De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.”

In 2003 zei de nu voormalige premier van Maleisië, Mahatthir, voor de Islamitische Conferentie dat “de Joden” de wereld regeren via “stromannen.” Hij zei verder dat de Joden anderen zover weten te krijgen dat die voor en vechten en voor hen sterven. Hij verweet de Joden verder het socialisme, Communisme, mensenrechten, democratie uitgevonden te hebben. De Joden, zo vervolgde Mahathir verder, hadden de controle gekregen over de meest machtige landen. https://www.youtube.com/watch?v=36c1PTAya2U (“Jews control World Economy”)

 

Mahathir & Strafvervolging Israëlische Leiders. 

 

Tijdens een conferentie in Londen, sprak Mahathir zich er voor uit om oorlog strafbaar te stellen en strafvervolging van leiders die oorlog voeren. Met het vervolgen van hén die oorlog voeren, verwees Mahathir specifiek naar de Israëlische leiders tijdens een van de toen recente Israëlische militaire acties in Gaza, waar zij ongestraft talloze Palestijnen hadden weten te vermoorden. https://www.youtube.com/watch?v=cW0aLynFR08 (“Malaysia calls for Israeli leaders to be prosecuted for war crimes’)

 

17 Juli 2014: De Ondergang van de MH17. 

 

De ronduit rampzalige gebeurtenis die op 17 juli 2014 plaatshad, staan nog altijd levendig in ons aller geheugen gegrift; op die noodlottige dag werd nl. de MH17, een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij, Maylasia Airlines, door (naar men zegt) een Russische BUK-raket uit het luchtruim boven Oekraïne neergehaald. Hierbij kwamen 298 mensen (waarvan het grootste deel Nederlanders) op een gruwelijke wijze om het leven.

136475930503e9e9_l

 

De Christenzionistische Leer: Een Doctrine “Made in Hell.” 

 

Vandaag de dag zijn velen nu bekend met wat wel het christenzionisme wordt genoemd. De aanhangers van deze visie zijn mensen die Israël en het Joodse volk een zeer warm hart toedragen. De meesten gaan hier zóver in dat zij de periodieke massaslachtingen van Palestijnen door de Israëlische krijgsmacht rechtvaardigen door bijvoorbeeld te stellen dat Hamasstrijders zich met hun raketlanceerinstallaties bewust in dichtbevolkte Palestijnse woonwijken verborgen houden en dat de Israëlische luctmacht niets anders kan dan deze wijken toch te beschieten. Hierbij maken sommigen van deze christenzionisten zich minder zorgen over het grote aantal aan Palestijnse (waaronder ook christelijke!) burgerslachtoffers maar maken zich ontzettend bezorgd over elke Israëlische burger die tijdens de raketbeschietingen door Hams om het leven zou zijn gekomen; ja, “zou” want regelmatig horen we via het nieuws dat raketten die hier en daar op of nabij Israëlische steden terecht waren gekomen, geen slachtoffers gemaakt hadden. Nu, wát heeft de christenzionistische leer nu van doen met Mahathir, de Islamitische Conferentie en de conferentie in Londen? Om dit te begrijpen, moeten we weten dat de christenzionistische doctrine leert dat 1: eenieder die Israël en het Joodse volk “zegent” (door o.a. donaties aan Israël via verschillende christenzionistische organisaties) zélf door God gezegend zal worden, en dat 2: eenieder die felle kritiek heeft op de mensenrechtenschendingen van de Palestijnen door Israël, dit land met haar leiders eigenlijk “vervloekt” en als zodanig door God zélf “vervloekt” zal worden. En volgens deze doctrine zouden Mahathir en de Maleisische regering Israël hebben “vervloekt” door hun felle kritiek op Israël vanwege haar invallen in Gaza en de daaropvolgende massamoord op Palestijnen én hun  wens de Israëlische leiders strafrechtelijk vervolgd te zien vanwege hun oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.

 

De Christenzionist Dirk van Genderen: “Wie Joden Minacht, Vervloekt hen Al.”

 

We hebben al eens naar hem verwezen en we doen dit nu nóg eens: de christenzionist, Dirk van Genderen, die een ronduit tegen het fanatisme grenzende liefde voor Israël en het Joodse volk koestert. Hij beweert dat de Joden die zowel in als buiten Israël wonen, etnische nakomelingen van Abraham zijn en daar deze aartsvader van God de belofte had gekregen dat wie hem zegent (en daarmee diens nakomelingen), zelf ook gezegend zou worden en wie hem (en diens nakomelingen) zou vervloeken, later zélf vervloekt zou worden. (Genesis 12:3) Hij schrijft hier o.a. dit over:

“In het boek Genesis maakt God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. God zei: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12:3) 

Het is goed om het Hebreeuws erbij te pakken. Daar worden voor ‘vervloeken’ in dit vers twee verschillende woorden gebruikt. De eerste keer, in de zinsnede ‘…wie u vervloekt’, wordt het woord ‘m’kalelcha’ gebruikt. De tweede keer, in de zinsnede ‘… zal Ik vervloeken’ wordt het woord ‘arar’ gebruikt. 

De eerste keer dat we ‘arar’ tegenkomen, is wanneer God de slang vervloekt in de Hof van Eden (Genesis 3:14). Het woord ‘m’Kalelcha’ komt van de stam kalal en betekent lasteren, behandelen met minachting, verachten, minderwaardig behandelen. 

Wie zijn de nakomelingen van Abraham? Dat is letterlijk het Joodse volk, hij was de aartsvader, de stamvader. Maar Abraham is tegelijk ook de vader van alle gelovigen. 

Er is dus al sprake van het vervloeken van de (lichamelijke ” etnische-TN) “nakomelingen van Abraham wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld. 

Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme neit alleen haat en geweld tegen het Joodse volk. maar het is ook het minachetn van de Joden, het belachelijk maken van hen. God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob met minachting behandelen. of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie.” (vetdruk toegevoegd.

Hier maakt Van Genderen duidelijk wat het “vervloeken” van Israël en het Joodse volk wérkelijk in zou houden; maak je hen belachelijk (door bijvoorbeeld gekke grapjes over hen te vertellen) dan “vervloek” je op deze wijze Israël en het Joodse volk, en …. zal God jou op jouw beurt vervloeken! Hoewel we het woord niet zijn tegengekomen in het artikel van Van Genderen, moet het onomstotelijk vaststaan dat “kritiek” (op Israël) eveneens onder het “vervloeken” (zoals Van Genderen dit ziet) valt. En wat Mahathir en de Maleisische regering in het verleden gedaan hadden (Israël bekritiseerd om de oorlogsmisdaden van haar leiders en de wens hen strafrechtelijk vervolgd te zien), zouden ook zíj Israël hebben “vervloekt.” En zoals Van Genderen het al enkele malen duidelijk maakte: als je Israël (en het Joodse volk “vervloekt”, wordt jij zelf hetzij vroeg of laat, ook door Gód “vervloekt.” Laten we dit nu eens in een heel beknopte chronologie samenvatten:

Mahathir & Maleisische regering bekritiseren Israël vanwege haar wrede beleid tegenover de Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben Israël als zodanig “vervloekt”.)

Mahathir & Maleisische regering wensen strafrechtelijke vervolging Van Israëlische leiders wegens oorlogsmisdaden tegen Palestijnen. (In christenzionistisch vakjargon: zij hebben als zodanig Israëlische leiders “vervloekt.”)

17 juli 2014: MH17, passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Malaysian Airlines neergehaald. (In christenzionistisch vakjargon: omdat Mahathir & de Maleisische regering Israël “vervloekt” zouden hebben, heeft God hén “vervloekt” doordat Hij ervoor zorgde (dan wel toeliet) dat de MH17 later uit de lucht werd geschoten.)

ultimate-sin-christian-zionism-apocalypse

 

Geen Verband Gelegd.  

 

Nu zeggen we nadrukkelijk dat Van Genderen noch andere christenzionisten de hier bovenstaande verbanden tussen het “vervloeken” van Israël door Mahathir en de Maleisische regering en het latere neerhalen van de MH17 hebben gelegd. Maar als we naar de christenzionistische doctrine an sich kijken, dan zou je bijna gaan geloven dat Mahathir en zijn regering zich de “vloek” van God (de vernietiging van de MH17) op de hals gehaald zouden hebben door hun felle kritiek op Israël en haar leiders! Het is daarnaast ook niet ongewoon om christenzionisten te horen spreken over de rampen waardoor delen van de huidige wereld getroffen zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan modderlawines, aardbevingen, crisissen) die volgens hen het resultaat zouden zijn van wat de (voor)vaderen van de getroffen volken in het verleden met de Joden zouden hebben gedaan. Deze (en andere calamiteiten) zouden dan een straf van God zijn!

 

Tot Besluit. 

 

Dirk van Genderen, schijnbaar goed thuis in de Hebreeuwse taal, maar … volkomen onkundig en onwetend over de wáre geschiedenis van het Joodse volk door de eeuwen heen. En net als hij zijn ook vele andere christenzionisten hier zo “ignorant” over als maar zijn kan. Als zij beter zouden weten, dan zouden zij ervan op de hoogte moeten zijn van het feit dat er van lichamelijke nakomelingen van Abraham” geen enkele sprake meer is; 98% van de huidige Joden kunnen hun afkomst niet terugvoeren tot Abraham de aarstvader maar zijn eigenlijk de telgen der Khazariërs die ooit eens in het nu verre verleden het wijd uitgestrekte gebied van wat nu Zuid-Rusland is, bewoonden. Hun “aartsvader” is niet Abraham maar Bulan, de Khazariaanse vorst van dit nu sinds lang verdwenen rijk. Als Van Genderen en de overige christenzionisten nu béter hadden geweten, dan zouden zij ervan op de hoogte zijn dat de Khazarianen na zich tot het Judaïsme bekeerd te hebben, de Talmud hadden aanvaard als hun meest “heilige boek”, waarin Christus Jezus en het Christendom in het bijzonder en de niet-christelijke, seculiere wereld in het algemeen worden geminacht, belasterd, minderwaardig worden behandeld en gekleineerd! En daar de huidige “Joden” eigenlijk Khazariërs zijn, kunnen zij het huidige “Israël” (eigenlijk Palestina) gewoon níet als hun originele vaderland beschouwen! Het is zeer dringend te hopen dat Van Genderen en de overige christenzionisten eens de moeite zullen nemen om de wáre feiten over de Joodse geschiedenis te gaan achterhalen in plaats van die godslasterlijke nonsens die zij over hun innig gekoesterde Israël en het Joodse volk verkondigen, aan ons op te dringen! Deze lieden beseffen wérkelijk niet wat voor geestelijke schade zij al aangericht hebben en dit nóg doen! De christenzionistische leer is wat het ook is: een Doctrine “Made in Hell!”

 

Ton Nuiten – Vrijdag 18 Mei 2017.

 

Foxman, ADL Holodomor-deniers trying to bully Christian Ukrainians

Already for many years now, the Anti-Defamation League and its director, Abraham Foxman, is one of those Jewish organizations which receives compensations for what (allegedly) happened during WW II: the holocaust committed by Hitler and Nazi-Germany. Wouldn’t be a very good thing, therefore, to compensate the Ukrainian government for the gruesome Holodomor which was committed by Jewish Bolshevists under Josef Stalin? Yes, of course, it would be a good decision to make. But that was not in the mind of Foxman when he visited Ukraine. He had something else in mind. Read this post and watch the video and you will be a witness of the brazen hypocrisy of Foxman & the ADL…

EastSideHunky's Klobasa Klub

The Holodomor of  1932-33 was the purposeful and deadly starvation of the resisting Ukrainian peasants against the collectivization policies of commie big man, Josef Stalin as he ran the USSR with an iron fist.

Abe Foxman the head of the Anti-Defamation League (ADL), the world’s largest advocate for Israel and fighting “snti-semitism” meets with Ukrainian president Yushchenko’s advisors and warns them not to compare the two genocides – the Holodomor and the Holocaust. Technically, since both Arabs and Jews are both semites from the common root of Abraham, being an anti-semite also means one has a animus against Arabs, not only Jews, solely due to ethnicity.

Listen to the arrogant Foxman, who likes to threaten many heads of state on a regular basis including the Holy Father:

The term Holodomor refers specifically to the brutal artificial famine imposed by communist-marxist Stalin’s regime on Soviet Ukraine and primarily ethnically Ukrainian areas…

View original post 177 woorden meer

Pizzagate & Beyond – The Movie.

 

 

This video here above, “Pizzagate and Beyond -The Big Picture”, which you are about to see is a video which is called by the mainstream media just a “conspiracy theory.” And numerous people today are so completely brainwashed by so-called “fact-checkers” so that they can’t even imagine that the crimes which are exposed here were committed by people in high places. Here comes something in mind which someone once said:

“Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind” (and the Dutch mind too!) ” simlply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.” 

Some say it was Herbert Hoover who said this; others, however, attribute this to John Fitzgerald Kennedy. But it is not important who said it. But I believe this could be applied on which you are going to watch and hear in this video. And what is the reason that numerous people are so handicapped that they are prevented to becoming aware of such unimaginable evil within our midst? Yes, indeed, it is the lying mainstream media & the “fact-checkers” which will call this video “fake news!”  But don’t allow to be distracted by them. Watch the video and judge for yourself….

 

Ton Nuiten – Dinsdag 2 Mei 2017.

De Wrede Christenzionistische Doctrine vs de Truthtellers, Texe Marrs & Jeff Rense.

Op vrijdag 3 maart 2017 publiceerde de christenzionist, Dirk van Genderen, een artikel onder de titel, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” Dit naar aanleiding van het komende Purimfeest wat door Joden de week daarop zou worden gevierd. Van Genderen heeft het dan ook over het Oud-Testamentische bijbelboek, Esther, waarin o.a. wordt verhaald dat Haman nadat die door de Perzische koning, Ahasveros, de op een na hoogste regeringspositie heeft toegekend gekregen, erop uit gaat om de Joden er te vernietigen. Dit plan mislukt echter en Haman wordt uiteindelijk met zijn zonen zélf gedood. Het is deze gebeurtenis die elk jaar als herdenkingsfeest wordt gevierd. We zullen er hier niet verder op in gaan, maar we gaan wél aandacht besteden aan datgene wat Van Genderen over andersdenkenden (degenen die er wat Israël en het Joodse volk betreft, er gewoon een ándere mening op nahouden dan dat Van Genderen die heeft) te zeggen heeft. https://www.dirkvangenderen.nl.2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/

1079_558231681000419_5195192375976827717_n

 

De Twee Pijlers van het Christenzionisme. 

 

Voordat we onze aandacht zullen besteden aan wat Van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen, eerst iets over het christenzionisme. Deze beweging die Israël en het Joodse volk centraal hebben staan in hun leringen, telt onder haar leden mensen die het niet overál met elkaar eens zijn wat Israël en het Joodse volk betreft; zo zijn er die menen dat daar de Joden hun éigen (oude verbond) nog met God zouden hebben, het voor hen niet nodig is om Christus Jezus als hun Verlosser en Heer te accepteren. Anderen echter zijn van mening dat zij dit wél moeten doen. Onder de eerste groep bevinden zich mensen als John Hagee, een Amerikanse evangelist met veel invloed. Enige tijd geleden heeft hij een boek geschreven, “In Defense of Israel” waarin hij o.a. beweert dat Jezus van Zichzelf beweerd zou hebben, niet de Messias te zijn. En zo zijn er ook andere details waar men met elkaar van mening verschilt. Maar nogmaals, Israël en het Joodse volk staan bij hen in het middelpunt en wel als het uitverkoren volk van God. En hoewel men er vele (vnl. Oud-Testamentische) passages aanhaalt om hun doctrines m.b.t. de uitverkorenheid van het Joodse volk te onderschrijven, zijn  er twee passages die als “pijlers” dienen waarop hun beweging is gefundeerd. De eerste vinden we in Genesis 12:3 en de tweede in Zacharia 2:8:

“Ik zal zegenen wie u zegent, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Gen. 12:3)

“Want wie u aanraakt, raakt Zijn” (God’s) “oogappel aan.” (Zach. 2:8)

De context rondom de eerste passage maakt duidelijk dat het hier om de aartsvader Abram (later Abraham) gaat die van God opdracht krijgt zijn familie en land te verlaten om hem naar een door Hem uitgekozen land te leiden. (Gen. 12:1-4)

De tweede passage behelst een belofte van God aan Israël die Hij echter deed vlak tegen het einde van de Babylonische Ballingschap. Dit wordt duidelijk uit de voorgaande verzen 6 en 7 waar God de ballingen oproept om er “de dochter van Babel” te ontvluchten. Vele christenzionisten hebben er kennelijk geen rekening mee gehouden  dat dit vers slechts van toepassing was in het verre verleden en passen die nu op ónze tijd toe.

 

De Visie van Dirk van Genderen: Een Godsoordeel over Andersdenkenden. 

 

Dan gaan we nu zien wat Dirk van Genderen over andersdenkenden heeft te zeggen; eerst maakt hij duidelijk dat haat en geweld tegen Joden verkeerd is en onder anti-Semitisme en het “vervloeken” van Gods volk valt. Het is uiteraard altíjd verkeerd om de Joden (of welk ander volk dan ook) geweld aan te doen. Ook het “minachten” van de Joden (of welk ander volk dan ook) is natuurlijk niet goed te keuren. Maar Van Genderen gaat veel vérder; ook zij die zonder enige minachting van het Joodse volk een ándere mening hebben dan hij (en talloze christenzionisten mét hem) die hebben, zouden wel eens een godsoordeel kunnen verwachten. Wie zijn nu degenen die met Van Genderen van mening verschillen? Hij schrijft er het volgende over:

“Maar ik denk ook aan alle theologen die zich keren tegen Israël en tegen het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israël heeft afgedaan, dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk en dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, vervloekt Israël, in de eerder genoemde betekenis van kalal.” 

Het gaat hier om theologen die menen dat Israël “heeft afgedaan” als het enige uitverkoren volk van God” daar God’s Heil zich nu onder het Nieuwe Verbond zich nu niet slechts over Israël uitstrekt maar tevens over de gehele mensheid. Het enige wat nodig is om zich dit Heil (de verlossing door Jezus door Diens Zoenoffer voor onze zonden) toe te eigenen is om dit te geloven. Nu geloven Van Genderen en andere christenzionisten dit laatste ook wel maar waar het om gaat is dat hij deze theologen met een verhuld godsoordeel bedreigt omdat die menen dat de christelijke kerk de plaats ingenomen heeft van het Joodse volk waarvan het grootste deel niets van Jezus moet hebben. Voor hem komt de visie van deze godsgeleerden neer op het “vervloeken” van het Joodse volk. En dat niet alleen; hoewel gelovige Joden en gelovige niet-Joden (de “heidenen”) in Christus één zijn geworden naar aanleiding van Efeze 2:14-16, keurt Van Genderen het af dat de gelovigen uit de heidenen, “geen enkel recht” hebben “om Joden die niet in de Heere Jezus geloven, af te schrijven en te veroordelen. Dat is in het verleden gebeurd, te vaak, dat gebeurt ook in het heden. En dat is, hoe hard het ook klinkt, het ‘vervloeken’ van de nakomelingen van Abraham.” 

87167df9-8ec9-4460-8894-0d2ba6e7f75f

 

Ook Godsoordeel over Christelijke en Niet-Christelijke Critici.

 

Bij enig nadenken blijken het niet slechts de theologen (en mogelijk anderen met een andere mening) die vroeg of laat een godsoordeel over zich kunnen verwachten. Als die Israël en het Joodse volk Gods al zo “vervloeken” vanwege slechts hun ándere mening, dan kunnen degenen die zich herhaaldelijk zeer kritisch over het onmenselijk Israëlisch beleid tegenover de Palestijnen hebben uitgelaten en dit nóg doen, al helemáál een goddelijk doodsvonnis verwachten, althans als we Van Genderen mogen geloven! Onder de vele critici bevinden zich o.a Texe Marrs (president van Power of Prophecy) http://www.texemarrs.com en Jeff Rense. rense.com

 

De Grootste Nonsens. 

 

Het zal voor velen duidelijk zijn dat wat Van Genderen hier over andersdenkenden verkondigt, de grootste nonsens is die men zich zelf niet in zijn wildste dromen zou kunnen bedenken. En hij is beslist niet de enige; ook Jan van Barneveld is er erg bedreven in, door te laten schemeren dat zij met een ándere mening betreffende het “uitverkoren Joodse volk Gods” grote problemen te wachten staan.

 

De Apostel Paulus: Waarschuwing uit het Verleden. 

 

Paulus, de Joodse bekeerling die veel te lijden heeft gehad van zijn niet-christelijke volksgenoten, schijnt de tijd waar we nu in leven met grote helderheid te hebben voorzien:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (1 Timotheüs 4:1-2)

En wie zijn nu die “leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”  en als zodanig anderen hebben misleid? Paulus maakt dit duidelijk aan zij n medewerker, Titus, aan wie hij het volgende schrijft:

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren.” “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus1:10-11, 13-14)

En een van die “Joodse verzinsels” is datgene wat o.a. Van Genderen allemaal heeft geschreven. Hij en vele andere christenzionistische schrijvers hebben ml. lukraak en willekeurig enkele dreigteksten uitgekozen, er een van de Joodse verzinsels mee aan vastgekoppeld waarmee zij andersdenkenden nu mee om de oren meppen! Zo maken zij zich natuurlijk medeplichtig aan de wandaden van het Israëlische regime en erger nog, door hun verhulde dreigementen trachten zij ook ánderen met zich mee te krijgen

efefw

 

Texe Marrs & Jeff Rense: Israël Ontmaskerd! 

 

Beschouwen Van Genderen, Jan van Barneveld Israël en het Joodse volk op lieflijke wijze als door “God uitverkoren”, Texe Marrs en Jeff Rense, komen hier echter met bepaalde waarheden naar voren waaruit blijkt dat het met Israël heel anders in  elkaar zit dan dat de twee christenzionistische Joodse verzinselverkondigers ons willen doen geloven. Vergelijk datgene wat Marrs en Rense allemaal aan wáre feiten en geen v erzinsels te zeggen hebben over Israël met dat wat Van Genderen heeft geschreven, en het zal duidelijk worden hoe wreed, onbarmhartig en demonisch de christenzionistische doctrine wel niet is! Hieronder vindt u de link:

texe marrs jeff rense – YouTube

We zullen maar voor het gemak aannemen dat wat Van Genderen en al die andere christenzionisten tot nu toe aan sectarische nonsens verkondigd en neer hebben geschreven, uit onwetendheid en domheid hebben gedaan. Maar ook zíj zullen toch eens tot het juiste (bijbelse) inzicht moeten komen. En dat inzicht is dat God zowel geen individu als een heel volk geen voorkeursbehandeling geeft. En al helemaal geen  staat waar al sinds zestig á zeventig jaren op wrede wijze de mensenrechten van de Palestijnen worden geschonden! Doen zij dit niet, dan zou hen wel eens een oordeel van God te wachten kunnen staan!

 

Ton Nuiten – Zondag 30 April 2017.

Een False Flag Attack, de Syrische Verkiezingen 2014, Donald Trump: van Nationalistsich Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek (en meer Alternatief Nieuws.)

Wat het incident aangaande de gasaanval op Khan Sheikhoun (in de Syrische provincie, Idlib) betreft, die schijnt niet te zijn gepleegd door regeringstroepen van Assad noch doordat Russische gevechtsjagers per abuis een opslagplaats van de rebellen zouden hebben getroffen. Het wijst er eerder op dat de aanval eerder werd gelanceerd vanuit een door Israëli’s en Saudi’s gedeelde speciale operatiebasis vanuit Jordanië werd gelanceerd. Van daaruit zouden ook de rebellen worden ondersteund. Dit deelde de onderzoeksjournalist, Robert Parry, recentelijk mee. Analysten van de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben ontdekt dat de aanval uitgevoerd was middels een drone. De vermoedelijke reden voor deze aanval zou volgens Parry deze zijn:

“The suspected reason for the poison gas was to create an incident that would reverse the Trump administration’s announcement in late March that it was no longer seeking the removal of President Bashar al-Assad.” 

In 2013 was er ook al sprake van een gasaanval waarbij vele Syrische burgers om het leven kwamen, die eveneens aan Assad werd toegeschreven. Maar naar achteraf blijkt:

“….rebels freely admitted to Associates Press correnspondent Dale Gavlak that they had been given the weapons by Saudi Arabia but had “handled the weapons improperly and set off the explosions.” 

Het vier bladzijden tellende rapport wat door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad onlangs werd gepubliceerd met betrekking tot het jongste incident met gifgas, bevat echter (hoewel ook hier Assad als de dader wordt aangewezen) geen bewijs dat die ook daadwerkelijk de dader zou zijn. http://www.infowars.com/u-s-intelligence-source-syria-chemical-weapon-attack-launched-from-saudi-base/ Parry zei verder dat de regering-Trump nu met bewijzen zou moeten komen in plaats van slechts te zeggen dat de wereld “ons”(maar) “moet vetrouwen.” 

19

iblagh.com

 

Een “False Flag Attack.” 

 

De aanwijzingen voor een zgn. “false flag attack” zijn (hoewel dit nog aanwijzingen en geen bewijzen zijn), echter te sterk om zomaar over het hoofd te worden gezien. een false flag attack is eigenlijk een aanval op een van tevoren bepaald doel, gepleegd met het oogmerk hier een vals signaal mee af tegeven. Het doel hiervan is om een vals spoor van “bewijzen” achter te laten wat teruggevoerd kan worden tot een (vermeende) dader door de wérkelijke dader. In dit geval zou Assad de vermeende dader zijn. Ten tweede dient de false flag attack om hier een oorlog dan wel vergeldingsmaatregelen tegen de (vermeende) dader mee te rechtvaardigen. En het is nu dit laatste wat we recent hebben zien gebeuren: een raketaanval waarbij door de Amerikaanse marine circa 59 Tomahawk-raketten op een Syrische luchtmachtsbasis werden afgevuurd. Tegelijkertijd is de roep van degenen die het aftreden van Assad eisen, sterker en indringender geworden.

5 Screen-Shot-2017-04-06-at-21.01.09

aanirfan.blogspot.com

 

Nieuwsuur: het Interview met Bashar al-Assad.

 

Zij die deze eis hebben gesteld, zijn dan de verschillende staatshoofden en politici van Canada, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Europese Unie. De nu voormalige president van de US, Barack Obama, ging hen voor met de eis tot aftreding van Assad. Onder hen bevinden zich o.a. Hillary Clinton (vml. minister van Buitenlandse Zaken onder Obama) en Bert Koenders, de huidige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken.  Maar kunnen we ons nog het interview herinneren wat het actualiteitenprogramma, Nieuwsuur, met Assad had in december 2015? Dat ging toen o.a. over Nederlandse deelname aan de strijd tegen IS in Syrië middels luchtbombardementen? Assad zei toen dat er hierover nooit contact was gezocht met de Syrische overheid door de Nederlandse. Wat de Nederlandse eis tot aftreden van Assad betreft, was de Syrische president hier helder over; hij zei dat een Nederlandse  burger niet toe zou staan dat een Syriër zou besluiten wie er in Nederland premier zou worden en wie niet. Dit zou Nederland niet accepteren. Evenmin zouden Assad en Syrië het accepteren dat Nederland zou besluiten wie er in Syrië president zou moeten worden en wie niet. Maar wat zijn eventuele aftreden betreft, zou Assad van mening zijn dat dit de Syrische bevolking via de stembus uit zou moeten maken of hij dan wel aanblijft of zal vertrekken. Als die zijn vertrek zouden wensen, dan zou Assad wel gaan. Over de mensenrechten die er in Syrië geschonden zouden zijn volgens de UN en Human Rights Watch, zei Assad dat die berichten waren gebaseerd op “verhalen” en “gepolitiseerd” zijn en dat er van buitenaf geen onafhankelijke controle betreffende deze zaken had plaatsgehad om te zien of al deze berichtgeving over de schending van mensenrechten op waarheid zouden berusten of niet. Waar het de Nederlandse Jihadisten aangaat, stelde Assad de vraag waarom die in Europa verblijven. Heel eenvoudig: die waren na in Europa te zijn aangekomen daarop niet geassimileerd en kwamen aldus in een ghetto terecht. Daarna vertrokken die naar Syrië waar terrorisme schering en inslag is en keerden dan weer terug naar Europa, “Net zoals de daders in Parijs.” En daarmee sloeg Assad de spijker op zijn kop! http://www.volkskrant.nl/buitenland/assad-tegen-nieuwsuur-waarom-neemt-nederland-geen-contact-met-ons-op~a4209935

 

2014: De Syrische Verkiezingen. 

 

Tijdens het interview had Assad het o.a. over de stembus waarbij de Syrische bevolking kon bepalen of hij dan wel of niet aan zou blijven. Maar de waarheid is dat er in 2014 in Syrië verkiezingen werden gehouden. En wat was daarvan het eindresultaat? Lees maar mee:

“The 2014 elections in Syria is an event that the ‘Ministry of Truth’ in the West desperately wants to be memory-holed, as it runs in stark contrast to the narrative they are still trying to inculcate in the minds of the public. 

In June 2014, Assad won Syria’s Presidential election with 88,7 percent of the vote, in the country’s first multi-candidate election in almost five decades. In a country which had a population of 17, 046, 857 in July 2014 (according to an estimate from CIA World Factbook), over 10 million people voted for Assad. 73.40 percent of the Syrian population voted in the election, with voting only taking place in government-controlled areas. 

A group of international observers emphasized that the election was a valid and democratic expression of the views of the Syrian people. Predictably, Western nations denounced the election as a sham and a fraud, with US Secretary of State, John Kerry, calling the election a farce a few months prior to the vote. 

Despite the efforts of the Western establishment to delegitimize the election, it is obvious that Assad has popular support in Syria. The Western narrative – which claims that Assad is an insane dictator who butchers his own people – is illogical, as if this was true, Assad would have been ousted years ago.” http://www.globalresearch.ca/bashar-al-assad-the-democratically-elected-president-of-syria-2/5584950

Iets verderop in dit artikel wordt gewag gemaakt van een interview wat Assad ook met Russia Today (RT) had. Tijdens dit interview vertelde Assad o.a. dat er in Syrië geen sprake was van een burgeroorlog; het was eerder een strijd tegen het terrorisme in Syrië wat van buitenaf wordt ondersteund. Hmm…misschien dat de drie Nederlandse ministers, Koenders, Hennis-Plasschaert en PLoumen ons hier misschien meer over zouden kunnen vertellen zoals we hier even verderop zullen lezen!

En de Syrische verkiezingen hadden plaats in 2014, circa een jaar na de aanval met sarin-gas door Assad (zoals de mainstream media ons voorhield) op Syrische burgers in 2013! Maar….was dit ook niet het geval met wijlen Saddam Hoessein van Iraq? Jazéker, ook híj genoot de volle steun van de overgrote meederheid van de Syrische bevolking. Nochtans heette het volgens de Westerse media & pers destijds dat hij zijn eigen volk terroriseerde en onderdrukte! En net zoals de meerderheid van de Westerse regeringsleiders, media en pers ons onophoudelijk vertelden dat Hoesseineen wrede onderdrukker van zijn eigen volk was, zo doen die dit nu al enige tijd met Bashar al-Assad. En al degenen die geloven dat de alternatieve media (waar we het grootste deel van de informatie vandaan hebben) niets anders zouden zijn dan een stelletje “complotdenkers”, lopen de Westerse journalistieke rattenvangers van Harmelen als een stelletje blinde lemmingen achterna!

 

Minister Bert Koenders (Min. v. Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis-Plasschaert (Min. v. Defensie) en Lilianne Ploumen (min. v. Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking: Steun aan de Syrische “Gematigde Oppositie.” 

 

Enige tijd geleden werd bekend dat de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking €300 miljoen hadden gereserveerd voor steun aan wat ook wel de Syrische “gematigde oppositie” wordt genoemd. Maar van steun aan gewapende groepen kon en mocht volgens het drietal geen sprake zijn. Er is echter een probleem: de “gematigde oppositie” in Syrië ís al-Nusrah en IS! Het is niet duidelijk of zij hiervan wel op de hoogte zijn. Mochten zij dit echter wél zijn, dan is er bijna geen verschil tussen hen en de Jihadisten; het enige verschil tussen de eersten en de laatsten is dat die eersten nooit naar Syrië zijn afgereist als terrorist! Wat de geldelijke steun aan de oppositie in Syrië door Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen betreft, lijkt de Nederlandse Tweede Kamer hier weinig of geen moeite mee te hebben. Maar wel wil die dat zodra Jihadisten die in Syrië erin zijn geslaagd van IS te ontkomen en heelhuids weer in Nederland terecht zijn gekomen, meteen achter de tralies zullen worden gezet. Daarvoor is hen eerst het Nederlands staatsburgerschap ontnomen. Maar hoe zit dat dan met Koenders, Hennis-Plasschaert en Ploumen?

 

Een Tweede Libië. 

 

Maar wat zou er nu gebeuren als Assad wérkelijk van het politieke toneel zou verdwijnen en er vervolgens een interim-regering (hoogstwaarschijnlijk door de rebellen) zou worden ingesteld? Het antwoord zal vemoedelijk wel duidelijk zijn: als we bijvoorbeeld naar Libië kijken waar het regime van wijlen dictator Muammar Gaddafi enige tijd geleden ten val werd gebracht en de leider zelf werd vermoord, zien we dat het daar één grote chaos is en het oorlogsgeweld er gewoon doorgaat. Het gevolg hiervan is weer dat er een grote vluchtelingestroom op gang was gekomen, op weg naar (hoofdzakelijk) West-Europa. Kortom, Syrië waar de situatie nu al zo ten hemel schreiend is, zal na het verdwijnen van Assad zeer zeker veranderen in een tweede Libië! De verklaring van Trump dat als zou hij opdracht hebben gegeven tot de raketaanvan op een Syrische luchtmachtsbasis om er de vluchtelingenstroom vanuit Syrië mee in te perken, snijdt dan ook totaal geen hout!

 

Afghanistan & Iraq. 

 

In Afghanistan en Iraq is de situatie niet veel beter; in deze landen (die naar verluidt “bevrijd” zouden zijn zoals George W. Bush en Tony Blair (vml. premier van Groot-Brittanië hebben beweerd!), overheersen er het oorlogstumult, dood en verwoesting. De opkomst van Islamitische Staat (IS) heeft de toch al zo slechte toestand in deze landen flink verergerd. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, vormen al deze zaken onderdeel van een groter geheel: de vervulling van het Oded Yonin-plan, waarbij Israel de enige overheersende macht in het Midden-Oosten zal worden. En Donald Trump werkt hier aan mee zoals zijn opdracht tot de raketaanval op een luchtmachtbasis in Syrië aantoonde!

Easter

DDees.com

 

Al-Qaeda & ISIS. 

 

Zoals we nu weten, is de opkomst van de terreurorganisatie, al-Qaeda, voorfagegaan aan Isis. En die hebben tot nu toe flink huis gehouden in Iraq en Afghanistan; berichten over martelingen, moordpartijen (o.a. onthoofdingen van journalisten) komen met regelmaat via de beeldbuis en de kranten tot ons. Wat nog altijd niet zo bekend is, is dat de US deze beide terreurorganisaties zelf heeft gecreëerd! Het is (nu voormalig presidentskandidaat), Hillary Clinton, die heeft gezegd dat beide organidaties waren ontstsaan nadat de US de Mujahideen in Afghanistan tijdens de Afghaans-Soviet-Russische oorlog was gaan finaciëren en ondersteunen. En wat nóg minder bekend is, is dat de US eigenlijk nooit opgehouden heeft, deze beide organisaties te steunen. Hier probleem is dat hier door de mainstream media weinig of helemaal geen aandacht aan wordt besteed. En waarom? Lees maar mee:

“I’ll tell you why: the MSM is nothing more than a propaganda machine for the U.S. government -no matter which party is in power. The MSM doesn’ t work for the U.S. citizenry. It doesn’t even work for its corporate sponsors. It works for the Washington Power Elite permanently ensconced in D.C. (and yes, those same Power Elite control most of those media corporate sponsors.) 

It is a sad reality that if one wants to get accurate news reporting, one must mostly bypass the U.S. propaganda media and look to sources outside the U.S. Here is a Canadian publication that covered the Hillary admission: 

“The following video features Presidential candidate Hillary Clinton acknowledging that America created and funded Al-Qaeda as a terrorist organization in the heyday of the Soviet-Afghan war: 

“Let’s remember here… the people we are fighting today we funded them twenty years ago.” 

Daarop vertelde Clinton dat de US de Mujahideen had aangeworven om er vanuit Saudi-Arabië en andere landen hun islamitisch Wahabisme te importeren en om er de Sovjet-Unie mee te bestrijden, maar:

“What she does not mention is that at no time in the course of the last 35 years has the U.S ceased to support and finance Al-Qaeda as a means to destabilizing sovereign countries. It was ‘a pretty good idea’ says Hillary, and it remains a good idea today: 

Amply documented, the ISIS and Al Nusrah Mujahideen are recruited by NATO and the Turkish high command, with the support of Saudi Arabia, Qatar, and Israel.” 

Iets verderop vermeldt het rapport (van Chuckbaldwinlive.com waar deze gegevens ook vandaan komen) het volgende:

“The Global War on Terror (GWOT) is lead by the United States. It is not directed against Al-Qaeda. Quite the opposite: the ‘Global War on Terrorism’ uses Al-Qaeda terrorist operatives as their foot soldiers.” 

 

De Huidige Situatie. 

 

Als we het bovenstaande gelezen hebben, is de vraag: hoe is de huidige situatie nu? Ook daar wordt antwoord op gegeven:

“Think it through folks: the U.S. government creates the radical Islamitic terror networks that justify America’s “Global War On Terror” which directly results in millions of refugees (and no doubt plants terrorists among them) flooding Europe. At the same time, it purposely refuses to protect our own borders and even force states and local communities to accept hundreds of thousands of Muslim refugees (but the government is not sending any Christian refugees to America, even though a sizable percentage of refugees include Christians also) and pushes NATO to the doorstep of Russia, which to any objective observer could only be regarded as an overt incitement of war.”

En dit is nu de situatie zoals die op dit moment werkelijk is.

 

Ten Bate van Israël. 

 

Van de bovengenoemde landen in het Midden-Oosten is er slechts een land wat baat heeft bij de verdwijning van Bashar al-Assad en zijn regering, nl. Israël. In een van de vele geheime emails van Hillary Clinton die door Wikileaks openbaar zijn gemaakt, gaf Clinton toe dat de huidige burgeroorlog in Syrië door de regering-Barack Obama doelbewust was geprovoceerd als de “beste manier om er Israël mee te helpen.” Ook schijnt de familie van Assad met de dood te zijn bedreigd. Het is niet duidelijk of Hillary Clinton persoonlijk hier achter zit maar zij heeft wél gezegd dat dit “het juiste ding” was om dit te doen!

HillaryClintonSyriaIsraelMeme

 

Israël, Syrië & John Hagee. 

 

Hoewel er zich onder de christenzionisten ook vele gematigden bevinden, die nooit zover zouden gaan, zijn er echter ook die Syrië en andere Israël-vijandiggezinde landen in het Midden-Oosten liever ten onder zien gaan onder massaal oorlogsgeweld en vernietiging. Een van hen is de invloedrijke christenzionist, John Hagee. Hij heeft er al meermalen blijk van gegeven, Syrië en andere landen in het Midden-Oosten die Israël vijandiggezind zijn, door oorlogsgeweld ten onder te willen zien gaan; volgens hem kan Israël worden “geholpen” doordat het Amerikaanse leger Syrië zou moeten vernietigen! Een goede en kritische reactie hierop kwam van de site, yournewswire: 

“If destroying Syria is the way we “help” Israel, how many other nations must the U.S. destroy to “help” Israel? And before John Hagee’s braindead disciples start shouting “Destroy them all!” I remind you that Syria and other parts of the Middle Eastis the historic home of millions of Christians going back to the Apostle Paul.” voor de bovenstaande gegevens en meer, zie; yournewswire.com/hillary-clinton-admits-isis-was-created-by-u-s-government/ (Vermeld moet nog worden dat het bovenstaande artikel van yournewswire gepubliceerd werd op 6 juni 2016, tijdens de presidentsverkeizingscampagne dus.)

Wat het christenzionisme betreft, mag men zich terecht afvragen of dit geen ketterse sekte is; in haar leerstellingen wordt de nadruk gelegd op het Joods-zijn wat Israël en het Joodse volk betreft. De Bijbel maakt echter duidelijk dat het 1, om geloof in Jezus gaat en 2, dat er bij God geen aanzien des persoons gaat. Vele christenzionisten erkennen deze twee punten ook wel, maar als we hun artikelen over Israël lezen, lijkt het wel of dit een hogere plaats toegekend krijgt dan de kerk dewelke samengesteld is uit zowel gelovige Joden als niet-Joden. Verder hebben zij hun Bijbel kennelijk niet (of niet goed) gelezen waar het het verschil tussen het “vleselijke” Israël en het “geestelijke” Israël aangaat. In plaats daarvan hebben zij hun oor te luisteren gelegd bij leraren en predikers die hen Joodse fabels in het oor hebben gefluisterd. Deze laatsten hebben bepaalde bijbelpassages selectief gekozen om er hun (ketterse en racistische) leer als “bijbels”mee te kunnen bewijzen. De nadruk ligt in het christenzionisme immers op het Joods-zijn zoals gezegd; het gaat hier dan om ras, het Joodse ras. Dat de apostel Paulus de gemeente van Jezus in zijn tijd in enkele van zijn Nieuw-Testamentische zendbrieven juist heeft gewaarschuwd voor ketterse Joodse leerstelingen, gaat er bij hen kennelijk niet in. De vermaarde hervormer die de Reformatie in zijn tijd op gang bracht, Maarten Luther, deed dat ook. Nochtans wordt hij nu door vele christenzionisten als een “kerkelijke anti-Semiet” (wat dat ook mag betekenen) beschouwd! Maar zou Paulus zelf dan ook geen “kerkelijke ant-Semiet” zijn geweest? Volgens de christezionistische leer móet hij dit wel zijn geweest. Maar je hoort ze niet, die christenzionisten.

140169_17_0405_01a-0U7NfxSUQmfVaGLwAUu5fQ

historianet.nl

 

Bepaalde Punten Nader Bekeken. 

 

Laten we nu het een en ander over bepaalde punten die in dit artikel van yourneswire aan de orde kwamen en we gelezen hebben, eens nader bekijken en wat nader verklaren:

1: De zgn, “Oorlog tegen Terreur” die door de US na de aamslagen van 9/11 aangevangen werd, is niet gericht tegen al-Qaeda (of voor hetzelfde geld, ISIS.) Die worden integendeel echter door de US gebruikt als haar “voetsoldaten.” Een groot deel van het antwoord op waaróm de US dit doet, is al gegeven: om de ondergang van het Assad-regime te bewerkstelligen en om het Midden-Oosten te ontwrichten en dit terwille van Israël. 

2: Ook is duidelijk gemaakt dat deze “Oorlog tegen Terreur” inmiddels een grote massa aan vluchtelingen op gang gebracht had (vnl. op weg naar Europa) en waaronder zich ook met de al-Qaeda/ISIS-geaffilieerde islamitische terroristen zouden kunnen bevinden. Wat betekent dit nu voor ons, de gewone burgers van Europa? Dat betekent eenvoudig dat de gruwelijke aanslagen in verschillende delen van Europa (Parijs, Brussel, Zaventem o.a.) waarvan we enige tijd geleden getuige waren, eigenlijk waren gericht tegen de gewone burgerbevolking en wel dankzij de US!  Eigenlijk begon die “Oorlog tegen Terreur” al met de inperking van bepaalde burgelijke vrijheden onder de pretext, “omwille van de staatsveiligheid.” Kortom: de “Oorlog tegen Terreur” is gericht tegen ons, de gewone bevolking!

 

Donald Trump: van Nationalistisch Gezinde Karekiet tot Internationalistisch Gezinde Oorlogskoekoek. 

 

En nu hebben we dan de huidige president van de US, Donald Trump. Het was een spannende tijd in de dagen van de presidentsverkiezingen; zowat de hele mainstream media liep tegen Trump te hoop en van alle kanten kwam er veel kritiek op deze nationalistischgezinde presidentskandidaat. We hebben ze gezien: massademonstraties in zowel binnen als buiten de US tegen Trump, vernietigende kritiek op sommige van zijn voorstellen en vooral zijn woorden, “America First” wekten grote beroering onder velen. En nadat hij eenmaal als “president-elect” was gekozen, verwachtten we allemaal dat hij Washington zou zuiveren van hen die al die ellende in het Midden-Oosten teweeg hadden gebracht. En aanvankelijk leek dit ook zo. Nou ja, het negatieve aan hem was dat hij dan wel een vriend van Israël is, maar wat de Amerikaanse belangen betreft, die zouden nu voortaan op de eerste plaats komen en niet die van de Amerikaans-Joodse lobby. Maar na enige tijd bleek het allemaal toch anders te zijn: Trump blijkt nu verre van een nationalist te zijn. Hij is internationalistisch gezind en zijn “begeleider” is eigenlijk Israël. Dat bepaalt wat Trump doen en laten moet. We zouden dit misschien kunnen vergelijken met de ons bekende koekoek, het vogeltje dat eigenlijk een parasietensoort is. Het koekoeksvrouwtje heeft nl. de gewoonte haar eigen eieren in dat van een vreemd vogelnest te leggen waarop de “inheemse vogel” dit verder uitbroedt. Die doet dit in de waan dat die een van haar eigen eieren uit aan het broeden is. We hebben er de volgende definitie op gevonden:

“De koekoek is een zogenaamde broedparasiet. Het vrouwtje legt een ei in een zorgvuldig uitgezocht nest van een andere vogel. Meestal van een kleine zangvogel zoals een heggenmus of een karekiet. Het koekoeksjong komt doorgaans als eerste uit en duwt de eieren van de waardvogel uit het nest. Zo krijgt hij alle aandacht voor voedsel.” http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000842.html

Welnu, aanvankelijk leek Trump werkelijk op een nationalistisch gezinde zangvogel en de nationalistischs gezinden waren vol euforie:

Nadat Donald Trump uit het eitje tevoorschijn was gekomen, zongen de nationalistisch gezinde karekietjes het hoogste lied. Naarmate dit vogeltje zich echter verder ontwikkelde en zijn ware koekoeksveren toonde, zeiden zij: “Maar dit is een karekietje helemaal niet.” Op de vraag: “Wie is de moeder van dit kuikentje dan wel?” , zongen sommige nationalistische karekietjes in koor: “Israël, Israël, Israël!” 

Dachten we aanvankelijk dat 2017 het jaar van Trump zou worden, blijkt dit juist het jaar van de koekoek te zijn!

logo_plusvbn_sovon_koekoek2017.JPG_

sovon.nl

 

 

 

Ton Nuiten – Zondag 17 April 2017. 

David Rockefeller: een van de “Thousand Points of Light”, het New Age-Tijdperk, 9/11: het Begin van een Globaal Transformatieproces & weer iets over “Complottheorieën” en “Fake News.”

Op maandag 20 maart 2017, overleed David Rockefeller Jr. op 99-jarige leeftijd. Hij was een van de superbankiers die zich een fortuin wist te vergaren en ook aan filantropie deed. Zo schonk Rockefeller grote bedragen aan goede doelen. Hij stond op goede voet met vele buitenlandse staatshoofden. Hij schreef eens dat hij sinds WW II ieder staatshoofd ter wereld had ontmoet. https://bostonglobe.com/metro/2017/03/20/david-rockefeller-business-statesman-and-former-chase-manhattan-chairman-dies/owpSfGZgmo1p1U91Gxv93M/story.html

 

maxresdefault-1

timetowakeup.me

 

Meer Dan een Filantroop en Weldoener. 

 

Door de gevestigde media werd Rockefeller gevierd als een geweldige filantroop en een goede weldoener; hij was echter was echter meer dan datDit wordt duidelijk bij het bekijken van deze videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=xJYv7BKGQ6Q En dan zien we wat Rockefeller wérkelijk voor een man was. En naast de beide Clintons (Bill en Hillary) had George W. Bush, samen met zijn vrouw, Barbara, nadat die over het overlijden van Rockefeller hadden gehoord, ook iets over Rockefeller te zeggen tijdens hun condoleances als huldebetoon aan hem:

“Barbara and I were deeply saddened toe hear that our wonderful friend, David Rockeffeler, has passed from this good earth. So many knew him as one of the most generous philanthropists -and brightest Points of Light- whose caring and commitment to the widest range of worthy causes touched and lifted innurable lives.” theantimedia.org/clintons-mourning-david-rockefeller/ (vetdruk toegevoegd)

quote-i-have-spoken-of-a-thousand-points-of-light-of-all-the-community-organizations-that-george-w-bush-83-61-46

azquotes.com

 

“Points of Light”: Codewoord voor de Illuminaten. 

 

George W. Bush beschreef Rockefeller niet slechts als de “meest genereuze filantroop” maar deelde tevens mee dat die een van de “brightest Points of Light” (helderste Lichtpunten) was. Aanvankelijk zullen we er misschien toe zijn geneigd, niet veel achter deze woorden te zoeken; Bush zou bijvoorbeeld bedoeld kunnen hebben dat Rockefeller een “helder voorbeeld” voor iedereen geweest zou kunnen zijn. Maar na enig zoeken, komen we er achter wat deze worden wérkelijk betekenen en waar die naar verwijzen; “Points of Light” is eigenlijk een codewoord waarmee de finaciële wereldbeheersers, ook wel de Illuminaten genoemd, naar elkaar verwijzen en in gecodeerde vorm hun plannen met elkaar delen; met deze plannen hebben zij de stichting van een Nieuwe Wereldorde der eeuwen op het oog:

“In a 1988 acceptance speech at a Republican Convention, George H.W. Bush talked on how “a brilliant diversity spread like stars, like a thousands points of light in a broad and peaceful sky.” He said it in New Orleans. As many scholars know, the Illuminati readily utilize coded language to convey plans to each other and to try to brainwash the masses to accept their goals. Apostate Protestant, Chuck Colson loved the concept of the thousand points of light. Now, what does the thousand point of lights mean? As early as September 1788, Masons George Washington and Alexander Hamilton used the words “points of light.” 

The occultist Alice Bailey popularized this concept. Bailey refers to the lights as man’s inner being of the sun god and men who are in the occult leadership called the “New Group of World Services” are a part of the Brotherhood (Illuminati). Bailey wrote about this in her 1957 book, “The Externalization of the Hierarchy.” Alice Bailey in this 1957 book describes the points of light as the leaders of the occult group as the New Group of World Servers. Bailey’s husband is a Freemason and Alice is a big New Ager. Bailey believed that the points of light and light groups were necessary for building up the New Age. Bailey believed that an invocation ritual was needed in order for Light to exist among men. This Light isn’t the true Light of God, but a New Age false Light (since Light never accept the occult at all.) In Alice Bailey’s other books (like entitled “A Treatise on White Magic”), she called mankind the Light and Saviour (when only Jesus Christ is the Saviour of the world). Bushes’  words were used to establish his alliance with to the Elite and condition citizens of this magical alchemy. Afterward, Bush made his Points of Lights foundation. Its logo appears to have a torch and with a light glowing and appears to be showing the sun god and his goddess. It may be also a man and woman facing each other in a sexual position according to Texe Marrs.

Thousands obviously in the occult means the New World Order, the sign of Aquarius, new beginnings, petaled lotus and other concepts.” http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/BushSr-BillClinton.pdf

David Rockefeller was dus eigenlijk niet meer dan een der Illuminaten, een der duistere financiële wereldbeheersers en een van de meesterbreinen achter de stichting van een Nieuwe Wereldorde der Eeuwen, samen met de architecten, George W. Bush, Henry Kissinger, Jacob Rothschild en vele andere geïllumineerde hoogwaardigheidsbekleders.

 

405995_415302618538173_813357135_n

annIrd.wordpress.com

 

Sterelizatiemethoden, Gedwongen Abortussen, Gedwongen Adopties & Verplichte Geboortecontrole. 

 

Terwijl hij naar buiten toe overkwam als een warmbloedige en menslievende wekdoener, hield Rockefeller zich ook met zeer duistere zaken bezig. De stichting van de Rockefellers, de Rockefeller Foundation, was opgezet voor de reductie van de wereldbevolking. De wereldbevolking moet worden gereduceerd totdat die groot genoeg is om onder controle te kunnen worden gehouden. Dit wilden de Rockefellers bereiken door sterilisatiemethoden, gedwongen abortussen, verplichte adopties en verplichte geboortecontrole. Hier is een artikel van de Belgische krant, De Morgen. Het maakt melding van verplichte sterilisatie en gedwongen abortussen in China. De Rockefellers als de meesterbreinen achter deze vreselijke zaken, worden door deze krant echter niet genoemd. http://www.demorgen.be/buitenland/extreme-geboortebeperking-in-china-verplichte-sterilisatie-en-zelfs-gedwongen-abortus-b639a8b1/ Maar deze site doet dit echter wél, waarbij die nog meer duistere zaken betreffende de Rockefellers over bijvoorbeeld de eugenetica verklaart. truthstreammedia.com/2014/01/12/how-the-rockefeller-foundations-quietly-funded-the-anti-fertility-vaccine En verder hebben de Rockefeller foundations stilletjes de anti-vruchtbaarheidsvaccines gefinancieerd (zoals al uit de titel blijkt). En dit alles met het doel de wereldbevolking te reduceren!

 

De Terreuraanslagen op 11 September 2001: Het Begin van een Globaal Transformatieproces. 

 

In de New Age-beweging wordt aangenomen dat het oude tijdperk, Pisces (vissen) zou eindigen in (of enige tijd na) het jaar 2000. Daarna zou er het begin zijn van een nieuw tijdperk, dat van Aquarius (Waterman.) Het “vissentijdperk” staat voor het Christendom; het tijdperk van de Waterman staat voor een occulte samenleving waarin er voor het Christendom geen plaats meer zal zijn. Zwarte magie en het occultisme zullen er dan de norm zijn. Tevens zal er sprake zijn van een wereldomvattend surveillancesysteem. De bekende frase, “Big Brother is Watching You” zal dan overal een realiteit zijn. Intussen zou er dan ook al een vorm van een wereldregering kunnen zijn gevestigd. Na enige tijd zou dan de Maitreya, de New Age-christus, verschijnen. Vele Christenen houden hem voor de komende antichrist, een wereldleider die dan een wereldregering zal besturen in de Nieuwe Wereldorde. Hij zal het kwaad wat er dan al in de wereld zal heersen tot een hoogtepunt brengen, wat dan voor veel ellende, verdrukking zal zorgen en een Derde Wereldoorlog tot gevolg zal hebben (mocht die over enige tijd al niet uitbreken vanwege de toegenomen spanningen tussen de US en Rusland). Nu moest er een aanleiding zijn om een begin met dit nieuwe tijdperk te kunnen maken. En David Rockefeller was zich hier zeer bewust van. Hij zei ooit eens het volgende:

“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major cricis and the nations will accept the New World Order.” 

Dát hij maar al te goed wist dat we aan de vooravond van een wereldwijde transformatie stonden was uiteraard niet meer dan te begrijpen; als een der Illuminaten had hij hier reeds lang aan gewerkt! En Rockefeller liet (evenals zijn vader voor hem, John D. Rockefeller), ook blijken dat hij liever een volk van werkers dan van denkers had; kritische denkers zijn nl. altijd al een probleem voor hen, de overige financiële wereldbeheersers en hun Nieuwe Wereldorde geweest! Om ervoor te zorgen dat de volken de Nieuwe Wereldorde der Illuminaten ook zouden accepteren, was er een gepaste grote crisis voor nodig. Ook Paul Wolfowitz (voorheen minister van Defensie onder de regering-Bush), was zich hiervan bewust; in 1992 werd hem gevraagd om een eerste opstel te maken van een document, de Defense Planning Guidance. Later zou er naar dit document worden verwezen als de “Wolfowitz-doctrine.” In 2000 werd er in Amerika een denktank opgezet: het “Project for the New American Century.” Die publiceerde een document, “Rebuilding America’s Defenses.” Hierin werd de Wolfowitz-doctrine weer zichtbaar maar dan in meer eufemistische termen. Een van deze termen luidde als volgt:

“The process of transformation even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor.” http://www.newsofinterest.tv/video_pages__flash/politics/misc_neocon_globalist/wolfowitz_pnac__nph.php

Met het transformatieproces wat men in dit document voor ogen had, zou (ook al zou dit gepaard gaan met “revolutionaire veranderingen”) echter nog een lange weg te gaan zijn, tenzij…er zich een katalisator voor zou doen. Dit woord (wat ook in de scheikunde wordt gebruikt) heeft nog een definitie: “datgene wat een proces of verloop bevordert (of vertraagt)”.  https://www.betekenis.be/woord.katalysator In het geval waar we het nu over hebben, was er juist een katalysator nodig die het proces van transformatie zou bevorderen! Het document waarin het transformatieproces beschreven was, was een jaar voordat de aanslagen in de Verenigde Staten plaats zouden vinden, opgesteld. Het is daarom dan ook onmogelijk zelfs maar te veronderstellen dat beide documenten zouden zijn geproduceerd vanwege de aanslagen. En op 9/11 werd die katalysator gebruikt om er het begin met het Aquariustijdperk te maken: de verwoestende terreuraanslagen op het World Trade Center en het Pentagon.  Vervolgens werden er in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld vrijheidsbeperkende maatregelen ingevoerd i.v.m. de “War against Terrorism.” Hoewel er op alternatieve websitesites, boeken etc. al langer gewag wordt gemaakt van een globaal spionagesysteem, zou het na de aanslagen in Ameika pas grote vorderingen maken wat haar afluister- en spionage praktijkenbegin betreft. Het gevolg is nu dat de burgers wereldwijd nu nog vérder worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. En de recente terroristische aanslagen in Parijs, Brussel en andere plaatsen (die zeer waarschijnlijk door de CIA en Mossad zélf worden gepleegd met hulp van “islamitische patsies”), zullen de nu al zo beperkte vrijheden voor de volken nóg verder reduceren.

 

De Terreuraanslagen van 11 September 2001: Een Magisch-Occult Ritueel. 

 

Behalve dat de terreuraanslagen op 11/9 een wereldwijd transformatieproces op gang moesten brengen, hield deze gruwelijke tragedie meer in dan dat; de aanslagen waren eigenlijk niet meer dan een magisch-occult ritueel waarbij de circa 3.000 slachtoffers geofferd werden aan een god, de god der Illuminaten, satan! Dit zal voor velen gewoon niet te bevatten zijn: machtige en invloedrijke mannen die naar buiten toe integer, eerlijk, oprecht en open naar ons toe overkomen maar die tot zo een gruweldaad in staat zouden zijn! Het zal zeer zeker al moeilijk zoniet onmogelijk zijn, te geloven dat deze mannen de tragedie op 11/9 hebben geësceneerd, laat staan dat dit voor hen een duister en occult ritueel zou zijn waarbij zoals gezegd, de circa 3.000 slachtoffers geofferd werden aan hun god, satan. Vertelt men hen hiervan, dan zullen zij je aankijken alsof zij water zien branden: “Weer zo’n dwaze complotdenker”,  hoor je hen denken. Maar dan komen hier de woorden in gedachten van wijlen de directeur van de FBI, J. Edgar Hoover, die eens in het Elks Magazine van augustus 1956 de volgende woorden neerschreef:

“Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creaturs could espouse a phlilosophy which must ultimately destroy all that is good and decent.” 

Inderdaad, velen worden verhinderd om zelfs maar te geloven dat er sprake zou kunnen zijn van een samenzwering, zo monsterlijk dat zij niet in staat zijn dit als feit aan te nemen. En waaróm is dit zo? Omdat de gevestigde media en pers hier niets van vermeld hebben en dit nóg niet doen! En daar waar dit soms wél het geval mocht zijn, wordt het zó gebracht alsof een dergelijke samenzwering een product van enkele “gestoorde complotdenkers” (“verwarde mensen”) zou zijn die een dergelijke samenspanning hebben verzonnen vauit de duisterste kernen van van hun hart! Maar Hoover had nog meer te zeggen; voor het House Committee on Appropiations getuigde hij van een immense communistische samenzwering in de Verenigde Staten zelf:

“They have infiltrated every conceivable sphere of activity: youth groups, radio, TV motions picture industries; church, school, educational and cultural groups; the press; nationality minority groups and civil and political units.” (“The Elders of Israel and the Constitution”, blz. 166, 6 maart 1961)

Dat de aanslagen op 11/9 zoals gezegd een occult ritueel waarvan Illuminaten zoals Rockefeller er de meesterbreinen van waren (en níet Osama Bin Laden), wordt duidelijk uit het volgende: deze aanslagen zouden we kunnen definiëren als iets wat bestond uit drie dimensies: 

1: de eerste dimensie: 19 á 21 islamitische kapers waren hier verantwoordelijk voor met als meesterbrein, Osama Bin Laden. (dit is het narrige bozo-bozo-verhaal wat ons onophoudelijk op de mouw is gespeld door de gevestigde media en pers; verbanden worden er niet gelegd, er wordt niets helder en duidelijk verklaard; we moeten het allemaal maar geloven. En velen doen dit dan ook!)

2: de tweede dimensie, de interne betekenis, is dat hiermee de Amerikaanse agressieoorlogen in het Midden-Oosten werden gerechtvaardigd. (deze visie wordt ook gedeeld door de alternatieve media en is correct)

3: de derde dimensie is er een waar echter minder aandacht is besteed: de esoterische dimensie, waaruit blijkt dat de aanslagen een occulte duiding hadden. Lees maar mee:

“3) The “secret (esoteric) meaning” of 9/11is that it was a Global, Luciferian MegaRitual… a human blood sacrifice/”holocaust” (Hebrew word meaning “burnt offering) to the Jewish God, Satan. The ritual was designed to summon Lucifer and his demons to help usher in the Judeo/Masonic/Satanic One World Government/One World Religion under the rule of their Messiah, the Christian “Antichrist.” Details of the 9/11 mass ritual bear the hallmarks of its Freemasonic authors, who are Cabbalistic-Jewish black magicians. These spychopathic (demon-possessed) individuals are practised in the use of numbers, symbols and rituals as means of accomplishing their historic millennial goal of “tikum olam” (“repair of the world”), which coincides with establishment of their “one-world” utopian Jewish empire, to be ruled by Satan and his “son of perdition”, “the antichrist.” 

Thus, this historic “world conspiracy”/”World Revolutionary Movement” has both political and occult (theurgical) dimensions, as pointed out by Edith Starr Miller (Lady Queensborough) in her “Occult Theocracy, Volumes I and II (1933) and by Christopher Story in “The New Underworld Order; Triumph of Criminalism, Dark actors Playing Games, The Global Fantasies of the Geomasonic Illuminati” (2006). 

In gematria (numerology), “9” and “11” are symbolic, respectively, of evil and magic. Remarkably (coincidentally?), pertinent and explanatory New and Old Testament verses from Daniel, Jeremiah, Revelations, and Amos, respectively, each bear the numbers, (chapter) 9 and (verse) 11 (9:11). The abundant Masonic symbolism surrounding the 9/11 attacks at the WTC, the Pentagon, and Shanksville, PA, indicate that this event was carefully planned and staged ritual sacrifice designed to summon Satan. Certainly, Christian authors such as Texe Marrs are justified in calling 9/11 a “prophetic event.” 911nwo.com/?p=3812

De Esoterische (verborgen) dimensie hield dus in dat 9/11 zoals we hier lezen, een satanisch ritueel was om er satan en zijn companen (demonen) mee op te roepen om steun te verlenen aam de Illuminaten voor de invoering van hun Nieuwe Wereldorde. Tevens lezen we er over een “Joods/Maçonisch/Satanische Wereldregering” en één Wereldreligie. En dit maakt op zijn beurt weer duidelijk dat het hier om een Talmudische Wereldorde gaat.

 

De New Age-Beweging: Geleid door Joden. 

 

De New Age-beweging met haar talloze verschillende groeperingen en organisaties (die wat bepaalde visies betreft met elkaar van mening verschillen en waarvan bepaalde doctrines een anti-Joodse tendens bevatten), is eigenlijk een Joodse beweging. Niet dat de meederheid van deze wereldwijde beweging Joden zouden zijn maar omdat die geleid wordt door machtige Joden en al haar occulte leerstellingen gestoeld zijn op de Cabala (ook wel Kabbala.) De Cabala bestaan uit geschrifen die occulte en demonische doctrines bevatten. De Cabala (onderdeel van de eveneens occulte Talmud (met o.a haar vernederende en kleinerende passages over Jezus Christus en Maria), leert de New Age-Talmudische student hoe hij een god kan worden. De Talmud is samen met de Cabala ontstaan tijdens de Babylonische Ballingschap nadat de Joden door de Babylonische koning, Nebukadnessar en diens legers naar Babel waren gedeporteerd. Tijdens de terugkeer uit de ballingschap moet de Talmud (die destijds nog oraal (mondeling) van leraar aan student overgeleverd werd), met de overlevenden naar Israël zijn meegekomen. In het Nieuwe Testament lezen we over de Farizeëen. Dit was de overheersende priesterkaste in Israël. Welezen er ook dat Jezus regelmatig in botsing kwam met deze priesterschap. Jezus wees hen voortdurende fel en hevig terecht vanwege hun valse leerstellingen waarmee zij God onteerden en de gewone bevolking mee hadden geknecht. De zowat krankzinnige woede van de Farizeëen als reactie op Jezus’ felle terechtwijzingen kan slechts worden verklaard dat zij zelf meenden, God te zijn (zoals de Talmud hen dit leerde)! En hier was nu Iemand Die van Zichzelf beweerde de Zoon van God te zijn. En dit was nu iets wat deze religieuze leiders gewoon niet konden verteren; zíj waren als een geheel, “God”, en daar had Jezus geen plaats in! Aldus besloten zij Hem te kruisigen middels een occult ritueel (hoewel het de Romeinen waren die de hamers en spijker hanteerden en Hem aan het kruis sloegen.) De apostel, Petrus en Paulus, leggen de verantwoordelijkheid voor de kruisiging en dood van Jezus echter aan de voeten der Farizeëen en hun Joodse aanhangers. (even terzijde: was het niet de Jood, Baruch Levy die in een brief aan Karl Marx (Mordechai) ooit eens het volgende schreef? Die brief werd later op 1 juni 1928 gepubliceerd in La Revue de Paris en Baruch schreef als volgt:

“Het Joodse volk als geheel zal haar eigen Messias” (God-TN) zijn. Het zal de wereldheerschappij verkrijgen via de ontbinding van andere rassen, door de afschaffing van grenzen, de vernietiging van de monarchie en door de stichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het privilege van het burgerschap uit zullen oefenen. In deze nieuwe wereldorde zullen de Joden zonder oppositie te ontmoeten de leiders leveren. De regeringen van de verschillende volken die” (samen) “de wereldrepubliek vormen, zullen zonder moeite in de handen van de Joden vallen. Het zal dan voor de Joodse heersers mogelijk zijn het privébezit af te schaffen en overal gebruik te maken van de hulpbronnen van de staat. Aldus zal de belofte van de Talmud vervuld zijn waatin wordt gezegd dat wanneer de Messianse tijd gekomen is, de Joden al de bezittingen der wereld in hun handen zullen hebben.” 

Karl Marx die eigenlijk Karl Mordechai heette, was afkomstig uit een geslacht van occulte rabbijnen. Hij was de grondlegger van het Communisme (eigenlijk Talmudisme.) Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Sverdlov, Maxime Litvinov en vele anderen waren Joden die de Talmudische leer na de geslaagde Russische Revolutie radicaal in praktijk brachten. Zij hadden besloten dat er voor de aanhangers van Jezus Christus geen plaats kon zijn in hun Joodse Utopia. Dus waren zij overeengekomen om die uit te roeien middels de grootste genocide die de wereld ooit had gekend; van 1917 tot 1954 zijn er 66.000.000 Russen (waarvan het merendeel Christenen) door de Joodse overheersers op wrede wijze vermoord. Jezus Christus Zelf had geen plaats onder de Farizeën want zijzélf waren als een geheel “God.” Dus moest Hij worden uitgeroeid. (overeenkomstig de Talmud) De Russische Christenen hadden geen plaats in de Russisch-Joodse nieuwe wereldorde want de Joodse overheersers als geheel zagen zichzelf als “God.” Dus moesten zij worden uitgeroeid. (overeenkomstig de Talmud) En dan hebben we nu de Joodse New Age-beweging waar de bijbelse Christenen geen plaats onder haar leden hebben want de New Agers beschouwen zich als geheel, “God.” (overeenkomstig de Cabala/Talmud) En in de komende Nieuwe Wereldorde zullen de bijbelse (niet-christenzionistische) Christenen geen plaats hebben want de Joodse Illuminaten beschouwen zichzelf geheel als “God.” (overeenkomstig de Talmud).

 

Niet “dé Joden.” 

 

Wat het voorgaande betreft, moet hier iets goed duidelijk wordt gemaakt: Dat er sprake zou zijn van een “Joodse samenzwering” wil niet zeggen dat hier het Joodse volk als geheel bij betrokken zou zijn! Vele lieve Joodse medemensen zijn hier zelfs -evenals vele niet-Joden trouwens- niet van op de hoogte. De eersten hebben hier echter een hoge prijs voor betaald (zoals we hebben gezien tijdens o.a. de Tweede Wereldoorlog.) De Joodse Illuminaten weten dit echter maar hebben verder niets gedaan om hen op welke wijze dan ook te redden. En waaróm? Omdat hun “lagere broeders” een buffer vormden tussen hen en de niet-Joodse wereld. Zo wisten de Illuminaten de aandacht van het grote publiek af te leiden van hun eigen misdaden door die te richten op onze Joodse medeburgers. Als het grote kwaad dan eenmaal was geschied, maakten de Illuminaten gebruik van de gevestigde media en pers die in hun handen is en via welke zij lieten verkondigen dat de Joden weer hevig te lijden heeft gehad. Hierbij hebben zij het handig weten te vermijden, de wáre oorzaak van zoveel ellende aan te wijzen: zijzélf! Om die reden hebben wij met z’n allen, zowel Jood als niet-Jood, goede en accurate voorlichting nodig. Want zolang dit kwaad zich dankzij o.a. onze onwetendheid weet te handhaven, zullen we allen (en onze Joodse medemensen in het bijzonder) het onder deze Joodse elite zwaar te verduren krijgen. Lees bijvoorbeeld eens wat Henry Makow, een van de weinige Joden die goed is ingelicht omtrent dit onderwerp, te zeggen heeft:

“We usually think of Jews and the Illuminati as one and the same. But clearly there is a distinction between Cabalist Jews (Illuminati) and the ordinary Jews they use as their pawns. Jews are certainly acting as though Trump was Hitler and his followers Nazis.* “Anti Semitism” appears to be growing. Is there a scenario where a new wave of anti Semitism, a new holocaust, could serve the Illuminati once more?” https://www.henrymakow.com/are-jews-being-set-up.html (“Will Illuminati Throw Jews Under the Bus? (Again”)

(* Nu Donald Trump met de opdracht tot de raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis “showed his true colors” ofwel “zijn ware aard heeft getoond” als vergeldingsmaatregel voor de gasaanval in Kahn Sheikhoun (Idlib) zonder enig bewijs dat Bashar al-Assad hier wérkelijk achter zou zitten, heeft de nieuwe president van de US duidelijk gemaakt welke belangen hij wérkelijk dient: die van de Joodse Illuminati zoals o.a. Jared Kushner. Diensdhttps://www.henrymakow.com/Kushner-Belongs-to-Fanatical-Jewish-Doomsday-Cult.html

 

David Rockefeller : Geen Jood. 

 

De onlangs overleden David Rockefeller waarmee we dit artikel begonnen zijn en aan wie we enige aandacht hebben geschonken, was zelf geen Jood. En dit bewijst dat er zich onder de financiële wereldbeheersers ook niet-Joodse Illuminaten bevinden. Het huis van Rothschild (wat we hier buiten beschouwing hebben gelaten), steekt echter met kop en schouders boven alle Illuminaten uit. Het is dit huis wat via haar talloze aan haar geaffilieerde grote banken, organisaties, groeperingen, instituten, hoge regeringsleiders etc., bepaalt wat er in de wereld moet gebeuren. En de Rockefellers zijn eveneens met de Rothschilds geaffilieerd. En zij allen hebben de Cabala als hun leidraad (net zoals David Rockefeller die had.) Nu is hij overleden. Hoewel er velen zullen zijn die zich opgelucht voelen bij zijn heengaan, wil dit uiteraard niet zeggen dat het nu met de komende Nieuwe Wereldorde zou zijn gedaan; anderen zoals George Soros, Bill en Melinda Gates (bekend van Microsoft en hun Bill & Melinda Gates Foundation) zullen hier mee doorgaan. David Rockefeller was slechts een van de vele schakels in de machinerie van de Nieuwe Wereldorde (hoewel hij een van de belangrijkste onderdelen hiervan was.)

 

Tenslotte. 

 

Vandaag de dag horen we veel over de verspreiding van fake news, nieuws wat aanvankelijk op feiten gebaseerd zou zijn maar bij nader inzien toch onjuist bleek te zijn. Hoewel het goed is dat er hier aandacht aan wordt besteed, gaat het toch om de motivaties om dergelijk nieuws als fakenews te ontmaskeren. De motivatie om dit valse nieuws aan te pakken is gelegen in het feit dat de alternatieve media met feiten naar buiten is gekomen die we hetzij slechts in gefragmentiseerde en gebrekkige vorm of helemaal niet via de mainstrean media te zien en te horen krijgen. En het is vnl. dit wat door vermeende “fakenews-deskundigen” als “fakenews” moet worden bestreden! En waarom? Omdat de alternatieve media (hoewel ook daarvan niet álles waar hoeft te zijn van wat die verkondigen) ons hebben geleerd, voor onszelf te denken! En het is nu dit laatste wat we via de mainstream media nooit hebben kunnen leren! Waar we ons ook toe wenden wat de mainstream media betreft (of het nu om de Amerikaanse of Europese media en pers gaat(, er wordt ons iets verkondigd en dan moeten we maar geloven van wat er is gezegd. En van datgene wat die ons hebben verkondigd, wordt verder weinig of niets verklaard. Zouden die dit nu wél op een logische en verklaarbare wijze gedaan hebben, dan zouden we het kunnen begrijpen, waarna we zélf een oordeel hadden kunnen vormen zodat we tenslotte zélf hadden kunnen bepalen of iets op waarhied zou kunnen berusten of niet.

 

Wie had ooit kunnen denken dat 19 á 21 slordig uitgeruste islamitische kapers in staat zouden zijn geweest om zich samen met twee reusachtige airliners op 9/11 in de Twin Towers van het World Trade Center in New York te boren! En hoe zouden die hier zich op hebben voorbereid? Het officiële verhaal wat de mainstream media ons heeft voorgehouden, is dat die o.a. eerst een vliegcursus van enkele uren of dagen hebben genomen bij een of meer lokale luchtvaartmaatschappijtjes waarbij zij nadrukkelijk hadden aangegeven dat zij het niet nodig gevonden hadden te leren hoe zij moesten landen. En dit zou volgens de officiële versie al een vage heenwijzing naar datgene wat de kapers wérkelijk van plan waren te doen: het plegen van terreuraanslagen in Amerika. En hoe wisten die de Boeings op een kundige wijze (iets wat eigenlijk alleen weggelegd is voor zeer ervaren stuntpiloten) in de Towers te boren? Juist, door een vliegcursusje te volgen met behulp van een Cessna-vliegtuigje! Mensen, als je deze nonsens werkelijk nog gelooft, dan ben je met zowat álles aan onzin in te pakken! Enige tijd na 9/11 kwamen verschillende delen van de alternatieve media met (mogelijk) ándere verklaringen over 9/11; de regering Bush zou óf al op de hoogte zijn geweest van de plannen van de terroristen maar die opzettelijk hebben laten gebeuren, óf een deel van de regering (waronder Bush zelf) zou hier zélf de hand in hebben gehad waarbij de islamitische daders niet meer zouden zijn geweest dan patsies. De mogelijkheid werd echter ook geopperd dat er van tevoren heimelijk aan de Boeings was gesleuteld zodat die eenmaal in volle vlucht, later van op verre afstand via zeer gevanceerde technologie werden overgenomen; de piloten merkten dat zij geen controle meer hadden over hun toestel en met passagies en al machteloos naar hun dood werden gevlogen. En dat paspoort wat van een der vermeende islamitische daders in een van de door het vuur totaal zwartgeblakerde gebouwen werd gevonden; álles wat daar aanwezig was (meubilair, computers etc.) was volkomen verbrand. Alleen dat paspoort wat daar lag was nog volkomen gaaf en ongeschonden! Dit wijst er natuurlijk op dat iemand nadat de boel er volkomen door vuur verwoest was, dat paspoort opzettelijk moet hebben weggelegd met het doel het spoor te verleggen opdat dit naar de Islam te herleiden zou zijn. Kortom: door deze methode moest de aandacht van de ware daders van de aanslagen worden weggeleid door de aandacht te verleggen naar de Islam. En dat de aanslagen op 9/11 ten bate van Israël uitgevoerd zouden kunnen zijn (met medewerking van de Israëlische geheime dienst, de Mossad) is helemaal onmogelijk!Maar…wat zei George W. Bush ook alweer over dergelijke opties tijdens een speech voor de VN? Luister maar:

“Let us never tolerate outrageous conspiracy theories … concerning the attacks on September the 11th … malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves .. away from the guilty” 

bushterror

kendoc911.wordpress.com

En dát is nu wat Bush had te zeggen; al wat de alternatieve media over 9/11 te vermelden hadden, waren slechts “complottheorieën”, niets meer niets minder! En het is nu dit wat als “fake news” moet worden bestreden. Vermoedelijk zou dit ook het geval kunnen zijn met wat we hierboven allemaal hebben besproken. David Rockefeller? Ja, die had nu niet bepaald een smetteloos verleden en hij had wel een bepaalde mate van invloed en macht zullen sommigen misschien denken, maar om die nu een van de financiële wereldbeheersers en Illuminaten te noemen, dat riekt toch wel naar een complotteheorie. En dat die zowat absolute macht zou hebben gehad over presidenten, premiers en andere wereldleiders is helemaal uit den boze! En die Illuminaten zelf? Och, die wáren er ooit wel maar nadat hun plannen voor de stichting van een wereldregering op lange termijn door de Beierse overheid in de tweede helft van 1700 waren ontdekt, werden die gedwongen hun genootschappen te ontbinden en zijn zij vervolgens verdwenen om nooit meer terug te keren. Alles wat we nu over hen horen als zouden zij er nu nóg zijn is slechts “fake news.” En dit moet dan ook als zodanig worden aangemerkt, vinden de vermeende “fact-checkers.” In de toekomst zouden we weleens getuige van meer van dergelijke tragedies kunnen zijn als die van 9/11 (en die in juli 2014 waarbij de MH17 werd neergehaald door hetzij de pro-Russische separatisten dan wel eenheden van het Oekraïnse leger). Ook dan zal de mainstream media met een oppervlakkige en belachelijke verklaring over deze zaken komen. De alternatieve media zal op haar beurt echter met een veel geloofwaardige verklaring komen. En het is deze laatste die ons in staat stelt, ons een voortschrijdend inzicht te bieden van wat er betreffende de komende tragedies achteraf wérkelijk gebeurd zou kunnen zijn.

 

Ton Nuiten – 15 April 2017.