Christenen die “Haat over Israël “Spreken; Sprak Micha óók “Haat over Israël”? Micha, de Negatieveling & de Vierhonderd Positieve Profeten; Lady Queensborough over de Talmud; het Christenzionisme: Verhuld Talmudisme.

Overkomt het ook u weleens nl. dat je bepaalde verzen in de Bijbel leest waar je eerst overheen leest en dat dan pas na enige tijd er een lichtje bij je opgaat? Wel, dit is nu wat ons recent overkwam. En dit had te maken met de geschiedenis van het “Verbond van Josafat met Achab tegen de Syriërs” zoals weergegeven in 2 kronieken 18. Het verhaal gaat in grote lijnen als volgt, Josafat die zich verzwagerd had met de goddeloze koning, Achab, laat zich door hem overhalen, mét hem te strijde te trekken tegen de Syriërs die tijdens een eerdere veldslag het gebied, Ramoth te Gilead op de Israëlieten veroverd had. Achab nu, was bezig een oorlogsstrategie te bedenken om dit gebied weer op de Syriërs te heroveren toen Josafat op statiebezoek kwam. Voor Achab kwam dit bezoek als een geschenk uit de hemel; “samen staan we sterker”, zal hij gedacht hebben toen hij zijn zwager, Josafat vroeg, mét hem en zijn leger tegen de Syriërs op te trekken. Josafat stemde hiermee in maar wilde toch eerst God raadplegen wat in die dagen gebeurde door Diens profeet of profeten, te raadplegen. Dit gebeurt ook; Achab laat 400 profeten optrommelen die allemaal hetzelfde profeteren: God zal ervoor zorgen dat Achab weer in bezit zal komen van Ramoth, succes verzekerd! Josafat die dit ook allemaal aanhoort wat deze profeten te zeggen hebben, vertrouwt het niet helemaal: vierhonderd profeten die allen een eensgelijke mening hebben, dat is vreemd. Om die reden vraagt Josafat Achab of er niet nóg een profeet is. U kunt dit verhaal indien u zelf een Bijbel hebt voor uzelf nalezen.

 

“… Want Hij Profeteert over Mij niets Goeds Maar Altijd Kwaad …”

 

Op de vraag van Josafat of er niet nóg een profeet is, antwoordt Achab bevestigend, maar,

“Maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad; deze is Micha, de zoon van Jimla”. (vers 7)

Ziet u, Achab was in  tegenstelling met de (naïeve) Josafat een afgodendienaar die de geboden Gods verlaten had. Het is om die reden dat wanneer Micha heel soms de gelegenheid kreeg voor hem te profeteren, die vaak zo niet altijd het negatieve over Achab te profeteren had. De koning verwoordde dit door te zeggen dat Micha slechts “kwaad” over hem sprak.Kortom, er kon bij deze profeet nooit een goed woord vanaf! Dit in tegenstelling met de vierhonderd overige profeten; die hadden slechts het goede en positieve over Achab te verkondigen. Desondanks laat Achab Micha (die hij eerder maar in het gevang had gezet vanwege zijn negatieve profetieën over hem), toch halen. Op de vraag of het raadzaam is om tegen de Syriërs ten strijde te trekken, antwoordt Micha aanvankeljk bevestigend maar dan op een cynische en spottende wijze. Maar dan geeft de profeet een waarschuwing af; Achab moet niet gaan want dit zal zijn dood worden. Desondanks deze profetische waarschuwing gaatAchab er toch met zjn leger op uit (waarbij hij zijn naïeve en goedgelovige zwager, Josafat, achter zich aan trekt) om Ramoth weer te heroveren. En uiteindelijk wordt dit ook zijn ondergang waarbij Josafat zelf ternauwernood weet te ontkomen maar hij later bij terugkeer een flinke reprimande van God via Zijn ziener, Jehu, krijgt.

 

Over Christenen die “Haat Spreken over Israël”. 

 

Nu, tijdens een overdenking van deze geschiedenis kwam ons nu nét dat vers in gedachten waarin Achab zei dat Micha niets anders dan “kwaad” over hem te profeteren had. Tegelijkertijd echter, kwam bij ons tevens de gedachte op dat er tegenwoordig Christenen waren die volgens de christenzionistische traditie slechts “haat tegen Israël” spraken. Dat zijn Christenen die (en dit maakt het natuurlijk al duidelijk), een andere mening over Israël hebben dan de christenzionisten die hebben. Zo wist een zekere “Buddy” zijn/haar reactie te geven in de commentaarsectie van https://www.dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/ En het commentaar wat hij.zij gaf gaat als volgt,

“Ik ben het helaas met velen, die gereageerd hebben, eens. Er is een toenemde haat naar Israël toe, juist ook in de kerken. Ik was geschokt toen een begeleidster van kinderen in een kerk openlijk (waar alle kleine kinderen bij waren) haar afkeer uitte, over wat zij noemde: “Het eeuwige gezanik over Israeël in de kerk”. Dus kleine kinderen wordt met de paplepel in gegoten dat het wel okee is om je negatief uit te laten over Gods volk”. 

Hier lezen we datgene wat “Buddy” zei en wat talloze zo niet álle christenzionisten ook als zodanig voelen: er is een “toenemende haat naar Israël toe, juist ook in de kerken”. Maar wacht eens even, weerklinken hier datgene wat de niet met name genoemde begeleidster eens zei, ook weer niet de woorden van koning Achab door,

“Er is nog één man om door hem de HEERE te vragen; maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad; deze is Micha, de zoon van Jimla”. 

En ja, inderdaad, omdat de begeleidster aangaf het “Eeuwige gezanik over Israël in de kerk” moe te zijn, werd dit als “haat naar Israël toe” bestempeld door “Buddy”. Wát die begeleidster nu met dit “eeuwige gezanik” precies aan wilde geven, vertelde “Buddy” er niet bij. Maar wát zij bedoeld zou kunnen hebben, zal echter beslist niet moeilijk voor te stellen zijn; in talloze kerken in Europa en vnl. in de Verenigde Staten wordt tegenwoordig slechts op positieve en gunstige wijze over Israël en het Joodse volk gepredikt, nét zoals die vierhonderd profeten dit ooit eens deden tegenover Achab en Josafat! Dit ondanks het feit dat het moderne Israël de wáre God van de Bijbel niet erkend heeft (getuige de zes-puntige ster op de vlag van Israël, het symbool en embleem van de heidense god Remphan), en het nu al voor zeventig lange jaren de Palesijnen onderdrukt en geleidelijk aan uitmoordt! De tegenwoordige zeldzame “Micha’s” zoals o.a. Chuck Carlson van de websie, WHTT.podbean.com (“We Hold These Truths”). spreken zich hier echter wél tegen uit. Bij https://whtt.podbean.com/e/palestinian-christians-in-gaza-are-between-2-fires/ vertelt een Palestijns-christelijke voorganger, Dr. Hanna Massad, hoe de situatie in Gaza wérkelijk is; de Palestijnse Christenen zitten tussen twee vuren; aan de ene kant de wrede Israëlische bezetter en aan de andere kant geradicaliseerde Moslims. Wat nu die “geradicaliseerde Moslims” aangaat, daar zitten de predikingen der christenzionisten vol mee; de Islam die Israël naar verluidt wil vernietigen. Massad heeft uiteraad ook negatief nieuws over de Israëlische bezetter te verkondigen, wat door de christenzionisten -uiteraard- als “haat naar Israël toe” wordt beschouwd. Maar Dr. Hanna Massad is echter een van die “Micha’s” die net zoals die eenzame gelijknamige profeet van weleer de vinger op de zere wonde wat Israël aangaat, durft te leggen! Maar via de christenzionistusche ideologie wordt dit echter ánders verwoord als “haat naar Israël toe”. En uit de mond van sommigen van hen (dus waarschijnlijk niet alle christenzionisten!), zouden we bij wijze van spreken de woorden van Achab weer terug kunnen horen, maar dan in een iets meer gevarieerde vorm,

“Ik haat Christenen zoals Massad, want hij profeteert over Israël niets goeds, maar alijd kwaad”. 

 

De Christenzionisten: Symbool voor de Vierhomderd (Valse) Profeten. 

 

Wat deze vele predikingen die tot nu toe in de vele kerken over Israël en het Joodse volk zijn gehouden, zal het inmiddels meer dan duidelijk zijn dat dit slechts positieve predikingen zijn geweest; net zoals die vierhonderd profeten van weleer, hebben ook de christenzionistsiche leiders (John Hagee in het bijzonder), niets dan positieve woorden over het huidige Israël te zeggen. Zij staan dus eigenlijk symbool voor deze oude (valse) profeten! Nu zijn we er inmiddles van overtuigd dat Dirk van Genderen en vele andere christenzionisten eerlijk en oprecht van hart zijn. Het grote probleem is echter dat zij zijn misleid en verblind door een valse leer waarbij slechts Israël boven alle andere volken gesteld zou zijn! En het is nu dáár waar de schoen wringt. Tevens wordt er met deze leer ook nog eens flink de nadruk gelegd op het “Joods-zijn”, waardoor dit “evangelie” een sinister en racistisch karakter heeft. De overige volken (en dan met name de Palestijnen), worden verhuld weergegeven als op een lagere trede staande volken van de christenzionistische ladder. Voeg er dan ook nog eens bij dat de Joden door de eeuwen heen onschuldig hebben geleden onder de “anti-Semitische” niet-Joodse volken, dan is de Joodse fabel compleet; de Joden altijd onschuldig, de niet-Joodse volken wordt echter van alles verweten. Met dit in gedachten gaan we nu naar een tweedelig werk wat ooit eens door Lady Queeensboruough ofwel Edith Starr Miller werd geschreven onder de titel, “Occult Theocrasy”…

 

Lady Queensborough in “Judaism, The Pharisees”. 

 

In deze twee delen die eerst in 1933 werden gepubliceerd, beschreef Lady Queensborough de vele verschillende religies die in het verleden ontstaan zijn zoals o.a. het Brahamisme, het Mazdeïsme, het Confusionisme en Taoïsme en vele andere geloofsovertuigingen. Nu had zij ook een sectie getiteld, “JUDAISM The Pharisees” (hoofdstuk VII, blz. 75-89). We zullen hier niet alles van behandelen behalve dat we het een en ander zullen citeren; Lady Queensborough schreef destijds o.a. het volgende,

“We weten dat de Joodse God niet de vader van alle mensen en het ideaal van liefde, gerechtigheid en genade is zoals de Christelijke God, of zelfs als Ahura-Mazda of Brahma. Integendeel, hij is de God der vergelding tot aan het vierde geslacht en slechts rechtvaardig en genadig tegenover zijn eigen volk, maar een vijand voor alle andere naties die hen de mensenrechten onthoudt en hun slavernij gebiedt opdat Israël hun rijkdommen in bezit zou kunnen nemen en over hen heersen” (blz. 81)

Vóórdat we verdergaan, moet hier eerst iets worden duidelijk gemaakt; Lady Queensborough zal vermoedelijk zeer slecht met de Bijbel bekend zijn geweest; de “Joodse God” waar zij het hier over had, is zéker niet een “God der vergelding” (hoewel hier in een ademtocht aan moet worden toegevoegd dat Hij de (niet beleden) zonden ooit eens wél zal vergelden. Maar dit heeft niets met een “wraakzuchtig God” te maken zoals Queensborough Hem schijnt te typeren!) Daarnaast is de God van de Bijbel genadig en rechtvaardig tegenover alle volken dus niet slechts tegenover Israël! De apostel, Petrus, liet dit duidelijk blijken tijdens zijn prediking tegenover de Romeinse hoofdman, Cornelius en al degenen die bij hem vergaderd waren,

“En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig”. (Handelingen 10:34-35)

Met andere woorden, ieder die God vreest (ofwel ontzag voor Hem heeft) en goed en gerechtigheid doet, is God hem/haar gunstig gestemd.  Maar wat Queensborough daarna schreef, is echter wél waar: 

“De volgende citaten zullen dienen als een illustratie van dit punt: 

“En wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. -Deut. VII, 2”

“Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aarde om voor Hem tot een volk te zijn wat Zijn persoonlijk eigendom is” -Deut VII, 6″ 

Wat Lady Queensborough hier schreef, is juist; God had Israël als Zijn uitverkoren volk boven alle ándere volken uitgekozen. Maar wat zij echter níet zag, was dat Israël daarom nog niet “meer” of “béter” was dan al die andere volken! Het zevende vers in Deuteronomium 7 luidt nl. als volgt,

“Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken”. 

Dat God Israël destijds had uitgekozen boven alle andere volken had daarom ook niets van doen met racistische motieven, iets van wat Lady Queensborough dacht dat dit wél het geval zou zijn! Maar … hoe komt het nu dat zij dit nu wél was gaan denken? Wel, laten we verder lezen wat zij vervolgens schreef,

“De Talmud geeft hier als commentaar op: “U bent menselijke wezens maar de naties der wereld zijn geen menselijke wezens maar beesten”. (Baba Mezia 114, 6)”

“Op het huis van de Goy (niet-Jood) ziet men neer als een kudde vee”. (Tosefta, Erubin  VIII)”. 

“Uit de Talmud (een gebed wat aan de vooravond van het Pascha tot de huidige dag opgezegd wordt) “Wij smeken u, o Heer, sort Uw toorn uit over de naties die niet in U geloven en niet Uw naam aanroepen. Laat Uw toorn op hen neerkomen en martel hen met Uw toorn. Drijf hen weg in Uw toorn en verbrijzel hen in stukken. Tref in een moment alle ongelovigen. Vernietig alle vijanden van Uw natie in één moment. Trek de onwaardige naties er met de wortel uit, verspreidt en ruïneer ze. Vernietig hen! Vernietig hen onmiddelijk op ditzelfde moment!” (blz. 82)

Nu weten we waaróm Lady Queensborough een eigen visie op het Oude Testament had. Zij werd hiertoe geleid door de racistische Talmud! Naast haar waren er (en die zijn er nu nóg), ook anderen die om die reden geen onderscheid konden maken tussen de Talmud en het Oude Testament, en zulke mensen zijn er nu nóg! Waarom? Omdat die de Bijbel niet kennen daar zij Christus Jezus niet kennen als hun Verlosser en Zaligmaker!

 

Het Christenzionisme: Verhuld Talmudisme. 

 

Nu het volgende: waarom hebben we nu datgene wat Lady Queensborough over de Talmud eens schreef hierbij aangehaald? Het antwoord is even verbazingwekkend als gruwelijk: wát Lady Queensborough hier zo goed verwoordde over wat de Talmud leert, vinden we weer in verhulde termen terug in de christenzionistische leer! En dit gaat ongeveer als volgt: Israël is nog steeeds het uiverkoren volk van God en alle overige (niet-Joodse) volken hangen er in zekere zin als een “vijfde wiel aan de wagen” bij. En daar waar het onder de niet-Joodse volken vooral de Palestijnen aangaat, die worden in de christenzionistische ideologie omschreven als zou het nooit een écht volk geweest zijn; het waren altijd Arabieren die zich -aldus de christenzionistische legenden en folklore- vijtig jaar geleden ineens “Palestijnen waren gaan noemen. Vergelijk deze idioterie nu eens met wat Lady Queensborough schreef over Israël als “menselijke wezens” en die niet-Joodse volken als “beesten”. Deze demonische doctrine zien we toch weliswaar in vage termen maar toch duidelijk weer in de christenzionistische leer terug? Een ander onderdeel van deze vergiftigende doctrine heeft het dat de vele rampen die al enige tijd over bepaalde volken der wereld komen, rechtstreeks een gevolg zouden zijn van wat de vaderen dan wel de voorvaderen van die volken de Joden in hun midden aangedaan zouden hebben. Vergelijk deze valse redenering nu eens met dat “gebed” om goddelijke vergelding wat aan de vooravond van elke jaarlijkse Pascha wordt opgezegd. Is er enig verschil? Beslist niet. Zo zien we dat het christenzionisme een verhulde vorm van Talmudisme is; het is een demonische leer, ons overgeleverd door Talmudische rabbijnen. En hóe die dat gedaan hebben is een tweede. Maar op de een of andere wijze slaagde men erin deze duivelse doctrine de kerk binnen te krijgen! Het is dan ook beslist niet vreemd dat Lady Queensborough tot haar visie over het Oude Testament (die duidelijk onderscheiden moet worden van de Talmud!) gekomen was! Het is echter ook om die reden dat vele mensen die beweren atheïst te zijn maar desondanks duidelijk zien wat Israël de Palestijnen al vele jaren aandoet, God zijn gaan zien als een “God der Vergelding”. En het christenzionisme heeft hier van harte aan meegeholpen! 

 

Huidige Kerken: Getalmudiseerde Gebedshuizen. 

 

Dankzij de christenzionistisch-Talmudische leer hebben we nu wat we zouden kunnen noemen, getalmudiseerde gebedshuizen. En dan hebben we het hier uiteraard niet over álle kerken behalve die, waar de christenzionistische ideologie met groot fanatisme en evenveel enthousiasme wordt gepredikt. En ja, ook Lady Queensborough zou heden te dage als iemand worden beschouwd die “haat tegen Israël” sprak (of beter, schreef. Hoewel zij de dingen enigszins verkeerd zag, schreef zij echter wél de waarheid over wat de Talmud over Israël en de niet-Joodse naties leert. En het is nu dit wat zoals al aangegeven, als “bijbelse leer” in vele kerken wordt verkondigd. En het is o. a. om die reden dat de kerk wereldwijd zo verzwakt is en nog maar weinig invloed heeft. Hoe was dit anders tijdens de dagen der apostelen en de daaropvolgende kerkvaders die de moed hadden, ánders te zijn, en het juiste bijbelse geloof beleden: het is de Kerk, die nu het uitverkoren volk is, ondanks alle fanatische en grimmige protesten van christenzionisten anderszijds! 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 24 Augustus 2018.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star