Over Dirk van Genderen, de Schriftgeleerden en Farizeeën, de Verdraaide Betekenis van “God’s oogappel” & de Racistische en Chauvinistische Talmudist achter de Nickname, “Troost Mijn Volk” & en het Christenzionisme als “Het Zuurdesem der Farizeeën & Saduceeën.”

“…met de vernietiging van de tempel verdwenen de Sadduceëen als geheel waarbij zij de verordeningen van alle Joodse zaken in de handen van de Farizeeën lieten. Van die tijd af  werd het Joodse leven verordineerd door de Farizeëers. De hele geschiedenis werd gereconstrueerd vanuit het standpunt der Farizeëen. Het Farizeïsme vormde het karakter van het Judaïsme en het leven en gedachten”-(wereld) “van de Jood voor geheel de toekomst.” (De Jewish Ecyclopedia in “Pharisees” blz. 666).

Diegenen onder ons die een beetje bekend zijn met de Bijbel (vnl. het Nieuwe Testament), weten (of behóren dit te weten) dat de Farizeëers de heersende priesterkaste in het Israël in de tijd van Jezus waren. Zij (behoren) ook te weten dat de felste en hevigste tegenstand waarmee Jezus tijdens Zijn bediening te maken had, van de kant van de Farizeëen kwam. Daarnaast had Hij tevens te maken met tegenstrevende Joden die Hem o.a een Samaritaan noemden en Hem verweten door een duivel bezeten te zijn. De benaming, “Samaritaan” was in Jezus’ tijd een kleinerend en beledigend scheldwoord en zo lieten de Joden in Jezus’ tijd zien hóe zij over Hem dachten. We moeten dit goed in gedachten houden om te kunnen begrijpen waarom o.a. de vermaarde Hervormer, Maarten Luther, in zijn tijd zo tegen de Joden tekeer ging; in zijn boek, “Over de Joden en Hun Leugens”, voer Luther flink uit tegen de Joden.

 

Neergaande Spiraal. 

 

Uit het bovenstaande citaat uit de Jewish Ecyclopedia is het duidelijk op te merken dat het de Farizeeën waren die nadat de tempel verwoest was, er de absolute macht over het Joodse volk kregen. En in tegenstelling met wat de christezionisten met zekerheid menen te weten (zij menen dat de Joodse religieuze leiders het volk vanaf die tijd tot nu toe onderwijzen uit het Oude Testament), onderwezen de Farizeeën het volk uit de Talmud. Wat zij ook niet weten, is dat het met het Joodse volk moreel en ethisch gezien in een afwaartse neergaande spiraal ging. En dit komt duidelijk tot uiting over wat er in de Talmud over Jezus geschreven staat.

 

Israël: “God’s oogappel.” 

 

Nu hebben we het al vaker gehad over wat de Talmud te zeggen heeft over Jezus. We willen ons hier echter richten op één aspect van wat dit in het Judaïsme meest “heilige boek” over de Verlosser te zeggen heeft. En vóór we dit zullen gaan doen, zullen we ons weer wenden tot en christenzionistische website waar we al eerder bij hebben stilgestaan, https://www.dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/ In het kort komt het hierop neer dat (zoals de titel dit in de url van http://www.dirkvangenderen.nl/ dit al aangeeft) dat wie de Joden minacht, hen al vervloekt. Dit naar aanleiding van wat er in Genesis 12:3 geschreven staat. We zullen ons nu niet zozeer bezighouden met wat Dirk van Genderen allemaal aan onbijbelse dingen over het Joodse volk en de staat Israël te zeggen heeft (hoewel hij versen uit de Bijbel aanhaalt om zijn buitenbijbelse leer daarmee te onderbouwen en zo te rechtvaardigen) doch veeleer wat sommige van de reageerders op het artikel van Van Genderen te zeggen hebben. Allereerst volgt hier wat een zekere Angela te zeggen had:

“Velen staan er niet bij stil, maar bij het ontstaan van het volk Israël is iets bovennatuurlijks gebeurd. Abraham en Sara waren al oud en het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen, toch kregen zij Izak. God noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. Exodus 4:22, 23. In Deuteronomium 32:10 wordt Israël beschreven als Zijn oogappel. Zacharia 2:8 waarschuwt ons ook duidelijk over Israëls plaats in Gods perspectief. Wij zijn allen gewaarschuwd!” 

Dan volgt hier een deel van de reactie van Corry Heesen: 

“Wie aan Israël komt …. komt aan Gods oogappel…. deze woorden hebben wij in september 2016 geproclameerd op de muren van Jeruzalem….als je in dat land bent ervaar je de aanwezigheid van God op een bijzondere manier.” 

In de door ons vetgedrukte citaten van deze twee reacties is het voor ons duidelijk dat het hier om Israël gaat als “God’s oogappel.” En het is in de reactie van “angela” waar de dreiging tegen hén die Israël mochten “minachten” zeer dudelijk naar voren komt. In Deut. 32:10 waarzij naar verwijst, lezen we het volgende:

“Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.”

En in Zacharia 2:8 lezen we dit:

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” 

JudeoChristianityBullShitMeme

 

De Talmud en niet de Bijbel. 

 

De vraag is nu: waar komt deze leer waarmee eenieder die het Joodse volk (en de staat Israël) slechts al minacht met een zwaar oordeel Gods wordt bedreigd, toch vandaan? Het antwoord klinkt logisch: uit de Bijbel natuurlijk want daar lezen we het toch? We hebben het nota bene net toch zélf uit de bovenstaande citaten duidelijk gemaakt? Wel, dit ís ook wel zo, maar de waarheid is dat deze verfoeilijke leer eigenlijk afkomstig is uit de Talmud! En daardoor is er een sectarische en racistische leer aan legitieme bijbelverzen gekoppeld. In het verleden stuurde de evangelist en onderzoeker, Theodore Winston Pike (“Ted Pike”), regelmatig zijn emailalerts naar hen die zich op zijn “National Prayer Network” hadden geabonneerd. In deze alerts als op zijn website, http://www.truthtellers.org legt Pike uit hóe het precies met het Joodse volk en de Staat Israël in elkaar zit. In één van de alerts, “Anti-Christianity in Jewish Sacred Literature”, beschrijft Pike wat de Talmud allemaal over Jezus en het Christendom te zeggen heeft en wát de “heilige literatuur” te zeggen heeft, is beslist niet vleiend te noemen! Over Jezus, zo maakt Pike duidelijk, heeft de Talmud o.a dit te zeggen:

“In Gittin 57a wordt Jezus (Bileam) geportretteerd als Zich mentelende in de hel temidden van gekookte uitwerpselen. Hij heeft er eeuwig spijt van dat Hij de “appel van God’s oog” niet gezegend had zoals Hij wel had moeten doen.” https://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisrael1.html

Wat de Talmud hier nu zo duidelijk maakt, is dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar Hij het Joodse volk als “God’s oogappel” nooit gezegend had. En om die reden zou Hij dit zware oordeel hebben gekregen! En dit zien we weer maar ál te duidelijk terug in de twee bovenstaande geciteerde reacties van “Angela” en “Corry Heesen.” Aldus kunnen we concluderen dat datgene wat zij hebben gelezen weliswaar in het Oude Testament staat, maar dat hier dankzij de Talmud een verkeerde draai aan gegeven is! En van dit laatste zijn zij totaal niet op de hoogte.

 

Het “Zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” Heimelijk de Christelijke Kerk Binnengesmokkeld. 

 

Om het eens duidelijk te zeggen: mét het christenzionisme is het (Talmudische) “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” een deel van de wereldwijde Christelijke Kerk binnengesmokkeld! Jezus had er echter in Zijn tijd Zijn discipelen voor deze valse leer gewaarschuwd; nadat Hij en Zijn volgelingen per boot eenmaal de oever van de andere kant bereikt hebben, merken de discipelen dat zij broden zijn vergeten meet te nemen. (Mattheüs 16:5) Dan lezen we er dit:

“Jezus zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.” (verzen 6-12)

Het is nu dit “onderricht” wat nu in de vorm van het christenzionisme delen van de wereldwijde Kerk gesmokkeld is en wat nu als “Bijbels” wordt verkondigd! En velen, ja, vélen, hebben deze Farizeïsche leer ingedronken als water en zijn nu intolerant geworden tegenover Christenen met een ándere visie dan zíj die hebben! Het gevolg hier weer van is natuurlijk dat zij (misschien zónder dat zijzelf zich dit realiseren) eveneens huichelaars zijn geworden zoals de Farizeeën en Sadduceeën dit destijds in de tijd van Jezus waren!

TalmudHatredOfJesusMeme

Maar … Deze verzen over “God’s oogappel” Lezen We Toch Ook in het Oude Testament? 

 

Ja, het is waar; de verzen waarin het Joodse volk (en Israël) als “God’s oogappel” worden beschreven, staan óók in het Oude Testament. Maar hoe zit het er dan eigenlijk mee? De waarheid is dat het Joodse volk ooit eens God’s oogappel wás. Nadat het haar Messias, Christus Jezus, had gekruisigd en God op deze wijze verworpen had, verwierp God op Zijn beurt het Joodse volk. Het Koninkrijk Gods werd vervolgens uit de handen van de Farizeeën genomen en daarna aan een volk gegeven wat de vrucht daarvan op zou brengen. Dit maakte Jezus de Farizeeën duidelijk nadat Hij hen de geleijkenis over “De slechte landbouwers” verteld had. (Mattheüs 21:33-46) In vers 43 lezen we:

“Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” 

En dit vers vormt nu de kern van de zgn. “Vervangingstehologie” waar Van Genderen en de christenzionisten zo een gruwelijk hekel aan hebben! Dit “volk” aan wie dit koninkrijk werd gegeven, waren geen Joden (of om precies te zijn, Judeeërs), zij waren Galileeërs, niet-Joden dus.  (Handelingen 2) Zij vormden toen het “koninkrijk Gods” ofwel de Christelijke Kerk.” En zoals het boek Handelingen verhaalt, werd dit “koninkrijk” zwaar vervolgd en verdrukt door de Farizeeën en Joden nadat de laatsten eenmaal goed door hadden  gekregen dat het van hen afgenomen koninkrijk eenmaal aan niet-Joden was gegeven. En van die tijd af ging het met de Farizeeërs en de Joden steeds meer bergafwaarts. En dit wordt weer duidelijk over wat de Talmud over o.a. Jezus lezen. Hadden de Farizeeën en Joden Jezus uit afgunst (Mattheüs 27:18) aan Pontius Pilatus, de Romeninde gouverneur van Judea in die tijd, overgeleverd, nu begonnen zij eveneens uit afgunst en jaloersheid de Christelijke Kerk te vervolgen daar die nu de ontvangers van de beloften Gods geworden waren.

 

Had Jezus Israël en de Joden Gezegend, of … Had Hij hen Fel bekritiseerd? 

 

De Talmud maakt zoals we gezien hebben duidelijk dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar hij Israël niet zou hebben gezegend. Wel, wát had Jezus de Farizeeën en de Joden tijdens Zijn bediening in Israël nu allemaal gezegd? Laten we dit lezen:

“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers niet zelf binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang. ; daaron zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u resit zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.” (Mattheüs 23:13-15)

En het is waar; vanwege de groteske huichelarij der schriftgeleerden en Farizeeën had Jezus geen goed woord over voor deze priesterkaste!

jews-are-not-semite

 

De Khazarianen: Verjoodste Proselieten. 

 

Zoals Jezus het in het hierboven staande vers al duidelijk maakte, gingen de Farizeeën stad en land af om ook maar één proseliet (“Jodengenoot”) te maken. En in circa 740 slaagden die erin om binnen een bepaalde periode een heel volk plus de koning, Bulan genaamd, tot Jodengenoten te maken. De Khazarianen zoals dit volk bekend was, bekeerden zich na in aanraking te zijn gekomen, tot het (Talmudische) Jodendom. Deze geweldige revival zou tot gevolg hebben met als gevolg dat er van de originele Jood (Judeeër) later nog slechts een herinnering over zou blijven. De Joodse geleerde, Eran Elhaik (Ph. D.), heeft in het recente verleden voor nogal wat opzien gebaard. Door een eigen onderzoek had deze DNA-wetenschapper aangetoond dat de huidige Joden niet uit het Midden-Oosten (Israël & omstreken) afkomstig zijn maar uit het aloude Khazaria:

“In 2013 vernietigde de geneticus Eran Elhaik aan de John Hopkins University grotendeels de heersende genetische theorie betreffende de oorsprong van de Oost-Europese “Ashkinazi”-Joden – ruwweg driekwart van de Joden in de wereld van vandaag. In zijn baanbrekende artikel, “The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses” wat in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift, “Genome Biology and Evolution” gepubliceerd werd, maakte Elhaik melding van de resultaten van zijn eerste grote studie over de erfelijkheidsleer der Ashkenazim. Hij zei dat het genetisch bewijs erop wijst dat de wortels van de meeste Joden van vandaag gevonden moeten worden in het Oosten, in het aloude rijk Khazaria wat zich in de 8e eeuw AD tot het Jodendom bekeerde. Elhaik’s onderzoek is zó dwingend dat de wetenschappelijke gemeenschap verbijsterd is. De heersende “Rijnland-hypothese” geleid door Dr. Harry Ostrer, aan de Yeshiva University te New York beweert dat de grote Ashkinazische volken van Polen en Rusland daar in circa de 16e eeuw AD hoofdzakelijk vanuit het westen van Duitsland kwamen. Ostrer beweert dat het genetische bewijs wijst op een Midden-Oosterse oorsprong van Ashkinazische Joden. Elhaik heeft om de genetische gegevens waarop Ostrer zijn bewering baseert, gevraagd maar zegt dat hij die niet met hem wil delen. Dergelijke onbereidwillige medewerking leent nog meer geloofwaardigheid aan de thesis van Elhaik die overeen komt met het boek, “The Thirteenth Tribe” (nl.) “dat waarschijnlijk een miljoen Khazarianen op de vlucht voor de invallende Mongolen vanuit hun woongebied in de Kaukasus in begin 1300 AD naar Polen migreerden. Daar bekeerden deze heidenen zich tot het Judaïsme en werden er toen bekend als wat de meeste mensen vandaag de dag als “Joden” beschouwen.” http://www.batr.org/terror/042114.html (ietwat vrij vertaald)

Wát Dr. Eran Elhaik nu door zijn DNA-onderzoek had ontdekt, was dat de overgrote meerderheid der huidige Joden van oorsprong niet uit het Midden-Oosten afkomstig konden zijn en wiens verre voorvaderen dan ook niet uit het oude Israël afkomstig waren; kortom: zij hebben weinig tot geen “Joods bloed” in zich! En hóe kwam het nu dat de Khazariërs zich als geheel tot het (Talmudische) Jodendom bekeerden? Wel, nadat zij in contact waren gekomen met migrerende Joden, zorgden de rabbijnen (de geestelijke telgen van de oorspronkelijke Farizeeën) onder hen ervoor dat zij van een primitieve fallusaanbidding overgingen tot het Talmudisme. Aanvankelijk was het eerst vnl. koning Bulan en de Khazariaanse adel wat zich tot het Jodendom bekeerde; nadat een zekere Obadjah de troon had bestegen, volgde ook de Khazariaanse bevolking als geheel. En vandaag de dag zijn het de Ashkinazische Joden (het woord “Ashkinazi” is afgeleid van “Khazariër”) die menen de wáre Joden te zijn en menen wérkelijk dat de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob hun originele stamvaders zijn! En dat niet alleen, mét hun bekering tot het Jodendom namen de Khazariërs tevens de Farizeïsche Talmud als hun dagelijkse leidraad over. Vermoedelijk heeft de Heere Jezus al zeer vroeg gezien dát een dergelijke massabekering ooit eens plaats zou vinden; de Khazarïers waren van origine een oorlogszuchtig en wreed volk. En nadat zij zich eens tot het Farizeïsche Jodendom hadden bekeerd, werden de Khazariërs dubbel zo erg als de Farizeeën ten tijde van Jezus waren! Wát Jezus zeer lang geleden tot de Farizeeën zei (dat zij zee en land afreisden om slechts één proseliet te maken en na bekeerd te zijn hij dubbel zo erg werd als de Farizeeën zelf al waren) schijnt dus eerder een profetie te zijn geweest! En als we nu naar het Midden-Oosten (Israël) kijken, zien we hóe wreed de Khazariaanse Joden zich al zestig á zeventig jaren tegenover de Palestijnen gedragen.

 

Het Christenzionistische Evangelie Ontkracht en Ontmaskerd als een Demonische Ketterse Leer. 

 

En dit brengt ons tot het volgende: Mét de waarheid over de Khazariaanse Joden zoals boven uiteengezet, is tevens het christenzionistische evangelie (in zoverre het ook als “evangelie” kan worden beschouwd) als een ronduit demonische en ketterse leer ontkracht én ontmaskerd! Het is immers deze destructieve doctrine voor zowel Jood als niet-Jood, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fysieke afkomst der Joden. De verkondigers van deze helse doctrine (zoals o.a Dirk van Genderen en naast hem talloze anderen, hebben er geen weet van dat de huidige Joden zowat voor 98% heidense verjoodste Khazariërs zijn! En wát zij niet weten, kun je hen natuurlijk ook niet kwalijk nemen tenzij men hen de waarheden voorhoudt. Het grote probleem met deze christenzionisten (althans een groot deel onder hen) is, dat zij door hun voorliefde voor Israël en het Joodse volk als geheel, niet is staat zijn en dit zeer waarschijnlijk ook niet wíllen zijn om over de eigen christenzionistische grenzen heen te kijken en daardor worden verhinderd om bovenstaande feiten met een open een eerlijk hart eens zélf te onderzoeken. Zouden zij dit doen (en we hópen ook dát zij dit eens zullen doen) dan zouden zij inzien dat hun hele doctrine eigenlijk een racistische en bekrompen leer is waarmee de gruwelijke misdaden van de opeenvolgende Israëlische regimes (vanaf die van David Ben-Gurion i  1948 tot de huidige onder Benjamin Netanyahu) tegen de Palestijnen gerechtvaardigd, schoongewassen en verbloemd worden! Zowat iedereen weet dat het Israëlische leger over de meest moderne oorlogstechnologie beschikt terwijl de Palestijnen slechts over lichte vuurwapens en zelfgemaakt bommen beschikken. Alleen Van Genderen en de overige christenzionisten weten dit niet (en wíllen dit niet weten ook)! Nee, niet Israël is de terrorist, dan zijn de Palestijnen, beweren en verkondigen zij nog steeds. En ja, je zou het als Palestijn in  door Israël bezet gebied maar meemaken; je eigen ouders zijn korte tijd geleden door een wrede Israëlische sluipschutter vermoord. De liegende media brengt dit verhaal naar buiten als “Palestijnse terroristen die van plan waren een aanslag te plegen op een Israëlische controlepost, legerbasis of school.” Als je als Palestijn dan het “geluk” hebt een zekere Dirk van Genderen met zijn giftige en demonisch-racistische leer tegen te komen die jou verteld iets in de trant van, “Luister eens, Israël en het Joodse volk zijn het uitverkoren volk Gods, dus als je niet ophoudt bomaanslagen te plegen op Joodse instellingen, zal God jou een zwaar oordeel toezenden. En je wéét het, wie Joden minacht, vervloekt hen al. Denk maar aan Deuteronomium 32:10 en Zacharia 2:8. Je bent dus gewaarschuwd!” Als jij als door de Israëlische regering en leger onderdrukte Palestijn déze demonische uitlatingen aan moet horen, dan is het geen wonder dat hij (mócht hij al geen Christen zijn), hij later een gruwelijke hekel aan het (wáre) Christendom wat er naast het christenzionistische bedrog óók is, zal krijgen! En hiermede stemt het volgende schriftwoord wat eigenlijk ook tegen Van Genderen en de christenzionisten gericht is, overeen:

“Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de mensen.” (Romeinen 2:24)

Van Genderen en de overige christenzionisten beklaagden zich erover over het feit dat tegenwoordig de kerken leeglopen; m.a.w. er zou in verschillende delen een afval van het christelijk geloof plaatshebben. Zij wijten dit aan verschillende oorzaken o.a. dat er in de kerken tegenwoordig niet meer de Bijbelse Leer wordt gebracht. Wat zij hierbij niet in de gaten hebben, is dat het evenzeer (ten dele) hún demonische leer er aan toe bijgedragen kan hebben!

 

De Arrogantie en het Chauvinsime van “Troost Mijn Volk.” 

 

Nu we hier de racistische inslag van de christenzionistische ideologie openlijk tentoongesteld hebben, wordt het eens tijd dat Van Genderen en de overige Israëlverdedigers eens gaan stoppen met hun aan waanzin grenzende leer! Zoals gezegd hebben we de website van Dirk van Genderen bezocht en daar hebben we het bovenstaande aan gewijd. Maar soms ben je aan het “lezen, zónder dat je aan het lezen bent”, ofwel, je léést wel het een en ander maar óf je bent er even met je gedachten niet bij óf je leest ergens het een en ander overheen. Nou, dat hadden ook wíj aanvankelijk en het drong pas later tot ons door dat er ook iemand van Joodse afkomst was die er zijn reactie op het artikel van Van Genderen had achtergelaten. Deze Joodse man of jongen die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen had, gaf zíjn mening te kennen en adat we die duielijk hadden gelezen, viel ons zijn arrogante en chauvinistische karakter als een donkere duistere wolk aan een verder heldere en klare hemel op. We zullen zijn reactie daarom in zijn geheel citeren:

“Sjalom Dirk en andere lezers, 

Aan het einde van deze week herdenken we als Joods volk aan Poerim. Voor de zoveelste keer doen onze vijanden een poging om ons uit te roeien. Deze furieuze haat richt zich niet tot de “twee overgebleven stammen” het gaat de vijand om alle ankomelingen van Israël. Zij hadden geen selectiecriteria voor een bepaalde stam, allen werden gelijkgesteld aan elkaar. Het is precies hetzelfde zoals mijn Joodse broertjes en zusjes naar christenen kijken. We houden hen bewust op afstand, want hun bekeringsdrang is niet zuiver en gegrond op kerkelijke uitspaken en dogma’s die geen bijbelse grondslag hebben. 

Natuurlijk ben ik mij er volkomen van bewust dat er christenen zijn die net als Ruth zeggen: uw G’d is mijn G’d en uw volk is mijn volk. Zij blijven christenen en worden ingelijfd als zijnde ingeborenen in Israël. Die christenen kennen hun positie als een ingeborene en gedragen zich niet als een olifant in een porseleinkast. Die verafschuwen en verwerpen de kerkelijke dogma’s datzij in de plaats van Israël zijn gekomen en die voortzetten. 

Hetzelfde blasfemische” (lees, godslasterlijke) “gedrag had ook Haman, en nakomeling van Ezau, waarvan gezegd werd dat hij op zijn zwaard zou leven. Met intriges wist deze zich een hoge positie te verwerven. En toen hij vernam dat Mordechai uit de stam van Benjamin niet voor hem wilde buigen, zijn kans greep om mijn volk uit te roeien. Een eenmansactie dus. Waarom boog Mordechai niet? Omdat Haman om zijn hals een afgodsbeeld droeg. Daarom boog Mordechai niet. 

Nog steeds zijn er die eenmansacties, gericht aan mijn volksgenoten: Jullie moeten in Jezus geloven en precies doen wat wij jullie voorschrijven. O ja, en jullie moeten ook de Bijbel lezen zoals wij dat als “hooggeleerden” die interpreteren. Dat doet pijn en geeft onze Joodse volk verdriet. En de Mesiaanse Joden onder ons zeggen het opnieuw: die goedbedoelende christenen begrijpen het nog steeds niet. 

Ik moet daar weleens diep over zuchten: wanneer stopt die goedbedoelende christen met inlegkunde.” 

Tot zover het commentaar van degene die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen houdt. Laten we nu eens kijken wat zijn woorden en stelling nu precies waard zijn. Allereerst beweert hij dat de “vijand” erop uit zou zijn om “alle nakomelingen van Israël” uit te roeien. Op dezélfde wijze, zo deelt hij ons mee, kijken zijn Joodse broertjes en zusjes naar de Christenen! Met andere woorden: de Christenen die in de vervangingstheologie geloven naar Mattheüs 21:43, zijn volgens onze Joodse viend hier erop uit geheel Israël uit te moorden! Maar gelukkig voor hem zijn er ook díe Christenen die hier níet in geloven maar dat zijn God ook de God der Christenen (en vic versa) en zij als volk ook gelijk is aan het Joodse volk (en wederom vice versa) is. Het zijn déze Christenen die als “ingeborenen in Israël” (“gedoogden” is een béter woord!) hun juiste positie kennen. Maar of we dit nu willen weten of niet, het zijn vandaag de dag ook de Palestijnen die vandaag in Israël worden gedoogd. Zij erkennen hun positie in het door het superieurdere Joodse volk bezetten Palestina echter niet, en nu is Israël bezig hén geleidelijk aan uit te roeien! En dat Christenen door onze Joodse schrijver op afstand worden gehouden, vinden we weer in de Talmud terug, in Abodah Zarah 17a wel te verstaan!  Verder is het dogma waarin de kerk in de plaats van Israël gekomen is (zoals we hierboven maar ál te duidelijk gezien hebben) hetzelfde “blasfemische gedrag” wat Haman ooit eens had. Om het eens duidelijk te zeggen: “Die Christenen die de moed hebben om in de bijbelse leer der vervangingstheologie te geloven en die ook als zodanig verkondigen, zijn volgens onze Joodse schrijver, godslasteraars en moordenaars! En daar Mordechai (uit het boek, Esther), niet voor Haman wilde buigen, komt volgens ons lid van een superieur Joods ras omdat hij “om zijn hals een afgodsbeeld droeg.” Wel, dát Haman iets dergelijks om zijn nek had in zijn tijd, dat zou kunnen. Maar … wat zegt het boek, Esther, zélf hierover. Laten we het lezen:

“Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zoa had de konng bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: Waarom overtreedt u het gebod van de koning? het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen verteld dat hij een Jood was.” (Esther 3:1-4)

Aha, hier lezen we wat er wérkelijk aan de hand was; Mordechai wilde niet voor Haman buigen daar hij de dienaars van de koning verteld had dat hij “een Jood was.” En níet omdat Haman “om zijn hals een afgodsbeeld droeg” (hoewel dit laatste niet onmogelijk kan zijn geweest). Maar waar het om gaat, is dat onze Joodse vriend zélf bezig is met wat hij anderen aan  “inlegkunde” verwijt! En 2, Haman wist zich zijn hoge positie niet te verkrijgen door “intriges” maar hij kreeg deze hoge aanstelling door koning Ahasveros op wettige wijze aangeboden. Het is onze Joodse (en vermoedelijk ook Talmudische) Joodse vriend hier die de zaak loopt te verdraaien. En Dirk van Genderen die het kennelijk wel aardig en begrijpelijk schijnt te vinden dat de Christenen (waartoe hij ook zichzelf rekent) door onze Joodse wanschrijver zo onder de voet wordt gelopen als “zijnde een ingeborene” in het veel meer superieure Israël, had het nodig gevonden het lasterlijke commentaar van dezeJoodse meneer toch te plaatsen! Maar wacht, had de apostel, Paulus, ook híer iets over te zeggen maar dan tegen de Kerk te Corinthië? Jawel, lees maar mee:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” (2 Corinthiërs 11:3-4)

En ja, hoewel onze Joodse schrijver met een onbijbels en wezensvreemd verhaal komt waarin de Christenen vertrappeld worden en gelijkgesteld worden met een “vijand” die erop uit zou zijn het hele Joodse volk te vernietigen, dan vindt Dirk van Genderen dit wel okay, goed en best! Maar dit bracht een zekere “W. Brink” ertoe als reactie op wat “Troost Mijn Volk” te zeggen had het volgende te schrijven:

“De Bijbel spreekt positief over rechtvaardigen en en negatief over goddelozen. Dus de Bijbel spreekt ook negatief over jonen die goddeloos zijn, en Jezus niet erkennen. Lees bijvoorbeeld eens Openbaring 2:9. Daarin gaat het over een synagoge van satan.”

En dit heeft dhr. Brink zeer goed gezien! Hij weet echter alleen (nog?) niet dat de dagelijkse bron voor de nonsens van onze Joodse vriend weleens uit de satanische Talmud waarin zoals we gezien hebben, Jezus en het Christendom tot op het bot belasterd en vernederd worden, afkomstig zou kunnen zijn! Om een goed begrip van de ware achtergrond van het boek, Esther en de betekenis van het Purimfeest te krijgen, is het goed om naar de boodschap van Texe Marrs, president van “Power of Prophecy” (www.texemarrs.com) te luisteren en wat dit voor onze toekomst zou kunnen betekenen: https://www.youtube.com/watch?v=Sil9VLJh910&list=PLn0e9XxAIHMZhMYLdbKeEteTdi8H8Jaji&index=52 (“Texe Marrs – Lessons of Puriom Queen Esther And The Holy Day of Jewish Killing – June 13, 2015”) Nu hebben we enige tijd geleden zelf een reactie op het onzinnige artikel van Van Genderen gegeven. Ik heb hem destijds gezegd dat het “schandalig” was wat hij allemaal schreef. Daarna heb ik de bekende verzen uit de brief van Paulus aan Titus geciteerd met de woorden, “Paulus zal u laten zien wéi hier zijn  grote mond moet houden” (dit naar aanleiding van zijn visie dat christenen uit de heidenen geen oordeel zouden moeten geven over het Joodse volk):

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen” (waar destijds de kerkdiensten werden gehouden daar er geen kathedralen waren zoals wij die nu kennen) “in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.”… “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:10-11, 13-14)

Later zijn we weer gaan kijken en bleek dat Van Genderen mijn reactie verwijderd had. En van wat Paulus Titus destijds te zeggen had over “Joodse verzinsels”, het vermoeden rees dat er ook destijds Joodse valse predikers waren die net zoals onze Joodse vriend hierboven, leugenachtige en valse antichristelijke beschuldigingen aan het verkondigen waren waarbij de Kerk steeds in een slecht daglicht werd gesteld en zijzélf als “onschuldige Joodse lammeren” beschouwden! Maar wat onze Talmudist allemaal aan nonsens uitkraamde, deerde Dirk van Genderen niet en wel om de eenvoudige reden dat hij een van de velen is die ingepakt, bedrogen en misleid is door “Joodse verzinsels” waardoor hij en de overige christenzionisten een ziekelijke drang tot verheerlijking van de staat Israël en het Joodse volk is vervallen. Inderdaad, men kan dergelijke lieden in het gezicht slaan met antichristelijke opmerkingen (zover die van een Talmudische Jood afkomstig zijn) en zij vinden het meer dan prima. Wát! De vroegere Kerk vervolgd door vnl. Joden zoals de Bijbel leert? Ben je mal, het was vroeger een “christelijk anti-Semitische Kerk” die de arme Joden vervolgden omdat zij nog steeds “God’s volk” zijn! Wát? Hebben de Joden Christus gekruisigd zoals het bijbelse verslag leert? Ben je mal, wij willen niet bekend komen te staan als een stelletje “christelijke anti-Semieten” dus verdraaien we de Bijbel maar en doen de bijbelse waarheden maar geweld aan! En zo zien we dat ook liegen geen uitzondering binnen de (anti)-christenzionistische beweging is!

z13

Israël Wérkelijk door de Duivel Gehaat? 

 

Tot slot willen we nog even stilstaan bij de volgende onbijbelse theorie, nl. dat de staat Israël en het Joodse volk door de duivel met een ongebreidelde afkeer zouden worden gehaat. Althans dit is de visie van Van Genderen en de (anti)-christenzionisten. Maar … is dit ook wáár? Wel, áls dit het geval zou zijn, dan zou de duivel niet slechts het Joodse volk zo haten maar daar Van Genderen zo ’n ziekelijke voorliefde voor Israël en het Joodse volk koestert, zou hij toch zéker al flink achter de vodden van Van Genderen moeten hebben gezeten! Wel, zíen wij hier ook iets van; hebben we hier al iets over gehoord? Nou, we kunnen ons vergissen natuurlijk, maar het valt er beslist niet van hen af te lezen! En … wíe is nu de “wáre God van de staat Israël”? Wel, zijn symbool, zijn enbleem, is te vinden op de identiteitsvlag van Israël, Het is het teken dan de god, Remphan, een van de heidense goden waarvan God het de oude Israëlieten verboden had die te vereren maar wat zij uiteindelijk tóch deden. Remphan is weer een symbool van de duivel! En het is déze god, de “god der wereld”, die vandaag de “God van Israël” is! Het is tevens een van de bekendste (en meest beruchte) symbolen van de Vrijmetselarij. En het grote probleem wat Van Gdeneren en de christenzionisten hebben, is dat zij aan de éne kant werkelijk verschilende bijbelse onderwerpen kunnen brengen maar tegelijkertijd de satan een grote dienst bewijzen door een goddeloze, terroristische en onderdrukkende staat, Israël genaamd, in hoog aanzien en ere te houden! Zij weigeren kritisch naar de gruwelijke bloedbaden die regelmatig door Israël tegen de Palestijnen te kijken en dóen zij dit soms, dan worden die altijd gerechtvaardigd met, “Ja, maar de Palestijnen willen Israël vernietigen.” Daarentegen weten zij wél hun mond open te doen waar het de mensenrechtenschendingen in ándere landen betreft! Daar waar Van Genderen en de christenzionisten hun aanhangers (en vooral de buitenstaanders bedreigen met sinistere waarschuwingen over wat er zou kunnen gebeuren met hén die kritisch zijn op Israël, willen wij hier de volgende waarschuwing (zónder dreiging) uitvaardigen voor hén die mogelijk slachtoffer van de demonische christenzionistische leer zijn geworden (of dreigen dit te worden) uitgeven: Ga beslist niet met christenzionisten en hun valse leer in zee! God heeft nooit gezegd dat alle Christenen het verplicht zouden zijn als één man achter Israël te gaan staan. En voorál niet daar het al voor vele jaren op wrede wijze de Palestijnen onderdrult en uitmoordt! En … zou God hén die onvoorwaardelijk achter Israël staan nu wérkelijk zegenen zoals de christenzionisten nu voor lange tijd beweren? Wel, er is érgens in de Bijbel wel een “zegen” te vinden. Het is alleen niet duidelijk of de Israëlverdedigers hier wel zo blij mee zullen zijn; een deel van degenen die tijdens het Laatste Oordeel door God naar de “poel des vuurs” (ofwel de hel) zal worden verwezen, zijn o.a “alle leugenaars.” (Openbaring 21:8)

 

Ton Nuiten – Zaterdag 4 November 2017.

 

 

 

 

 

 

 

“Een Oordeel van God”, “Niet Loyaal? Geen Cent!” & Iets over Geradicaliseerde Pro-Zionistische Politieke Activisten plus, “Als Ze Niet Ophouden Nadat We Er Honderd Gedood Hebben, Moeten We Er Duizend Doden.”

We zullen het ons nog wel herinneren; enkele jaren geleden waren mensen die naar het West-Afrikaanse land, Liberia, en daarna weer waren teruggekeerd, ziek geworden. Na onderzoek bleek dat zij tijdens hun verblijf in het Afrikaanse land het ebolavirus hadden opgelopen. Liberia was samen met de landen, Nigeria en Sierra Leone, de regio waar een ebola-epidemie uitgebroken was. De eerste bij wie het virus onrdekt werd, was de Amerikaan, Thomas Eric Duncan. En naast hem waren er ook anderen die ten prooi aan het virus gevallen waren.

 

John Hagee, Christenzionist Pur Sang: “Ebola Oordeel van God!” 

 

Nu hebben we het al vaker gehad over de christenzionisten die de staat, Israël, (en het Joodse volk als geheel) zo ’n warm hart toedragen. Onder de Christenzionistische Beweging vinden we er zowel gematigden als ware fanatiekelingen. In de laatste categorie kunnen we met alle zekerheid John Hagee onderbrengen. Zijn reactie op de ebolagevallen in de Verenigde Staten was dat dit een “oordeel van God” zou zijn! En waaróm was dit volgens hem zo? Wel, Barack Obama, de nu voormalige Amerikaanse president was tijdens zijn laatste ambstermijn nu niet bepaald een goede vriend van Israël (hoewel hij bij verschillende gelegenheden zijn  steun voor de Joodse staat uit had gesproken). Obama zou volgens Hagee bezig zijn geweest “Jeruzalem te verdelen” maar zo voegde hij eraan toe, “God kijkt toe en Hij zal Amerika in het oordeel brengen.” En de ebolagevallen in Amerika waren daar een teken van, vond hij. Ook de dreiging van extreme Moslims en de (toen) heersende onrust in Ferguson, waren daar voortekenen van. wwwmysanantonio.com/news.local/article/John-Hagee-Ebola-is-God-s-punishment-for-Obama-5827110.php

 

Niet Loyaal? Dan Geen Cent! 

 

Wat ons ook nog in het geheugen gegrift is, is de orkaan, Harvey, die kort geleden over de Amerikaanse staat, Texas, trok en er grote vernielingen aanrichtte. Een vad de steden die er het meest door de orkaan getroffen waren, was de stad, Dickingson. De mensen daar waren vanwege een grote watervloed die het gevolg van de orkaan was, zowat álles kwijt, hun huis, meubilair, overige bezittingen enz. En die hadden dan ook zeer dringend hulp nodig. Maar wat bleek nu het geval? In mei jl. had de republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, een wet ondertekend waarin duidelijk werd gemaakt dat het de staat verboden is een contract met enige firma of bedrijf aan te gaan tenzij die Israël niet zou boycotten. En dit bracht weer met zich mee dat burgers er geen hulp zouden krijgen als firmas op een of andere wijze aan de boycot deel zouden nemen. Hiervoor moest een verklaring, een pro-Israëlische loyaliteitseed, ondertekend worden! http://www.activistpost.com/2017/10/dickinson-texas-israel-loyalty-oath-harvey-relief-funds.html Tenzij men er loyaal zou zijn aan Israël, zou de Texaanse bevolking geen staat kunnen maken op hulpverlening. Ofwel, “Niet loyaal? Dan geen cent!” 

 

Geradicaliseerd Christenzionistsich Extremisme. 

 

Vandaag de dag worden we zowel vanuit de politiek als de media gebombardeerd met berichten over “Moslin-extremisme.” Uit deze twee voorbeelden hierboven alleen al blijkt dat er ook nog een ándere vorm van extremisme is, het geradicaliseerd christenzionistisch extremisme! En zoals we nu wel al voor lange tijd gewend zijn, wordt de eerste vorm flink benadrukt (Geert Wilders) maar aan de tweede wordt weinig of geen aandacht geschonken. En weet dit: mochten we de volgende keer als Israël in de toekomst weer eens een inval zou doen in Gaza en een deel van onze politici verkondigen dat “Israël heeft het recht zich te verdedigen”, (zoals o.a. premier Mark Rutte en anderen), weet dán dat we hier met geradicaliseerde pro-zionistische politieke extremisten van doen hebben!

 

“Alse Ze Niet Ophouden Nadat We er Honderd Gedood hebben, Moeten We er Duizend Doden.” 

 

Nu we het toch weer over Israël hebben, Shmuel Eliyahu, is (of was) er de opperrabbijn van Safed. In 2007 had hij het volgende over de Palestijnen op te merken:

Als ze niet ophouden nadat we er honderd gedood hebben, moeten we er duizend doden. En als ze niet ophouden na duizend, moeten we er tienduizend doden. En als ze er dan nog niet mee ophouden, moeten we er honderdduizend, zelfs een miljoen doden.” 

Eigenlijk had Eliyahu het hier over het Israëlische leger wat zijn aanbevelingen ter harte zou moeten nemen om er de Arabieren en Palestijnen te vernietigen; over Palestijnen die gearresteerd waren, had de rabbijn dit te zeggen:

“Als je hem in leven laat, heerst er de vrees dat hij vrijgelaten zal worden en andere mensen zal doden. We moeten dit kwaad vanuit ons midden uitroeiien.” https://www.alternet.org/world/senior-israeli-rabbi-calls-mass-executions-palestinians

Ja, wat de rabbijn hier zei, is wel zeer mogelijk; nadat de Palestijn na opgepakt te zijn (en misschien ook in de tussentijd gemarteld zou kunnen zijn) en na weer vrijgelaten te zijn, zou hij inderdaad “andere mensen” kunnen gaan doden. Dit is uiteraard niet goed te keuren, maar … houdt hierbij goed in gedachten dat het Joodse terroristen en Joodse legereenheden waren die circa 700.000 Palestijnen hadden wéggedreven en wéggezuiverd in 1947-48. En aangezien de rabbijn deel uitmaakt van het (in christenzionistische ogen althans), ‘uitverkoren Joodse volk van God”, had hij het waarschijnlijk handig gevonden om de oorzaak van Arabisch en Palestijns geweld, “De Etnische Zuivering van Palestina”, wég te laten uit zijn racistische opmerkingen!

 

Ton Nuiten – Zondag 29 Oktober 2017.

 

Leading Israeli rabbi: ‘The root and core of the Jewish state is the Torah’

As usual, here we have again a very good and truthful story about true (secret Jewish) history. This time we have two stories, one about the racist nature of the state of Israel and a very revealing narrative as told by a very courageous Jew, Jack Bernstein…

aladdinsmiraclelamp

Israel National News

“The ideals of religious Zionism through which we have been privileged to build the land are the branches,” Rabbi Shapira explained, adding, “The root, the core and the oven that warms the whole house of Israel is the depth of the Torah that flows through us.”

“This is a public issue that the entire public needs to enlist in, the entire public must feel its connection to it, and the entire public must feel that it draws strength from there.”

“We were partners in the establishment of the state and continued afterward to develop the land where others grew weak, and the building of the land, especially in Judea and Samaria, demanded of us strong idealism,” he continued.

“Now the question is – who are we, really? We have done all we can for the Land of Israel and we will continue to do all that is demanded…

View original post 12.751 woorden meer

Vrijdag 27 Oktober 2017: Dag van Openbaarmaking Geheime Documenten Moord JFK & de “Meest Gevoelige Documenten” die Niet Openbaar Zijn Gemaakt plus Nog Iets Over de Zinloze Kletsers der Gevestigde Media.

En eindelijk ís het zover, vrijdag 27 oktober 2017, de dag waarop de (nu voorheen) geheime documenten betreffende de moordaanslag op John Fitzgerald Kennedy, openbaar zijn gemaakt. Nu blijkt dat president Donald Trump die opdracht tot de publicatie van deze dossiers had gegeven, slechts een deel van deze documenten bevatten; een ander deel blijft nog achter slot en grendel op aandringen van de CIA en FBI omdat hier risico’s voor de nationale veiligheid aan zouden kleven. De gegevens die niet worden vrijgegeven zouden de “meest gevoelige” zijn. edition.cnn.com/2017/10/26/jfk-assassination-files-classified-document-release-donald-trump/index.html Ook de Nederlandse omroep, de NOS, heeft hier aandacht aan besteed. https://nos.nl/artikel/2199939-duizenden-jfk-files-openbaar-300-documenten-langer-geheim.html Zoals te verwachten was, weet de NOS o.a. te melden dat er vele “complottheorieën” over de moord op Kennedy in omloop zijn! Ja, als je niets anders in te brengen hebt dan de “complottheorie” dat Lee Harvey Oswald de énige dader zou zijn die de moord destijds zou hebben gepleegd, zeg je nu net dát! En hoewel de vrijgegeven documenten weliswaar “bijzondere details” bevatten zoals o.a. de vrees van de Sojvet-leiders in Moskou dat de moord op Kennedy een door een “onverantwoordelijke generaal” gelanceerde raketaanval tegen de Sovjet-Unie zou kunnen veroorzaken, hoeven de geschiedenisboeken nog niet te worden herzien https://nos.nl/artikel/2199965-kgb-maffia-en-angst-bij-de-sovjets-wat-opvalt-in-de-jfk-files.html Wel beste NOS-jes, dat doen wíj nu net wél!

jfkIsraelMossadMeme

smoloko.com

 

John Fitzgerald Kennedy vs David Ben-Gurion. 

 

Wát de nu inmiddels vrijgegeven documenten on zullen onthullen, is nu nog niet duidelijk. Maar we vermoeden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wat die níet zullen onthullen. Een van die zaken die er zeer waarschijnlijk niet in de documenten zullen worden aangetroffen, is dat John F. Kennedy in het verleden in een soort van “geheime oorlog” achter de schermen met de toenmalige Israëlische premier, David Ben-Gurion, verwikkeld was. Inzet: de nucleaire kernreactor nabij Dimona. Ben-Gurion had nl. de wens om kernwapens te ontwikkelen en te laten produceren en daar was JFK beslist niet over te spreken. Kennedy was over de bedoelingen van Ben-Gurion op de hoogte gekomen nadat de CIA de Joodse staat had bespioneerd waarbij in die tijd spionagefoto’s (die voorheen geheim waren) op de voorpagina van de New York Times gepubliceerd werden. Tijdens navraag vertelde Israël dat deze “topgeheime activiteiten” in de woestijn niets anders behelzden dan een “onschadelijke textielfabriek.” Kennedy eiste van Ben-Gurion dat inspecteurs deze “textielfabriek” zouden mogen bezoeken om te zien of het hier wérkelijk om een textielfabriek ging (hoewel de genoemde spionagefoto’s al duidelijk hadden gemaakt dat het hier om een kerncentrale ging). Ben-Gurion weigerde aan de eis van Kennedy tegemoet te komen. Daarop besloot de Amerikaanse president dat als Israël zou blijven weigeren, het land geen steun vanuit de Verenigde Staten meer hoefde te verwachten. Nadat JFK zich de grootste moeite had getroost om Ben-Gurion zover te krijgen dat hij af zou zien van de ontwikkeling en productie van kernwapens, stuurde hij de Israëlische premier op 18 mei 1963 een brief waarin hij zijn zorgen uitte over wat er zou kunnen gebeuren als Israël tóch met het Dimoa-project door zou gaan; andere landen die zich tot dan toe hadden onthouden van de productie van kernwapen zouden het voorbeeld van Israël weleens kunnen volgen. Een deel van de brief luidde aldus:

“Ik ben er zeker van dat u het er mee eens zult zijn dat er voor de gehele wereld geen dringender zaak is dan de controle op nucleaire wapens. Toen we elkaar twee jaar geleden spraken, hebben we dit beiden erkend, en ik benadrukte dit weer nadat ik vlak na Kerstmis mrs.” (Golda) “Meir ontmoette. De gevaren betreffende de snelle toename van nationale nucleaire wapensystemen zijn zo duidelijk dat ik er zeker van ben dat ik die hier niet hoef te herhalen.” 

Hieruit blijkt dat Kennedy zich grote zorgen maakte over de proliferatie van kernwapens. En we moeten tevens bedenken dat het in die tijd op het hoogtepunt van de “Koude Oorlog” was dat Kennedy zijn zorgen met Ben-Gurion deelde. Ziet u, Kennedy was een van die schaarse presidenten (en misschien wel de enige) die destijds de moed had om tegen de Israëlische overheid in te gaan. Vanaf die tijd is er tot aan de dag van vandaag geen Amerikaanse president meer geweest die de moed had op te treden tegen Israël als Kennedy eens deed. https://www.sott.net/article/269311-JFK-told-Israel-If-you-want-US-aid-shut-down-tour-nuclear-bomb-factory

 

John Fitzgerald Kennedy vs de Mossad. 

 

Tot nu toe heeft slechts een enkele theorie betreffende de moord op JFK de media en pers gesierd. Het zou nl. Lee Harvey Oswald zijn die Kennedy destijds met een gericht geweerschot om het leven zou hebben gebracht. Later werd Oswald terwijl hij op het politiebureau te Dallas gevangen zat, op 24 november 1963 tegen 12:20 tegen middernacht op zijn beurt vermoord door Jack Ruby. Op 9 oktober 1997 wist de Joodse krant, de Washington Jewish Week, het volgende te melden:

“Israël heeft het niet nodig zich te verontschuldigen voor de moord op en vernietiging van degenen die er op uit zijn die” (de Joodse staat) “te vernietigen.” 

En Paul Findley, voor 22 jaar Republikens Congerslid uit Illinois, had met betrekking tot de moord op Kennedy in maart 1992 in het Washington Report on Middle East Affairs het volgende meegedeeld:

“Het is interessant -maar niet verrassend- op te merken dat in alle geschreven en gesproken woorden over de moord op Kennedy Israël’s inlichtingendienst de Mossad, nooit genoemd is.” 

Ziet u, de vete tussen Kennedy en Ben-Gurion die uiteindelijk uit zou monden in een soort van oorlog tussen die twee, had er uiteindelijk toe geleid dat de Israëlische premier op 16 juni 1063 aftrad. De bewindsman werd zó verteerd door het verlangen om een nucleair wapenarsenaal aan te leggen (en hij werd er wérkelijk door geobsedeerd) dat de weigering van Kennedy om dit te kunnen doen, er tenslotte toe leidde dat hij de Mosssad de opdracht gaf Kennedy te vermoorden. Hoewel ook elementen binnen de CIA en FBI hierbij een rol speelden, was de spil in dit duistere netwerk niettemin de Israëlische Mossad. Paul Findley was een van die weinigen die de moed hadden om Israël daar waar het om duistere zaken ging, aan de kaak te stellen. In 1994 kwam het boek, “Final Judgment. The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy” (The Center for Historical Review (5e editie 2000) van de inmiddels enige tijd geleden overleden Michael Collins Piper uit. Op de achterkant zijn er enkele kort recensies te lezen; zo sshreef een zekere “P.R” uit Seattle in Washinton, het volgende over dit boek:

“Een grote dienst aan het Amerikaanse volk en de wereld. Dit boek bindt alles werkelijk samen. De missing link waar ik naar op zoek was. Als Frans burger en Jood vond ik de Frans-Israëlische connecctie fascinerend en een logische conclusie. Zoals Shakespeare zei: “De waarheid zal aan het licht komen; moord kan niet verborgen blijven.” 

En Uri Palti, destijds Israëlisch diplomaat, had hier maar slechts één woord voor over: “Nonsens!” Zou hem vandaag de dag zijn mening zijn gevraagd over “Final Judgment” dan zou hij dit zeer zeker een “complottheorie” hebben genoemd! Zie voor meer: http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm Ook de Israëlische spion, Mordechai Vanunu, die de nucleaire fabriek te Dimona wereldkundig had gemaakt en daar vervolgens voor heeft moeten boeten met een 18-jarige celstraf (eenzame opsluiting), had zich in vergelijkbare woorden betreffende de connectie tussen de Mossad en de moord op Kennedy uitgelaten.

John Fitzgerald Kennedy vs de Federal Reserve. 

 

JFK had echter niet slechts te maken met David Ben-Gurion en diens vurige verlangen een nucleair wapenarsenaal aan te leggen. Een ander probleem waar hij mee te maken had, was de Federal Reserve, een machtige en invloedrijke instelling in Amerika beheerd door particulieren. Ondanks dat het “federal” zou zijn (waarmee te verstaan werd gegeven dat die onder de Amerikaanse overheid zou vallen) is die eigenlijk nooit eigendom van de Amerikaanse regering geweest. Hier is het een en ander over de Federal Reserve te lezen: http://www.realjewnews.com/?p=177 (“Federal Reserve: A Private Jewish Bank Strangling America.”)  En hier is voormalig mederwerker, Sherry Peel, van de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service, die de connecties tussen de dienst en de (Amerikaanse) inkomstenbelasting blootlegt: abeldanger.blogspot.nl/2017/05/exclusive-former-irs-agent-sherry-peel.html Nadat deze moedige vrouw de duistere verbindingen tussen de Federal reserve en de IRS als “whistleblower” (klokkenluider) aan de kaak had gesteld, werd zij hierom enorm door gehaat. Hoe de creatie van de Federal Reserve tot stand kwam is ook weer een heel verhaal. We volstaan ermee dat het wetsvoorstel voor deze bank in wet werd omgezet vlak voor Kerstmis 1913 door het Amerikaanse Congres waarbij vele congresleden afwezig waren daar zij al op kerstrecess waren. Dit leidde ertoe dat het recht van de Amerikaanse overheid om geld te produceren, de waarde ervan te bepalen en in circulatie te brengen, overgedragen werd aan (vnl. Joodse) particuliere bankiers. Het gevolg daarvan was weer dat de overheid naar de Federal Reserve moest om er geld (tegen hoge rente) van te lenen. De Amerikaanse bevolking werd daarna met de hoge rekening geconfronteerd. Kennedy nu, wilde hier een eind aan maken. Dit deed hij op 4 juni 1963 door “Executive Order 11110” uit te vaardigen waarmee de Federal Reserve haar macht ontnomen zou worden. Hiermee zou het recht om geld te prduceren en om in omloop te brengen weer aan de Amerikaanse overheid terugggegeven worden. Naar verluidt is deze order (ook ná de moord op Kennedy) nooit herroepen of ingetrokken. Hetgeen betekent dat die ook nu nog van kracht zou zijn. Hier is het hele verhaal: http://www.john-f-kennedy.net/thefederalreserve.htm

18709454d1296b4dfd5f19183a954427

thefreethoughtproject.com

John Fitzgerald Kennedy vs de CIA: De Northwood-Documenten. 

 

Waar Kennedy ook mee werd geconfronteerd, waren geheime plannen van het Pentagon, de CIA en het Militaire Veiligheidscompex waarmee een Amerikaanse invasie van Cuba gerechtvaardigd moest worden doordat men terreuraanslagen op de eigen Amerikaanse bevolking wilde (laten) plegen om de schuld hiervan vervolgens aan de voeten van Fidel Castro te leggen. Zouden deze plannen die vervat waren in de later vrijgegeven “Northwood Documents” zijn uitgevoerd, dan zouden er talloze doden onder de Amerikaanse bevolking zijn gevallen, de spanningen tussen Amerika en de Sovjet-Unie er flink mee zijn toegenomen (Cuba was (en is nóg) een communistisch land) en zou dit alles uitgelopen kunnen hebben op een grote confrontatie tussen Amerika en Sovjet-Rusland! Het doel van de opstellers van deze documenten was om de Koude Oorlog te winnen door een militaire confrontatie met Rusland aan te gaan! Kennedy kwam echter te weten wat het Pentagon, de CIA en het militaire veiligheidscomplex van plan waren. Het was de voorzitter van de gezamelijke chefs van staven, generaal Lyman Lemnitzer (naar verluidt Joods) die deze plannen aan Kennedy had voorgelegd. De president, intussen woedend geworden over wat deze plannen inhielden, wees die af  en liet Lemnitzer van zijn post verwijderen. En het is om díe reden dat Kennedy gezworen had de CIA “in duizenden splinters” te slaan en die in de wind te verstrooien!  https://www.globalresearch.ca/john-f-kennedy-turned-to-peace-and-was-assassinated/5536896 De Northwood-documenten hielden eigenlijk een false flag attack in waarbij een overheid (in dit geval de Amerikaanse) de eigen onderdanen zou terroriseren met grootschalige aanslagen en die dan toe zou schrijven aan een vreemde mogendheid (in dit geval, Cuba). In de video die er op globalresearch te zien is, hield Kennedy op 10 juni 1963 een speech aan de American University waar hij voor het stoppen van oorlog pleitte. Hij zei er o.a. dat er van een “Pax Americana” (waarbij Amerika andere landen haar wil op zou dwingen) geen sprake mocht zijn. In tegenstelling met de Northwood-documenten is het de Verenigde Staten met de “false flag attack” op 9/11 intussen van overheidswege wél gelukt landen zoals Iraq en Afghanistan er de Pax Americana op te leggen! Het was echter al in 1961 dat Amerikaanse beleidsmakers plannen in gedachten hadden de eigen bevolking te terroriseren met aanslagen -dus vóór “9/11”!) Die hielden o.a. in dat men een aanval op de Amerikaanse marinebasis te Guantanamo Bay zou lanceren en die als een ongeprovoceerde aanval op Amerika aan het Amerikaanse publiek zou presenteren. Verder hielden die in dat onschuldige burgers in Amerikanse straten doodgeschoten zouden worden, Cubaanse vluchtelingen op volle zee tot zinken zouden worden gebracht en er een geweldige golf aan terrorisme over Washington D. C., Miami en andere plaatsen in Amerika zou komen; Lemzitzer stelde een “communistisch-Cubaanse terreurcampagne” voor die plaats moesten vinden in Miami, steden van de staat, Florida, en delen van Washington. Mensen die niets misdaan hadden, konden er dan van worden beschuldigd, bomaanslagen gepleegd te hebben. En hierbij zouden vervalste bewijzen worden gecreëerd. Hoewel deze plannen in oorsprong zouden hebben bij Lemnitzer en andere hoge functionarissen, zouden die vermoedelijk terug te voeren zijn tot Dwight “Ike” Eisenhower. Die had al een besluit genomen Cuba binnen te vallen als Castro vóór de inwijding van Kennedy als president, geen excuus zou bieden om niet aangevallen te willen worden! (“The High Priests of War. The Secret History of How America’s “Neo-Conservative” Trotskyites Came to Power and Orchestrated the War Against Iraq as the First Step in Their Drive for Global Empire” by Michael Collins Piper (American Free Press, 3e editie augustus 2004) blz. 92-94) En wat Eisenhower betreft, hij werd in “The West Point Yearbook”  van de US Military Academy aangeduid als “The Terrible Swedish Jew.” Wat dus evenveel wil zeggen dat hij van Joodse afkomst was! https://www.youtube.com/watch?v=Jw4Kypev3w0 (“Texe Marrs on Dwight D. Eisenhower – “The Terrible Swedish Jew”?

 

De “Meest Gevoelige Documenten.” 

 

Hoewel er dus zoals al gezegd, vele nu voorheen geheime documenten betreffende de dodelijke moordaanslag op JFK door Donald Trump openbaar zijn gemaakt, blijven de “meest gevoelige documenten” nog altijd achter slot en grendel verborgen. Het zijn deze documenten die de hierboven staande gegevens bevatten en die volgens de CIA een “risico voor de nationale veiligheid” zouden kunnen vormen. Nu we op de hoogte zijn van wát deze gegevens nu precies zijn, weten we waaróm die (met name die over de Federal Reserve) zo riskant voor de nationale veiligheid zouden zijn! En wat zou hier de reden van kunnen zijn? Wel, het was de vermaarde Henry Ford, die destijds in 1922 eens het volgende zei:

“Het is maar goed dat het volk van de natie ons monetair- en bankiersstelsel niet begrijpt, want als het dat deed, geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou zijn.” 

Kortom: als het Amerikaanse volk eens zouden begrijpen hóe dit stelsel werkte waardoor velen van dit volk gedurende hun leven financieel geplunderd, bestolen en afgeperst waren, zouden die volgens Ford nog vóór het aanbreken van de volgende dag massaal in opstand zijn gekomen en een nationale revolutie ontketend hebben! En dit verklaart al héél veel!

henry-ford-quote

theglobalelite.org

 

Tenslotte Nog Dit. 

 

Ter afsluiting zouden we willen zeggen dat de officiële omroepen, TV-zenders en kranten (gezamelijk de mainstream media & Pers genaamd) ons in het verleden (naar achteraf bleek) het heden nooit de waarheid over de feiten zoals die hierboven zijn vermeld, gegeven hebben. En die zullen dit ook nooit doen! Om de aandacht van deze feiten af te leiden, komen zij met idiote frases als “complottheorieën” en bestempelen zij degenen die deze zolang achtergehouden feiten aan het grote publiek gepresenteerd hebben, op kleinerende en denigrerende wijze als “complotdenkers” die er slechts op uit zouden zijn om hiermee angst onder de bevolking te zaaien en/of om er geldelijk gewin mee te verkrijgen. En bij videoclips over bijvoorbeeld 9/11 waar de “Amerika-deskundige”, Willem Post, aan het woord is om ons wijs te maken dat er van een “inside job” geen sprake kan zijn (ondanks de grote hoeveelheid aan bewijzen van het tegendeel), zijn er maar weinig “likes” en “dislikes” te zien (een “like” en twaalf “dislikes” om precies te zijn)! Daarnaast zijn er de tien reacties onder de clip allemaal negatief over het lege commentaar van Post! https://www.youtube.com/watch?v=3rWPUYHB3tw&t=890s (“Het uitgebreide interview met Willem Post”)  En wérkelijk, de man heeft ons niets maar dan ook níets zinnigs te vertellen; het enige wat er tussen de (overigens lege) regels doorklinkt die hij uitspreekt, is dat het “complottheorieën” zouden zijn. Willem Post, Elma Drayer (Joods, vooruit, dit voegen we er voor de handigheid maar even bij), Maarten van Rossum en tal van andere columnisten, historici en wat we al niet meer hebben aan “geleerd personeel”, hébben ons niets te vertelllen. En geloof me, die zullen nooit maar dan ook nóóit een alternatieve versie van 9/11 (of andere historische onderwerpen) vertellen. Al was het alleen maar om niet door hun collega’s met de nek te worden aangekeken met de gedachte, “Hè, een complotdenkende vreemde eend in onze journalistieke bijt!” Het gevolg zou natuurlijk sociale uitsluiting zijn, mogelijk verlies van baan en de daarbij behorende inkomsten en dit is iets wat geen van hen zou willen riskeren! En wat de term “conspiracy theorist” (complotdenker) betreft, de CIA wist natuurlijk dat er uiteindelijk kritische vragen zouden worden gesteld bij de moord op JFK. Dus wat deed die? Die heeft om deze kritische vragen te vermijden (hetgeen de dienst echter achteraf niet gelukt is), deze term bedacht! En vanaf die tijd is deze frase ook geleidelijk aan de gevestigde media en pers binnengedrongen zoals al duidelijk werd bij (maar niet beperkt tot) Willem Post! Maar nu een overgroot deel van de mensheid de beschikking heeft over een internetaansluiting en er op deze digitale rijkweg met al haar zijwegen, steggen en heggen er de ware geschiedenis kan lezen, kunnen de zinloze kletsers met hun leuter-arena’s ons niet langer bekoren met hun lege vertelsels! En dit is natuurlijk het goede nieuws! 

FFqzk

skeptics.stackexchange.com

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 27 Oktober 2017.

Wereldschaakkampioen Bobby Fischer vs de Joden, “Een Kanariepiet in de Mijn” & Jack Bernstein.

Hij werd geboren in 1943 en overleed later in Ijsland. Op 13-jarige leeftijd werd hij in de Verenigde Staten de jongste schaakkampioen nadat hij tijdens een schaakwedstrijd in 1958 de internationale schaakmeester van die tijd, Donald Byrne, verslagen had. In 1972 werd hij de eerste Amerikaan die nadat hij de Rus, Boris Spassky, tijdens het schaken in Reykjavik (Ijsland) had verslagen, die wereldkampioen schaken werd. Hij werd uiteindelijk zo beroemd en vermaard dat er een film over hem geproduceerd werd, “Searching for Bobby Fischer.” En deze titel maakt meteen duidelijk over wie we het hier hebben, Bobby Fischer, de grootste schaakkampioen ooit.

 

Gehaat en Veracht door de Amerikaanse Overheid & in Armoede Overleden. 

 

Hoewel hij zeer beroemd was geworden in de schaakwereld was geworden vanwege zijn brilliante strategische zetten die hij tijdens schaakwedstrijden maakte waarmee hij zijn tegenspelers wist te verslaan, werd Fischer later door de Amerikaanse overheid gehaat, veracht en trachtte die hem zelfs in de cel te krijgen. Uiteindelijk is Fischer in 2008 in Ijsland in grote armoede overleden. Wat was er nu precies gebeurd? Was Fischer in de tussentijd misschien aan de drank geraakt en had hij dingen gedaan die de Amerikaanse belangen zouden hebben geschaad waadoor de overheid hem zocht gevangen te krijgen? Hieronder zullen we uitleggen waarom de faam van Fischer na 1972 snel begon te tanen.

 

Bobbey Fischer: een “Truthteller.” 

 

Hij kleedde en verzorgde zich altijd goed. Zijn kostuums zaten hem altijd als gegoten en zijn haar zat altiijd perfect, het beeld van de bekende “young, handsome boy.” Veel later nadat Fischer met een vriend naar Ensenada in Mexico was gegaan waar zij gevist hadden, vertelde die vriend na eenmaal te zijn teruggekeerd dat Fischer er armzalig gekleed uitzag, ongeschoren, zijn haar in de war en verlopen versleten schoenen droeg. Hoe komt het nu dat Fischer, eens het toonbeeld van schoonheid, netheid en zo beroemd en geprezen, tot zo een armzalige staat was vervallen? Wel, allereerst was Bobby Fischer (wiens moeder Joods was), er goed van op de hoogte van wat er zich in de Sovjet-Unie afspeelde. Zijn moeder was nl. eens naar Rusland afgereisd om daar mee te werken aan het communistische stelsel daar zij aanvankeljk dacht dat dit een goed en menslievend stelsel zou zijn, totdat … zij er de vreselijke omstandigheden daar onder ogen kreeg. Na terugkeer in Amerika vertelde zij haar zoon en dochter over de vreselijke ellende die het communinstische stelsel er de bevolking had gebracht. Daarnaast was hij er ook zeer bekend mee dat het Bolsjewistische terreurstelsel in Rusland beheerst, gecontroleerd en geleid werd door Joden. Hij wist ook maar al te goed dat ook het Amerikaanse regeringsstelsel beheerst en geleid werd door Joden. En tenslotte is de neergang gerelateerd aan het feit dat Fischer in 1972 Boris Spassky had verslagen. En wát hij over de wáre machthebbers in zowel Rusland en Amerika wist, hield Fischer niet voor zichzelf. Oook over de Israëlische staat liet Fischer zich in harde termen uit. Het zal duidelijk zijn dat de Joodse heersers in Rusland en Amerika hier niet al te blij mee waren. En bovendien had de overwinning die Fischer over Spassky behaald had, het bloed van de Joden in Rusland goed doen koken. Die beheersten nl. de schaakwereld in Rusland. Daarnaast had het Communisme er ook de 15-jarige schaakgrootmeester, Garry Kasparov, voortgebracht. En Spassky, Kasparov (en andere prominente schakers in de Sovjet-Unie werden er als onoverwinnelijk beschouwd, totdat … Bobby Fischer ten tonele verscheen. En nadat hij die met vlag, wimpel en een gouden griffel verslagen had, werden de Joods-Russische leiders hier als door een slang door gebeten! Daarnaast moet worden bedacht dat het de tijd van de “Koude Oorlog” was en Fischer (die zelf vurig anti-communistisch was) een symbool en dus zer belangrijk was voor de politiek prominenten in zowel het Witte Huis en Downing Street and Whitehall 10 in Londen. En vanwege zijn anti-Joodse retoriek en over wie er nu wérkelijk in Amerika en Rusland de macht hadden, was dit  reden voor de Amerikaanse overheid om later achter Fischer aan te gaan. Maar ook het feit dat Fischer het feit hekelde dat zowel George W. Bush en Tony Blair over de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein gelogen hadden en zijn felle kritiek op hun daaropvolgende destructieve oorlog tegen Iraq, was een reden om achter hem aan te gaan. En ook in vele andere landen was Fischer intussen in ongenade gevallen; zou hij slechts een gewone onbekende figuur zijn geweest, dan zou er met Fischer misschien niet veel zijn gebeurd als hij zich eenmaal uitgelaten zou hebben over wie de Verenigde Staten en Rusland nu wérkelijk bestuurden. Maar hier was een internationale grootheid aan het woord die meer dan eens in de aandacht van de wereldwijde media had gestaan. En om die reden vormde Fischer met zijn kennis werkelijk een grote dreiging voor de Amerikaanse en Russische Joodse leiders. Mocht hij tegen alle verwachting in de gelegenheid nemen die wetenschap bekend te maken, dan zou (in zoverre de media dit ook toe zou staan dát hij dit ook zou doen) dit een vreselijke terugslag hebben op de Joodse Russische en Amerikaanse leiders en Joodse gemeenschappen in Rusland, Amerika (en die in de rest van de wereld). Aldus werd de jacht op Fischer geopend.

 

Bobby Fischer: “Paranoïde en Schizofreen”? 

 

Nadat Fischer eenmaal beroemd en zich regelmatig zeer negatief over de Joodse heersers in zowel Amerika en Rusland uitgelaten had (hij noemde hen vaak “leugenaars” en zei dat zij “parasieten”waren) zou een van de pogingen van de Joodse leiders om van hem af te komen zijn dat zij zijn voedsel trachtten te vergiftigen. Hier zou hij over hebben geklaagd volgens Joseph G. Ponterotto, professor Psychologische Zielzorg, en coördinator van het Mental Health Counseling Program aan de Graduate School of Education aan de Forham University. Na Fischer’s carriére en leven onderzocht te hebben, deelde de geleerde dit in het tijdschrift, “MillerMcCune” dit mee. En hierdoor waren sommigen gaan denken dat Fischer “paranoïde en schizofreen” zou zijn. Professor Ponterotto maakte nl. ook melding van een incident tijdens een schaaktoernooi in Bulgarije. De Hongaarse schaakgrootmeester, Pal Benko, had een journalist daar verteld dat hijzelf weliswaar geen psychiater was maar dat het voor hem duidelijk was dat Fischer “niet normaal” was en dat had hij hem ook zelf verteld, “Je bent paranoïde.” Het is natuurlijk één ding om zomaar wat “anti-Semitische uitlatingen” te doen zónder over de juiste kennis te bezitten maar een ánder ding als men over een arsenaal aan waarheden beschikt om de Joodse rol in de enorme genocides in Rusland, hun macht over zowel de Russische als Amerikaanse media, de oorlogen die de Verenigde Staten terwille van Israël en de Joodse macht in Amerika voeren. En Fischer beschikte over dit arsenaal aan waarheden! Toen hij in het verleden eens Japan bezocht, werd Fischer daar door de politie gearresteerd en voor een tijd gevangengezet. En dit wijst erop dat de macht der Amerikaanse-Joodse organisaties zeer ver reikt; de politie arresteerde hem zeer waarschijnlijk niet uit eigen beweging! Ooit werd hij eens door een Filippijns radiostation geïnterviewd. Toen hierin de aanslagen op 9/11 ter sprake werden gebracht, zei Fischer dat Israël en Amerika de Palestijnen al voor jaren aan het vermoorden waren. Hij zei tevens dat er in tegenstelling met wat mensen denken, er eigenlijk geen “Verenigde Staten” zijn. Die waren eigenlijk slechts een “marionet” in handen van de Joden; de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse Jodendom, zo maakte Fischer duidelijk, waren zowat identiek. Al eerder, op 24 mei 1999, had Fischer zich bij ditzelfde station negatief uitgelaten over de rol die Madeleine Allbright en William S. Cohen (minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie onder de Clinton-regering en beiden Joden) die zij gespeeld hadden bij de vernietiging van Joegoslavië. Nu had dit zijn terugslag op de Verenigde Staten zelf in de vorm van de aanslagen die er in Amerika op 11 september 2001 plaatsgevonden hadden, zo vertelde Fischer. Ook was Fischer een “Holocaust-ontkenner” daar hij openlijk vertelde dat die nooit plaatsgevonden had. Volgens zijn vrienden hield Fischer er een hoge standaard wat fatsoen en deugdzaamheid betreft, op na. Hij sprak ook vaak over “christelijk fatsoen” en “waarheid en integriteit” wat er op wijst dat hij zeer waarschijnlijk ook een Christen kan zijn geweest. Hij wist ook dat de Joden een gruwelijke hekel aan het Christendom hadden. De wijze waarop zou moeten worden afgerekend met de Joden volgens Fischer (die zoals gezegd, zélf Joods was), was dat zij “geëlimineerd” zouden moeten worden. En dit is iets waar we het niet eens over kunnen zijn. Er moet nl. niemand worden “geëlimineerd”! Daarnaast zal hij om welke reden dan ook, niet door hebben gehad dat niet álle Joden slecht en barbaars zijn (hij was zoals aangegeven, zélf een Jood)! Natuurlijk, vele Joden kunnen bereidwillige medeplichtigen zijn aan de vreselijke misdaden die het regime in Israël tot nu toe heeft gepleegd.* Maar dit wil nog niet zeggen dat álle Joden hier medeplichtig aan zouden zijn. Vanwege zijn (vaak harde) bewoordingen over de Joodse overheersing in Amerika, Rusland, de staat Israël, de dubieuze rol van Bush en Blair bij de Iraq-oorlog etc. kwam Fischer uiteindelijk helemaal alleen te staan. Op vele plaatsen werd hij geweerd, verloor hij zijn  inkomsten en verviel geleidelijk tot armoede. En zo kon het gebeuren dat Fischer, eens het toonbeeld van de goedgekleedde en welverzorgde Amerikaan, nu voortaan onverzorgd en in schamele kledij rondliep. En zo overleed hij in 2008 als een paria en verschoppeling in Ijsland. (De bovenstaande gegevns zijn afkomstig uit, “Conspiracy of the Six-Pointed Star, Eye-Opening Revelations and Forbidden Knlowledge About Israel, the Jews, Zionism, and the Rothschilds” by Texe Marrs (RiverCrest Publishing) 2011, blz. 132-144 van “Chess Master Bobby Fischer on the Jews.”) Zie ook: https://the-wakeup-call.com/viewtopic.php?t=304

images (23)

(* Zojuist is het programma, “Een Kanariepiet in de Mijn” (wat door de Evangelische Omroep (EO) uitgezonden werd), afgelopen. Deze uitzending (NPO 2, zondag 22 oktober 2017, 15:30-16:25) was gewijd aan het anti-Semitisme in zowel de samenleving als op het internet en sociale media. Naast andere geïnterviewden zoals Max van Weezel etc. was o.a de presentatrice, Hanneke Groenteman aan het woord. Nu is Groenteman zelf net zoals Van Weezel van Joodse afkomst. een fragment toont Groente man (vermoedelijk ergens in Marokko) waar zij een kort gesprek had met een jonge Moslim die zijn hoofd met de kapuchon die hij droeg bedekt had daar hij niet herkenbaar in beeld wilde komen. Hij liet tijdens deze korte discussie zijn afkeer van Israël blijken daar het volgens hem moorden pleegde (waarmee hij het wrede Israëlische beleid tegen de Palestijnen bedoelde). Daar moest het mee ophouden. Groenteman zei vervolgens tegen hem dat zij van Israël hield. Wát Groenteman hiermee duidelijk maakte, was dat zij één van die Joden waren die eigenlijk “bereidwillige medeplichtigen” zijn aan de misdaden van de Israëlische regering tegen de Palestijnen (al zei zij dit natuurlijk niet!) En wat het “anti-Semitisme” op het internet en sociale media betreft, heeft de EO niet duideliijk gemaakt wát dit nu precies is. Zou het daarom niet eens goed zijn voor de EO (die als christelijke omroep nu eigenlijk geen waarde meer heeft daar die reeds lang geen bijbelstudies meer uitzend zoals vroeger wél het geval was) dat die samen met Groenteman, Van Weezel en andere “bereidwillige Joodse medeplichtigen” eens een kijkje zouden nemen bij https://www.darkmoon.me/2017/the-life-of-an-american-jew-in-racist-marxist-israel/)

 

Jack-Bernstein

gmmuk.com

 

Jack Bernstein: Een “Truthteller.” 

 

Op de site waar we hierboven naar verwezen hebben, is de Ashkinazische Jood, Jack Bernstein, aan het woord. In 1985 had hij een boek geschreven, “The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel”, waarin hij het Bolsjewistische en racistische karakter van de Joodse staat, Israël, aan de kaak stelde. Dit deed Bernstein nadat hij er geweest was. En hij wist maar al te goed dat hij om die reden hevig vervolgd zou worden door zijn “zionistische broeders.” Ook wist hij welke tactieken zij hierbij zouden gebruiken:

“Ik ben goed op de hoogte van jullie tactieken, mijn zionistische broederen, die gewoon zijn iedereen die tracht enige van jullie subversieve handelingen te ontmaskeren, het zwijgen op te leggen. Als de persoon een heiden” (niet-Jood-TN) “is, roepen jullie, “Je bent een anti-Semiet”, wat echter niet meer dan een rookgordijn is om jullie acties achter te verbergen. Maar als de persoon die die ontmaskert een Jood is, nemen jullie je toevlucht tot andere tactieken. eerst negeren jullie de beschuldigingen in de hoop dat de informatie niet wijdverspreid zal worden. Als de informatie téveel mensen begint te bereiken, maken jullie de informatie en de personen die die informatie verstrekken belachelijk. Als ook dit niet werkt, is de volgende stap die jullie nemen, karaktermoord. Als de auteur of spreker”(die deze voor Israël belastende informatie verstrekt heeft of bezig is dit te doen) “niet betrokken is geweest bij een schandaal, dan zijn jullie er bedreven in een schandaal tegen de persoon of personen te fabriceren. Als geen van deze effect hebben, nemen jullie omdat jullie hier bekend om staan, je toevlucht tot fysieke aanvallen. Maar nooit zullen jullie trachten te bewijzen dat de informatie verkeerd is.” 

En Bernstein heeft dan veel te zeggen, héél veel zelfs. Zoals o.a dit:

“De Marxistische Zionisten die Israël en de Marxistische Zionisten die Amerika regeren, hebben getracht de Verenigde Staten tot een oorlog in het Midden-Oosten te misleiden, aan de kant van Israël natuurlijk. In 1982 slaagden zij hierin bijna toen Amerikaanse mariniers naar Libanon gezonden werden. Het bloed van deze 250 mariniers die er omkwamen, druipt van de handen van de Israëlische en Amerikaanse Zionisten. Als er niet meer Amerikanen van de waarheid over het marxistisch-zionistische Israël op de hoogte zullen worden gebracht, dan kun je er zeker van zijn dat deze atheïsten die beweren God’s uitverkoren volk te zijn, de Verenigde Staten tot een oorlog in het Midden-Oosten tegen de Arabieren, die in het verleden altijd de beste vrienden van Amerika zijn geweest, te misleiden. Dan zullen er door deze sluwe moorddadige Zionisten meer Amerikaanse jongens sterven; die er toevallig verantwoordelijk voor zijn, Amerika in Wereldoorlog 1, Wereldoorlog II, de Koeraanse Oorlog en de Viëtnamoorlog gedreven te hebben. Terwijl internationale Zionistische bankiers en andere Zionistische Joden bezig waren hun financiële winsten te tellen, rouwden Amerikaanse moeders en vaders, broers en zussen, om het verlies van hun zonen en broers.” 

En dit is een deel van het verhaal wat deze moedige Jood, Jack Bernstein geheten, destijds vertelde. En net als Bobby Fischer dit deed, ontmaskerde hij de onzichtbare Joodse macht achter de zichtbare Amerikaanse regering. Als we deze gegevens vergelijken met wat er in “Een Kanariepiet in de Mijn”, steekt dit laatste programma hier slechts vaal, mistig, schimmig en nevelig bij af! In deze uitzending waarbij zoals gezegd de Joodse Hanneke Groentenman een van de hoofdrolspelers was, werd slechts gesproken over het “anti-Semitisme” op het internet en binnen de sociale media. Waaróm dit zo was, werd totaal niet uitgelegd, werd er niets over verklaard en niemand van de geïnterviewden wist iets, dacht iets of vermoedde zelfs maar iets! Als de samenstellers van dit nutteloze en lege programma nu eens de aangegeven site zouden hebben bezocht, zouden die béter hebben geweten. Maar die deden dit niet; kennelijk zijn ook zíj er op de hoogte van, wíe er de klok luidt! Wanneer het blauwe logo van NPO-2 in beeld verschijnt, staan er altijd de woorden “Vertelt het hele verhaal” bij. Maar laat u zich niets wijsmaken; deze zender heeft (en dit is tevens van toepassing op álle (zowel de publieke als de commerciële zenders) zelfs geen fractie van het verhaal verteld, in het verleden noch in het heden en dit zal zo ook in de toekomst zo zijn. “Een Kanariepiet in de Mijn”. Het is er echter de Joodse kanariepiet die er het hoogste lied zingt en dit zal zo wel blijven! Bobby Fischer en Jack Bernstein, twee moedige Joden die in tegenstelling met NPO-2, wél het hele verhaal verteld hebben!

 

Ton Nuiten – Zondag 22 Oktober 2017.

 

 

 

 

Harvey Weinstein, Michael Jackson, Bill & Hillary Clinton, Richard Williamson: Slachtoffer & Doelwit van Joods-Talmudisch-Farizeesche Hollywood Moguls

Al enige tijd is hij in het nieuws nu, Harvey Weinstein, een van de grote (misschien wel de grootste) filmproducenten van Hollywood. Hij zou vele actrices en filmsterren hebben aangerand, lasiggevallen en in  verschillende gevallen zelfs misbruikt hebben. En dit in ruil voor een geweldige en goedbetalde carriére. Hij schijnt echter niet de enige te zijn; in het verleden is er hier wel vaker wat van naar buiten gekomen maar na een tijdje in de aandacht had gestaan, ebte dit al snel weer weg.

 

Hollywood: Geregeerd & Bestuurd door Joden. 

 

Nu is het voor velen beslist geen geheim meer dat zowat de grootste filmindustrie ter wereld, geregeerd en bestuurd wordt door Joden. Van de gevestigde media (die recent ook aandacht aan de sexschandalen van Weinstein besteed heeft, zul je dit uiteraard niet horen. Nu is het zo dat ook Weinstein zelf Joods is. En het is al zeer lange tijd de gewoonte dat daar de ene Jood de andere de hand boven het hoofd houdt wanneer er zaken zoals de genoemde sexschandalen naar buiten komen (of dit dreigen te gaan doen).

 

De Gevestigde Media, Pers & Uitgeverijen: Geregeerd & Bestuurd door Joden. 

 

Het is niet slechts Hollywood wat ferm in handen is van Joden, ook de gevestigde media, pers en de uitgeverijen bevinden zich in een ferme en vaste Joodse grip. En wat hier nu allemaal zo ongebruikelijk aan is, is dit: hoe komt het nu dat er naast de actrices en filmsterren die zeggen aangerand dan wel sexueel misbruikt te zijn door Weinstein, delen van deze component zich nu tégen hem hebben gekeerd? Je zou toch mogen verwachten dat hoewel hier zoals gezegd al enige tijd aandacht is besteed, de Joodse vrienden van de (evenzeer Joodse) Weinstein hem toch in bescherming zouden nemen. Maar nee, nu hij eindelijk op een zeer negatieve wijze in het volle mediale daglicht is komen te staan, lijkt Weinstein ook bij hén in ongenade gevallen te zijn. De vraag is nu: waaróm? 

 

Knullige Nieuwsartikelen. 

 

Officieel heet het dat hij volgens sommige gevestigde mediabronnen in een negatief daglicht is komen te staan dat hij naast zijn sexuele escapades niet langer winstgevend meer zou zijn. Een voorbeeld is hier te vinden bij de New York Post: nypost.com/2017/10/14/this-one-incident-sums-up-how-hollywood-feels-about-women/ Hoewel de sexuele misstappen van Weinstein (en de “normen en waarden” van Hollywood) ook hier (oppervlakkig) aan de kaak worden gesteld, wordt hier handig het feit weggelaten dat Weinstein net zoals vele andere filmproducenten, Joods is. Dit is dan ook weer een van die knullige nieuwsartikelen. 

e507542c2f2cb00250dba9957e6c6438

news.com.au

Onthullende & Serieuze Nieuwsartikelen. 

 

Naast de vele knullige artikelen hebben we echter ook de onthullende en serieuze nieuwsartikelen. En uit die berichten wordt duidelijk hoe diep en wijdverspreid de verdorvenheid en slechtheid binnen de filmindustrie wel niet is! En de video die in dit voorbeeld te zien is, laat zien dan vele (zo niet alle) grote filmbazen daarnaast ook nog eens beruchte pedofielen zijn die tot dan toe in vele gevallen ongestraft hun gang hadden kunnen gaan. En het is ook hier weer de Jood, Harvey Weinstein, die hier in het volle daglicht staat! De bekende actrice vertelde hierover het volgende:

“Toen ik 17 jaar was, werd ik gevraagd Harvey Weinstein in het Savoy Hotel te ontmoeten. Ik nam aan dat dit in een conferenciezaal zou zijn wat zeer gewoon is. Toen ik daar arriveerde vertelde de receptie me naar zijn kamer te gaan. Hij opend de deur naar zinj badkamer Ik was ongelooflijk naïef en jong en het kwam niet in me op dat deze onaantrekkelijke man van mij zou verwachten enige sexuele interesse in hem te hebben. Na” (zijn aanbod van) “alcohol afgewezen te hebben en te hebben verteld dat ik ’s morgens naar school moest, ging ik ongerust maar ongedeerd weg. Enkele jaren later vroeg hij mij of hij had getracht iets met mij te doen tijdens die ontmoeting. Toen besefte ik dat hij zich niet kon herinneren of hij mij had aangerand of niet.” 

Dan is daar Minka Kelly, die het volgende over Weinstein te zeggen had:

“Ik ontmoette Harvey tijdens een feestje van de” (film)- “industrie. De volgende dag vertelde mijn agent dat hij mij wilde zien voor een algemene ontmoeting. De locatie was bepaald voor deze hotelkamer. Ik voelde me er niet gemakkelijk op naar zijn  kamer te gaan en dat zei ik ook. De volgende dag zaten we met een assistent in het restaurant van het hotel. Hij hield me vijf minuten bezig met nonsens (films waar hij me in kon plaatsen) en vroeg de assistent toen om ons te verontschuldigen. Terwij zij wegwandelde zei hij: “Ik weet wat jij voelde en wat ik voelde toen we elkaar de vorige avond ontmoetten en vervolgens overlaadde hij mij met aanbiedingen van een luxe leven met trips met privévliegtuigen over de wereld enz. ALS ik zijn vriendin wilde zijn. Of “We kunnen dit zakelijk houden.” Al wat ik wist was dat ik de gevoelens van deze zeer machtige man niet moest  kwetsen en zo snel mogelijk uit deze situatie moest zien te komen. Ik vertelde hem terwijl ik mij gevleid voelde, “Ik zou de dingen graag zakelijk willen houden.” 

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Op de video, “The Khazarian Pedophile, Orgiastic Cult in Hollywood”, zijn talloze andere voorbeelden (waarvan vele zeer ernstige) te zien. Nadat de actrice, Rose McGowan, door Weinstein was verkracht, werd zij door de Hollywoodindustrie aan haar lot overgelaten. Verder wordt duidelijk dat de levens noch de vrouwelijkheid van deze acrtices ook maar enige waarde voor de Joodse Hollywoodbazen hebben; zij worden er (en niet slechts actrices) mentaal en fysiek uitgezogen. De bekende Robby Williams, die enige tijd terug zelfmoord pleegde, deed dit daar hij in financiële problemen was gekomen, hij aan de drank en drugs raakte, gedeprimeerd werd. Hoewel hij medicijnen voorgeschreven had gekregen (die als mogelijke bijwerking zelfmoordgedachten hebben), maakte Williams uiteindelijk een einde aan zijn leven. En de Hollywoodbazen zal dit maar weinig hebben geïnteresseerd! https://www.vetranstoday.com/2017/10/17/rose-mcgowan-hollywood-dumped-me-after-harvey-weinstein-raped-me/

 

Michael Jackson & De Joden van Hollywood. 

 

Een ander (zeer bekend en vermaard) slachtoffer van Joodse kuiperijen was de zanger, Michael Jackson. Die zou zich ergens in 2003 tijdens een (of meer) telefoongesprekken schuldig hebben gemaakt aan “anti-Semitische uitlatingen.” Althans, zo bracht de Britse krant, The Guardian, dit destijds. Volgens dit blad zou Jackson tijdens dit gesprek hebben gezegd dat Joden “luizen” waren die samenzweerden om hem aan de armoedestaf te brengen. Dit was ook de directeur van de Anti-Defamation League, Abraham Foxman, niet onopgemerkt voorbij gegaan. Als reactie had hij hier dit over te zeggen:

“Het is droevig dat Jackson geïnfecteerd ie met stereotype ideëen over Joden als geldgraaiend en maipulerend.” 

Daarna werd er een rechtzaak tegen Jackson aangespannen. https://www.theguardian.com/world/2005/nov/24/michaeljacksontrial.arts

De ADL eiste tevens dat Jackson hier zijn excuses over aan zou bieden. https://www.haaretz.com/jewish/2.209/adl-demands-michael-jackson-apologize-for-antis-emitic-lyrics-1.175046

MJ 2010 gif 26 michael jackson

Brother Nathanael Kapner over Michael Jackson & de Joden. 

 

Maar wat was er destijds nu wérkelijk aan de hand? Had Jackson zich nu wérkelijk zonder enige reden schuldig gemaakt aan “anti-Semitic-rants”? Of was er iets ánders gaande? Wel, Brother Nathanael Kapner, een voormalige Talmudische Jood, legt uit wat er in die tijd precies aan de gang was. Hij deelde mee dat de Joden ahter Michael Jackson zijn carriére bevorderd hadden om de jeugd te verderven zoals dit uiteengezet is in de Protocollen der Wijze Ouden van Zion. Verder zei Kapner dat Jackson ervoor koos omringd te zijn met “geldhongerige Joden” die hem niet zozeer als een “menselijk wezen” zagen maar eerder als “een stuk handelswaar om gebruikt te worden voor financieel gewin.” Daarnaast blijkt Jackson zelf ook geen schone lei te hebben gehad; in 1993 werd hij door Evan Chandler ervan beschuldigd zijn destijds 13 jaar oude zoontje, Jordan Chandler. In 2003 zou hij een 12 jaar oude jongen hebben gemolesteerd. Deze en andere dergelijke zaken hadden zich voorgedaan nadat Jackson ervoor gekozen had de overstap naar Hollywood te maken. Maar … wéi waren nu die “Joodse luizen” waar hij het over had? Hier zijn ze: Wiesner, Grubman, Fields, Spiegal, CharlesKoppelman, Sanger en Brafman. Na zijn dood zei Charles Koppelman dat Jackson na zijn dood meer geld op kon leveren dat tijdens zijn leven. Jackson had in 1996 ook een song, “They Don’t Care About Us” waarin de woorden, “Jew me, sue me, Kick me, kike me”, waarmee hij duidelijk wilde maken hoeveel macht de Hollywood-Joden wel niet over hem hadden. Maar ook de platenmaatschappijen zijn er volledig in handen van dezelfde Joden. Het waren zij die hem niet slechts “groot” hadden gemaakt maar hem tevens zijn ondergang hebben bezorgd en daarmee tevens een groot deel van de jeugd (zijn fans) op de weg des verderfs hebben geleid. http://www.realjewnews.com/?p=415 (“The Jews Behind Michael Jackson’s Life and Death”)

 

Wat Zeggen de Protocollen? 

 

En wat hebben de Protocollen hierover te zeggen? Lees maar mee:

“We hebben de jeugd der Goyim wereldwijd verdoofd en in het verderf gestort door haar op te voeden met principes en theorieën welke ons als vals bekend zijn, hoewel wij het zijn die deze haar geleerd hebben.” (Protocol 9 (CPA Book Publishers) herdruk van 1934, blz. 171)

En dat hebben het bovenstaande gezien, inderdaad gedaan.

holmogul

radioislam.com Het Engelse onderschrift leest als volgt: “De Joden in Hollywood creëerden een machtige verzameling aan opvattingen en modellen … zo krachtig dat zij in zekere zin het Amerikaanse verbeeldingsvermogen gekoloniseerd hebben … Uiteindelijk werden de Amerikaanse normen en waarden gedefinieerd door de films die de Joden maakten.”

Wat die “opvattingen en modellen” betreft, we kunnen zeggen dat die eigenlijk zijn gecreëerd door de Protocollen der Wijze Ouden van Zion. En de Joodse moguls die hierboven staan afgebeeld, hebben dit duistere geschrift natuurlijk niet zélf samengesteld. Maar zij hebben Protocol 9 wél in praktijk gebracht! En dit is natuurlijk ook het geval met Harvey Weinstein. Nogmaals, hóe komt het nu dat delen van de gevestigde media zich nu tégen hem hebben gekeerd nu zijn escapades zo duidelijk naar buiten zijn gebracht met de Joodse familie Sulzberder eihenaars van de New York Times voorop nadat vele actrices die zich hier in het openbaar over beklaagd hebben?

 

Een “Extreem-Rechtse Samenzwering”? 

 

Misschien dat hetgeen er nu allemaal rond Weinstein gebeurt, te maken zou kunnen hebben met een “extreem-rechtse samenzwering.” In de tijd dat voormalig president, Bill Clinton, in 1998 verwikkeld was in het Monica Lewinsky sex-schandaal, sprak Hillary Clinton (destijds de first Lady), vergelijkbare woorden; ook in die tijd zou er volgens Hillary sprake zijn geweest van een dergelijke samenzwering waarmee de Lewinskyzaak op touw zou zijn gezet. En nu bezigde Weinstein ongeveer dezelfde termen zoals Hillary in die tijd deed. Nu zou de term “extreem-rechtse samenzwering” gecodeerde taal zijn voor Bejamin Netanyahu en Israël. Nu, wat was nu het geval? Weinstein zou met een andere Jood, Katzenberg genaamd, (nu voormalig) president, Barack Obama zowel in 2008 en 2012 enthousiast hebben gesteund tijdens de verkiezingen. Nu zou Obama zelf niet zo vurig voor Israël zijn geweest. En een echte fan van Netanyahu was Obama nu bepaald niet. Het is immers weer een hele tijd geleden dat de voormalige president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy tijdens een gesprek onder vier ogen aan Obama toevertrouwde dat Netanyahu een “leugenaar” was en Obama hierop gereageerd zou hebben met, “Ik heb elke dag met hem te doen.” Voor het tweetal was het jammer dat de microfoons die er voor de G20-summit in die tijd waren opgezet, op het moment dat zij dit zeiden, aan stonden. Sarkozy en Obama hadden dit niet in de gaten maar de journalisten die er ook waren, vingen de woorden op en die hebben dit naar buiten gebracht. https://www,theguardian.com/world/2011/nov/8/sarkozy-obama-netanyahu-gaffe-microphone Daarnaast had Obama tijdens zijn presidentschap al meer dan eens gesuggereerd dat Israël zich terug zou moeten trekken achter de grenzen van 1967. iDit even tussendoor.

6a00e54ee7b64288330147e3cd9ed9970b-500wi

brianorndorf.com

Miral. 

 

Het was ook in die dagen van Obama en Weinstein dat er de film, “MiraL, uitkwam. Dit is een film die het Israëlisch-Palestijnse conflict vanuit een Palstijns oogpunt bekijkt. En het was Weinstein die ondanks dat hij zelf Joods was, deze film van harte promootte. Nu was het al voor Netanyahu erg genoeg een president in die tijd te hebben die in hem geen goede vriend zag, nadat hij te weten was gekomen dat een der Joodse Hollywood-moguls (misschien wel de grootste), Harvey Weinstein geheten, die de film (die door Julian Schnabel geproduceerd was) hevig en onophoudelijk promootte en huldigde, werd het de Israëlische premier te veel. Die film stelt Israël nl. in een zeer negatief daglicht. Zo zijn er beelden te zien hoe stenengooiende Palestijnen door Israëlische soldaten worden aangevallen die met scherp schieten, bulldozers die Palestijnse huizen met de grond gelijkmaken en Joodse kolonisten die in door Arabieren bevolkte wijken nederzettingen aan het bouwen zijn. En Weinstein, ja, die vond het een geweldige film. Maar, vond David Harris, uitvoerend directeur van het Amerikaans-Joodse Comité, de film gaf slechts een eenzijdig beeld van het conflict, “De film heeft duidelijk een politieke boodschap die Israël in een zeer negatief licht stelt.” (zie ook: http://www.breitbart.com/big-hollywood/2015/03/25/obama-lackey-anti-israel-propagandist-harvey-weinstein-honored-for-fighting-anti-semitism/

 

“Extreem-Rechtse Samenzwering”: Eufemisme voor Netanyahu en Gelijkgezinden. 

 

Zoals gezegd, verkondigde Hillary Clinton tijdens het hoogtepunt van de zaak-Lewinsky dezelfde woorden; zij en haar man, Bill, zouden in die tijd het slachtoffer zijn van een “extreem-rechtse samenzwering.” Maar … waaróm deed zij dit? Waren er misschien neo-nazi’s in het verborgene aan het werk om het tweetal te schaden en was daarom de zaak-Lewinsky op poten gezet? Nee, de waarheid is dat Clinton tijdens zijn presidentschap druk had uitgeoefend op Israël om een vredesdeal met de Palestijnen te sluiten. En dat viel bij Israël niet in goede aarde. Vadaar dat men er had besloten Monica Lewinsky als stagiaire in het Witte Huis te laten werken. Zij zou eigenlijk een agent van de Mossad zijn. Daarnaast zouden de gesprekken die Clinton tijdens zijn  ambtstermijn met (zowel binnen- als buitenlandse) prominenten had, afgeluisterd zijn geworden. Nadat er een sexuele relatie tussen Clinton en Lewinsky was ontstaan (hetgeen vanaf het begin vermoedelijk de intentie was geweest) werd Clinton zo gecompromitteerd. En uiteindelijk kwam dit schandaal naar buiten. Het zou op deze wijze zijn dat men in Israël “wraak” had willen nemen voor het initiatief van Clinton om Israël door er druk op uit te oefenen, een vredesdeal met de Palestijnen aan te gaan. En met Harvey Weinstein zou dit nu ook zo zijn; vanwege zijn steun aan de film, Mira, (die zoals gezegd Israël in een zeer negatief daglicht stelt), zouden zijn vele sexuele escapades nu opzettelijk in de openbaarheid zijn gebracht. Maar waarom bezigden beiden dan de woorden, “extreem-rechtse samenzwering”? Wel, dit zijn eufemistische woorden om er Israël en Netanyahu mee aan te duiden! Niemand (zelfs Weinstein niet) heeft de moed om Israël openlijk en fel te bekritiseren vanwege haar anti-Palestijnse beleid en het feit dat dit land al voor jaren alle VN-resoluties in de wind heeft geslagen. Dus deed Weinstein dit op zijn eigen wijze nl. door de film, Mira, flink te promoten en te huldigen.

 

De Omvangrijke Sexuele Schandalen Binnen de Katholieke Kerk. 

 

Het zal waarschijnlijk nog in ons aller geheugen gegrift zitten, de grootschalige sexuele schandalen binnen de Katholieke Kerk die er de afgelopen jaren naar buiten zijn gekomen. En die waren beslist niet van recente datum. sommige van deze vormen van sexueel misbruik van kinderen door priesters, bisschoppen, paters enz. dateren van heel lang terug. Naderhand hebben vele slachtoffers van dit misbruik die nu volwassen zijn maar destijds toen het gebeurde nog kinderen waren, hier mee naar buiten gekomen. Nu zijn er in het verre verleden wel soms van die gevallen naar buiten gekomen maar nooit zoveel als in de achter ons liggende jaren. En ook hier zou een verband met het openbaar worden van deze zaken gelegd kunnen worden met Israël. En hoe dit zou kunnen, leggen we hieronder verder uit.

 

Bisschop Richard Willamson. 

 

Het zal ons ook nog wel bekend zijn dat er in 2009 iets gebeurde (en dit was ongeveer tegen het hoogtepunt van de Israëlische operatie, Cast Lead, die in december 2008 begonnen was, de grootschalige Israëlische inval in de Gaza-strook) wat in delen van de wereld veel stof deed opwaaien. Het centrum van de storm die dit vele stof omhoog liet dwarrelen was gelegen daar waar Bisschop Richard Willamson verbleef die in die tijd bezoek van een Zweeds camerateam had ontvangen. Aanvankelijk zullen er de bisschop slechts vragen zijn gesteld over zaken die met het Katholieke geloof te maken hebben. Maar uiteindelijk manoeuvreerde het team in die positie waarmee ook het interview verlegd werd naar zijn overtuiging over de “holocaust.” Williamson bleek jaren geleden iets gezegd te hebben wat ergens op “holocaust-ontkenning” neerkwam. En daar werd hij nu door het camera aan herinnerd. Het is dan ook niet onmogelijk dat Williamson bewust die kant op gemanoeuvreerd zou kunnen zijn door dit team. Hoe dan ook, de interviewer stelde hem vragen over de gaskamers. Williamson was van mening dat het aantal Joodse slachtoffers zo moest liggen op 300.000 en dat die omgekomen waren vnl. door ziekten en ontberingen. Hier verwees hij ook naar het bekende “Leuchter-Rapport” van Fred Leuchter die in het verleden de resten van de Duitse kampen (Auschwitz o.a.) en er onderzoek had verricht door er monsters van de muren van de resten van de gaskamers te schrapen. Bij terugkeer liet hij die in een laboratorium onderzoeken en de uitkomst was dat die “gaskamers” die door “holocaust-overlevenden” uitdrukkelijk als gaskamers waren aangewezen, nooit als zodanig gebruikt konden zijn. Later heeft Leuchter nadat bekend was geworden wat hij gedaan had, zijn deel aan smaad, lasteringen en beledigingen over zich heen gekregen. En dat zou nu ook met Bisschop Williamson gebeuren. Want kort na dit interview barstte de storm (waarvan Williamson zoals gezegd het centrum van was) goed los. En zelfs toen de stofwolken van verontwaardiging dewelke vnl. door Joodse organisaties en hun onderhorige Katholieke ondergeschikten onder grote rouw en weeklachten ten hemel hadden opgeworpen weer waren gaan liggen, was het nóg niet voorbij. Zo werd Williamson op 9 februari 2009 door de leiding van het seminarium in Argentinië waar hij er tot dan toe de rector ervan was, ontslagen. De reden: Hij zou zich met kwesties beziggehouden hebben die “buiten de grenzen van het geloof en de moraal lagen.” En zo werd hij gedwongen weer naar Engeland terug te keren. Van paus Benedictus werd geëist dat hij die “rebelse bisschop” tot de orde zou roependoor hem te dwingen zijn uitspraken die hij tijdens het interview met het team gedaan had, te herroepen. Hier in Nederland, was er intussen ook een groot rumoer ontstaan; hier eiste Bisschop van Luyn dat Williamson uit de kerk verwijderd moest worden. En tijdens een van de uitzendingen van het Katholieke programma, “Kruispunt”, in die tijd, was voormalig premier, Ruud Lubbers, aanwezig om er zijn mening te geven over het optreden van Williamson. Wat zouden nu toch de gevolgen zijn, vroeg de interviewer hem. “De schade is aangericht, de schade is aangericht”, was de reactie van Lubbers. Tegen het einde van het interview kon Lubbers echter een klein lachje niet inhouden. En dus leek het erop alsof hij toch een“prettig gesprek” had gehad ondanks alle ophef! Om het niet al te lang te maken, later werd Williamson tot een hoge boete veroordeeld en zo ebte de zaak langzaam maar geleidelijk weg.

wrichardwilliamson-061014jpg-1423592671

forward.com

 

De Wraak der Farizeeën: Opening van de Put der Sexuele Schandalen. 

 

Na alle tumult en herrie rondom de persoon van Williamson zou je nu toch denken dat het toch allemaal voorbij zou zijn. Nu wás dat natuurlijk ook zo want op enkele berichtjes hier en daar hoorden we er niets meer van. Nochtans zou het achter de schermen nog flink onrustig kunnen zijn geweest; Willamson hád nu wel de prijs voor zijn “misdaad” moeten betalen, maar daar zouden Joodse organisaties niet tevreden mee kunen zijn geweest. Zij eisten méér, zij eisten wraak! Het zal natuurlijk duidelijk zijn dat ook zíj op de hoogte moeten zijn geweest van wat er allemaal aan duistere verborgenheden in een Put der Vergetelheid verhuld lagen. En toen besloten zij dat het deksel van die put maar eens goed moest worden gelicht om  er die verborgenheden uit te halen. En zo geschiedde. En aangezien de Joden ook de media in handen hebben, wisten die al snel wat zij doen moesten. En zo werden de duistere vormen van sexueel misbruik van vele slachtoffers wereldkundig gemaakt. Het liep erop uit dat er hier en daar speciale commissies in het leven geroepen werden (hier was dat de commissie-Deetman) die alles tot de bodem uit moesten zoeken. Die bepaalde wie nu in aanmerking kwam voor schadevergoeding en wie niet; de Katholieke Kerk keerde vele tonnen aan zowel dollars als aan euro’s uit. En zo hadden de Farizeeën uiteindelijk toch hun wraak. De reden dat we hen Farizeeërs noemen, is gelegen in het feit dat net zoals deze oude priesterkaste ten tijde van Jezus, ook de Joodse Hollywoodbazen er de Talmud op nahouden. En die is nu niet bepaald mensvriendelijk te noemen daar die (althans tegen de niet-Joden) talloze racistische teksten bevat. En als nu een Joodse Talmudist zoals Weinstein flink uit de bocht schiet (zoas dit met de fim, “Miral”, het geval is), dan wordt die eveneens door de overige Talmudisten aangepakt. Hoe het vérder allemaal met Weinstein af zal lopen, is nu nog niet duidelijk. Maar nu hebben we weer een glimpje op kunne vangen van wat er zich achter de schermen (en tot groot ongenoegen van de Talmudisten ook op het internet en binnen de sociale media) heeft afgespeeld en er zich nu nóg afspeelt.

 

Ton Nuiten – Zaterdag 21 Oktober 2017.