Mensen in Verwarring; het Horen van “Stemmen”; de Nieuwe Laser: Geluiden & Stemmen Regelrecht in het Oor; Dr. Patrick Flanagan: Uitvinder van de Neurofoon & de “Vader van de New Age”; Achterwaarts Geplante Woorden in het Menselijk Brein (en Meer).

We horen er van tijd tot tijd over; mensen die “stemmen” horen; die hen opdracht geven om iets te doen. En tegenwoordig horen we eveneens over “verwarde mensen.” Nu bijna een jaar geleden, op 27 februari 2018, kwam het Algemeen Dagblad (AD), met een artikel over de toename van incidenten met verwarde personen. https://www.ad.nl/binnenland/politie-luidt-noodklok-recordaantal-incidenten-verwarde-personen-kijk-hier-waar~a9a3a9ac/ Zie ook: https://www.gezondheidsnet.nl/psychische-klachten/verward-door-een-psychose

 

Via een Laser “Stemmen” in Je Oren. 

 

Nu zal het misschien zo zijn dat een deel van deze verwarde personen gewoon “in de war” zijn en die dan ook de nodige medische/psychologische hulp nodig hebben. Maar bij een ander deel van deze mensen zou er misschien (of beter, iets heel ánders) mee aan de hand kunnen zijn. Dit werd ons duidelijk toen de site, https://futurosm.com op 25 januari 2019 met een artikel over lasers kwam waarmee men in staat is, geluiden “variërende van muziek tot spraak zonder uitrusting van ontvangers door een kamer naar een persoon te zenden – een potentiële doorbraak voor de toekomst van geluid en communicatie. “Ons systeem kan worden gebruikt om van enige afstand informatie direct in iemands oor te stralen”, zo verrtelde Charles Wynn van het Massachusetts Institute of Technology. “Het is het eerste systeem dat gebruik maakt van lasers die volkomen veilig zijn voor de ogen en huid om een hoorbaar signaal naar een bepaald persoon in enige omgeving te zenden.” 

 

Dat Wat “Nieuw” is, is Niet Altíjd “Nieuw.”

 

Dit bericht werd dus op 25 januari jl. gepubliceerd. Hetgeen erop wijst dat de technologie voor het “stralen” van geluiden in iemands oor nog volkomen nieuw is. En het bericht is er zeer positief over; het team wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technologie menen “dat verder onderzoek het mogelijk zal maken de afstand van uitzending op te schalen, wat de techniek nuttig zou kunnen maken in gevaarlijk situaties zoals gedurende een schietpartij – autoriteiten zouden instructies direct naar individu’s kunnen stralen zonder dat iemand anders die hoort.” https://futurism.com/the-byte/laser-beam-speech-mit/ Nu kan dit ook een zegen zijn voor mensen die zich op een bepaald moment in gevaarlijke situaties bevinden zoals tijdens de genoemde schietpartij. Maar datgene wat ons als “nieuw” wordg gepresenteerd, hoeft niet altíjd “nieuw” te zijn. Anders gezegd: wat als “nieuw” wordt gepresenteerd, kan al jaren van tevoren op de tekentafels hebben gelegen én ook is uitgeprobeerd. Ten tweede is het zo, dat genoemde technologie niet altíjd een “zege” hoeft te zijn. De wetenschappers, Helmut en Marion Lammer, schreven hier al over in hun boek, “Het UFO-Experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen,biochips en futuristisch wapentuig” (B. V. Uitgeversmaatschappij Tirion) 1997 (Nederlandse editie). Beide geleerden schrijven bijvoorbeeld over Dave Bader. Die ging in 1992 in opdracht voor een firma werken om er de computers van te onderhouden. Aan die firma was tevens een tandarts verbonden die Bader eens bezocht had. Voor zijn bezoek aan die tandarts werd van Bader geëist dat hij verschillende veiligheidsbepalingen ondertekende. En … daarna begon de ellende:

“Want sinds die tijd wordt Dave zowels overdag als ’s nachts door schrille geluieden en vreemde stemmen geteisterd. Aanvankelijk zeiden de stemmen in zijn hoofd dat ze zijn vrienden waren. Daarna wilden ze hem ervan overtuigen dat ze van religieuze personen of van bovenaardse dan wel buitenaardse wezens zijn. Het hielp geen steek als hij zijn oren dichtstopte: de stemmen kwamen, en komen van binnen uit zijn hoofd. Dave Bader vertelde ons dat geen mens zich kan voorstellen wat hij meemaakt. Als hij godsdienstig zou zijn, of een aanhanger van de New Age-beweging, dan zou hij geloven dat de stemmen inderdaad die van goden of buitenaardse wezens zijn. Misschien zou hij dan die mentale foltering makkelijker kunnen verdragen. Maar zoals het nu gaat, voelt hij zich psychisch verkracht.” 

De tandarts nu, waar Bader was geweest, had bij hem een kies getrokken. Nadat hij er later röntgenfotos van had laten maken, was er onder in het kaakweefsel waar die kies getrokken was, een zeer klein metalen object te zien. Dit object had Bader later operatief laten verwijderen. Maar ook nádat dit object verwijdered was, hoort Dave die stemmen nog steeds. Mogelijk had dit object een ander doel te dienen.

 

“En dat doet het vermoeden rijzen dat gerichte radio- of microgolven de bron van die stemmen zijn.” 

Door die stemmen kon Bader niet goed meer slapen en was hij tevens ongecondentreerd. De stemmen die hij hoort zijn afwisselend mannen- en vrouwenstemmen die hem toeroepen dat hij “een zak” is, dat hij : je huiswerk” moet maken, “een wapen” moet kopen en dat hij zich “van kant” moest maken. De beide Lammers schrijven ook iets over “synthetische telepathie” en “gedragsveranderingen” in verband met microgolven:

“Behalve voor het genereren van synthetische telepatie kan men microgolven ook voor gedragsveranderingen verantwoordelijk stellen. Deze soft kill-wapens kunnen op alle militaire gebieden worden toegepast. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het uiteendrijven van grote samenscholingen, bij het optreden tegen terroristen en bij tactische oorlogvoering, en ook bij het bewaken van gevangenen. Als de output van deze electromagnetische golven gekoppeld wordt aan het centrale zenuwstelsel, krijgt men effecten die aan satanische bezetenheid doen denken. Dergelijke effecten worden Remote-Motor-Control (RMC) genoemd: de manipulatie van ienands motoriek op afstand. De gebruikers van deze geraffineerde wapens kunne de meest uitlopende spierreacties op afstand sturen. Onder die spierreacties valt ook het spreken. RCM kan worden ingeschakeld om kunstmatig een hartinfarct te veroorzaken of iemand het gevoel te geven dat hij stikt. Men kan het slachtoffer neutraliseren door via spierstimulatie woorden uit diens mond te laten komen, hoewel de betrokken persoon niet wil praten.” (blz. 57-85 en 60)

 

Dr. Patrick Flanagan: “Frequency Mind Control Weapons.” 

 

Enkele bladzijden daarvoor, op blz. 54, schreven de beide geleerden over Dr. Patrick Flanagan, die toen hij nog maar 15 jaar was (een tiener dus), de neurofoon uitvond. Via dit electrisch instrument kunnen er via contact met de mesnelijke huid boodschappen aan de hersenen worden doorgegeven. Dr. Flanagan wilde met zijn uitvinding dove mensen helpen. Voordat hij hier het patent op kreeg, moest Flanagan zijn uitvinding demonstreren. Het nut van dit apparaat werd bewezen nadat een medewerker van het octrooibureau die volkomen doof was, met de hulp van de neurofoon kon horen. En uiteindelijk kreeg Flanagan het patent. Maar:

“Niet veel later werd zijn uitvinding evenwel door de Defense Intelligence Agency (DIA) geconfisqueerd. Kennelijk was de DIA er danig van onder de indruk en zag zij geheime toepassingen van deze technologie in het verschiet. De nationale veiligheidsclassificering verbood Flanagan over zijn uitvinding te spreken of er verder aan te werken. Inmiddels is dat verbod opgeheven, zodat nu iedereen bij de firma Earthpulse een neurofoon kan bestellen. Dat de DIA of andere diensten deze uitvinding niet voor edele medische doeleinden gebruiken, ligt voor de hand. Mogelijk werd de neurofoon in combinatie met drugs bij mind control-experimenten toegepast.” (blz. 54-55)

En hier is een interview van Dr. Flanagan van enige tijd geleden door Jeff Rense: https://www.youtube.com/watch?v=xESAbEIISrQ Hier wordt uitgelegd hoever men al met mind control-programmas is gevorderd. En hier is zijn website: https://www.phiscience

 

Dr. Patrick Flanagan: New Ager & “Father of the New Age.”

 

Hoewel Dr. Patrick Flanagan zijn neurofoon als een geweldige winst voor dove mensen zag die zoals al aangegeven, hiermee konden horen, is er echter ook een negatieve, duistere kant aan deze geleerde; hier hebben we er het volgende over gevonden:

“De neurofoon is een ultrasonisch geluidsapparaat, thechno-meditatie-apparaat en een apparaat voor versneld leren, gecreëerd door Patrick Flanagan in 1958 toen hij 12, 13 of 14 jaar oud was. Patrick werd als kind opgejaagd door nachtmerries waarin aliens die vreemde apparaten aan hun helmen droegen met membranen die met de helmen aan hun hoofd verbonden waren (die hij op de wijze zoals hij ze beschrijft, klinken als de neurofoon), die hem angst aanjoegen door hem te vertellen dat als hij niet een kennisniveau wist te evenaren wat zij gepast voor hem vonden, zij dan de aarde en iedereen erop zouden vernietigen. Patrick beschouwt het niet als een probleem dat er naar hem wordt verwezen als de “Vader van de New Age”, en voor elke Christen is de vader van de New Age uiteindelijk Satan. Het was in 2012 dat Patrick publiekelijk aankondigde dat hij informatie van zijn moeder op haar doodsbed had dat hij maagdelijk geboren was en dat hij eigenlijk dé reïncarnatie van Nicola Tesla is, de man wiend bijdragen aan de mensheid hem er slechts toe brachten te zwijgen, te stoppen en zijn technologie werd gebruikt door de Illuminati. Het schijnt dat Nicola Telsa deze maal besloot, zich aan te sluiten bij de Illuminati.” https://ultrasonicreversespeechanalysis.wordpress.com/satanic-neo-neurophone-our-followers-will-be-666-pro-neo-former-nasa-invididual/

We lezen er verder dat het mogelijk is met de neurofoon veel goed is te doen (doven kunnen ermee horen zlas al gezegd) maar dat het ook mogelijk is, hier veel kwaad mee is aan te richten. Zo is het mogelijk om hiermee achterwaarts gesproken woorden in iemands brein te planten. Flanagan heeft ook vrienden bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, de NSA, CIA, het Pentagon, Flanagan wordt dus met al deze organisaties geassocieerd. Ook hier lezen we dat de DIA zijn uitvinding in beslag nam vanwege de mogelijkheid dit als een ultrasonisch wapen te gebruiken en:

“Wat we vandaag tot dusver als het laatste model van de neurofoon hebben, is de NF3. een potentieel wapen wat de NASA, NSA en CIA toegang tot uw gedachten kan verlenen en wat definitief de mogelijkheid heeft, om je door een programma waarvan alleen uw geest gevoelig voor is, te beïnvloeden, dat is, op ultrasonische wijze.” 

 

Een korte Uitleg Over in het Menselijk Brein Geplante Achterwaartse Woorden. 

 

Wanneer we met elkaar communiceren, wéten we wat degene met wíe we dit doen, wát hij bedoelt te zeggen; ons verstand begrijpt immers wát hij tot ons zegt. Met in het menselijk brein achterwaartsgekeerde woorden is dit echter ánders gesteld. Die weten het menselijk verdtand te “mijden” en komen dan zónder dat we dit in de gaten hebben, in ons onderbewustzijn terecht. Daar wordt het “opgeslagen” en veel later worden die woorden “actief” om het zo maar eens te zeggen. En dan gaan we hierop dátgene doen wat die woorden (in de vorm van opdrachten bijvoorbeeld) ons “zeggen.” Misschien is dit niet zó bekend, maar een feit is dat op deze wijze ook de zgn. “Manchurian Candidates” zijn geproduceerd. Een boek dat naar verluidt woorden bij bepaalde mensen heeft geactiveerd, is “Catcher in the Rye” van J. D. Salinger. Zij lazen dit boek, en eenmaal bij bepaalde woorden of zinnen gekomen, werden zij “getriggerd” om iets te gaan doen wat zij bij hun “normale verstand” nooit zouden doen. Een aanslag of een moord plegen bijvoorbeeld. Dit doordat die woorden of zinnen in het boek, woorden die al in hun brein lagen opgeslagen, activeerden. En die laatste werden nadat die achterwaarts gesproken waren, onopgemerkt door de ontvanger, opgenomen in het onderbewustzijn.

 

De Neurofoon & andere Ongewone Uitvindingen: Afkomstig uit het Rijk der Duisternis. 

 

Wat we hier over Dr. Patrick Flanagan gelezen hebben. maakt een ding duidelijk: vele (hoewel misschien niet álle) uitvindingen zijn afkomstig uit het Rijk der Duisternis! Om die door het grote publiek geaccepteerd te krijgen, worden er allereerst alleen de positieve kanten van beschreven en verkondigd. Als dan veel later ook de negatieve kanten hiervan openbaar worden (zoals gewoonlijk na vérder onderzoek door critici) dan is het kwaad al geschied. En misschien zou dit ook het geval kunnen zijn met de laser waarmee men in staat is, geluiden zoals “stemmen” zónder ontvanger, regelrecht in de oren van de betreffende persoon voor wie die bedoeld zijn, regelrecht in diens oren te zenden vanaf een bepaalde afstand. Er is natuurlijk veel goed mee te doen; maar helaas is het zo dat er evenveel (of nog meer aan kwaad_ mee aan te richten valt.

 

Ton Nuiten -Woensdag 20 Februari 2019.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.