President Donald Trump en de “Herdefinitie” van Anti-Semitisme; het Incident aan de University of California: In Scene Gezet? Ilhan Omar & Rashida Tlaib; het OCR en de ZOA; Dubbele Standaard is Talmudische Standaard; de Zeven Noahidische Wetten & de Komende Globale Vervolging van en Moord op Christenen.

Recent vond er aan de Univerity of California Berkeley een incident plaats; Hayden Williams, een conservatieve activist die daar was om er studenten aan te werven voor de nog op te richten afdeling van Turning Point USA, werd door Zachary Greenberg, een andere student, in het gezicht geslagen. Dit voorval had te maken met vrijheid van meningsuiting. En het was dit incident wat president Donald Trump ertoe bracht aan te kondigen dat colleges willen zij in aanmerking komen voor financiële steun, zij vrijheid van mening moeten ondersteunen. https://edtion.cnn.com/2019/03/02/politics/trump-executive-order-colleges-free-speech.index.html

 

Een “Executive Order” met een Giftige Angel. 

 

En ja, die klinkt zo positief en veelbelovend, die executive order, waarmee zowel colleges als universiteiten zullen worden verplicht, de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen. Eindelijk een stap in de goede richting zou je zeggen. Wat voor anderen echter intussen ook duidelijk geworden is, is dat dit besluit van Trump ook een giftige angel heeft. Dit was o. a Michael Stratford opgevallen. Mét deze “order” zal er nl. ook een nieuwe definitie aan het fenomeen, bekend als “anti-Semitisme” worden gegeven:

“De regering-Trump wijzigt nu hoe het Education Department” (Ministerie van Onderwijs), “beschuldigingen van discrimatie tegen Joodse studenten onderzoekt, waarbij een benadering ondersteund wordt die gunstig is voor pro-Israëlische groeperingen maar waarvan critici vrezen dat dit de vrijheid van meningsuiting op campussen zal onderdrukken.” https://www.politico.eu/article/donald-trump-administration-adopts-new-definition-of-anti-semitism-in-schools-education-department/

 

Donald Trump’s Executive Order & Israel. 

 

Wát nu is deze nieuwe defintie van “anti-Semitisme”? Deze definitie is, dat het “anti-Semitisch” zal zijn, het Israël te verwijten dat het wat haar politieke beleid betreft, er een dubbele standaard op nahoudt; één beleid voor óns, een ánder beleid voor de rest.

 

Ilhan Omar, Rashida Tlaib: Anti-Semitisme & Islamofobie. 

 

Het was de Amerikaanse Republikein, Ilhan Omar, die zeer recent het etiket “anti-Semitisme” opgeplakt kreeg nadat die zich negatief had uitgelaten over Amerikanen die pro-Israël zijn; zij verweet het hen “loyaal te zijn aan een vreemd land” waarmee uiteraard Israël mee werd bedoeld. Tijdens een evenement in het Bush Boys and Poets café, zei Omar hier tegenover het publiek wat er was, o. a. het volgende over:

“Ik wil over de politieke invloed wat ons er in dit land van overtuigt dat het okay is loyaal te zijn aan een vreemd land, spreken.” 

Ook de republikein, Rashida Tlaib, die naast Omar zat, had al eerder vergelijkbaar commentaar afgegeven; zij zei toen dat leden van de Amerikaanse Senaat toen die een pro-Israëlisch wetsvoorstel steunden, “vergaten wat voor land zij vertegenwoordigen.” Ilhan Omar had het ook haar Joodse collega’s verweten, “islamofobisch” te zijn. Hij zei te vrezen dat zowel zijn opmerkingen als die van Tlaib door hen als anti-Semitisme zouden worden beschouwd “omdat we Moslims zijn.” http://www.freerepublic.com/focus/f-news/3731399/posts

 

Anti-Semitisme vs. Islamofobie: de Dubbele Standaard is een Talmudische Standaard.  

 

En inderdaad, het is nu precies hier waar we die dubbele standaard zien; één standaard voor Israël, een ándere standaard voor de Islam. Over zowel de Islam als de profeet,Mohammed, kan tegenwoordig van álles worden gezegd en beweerd en behoudens wat minimale kritiek hier en daar, maken velen er zich verder niet druk om. Wordt er ook maar het minste aan kritiek op Israël geuit, dan behoeft het geen enkel betoog te zijn, wat voor gevolgen dit heeft! Deze dubbele standaard kan dan ook alleen maar een Talmudische standaard worden genoemd, wat die eigenlijk ook is!

 

Herdefinitie Anti-Semitisme Zonder Openbare Bekendmaking. 

 

Mochten we denken dat Donald Trump pas zeer recent met zijn wetsvoorstel voor een herdefinitie van anti-Semitisme kwam, in september 2018 hadden met Israël verbonden groeperingen aangekondigd dat het Amerikaanse Office for Civil Rights (OCR) van het U. S. Department of Education met een herdefinitie van onderzoek naar anti-Semitische incidenten op campussen bezig was. Maar:

“Het OCR had geen openbare bekendmaking aan dit belangrijke politieke besluit gegeven.”

Toen dit besluit desondanks toch bekend werd, werd dit bekritiseerd. En:

“Het nieuws van OCR was verborgen in een brief geschreven door Kenneth Marcus, het nieuwe hoofd van Civil Rights onder Trump, aan de met Steven Bannon- verbonden Zionist Organization of America. (ZOA) In de brief werd de ZOA erover geïnformeerd dat het OCR” (de zaak van een) “zeven jaar oude klacht tegen de Rutgers University zou heropenen, wat het OCR eerder in 2014 na een jarenlang onderzoek geseponeerd had.” 

Kenneth Marcus schreef dat deze omstreden herdefinitie van het anti-Semitisme nu wordt gebruikt door “regeringsinstituten inclusief het Amerikaanse Staatsdepartement en eveneens het ORC.” https://palestinelegal.org/news/2018/09/11/kenneth-marcus-adopts-controversial-antisemitism-definition-at-doe-with-no-public-noitce-reopens-dismissed-rutgers-case-from-2014

 

In Scene Gezet? 

 

Het enige wat er nog aan ontbrak om deze wet erdoor te krijgen, was een incident wat dit eindelijk toch mogelijk zou maken. En dit incident deed zoals we hebben gezien, zich voor aan de University of California. Het zeer recente besluit van Trump een wet voor de herdefinitie in te voeren, kwam dus niet uit de lucht vallen. Aangezien men er al heimelijk bezig was met een herdefinitie van anti-Semitisme in het najaar van 2018 en hier flink wat kritiek op kwam waardoor het wetsvoorstel van Trump weer ingetrokken zou kunnen worden, moeten we ons eens het volgende afvragen: Zou het incident tussen Hayden Willams en Zachary Greenberg misschien in scene kunnen zijn gezet? Natuurlijk, dit hóeft niet zo te zijn. Het echter een bekend gegeven dat wil men bepaalde omstreden wetsvoorstellen doorkrijgen, er hierbij soms van “hulpmiddelen” gebruik wordt gemaakt. Het genoemde incident zou zo ’n “hulpmiddel” kunnen zijn geweest.

 

Zeven Noahidische Wetten niet Bijbels.

 

Op 26 maaart 1991 werd er in Amerika een “public law” ingesteld: “Education Day USA.” Dat klinkt goed, een dag apart te zetten om zo aan te geven hoe belagrijk het onderwijs wel niet is. Hiermee werd eigenlijk rabbi Menachem Schneerson, stichter van de wereldwijde Lubavitcher-beweging, herdacht. Maar wat velen in die tijd echter níet wisten, was dat er mét deze wet, hiermee tevens de Zeven Noahidische Wetten heimelijk werden ingevoerd. Men zou kunnen denken dat die wetten iets te maken zouden kunnen hebben met Noach, de man die mét zij  vrouw en familie als enigen de Zondvloed hadden overleefd. Nu ís dit ook zo, maar datgene wat we over deze aartsvader hier lezen, is niet uit de Bijbel afkomstig! In Sanhedrin 56a, lezen we er dit:

“Zeven geboden werden de zonen van Noach opgedragen: (1), (geboden) “betreffende de reachtspraak, (2), “en betreffende afgoderij, (3), “en betreffende godslastering, (4), “en betreffende sexuele immoraliteit,(5), “en betreffende het vergieten van bloed”, (6), “en betreffende diefstal”(7) “en betreffende een ledemaat, gerukt van een levend dier.” 

En:

“Deze plicht om alle volken der aarde over de Wetten van Noach te leren, is de taak van ieder individu in elk tijdperk.” (Mishnah Torah, Wet der Koningen, 8:10) http://www.auburn.edu/~allenkc/7laws.html

En hiermee wordt het duidelijk. De Zeven Wetten zijn uit de Talmud afkomstig en zijn dan ook niet op de Bijbel gefundeerd. De huidige Amerikaanse wetgeving kan dan ook een Talmudische wetgeving genoemd worden, wat het eigenlijk ook is! Nu lijkt de site waarvan we de bovenstaande citaten over de Zeven Wetten vandaan hebben, een soort van pro-Israëlische site te zijn. We hebben dan ook alleen datgene wat voor onze studie noodzakelijk was, hier weergegeven.

 

De Desastreuze Gevolgen van het Besluit van Donald Trump. 

 

De gevolgen van het besluit van Donald Trump om er zijn wetsvoorstel voor een herdefinitie van anti-Semisime mee in te voeren, kenne we nu: alle kritiek op Israël hoe gerechtvaardigd dit ook mag zijn, wordt voortaan als “anti-Semitisme” gebrandmerkt. Maar met zijn besluit deed Trump ook nog iets anders: Hij heeft er -al of niet bewust- de Zeven Noahidische Wetten weer mee een stap dichterbij gebracht! En wat die vnl. voor Christenen inhouden, wéten we nu: volgens de definitie van “afgoderij” van deze wetten, wordt de aanbidding en verering van Christus Jezus inderdaad als “afgoderij” beschouwd. En de straf op “afgoderij” is -evenals schending van de overige wetten, de doodstraf door middel van onthoofding! Dus heeft Trump niet slechts de Amerikaanse bevolking maar vnl. de Amerikaanse Christenen weer verder in gevaar gebracht! 

Over het komende tijdperk waarin deze wetten volledig van kracht zullen zijn, lezen we in de Bijbel het volgende over de Christenen die dan gedood zullen zijn en nog zullen worden:

“En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)

 

Wereldwijde Vervolging van en Moord op Christenen. 

 

Het zal misschien al duidelijk zijn dat de Zeven Noahidische Wetten niet beperkt zullen blijven tot de Verenigde Staten. Die zullen uiteindelijk wereldwijd worden ingevoerd. En dit betekent dan weer dat die Christenen die niet bereid zullen zijn hun geloof in Jezus als God op te geven, globaal vervolgd en afgeslacht zullen worden! Voor de christenzionisten die het besluit van Trump ongetwijfeld verwelkomd hebben of -mochten die hier nog niet van afweten dit alsnog zullen doen- is dit iets waar zij eens zeer goed over na zouden moeten denken!

 

Ton Nuiten – 4 Maart 2019.

 

Mensen in Verwarring; het Horen van “Stemmen”; de Nieuwe Laser: Geluiden & Stemmen Regelrecht in het Oor; Dr. Patrick Flanagan: Uitvinder van de Neurofoon & de “Vader van de New Age”; Achterwaarts Geplante Woorden in het Menselijk Brein (en Meer).

We horen er van tijd tot tijd over; mensen die “stemmen” horen; die hen opdracht geven om iets te doen. En tegenwoordig horen we eveneens over “verwarde mensen.” Nu bijna een jaar geleden, op 27 februari 2018, kwam het Algemeen Dagblad (AD), met een artikel over de toename van incidenten met verwarde personen. https://www.ad.nl/binnenland/politie-luidt-noodklok-recordaantal-incidenten-verwarde-personen-kijk-hier-waar~a9a3a9ac/ Zie ook: https://www.gezondheidsnet.nl/psychische-klachten/verward-door-een-psychose

 

Via een Laser “Stemmen” in Je Oren. 

 

Nu zal het misschien zo zijn dat een deel van deze verwarde personen gewoon “in de war” zijn en die dan ook de nodige medische/psychologische hulp nodig hebben. Maar bij een ander deel van deze mensen zou er misschien (of beter, iets heel ánders) mee aan de hand kunnen zijn. Dit werd ons duidelijk toen de site, https://futurosm.com op 25 januari 2019 met een artikel over lasers kwam waarmee men in staat is, geluiden “variërende van muziek tot spraak zonder uitrusting van ontvangers door een kamer naar een persoon te zenden – een potentiële doorbraak voor de toekomst van geluid en communicatie. “Ons systeem kan worden gebruikt om van enige afstand informatie direct in iemands oor te stralen”, zo verrtelde Charles Wynn van het Massachusetts Institute of Technology. “Het is het eerste systeem dat gebruik maakt van lasers die volkomen veilig zijn voor de ogen en huid om een hoorbaar signaal naar een bepaald persoon in enige omgeving te zenden.” 

 

Dat Wat “Nieuw” is, is Niet Altíjd “Nieuw.”

 

Dit bericht werd dus op 25 januari jl. gepubliceerd. Hetgeen erop wijst dat de technologie voor het “stralen” van geluiden in iemands oor nog volkomen nieuw is. En het bericht is er zeer positief over; het team wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technologie menen “dat verder onderzoek het mogelijk zal maken de afstand van uitzending op te schalen, wat de techniek nuttig zou kunnen maken in gevaarlijk situaties zoals gedurende een schietpartij – autoriteiten zouden instructies direct naar individu’s kunnen stralen zonder dat iemand anders die hoort.” https://futurism.com/the-byte/laser-beam-speech-mit/ Nu kan dit ook een zegen zijn voor mensen die zich op een bepaald moment in gevaarlijke situaties bevinden zoals tijdens de genoemde schietpartij. Maar datgene wat ons als “nieuw” wordg gepresenteerd, hoeft niet altíjd “nieuw” te zijn. Anders gezegd: wat als “nieuw” wordt gepresenteerd, kan al jaren van tevoren op de tekentafels hebben gelegen én ook is uitgeprobeerd. Ten tweede is het zo, dat genoemde technologie niet altíjd een “zege” hoeft te zijn. De wetenschappers, Helmut en Marion Lammer, schreven hier al over in hun boek, “Het UFO-Experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen,biochips en futuristisch wapentuig” (B. V. Uitgeversmaatschappij Tirion) 1997 (Nederlandse editie). Beide geleerden schrijven bijvoorbeeld over Dave Bader. Die ging in 1992 in opdracht voor een firma werken om er de computers van te onderhouden. Aan die firma was tevens een tandarts verbonden die Bader eens bezocht had. Voor zijn bezoek aan die tandarts werd van Bader geëist dat hij verschillende veiligheidsbepalingen ondertekende. En … daarna begon de ellende:

“Want sinds die tijd wordt Dave zowels overdag als ’s nachts door schrille geluieden en vreemde stemmen geteisterd. Aanvankelijk zeiden de stemmen in zijn hoofd dat ze zijn vrienden waren. Daarna wilden ze hem ervan overtuigen dat ze van religieuze personen of van bovenaardse dan wel buitenaardse wezens zijn. Het hielp geen steek als hij zijn oren dichtstopte: de stemmen kwamen, en komen van binnen uit zijn hoofd. Dave Bader vertelde ons dat geen mens zich kan voorstellen wat hij meemaakt. Als hij godsdienstig zou zijn, of een aanhanger van de New Age-beweging, dan zou hij geloven dat de stemmen inderdaad die van goden of buitenaardse wezens zijn. Misschien zou hij dan die mentale foltering makkelijker kunnen verdragen. Maar zoals het nu gaat, voelt hij zich psychisch verkracht.” 

De tandarts nu, waar Bader was geweest, had bij hem een kies getrokken. Nadat hij er later röntgenfotos van had laten maken, was er onder in het kaakweefsel waar die kies getrokken was, een zeer klein metalen object te zien. Dit object had Bader later operatief laten verwijderen. Maar ook nádat dit object verwijdered was, hoort Dave die stemmen nog steeds. Mogelijk had dit object een ander doel te dienen.

 

“En dat doet het vermoeden rijzen dat gerichte radio- of microgolven de bron van die stemmen zijn.” 

Door die stemmen kon Bader niet goed meer slapen en was hij tevens ongecondentreerd. De stemmen die hij hoort zijn afwisselend mannen- en vrouwenstemmen die hem toeroepen dat hij “een zak” is, dat hij : je huiswerk” moet maken, “een wapen” moet kopen en dat hij zich “van kant” moest maken. De beide Lammers schrijven ook iets over “synthetische telepathie” en “gedragsveranderingen” in verband met microgolven:

“Behalve voor het genereren van synthetische telepatie kan men microgolven ook voor gedragsveranderingen verantwoordelijk stellen. Deze soft kill-wapens kunnen op alle militaire gebieden worden toegepast. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij het uiteendrijven van grote samenscholingen, bij het optreden tegen terroristen en bij tactische oorlogvoering, en ook bij het bewaken van gevangenen. Als de output van deze electromagnetische golven gekoppeld wordt aan het centrale zenuwstelsel, krijgt men effecten die aan satanische bezetenheid doen denken. Dergelijke effecten worden Remote-Motor-Control (RMC) genoemd: de manipulatie van ienands motoriek op afstand. De gebruikers van deze geraffineerde wapens kunne de meest uitlopende spierreacties op afstand sturen. Onder die spierreacties valt ook het spreken. RCM kan worden ingeschakeld om kunstmatig een hartinfarct te veroorzaken of iemand het gevoel te geven dat hij stikt. Men kan het slachtoffer neutraliseren door via spierstimulatie woorden uit diens mond te laten komen, hoewel de betrokken persoon niet wil praten.” (blz. 57-85 en 60)

 

Dr. Patrick Flanagan: “Frequency Mind Control Weapons.” 

 

Enkele bladzijden daarvoor, op blz. 54, schreven de beide geleerden over Dr. Patrick Flanagan, die toen hij nog maar 15 jaar was (een tiener dus), de neurofoon uitvond. Via dit electrisch instrument kunnen er via contact met de mesnelijke huid boodschappen aan de hersenen worden doorgegeven. Dr. Flanagan wilde met zijn uitvinding dove mensen helpen. Voordat hij hier het patent op kreeg, moest Flanagan zijn uitvinding demonstreren. Het nut van dit apparaat werd bewezen nadat een medewerker van het octrooibureau die volkomen doof was, met de hulp van de neurofoon kon horen. En uiteindelijk kreeg Flanagan het patent. Maar:

“Niet veel later werd zijn uitvinding evenwel door de Defense Intelligence Agency (DIA) geconfisqueerd. Kennelijk was de DIA er danig van onder de indruk en zag zij geheime toepassingen van deze technologie in het verschiet. De nationale veiligheidsclassificering verbood Flanagan over zijn uitvinding te spreken of er verder aan te werken. Inmiddels is dat verbod opgeheven, zodat nu iedereen bij de firma Earthpulse een neurofoon kan bestellen. Dat de DIA of andere diensten deze uitvinding niet voor edele medische doeleinden gebruiken, ligt voor de hand. Mogelijk werd de neurofoon in combinatie met drugs bij mind control-experimenten toegepast.” (blz. 54-55)

En hier is een interview van Dr. Flanagan van enige tijd geleden door Jeff Rense: https://www.youtube.com/watch?v=xESAbEIISrQ Hier wordt uitgelegd hoever men al met mind control-programmas is gevorderd. En hier is zijn website: https://www.phiscience

 

Dr. Patrick Flanagan: New Ager & “Father of the New Age.”

 

Hoewel Dr. Patrick Flanagan zijn neurofoon als een geweldige winst voor dove mensen zag die zoals al aangegeven, hiermee konden horen, is er echter ook een negatieve, duistere kant aan deze geleerde; hier hebben we er het volgende over gevonden:

“De neurofoon is een ultrasonisch geluidsapparaat, thechno-meditatie-apparaat en een apparaat voor versneld leren, gecreëerd door Patrick Flanagan in 1958 toen hij 12, 13 of 14 jaar oud was. Patrick werd als kind opgejaagd door nachtmerries waarin aliens die vreemde apparaten aan hun helmen droegen met membranen die met de helmen aan hun hoofd verbonden waren (die hij op de wijze zoals hij ze beschrijft, klinken als de neurofoon), die hem angst aanjoegen door hem te vertellen dat als hij niet een kennisniveau wist te evenaren wat zij gepast voor hem vonden, zij dan de aarde en iedereen erop zouden vernietigen. Patrick beschouwt het niet als een probleem dat er naar hem wordt verwezen als de “Vader van de New Age”, en voor elke Christen is de vader van de New Age uiteindelijk Satan. Het was in 2012 dat Patrick publiekelijk aankondigde dat hij informatie van zijn moeder op haar doodsbed had dat hij maagdelijk geboren was en dat hij eigenlijk dé reïncarnatie van Nicola Tesla is, de man wiend bijdragen aan de mensheid hem er slechts toe brachten te zwijgen, te stoppen en zijn technologie werd gebruikt door de Illuminati. Het schijnt dat Nicola Telsa deze maal besloot, zich aan te sluiten bij de Illuminati.” https://ultrasonicreversespeechanalysis.wordpress.com/satanic-neo-neurophone-our-followers-will-be-666-pro-neo-former-nasa-invididual/

We lezen er verder dat het mogelijk is met de neurofoon veel goed is te doen (doven kunnen ermee horen zlas al gezegd) maar dat het ook mogelijk is, hier veel kwaad mee is aan te richten. Zo is het mogelijk om hiermee achterwaarts gesproken woorden in iemands brein te planten. Flanagan heeft ook vrienden bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, de NSA, CIA, het Pentagon, Flanagan wordt dus met al deze organisaties geassocieerd. Ook hier lezen we dat de DIA zijn uitvinding in beslag nam vanwege de mogelijkheid dit als een ultrasonisch wapen te gebruiken en:

“Wat we vandaag tot dusver als het laatste model van de neurofoon hebben, is de NF3. een potentieel wapen wat de NASA, NSA en CIA toegang tot uw gedachten kan verlenen en wat definitief de mogelijkheid heeft, om je door een programma waarvan alleen uw geest gevoelig voor is, te beïnvloeden, dat is, op ultrasonische wijze.” 

 

Een korte Uitleg Over in het Menselijk Brein Geplante Achterwaartse Woorden. 

 

Wanneer we met elkaar communiceren, wéten we wat degene met wíe we dit doen, wát hij bedoelt te zeggen; ons verstand begrijpt immers wát hij tot ons zegt. Met in het menselijk brein achterwaartsgekeerde woorden is dit echter ánders gesteld. Die weten het menselijk verdtand te “mijden” en komen dan zónder dat we dit in de gaten hebben, in ons onderbewustzijn terecht. Daar wordt het “opgeslagen” en veel later worden die woorden “actief” om het zo maar eens te zeggen. En dan gaan we hierop dátgene doen wat die woorden (in de vorm van opdrachten bijvoorbeeld) ons “zeggen.” Misschien is dit niet zó bekend, maar een feit is dat op deze wijze ook de zgn. “Manchurian Candidates” zijn geproduceerd. Een boek dat naar verluidt woorden bij bepaalde mensen heeft geactiveerd, is “Catcher in the Rye” van J. D. Salinger. Zij lazen dit boek, en eenmaal bij bepaalde woorden of zinnen gekomen, werden zij “getriggerd” om iets te gaan doen wat zij bij hun “normale verstand” nooit zouden doen. Een aanslag of een moord plegen bijvoorbeeld. Dit doordat die woorden of zinnen in het boek, woorden die al in hun brein lagen opgeslagen, activeerden. En die laatste werden nadat die achterwaarts gesproken waren, onopgemerkt door de ontvanger, opgenomen in het onderbewustzijn.

 

De Neurofoon & andere Ongewone Uitvindingen: Afkomstig uit het Rijk der Duisternis. 

 

Wat we hier over Dr. Patrick Flanagan gelezen hebben. maakt een ding duidelijk: vele (hoewel misschien niet álle) uitvindingen zijn afkomstig uit het Rijk der Duisternis! Om die door het grote publiek geaccepteerd te krijgen, worden er allereerst alleen de positieve kanten van beschreven en verkondigd. Als dan veel later ook de negatieve kanten hiervan openbaar worden (zoals gewoonlijk na vérder onderzoek door critici) dan is het kwaad al geschied. En misschien zou dit ook het geval kunnen zijn met de laser waarmee men in staat is, geluiden zoals “stemmen” zónder ontvanger, regelrecht in de oren van de betreffende persoon voor wie die bedoeld zijn, regelrecht in diens oren te zenden vanaf een bepaalde afstand. Er is natuurlijk veel goed mee te doen; maar helaas is het zo dat er evenveel (of nog meer aan kwaad_ mee aan te richten valt.

 

Ton Nuiten -Woensdag 20 Februari 2019.

 

13-15 Februari 1945: de Geallieerde Terreurbombardementen op & de Vuurstormen over Dresden; WW II-Veteraan Reinhold Elstner: zijn Afscheidsbrief & Benton L. Bradberry over Dresden.

“Rechtse extremisten verzamelen zich in Dresden en trachten Duitsers te presenteren als slachtoffers van de Wereldoorlog. (WW II uiteraard-TN). “Zij proberen misdaden van Nazi-Duitsland te relativeren, zoals de Holocaust, door de gebeurtenissen van 13 februari afzonderlijk te vermelden. Naast andere evenementen en activiteiten om alle slachtoffers van oorlog en om ons te herinneren aan de gruweldaden door Duitsland gedurende WW II gepleegd, worden er ook tegendemonstraties gehouden.” Aldus een deel van het artikel op de site, https://ddcwelcome.de/13-february-significance-dresden-historical-background-guidelines/ Iets daarboven lezenwe het volgende betreffende de Geallieerde luchtaanvallen op Dresden en de herdenking ervan:

“Het hele stadscentrum werd in lichterlaaie gezet en grote delen van Dresden werden verwoest. 25.000 mensen stierven en tienduizenden hadden te lijden wegens dakloosheid en ellende. Het verdriet van de mensen is vermengd met gevoelens van schande en schuld over het onuitspreekbare lijden en huiveringwekkende misdaden gepleegd door Nazi-Duitsland.” 

En hoewel er tegenwoordig veel minder over wordt gesproken over de “huiveringwekkende misdaden” die door Duitsland onder Adolf Hitler zouden zijn gepleegd, gaat de huidige Duitse bevolking ook nú nog met een loden last op de rug door het leven vanwege deze misdaden (die naar men zegt), door hun vaderen gepleegd werden. een van die huidige Duitsers was Reinhold Elstner, die er uiteindelijk meer dan genoeg van kregen met deze loodzware last rond te moeten lopen, was een Duitse oorlogsveteraan, die op 25 april 1995 op de trappen van de Feldherrenhalle zelfmoord pleegde door zich eerst met een brandbare vloeistof te overgieten om zich vervolgens in brand te steken. In dat jaar was het precies vijftig jaar geleden dat er een einde aan WW II in Europa kwam. Zijn doel: op deze wijze wilde Elstner aan de Duitse bevolking een signaal afgeven dat veel (zo niet álles)  waarvan hij en zijn medestrijders gedurende WW II tot dan toe onophoudelijk van waren beschuldigd, eigenlijk niet meer dan zionistische leugenpropaganda was!

 

De Afscheidsboodschap van Reinhold Elstner. 

 

Vóórdat hij tot zijn daad kwam, had Elster een schriftelijk afscheidsboodschap achtergelaten, waarin hij het volgende meedeelde:

“Vijftig jaar van onophoudelijke lastercampagnes tegen en demonisatie van een heel volk is genoeg. 50 jaar van onophoudelijke scheldwoorden op Duitse soldaten afgevuurd, van afpersing die miljarden gekost hebben en van “democratische” haat, is meer dan men kan verdragen. 50 jaar van juridische Zionistische wraakzucht zijn genoeg. 50 jaren te trachten een kloof te creëren tussen generaties van Duitsers door de vaders en grootvaders strafbaar te stellen is téveel. We worden overspoeld door een vloed aan leugens. Daar ik nu 75 jaar oud ben, blijft er niet veel voor mij over om te doen, maar ik kan nog altijd de dood door zelfverbranding zoeken dat voor de Duitsers als een signaal kan zijn om tot hun zinnen te komen. Als er door mijn daad zelfs maar één Duitser zou ontwaken en om die reden de weg naar de waarheid zou vinden, zal mijn offer niet vergeefs zijn geweest. https://youtube.com/watch?v=xhPaXo8a_zY (“A Fallen Comrade”)

Aldus Reinhold Elstner. En het is ook waar: veel (zo niet bijna álles) wat ons tot nu toe over Nazi-Duitsland in zowel woord als geschrift verteld is, is eigenlijk niet meer dan weerzinwekkende, belasterende en misselijkmakende leugenpropaganda gebleken!

 

Even Terzijde; de Citaten, 

 

Voordat we verder gaan, zullen we hier even pas op de plaats maken. We zouden sommigen nl. kunnen horen denken: “Waarom citeert hij toch uit delen van videos? Die kunnen wij toch ook zien en lezen?” En dat is natuurlijk helemaal waar! Maar vergeet niet dat men bij de directie van YouTube al enige tijd bezig is met een grootschalige opruiming van alternative videos (zónder korting overigens!), waarna die nergens meer te vinden zijn. Mocht dus ook de video waarop het afscheidsgetuigenis van Elstner te lezen is in de toekomst worden verwijderd, dan hebben we die hier toch nog op schrift staan!

 

Wakker Geworden Britten. 

 

Nu heeft men niet slechts hier in Nederlend toegang tot het internet waarop nog vele alternatieve videos over WW II te zien zijn, dit is -uiteraard- ook het geval in het buitenland. Zo zijn er Britten die eveneens wakker geworden zijn die uiteindelijk de waarheid over Dresden zijn gaan zien. Deze gebeurtenis (en andere daarmee gerelateerde gebeurtenissen) worden in deze video besproken: https:www.youtube.com/watch?v=1_m17TN0OA (“Commemoration of Dresden: Why an apology from Britain to Germany is due”)

 

Benton L. Bradberry. 

 

Niet alleen in Groot-Brittanië zijn mensen op de hoogte van wat er zich afgespeeld had tijdens de moorddadige vuurbombardementen op Dresden in februari 1945, ook in de Verenigde Staten zijn er die nu inmiddels wel beter weten. Eén van hen is Benton L. Bradberry, die tijdens de oorlog diende als marinepiloot van 1955 tot 1977. Hij heeft een boek geschreven, “The Myth of German Villainly” (AuthorHouse) 2012. In dit boel behandelt Bradberry de geschiedenis van WW I tot aan het einde van WW II. Over Dresden schrijft hij het volgende:

“Dresden! Dresden was voordat het gebombardeerd werd, een van de mooiste steden van Europa, een cultureel centrum gevuld met elegante paleizen, kathedralen en beelden. Het was een sprookjesstad, met winderige kasseistraten, kerktorens en huizen als van peperkoek. Die had geen enkele militaire betekenis. In het laatste jaar van de oorlog was het een hospitaalstad wat zorg droeg voor duizenden gewonde Duitse soldaten. Er was geen enkele Duitse militaire eenheid gestationeerd. In de eerste weken van 1945, de koudste winter in een eeuw, waren er honderdduizenden vluchtelingen naartoe gekomen om aan het naderende Russische leger te ontkomen. De inwoners van Dresden namen zoveel mogelijk van deze arme zielen op als maar mogelijk was, maar het was niet mogelijk hen allen op te nemen. Hoderdduizend doodsbange, hongerige en wanhopige vluchtelingen waren in de Oude Stad geconcentreerd en kampeerden op trottoirs, in elke tuin en elk stadspark. Zij sliepen op de grond dicht opeengepakt om dood door bevriezing te voorkomen. Kinderen huilden en smeekten om voedsel. Hoewel men alles deed wat men kon om hen te voeden en hen te verzorgen, waren de sociale diensten van de stad overbelast. Toen kwamen de bommenwerpers. 

De eerste golf bommenwerpers waren Britten die op 13 februari tegen 10 uur PM boven de stad arriveerden, wierpen duizenden zeer explosieve bommen op de Oude Stad volgepakt met vluchtelingen, af om daken van gebouwen af te blazen ter voorbereiding van brandbommen die er vlak na op zouden volgen. De explosieve bommen schakelden het luctalarmsysteem uit, verwoestten de brandweerkazernes, het waterleidingstelsel en veroorzaakten zo omvangrijke vernietiging en dood. De vluchtelingenmassa’s hadden geen plaats om heen te gaan en geen plaats om er zich te verschuilen. Dan kwamen de bommenwerpers, beladen met brandbommen die de Oude Stad in een huilende oceaan van vuur veranderden. De luchttemperatuur steeg tot 1,100 graden Fahrenheit. In het centrum van deze storm zogen winden tot aan 100 mijl per uur alle zuurstof weg. Duizenden werden levend verbrand. De wetenschappelijke feiten betreffende het bombarderen zo laat in de oorlog, was goed uitgewerkt. Het patroon aan bommen afgeworpen door de Britten, was bestemd om een “vuurstorm” te creëren en de vuurstorm te Dresden was een van de meest spectaculaire van de oorlog. Duizenden verstikten in kelders daar de zuurstof er door de vlammen van buitenaf uitgezogen werd. Duizenden meer werden als lappenpoppen in de lucht geworpen en door de woeste winden regelrecht het niferno ingezogen. De zuigkracht van de vuurstorm was zo groot dat bomen ontworteld en daken van huizen mijlenver weggerukt werden. De mensen waren in een staat van totale paniek. Paarden steigerden en gallopeerden het doodsbange publiek in. Wilde dieren zoals leeuwen en tijgers wisten te ontsnappen uit hun losgebroken kooien van de Zoo en renden de doodsbange massa’s in. Grote slangen glibberden tussen de voeten van degenen die op de vlucht waren. Hospitaaltreinen nog gevuld met soldaten van het front, brandden en trachtten uit het station weg te komen en tijdens dit proces werden ledematen van kinderen die dekking tegen de bommen onder deze treinen hadden gezocht, afgesneden.” (blz. 387-388)

De tijdspanne tussen de golven van bommewerpers die na elkaar boven Dresden arrviveerden om er hun dodelijke lading op af te werpen, was van te voren zorgvuldig berekend. En tijdens de derde aanvalsgolf werden zowel brandweerlieden als reddingsteams hierbij per verrassing gegrepen. Het gevolg: een massaslachting. De dag daarop wierpen 1300 Britse en Amerikaanse zware bommenwerpers bijna 4000 ton aan bommen en brandbommen op de stad af. Na de golf van deze bommenwerpers van het type B-17, volgden echter de Amerikaanse Mustangs, gevechtsvleigtuigen, die hén die aan zowel de eerste bombardementen als de vlammen ontkomen waren, op hen neerdoken, laag over hen heen vlogen en hen alsnog het leven uitschoten:

“De meest schandelijke periode van de serie-aanvallen op Dresden waren de Amerikaanse Mustangs, gevechtsvliegtuigen die op de golf van de bombardemnetsvliegtuigen B-17 volgden. Zwermen mensen die voor de bommen op de vlucht waren en aan de oevers van de rivier de Elbe een schuilplaats zochten, werden beschoten door deze Mustangs. Als gevolg van deze beschietingen lagen overal langs de oevers bergen lijken.” 

Later na de verschrikkingen begon men er de talloze doden te bergen:

“Zij gingen door de kelders en haalden er al degenen die verstikt of doodverbrand waren uit om ze daarna te verbranden. Er waren zoveel lichamen dat het weken in beslag nam de taak te volbrengen. Zij stapelden dode soldaten, jonge en oude vrouwen, jongens in korte broeken, miesjes met lange vlechten, Rode Kruis-verpleegsters en baby’s op elkaar. Deze brandstapels brandden dag en nacht. Niemand zal ooit het totaal aantal burgerslachtoffers weten als gevolg van de bombardementen op Dresden weten vanwege de talloze vluchtelingen die een toevluchtsoord in de stad gezocht hadden, maar schattingen variëren van zo hoog als 500.000. De Britse historicus, David Irving, die het eerste gezaghebbende boek over Dresden schreef, schat dat er 135.000 werden gedood. Er was geen militaire noodzaak voor de bombardementen op Dresden. Het was eenvoudigweg een massamoord op een volk waarvan we gewend geraakt waren dat te haten als gevolg van Joodse anti-Duitse propaganda. Maar zelfs toen het Reich ineen aan het storten was, gingen de bombardementen op steden en dorpen gewoon door. Degenen die deze bombardementengepland en uitgevoerd hadden, waren en zijn per elke definitie oorlogsmisdadigers! Terwijl de Simon Wiesenthal’s en andere Nazi-jagers nog altijd de bejaardenhuizen over de wereld uitkammen voor Duitse “oorlogsmisdadigers” die gedurende de oorlog slechts hun land gediend hadden, zou men moeten denken aan de misdaad tegen Dresden en de honderden andere steden en dorpen die zonder enige reden dan uit kwaadaardige opzet, aan stukken geblazen en tot de grond toe afgebrand werden.” (blz. 389-390)

En wat die “Joodse anti-Duitse propaganda” betreft, daar wist Reinhold Elstner alles over te vertellen. En dit moet hem zoveel pijn en ellende bezorgd hebben dat hij in een wanhoopsdaad om zijn onwetende mede-Duitsers die nog altijd met een schuldgevoel als een huis vanwege de “Holocaust” rondliepen te doen ontwaken, zichzelf door middel van zelfverbranding openlijk het leven benam. Eigenlijk kwam het hierop neer: de Joodse anti-Duitse propaganda waar Bradberry het over heeft, is de oorzaak van alle ellende, maar machtige Joodse belangen hebben het weten te realiseren dat de schuld hiervan slechts (of vnl) gelegd werd op de rug van het Duitse volk! En tenzij dit volk als geheel eens zal ontwaken en de enorme leugens zullen doorzien (wat de wens van Elstner ook was), zullen ook de kinderen en kleinkinderen van dit volk met een loodzware last door het leven gaan! 

 

Eerst de Geestelijke Slavernij, Daarná de Financiële Slavernij. 

 

En dit brengt ons bij bij het volgende: het is gezegd dat hij die een lening afsluit bij een bank, eigenlijk een “slaaf” van de bank is, totdat hij het volledige leenbedrag heft terugbetaald. Als echter blijkt dat hij het geleende bedrag helemaal niet terug kan betalen, dan volgt (bij het geleende bedrag voor een hypotheek op het koophuis), uitzetting; het huis wordt dan door de bank in beslag genomen, “foreclosure” noemt men dit in het Engels. Maar daar waar het de “Holocaust” aangaat, ligt het iets anders; het is het Duitse volk onophoudelijk aangewreven een aangepraat dat hun (voor)vaderen verantwoordelijk waren voor de gruwelijke genocide op de Joden gedurende WW II. Aangezien dit volk destijds nog niet de beschikking had over alternatieve communicatiemiddelen dan alleen die leugenpropaganda die er over werd uitgegoten via “documentaires”, Hollywood-films, valse getuigenissen enz. geloofde het uiteindelijk dat álles wat het over deze gebeurtenis verteld was, waar was; het Duitse volk schaamde zich diep over hun (voor)vaderen, maar in wezen werd het geestelijk geknecht en tot slaaf gemaakt van Joodse belangen. De schande werd zo diep gevoeld dat toen er herselbetalingen van Joodse zijde geëist werd, het Duitse volk hierin meeging. Aldus kreeg het naast de geestelijke een tweede keten aangebonden, de financiële keten. Aldus werd dit volk afgebeeld als een (oorlogs)-misdadiger in ketenen die dankzij de Joodse anti-Duitse propaganda die ook ná de oorlog nog lang voortduurt tot op de dag van vandaag, nog altijd gebogen en met het schaamrood op de wangen door het leven gaat. Als echter eerst de geestelijke keten wordt verbroken, dan zal dit uiteindelijk ook leiden tot de verbreking van de financiële keten. Want eenmaal vrijgemaakt van de vele anti-Duitse leugens, zal dit volk gaan begrijpen dat het de grote hoeveelheden aan schuldbetaling al die lange jaren helemaal niet had hoeven te betalen.

 

Dresden vs. de “Holocaust.” 

 

Zoals we in het begin al gezien hebben, is het aantal slachtoffers wat bij de terreurbombardementen op Dresden vastgesteld op 25.000 slachoffers. Dit moeten er vanwege de enorme vuurstormen eigenlijk veel meer zijn geweest. En laten we niet vergeten dat diezelfde terreurbombardementen ook werden uitgevoerd op vele andere Duiste steden en dorpen waarbij het totale aantal slachtoffers nog hoger komt te liggen. Wat er op de site van ddcwelcome.de nu zo in het oog springt, is dat men er het aantal slachtoffers van Dresden flink bagatelliseert (of marginaliseert). En niemand schijnt hier een probleem mee te hebben; we hebben immers overal het recht op vrijheid van meningsuiting. Dus heeft men dit bij ddcwelcome.de dit ook. Maar … met de “Holocaust” ligt dit -en dit wéten we nu toch wel!- geheel ánders. Het is echter nog mogelijk van 5.500.000 Joodse slachtoffers te spreken in plaats van de bekende “6.000.000.” Als men echter de moed heeft om dit aantal flink naar beneden bij te stellen naar laten we zeggen, 300.000 (zoals Bisschop Richard Williamson dit eens voor een Zweeds camerateam in (naar we menen) in 2009) gedaan had), dan weten we dat de rapen goed gaar of zelfs overbakken zijn! Hele delen van de wereld kwamen tegen dese prelaat in beweging; die kwamen niet met bewijzen om aan te tonen dat Williamson het bij het verkeerde eind had. Die kwamen met lastercampagnes en valse aanklachten, die eerder op zijn persoon gericht waren dan dat die hetgeen hij te zeggen had, weerlegden! Zo was daar eens Ruud Lubbers (wijlen ministerpresident van Nederland) die op de vraag van de interviewer van het Rooms-Katholieke programma, “Kruispunt”, wat híj er nu van vond wat Williamson gezegd had, reageerde met, “De schade is aangericht.” Wát voor schade wie-of-wat-dan-ook opgelopen had door de uitlatingen van Williamson, vermelde de man er echter niet bij! Die uitzending stond geheel in het teken van wat Williamson over de Holocaust gezegd had. Tegen het einde vouwde Lubbers met een tevreden blik in zijn ogen de armen samen. Waaruit het scheen dat hij desondanks alles toch een “prettig gesprek” meende te hebben gehad! Wat de “Holocaust” betreft, kunnen we nu tot de conclusie komen dat bijna álles discutabel is, behalve het Kabbalistische getal van de “6.000.000.” Het is soms gezegd dat de genocide op de Joden gedurende WW II het “meest bestudeerde en het meest onderzocht” is zodat alle twijfel hieromtrent reeds lang verdwenen had moeten zijn. Maar … is dit dan ook de teden dat het slechts de Holocaust-overlevenden en Holocaust-historici waren, die hier hun zegje over konden doen terwijl de revisionisten die kans nooit hebben gekregen? In dit verband zouden we dan ook willen eindigen met enkele citaten van uitspraken van twee filosofen uit het verleden:

“Wat iedereen voor waar houdt, verdient het meest onderzocht te worden.” (Georg Christoph, filosoof the Gottingen)

“Hoe meer mensen geloven dat iets waar is, des te groter is de kans dat dit betreffende inzicht onjuist is,” (Sören Kierkegaard, Deens filosoof)

 

Ton Nuiten – Zondag 17 februari 2019.

The Dresden Firestorm Massacre Was A Botched Allied Mission If The ‘Official’ Death Toll Is To Be Believed & The Victims Are Conveniently Vaporized From History

Dresden, February 14-15 1945. Forget the “Holocaust of six million”; the real Holocaust was committed by the Allies by means of firebombings on a large scale on Dresden.”Holocaust” means, in fact, a wholly burnt sacrifice.

WEARS WAR on the Lies, Liars & WW2

The incineration of large numbers of people in Dresden is also indicated by estimates of the extreme temperature reached in Dresden during the firestorm…

I saw the most painful scene ever… Several persons were near the entrance, others at the flight of steps and many others further back in the cellar. The shapes suggested human corpses. The body structure was recognizable and the shape of the skulls, but they had no clothes. Eyes and hair carbonized but not shrunk. When touched, they disintegrated into ashes, totally, no skeleton or separate bones.

I recognized a male corpse as that of my father.

Dresden montage 1

THE DRESDEN DEATH TOLL

Many conflicting estimates have been made concerning the number of deaths during the raids of Dresden on February 13-14, 1945. Historian Richard J. Evans estimates that approximately 25,000 people died during these bombings.[1] Frederick Taylor estimates that from 25,000 to 40,000 people died as…

View original post 3.037 woorden meer

The social kingship of Christ, and the Jewish problem for authentic Christians

This is a must read for everyone who wants to know the truth of Jewish power in America. Are Christian Zionists really authentic Christians? Well, read on.

larrysmusings

Curiously, in the US, many millions of Christians unquestioningly support all things related to Jews and to Israel, even sending money to various “charities” that direct their contributions to Israel and/or to “poor” Jews (such as the International Fellowship of Christians and Jews, which only benefits Jews, and “Chosen People Ministries”).  Yet, most of these same Christians, who are concerned with various moral and social issues, and hold to traditional Christian positions on these “controversial” hot button issues of today (such as abortion (in all its forms), homosexuality, so-called “gay” or same sex marriage, godless morally nihilistic hedonism (including rampant sexual activity outside of marriage), etc.), fail to see that the Jews are diametrically opposed to their Christian views and actively work to undermine our traditional Christian morals in society.  (We, and other authors and bloggers, have addressed this issue before.  Revolutionary Jews are driven to remake societies around the…

View original post 1.943 woorden meer

(1) “Jewish revenge is coming” – YouTube

When “Jewish Revenge is Coming”, As John, the Apostle wrote down these words a long time ago in the book of Revelation,

“And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.” (Revelation 13:7)

This is what the Jewish Messiah, the Antichrist, will do to the Christians; he will make war with them and will destroy them. However, the Talmud teaches that the Jewish people as a whole are “God.” So, this means that it will be the Jewish people which under the leadership of their “Messiah”, will make war with the saints.

The non-Jewish peoples, however, will be forced when they once will be brought under the leadership of the Antichrist to obey the Seven Noahide Laws; even transgression of one the precepts of these laws will result in capital punishment: Beheading. Surprise for the Christian Zionists: the first of these precepts teach that it is prohibited to worship idols. Jesus Christ (in Which they claim to believe) is such an “idol” according to these Noahide Laws.

So, what will you gonna do, dear Christian Zionists, when you will discover to your utmost astonishment that you, yes you, who supported Israel and the Jewish people in days when we were still relatively free, during the rule of the Antichrist will be forced to make these two choices: Deny Jesus Christ, the REAL  Messiah and remain alive.

Or if you yet not done so, to repent of your racist Christian Zionist teachings, proclaim Jesus Christ as the only Lord and God and after that to die under the ax of the guillotine for Him Whose only chosen people were (and is still) the Christian Church. So, prepare for the Revenge of the Pharisees.