peres calls IDF operation in Jenin a ‘massacre’ “) Let wel, Peres lag er niet wakker van hoevele Palestijnen er  nu weer om het leven zouden komen; hij was eerder bang voor de gevolgen (de internationale kritiek) die dit bloedbad zou hebben.

 

“Anti-Semitisme in De Volkskrant”? 

 

Zoals bekend, bestaat Israël als natie weer iets meer dan zeventig jaar; er is hier en daar inmiddels aandacht aan besteed en de reacties wullen niet anders dan positief zijn geweest; en professor Ouweneel zal niet anders gereageerd hebben. Maar De Volkskrant echter, had besloten, dit eens ánders te gaan doen. En zo konden we getuige zijn van een grote prent, een cartoon, in de krant waarop een angstige Palestijn tegen een muur te zien was, die door een Israëlische soldaat onder schot werd gehouden; de kogelgaten van de kogels die hij al op de muur afgevuurd had, gaven een zin te zien, “Happy birthday to me”. De gevolgen van een dergelijke stuny lieten echter noet lang op zich wachten; zo had het Simon Wiesenthal Centrum in Los Angeles hier lucht van gekregen en de reactie op deze cartoon was dan ook niet zo verheugend:

“Het Simon Wiesenthal centrum in Los Angeles gaf een verklaring uit waarin stond dat de cartoon Israël afschilderde als een “moorddadige bullebak die zijn 70ste verjaardag viert door willekeurig ongewapende Palestijnen neer te schieten.” Het antisemitisme centrum in de VS veroordeelde De Volkskrant ook voor ontbrekende kritiek op het feit dat Hamas burgers gebruikt als menselijk schild in de huidige campagne tegen Israël op de grens van Gaza”. https://uitdaging.nl/6329-antisemitisme-in-de-volkskrant?ok#postReaction

Ontbrekende kritiek op Hamas wat burgers als menselijk schild inzet tijdens de “Mars tot Recht op Terugkeer”?  Wij verwijten dit centrum (maar tegelijkertijd eveneens het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël), voor het ontbreken van deugdelijke kritiek op o. a. bloedbaden tegen de Palestijnen zoals die hierboven beschreven zijn.

 

Bomballonnen & Vliegers met Hakenkruisen: het CIDI Ziet die Vliegen. 

 

Ja, men ziet men ze bij het CIDI “vliegen”. Dit is een term die vaak zo niet altijd wordt gebruikt om aan te geven dat iemand (om het maar eens in de volksmond te zeggen), “niet lekker is”. Wat was nu het geval? Het CIDI deelde mee dat er Mickey Mouse ballonnen waren aangetroffen op een schoolplein van een kleuterschool in Israël waarin een bom verborgen zat. Later bleek dat het hier om nepnieuws ging of om dit eens op bijbelse wijze uit te drukken (wat we trouwens al vaker hebben gedaan), “Joodse verzinsels” ging. (Titus 1:10-11, 12-13) Een ander “Joods verzinsel” draaide rond een vlieger met een hakenkruis om daarmee een groep kunsternaars verdacht te maken. Voor dit en meer: https://rightsforum.org/nieuws/cidi-ziet-vliegen/ En zo wordt dát  weer eens temeer bewezen wat Paulus  (een tot Christus bekeerde Jood) heeft gezegd:

“Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind”. (1 Thessalonicenzen 2:15)

 

Ton Nuiten – Vrijdag 9 November 2018.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.