De TV; Valse Profeten in Schapenvacht & de Menselijke Tong (bijbelstudie); voormalige Christenzionist Chuck Baldwin; de Profeet van God Micha vs. de Valse Profeten (bijbelstudie) en de Tegenbeweging tegen het Christenzionisme.

Al vanaf de jaren ’70 (zo niet eerder), horen we dat het met de wereld wat de geestelijke moraal en ethiek betreft, steeds slechter gaat. Maar zouden degenen die dit destijds zeiden, ooit hebben kunnen bevroeden dat het nu veel slechter is dan het al was in de jaren ’70? Wist men in die tijd  al dat de TV bijvoorbeeld, eigenlijk niet meer dan een doorgeefluik voor leugenpropaganda is? In de tijd dat de TV pas haar intrede in de (Nederlandse) samenleving had gedaan, waren er die meenden dat dit medium bij zou dragen aan het beëindigen van alle oorlogen; door de TV kwamen nl de verschillende samenlevingen in de wereld nader tot elkaar en zou het begrip voor elkaar slechts toenemen; aldus zou dit leiden tot zoals gezegd, het einde van alle oorlogen.

is - 2019-07-16T185412.669

Maar naar nu blijkt, is dit geenszins het geval geweest; de oorlogen van Amerika tegen Afghanistan en Iraq bijvoorbeeld, liggen ons nog vers in het geheugen. En wat het nieuwsverslag via de TV hierover betreft, bleek dit grotendeels oorlogspropaganda te zijn geweest: massavernietingingwapens die achteraf nooit bestaan hadden. Osama Bin Laden die ervan beticht werd he meeserbrein achter 9/11 te zijn, bleek later niets met die aanslagen te maken hebben gehad! Nu wordt de TV vnl. gebruikt om er destructieve visies aan de man te brengen door die als iets positiefs weer te geven. Wat te denken bijvoorbeeld van het transgendernisme en homoseksualiteit?

 

De TV & Israël.

 

 En wat te denken over Israël, wat altijd door journalisten en nieuwsverslaggevers tijdens de televisiereportages met fluwelen handschoenen wordt aangepakt als er weer een reportage over wordt uitgezonden? En de verschillende kerkdiensten die ook via de TV worden uitgezonden war het tijdens de prediking dan over Israël en het Joodse volk gaat? Letterlijk alles wat er over het Joodse volk en Israël tijdens de prediking over gezegd wordt, het klinkt allemaal positief en slechs ten gunste van Israël. En dat zelfs hoewel men nu behoort te weten dat deze kleine staat in het Midden-Oosten (met haar machige Amerikaans-Joodse Lobby) verantwoordelijk is voor veel problemen in die regio? En hier hebben we natuurlijk het kleinere broertje van de Anti-Defamation League (ADL) nl. het Centrum Informatie en Documentatie Israël. (CIDI) En wát Israël ook doet, steeds is het weer Amerika wat haar veto uitspreekt over een VN-Resolutie waarmee Israël opgeroepen wordt, iets te doen of om juist iets na te laten. En wat nu het Christendom betreft, het enige “evangelie” wat we er binnen de vele kerken die we hier hebben over horen als het dan over Israël gaat, is het christenzionistische evangelie. En ook deze kerkdiensen worden dan zoals gezegd, over dezelfde TV uigezonden. En wát dat “evangelie” nu precies allemaal inhoudt, wéten we nu onder de hand wel: Het Joodse volk is nog altijd God’s uitverkoren volk, Israël als staat is nog altijd God’s uitverkoren staat. En om ons toch vooral wat aan te moedigen in deze Joodse fabels (want dat zijn het ook) te geloven als een absolute bijbelse waarheid, hebben degenen die deze fabels al voor lange tijd verkondigen hier ook nog een stok achter de (kerk)deurEn die “stok” is samengesteld uit slechts enkele bijbelverzen: Genesis 12:1-3, waarvan het derde vers luidt als volgt:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” 

En steeds weer wordt die “stok” van achter de (kerk)deur gehaald en wordt er dreigend mee gezwaaid wanneer er weer eens sprake is van verschillende massademonstraties tijdens een Israëlische inval in Gaza. Waarmee zij die zowel het Joodse volk als de staat ook nu nog altijd een “goddelijke status” toekennen willen zeggen:

“Wees vooral niet kritisch op Israël, want…”, waarna dreigend de hierboven geciteerde woorden van Genesis 12:3 worden gebezigd. Ofwel (zoals Dirk van Genderen dit zo mooi wist te verwoorden, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” Dat dit éne vers wanneer het gelezen word samen met de overige twee verzen er echter op wijst dat deze zegen die circa 3000 á 4000 jaar geleden uitgesproken werd, slechts op Abraham alléén betrekking had, is tot nu toe niet bij die “stokkenzwaaiers” doorgedrongen! En zo zijn er nog veel andere bijbelverzen waarmee de Christen wordt vermaand om alstublieft maar geen enkele vorm van kritiek te hebben op Israël. Want je wéét het: als je Israël vervloekt (zoals de christenzionistische leiders dit zien), wordt jij vroeg of laat door God vervloekt! En wat is hiervan het gevolg? Het resultaat is dat vele Christenen intussen goed gehersenspoeld door al die christenzionistische leiders, hun mond houden als Israël weer eens zovele Palestijnen naar de andere wereld bombardeert, schiet of hen anderszins een enkeltje naar het hiernamaals geeft! Sterker nog: áls al die Christenen dan tóch kritiek hebben, wordt dit vaak zo niet altijd gegeven ten gunste van Israël ten ten nadele van de Palestijnen. En zo wordt het duidelijk: op deze wijze wordt de dader gezegend en het slachtoffer vervloekt! Zo wordt het “kwaad” toch eigenlijk goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd. Maar wacht eens even; zegt ook de Bijbel (die de christenzionistische leiders zelf toch ook gebruiken!) hier iets over? Jazéker:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.” (Jesaja 5:20)

Het behoeft beslist geen betoog dat deze verzen een positieve betekenis hebben over wat de christenzionistische leiders allemaal aan “Joodse verzinsels” verkondigen!

is - 2019-07-16T191737.032

De Menselijke Tong: Zegen & Vervloeking. 

 

Nu heeft de apostel, Jakobus, ook iets over zegen en vervloeking te zeggen en dan gaat het hier over de menselijke tong. (Jakobus 3:1-8) De apostel beschrijft de menselijke tong bijvoorbeeld als “een vuur, een wereld van ongerechtigheid.” (vers 6) En daarmee gaf hij aan dat onze tong gebruikt kan worden om er kwaad mee te spreken over anderen. Verderop schrijft hij er het volgende over:

“Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.” (verzen 9-12)

Jakobus schreef hier aan Christenen in wiens gemeente (kerk) nogal wat misstanden voorkwamen. En één van die misstanden was het verkeerde gebruik van de menselijke tong waar het de mensen betrof. Eigenlijk zie hij tot zijn medebroeders in die tijd dat zij God met hun tong wel prezen en loofden, maar dat zij er tegelijkertijd de mensen mee vervloekten! En dát was nu, zo betoogde hij in zijn brief aan hen, volkomen verkeerd. 

is - 2019-07-15T202137.848

De Valse Profeten & hun Vruchten. 

 

Zoals we zien, heeft Jakobus het er eveneens over vruchten waar het de menselijke tong betreft; een vijgeboom kan immers geen vijgen voortbrengen en een wijnstok geen vijgen. Laten we in verband hiermee nu eens naar het Evangelie naar Mattheüs gaan; Jezus heeft daar nl. naast andere dingen ook iets te zeggen over valse profeten en hun vruchten: 

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt ongehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.” (Mattheüs 7:15-20)

Hier gaat het eveneens zoals in de brief van Jakobus gelezen hebben, over vruchten. En ook hier heeft dit schijnbaar te maken met de menselijke tong. Maar hier gaat het dan over wat de valse profeten met hun tong (en mond uiteraard) precies leren. Dus, wát leren zij de mensen nu precies; wat zijn hun doctrines waarin zij zelf geloven en aan de man brengen? Kortom: Wat zijn de vruchten die zij met hun mond en tong voortbrengen? Wat nu deze valse profeten waarover Jezus het heeft aangaat, zij worden door Hem vergeleken met slechte bomen die een slechte vrucht voortbrengen. En die “slechte vrucht” is samengesteld uit bepaalde ketterse en onbijbelse leringen waarmee zij hun toehoorders misleiden en zo maken dat die uiteindelijk een verkeerde weg op zullen gaan! En naast Jezus zou later ook de apostel, Paulus, zijn pupil, Timotheüs, voor deze valse leraren waarschuwen:

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesen en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (Timotheüs 4:1-2)

is - 2019-07-15T201632.217

Nu, over wélke mensen gaat het hier nu? Het gaat hier over mensen die van het wáre Christelijke geloof zijn afgedwaald. En hoe kwam dit? Zij werden hierbij op een dwaalweg gebracht door de huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten uiteindelijk volkomen het zwijgen hadden opgelegd. Deze “huichelaars” waren dan ook eigenlijk (letterlijk), gewetenloze lieden! En in verband hiermee keren we weer terug naar het christenzionistische “evangelie.” Nu, het is een absoluut feit dat vele “grass-roots”-christenzionsten in al hun oprechtheid geloven dat wát zij over het Joodse volk en de staat Israël geloven, volkomen waar is; zij zijn normaal goede en fatsoenlijke mensen die eigenlijk nooit iemand kwaad zouden doen. Maar hoe oprecht en eerlijk zij ook mogen zijn, zijn zij niettemin oprecht misleid. Maar door wíe zijn zij dan misleid? Het antwoord is eigenlijk al gegeven: door die “huichelaars” die hun geweten hebben uitgeschakeld! En het zijn nu die “huichelaars” die de wáre valse profeten zijn en wiens “vrucht” hun verkeerde leer aangaande het Joodse volk en de staat Israël is! En we kunnen er niet omheen dat John Hagee bijvoorbeeld zo ‘n grimmige wolf zou kunnen zijn! Met zijn jaarlijkse CUFI-conferenties weet hij zijn vele volgelingen weer een flinke dosis aan pro-Israëlische en racistische leerstellingen toe te dienen! En tijdens de laatste recente CUFI-conferentie wás het weer zover; naast Hagee waren er weer andere prominente sprekers aanwezig die allemaal van mening waren dat bijvoorbeeld “anti-Zionisme anti-Semitisme is.” En dát terwijl er ook anti-Zionistische Joden zijn (Ilan Pappe, Norman Finkelstein (wijlen) Israël Shahak en anderen intussen luid en duidelijk hebben aangetoond dat het Zionisme eigenlijk een demonische ideologie, een van die “leerstellingen van demonen” is! Pappe en Finkelstein zijn er waarschijnlijk nooit bij een van die conferenties van Hagee aanwezig geweest. John Hagee kan wat ons betreft dan ook worden gerekend tot een van die “bomen” die tot nu toe een “slechte vrucht” hebben voortgebracht!

Christian-Zionism-05-e1562288554916

Waar het nu de menselijke tong aangaat, zijn het de christenzionistische leiders die met hun tong weliswaar God loven en prijzen, maar dat zij er tegelijkertijd de critici die hun kritiek op Israël uiten, hen ermee vervloeken door hen “anti-Semieten” en-of “anti-Semitisch” mee te noemen! En deze “vruchten” die zij met hun mond en tong voortbrengen, zijn slechte vruchten. 

 

Josafat & Achab en de Profeet Micha vs. de Vierhonderd Profeten. 

 

Maar ooit was er iemand die door juist negatief te spreken, juist een goede vrucht voortbracht. En dan komen we weer uit bij de bekende geschiedenis van de koningen Josafat en Achab. (2 Kronieken 18. Dit verhaal is bekend; nadat Josafat, koning van Juda, zijn zwager Achab een staatsbezoek bracht, haalde de laatste Josafat over om mét hem ten strijde te trekken tegen de Assyriërs om het gebied, Ramoth in Gilead weer op hen te heroveren. Josafat gaar hierin mee, maar achte het echter verstandig, hier eerst God (Die in die tijden door Zijn profeten sprak), over te raadplegen. Achab laat daarop 400 profeten optreden die zich allen positief uitlaten over wat Achab van plan is te doen. Op de vraag van Josafat of er mogelijk nog een ándere profeet zou kunnen zijn om God door hém te raadplegen, heeft Achab zo zijn gemengde gevoelens; ja, dat is Micha. de zoon van Jimla, maar, “… hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil.” (vers 7) Nochtans laat Achab Micha halen. De bode die de opdracht had gekregen Micha te halen, trachtte de profeet over te halen om net zoals die 400 profeten dit aan het doen waren, ook positief over Achab te profeteren:

“De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken.” (verzen 12-13)

Aldus werd Micha voor Achab gebracht maar in tegenstelling met de 400 profeten, waarschuwde God de koning door hem om juist niet op te trekken tegen de Assyriërs daar dit hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. Achab gaat toch en sleept Josafat hierin mee. Het einde van het verhaal is dat Achab tijdens de strijd zwaar gewond raakt en later overlijdt. De moraal van deze geschiedenis is dat al die 400 profeten ondanks dat hun woorden vleiend, positief en de oren van Achab streelden, in wezen slechte vruchten waren terwijl de ronduit negatieve woorden van Micha in wezen goede vruchten waren. En die boodschapper die heengegaan was om Micha voor de koning te brengen, trachtte hem (onbewust) over te halen om ook diezelfde slechte vruchten voort te brengen als die 400 profeten dit op datzelfde moment deden. Micha echter weigerde dit en zei dat hij dátgene zou spreken wat God hem in zou geven om te spreken.

 

Chuck Baldwin: van Christenzionist tot Bijbelse Christen. 

 

Chuck Baldwin was, nu lang geleden, één van die vele christenzionisten; in al zijn oprechtheid geloofde hij dat het christenzionistische evangelie absoluut wáár en ook volkomen bijbels was. En alzo leerde hij dit dan ook. Later echter, begon hij bepaalde dingen op te merken in wat hij leerde, die achteraf nu niet precies een bijbelse duiding hadden. Hij ging op onderzoek uit, en … ontdekte dat waar hij al die tijd in geloofd en ook als zodanig geleerd had, eigenlijk een duivelse doctrine was. Later liet hij het christenzionisme varen en veranderde vervolgens in een bijbelse Christen. Hier is zijn getuigenis te beluisteren en te bekijken: https://whtt.og/2019/07/06/how-pastor-chuck-baldwin-came-out-of-the-bondage-of-christian-zionism (“Pastor Chuck Baldwin Tells of His Exit From Christian Zionism”) En hier is de url van zijn eigen website: https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3740/Seventy-Years-Of-Turmoil-Treachery-Death-And-Destruction.aspx Tegenwoordig zet Baldwin zich in om het christenzionisme te weerleggen en te ontmaskeren. En we hopen van harte dat er naast Baldwin nog meer christenzionisten zullen zijn die uiteindelijk in zullen gaan zien dat datgeen waar zij al die tijd met hart, ziel en verstand in geloofd en ook verkondigd hebben, dit eigenlijk een satanische, racistische religie is!

is - 2019-07-16T184912.327

 

Op Tegen het Christenzionisme: een Tegenbeweging in Opmars. 

 

Naast allerlei Joodse verzinsels die we tot nu toe gehoord hebben (en dit was recent vnl weer eens het geval tijdens de recente CUFI-conferentie), is er echter ook nog goed nieuws te vermelden: Ook onder Christenen is nu een beweging ontstaan die eigenlijk een tegenbeweging tegen het christenzionisme is! En die is bezig aan invloed toe te nemen! En eigenlijk kán dat ook niet anders; vele mensen zijn er nu geleidelijk aan van op de hoogte gekomen dat het Israëlische regime in Israël allesbehalve “uitverkoren” en “heilig” blijkt te zijn vanwege haar dodelijke en racistische beleid tegenover de Palestijnen! https://whtt.org/2019/07/14/christian-opposition-to-christian-zionist-theology-is-growing Hoe dit zich allemaal verder zal ontwikkelen is nu nog onduidelijk, maar deze tegenbeweging is in ieder geval een goed begin!

is (69)

 

Ton Nuiten – Woensdag 17 Juli 2019.

John Hagee & CUFI; de Federal Reserve, AIPAC & de Amerikaans-Joodse Lobby; Richard Nixon & Billy Graham vs. de Joodse Lobby; “I AM ISRAEL Home Decor” vs “Ik ben Israël (Dutch version) I am Israel”; en … Zionism is Satanism.

7-9 juli 2019: tijdens die dagen werd er in Amerika weer de jaarlijkse CUFI-summit gehouden in Washington D. C.. CUFI staat voor Christians United For Israel, en het behoeft dan ook geen betoog dat dit een christenzionistische instelling is. Hier is een korte clip waar de summit werd aangekondigd: https://www.youtube.com/watch?v=ukaAvGhjO7l En hier is een 3:05:12 uur durende video van dit evenement: https://www.youtube.com/watc?v=kJnRnW-w7iE Er kwamen verschillende prominenten aan bod zoals Mike Pence, Mike Pompeo, Benjamin Netanyahu, David Friedman, en vele anderen. Ook John Hagee (stichter en directeur van CUFI) was er aanwezig. Ook hij had natuurlijk veel te zeggen over Israël en het Joodse volk en ook hier behoeft het geen betoog dat wát Hagee er allemaal over te zeggen had, zeer positief en gunstig voor deze kleine natie en de Joden geklonken heeft!

is - 2019-07-12T145220.450

John Hagee tijdens een speech met achter zich, duidelijk zichtbaar, het symbool van de huidige “God van Israël”, de heidense god, Remphan!

 

John Hagee: zijn Vele Pro-Israëlische “Joodse Verzinsels” (ofwel Leugens). 

 

Nu had Hagee ook veel te zeggen over Israël en het Joodse volk. Of het ook allemaal wel waar en bijbels was wat hij erover te zeggen had, is echter een tweede! Nu, wát had Hagee nu allemaal te verkondigen? We zullen niet álles behandelen van wat hij er gezegd had, maar de enkele voorbeelden die we hier zullen geven, zullen al duidelijk maken dat we met Hagee met een Joodse fabel-verkondiger van doen hebben! Hier komt dan het eerste voorbeeld: Hagee nu, beweerde o. a. het volgende:

“Waarom Israël? Omdat God Amerika gezegend heeft en omdat wij gezegend zijn door het Joodse volk. God beloofde Abraham in Genesis 12 dat zijn zaad een zegen zou zijn voor de naties. En dat is zeker waar voor het Joodse volk. Overal waar zij heengegaan zijn, brachten zij zegeningen voor de naties, medische zegeningem wetenschappelijke zegeningen, theologische zegeningen; en de dag waarop Amerika stopt met het zegenen van het Joodse volk, zal de dag zijn waarop God de Verenigde Staten van Amerika zal zegenen.” (vanaf 20:36)

De vraag nu is: Is dit allemaal wel wáár wat Hagee hier zegt? In verband hiermee moet echter ook de vraag worden beantwoord: Warom dan werden de Joden in het verleden het ene na het andere West-Europese land uitgezet? Had dit misschien te maken met de theorie dat al die christelijke overheden plus de grote meerderheid van de betreffende volken ergens “christelijke anti-Semieten” waren die jaloers op de Joden waren, óf … zou het misschien iets te maken kunnen hebben met de onheilige en goddeloze Talmud, waarin Jezus wordt beschreven als een buitenechtelijk kind, voortgekomen uit een onwettig huwelijk tussen Maria en een Romeinse soldaat, Pander, Panter of Panthera genaamd? En waarin wordt gesteld dat Jezus het doodsvonnis wat Hij door het Sanhedrin opgelegd had gekregen, terecht verdiend zou hebben? En dat Jezus volgens de Talmud nu in de hel verblijft, waar Hij gekookt wordt in menselijke uitwerpselen? Het is nu dit laatste en nog veel meer aan lasteringen over Jezus die de christelijke overheden noopten tot uitzetting van de Joden!

Ook Amerika Gezegend Omdat het het Joodse Volk Tot nu Toe gezegend Heeft? 

John Hagee beweerde verder dat naast de natiën der wereld het ook Amerika is, wat door God tot dusverre gezegend is omdat het tot nu toe eerst het Joodse volk gezegend heeft. Deels is dit maar ál te waar: Tot nu toe heeft Amerika jaarlijks miljarden dollars aan steun (én “in natura” dat is: de nieuwste Amerikaanse oorlogstechnologie aan Israël geschonken. Maar … wat heeft het hier in ruil voor teruggekregen?  Een economische recessie (die overigens niet slechts Amerika maar een groot deel van de wereld getroffen heeft) en waarvan de grootste aanstichter van deze financiële ramp het invloedrijke Joodse bankerishuis, Goldman Sachs, is geweest. Christopher Whalen had de bank kritisch beschreven als “Een politieke organisatie die zich vermomd heeft al een investeringsbank.” Verder weet de Britse online-krant, Express, hierover o.a. het volgende te melden:

“Als “infiltrators van de Amerikaanse regering” is Goldman Sachs in het centrum van een samenzwering volgens een documentaire.” https://wwwexpress.co.uk/finance.city/1051364/goldman-sach-financial-crisis-investment-banking-news.spt

Hier kunnen we zien hoe alleen al een van de meest invloedrijke en machtigste Joodse inversteringsbanken niettegenstaande de vele zegeningen waarmee Amerika het Joodse volk en Israël heeft gezegend, op haar beurt Amerika (en dus ook de Amerikaanse bevolking zelf), gezegend heeft; zij hebben er nog altijd last van de vreselijke naweeën (krankzinnige bezuinigingen) van deze crisis! Desondanks beweerde Hagee dat God Amerika gezegend had vanwege de vele zegeningen die dit continent aan het Joodse volk en Israël geschonken had! Ongelooflijk wat de man hier allemaal uitkraamt!

John Hagee: Verdraaiing van de Bijbel. 

Hagee verkondigt niet alleen van die “Joodse fabels” zoals de bovenstaande; hij weet ook nog een de Bijbel goed te verdraaien door die te laten zeggen wat die juist ánders zegt: 

“Waarom Israël en het Joodse volk? Omdat Christenen dank verschuldigd zijn aan het Joodse volk. In Romeinen 15:27 gebiedt Paulus alle Christenen, “Want omdat de heidenen”(dat zijn wij), “van de Joden geestelijke dingen genoten hebben, is het hun plicht (de heidenen) om hen (het Joodse volk), met immateriële dingen te bedienen.” (vanaf 25:36)

Vers 27 van hoofdstuk 15 van de Romeinenbrief aan de Christenen te Rome (en ook wij allemaal volgens Hagee), beschrijft dus dat we allemaal dank verschuldigd zouden zijn aan het Joodse volk omdat het ons, Christenen, met “geestelijke dingen” gezegend heeft. Maar … wat lezen we er wérkelijk? Dat wordt duidelijk als we mét dat ene vers (s7) er ook de context bij citeren. We zullen beginnen bij vers 25:

“Maar nu reis ik” schreef Paulus), “naar Jeruzalem, om de heiligen te dienen, want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel hebben gekregen, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” (verzen 25-27)

Allereerst gaat het hier inderdaad over “heidenen” (heidense, niet-Joodse Christenen) die van de Joodse Christenen “geestelijke zegeningen” hadden ontvangen via hun onderricht in het Woord van God. Het zou dan ook niet verkeerd zijn dat deze Joodse Christenen (onder welke er veel armen waren), op hun beurt de “stoffelijke zegeningen” (voeding, kleding etc.) van deze niet-Joodse Christenen zouden ontvangen. Maar waar hier echter de nadruk op moet worden gelegd, is nl. dat zowel de niet-Joodse (heidense) als de Joodse gelovigen Christenen waren! En zoals Paulus later in zijn brief aan de Galaten zou schrijven, is er geen enkel verschil tussen Joodse en niet-Joodse Christenen. (Galaten 3:26-29) Wat John Hagee nu deed, was dat hij hier slechts naar één vers uit Romeinen 15 (vers 27) verwees en dit vervolgens toepaste op het Joodse volk als geheel! Maar het gaat hier helemaal niet over het huidige Joodse volk; het gaat hier over zowel Joden als niet-Joden die gezamelijk broeders van elkaar waren! 

is - 2019-07-12T152912.238

De Verenigde Staten van Amerika Gewurgd door een Particuliere Joodse Bank. 

Een andere “zegen” waarmee de Joden de Verenigde Staten gezegend hadden, is de Federal Reserve. Hoewel de term, “federal” ernaar lijkt te verwijzen dat als zou het hier om een bank gaan die onder toezicht van de Amerikaanse regering zou staan, is dit echter allerminst het geval; de Federal Reserve is een particuliere Joodse instelling. Het is Brother Nathanael Kapner, die er in het verleden al op gewezen had dat dit invloedrijke financiële instituut Amerika eigenlijk financieel gewurgd had in plaats van dat dit een voordeel voor dit land zou zijn geweest! https://realjewnews.com/?p=177 (“Federal Reserve: A Private Jewish Bank Strangless America”)  Een van de vorige presidenten van de Federal Reserve, Alan Greenspan (Joods), had tijdens zijn termijn ooit eens het volgende gezegd:

“Ten eerste is de Federal Reserve een onafhankelijke instelling. Dat betekent dat er geen enkel ander instituut van de regering is, dat onze besluiten teniet kan doen. Zolang dit het geval is en zolang niet blijkt dat er iemand in de regering, het Congres of wie dan ook is, die vraagtekens zet achter de besluiten die wij juist achten of die meent dat wij de zaken anders zouden moeten doen, dan maakt deze verhouding eerlijk gezegd, niet zoveel uit.” 

Kortom: de Federal Reserve bepaalt wat goed is voor Amerika en er is geen enkele andere instelling in Amerika dat in staat is, besluiten die door de genoemde instelling worden genomen, kan dwarsbomen. En zolang er niemand zal zijn, die hier kritiek op heeft, is dit een goede verhouding.

AIPAC. 

Een van de politieke Joodse organisaties die Amerika er rijk aan is, is het American Israel Public Affaires Committee. (AIPAC) De naam van deze instelling was aanvankelijk het American Zionist Public Affaires Committee. De oprichter van AIPAC was Isaiah L. “Si” Kenen. Hoe het allemaal met deze instelling is gegaan, wordt op dze site uitgelegd: https://original.antiwar.com/smith-grant/2007/10/09/where-did-aipac-come-from/ Hoe machtig dit Amerikaans-Joodse instituut wel niet is, had het Republikeinse Congreslid, Ilhan Omar recent nog aan den lijve ondervonden nadat zij de vele overige Congresleden het verweten had, de belangen van een “vreemde mogendheid” boven die van de Verenigde Staten te stellen; zowel vanuit het Congres zelf als andere delen van de Amerikaanse regering werd Omar ervan beschuldigd, anti-Semitische uitlatingen gedaan te hebben. Omar had duidelijk gemaakt dat Amerika Israël steunde vanwege de druk die AIPAC er op de Amerikaanse overheid uitoefende. Bijna onmiddelijk daarna werd Omar door zowel democraten als republikeinen aangevallen voor haar stelling. Het was echter Steven Rosen (een hoge ambtenaar van AIPAC), die destijds tijdens een diner met de journalist, Jeffrey Goldberg, van de New Yorker Times, het volgende tegen deze verslaggever te zeggen had:

“Zie je dit servet hier? Binnen vierentwintig uur zou [AIPAC] de handtekeningen van zeventig senators op dit servet kunnen hebben.” https://theintercept.com/2019/02/12/there-is-a-taboo-against-criticism-aipac-and-ilhan-omar-just-destroyed-it/

Wat Ilhan Omar veel later op haar wijze zou zeggen, werd al gezegd door Steven Rosen circa veertien jaar geleden: AIPAC heeft er in Amerika enorm veel macht en invloed! Om die reden kan de Israëlische regering van de Amerikaanse overheid zowat van álles gedaan krijgen nadat AIPAC er de nodige druk op heeft uitgeoefend! En met de huidige president, Donald Trump en zijn regering is het niet anders gesteld; om die reden vond hij ook (zelfs nadat Omar later hierover haar excuses voor had aangeboden!), dat dit Congreslid maar beter af kon treden. Want, “Voor anti-Semitisme is geen plaats in Amerika.” Wát Trump eigenlijk liet blijken met deze uitspraak, is dat er in Amerika wat AIPAC (en overige Joodse organisaties) aangaat, er geen ándere mening over kan zijn behalve die van hem en de vele andere critici die Omar onder vuur hadden genomen! 

Gewezen Congreslid James Abowrezk vs. de Overige Congresleden. 

Iemand die eveneens ooit eens een Congreslid was, had eens een glimpje laten zien van wat er wat de overige Congresleden aangaat, er achter de schermen aan de gang was:

“Ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen dat, althans wat het Congres aangaat, de steun die Israël er heeft, volkomen gebaseerd is op politieke vrees -vrees voor een nederlaag voor eenieder die niet wil wat Israël gedaan wil krijgen. Ik kan u evenzeer vertellen dat er maar weinig leden van het Congres zijn -althans toen ik er werkzaam was-,die enige genegenheid voor Israël en haar lobby hebben. Wat zij hebben, is minachting maar dit wordt verzwegen uit angst uit vrees voor ontdekking van wat hun wáre gevoelens zijn. Ik heb teveel achterkamergesprekken gehoord waarin leden van de Senaat hun bittere gevoelens uitten over hoe hoe er met hen door de lobby wordt gesold om toch ánders te denken. Onder vier ogen hoort men er de afkeer van Israël en de tacktieken van de Joodse lobby, maar geen van hen is bereid zich de vijandschap van de lobby op de hals te halen door hun gevoelens bekend te maken.” 

Dit waren de woorden van James Abowrezk, die zelf zoals gezegd, eens een lid van het Amerikaanse Congres was. Er waren er echter nog twee anderen die geen Congreslid maar in hun tijd toch twee bekende prominenten waren, die achter gesloten deuren hún ware gevoelens over de macht van de Amerikaans-Joodse lobby hadden gedemonstreerd. En net zoals de Congresleden dit tijdens hun privégesprekken deden, lieten ook deze twee hun gevoelens voor de Joden in Amerika nooit openlijk blijken. En zo zouden ook datgene wat zij wérkelijk voor Israël en de Joodse lobby voelden, voor altijd voor alle buitenstaanders (de Joden in het bijzonder) goed verborgen blijven, althans … dat was wat deze twee dachten.

9781930004573

Richard Nixon, Billy Graham vs. de Amerikaanse Joden. 

Hij zal er op een gegeven moment wel mee vertrouwd zijn geweest; zijn regelmatige bezoeken aan de verschillende Amerikaanse presidenten tijdens zijn leven, het was imiddels allemaal een terugkerende routine geworden. En dit was tevens het geval met de periodieke bezoeken van Reverend Billy Graham aan het Witte Huis waar eens ook Richard Nixon als president zetelde. En wáár die twee het in die tijd dat zij regelmatig samen waren, het allemaal over zouden kunnen hebben gehad? Geen idee; maar een deel van die gesprekken zijn echter later openbaar geworden. En zowel Graham en Nixon zullen waarschijnlijk hebben gedacht dat ook déze  privégesprekken geheim zouden blijven. En dat zou ook zo zijn met een gesprek tussen Nixon en Graham op 1 februari 1972 in het Witte Huis en later met een telefonisch gesprek wat Nixon eens had met Graham op 21 februari 1973 toen hij de evangelist met zijn vrouw, Ruth, uitnodigde voor een aanstaande receptie waarbij de Israëlische ministerpresident van die tijd, Golda Meir, er het middelpunt van zou zijn tijdens haar bezoek aan Amerika. Tijdens het eerste gesprek was er naast Graham en Nixon ook H. R. “Bob” Haldeman (stafchef van het Witte Huis) aanwezig. En naarmate het gesprek tussen de drie vorderde, waren zij het met elkaar absoluut over eens: De Joden hadden er in Amerika een absolute controle over de media! En Graham beschreef tijdens dit gesprek de grote schade die de Joden ermee al hadden aangericht. En de evangelist was er beknopt en bondig over wat er met deze Joodse grip op de Amerikaanse media moest gebeuren:

“Deze wurggreep moet worden gebroken, anders gaat het land naar de knoppen.” 

Nixon vroeg Graham of hij zéker van zijn mening was betreffende de Joodse macht over de media, wat Graham weer bekrachtigde. Waarop Nixon regeerde met te zeggen dat hijzelf dezelfde overtuiging was toegedaan maar dat hij dit niet openlijk kon zeggen.

Richard Nixon, Billy Grahem & het Neerhalen van een Libisch Passagiersvliegtuig 707 door de Israëlische Luchtmacht. 

Nixon en Graham hadden het tijden eens van hun privégesprekken ook over het neerhalen van een Libische Boeing 707. Nixon vertelde Graham hierover dat zij nog altijd dit Joodse probleem hadden, want,

“Was dat niet vreselijk, die Israëlis die dat vliegtuig neerhaalden?”

De president zei verder dat deze misdaad (want dat wás het ook), “zo dwaas” was; “het was zo dwaas. Ik bedoel om die ongewapende 707 neer te halen.” 

Waarop Graham zei dat dit een blamage zou zijn voor Golda Meir, wanneer die een week later voor een bezoek in Amerika zou arriveren. En Nixon was het hier mee eens; het zou een blamage voor Meir zijn, “… en niet voor ons. Wij deden het niet. En, uh, ik heb er bij de Israëlis, onder vier ogen natuurlijk, op aangedrongen dat zij niet alleen hun condoleances aan behoren te bieden maar ook er bij hen op te wijzen dat zij schadevergoeding behoren te betalen.” 

Waarop Graham zei dat dit absoluut moest gebeuren. Nixon zei verder dat de Israëlis door zo iets te doen als het neerhalen van een 707 zo al hun steun die zij in de wereld hadden, zouden verliezen. Waarvan Graham zei dat dit waar was. Nixon deelde dan nog mee dat zij (Amerika) in tegenstelling met andere landen nog hun enige vrienden waren.

Richard Nixon, Billy Graham & de Dreigende Verwijdering van alle Christenen uit Israël. 

Ten tijde van hun gesprekken werd ook bekend dat er een beweging in Israël was, die alle Christenen er graag uit verwijderd zouden willen zien. Nixon vertelde Graham op cynische wijze hoe aardig dit wel niet was. Graham zei hierop dat het niet te geloven was dat zij alle Christenen nu uit Israël zouden verdrijven. Nixon zei hierop dat hij dit maar niet kon begrijpen, maar,

“Weet je, dat is nu al eeuwenlang het probleem met onze Joodse vrienden.”

Waarop Graham hier weer op reageerde met te zeggen dat zij in de Bijbel althans, altijd een probleem waren geweest. Want,

“God heeft hen van generatie tot generatie geoordeeld.” 

Richard Nixon, Billy Graham vs. Christen-Hatende Rabbijnen & Joodse Organisaties. 

In Amerika is er een christelijke beweging, “Key 73” genaamd; het is een combinatie van verschillende grote kerken die vnl. Rooms-Katholiek is. In die tijd hadden deze kerken voor de eerste maal de handen ineen geslagen om er de Joden op campussen in Amerika tot Jezus te bekeren. Maar nadat rabbijn Marc Tannenbaum (voorzitter van het American Jewish Committee), en andere Joodse organisaties hier over gehoord hadden, werd de rust plotseling wreed en abrupt verstoord. Die waren nl. helemaal niet gediend van deze “Campus Crusade” zoals deze evangelisatiecampagne genoemd werd. Nixon liet tegenover Graham blijken dat Key 73 maar beter geen evangelisatiecampagne onder de Joden kon houden daar “er diep in dit land toch wat anti-Semitisme is.” Hij zou er het maar moeilijk met zijn Joodse vrienden inclusief Tannenbaum mee krijgen. Tannen baum, zo vreesde Nixon, zou zeker Graham bezoeken om hem te vragen iets aan dit “probleem” te doen. Maar Nixon vertelde Graham ook dat Tannenbaum zich hierbij diende te gedragen daar hij en de Joden “de vreemdste golf van anti-Semitisme over zich heen zullen krijgen als zij zich niet zullen gedragen.” Graham zelf echter, zou van Tannenbaum in tegenstelling met Key 73 geen enkel woord van kritiek te horen krijgen omdat zoals Nixon het tegen hem zei, “Jij bent hun vriend.” Ofwel, Graham zou het nooit ook maar wagen, één Jood tot het Christendom te bekeren en daarom konden Tannenbaum en de Joden mét hem als het ware “door één deur”! Nixon en Graham hadden heter ook over de grote vrees die er in die tijd bij leiders van Joodse organisaties heerste vanwege het feit dat een Joods-Christelijke organisatie, “Jews for Jesus”, er in  geslaagd was, vele jonge Joden voor het (pro-Israëlische) evangelie te winnen. Het waren vnl. de rabbijnen die deze ontwikkeling met grote ongerustheid gadesloegen. Nixon en Graham echter, waren hier volkomen tevreden mee.

is - 2019-07-14T004717.459

Billy Graham vs. (Wijlen) H. R. Bob Haldeman; zijn Memoires: “The Haldeman Diaries.” 

Vele, vele jaren later echter (Nixon was toen al lang overleden en Haldeman was destijds recent overleden), werden in 1994 de memoires van Haldeman in de vorm van een boek, getiteld, “The Haldeman Diaries” gepubliceerd. Naast vele andere dingen had Haldeman voor zijn dood ook in het kort iets geschreven over de ontmoeting met Nixon en Graham in 1972. En zo kwam de Joodse pers er voor de eerste maal achter dat Billy Graham onder vier ogen niet was wat hij naar buiten toe altijd leek te zijn: Een grote vriend van de Joden! Nadat ook Graham had gehoord dat de Joodse pers dit te weten was gekomen, begon deze grote evangelist in het openbaar te verkondigen dat Haldeman ronduit gelogen had over hun ontmoeting destijds! Hij, Graham, zou nooit iets slechts over zijn grote vrienden, de Joden, zeggen! Maar circa acht jaar later, in 2002, gaven de National Archives een tape vrij waarmee geverifieerd werd dat alles wat Haldeman in zijn The Haldeman Diaries over de ontmoeting met Graham en Nixon geschreven had, absoluut waar was! En wat was de reactie van Graham zelf? Wel, hij kon er zich wat zich tijdens die ontmoetingen allemaal had afgespeeld, hier niets van herinneren, maar mócht hij kritische opmerkingen heben gemaakt, dan had de evangelist hier nu enorm veel spijt van. Hij werd er door de rabbijnen en de Joodse pers echter flink voor “geroosterd” en die deelden mee dat de reputatie van Graham nu flink bezoedeld was en hij nu toch zéker “een anti-Semiet” moest zijn! Abraham Foxman (destijds directeur van de Anti-Defamation League (ADL), deelde mee dat Graham al die jaren een “schijnvertoning” had opgevoerd, en,

“En wie weet wat hij onder vier ogen nog meer gezegd kan hebben!” 

Billy Graham die nu de macht van de Joden in Amerika letterlijk “aan den lijve” gevoeld had, meende nu dat zijn nalatenschap op het spel stond. En dit werd zo een obsessie voor hem dat hij op 14 augustus 2006 tijdens een interview met Newsweek er het volgende over vertelde:

“Ik ging naar een vergadering met Joodse leiders en ik vertelde hen dat ik naar hen toe zou kruipen om hen om vergeving te smeken.” (Bron: “Conspiracy of the Six-Pointed Star. Eye-Opening Revelations and Forbidden Knowledge About Israel, the Jews, Zionism, and the Rothschilds”, by Texe Marrs (RiverCrest Publishing) 2011, blz. 95-102)

Wat het neerhalen van de Libische Boeing 707 betreft, hier is nog een artikel over uit het archief van de New York Times: https://www.nytimes.com/1973/02/22/archives/israelis-down-a-libyan-airliner-in-the-sinai-killing-at-least-74.html

is - 2019-07-13T011148.537

(En tijdens de ontmoeting van Nixon met Graham en Haldeman had de Amerikaanse president dan zijn ontmoeting met Golda Meir; de twee (hierafgebeeld met de Amerikaans-Joodse “superdiplomaat”, Henry Kissinger (rechts), schijnen hier een wat we zouden kunnen noemen , “een prettig gesprek” te hebben!) Maar net zoals die overige Congresleden waar James Bezowrezk het over had, hadden ook Graham en Nixon achter de schermen zo hun gemengde gevoelens over de macht van de Joodse lobby in de Verenigde Staten. Maar net zoals die Congresleden, hielden ook deze twee hun wáre gevoelens over de lobby verborgen. Naar buiten toe echter, leken zowel Graham en Nixon juist de grootste vrienden van de Joodse lobby (en Israël) te zijn. En dit ging goed, totdat … Graham door de mand viel en zijn reputatie een flinke dreun te verwerken kreeg vanwege zijn “latente anti-Semitische houding” tegenover zowel de lobby als Israël! Zie ook: https://wwwajc.com/news/national/billy-graham-richard-nixon-tapes-the-one-time-graham-image-was-tarnished/

is - 2019-07-14T004404.318

 

“I AM ISRAEL Home Decor” vs. “Ik ben Israël (Dutch version) I am Israel.” 

 

Heeft men er in Amerika de jaarlijkse CUFI-conferenties, hier hebben we ook iets; het is een christenzionistisch projet om een video aan de an te brengen om er ons de christenzionistische visie over Israël aan de man te brengen. Nu is dit project natuurlijk niet te vergelijken met die conferenties van John Hagee, maar ook hier tracht men net zoals Hagee dit in Amerika reeds lang met de Amerikaanse bevolking aan het doen is, de Nederlandse bevolking warm te maken voor een pro-Israëlische visie. Dit project heeft de titel, “I AM ISRAEL Home Decor.” https://www.facebook.com/IAmIsraelFilm/ De video is geproduceerd door David Kiern. De beelden die we er zien, zijn rondweg ontroerend een zeer mooi. Maar … áchter deze façade gaat een wereld van leed schuil waar het de Palestijnen aangaat. En die wereld wordt ons in een andere video die merkwaardig genoeg zowat dezelfde titel heeft als die christenzionistische video getoond: “Ik ben Israël (Dutch version) I am Israel”. https://www.youtbe.com/watch?v=bFhtL4jddiE En zo zien we er bij de christenzionistische video de valse schijn van “glamour & Glitter” en bij de Nederlandse versie van “Ik ben Israël, er de harde werkelijk achter deze valse schijn! Er is geen commentaar bij, maar door middel van de Nederlandse ondertiteling wordt ons duidelijk gemaakt, wat er destijds wérkelijk gebeurde rond de stichting van Israël als staat; ook zien we er dat het ook daar weer de Amerikaans-Joodse lobby, (AIPAC), is, die er in Amerika de wáre macht heeft.

2014-gaza-destruction

 

“Anti-Zionisme is Anti-Semitisme” vs “Zionisme is Satanisme.”

 

En ook tijdens de CUFI-conferentie hebben we weer dezélfde slogan gehoord, “Anti-zionsme is anti-Semitisme.” Het gaat hier wat het Zionisme aangaat, niet om kritiek op de staat Israël als geheel. noch om kritiek op het Joodse volk als geheel, maar kritiek op het Zionisme als zodanig. Maar ook dit wordt tegenwoordig als “anti-Semitisme” beschouwd. Hieronder is een afbeelding te zien met de woorden, “Christian Zionism.” Daar, waar bij “Christian” de letter “i” hoort te staan, zien we een kruis omhoog; bij het woord “Zionism” zien we dat daar eveneens de letter “i” behoort te staan, een kruis naar beneden. Wat nu dit laatste betreft, het is vermoedelijk bij sommigen nog onbekend dat men binnen het Satanisme er de gewoonte heeft, een kruis (of kruisen) onderste boven te keren als blijk van haat tegen het Christendom. Het is dan ook om die reden dat we hier over het Zionisme het volgende kunnen zeggen: “Zionism is Satanism.” 

Christian_Zionism-11

 

Ton Nuiten – Zondag 14 Juli 2019.

Dit bericht is geplaatst op juli 13, 2019. 3 reacties

Jewish Museum Berlin director steps down after a tweet misfires

Peter Schäfe, director of the Jewish Museum Berlin, r steps down after criticism by Josef Schuster and his Central Council of Jews. Remember, while reading this, Schäder is also a Jewish author who wrote the book, “Jesus in the Talmud.”

Welcome to aladdinsmiraclelamp - opinions without border

Germany’s Council of Jews said Peter Schäfer “lost the trust of the Jewish community”

CATHERINE HICKLEY

MORE

Jewish Museum Berlin director Peter Schäfer has stepped down

Jewish Museum Berlin director Peter Schäfer has stepped down © Jewish Museum Berlin, photo: Jule Roehr

The director of the Jewish Museum Berlin stepped down on Friday after raising hackles among members of the Jewish community with a retweet that appeared to question the German parliament’s condemnation of groups that favour boycotts and sanctions against Israel.

Peter Schäfer, who has served as director since 2014 and whose contract was extended for a year in April, has come under intensifying fire for taking what critics say is an overly political position for his role as head of a cultural institution funded by the German government. He offered his resignation to Culture Minister Monika Grütters “to avoid further damaging the Jewish Museum Berlin,” according to a statement sent by…

View original post 1.225 woorden meer

Het Dagboek van Anne Frank: een Gecensureerde en een Ongecensureerde Editie; was Anne Frank Bi-Seksueel? God & de Afgoden: een Oud-Testamentisch Relaas & de Kastanjeboom van Anne Frank: een Verhandeling.

Soms horen we er nog wel iets over. Maar in vroeger jaren was dit veel vaker het geval. En dan hebben we het over het dagboek van Anne Frank, het kleine Joodse meisje wat met haar ouders ondergedoken zat in het Achterhuis te Amsterdam tijdens WW II. Zij had er tijdens haar verblijf een daboek over haar eigen ervaringen en degenen met wie zij er ondergedoken zat, bijgehouden. Dit dagboek is later dan ook wereldberoemd geworden. Na onderzoek bleek echter dat delen van het dagboek met een ballpoint geschreven waren hetgeen de nodige vragen opriep; de ballpoint was nl. pas ná WW II in de jaren ’50 op de markt gekomen dus kon het niet alleen Anne zijn geweest die dit dagboek geschreven had (dat is: áls zij dit al zelf geschreven had)! Het bleek nl. dat haar vader, Otto Frank, er zelf verschillende delen van dit boek had geschreven! Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid: de wáre ateur van het dagboek zouden Otto noch Annne zijn geweest; het was een ándere Joodse auteur die het geschreven had; Otto Frank zou het vervolgens op de een of andere wijze van de oorspronkelijke auteur hebben overgenomen en er de nam van zijn dochter onder hebben gezet. Hier zou later een schandaal over zijn ontstaan en zou er een rechtszaak van gekomen zijn. Het resultaat hiervan was dat het tussen Otto Frank en de oorspronkelijke schrijver tot een schikking gekomen zou zijn.

 

Een Ongecensureerde Versie: Was Anne Frank Bi-Seksueel? 

 

Vandaag echter, staat het dagboek van Anne Frank weer in de aandacht. Nu zou men weer iets hebben ontdekt, nl. dit: de eerste editie van het dagboek zou een gecensureerde versie zijn geweest waarvan niet álles wat Anne in werkelijkheid had geschreven in was opgenomen. Daarnaast zou er ook de ongecensureerde versie zijn, wat dus álles wat Anne geschrevenzou hebben, bevatte. Wat nu die laatste versie betreft, zou Anne naast al het andere wat zij geschreven had, ook door hebben laten schemeren dat zij eigenlijk bi-seksueel zou zijn. En dit was nu niet terug te vinden in de gecensureerde versie. Hoe dit bekend werd, is hier te lezen: https://www.haaretz.com/us-news/as-a-queer-jew-learning-anne-frank-was-bisexual-is-a-game-changer-1.7364928 Nu het al voor ingewijden voor enige tijd bekend is dat het dagboek van Anne frank eigenlijk één grote Joodse fabel (Titus 1:14) is, mag men zich afvragen of men er met dit verhaal over de gecensureerde als de ongecensureerde versie niet een nieuwe Joodse fabel aan het uitbroeden is!

 

God & de Afgoden: de Ark des Verbonds vs. Dagon. 

 

Eenieder die enigszins wegwijs in de Bijbel is, zal weten dat God het het oude Israël verboden had, de afgoden van de omringende landen van het Beloofde Land over te nemen om die vervolgens te vereren. Maar ook de Filistijnen (in Oud-Testamentische tijden een vijand van Israël), maakten mee, dat God geen afgoden naast Zich duldt; tijdens een veldslag waar Israël door de Filistijnen verslagen vanwege de zonden van de hogepriester, Eli en diens beide zonen, Hofni en Pinehas. (zie 1 Samuel 3 en 4) De Ark des Verbonds (een symbool wat betekende dat God met Israël was), was door de Filistijnen op de Israëlieten veroverd en door hen meegenomen naar Asdod gebracht:

“De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Eben-Haëzer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toe de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen, vóór de ark van de HEERE. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag ’s morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark van de HEERE. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel; alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van Dagon in Asdod niet, tot op deze dag.” (1 Samuel 5:1-5)

Een van de goden van de oude Filistijnen was Dagon (tegenwoordig gesymboliseerd door de mijter van de paus). Aan de zijkant lijkt die sterk op de kop van een vis. En het was nu deze god die er in  de tempel te Asdod ter aarde gevallen vóór de Ark des Verbonds tweemaal als zodanig werd aangetroffen. Uiteindelijk merkten de Filistijnen dat de God van het oude Israël het niet duldde dat Dagon (of wélke andere afgod dan ook) als Zijn gelijke naast Hem zou worden geplaatst. Aldus zonden zij de Ark met de nodige eerbied gepaard gaande met ceremonieën terug naar Israël (1 Samuel 6)

 

God & de Afgoden (II): de Kastanjeboom van Anne Frank. 

 

Laten we nu met het bovenstaande Oud-Testamentische verhaal terugkeren naar het dagboek van Anne Frank. Naast andere dingen die zij (naar men zegt!!) in haar dagboek geschreven zou hebben, had zij ook enkele ontroerende zinnen geschreven over een kastanjeboom die in de tijd dat zij in het Achterhuis ondergedoken zat, haar enige contact met de buitenwereld was:

“Anne schrijft in haar dagboek een paar keer over de boom waarop ze vanuit het raam van haar kamer uitkijkt. In het verhaal van Anne Frank is de kastanjeboom te midden van alle dreiging en gevaar een mooi rustgevend element. Het was haar enige contact met de natuur en de wisseling van de seizoenen.” 

Tijdens een storm in 2010 is deze paardenkastanje door harde windstoten neergeveld. De boom was al jarenlang ziek en pogingen om de boom te behouden bleken tevergeefs. Gelukkig is er destijds uitgangmateriaal verzameld en we zijn blij dat we, in samenwerking met de stichting Elementree en de stichting Wereldboom, nazaten van de oorspronkeleijke Anne Frank bomen kunnen aanbieden.” https://www.vdberk.nl/trees-with-history/anne-frank-boom/

Nu zouden we ons af kunnen vragen: wát nu, heeft het Oud-Testamenische relaas nu van doen met die betreffende kastanjeboom? Welnu, hier volgt dan de verklaring: hoewel die boom al lange tijd ziek was (eigenlijk op sterven na, bijna dood), zóu en móest die tot letterlijk elke prijs in leven gehouden worden! Hiervoor werd de duurste apparatuur voor aangewend. En zo ging men er tot het uiterste, waaruit het voor de goede toeschouwer duidelijk moest zijn geworden dan men de boom hiermee eigenlijk tot een afgod had gemaakt. En men blééf die boom maar verzorgen, bemoedigen, versterken en vertroetelen, todat, ja, totdat zelf God Zélf hier méér dan genoeg van kreeg. Aldus zond Hij in Zijn toorn een grote storm die (naast andere bomen die er ook het slachtoffer van waren geworden), nu nét die speciale kastanjeboom met groot geweld trof! Anders dan de Filistijnen die na enige tijd hun les hadden geleerd nl. dat de wáre God geen enkele afgod naast Zich duldt, had men er bij Van den Berk Boomkwekerijen, de stichting Elementree en de stichting Wereldoom, eigenlijk niets van geleerd. Om die reden had men er ook “nazaten” van deze boom via het uitgangsmateriaal verkregen om er dit natuur-erfgoed mee in leven te houden. Tenslotte lezen we er nog het volgende:

“Bij de bomen wordt en certificaat van echtheid geleverd, waarin de authenticiteit wordt gegarandeerd en met de aankoop van een boom wordt het werk van de beide stichtingen ondersteund.”

Wel, dat die kastanjeboom zelf als authentiek zou zijn gecertificeerd, daar zal wel geen twijfel over bestaan, niet? Aangezien het dagboek van Anne Frank op zich al (zoals gezegd), één grote Joodse fabel gebleken is, zou men dan ook in staat zijn geweest die bewuste boom als de authentieke Anne Frank-boom als zodanig te certificeren? Wel, tot aan de dag van vandaag hebben we wat dit laatste betreft, onze grote twijfels … 

 

Ton Nuiten – Woensdag 26 Juni 2019.

 

 

President Donald Trump & de “Equality Law”; de Verborgen Agenda Betreffende Homoseksualiteit; Trump & de Noahidische Wetten. De ADL & de Lubavitcher Beweging: Twee Kanten van Dezelfde Munt? Doodsvonnis Christenen & Homoseksuelen; de Guilottines als Ultieme Strafwerktuigen & Meer.

De huidige samenleving verschilt aanzienlijk met die van de jaren ’80 en wel in deze: werd homoseksualiteit destijds nog beschouwd als een “zonde,” tegenwoordig wordt dit als een alternatieve liefdestijl beschouwd. Hier in Nederland is het immers verboden homoseksualiteit te beschouwen als en “zonde.” Ook zien we dat het homohuwelijk in steeds meer landen wordt gelegaliseerd. Dát er op dit gebied de houding van velen tegenover homoseksualiteit inmiddels is veranderd, is echter niet zomaar “toevallig” gebeurd. Om zowat hele volken ervan te overtuigen dat homoseksualiteit net zoals heteroseksualitiet eveneens een gewone liefdesstijl is hiervan te overtuigen, is niet iets wat zomaar “toevallig” is gebeurd. Hier is nl. bewust naar teogewerkt! Met andere woorden: om homoseksualiteit overal gelegaliseerd te krijgen, is hier gebruik gemaakt van een agenda! Om te weten hoe het een en ander gegaan is om homoseksualiteit gelegaliseerd te krijgen, is hier een interessante website waar het allemaal uitgelegd wordt: https://www.ucg.org/the-good-news/the-gay-agenda-blueprint-a-plan-to-transform-america:

“Bijna elk gedrag begint er als normaal uit te zien als je er maar genoeg aan wordt blootgesteld … De wijze om zuivere gevoeligheid over homoseksualiteit te verdoven is om veel mensen er veel over dit onderwerp te laten praten op een neutrale of ondersteunende wijze … Het voortdurend praten” (over homoseksualiteit) “geeft de indruk dat de publieke opinie op z ’n minst verdeeld is over dit onderwerp, en dat een aanzienlijk segment homoseksualiteit accepteert of zelfs praktiseert.” Aldus de auteurs, Kirk en Madsen. 

Dit wil zeggend dat het een van de beste manieren is om gevoelens van Amerikanen tegen homoseksualiteit te neutraliseren de televisie zou moeten zijn. En dat is wat we natuurlijk ook hier zien; bij elke actualiteitenprogramma waar homoseksualiteit (en het transgendernisme het onderwerp is, is er geen kritische stem over deze onderwerpen te horen!

Wat Kirk en Madsen hiermee wilden zeggen, is dit: door zoveel mensen als mogelijk zover te krijgen, veel over homoseksualiteit te praten, zou de (in dit geval) Ameikaanse bevolking er uiteindelijk gewend aan raken. Hiermee zouden de gevoelens die Amerikanen tégen homoseksualiteit hadden, geleidelijk aan “verdoofd” en tenslotte worden geneutraliseerd. Op lange termijn zou dit er dan weer toe leiden dat men homoseksualiteit eens zou aanvaarden als een “alternatieve lenesstijl. En dit is nu precies wat er met een deel van de Amerikaanse bevolking ook gebeurd is; homoseksualiteit is voor hen nu evenals heteroseksualiteit normaal geworden. En hier in Nederland is dit zéker het geval; elke stem die kritisch mocht zijn op homoseksualiteit, wordt dan ook beschouwd als een “homofoob.” 

Verder maakten Kirk en Madsen het volgende duidelijk:

“Wáár we spreken, is belangrijk. Het gemiddelde Amerikaanse gezin kijkt dagelijks meer dan zeven uur TV. Deze uren geven een doorgang tot de besoten wereld van de hetero’s waardoor een Trojaans paard door zou kunnen passeren.” 

Hier wordt mee bedoeld dat een van de beste manieren om er de gevoelens van Amerikanen die tégen homoseksualiteit zijn, het de televisie zou zijn om er die gevoelens mee te neutraliseren. En dit zou dan moeten gebeuren middels een “Trojaans paard” wat heimelijk de heterosexuele wereld binnen zou moeten worden gebracht.

is (96)

President Donald Trump * de “Equality Law.” 

 

Recent werd de wereld opgeschrikt door het nieuws dat president Donald Trump zeer binnenkort de “Equality Law” zal ondertekenen. Nu wordt gezegd dat Trump zich tégen dit wetsvoorstel uit zou spreken. https://www.lgbtqnation.com/2019/05/donald-trump-comes-lgbtq-nondiscrimination-protections/ De reden dat hij die nu echter alsnog zal ondertekenen, wordt duidelijk uit het volgende:

“De regering-Trump keert zich absoluut tegen elke vorm van discriminatie en ondersteunt de gelijke behandeling van allen. Dit wetsvoorstel in haar huidge vorm is echter gevuld met gifpillen die de rechten van het ouderschap en het geweten dreigen te ondermijnen.” 

Wát we hier lezen, is in wezen dit: De “Equality Law” heeft bepaalde “gifangels” in zich waarmee de rechten van het ouderschap, het menselijk geweten maar ook de rechten van mensen van hetzelfde geslacht dreigen te ondermijnen. Als nu dit voorstel zal worden gewijzigd door er die “gifangels” uit te halen, zal Trump dit alsnog ondertekenen. Trump zou hiertoe -al of niet bewust- zijn gebracht door zijn dochter, Ivanka Trump en zijn schoonzoon, Jared Kushner. 

 

Bevordering en Promoten Homoseksualiteit door Zionistische Organisaties. 

 

Voor hen die er al enige aandacht aan hebben gegeven, achter de bervordering en het promoten van homoseksualiteit wereldwijd, zitten Zionistische organisaties zoals o. a. de Anti-Defamation League (ADL). In Amerika is die nu bezig, homoseksualiteit bespreekbaar te maken in schoollokalen. https://www.adl.org.blog/the-time-is-now-bringing-lgbt-topics-into-the-classroom Zowel de ADL als andere invloedrijke Joden doen dit om er de Amerikanse traditionele samenleving mee te ondermijnen en te verwoesten. http://www.realjewnews.com/?p=894 (“Why Jews Push Homosexual Depravity”)

is (92)

Donald Trump & de Noahidische Wetten.

 

Het is echter diezélfde Donald Trump die enige tijd geleden door het Joodse Sanhedrin opgeroepen werd, de Noahidische Wetten te respecteren. https://www.israelbreakingnews.com/82693/sanhedrin-blesses-trum-calls-president-uphold-seven-noahide-laws/ Op een andere site lezen we er dit over:

“Het Witte Huis gaf een proclamatie vrij waarmee 16 april 2019 als “Education and Sharing Day “ter ere van de 117e herdenkdag van de geboorte van de Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, der rechtvaardige herinnering, bestemd wordt. De proclamatie ondertekend door de Amerikaanse President, Donald Trump, verklaart dat dit een dag is om de leer van de Rebbe dat “onderwijs is niet slechts over het doorgeven van kennis, maar dat dit eveneens integraal is voor de vorming van ons karakter.” https://wwweyeopeningtruth.com/the-un-is-not-your-friend-part-2-noahide-laws/

Nu weten we dat wijlen rabbijn Menachem Schneerson de leider was van de invloedrijke Chabad-Lubavitcher Beweging, ook wel de Chassidim genaamd. En die is in tegenstelling met de ADL, juist tégen homoseksualiteit. En dit komt nu engigszins tegenstrijdig over; Terwijl Trump via de proclomatie die door het Witte huis vrijgegeven werd, aangegeven had de Zeven Noahidische Wetten te zullen respecteren, zal hij zoals gezegd, tevens die Equality Law ondertekenen waarmee homoseksualiteit juits mee bevorderd zal worden! Wát is hier nu eigenlijk aan de hand?

 

De ADL & de Lubavitche Beweging: Twee Kanten van Eén en Dezélfde Munt?

 

Nu is het niet precies duidelijk wat de relatie tussen de ADL (en aanverwante groepen) en de Lubavitcher Beweging is; in 2016 had de ADL bij monde van Jonathon Greenblatt (directeur) en Carole Nuriel, tegen de uitlatingen van (nu wijlen) rabbijn Yitzhak Yosef, die vond dat niet-Joden in Israël die zouden weigeren er de Noahidische Wetten te onderhouden, maar naar Saoedi-Arabië verdreven moesten worden, geprotesteerd. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/non-jews-should-be-forbidden-from-living-in-israel-says-chief-rabbi-yitzhak-yosef-a6957806 Hier zien we dat de visie van de ADL en (in dit geval) rabbijn Yitzhak Yosef elkaar volkomen uitsluiten. Maar wat de ADL en de Lubavitcher Beweging betreft, lijkt het er sterk op dat beide organisaties twee verschillende kanten van één en dezélfde munt zouden kunnen zijn. Hoewel we hier geen bewijs voor hebben, zou het misschien kunnen zijn dat de twee organisaties die uiterlijk diametraal tegenover elkaar staan, achter de schermen met elkaar samen zouden kunnen werken. Maar of dit nu zo is of niet, wat nóg belangrijker is, hoe dit alles zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Wij geloven zee sterk dat áls Trump die (dan inmiddels aangepaste) equality Law zal ondertekenen, hij hiermee -en geloof het of niet- wereldwijd een doodsvonnis aan de globale homolobbies en elke individuele homoseksueel af zal geven! En hier is natuurlijk enige toelichting bij nodig.

is (93)

De Noahidische Wetten: Doodsvonnis voor Christenen en … Homoseksuelen. 

 

We weten inmiddels dat de eerste Noahidische Wet het iedereen verbiedt, “afgoderij” te plegen; Christus Jezus wordt in de Joodse Talmud (waar die Noahidische Wetten van afkomstig zijn), immers beschouwd als een “afgod.” Maar een van de andere wetten is die waarin “overspel” (waaronder ook homoseksualiteit), verboden is. Verder is het zo, dat als iemand zich aan overtreding van één van die wetten schuldig zal maken, hem/haar de doodstraf opgelegd zal worden, hetwelk is onthoofding. En nu komen we met onze (voorlopige) analyse: Als de christelijke samenleving wereldwijd door de bevordering van o. a. homoseksualiteit door de ADL en overige Joodse pleitbezorgers hiervan eenmaal genoeg verzwakt zal zijn, zullen er op een bepaald moment de Zeven Noahidische Wetten worden geactiveerd. Die zijn inmiddels al doorgevoerd, maar zijn nu nog inactief. Als dit eenmaal zal gebeuren, zullen het niet slechts de Christenen zijn die vanwege hun aanbidding van de “afgod” Jezus, die uiteindelijk de doodstraf opgelegd zullen krijgen maar ook al die miljoenen homoseksuelen die dankzij de ADL (en Trump) hun recht op gelijke behandeling hadden gekregen, zullen dan hetzelfde doodsvonnis tegemoet kunnen zien! Denk u eens in: naast al die Christenen die zullen weigeren hun geloof in Christus als de Zoon van God prijs te geven, zijn het ook al die miljoenen homoseksuelen (lesbiënnes en transgenders) wereldwijd die dan merken dat de riemen plotseling flink zullen worden aangehaald! Wát Trump binnenkort zal gaan doen met het ondertekenen van de Equality Law, is dat hij niet slechts alle Christenen, maar ook al die talloze homoseksuelen op de lange termijn aan de dood over zal leveren. Dit is eveneens van toepassing op lesbiënnes en transgenders. De gedachte van de Lubavitcher Beweging zou dan als volgt kunnen zijn: Door de bevordering van homoseksualiteit op globale schaal is hiermee het Christendom verwoest. Hiermee was het mogelijk om op de ruïnes ervan onze Joods-Taludische Wereldorde mee op te richten. Nu hier ook mee de Zeven Noahidische Wetten mee zullen worden geactiveerd, zijn al die homolobbies en homoseksuelen niet meer nodig; zij hebben hun doel en nut inmiddels uitgediend. Aldus zullen er niet slechts de Christenen maar tevens de homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders het slachtoffer worden van een van de grootste genocides die tot dan toe ooit zullen hebben plaatsgevonden.

 

Doodstraf door Onthoofding. 

 

Over de komende Talmudisch-Joodse Wereldorde lezen we er elders dit over:

“De Joodse Encyclopedia voorziet een Noahide regime als een mogelijke wereldorde onmiddelijk voorafgaande aan de universele heerschappij van de Talmud. Het moet begrepen worden dat we hier niet te maken hebben met de Noach van de Bijbel wanneer de Joodse religie naar “Noahide Wet” verwijst, maar de Noach zoals begrepen en geïnterpreteerd door het vervalste stelsel wat de Talmud vormt.” https”//opdeepstate.com/2018/07/15/the-noahide-laws/

Een eind verderop leze we het volgende:

“De Talmud verklaart eveneens de straf op ongehoorzaamheid: “Een toegevoegd element van grotere gestrengheid is dat de Noachiet zich bij schending van een van deze zeven wetten onderwerpt aan de doodstraf door onthoofding.” 

Men hoeft dus niet in Jezus te geloven; als iemand (een atheïst), een van de overige wettten zal overtreden, komt ook hij in aanmerking voor de doodstraf. Dan gaan we er naar de Tweede Noahidische Wet: 

“Verboden geslachtsgemeenschap.” 

Eén van die tien artikelen van deze tweede wet, is artikel 7, waar we er dit lezen:

“Tegen (een man) die vleselijk bij een man ligt.” 

Wat dus op homoseksualiteit slaat! En dit wijst er op dat wanneer die Wetten eenmaal zullen zijn geactiveerd, die uiteidenlijk naast de dood van talloze Christenen, ook de dood van letterlijk miljoenen homoseksuelen, lesbiënnes en transgenders zal betekenen. Dit wat hier allemaal geschreven is, zal zeer waarschijnlijk als “homofobie” worden beschouwd. Wat wíj hier echter op te zeggen hebben, is dit. Het zou eens zeer goed voor hen zijn, dat wanneer de Noahidische Wetten eenmaal van kracht (dus geactiveerd) zullen zijn, hier eens zeer goed over na te denken! 

is (94)

Tijdens een anti-regeringsdemonstratie in Israël in 2011 waren de inwoners in Tel Aviv verbijsterd toen zij zagen dat demonstranten een guilottine met zich meevoerden. Een mogelijk teken van wat komen gaat? 

 

Een Mogelijke Visie van de Toekomst. 

 

Tenslotte trachten we ons een voorstelling te geven over hoe de wereld met betrekking wat hier allemaal geschreven is, eruit zou kunnen zien. En dit is uiteraard is slechts een mogelijke visie. Of  die Wetten er nu door de komende Antichrist wereldwijd zullen worden doorgevoerd of niet, één ding staat al vast: die zúllen eenmaal overal worden ingesteld en daar zal iedereen (Christen of niet, homoseksueel, lesbisch, transgender, hetero, atheïst of niet), zich aan moeten houden, wil hij/zij niet het risico lopen, onthoofd te worden! Welnu, hier komt dan de mogelijke toekomstvisie:

Oprichting van lokale Joodse Sanhedrins Wereldwijd.

Er zal (en niemand weet wannéér dit zal gebeuren (dit zou over bij wijze van spreken  vijf, tien, dertig of zelfs veertig jaar of later vanaf nu kunnen zijn), een tijd komen dat er overal ter wereld lokale Joodse Sanhedrins zullen worden opgericht waarvan het hoodfkwartier het Opperste Sanhedrin in Jeruzalem zal zijn. De laatste Noahidische Wet (de zevende), heeft nl. het volgende:

“U zult een effectieve rechterlijke macht opzetten om er de voorafgaande zes wetten eerlijk mee op te leggen.”

En die rechterlijke macht zal dan zijn samengesteld door al die lokale Sanhedrins die er die wetten overal op zullen leggen. Het is dan ook nog niet duidelijk, of we dan nog een Commissie voor Gelijke Behandeling, een Openbaar Ministerie of enige andere soorgelijke instelling zal zijn waar men nu nog bevoegd is, “anti-homoactivisten” te vervolgen. Het zullen er echter deze Joodse Tribunalen zijn, die zullen bepalen of iemand zich opzettelijk schuldig gemaakt zal hebben aan homoseksualiteit of niet; mocht er dan ook nog maar iemand zijn (ongeacht wíe hij of zij ook is), die homoseksualiteit zal verdedigen als een “alternatieve levensstijl”, hij/zij het eigen leven niet zéker zal zijn! Voor Nederland zou het kunnen zijn, dat een dergelijk tribunaal in bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag zou kunnen worden opgericht; voor Engeland zou dit in Londen kunnen zijn; voor België in Brussel of Antwerpen; voor Duitsland in Berlijn of Bonn (en ga zo maar door wat de overige landen betreft). En dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Is het vonnis er eenmaal vastgesteld na men voor een Joods Tribunaal geleid is, dan zal het niet mogelijk zijn, in hoger beroep te gaan zoals dit nu nog het geval is bij “gewone rechtbanken.” En als we zo de tekeningen en oude prenten bezien, uit het verleden waarop sprake was van onthoofding door middel van de guilottine (in het Frankrijk van  1798 gedurende de Franse Revolutie), dan geeft dit een schrikwekkend voorbeeld van de toekomst; De onthoofdingen zullen dan plaats gaan vinden onder grote belangstelling van het publiek! 

is (95)

Flashback: een Waarschuwende Stem uit het Verleden: Jurist Lee Casey van de Advocatenfirma Hunton & Williams. 

Iemand die in het verleden al een waarschuwing tegen een komend wereldtribunaal gaf, was niemand minder dan Lee Casey van de advocatenfirma in Washington, Hunton & Willams. En in 1998 zei hij er destijds dit over:

“We spreken hier over de creatie van iets dat wáre macht uitoefent, wérkelijk macht heeft om mensen gevangen te zetten, maar wat aan niemand verantwoordelijk is dan alleen aan zichzelf.” (zoals destijds verwoord in de “Investment Business Daily” in Los Angeles te Californië van zaterdag 16 juli 1998). bewareofthenoahidelaws.followersofyah.com

De Komende Wereldwijde Genocide: de Opslag van Miljoenen Guilottines in de Amerikaanse Staat Georgia, andere Plaatsen in Amerika (en Mogelijk Wereldwijd). 

Vlak onder van wat Casey volgens de laatst aangegeven site destijds gezegd had over dit wereldtribunaal, lezen we er het volgende:

“Die oude robuuste machine is terug! Guilottines worden er bij de miljoenen opgeslagen in Georgia en andere delen van de Verenigde Staten. Bill # 1274 van het Georgia House of Representatives – 1995.1996 Sessions HB 1274 – Death penalty; guillotine provisions Code Sections  – 17-10-38/17-10-44.” 

Dat de guilottines er bij de miljoenen al opgeslagen zouden liggen op de genoemde plaatsen, zou kunnen  betekenen  dat er ook in andere delen van de wereld dergelijke strafwerktuigen opgeslagen zouden kunnen liggen! De website bewareofthenoahidelaws is een Joodse site van de “Followers of Yahushua Ha Mashiach.” Deze aanhangers halen hierbij Openbaring 29:4 op hun wijze aan:

“En ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd hen gegeven, en de levens van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis wat zij over Yahushua hadden en vanwege het woord van Elohim en die het beest noch zijn beeld aanbeden hadden, en zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun handen ontvangen hadden. En zij leefden en regeerden met Messias voor duizend jaren.” 

De Bijbel heeft hier iets desgelijks:

“En ik” (schreef Johannes de apostel destijds), “zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” 

Het gaat hier zoals nu wel duidelijk zal zijn, om de Christenen die tijdens de heerschappij van de Joodse Antichrist geweigerd hadden zijn merkteken te aanvaarden of zijn beeltenis te aanbidden en te vereren, onthoofd waren. De daarop volgende verzen 5 en 6 hebben echter het volgende:

“Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” 

Na de Eerste Opstanding de “Tweede Opstanding.” 

Allereerst gaat het hier dus over de eerste opstanding, waarbij alle Christenen die omwille van Jezus en het Woord van God onthoofd waren, weer tot leven zullen worden gewekt en als “priesters en koningen van God” een hoge positie zullen verkrijgen. Er is echter ook een “tweede opstanding”, waarbij allen die pas later zullen worden opgewekt, die tijdens hun leven echter nooit in Christus als hun Redder geloofd hadden. Dit zullen alle mensen vanaf het begin der wereld tot dan toe zijn. (inclusief de voormalige inwoners van het nu reeds lang verdwenen Sodom en Gomorra (zie Genesis 19:1-29). Anderen zullen om bepaalde redenen ánders dan christelijke, ook geweigerd hebben het merkteken van de Antichrist te accepteren of zijn beeltenis te vereren en te aanbidden. Nadat ook zíj onthoofd zullen zijn, zijn zij in plaats van naar de hemel, in de “plaats der pijniging” (een voorportaal naar de eeuwige hel) afgedaald; tijden het laatste oordeel voor de Grote Witte Troon waarop Christus Zélf het definitieve oordeel over al deze mensen (letterlijk hele volken) zal vellen, zullen zij uiteindelijk voor eeuwig naar de “poel van vuur” (Poel des Vuurs)  worden verwezen. (Openbaring 20:11-15)

is (97)

Tenslotte Nog Dit. 

Om deze post te beëindigen, zouden we er bij allen die dit zullen lezen er het volgende op willen aandringen:

Zou het niet beter zijn dat men zal worden onthoofd omwille het geloof in Christus en het Woord van God en voor eeuwig bij Hem te zijn en mét hem te regeren in plaats van dat men onthoofd zal worden om ándere redenen dan christelijke om later vervolgens naar de eeuwige poel des vuurs te worden verwezen? En let wel: Men hoeft niet noodzakelijk Christen, homoseksueel, hetero of atheïst te zijn; eenieder die zich schuldig zal maken aan overtreding van één van die Zeven Noahidische Wetten, zal zonder pardon worden onthoofd! En zo kan men in zekere zin stellen dat de Talmudische rabbijnen die er het oordeel over zullen vellen, hierbij geen onderscheid zullen maken tussen Christen, homoseksueel, hetero of atheïst en hierbij dus ook niemand zullen discrimeneren. God echter, heeft liever dat er niemand verloren zal gaan maar dat allen (homoseksueel, transgender, atheïst of anderszins) veeleer zullen leven. Want alzo luidt het Woord van God: 

“Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen” (van de geboden Gods zoals in de Bijbel vermeld), “dan zal de ongerechtigeheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou us sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:30-32)

God wil dus niet dat homoseksuelen, lesbiënnes, transgenders, hetero’s en atheïsten voor eeuwig in de poel des vuurs zullen verdwijnen. Laten allen die dit lezen zich dan ook keren tot Christus Jezus om van Hem het eeuwige leven te ontvangen om later te worden opgewekt tijdens de eerste opstanding waarna men mét Hem als “priesters van God en Christus” voor eeuwig zullen regeren over een dan nieuw geschapen hemel en aarde.  

 

Ton Nuiten – Vrijdag 7 Juni 2019.

 

Dit bericht is geplaatst op juni 7, 2019. 3 reacties

Heeft God ons altijd voorspoed en succes beloofd?

Het zgn. “welvaarstevangelie.” Dit is een “evangelie” wat naast het wáre, bijbelse evangelie, ook verkondigd wordt. De verkondigers van dit welvaartsevangelie leren dat iedere Christen financieel rijk en over een permanente lichamelijke gezondheid dient te beschikken. Dát het welvaartsevangelie eigenlijk een onbijbelse leer is, wordt hiet door evangelist, Henk Herbold, duidelijk en op bijbelse wijze uitgelegd.

Wat zegt de Bijbel...?

door Henk Herbold

De boodschap van het welvaartsevangelie heeft zich snel verspreid en heeft letterlijk miljoenen christenen in zijn greep gekregen met zijn veelbelovende mogelijkheden. Vooral in arme landen, zoals in Afrika, zijn inmiddels miljoenen aanhangers van deze leer. Deze mensen worden financiële wonderen beloofd en als je arm bent, ben je daar gevoelig voor.

We komen deze boodschap echter ook in ons land tegen. Vaak worden mensen geleerd om maar veel geld te offeren, zodat de zegen ook groter zal zijn. Dus, “hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”.

Maar is dit wel een Bijbelse boodschap? Een belangrijk onderdeel van de welvaartsleer is: “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En… door het voortdurend positief belijden (of claimen) van die lichamelijke en materiële zegeningen, worden deze ook werkelijkheid”. Welvaartspredikers zeggen dus in het kort: “wat we…

View original post 1.756 woorden meer

View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans KnewAbout a documentary of which it was the intention, it would never be broadcasted in America. 

PBS stations around the U.S. were scheduled to show a riveting new Frontline documentary, ‘One Day in Gaza’, but at the last minute PBS pulled it. brbr The film is missing important context about the issue, but it includes footage that Americans, as Israel’s top funders, should see – including a young, unarmed teen being shot in her head. brbr BBC, the coproducer of the film, broadcast it to British viewers. We are posting it below so that Americans can also view it.

Source: View the Frontline Documentary on Gaza that PBS pulled – If Americans Knew