Archief

Israël: een Duistere Kant; de Christenzionisten & de Valse Profeten in de Tijd van de Profeet Jeremia; Job & zijn Drie Vrienden & de Christenzionisten & de “Palestijnse Job”.

Over de soms ronduit schokkende gevallen van wrede en brute mishandeling van Palestijnen door de Israëlische overheid en -krijgsmacht zijn er zowel in het recente als ietwat verdere verleden de nodige artikelen en nieuwsberichten gepubliceerd. De volgende link naar de website van de journalist, Ben Norton, is slechts een van de vele: https://bennorton.com/40-percent-of-palestinian-children-detained-by-israel-are-sexually-abused-virtually-all-are-tortured/

 

Sex-slaven in Israël. 

 

Een ander gruwelijk fenomeen met betrekking tot Israël is de affaire van de sex-slaven. Het is nu weer circa 18 jaar geleden dat zowel de Russische als de Italiaanse politie er destijds in 2000 in slaagden, een Joodse kinderporno-bende op te rollen:

“Drie Russische Joden en acht Italiaanse Joden werden gearresteerd nadat de politie ontdekt had dat zij niet-Joodse kinderen tussen de leeftijd van twee tot vijf jaar oud uit Russische weeshuizen gekidnapt hadden, hen verkracht hadden en hen dan” (opgenomen op) “film vermoordden. Voornamelijk niet-Joodse klanten, inclusief 1700 landelijk, 600 in Tialië en een onbekend aantal in de Verenigde Staten, betaalden zoveel als $20.000 per film om te zien hoe kleine kinderen verkracht en vermoord werden. Joodse ambtenaren van een vooraanstaand Italiaans nieuwsagentschap hadden getracht het verhaal in de doofpot te stoppen maar werden ontdoken door Italiaanse journalisten die scenes van de films live uitzonden op de Italiaanse televisie aan meer dan 11 miljoen Italiaanse kijkers. Vervolgens ontsloegen Joodse medewerkers degenen die hier verantwoordelijk voor waren en beweerden dat zij “bloedlaster” verspreidden”. 

“De Amerikaanse groep, de ADL, werd opgericht om een Jood, Leo Frank, te verdedigen die aangeklaagd werd, een vijf jaar oud meisje, Mary Fagan, in zijn potloodfabriek in Atlanta verkracht en vermoord te hebben in 1913. De ADL beweerde dat hij onschuldig was. Nadat de gouverneur zijn doodstraf in levenslang had omgezet, werd Frank door een bende gelyncht. Hoewel zowel Associates Press als Reuters verhalen van deze episode publiceerden, weigerde het Amerikaanse mediaconglomeraat het verhaal via het nieuws over de televisie uit te zenden en zeiden weer dat dit door vooroordeel van Amerikanen tegen Joden zou leiden”. 

“Joodse gangsters in Rusland zijn in toenemende mate verbonden geraakt met de handel in “blanke slaven” en prostituees door Israël volgens een recent bericht in de Jerusalem Post. Israël knijpt officieel een oogje toe naar gedwongen prostitutie en straft Israëlische burgers die ervoor kiezen “sex-slaven” erop na te houden, zolang die vreemdeling of niet-Joods zijn, niet.” https://truthdox.wordpress.com/2015/10/16/sex-slaves-in-israel/

Dit zijn slechts wenkele van de misstanden die er in Israël en door Joden buiten Israël werden (en worden) gepleegd.

 

De Christenzionisten: Slechts een Positieve Kijk op Israël. 

 

Van het bovenstaande zullen we echter niets terugvinden in de vele publicaties van de christenzionisten die (zoals gewoonlijk) met slechts positieve verslaggeving over Israël komen. En wat de wrede Israëlische behandeling van de Palestijnen betreft, zullen zij hier misschien wel wat aandacht aan hebben besteed maar dan altijd in de zin van het de Palestijnen zijn die “terroristen” zijn en dat Israël ten alle tijde slechts vrede wil. Kortom; de christenzionisten hebben slechts een positieve kijk op Israël. 

 

De Christenzionisten: Hedendaagse Geestelijke Telgen van de Valse Profeten in de Tijd van de Profeet Jeremia. 

 

Zoals gezegd hebben de christenzionisten slechts een positieve blik op Israël. Het negatieve nieuws over Israël wat er echter ook is, krijgt weinig of geen aandacht van deze positieve verkondigers. Maar … is dit ergens niet enigszins een herhaling van wat er zich lang geleden in het oude Israël ten tijde van de profeet, Jeremia, afspeelde? Naast deze wáre profeet van God, waren er tevens de valse profeten, die eveneens als de christenzionisten van vandaag slechts positieve dingen over Israël te verkondigen hadden. God nu, sprak de volgende woorden door de mond van Jeremia tot het volk Israël:

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE. Steeds zeggen zij tegen hen die Mij verwerpen: De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat: Geen onheil zal over u komen. Want wie heeft in de raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en gehoord, wie heeft op Zijn woord achtgeslagen en ernaar geluisterd? Zie, een stormwind van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een wervelende storm; op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. De toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat duidelijk begrijpen. Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb tot hen niet gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden”. (Jeremia 23:16-22)

En een eind verderop in dit boek, lezen we de volgende woorden:

“Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd! Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart”. (verzen 25-26)

En even verderop sprak God door Jeremia deze woorden over de “profeten” in zijn tijd:

“Daarom zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die Mijn woorden van elkaar stelen. Zie, Ik zál die profeten! spreekt de HEERE, die hun tong gebruiken en spreken: Hij spreekt. Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Zij zijn voor dit volk van geen enkel nut, spreekt de HEERE”. (verzen 30-32)

En dit is wat Jeremia te zeggen had over de profeten van zijn tijd die in tegenstelling met hem, slechts positieve dromen, visioenen en woorden te verkondigen hadden.

 

De Profeten, “Die Mijn Woorden van Elkaar Stelen” en Nochtans Liegen. 

 

Zoals in vers 30 te lezen is, sprak God over de profeten, “die Mijn woorden van elkaar stelen”. Nu schijnt dit ietwat paradoxaal over te komen. Want God verweet hen tegelijkertijd het volk Israël te misleiden, “met hun leugens en gezwets”. Zij spraken dus met Gods woorden en logen tegelijkertijd! Hoe moet dit nu worden uitgelegd? Dit hopen we hieronder uit te kunnen leggen.

 

De Christenzionisten: Gebruik van Gods Woord en Liegen Tegelijkertijd. 

 

Als we in verband hiermee nu naar de huidige christenzionisten kijken, zien we dat ook zíj gebruik maken van wat God noemt, “Mijn woorden”, en hier desondanks toch mee liegen. Ook zíj gebruiken “Mijn woorden” zoals die in de Bijbel opgetekend staan maar geven hier waar het Israël aangaat, er een andere draai aan waardoor die een ándere betekenis krijgen dan wat God hiermee bedoelde. Het eerste wat hierbij in gedachten komt, is uiteraard Genesis 12:1-3, waarbij de nadruk voorál op vers 3 ligt, “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. De christenzionisten beweren nu dat wie (gedurig) kritisch is op Israël, hij of zij het huidige Israël op deze wijze zou “vervloeken”. Waarom leren zij dit? Omdat zij menen dat deze door God aan Abram (Abraham) gegeven zegen tevens toepassen op het huidige Israël. De vier verzen van Genesis 12 maken echter duidelijk dat die zegen slechts aan Abraham zélf werd gegeven. Op deze wijze gebruiken zij weliswaar “Mijn woorden”, maar geven hier echter een andere draai aan. En wat is hier weer het gevolg van? Dat zij álles wat Israël ook aan misdaden tegen de Palestijnen pleegt, rechtvaardigen, vergoeilijken en verbloemen. Sterker nog, op deze wijze maken zij de Palestijnse slachtoffers tot daders en de Israëlische daders tot slachtoffers. Het tweede waar de christenzionsten mee komen om degenen  te bedreigen die kritiek op Israël hebben, zijn natuurlijk de laatste twee verzen van Zacharia 2:8: “Want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan”. De voorgaande verzen, 6 en 7, maken echter duidelijk dat deze woorden door de profeet gesproken werden vlak na de Babylonische Ballingschap; Jeruzalem zou enige tijd daara weer hersteld en herbouwd worden. Zacharia 2:8 kan dan ook geen enkele betrekking hebben op het huidige Israël! En ondanks de duistere kanten van het huidige Israël, hoort men ook van de christenzionisten  hier weinig of geen kritiek op.

 

Verdraaiers van Gods Woord in de Tijd van Paulus. 

 

De apostel, Paulus, had in zijn  eigen tijd te maken met hen die “Mijn woorden” verdraaien:

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6-9)

Paulus had het hier over valse leraren die zelf ook het Woord van God hadden, maar dit niet zozeer ontkende maar veeleer verdraaid hadden en dit alzo aan de Christenen te Galatië verkondigd hadden. Een verder doorlezen van deze zendbrief maakt duidelijk dat het hier over de lichamelijke besnijdenis naar Joodse wijze gaat. Maar de geciteerde verzen zouden evengoed kunnen worden toegepast op het christenzionistische “evangelie”. En doordat de Galatische Christenen zich door deze valse leraren van het wáre Evangelie van Christus hadden laten verleiden tot een ánder “evangelie”, hadden zij  zich op deze wijze van de waarheid afgekeerd.

 

Paulus aan Titus: Hoedt Je voor “Joodse Verzinsels”. 

 

In zijn zendbrief aan Titus, wees Paulus er o.a. op dat hij zich moest hoeden voor “Joodse verzinsels”. in Titus 1:7-9 beschrijft de apostel dat het leven van een opziener heilig en onberispelijk moet zijn en,

“iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren”. 

“Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse Verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren”. (Titus 1:10-11, 13-14)

De “tegensprekers” waar Paulus het hier over heeft, zijn vnl. degenen die “uit de besnijdenis” zijn en dus Joden zijn. Hen moet. zo maakt de apostel het duidelijk, de mond worden gesnoerd. Dit vanwege het feit dat zij zich bezighielden met”Joodse verzinsels” ofwel Joodse fabels. Die “tegensprekers” vinden we echter ook in overvloed onder de christenzionisten die op hun beurt weer het slachtoffer zijn geworden van deze fabels. Net zoals de valse leraren zoals beschreven door Paulus in zijn Galatenbrief de Christenen daar van de waarheid hadden doen afkeren naar een ánder “evangelie”, zo doen de christenzionisten hun gehoor afkeren van de (bijbelse) waarheid via “Joodse fabels”. Het gevolg is dan ook wanneer die worden geconfronteerd met hen die een minder rooskleurig en positief beeld van Israël te vertellen hebben, zich tegenover hen in “tegensprekers” transformeren. Door een gezond en bijbels onderwijs worden deze “tegensprekers” echter weerlegd. En aangezien zij nooit hebben geleerd hun pro-Israëlische dogmas op een bijbelse wijze te verdedigen nadat die eenmaal zijn weerlegd, gebeurt het niet zelden dat sommigen van hen teruggrijpen op bepaalde dreigingen waarmede eenieder die een ándere visie dan zij die hebben, bedreigd worden met, “Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. Het zou voor hen eens goed zijn dát te lezen wat God over hun geestelijke voorvaderen, de valse profeten in de tijd van Jeremia over het volk Israël te zeggen had; zoals die toen slechts positieve dingen over Israël te verkondigen hadden, zo doen dit tegenwoordig ook de christenzionsten al lange tijd. Want kennelijk heeft God veeleer iets ánders over het huidige Israël te zeggen, dan wat zij God over Israël laten zeggen. En dit brengt ons bij het bijbelboek, Job. 

 

Job & Zijn Drie Vrienden: een Parallelle Geschiedenis met de Christenzionisten & de Palestijnen. 

 

Eenieder die de geschiedenis van Job kent, zal weten waar die over gaat; Job was in zijn tijd de rijkste man in het Oosten die hoewel zelf zeer godvrezend en die week van elke vorm van kwaad, nochtans in grote problemen kwam. Het was de satan die grote rampen over hem bracht. (zie Job 1 en 2) Nu had Job drie vrienden, Elifaz, de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar, de Naämathiet, die hoorden dat Job door grote rampen was getroffen en besloten daarom hem te bezoeken om zo hun medeleven te betuigen en troost te bieden. (Job 2:11-13) Eenmaal bij hem gekomen, zien de vrienden dat het leed van Job zo hevig is dat zij besluiten om niets te zeggen maar zwijgend bij hem te blijven. Dan lezen we in Job 3 dat Job begint te spreken en dan zijn geboortedag vervloekt en wenst dat hij niet geboren zou zijn. Het is dan daarna dat het gesprek tussen de drie vrienden en Job een andere wending neemt; in plaats van hem te troosten, beginnen die Job te beschuldigen; al dit lijden wat hem over hem gekomen was, moest ongetwijfeld te maken hebben met een bepaalde zonde, iets anders kon het niet zijn. En zo gaat dit al de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 37 door. Nadat God tot Job gesproken had (hoofdstuk 38-42:1-6) wendde God Zich tot de drie vrienden:

“Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet zei: Mijn toorn is tegen u ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken zoals Mijn dienaar Job. Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. Toen gingen Elifaz, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naämathiet, heen, en deden zoals de HEERE tot hen gesproken had; en de HEERE nam het gebed van Job aan”. (Job 42:7-9)

Wat was hier nu aan de hand? Zoals gezegd, waren de drie vrienden van Job aanvankelijk van zins Job hun medeleven te betuigen en om hem te troosten vanwege de grote problemen waarin hij gekomen was. Maar al gauw keerden zij zich om en meenden met een vaste geloofszekerheid dat Job al deze ellende te danken zou hebben aan een eigen zonde. Op deze wijze gaven zij een verkeerd beeld van God af, want Job was echter onschuldig zoals hij dit ook voortdurend tegenover zijn drie vrienden bepleit had. En tegelijkertijd hadden zij bij een zwaar lijdende man er nog eens (zoals men dit noemt), het zout in de wonden gewreven. En het was dit wat God het drietal zeer kwalijk nam. Maar nadat zij gehoor hadden gegeven aan de opdracht van God en Job voor hen gebeden had, werd Job later dubbel zo gezegend door God als hij vóór zijn grote beproeving was geweest. (verzen 10-17) Wat heeft dit nu te maken met de christenzionisten en hun sektarische pro-Israëlische evangelie? Wel, ook zíj geven wat Israël en de Palestijnen betreft, een verkeerd beeld van God af. De Palestijnen worden er door hen van beschuldigd, “terroristen” te zijn en dat Israël het slachtoffer van hen zou zijn. Maar het is juist het tegendeel het geval; zoals de satan Job onschuldig en wel in het verderf had gestort, zo had Israël Palestijnen in 1947-48 onschuldig in het verderf gestort. En zo blijken de “christenzionistische vrienden” van de “Palestijnse Job”, eigenlijk helemaal geen vrienden te zijn! Sterker nog, zij wrijven er bij de “Palestijnse Job” er nog eens zout in de wonden door te beweren dat alle veiligheidsmaatregelen die Israël tegen de Palestijnen genomen heeft, aan hen zelf toe te schrijven zouden zijn! En net zoals de vrienden van Job dit destijds lang geleden waren, kunnen ook de huidige christenzionisten dan ook slechts als valse aanklagers worden genoemd! De vraag is dan ook of de christenzionisten wel zo gezegend zijn daar zij Israël al die tijd hebben gezegend en de Palestijnen in de verdomhoek hebben geplaatst. Hetgeen we hier allemaal hebben besproken, wijst echter iets geheel ánders uit. Laat hen daar maar eens goed over nadenken voordat zij zich weer eens als tegensprekers ten behoeve van Israël zullen transformeren …

 

Ton Nuiten – Vrijdag 22 Juni 2018.

 

Kritiek Israël: Wetsvoorstel Amerikaanse Staat South Carolina tegen Anti-Semitisme; Veto Amerika tegen Onderzoek VN-Veiligheidsraad Israëlische Misdaden; Géén Boycot Israël, Anders Geen Cent! Behandeling van Drie van de Tien Definities van het Wetsvoorstel tegen Anti-Semitisme met Commentaar & een Suggestie.

En ja, we hebben weer iets over de “Mars tot Recht op Terugkeer”, zoals de demonstratie die de Palestijnen nu al geruime tijd aan de grens tussen Gaza en Israël houden,genoemd wordt. In mei jl. werd bekend dat Israëlische sluipschutter er al zestig Palestijnen hadden gedood. Nu was dit nieuws ook in Amerika door gedrongen en dit nieuws was voor die Amerikanen die inmiddels gefrusteerd zijn met het Amerikaanse pro-Israëlische beleid. En het was het nieuws over die Amerikanen die het pro-Israëlische Amerikaanse beleid intussen goed zat zijn, dat op zijn beurt ook in de Amerikaanse staat, South Carolina, doorgedrongen was. En die besloot er dan ook iets aan te doen. Maar die deed dit niet op een wijze zoals men dit van de gouverneur van dze staat, Henry McMaster, zou mogen verwachten: en dat was niet het veroordelen van het Israëlische geweld tegen de Palestijnen.

 

De Amerikaanse Staat South Carolina: Invoering Wet die Elke Kritiek op Israël als “Anti-Semitisme” Veroordeelt. 

 

Op 1 juli a.s zal het dan zover zijn; een wetsvoorstel wat door South Carolina was ingediend en wat op die datum van kracht zal worden, waarbij alle legale kritiek op Israël, als “anti-Semitisme” zal worden afgedaan. Maar dit wetsvoorstel in inmiddels hevig bekritiseerd door hén die vrezen dat dit voorstel, eenmaal aanenomen, een schending inhoudt van het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet wat de vrijheid van meningsuiting inhoudt. Dit voorstel neemt er de openbare scholen en universiteiten in Amerika mee op de korrel. Met dit voorstel zouden er in de toekomst echter ook andere Amerikaanse instellingen onder vuur mee kunnen worden genomen. Een van de dingen die door dit voorstel als “anti-Semitsch” beschouwd wordt, is een vergelijking trekken tussen het Israëlische beleid tegen de Palestijnen en dat van de Nazi’s tegen de Joden. Het is echter opmerkelijk dat het hoofd van de Israëlische strijdkrachten deze vergelijking inderdaad had getrokken en wel in 2016. Na 1 juli a.s. zal het echter verboden zijn in South Carolina dezélfde vergelijking te trekken door de universiteiten en openbare scholen als de oppercommandant van het Israëlische leger dit eerder deed in 2016!

 

Amerikaans Veto tegen Onafhankelijk VN-Onderzoek Israëlische Misdaden. 

 

Kort nadat het nieuws over de zestig door Israëlische sluipschutters vermoorde Palestijnen bekend was geworden, eiste de VN-Veiligheidsraad een onafhankelijk onderzoek naar deze Israëlische misdaad. Dit werd echter verhinderd doordat Amerika hier een veto tegen uitsprak. En zo werd de “beste bondgenoot” die Amerika in Israël meent te hebben, weer eens uit de vuurlinie gehouden.

 

Kennisgeving Inwoners Dickinson in Texas: Boycot Israël Niet, Anders geen Cent! 

 

Het zal nog wel goed in het geheugen liggen wat de hurricane, “Harvey” aan verwoesting en chaos in Texas in okober 2017 had aangericht. Nu zou ook Dickinson in aanmerking komen voor financiële steun om er de huizen en gebieden die er door Harvey waren getroffen te herstellen. Dit nieuws zal door de inwoners van die stad ongetwijfeld met vreugde zijn ontvangen. Maar aan dit herstelpakket was een ietwat vreemd prijskaartje verbonden. En de “prijs” die de Dickinsonaren moesten betalen voor het herstel van hun plaats. was, Boycot Israël niet, anders geen rooie cent!” Natuurlijk, dit zijn onze eigen woorden en zo zal het de Dickinsonaren wel niet zijn meegedeeld. Maar … daar kwam het wél op neer! https://thefreethoughtproject.com/israel-kills-dozen-civilians-state=passes-law-labeling-criticism-anti-semitic/

 

Het Wetsvoorstel: Tien Definities van “Anti-Semitisme”. 

 

Nu bevat dit wetsvoorstel tien definities van hetgeen als “anti-Semitisme” beschouwd wordt en we zullen er hier drie van behandelen, waarbij we ons commentaar plus een suggestie bij zullen geven: “anti-Semitisme” wordt er als volgt gedefinieerd:

“Het beschuldigen van de Joden als volk, of Israël als staat van het verzinnen of overdrijven van de Holocaust”. (lid 3)

(Ons commentaar) Als de Holocaust tijdens WW II nu wérkelijk plaatsgevonden heeft zoals ons dit ons vaak officieel is meegedeld, wie zijn er dan de “uitvinders” geweest van de “Holocausten” die er al ver vóór de jaren ’40 plaatsgevonden zouden hebben te beginnen vanaf 1915 tot 1938? https://mk.christogenea.org/video/premature-holocausts-reports-six-million-jews-1915-1938 En op 31 oktober 1919 wist destijds voormalig gouverneur van New Rork, Martin H. Glynn, in “The American Hebrew” op blz. 582 in zijn artikel,“The Crucifixion of Jews Must Stop!”, te melden dat er in Oost-Europa “zes miljoen mannen en vrouwen stervende” waren “in de dreigende holocaust van het menselijk leven”. “The First Holocaust. Jewish Fund Raising Campaigns With Holocaust Claims During And After World War One” by Don Heddesheimer (These and Dissertations Press) april 2005 (2e herziene uitgave), blz. 134) Of al die “Holocausten” van vóór ww II zijn verzonnen en de “Holocaust” gedurende WW II heeft werkelijk plaatsgevonden, óf al die “Holocausten” van vóór WW II hebben plaatsgehad en die gedurende WW II is verzonnen. Een derde mogelijkheid is natuurlijk dat die geen van allen zouden hebben plaatsgehad (zoals al door revisionisten zoals o.a Robert Faurisson, Fred Leuchter, Ernst Zundel, Jurgen Graf, German Rudolf en vele anderen via nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld. En dan is hier nog een toegift: https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs (“The First Holocaust: The Surprising Origin of the Six-Million Figure”, een uitgebreid en gedetailleerd verslag over de oorsprong van de zes miljoen.)

“Het beschuldigen van Joodse burgers meer loyaal te zijn aan Israël of aan de vermeende prioriteiten van Joden wereldwijd, dan aan de belangen van hun eigen naties”. (lid 4)

(Ons commentaar: Gedurende de Israëlische operatie, “Protective Edge” in de zomer van 2014 in Gaza, waarbij uiteindelijk meer dan 2.200 Palestijnen de dood zouden vinden, hadden Joodse mensen in Den Haag de Israëlische vlag tevoorschijn gehaald waarna zij die voor hun balkon gehesen of voor het raam gehangen hadden. Waarmee zij hun steun aan het Israëlische regime (en dus ook aan Israël als staat) uitdrukten en hiermee eveneens het genocidale beleid van Israël steunden. En zo maakten zij duidelijk dat Israël ergens tóch op de eerste plaats kwam. Toegegeven, wat hier destijds gebeurde, heeft natuurlijk geen betrekking op het huidige wetsvoorstel maar het maakt echter wél iets duidelijk wat de loyaliteit van onze Joodse medemensen aangaat!)

“Het trekken van vergelijkingen tussen het huidige Israëlische beleid met dat van de Nazi’s.” (lid 6)

(Ons commentaar: nou, daar zouden we het ook me eens zijn. En wel daarom daar wij een iets béter idee denken te hebben: zou het niet eens goed zijn om een  vergelijking te trekken tussen het huidige beleid van Israël met dat van de Joodse Bolsjewisten in 1917 en de jaren daarná in Rusland? Tijdens verschillende anti-Israëldemonstraties in het verleden werden er o.a placards en borden meegedragen met aan de ene kant de Israëlische vlag en aan de andere kant een swastika. Dit werd later echter verboden. Onze suggestie is daarom de volgende: Het zou daarom dan ook veel beter zijn om tijdens toekomstige demonstraties placards mee te dragen met aan de ene kant de Israëlische vlag en aande andere kant het bekende communistische symbool van Hamer en Sikkel. En laat men vooral niet vergeten om er onder dit laatsgenoemde symbool het aantal dodelijke Russische slachtoffers van 1917 tot 1953 te vermelden die er door Joodse Bolsjewisten om het leven zijn gebracht: circa 66.000.000. Geef daarnaast ook aan dat David Ben-Gurion die in 1947-84 met zijn Plan Dalet verantwoordelijk was voor de Palestijnse Genocide van circa 700.000 Palestijnen ooit eens op zijn wijze duidelijk had gemaakt dat hijzelf een Bolsjewistische Jood was door te zeggen, “I am in favor of Bolshevism!” In tegenstelling met de swastika zal het vertonen van het Hamer en Sikkel-symbool wel niet zijn verboden, dus kan dit er wel mee door.)

En zo zijn we weer wat wijzer geworden. Ook in de Verenigde Staten waar het Eerste Amandement van de Amerikaanse Grondwet nog in ere wordt gehouden, wordt die nu ondermijnd met een vrijheid van meningsuiting-beperkende wet waarbij legale kritiek op Israël als “anti-Semitims” wordt beschouwd. Mochten we weer eens over een “toename van anti-Semitsime” horen, denk dan aan deze dingen …

 

Ton Nuiten – Woensdag 20 Juni 2018.

 

 

 

 

 

 

De Komende FEMA-Kampen; de Betuwelijn (HSL); de Guillotine: een Geschiedenis; de Wrange Vruchten van de Joods-Russische Revolutie ook in het Westen Gelegaliseerd; de Guillotines & de Noachitische Wetten & het Komende Godsoordeel over Jeruzalem.

Complottheorieën, wie kent ze niet. Via de gevestide media horen we van tijd tot tijd dat er (vnl via de sociale media) verhalen de ronde doen die vervolgens worden afgedaan als dat wat we hierboven over zeggen nl. “complottehorieën”. Zoals we al vaker gezegd hadden, kwam de actualiteitenrubriek, EenVandaag vanaf 2 augustus 2016 met een serie, “Complot or Not”, getiteld; het idee van een vanuit een deel van de Amerikaanse regering georkestreerde samenzwering om de terroristische aanslagen op 9/11 mogelijk te maken, zou slechts een “complottheorie” zijn. Hoewel er tijdens deze reeks oppervlakkig werd verwezen naar websites waarop meegedeeld werd dat die aanslagen door een sectie binnen de Amerikanse regering zouden zijn gepleegd, ging EenVandaag hier verder niet op in en werd er ook geen aandacht besteed aan de zeer sterke aanwijzingen waardoor er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was, dat die sectie inderdaad verantwoordelijk voor deze tragedie op 11 september 2001 was.

 

Gevestigde Media Erkent Bestaan van FEMA-kampen. 

 

Een van de vele verhalen die op de sociale media de ronde doen, heeft betrekking op de zgn. FEMA-kampen, detentiecentra, om er de Amerikaanse dissidente patriotten in op te sluiten; deze patriotten zijn mensen die ervan op de hoogte zijn van datgene waar de Amerikaanse overheid al een hele tijd mee bezig is, het transformeren van de vele filialen van de superketen, Walmart, die naast Amerika tevens in andere delen van de wereld gevestigd zijn, in FEMA-kampen. En ook dit verhaal werd lang dor de gevestigde media afgedaan als een “complotheorie”. Althans, totdat de Amerikaanse zender, MSNBC (onderdeel van de gevestigde media) hier met een verslag over kwam. En deze zender liet zo zien dat deze “complottheorie” eigenlijk toch een “complot-feit” bleek te zijn. https://thefreethoughtproject.com/mainstream-media-confirms-conspiracy-theory-that-walmart-stores-are-being-turned-into-prison-camps/

 

Talloze Filialen Walmart Gelegen bij Luchthavens en Spoorlijnen. 

 

Een van de vele videos die het bestaan van de in FEMA-kampen getransformeerde Walmart-filialen over de hele wereld, is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=wOATcUW3K8A (“Rapture/Trib UPDATE FEMA Camps-Guillotines-Coffins-WORMWOOD/Nibiru-Microchip-Martiallaw2018”) Er wordt veel meer besproken dan alleen de FEMA-kampen, maar we zullen ons hier bezighouden met die kampen. Net na het begin van deze video lezen we dat er over de wereld 269, 8 gebouwen van Sam’s Club en twee warenhuizen van Walmart zijn getransformeerd in FEMA-kampen. Daarnaast zijn  er talloze gebouwen die eveneens in dergelijke kampen zijn veranderd,

“… die allemaal gelegen zijn bij luchthavens of spoorwegen”. 

Wat nu deze “spoorwegen” aangaat, betekent dit natuurlijk dat toekomstige gedetineerden via de trein vanaf een bepaald vetrekpunt elders, naar deze detentiecentra zullen worden gedeporteerd om daar als concentratiegevangenen te worden behandeld.

 

Robin de Ruiter, “De Komende Transitie” & de HSL ofwel de Betuwelijn. 

 

Het was op 11 februari 2910 (nu meer dan tien jaar geleden dus) dat de onderzoeker en auteur, Robin de Ruiter (eigenaar van de uitgeverij, Mayra Publications, en bekend geworden door verschillende van zijn boeken zoals, “George W. Bush en de mythe van al-Qaeda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 SEPTEMBER 2001”, (2005), “Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van SLOBODAN MILOSEVIÇ. Wie vermoordde Miloseviç en … waarom?” (2006), “De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd” (2007) en andere boeken, een interview afgaf aan de redactie van ArgusOogRadio. Zij hadden het over verschillende onderwerpen betreffende de Nieuwe Wereldorde en De Ruiter meent dat de transitie (overgang naar deze Nieuwe Wereldorde) zou beginnen in Nederland. Verder vertelde hij dat de financiële crisis veroorzaakt was doorde topbankiers die enige tijd tevoren grote sommen geld uit de circulatie hadden gehaald. https://www.youtube.com/watch?v=zxmGRO_zy9U (“Robin de Ruiter – In Nederland begint de Transitie”) Op 4:34 van deze korte clip had De Ruiter het ook even over de nu welbekende Betuwelijn ofwel de Hogesnelheidslijn. (HSL) Hij haalde ook die als onderwerp in verband met de Nieuwe Wereldorde aan:

“Je hebt die Betuwelijn waar men dan al jaren over praat en waar men mee bezig is. Die lijn heeft dus normaal gesproken, totaal geen belang, nergens voor. Het heeft maar één belang en dat is het verbinden van Rotterdam met Antwerpen, met een directe spoorlijn richting Italië naar de grootste Amerikaanse militaire bases en kampen”,  (waarna de interviewer zijn verbazing laat blijken met, “Oh, zó!’, en waarna De Ruiter dan vervolgt met), “ja, dat heeft hoofdzakelijk te maken met vervoer van, eh, in geval van nood en vervoer over land. Dat is dus een van de redenen bijvoorbeeld dat de Betuwelijn, dat die gebouwd moest worden”. 

Of die transitie nu eerst in Nederland zal beginnen kan wél of níet waar zijn. Maar wat De Ruiter destijds over de Betuwelijn vertelde, komt overeen met wat we net over de FEMA-kampen gelezen hebben, “… die allemaal gelegen zijn bij luchthavens of spoorwegen”. En hiermee wordt duidelijk dat al het gepraat door onze Nederlandse, Belgische, Franse, Britse en Duitse politici over de Betuwelijn als zouden daar de vele werkenemers, ambtenaren, scholieren etc. veel sneller mee op hun bestemming zijn dan met het reguliere vervoer, eigenlijk niet meer dan quatsch was! Robin de Ruiter laat er zich verder ook niet over uit dan om te vertellen dat de HSL bedoeld is voor hoofdzakelijk, “vervoer… in geval van nood en vervoer over land”. Natuurlijk zal de HSL ook wel worden gebruikt om al of niet militaire goederen en personeel mee te vervoeren. Maar dat de zeer sterke mogelijkheid erin bestaat dat die tevens gedetineerden naar verschillende gevangenenkampen zullen worden vervoerd, is eveneens zeer sterk aanwezig!

 

Executiemethode: Onthoofding door de Guillotine. 

 

Intussen zijn er die beweren dat er binnen de vele FEMA-kampen vele guillotines opgeslagen zijn. De guillotine werd (zover bekend) het eerst gebruikt tijdens de Franse Revolutie (1798-1805) waarvan de Archives Israélites op 6 juni 1889 meegedeeld had dat die “een zeer uitdrukkelijk Hebreeuws karakter” had. (“Under the Sign of the Scorpio. The Rise and Fall of the Soviet Empire” by Jüri Lina (Referent Publishing Stockholm) 1998, blz. 46) Deze revolutie was dan eigenlijk ook een Joodse Revolutie. De guillotine werd volgens Lina voor het eerst gebruikt in april 1792.  Het idee voor de guillotine zou afkomstig zijn geweest van J. Guillotin, professor in de Anatomie. De guillotine (ofwel de valbijl) zelf, werd geconstrueerd door de medicus en vrijmetselaar, A. Louis. (idem, blz. 40) En het was met deze executiemethode waarmee niet slechts de arristocratie maar later ook delen van de gewone burgerbevolking mee werd geëxecuteerd. In de Franse provincie, Vendée, had de bevolking er ondertussen genoeg van gekregen; hun koning (Louis XVI), was via de guillotine geëxecuteerd, het onderwijs er afgeschaft en hun oudste zonen waren gedwongen opgenomen in  het leger. Aldus begon het volk er op 10 maart 1793 in opstand te komen. Nadat het volk aanvankelijk succes had met de rebellie, begon het tij voor hen te keren toen de revolutionaire leiders gemerkt hadden dat die intussen een ernstige bedreiging voor hun positie was gaan vormen. Aldus stelden die er een wreed dictatorschap in wat van 31 mei 1793 tot maart 1794 flink huis zou houden onder het volk. Tijdens jun wanhopige pogingen hun macht te behouden, gingen de leiders zóver dat zij zelf elkaar te lijf gingen. Georges Danton, Camille Desmoulins, en andere aanhangers van Danton (Dantonieten gemaand), kwamen als “vijanden van het volk” onder de valbijl terecht en verloren zo hun leven. Later onderging Robespierre , de leider der Jacobijnen, hetzelfde lot; op 27 juli 1794 werd hij samen met zijn broer, Saint-Just, en georges Gouthon gearresteerd en op 26 juli van dat jaar geëxecuteerd. En op 26 oktober 1795 kwam hiermee een einde aan de terreur. (idem, blz. 45) De term “vijanden van het volk”, zou later gedurende de Joods-Bolsjewistische heerschappij over Rusland weer worden gebezigd. De Bolsjewisten huldigden er Robespierre (eigenlijk Ruban), door er voor hem een beeld op te richten en voor Marat, een andere revolutionaire leider gedurende de Franse Revolutie die eigenlijk Mosessohn heette, door zijn naam aan verschillende fabrieken te geven.

 

De Joods-Russiche Revolutie: de Wrange Vruchten. 

 

We hebben het al vaker over gehad wát de Russische Revolutie nu precies was en wie haar hoogste leiders waren, daarom hoeven we er hier niet verder op in te gaan. Wat we echter wél zullen gaan doen, is om er de wrange vruchten van op te noemen die deze revolutie en de daaropvolgende Rode Terreur had afgeworpen. Deze revolutie (ook wel de Oktoberrevolutie genaamd), had de volgende resultaten voortgebracht:

Legalisering van homosexualiteit. Legalisering volledig gelijke rechten voor man en vrouw. Legalisering van echtscheiding. Legalisering van abortus (Sovjet-Rusland was het eerste land dat abortus in die tijd legaliseerde) Integratie en structurering van verschillende nationaliteiten in één Sovjet-Unie, waar allen gelijk zijn. 

Over de provisionele regering onder leiding van Kerensky die op zijn beurt later door de Bolsjewisten tijdens de Oktoberrevolutie in 1917 omver zou worden geworpen, lezen we dit:

“De omverwerping van de tirannieke, ondemocratische bourgoise “Provisionele Regering” die gebrek had aan de steun van de arbeidersklasse waarvan de overweldige meerderheid de Bolsjewisten steunde, was noodzakelijk om de revolutie te redden en om er de proletarische heerschappij te vestigen. Alle Macht aan de Sovjets! Ondanks haar kritiek prees Rosa Luxenburg de Bolsjewisten voor het redden van de revolutie”. https://www.youtube.com/watch?v=z_7ngJmAT-Q (“LENIN”)

Het was trouwens Kerensky die er als eerste de wet uitvaardigde dat alle exemplaren van de Protocollen van de Wijzen van Zion waarin al lang tevoren voor een communistische machtsovername was gewaarschuwd, in beslag moesten worden genomen. Sergus Nilus zelf, die de Protocollen in het Russich had vertaald, werd gearresteerd en voor een tibunaal gebracht waar hem verteld werd dat zijn publicatie enorme schade had aangericht aan de revolutie (februari 2017). Hij werd gevangengezet, gemarteld en later vrijgelaten. Met hulp van vrienden wist hij weer te herstellen en trok later naar Engeland waar hij later onder verdachte omstandigheden overleed. Rosa Luxemburg zou later samen met Arthur Liebknecht op intsructies van Lenin vanuit Moskou naar Duitsland worden gezonden om dit land rijp te maken voor een communistsiche machtsovername door er massastakingen, opstanden en ongeregeldheden te creëeren. Zij kregen hierbij de steun van Kurt Eisner, die er op 9 november 1918 in Munchen de Duitse Novemberrevolutie lanceerde; zijn Raad van Volkscommissarissen was samengesteld uit de leden, Eugen Levine, M. Levien, Paul Axelrod en Ernst Toller. Al deze mensen waren Joden. Rosa Luxemburg en Arthur Liebknecht waren verantwoordelijk voor de Berlijnse Revolutie, waarbij zij op 24 december 1918 een Raad van Volkscommissarissen in Berlijn aankondigen. Een van degenen die er de daar verzamelde menigte toesprak, was Karl Radek. Hij drong er bij de massa sterk op aan de regering Egbert-Scheidemann af te zetten om ervoor in de plaats een revolutionaire regering op te zetten. Hoewel de regering tegen deze ongeregeldheden niets uit scheen te kunnen richten, zag men in het keizerlijke leger, wat er gaande was. Aldus begon men er de zgn. Frei-korpsen samen te stellen, speciale eenheden, die op 10 januari 1919 de strijd met de Communisten en de raden van Volkscommissarissen aanvielen. Hoewel die met veel geweld werden verslagen, werd er in februari 1919 in de plaatsen, Bremen, Brunswick en Baden een Raad van Volkscommissarissen opgericht; in maart van dat jaar had er in het Ruhrgebied een massale opstand en een algemene staking in Berlijn plaats. Ook die opstand en de raden van Volkscommissarissen werden neergeslagen en neergehaald en pas tegen 1932 zou er een einde komen aan de communistische dreiging. (“Jewish Domination of Weimar Germany 1919 – 1932” (The Truth At Last) 2003, blz. 31) Zouden de Communisten in die tijd hun zin hebben gekregen en Duitsland gesovjetiseerd hebben, dan zouden de genoemde zaken zoals de legalisering van homosexualiteit, gelijke rechten voor man en vrouw, echtscheding en abortus ook daar zijn ingevoerd. In plaats daarvan zou het tot de jaren ’60 duren voordat de eerste stappen in die richting via de “Sexuele Revolutie” hier in  het Westen zouden worden gezet. En daarna zouden er stappen worden gezet tot de “integratie en structurering van verschillende nationaliteiten in één Europese Unie”, hetgeen dus betekent dat de verschillende Europese volken ieder hun eigen nationaliteit prijs zouden moeten geven ten gunste van de “Verenigde Staten van Europa”. 

 

Van Gewelddadige Mehtoden tot Gelegaliseerde Propaganda. 

 

Wat er ooit eens met het nodige geweld en dwang in de Sovket-Unie werd doorgevoerd (de legalisering van de genoemde zaken zoals homosexualitiet, abortus enz.), wordt hier in het Westen nu door middel van gelegaliseerde propaganda gedaan; diezélfde hand die er ooit eens in Rusland het vuurwapen hanteerde om deze doelen te bereiken, hateert hier vandaag de dag al geruime tijd het propaganda-apparaat om er dezélfde resutaten mee te bereiken. En zoals we al lang weten, homosexualiteit en abortus zijn imiddels al al geruime tijd gelegaliseerd. We hebben gezien wat er met christelijke huwelijksabmtenaren gebeurd is die het niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen om naast hetero-huwelijken ook huwelijken van leden van hetzelfde geslacht in te zegenen.

 

De Guillotines & de Noachitische Wetten. 

 

En zo keren we weer terug naar de FEMA-kampen. Waarom nu, zijn er zovele guillotines in Amerikaanse bases en andere locaties opgeslagen in Amerika? Hier is het antwoord:

“In deze dagen van de moderne technologie en de gevanceerde ezecutiemethoden die beschikbaar zijn, kan er voor de miljoenen moderne guillotines die niet slchts in Amerikaanse bases maar ontdekt door diepgaand onderzoek op verschillende locaties wereldwijd aanwezig zijn, er maar één doel zijn en dat is om er de opdracht van de Noachitische Wetten mee te vervullen tegen diegenen die zich niet willen conformeren aan haar religieuze dictaten. Executie door middel van onthoofding is gedicteerd voor hen, die drie van de zeven Noachitische Wetten overtreden. Om aan deze voorwaarden” (de religieuze dictaten) “te voldoen, betekent dit voor Christenen dat zij hun geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heilige zullen moeten verloochenen. https://www.youtube.com/watch?v=YPvr28L0Tf0 (“guillotines at U. S. military bases 2018” (vanaf 1:49)

 

FEMA-Kampen in Europa. 

 

Mochten we denken dat de FEMA-kampen zich slechts in Amerika bevinden, ook in Europa zijn die er tegenwoordig. https://pineut.wordpress.com/2013/10/25/locaties-eussr-gevangenis-kampen-in beeld/ Hoewel er hier misschien nog geen guillotines in zouden kunnen bevinden, zou het niet lang meer kunnen duren voordat die er ook daar zijn; de Noachtische Wetten zullen nl. wereldwijd worden afgedwongen. En zo wordt duidelijk dat het hier één en dezélfde macht aan het werk is, de Talmudisch-Joodse macht. En die kwam in actie om er in Frankrijk de Franse Revolutie te ontketenen. Later, in Rusland, ontketende diezelfde Joodse macht er de Russische Revolutie. En zoals al gezegd, wat dáár met geweld werd opgedrongen, wordt hier in het Westen al geruime tijd met de gelegaliseerde propaganda gedaan. En het waren er de Christenen, die er het meeste werden gehaat. Voor hén die zich niet willen conformeren aan de Noachtitische Wetten, wacht dan ook de doodstraf via onthoofding. Het Joods-Talmudische wereldrijk waarin de wereldhoofdstad Jeruzalem zal zijn en er deze wetten dan inmiddels al van kracht zijn, zal echter ooit eens geoordeeld worden door God. Over deze stad lezen we dat nadat die door God gestraft en geoordeeld zal zijn, het volgende:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden”. (Openbaring 18:24)

Een oppervlakkig doorlezen van het Oude Testament en bijbelpassages zoals o.a. uit Mattheüs 23:37 maken duidelijk dat het het oude Israël en Jeruzalem waren, wat haar eigen profeten vervolgde en tenslotte om het leven hadden gebracht. Vóórdat dit oordeel eenmaal zal komen, zal het wáre, bijbelse Christendom nog heel wat te verduren krijgen. Maar het oordeel over Jeruzalem is echter onafwendbaar en zál dan ook komen:

“Toen antwoorde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het  vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet”. (Habakuk 2:2-3, NBG-vertaling)

 

Ton Nuiten – Zondag 17 Juni 2018.

 

Een Artikel uit 2002; de Valse en Racische Christenzionistische Leerstellingen; het Onfeilbare Woord van God vs de Twijfelachtige, Dubieuze en Valse Joodse Bronnen; de Ketterse “Geloofszaadleer” der Charismatici en een Raakvlak met de Christenzionistische Leer & tot Slot nog een Waarschuwing tegen de Komende Wereldwijde Geloofsafval van het Bijbelse en Christelijke Geloof.

Hier is een artikel van het maandblad, De Oogst, van oktober 2002 (zestien jaar geleden.) Het is getiteld, “Wortels van het antisemitisme”, (blz. 6-7) Het was van de hand van Jan van Barneveld, een christenzionist die Israël en het Joodse volk een zeer warm hart toedraagt. Van Barneveld begon met te schrijven dat het anti-Semitisme even oud is als het volk van Israël. En het zijn leugens waarmee Jodenvervolging begint en dan uitmondt in moord. Dit was als zo tijdens de Egyptische Farao die het volk Israël (wat er toen in slavernij verkeerde), die er het volk Israël onderdrukte, wat vervolgens leidde tot de moord op Joodse jongetjes, maar, “Het liep slecht af voor Farao en zijn volk”. 

 

Anti-Semtisme – Een Raadsel. 

 

Dan schreef Van Barneveld over de Nazi’s in Duitsland die de Joden een minderwaardig ras vonden, door hen gediscrimineerd werden en tenslotte de Holocaust, maar, “Het liep slecht af voor de nazi’s”. Ook de christelijke kerk werd door Van Barneveld niet ontzien daar die ook leugens over Joodse volk verkondigde en wat weer leidde tot de brandstapels  voor de Joden, maar, “Het oordeel over het ‘huis van God’ (de kerk van het Westen) is al begonnen!” En nu waren het in de tijd dat Van Barneveld zijn artikel destijds in 2002 schreef, weer de “anti-Israël leugens waardoor de wereld vervuld wordt met haat en boosheid tegen het Joodse volk”. Dan stelt Van Barneveld de vraag waar dit anti-Semitisme toch vandaan komt. Waarna hij het volgende schreef:

“Hoe komt de historicus Jules Isaac in zijn boek ‘Katechese der Verguizing’  ertoe te zeggen: Er is altijd een christelijk antisemitisme. Altijd actief en kwaadaardig.Bewust of onbewust.’ Uitspraken als ‘een zielsziekte’ (Freud), ‘het raadsel in de Westerse cultuurgeschiedenis’, ‘een geestelijke afwijking’ of ‘instinctieve kwaadwilligheid’ wijzen op het vreemde, unieke en bijna onverklaarbare karakter van het antisemitisme”. 

Uit het hierboven geciteerde deel van het artikel, maakt Van Barneveld destijds dát duidelijk wat ook nu nog de mening van de christenzionisten schijnt te zijn: het anti-Semitisme is een ziekte van de ziel, ” een afwijking”, “instinctieve kwaadaardigheid”. Het anti-Semitisme is daarom dan een groot raadsel waarvan men er nog steeds niet achter is gekomen, wát er hier nu precies de bron van is. En dit na jarenlang speuren, zoeken, onderzoeken en vele, vele overdenkingen en mijmeringen ten spijt. Zou men hier God nu om hebben gebeden om hen nu eens de bron van dit anti-Semitisme te tonen? Zeker weten doen we dit natuulijk niet, maar áls zij al tot God hadden gebeden om hen de de oorsprong van dit “christelijk anti-Semitisme” te onthullen, zou Hij hen er misschien op hebben gewezen dat zij het Nieuwe Testament eens zouden moeten gaan lezen en wel in het bijzonder het bijbelboek, Handelingen. Het is nl. dáár dat we er lezen dat de vroege, nog prille christelijke kerk vervolgd werd door vnl. Joden! Aangezien zij (inclusief Van Barneveld) dit bijbelse en op waarheid berustende stuk geschiedenis nog steeds niet hebben gelezen, kunnen we hier uit afleiden dat de christenzionisten het boek Handelingen óf nooit hebben gelezen óf dat zij deels blind zijn gebleven voor díe bijbelpassages die juist spreken over de vervolging der kerk door Joden waarvan Paulus (toen nog Saulus) er de grootste kerkvervolger was. Aldus verblind zijnde hebben zij zich gewend tot Joodse bronnen, die gewag maken van de genoemde “zielsziekte”, “een afwijking” en “instictieve kwaadaardigheid”. Kortom, christenzionisten zoals Van Barneveld) hebben het onfeilbare Woord van God betreffende de wáre kerkgeschiedenis die de vervolging van de christelijke kerk door Joden verhaalt de rug toegekeerd en hebben zich gewend tot bronnen die van feilbare stervelingen afkomstig zijn. Het gevolg is, dat we heir dan ook te doen hebben met een stuk vervalste geschiedenis waarin het o.a. de christelijke kerk is, die er als dader wordt gekenschetst terwijl Joden er worden geportretteerd als de onschuldige slachtoffers van een niet nader te bepalen “anti-Semitisme”. En het is nu deze verdraaide en verwronge  geschiedenis die nu reeds lang de verschillende bladzijden van de kerkelijke geschiedenis siert. En eveneens alzo nog steeds wordt onderwezen en het bij vele Christenen het schaamrood op de kaken doet ontstaan.

 

En Ja, Het Liep Slecht met Hen Af. 

 

Dat het met Farao en zijn Egyptische volk slecht afliep daar die het Joodse volk onderdrukten terwijl het destijds er in slavernij verkeerde, is een bijbels gegeven, want dat leert de Bijbel ook. Het begon ermee dat Jakob zijn zoon, Jozef meer liefhad dan zijn overige zoenen wat bij deze laatsten tot jaloezie en boosheid leidde. De twee dromen die Jozef gedroomd en later aan zijn broers verteld had, maakte dit alles er niet beter op. Later, wanneer zijn broers hun kans schoon zien, nemen zij Jozef gevangen en verkopen hem aan een voorbijttrekkende karavaan Ismaëlitische kooplui die hem vervolgens naar Egypte voeren. Na er verschillende beproevingen te hebben meegemaakt, wordt Jozef verhoogd tot de tweede machtigste man in Egypte. Later trekt Jakob ook zelf naar Egypte waar hij met zijn zoon weer wordt herenigd. Later, na het overlijden van zowel Jakob als Jozef, kwam er een nieuwe Farao aan het bewind die onbekend met Jakob en Jozef, het volk Israël begon te onderdrukken. Later in die tijd werd ook Mozes geboren die eenmaal opgevoed aan het Egyptisch koninklijk hof er door de moord op een Egyptenaar in  ongenade valt, de vlucht neemt maar later de grote bevrijder van het volk wordt. Na verschillende plagen waarmee God de Farao wil dwingen het volk Israël vrijuit te laten gaan, geeft de Egyptische heerser uiteindelijk toe en laat het volk onder leiding van Mozes gaan. Later krijgt de Farao spijt dat hij hen heeft laten geena, dus zet hij samen met zij leger de achtervolging in om hen terug te voeren in slavernij maar wat dan op zijn ondergang en dat van zijn leger uitloopt. Met moet het hele verhaal eigenlijk zelf maar lezen om te weten, hóe het allemaal precies gegaan is. (vanaf Genesis 37 tot en met Exodus 15:1-21) Wat Van Barneveld hier dus destijds schreef, is dan ook zoals gezegd, een bijbels gegeven. Over de christelijke kerk hebben we het net gehad, maar naar nu blijkt, heeft de vervolging van Christenen in Israël er zich na de stichting als staat, voortgezet. https://israelpalestinenews.org/israel-not-christian-friendly-think/ Het zou daarom eens goed zijn voor Van Barneveld en de overige christenzionisten eens hun weerzin tegenover het vermeende “christelijk anti-Semitisme” eens te overwinnen en ook deze site eens zouden bezoeken! De huidige Christenen in Israël (nee, niet de afvallige organisatie Christenen voor Israël!), zijn als het ware weer in de tijd van het boek Handelingen beland.

 

Adolf Hitler & Nazi-Duitsland: een Verwrongen Geschiedenis. 

 

En nu komen we dan bij Adolf Hitler, Nazi-Duitsland en de Holocaust. En ja, ook met hén liep het slecht af en het is hier dat Van Barneveld weer een gelijk heeft. Er is echter één probleem (en daar zit niet slechts Van Barneveld zélf mee maar ook de overige christenzionisten), en dat is dat er ons tot nu toe slechts een volkomen verwrongen en verdraaide geschiedenis over is verkondigd. En dit heeft ertoe geleid dat het nu niet slechts de christelijke kerk is die met een schijnbaar niet te wissen schuldgevoel tegenover de Joden zit opgescheept maar dat dit nu ook al met Duitsland al jaren het geval is! De vaderen van de huidige generatie waren immers verantwoordelijk voor de vervolging van de Joden en de daaropvolgende Holocaust, en daarom schaamt deze generatie zich nu nog steeds diep. dieper en zéér diep, voor wat hun vaderen (naar men zegt!) allemaal msidaan zouden hebben. Voor wie er interesse in heeft, die wáre geschiedenis te lezen (en die we -uiteraard, hoe kán het ook anders!) nooit hebben gevonden in de gangbare geschiedenisboeken en historische naslagwerken), is hier een goed, door ons geherblogged artikel van Zionist Report: https://zionistreport.com/2016/01/the-jewish-declaration-of-war-on-germany/ En voor diegenen  die zouden willen weten hóe slecht het met Nazi-Duitsland afliep, zouden we hen willen verwijzen naar de volgende site: https://www.darkmoon.me/2014/devils-cauldron/ En hier is een videoclip van een WW II-veteraan, Reinhold Elstner, die de talloze leugens ten gevolge van jarenlange Zionistsiche wraakzucht goed moe was en uit wanhoop van deze tallze anti-Duitse lasteringen zichzelf uiteindelij van het leven beroofde waarmee hij de Duitse bevolking wakker mee wilde schudden vanwege het feit dat zij al voor vele jaren de handige zondebok voor de Zionistische leugenpropagande waren: https://www.youtube.com/watch?v=_i6IYvPcr8U

 

De Joodse Definitie van het Anti-Semitisme. 

 

Dan geeft Van Barneveld een definitie van het anti-Semitisme zoals dit wordt beschouwd door drs. H. van Praag. Wie is drs. H. van Praag? Hij is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. Hier is een videoclip over een interview wat Forum C van Van Praag afnam in 2011: https://www.youtube.com/watch?v=uWPz-WKzh9w Van Barneveld schreef toen het volgende:

“een opmerking van drs H. van Praag maakt duidelijk waarom het antisemitisme zo ’n bijna onuitroeibaar kwaad is: ‘Alle verzet tegen de God van Israël, richt zich tegen Zijn volk.’ De antisemiet bevecht de intenties van JHWH. Hier wordt al een groot deel van de wortels van het antisemisme zichtbaar: verzet en opstand tegen de Allerhoogste. Een iets uitvoeriger definitie is: ‘Onder antisemitisme verstaat men alle activiteiten in woord en daad, die zich, bewust of onbewust, keren tegen Israël, het Joodse volk of tegen Gods plannen met Israël.’ In Israël, Gods knecht, wil de zondige mens God treffen. Het is haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”.  

Aha, hier hebben we dus een Joodse definitie van wat het anti-Semitisme eigenlijk is: het uiterlijke symptoom van een innerlijke haat voor en opstand tegen God. Niets meer en niets minder! Wel, we zijn weer wat wijzer geworden. Maar … waarschuwde de apostel, Paulus in zijn tijd al niet tegen Joodse invloeden in de vroege kerk on die voor verjoodsing te behoeden? Ja, dat deed hij zéker. Lees zijn zendbrief aan de Galaten maar eens waar de apostel de Christenen daar vermaant zich niet onder de Mozaïsche wet te laten stellen door Joodse dwaalleraren! En noemde Paulus die Joodse valse leraars niet “honden” en “slechte arbeiders” waarvoor de Christenen te Filippe zich moesten hoeden? Ja, dat deed hij zeer zéker! (Filippenzen 3:2) En in het derde vers maakt Paulus duidelijk wie de wáre uitverkorenen zijn: “Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen”. En zowel met hen als zichzelf “…die God in deGeest dienen….”, bedoelde Paulus de Christenen! Zeg, zou nu ook dít een “haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde” zijn? Kennelijk niet; deze woorden van Paulus maken natuurlijk deel uit van het onfeilbare Woord van God. Nochtans wendde Van Barneveld zich tot de bron van een Joods, feilbaar en sterfelijk mens! En we weten dat Paulus na zijn bekering veel te lijden heeft gehad. Zo stelde hij een contrast tussen de valse leraren die tevens actief waren in de gemeente van Corinthië en zichzelf en schreef daar het volgende over:

“Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus -ik spreek als een waanzinnige- ik sta boven hen; in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik op zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in  gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van konig Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen; en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen”. (2 Corinthiërs 11:22-33)

Hier lezen we dat Paulus al deze dingen te verduren had omwille van de Heere Jezus Christus en Zijn gemeenten. Maar als we die twijfelachtige Joodse bron waar Van Barneveld graag zoveel geloof aan hecht mogen geloven, zou dit lijden voortkomen uit “Een haat en opstand JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”! Het was toch immers Paulus zelf, die zoals gezegd naar de Joodse dwaalleraren in Filippenzen 23:2 verwees als “honden” en “slechte arbeiders”? En wat had de apostel te zeggen nadat hij de oudsten van de gemeente te Efeze bij zich had laten komen? Dit:

“En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden”. (Handelingen 20:18-19)

En hier wordt het duidelijk: Paulus, die eertijds zélf een Farizeeër en kerkvervolger was, werd na zijn bekering tot Christus zélf het slachtoffer van Joodse intriges en aanslagen! Doordat Jan van Barneveld zich tot een twijfelachtige Joodse bron had gewend in plaats van tot het onfeilbare Woord van God, gaf hij misleid als hij is, een volkomen verkeerd beeld van de kerkgeschiedenis, ten nadele van de kerk, ten gunste van het Joodse volk! En trachtten de Joodse dwaalleraren de kerk in Paulus’ tijd te ondermijnen met valse leerstellingen, in deze tijd trachten Joodse dwaalleraren waarvan drs Herman van Praag er een van is, de bijbelse kerkgeschiedenis te herschrijven, wederom tot nadeel van de kerk en ten gunste van het Joodse volk. Dit is in één woord samen te vatten; dit is regelrechte geschiedsvervalsing! 

 

De Christenzionistische Definitie van “Jaloersheid” betreffende Israël. 

 

Dan heeft Jan van Barneveld ook iets te zeggen over de jaloersheid waarmee de “christenheid” (zoals hij de christelijke kerk geringscgattend noemt), de Joden door de eeuwen heen zo benijd zouden hebben. Hij begint met Haman, de “Jodenhater”, en gaat daarna door op de christelijke kerk:

“In de Middeleeuwen was naijver op de bekwaamheden van de Joden vaak een aanleiding tot Jodenhaat. De christenheid is jaloers op het feit dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Zegeningen wekken bijna automatisch jaloezie op. Deze jaloersheid maakt de mensen blind aan één oog. Hun oog is gesloten voor het geestelijke feit dat de zegen voor Israël ook voor hen is als zij Israël zegenen. Immers, ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ en ‘met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden’. Jaloersheid ziet wel dat het Joodse volk wordt gezegend, maar is blind en ziet de weg niet die ook hun een zegen brengt”. 

Aha, hier hebben we een tweede buitenbijbelse openbaring: de christelijke kerk zou door de eeuwen heen (en ook nu) zeer jaloers op het Joodse volk (en nu op Israël) zijn geweest. Allereerst dit: waarom zou een volk wat de wáre Messias, de Heere Jezus Christus, als haar Hoofd en Leidsman heeft, jaloers moeten zijn op een Joods volk wat Hem niet als Hoofd en Leidsman heeft, ja, zelfs  niet eens wíl? En nog afgezien van het feit dat de kerk door de eeuwen heen maatregelen nam om het Christendom tegen Joodse invloeden te beschermen daar het de antichristelijke Talmud was die er de kern van het Jodendom vormde, wat heeft de Bijbel zélf hier nu over te zeggen? Laten we lezen wat God al ten tijde van Mozes zei aangaande de afgoden waarmee het volk Israël de Heere toen al tot toorn had verwekt:

“Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken”. (Deuteronomium 32:21)

En in zijn zendbrief aan de Romeinse Christenen verwijst Paulus naar dit vers met de volgende woorden:

“Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken”. (Romeinen 10:19, beide verzen zijn afkomstig van de Oude Statenvertaling). 

Omdat Israël God met haar afgoden tot naijver had gewekt, besloot God dat Hij Israël tot jaloersheid zou verwekken door “degenen die geen volk zijn”. Over welk “volk heeft God het hier? Dat zijn natuurlijk de Christenen waarvan Paulus er een van de velen van was. En dat het Joodse volk destijds zo jaloers was op de kerk, blijkt wel uit het fanatisme waarmee de Joden de kerk in die tijd zo vervolgden en onderdrukten! Maar waarom is de kerk samengesteld uit “degenen die geen volk zijn”? Dat is eenvoudig uit te leggen: in tegenstelling met een volk wat een aardse machthebber boven zich heeft, een eigen land en hoofdstad en grenzen heeft, is de christelijke kerk een hemels organisme, heeft een Hemelse Koning boven zich, de Heere Jezus Christus, en verwacht dat hier ooit een het Hemelse Jeruzalem dat van boven is, in alle pracht neer zal dalen op aarde. 

 

Verdwenen Jaloersheid: de Christelijke Kerk als “Staart” en het Joodse Volk als “Hoofd”. 

 

Zoals we gezien hebben, warende Joden in Paulus’s dagen zeer jaloers op de christelijke kerk die nu de uitverkorene was. Paulus zei hier ook iets over in zijn al genoemde zendbrief aan de Galatische Christenen:

“Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu”. (Galaten 4:29)

De Joden die “naar het vlees” waren (dat is, dat zij Christus Jezus niet als Messias hadden aanvaard en daarom ook niet geestelijk wedergeboren waren), vervolgden hén die naar de Geest geboren waren en dus Christenen waren, waarbij hij eraan toevoegt, “zo is het ook nu”. In de bredere context gaat het hier weliswaar over de slavin, Hagar, bij wie Abraham een kind verwekte, Ismaël geheten waardoor het lijkt dat het hier over een vete tussen de Arabieren en de Joden zou gaan, maar,

“… deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen”. (zie Galaten 4:21-31)

Vandaag de dag echter, blijkt dat het Joodse volk helemaal niet meer (in bijbelse zin) jaloers is op de christelijke kerk. Hoe komt dat? Omdat die gehoor heeft gegeven aan talloze Joodse fabelen waarmee de kerk als hoofddader van het “christelijk anti-Semitisme” wordt aangewezen. En het Joodse volk als het slachtoffer van het “wrede kerkelijke anti-Semitisme”.  On de reden schaamt de kerk zich telkens als het onderwerp “christelijk anti-Semitisme” ter tafel wordt gebracht. En de christenzionisten zijn de eersten om zich vol berouw en schaamte op de borst te kloppen en beweren dat de kerk in het verleden een gigantische schuld op zich geladen zou hebben aangaande haar gedrag tegenover de Joden in het verleden. De kerk is bezweken onder de Joodse fabel dat als zou het Joodse volk zónder Christus Jezus nog altijd Gods uitverkoren volk zijn! En dit werd weer mogelijk dat men de Bijbel gesloten hield en men zich vervolgens wendde tot onbetrouwbare Joodse bronnen. Die Bijbel ging later echter weer open om er slechts díe verzen en passages uit te citeren die slechts gunstig over Israël en het Joodse volk spreken. Negatieve gedeelten zoals de reeds beschreven vervolging van de kerk door hoofdzakelijk Joden, werden voor de handigheid maar angstvallig vermeden. En zo kon het geschieden dat de Joodse fabel van een “anti-Semitische christelijke kerk” als absolute waarheid boven het onfeilbare Woord van God werd verheven.

 

Achab, Josafat, de Vierhonderd Profeten & de Eenzame Profeet, Micha de Zoon van Jimla. 

 

In het Oude Testament lezen we een geschiedenis die de situatie van de kerk en Israël zoals die vandaag is, goed weergeeft. Tevens lijkt die een profetische duiding voor onze tijd te hebben. Het gaat hier over de twee koningen, Achab en Josafat, vierhonderd profeten die slechts gunstig over Achab profeteren en één profeet, Micha, de zoon van Jimla geheten, die door Achab gevangen was gezet omdat die juist slechts negatieve dingen over hem te zeggen had. Deze geschiedenis is te lezen in 2 Kronieken 18. Achab was in  die tijd bezig een oorlogstrategie te ontwikkelen om het gebied, Ramoth (wat in Gilead lag) op de Assyriërs te heroveren. Op dat moment bracht Josafat Achab (met wie hij zich verzwagerd had) een statiebezoek. En dat kwam Achab nu nét goed uit; met zijn tweeën staan we sterker zal hij gedacht hebben dus vraagt hij Josafath mee te strijden waarop die toegeeft. Maar eerst wil Josafath dat hier de Heere God over geraadpleegd zal worden hetgeen ook gebeurt; er verschijnen vierhonderd profeten die echter allemaal slechts gunstige profetieën over hem uit te spreken hebben; de koning moest zéker optrekken want God zou hem de overwinning geven. En dit alles viel bij Achab in vruchtbare aarde. Josafath die hen allemaal aanhoort, meent dat het toch allemaal niet zo goed zit met die profeten vraagt dan of er niet nóg een profeet is door wie zij de Heere kunnen raadplegen. Die is er ook, maar Achab had hem maar in de cel gezet daar God Achab door deze profeet slechts niet zo vleiende dingen te zeggen had. Het is Micha, de zoon van Jimla. De bode die Micha in opdracht van Achab uit de gevangenis laat halen, heeft ook een advies voor de profeet:

“De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn, en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, want mijn God zegt, dat zal ik spreken”. (verzen 12-13)

Met andere woorden, vertel toch slechts wat goed is voor Achab en onthoudt je van negatief commentaar! Maar Micha vertelde de bode op zijn beurt dat hij slechts dát zou vertellen wat God hem in zou geven. En dat is nu precies wat we ook weer bij Van Barneveld en de christenzionisten aantreffen: zij hebben slechts vleiende woorden over de staat Israël en haar ministerpresident, Benjamin Netanyahu te zeggen. En eenmaal voor Achab gebracht, spreekt Micha inderdaad dát wat God hem geboden heeft te zeggen; ga niet, koning, u zult niet overwinnen maar sneuvelen. En zo gebeurde het ook; Achab raakte gewond tijdens de strijd, overleed later en zijn leger werd uiteengedreven. Opmerkelijk in dit alles was dat ook Josafath van dit alles getuige was maar net als Achab zelf geen gehoor gaf aan wat Micha gezegd had maar hierin met Achab meeging waardoor hij bijna zélf het slachtoffer werd. Hij werd echter door God bevrijd. Daarna keerde hij in vrede terug naar Jeruzalem waar hem echter Jehu, een ziener, de zoon van Hanani, tegemoet komt met een woord van de Heere:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten. liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE”. (zie 2 Kronieken 19:1-2)

Hier zien we dat Josafath door God zwaar werd berispt om wat hij gedaan had; hij had de goddeloze koning Achab die van God afgeweken was en een afgodendienaar geworden was, geholpen.

En hier is nu de profetische duiding voor vandaag: Achab vertegenwoordigt het huidige Israël waarvan de vlag met de zespuntige ster ons duidelijk maakt dat hoge leiders zoals Benjamin Netanyahu, eigenlijk afgodendienaars of beter, Vrijmetselaars zijn! Josafath zelf vertegenwoordigt de vele naïeve christenzionisten die zelf waarschijnlijk wel wáre Christenen zijn doch die ernstig zijn misleid door de hogere christenzionistische leiders zoals o.a John Hagee die weer worden gesymboliseerd door de vierhonderd valse profeten. De éne, wáre profeet van God in die tijd, Micha, vertegenwoordigt díe Christenen die er juist tegen waarschuwen, dit Israël te “zegenen” aangezien het Christendom er weliswaar met moeite wordt gedoogd doch er eigenlijk wordt gehaat zoals de site, https://israelpalestinenews.org dit al duidelijk maakte. Maar Jan van Barneveld en met hem de overige christenzionisten doen juist het tegenovergestelde van wat de profeet Micha eens deed; net als de vierhonderd valse profeten die met de dood van Achab en de nederlaag van diens leger in  verlegenheid gebracht werden, zullen ook zíj eens in verlegenheid worden gebracht doordat zij een Israël “zegenen” wat het Christendom altijd al heeft gehaat ondanks de mooie en zoete woorden van Netanyahu en andere Israëlische leiders waarmee zij het tegendeel beweerden. En net als bij Josafath eertijds, rust er ook nu “grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE” op de christenzionisten die menen met Israël te “zegenen” iets goeds te doen, maar op deze wijze de vijand van het Christendom juist helpen en ondersteunen. De “Micha’s” van deze tijd, worden door hen beschouwd als “christelijke anti-Semieten” die Israël zouden haten en dat dit voort zou komen uit een “haat en opstand tegen JHWH, de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde”. En zij zijn tot zulk een waanzin vervallen dankzij  Joodse geschiedvervalsers en bedrieglijke kerkelijke leiders die hiervoor bezweken zijn. En velen, ja velen zijn de huidige “Josafath’s” die deze vervalsers en kerkleiders blindelings volgen. Wensen zij echter bij hun blindheid te blijven, dan zal er ooit en dag aanbreken dat zij zullen ontwaken in een wereld die door een Talmudisch-Joodse Wereldregering wordt bestuurd. En net zoals dit ooit een in de Sovjet-Unie het geval was, zullen dan ook in  die toekomstige tijd kerkgebouwen met de grond gelijkgemaakt worden, Christenen er massaal worden gearresteerd en in FEMA-kampen (de moderne Gulags) worden ondergebracht. Net zoals dit in de Joodse Sovjet-Unie eens het geval was, zullen er dan ook in die komende tijd het bloed van vele Christenen door de straten vloeien.

 

De Zweedse auteur, Jüri Lina, schrijft in zijn boek, “Under the Sign of the Scorpion (The Rise and Fall of the Soviet Union)” (Referent Publishing) Stockholm 1998, dat de Joodse Bolsjewisten er in een enkel jaar onder de leiding van Vladimir Lenin (die zelf kwart-Joods was), erin waren geslaagd, 320.000 geestelijke leiders om te brengen. Tussen 1918 en 1920 brachten zij een totaal aantal van 10.180.00 “klassevijanden” om het leven. En gedurende de hongersnood van 1921-22 wisten zij er nog eens 5.53000 mensen om het leven te brengen. In de eerste vier jaar dat Lenin, Trotsky en de overige Joodse Bolsjewisten er in Rusland aan de macht waren, meer dan 30 miljoen mensen te vermoorden! Hadden er in 1917 nog 143, 5 miljoen in Rusland geleefd, in  1926 was dit aantal door de talloze genocides er flink gereduceerd tot 146 miljoen. (blz. 221)

 

Na de dood van Lenin onstond er een machtsstrijd in het Kremlin waarbij Josef Stalin als winnaar uit naar voren kwam. Een van de meest beruchte Joodse massamoordenaars tijdens zijn bestuur was de Jood, Lazare Kaganovich. Samen met Yan Yakovlev (Epstein), was Kaganovich verantwoordelijk voor de creatie van een omvangrijke hongersnood in de Oekraïne en Noord-Kaukasië. In 1929 waren er nog 26, 6 miljoen gezinnen in Rusland. Vijf jaren later was dit aantal gedaald tot 23, 3 miljoen. Tijdens de Collectivisatie (ook wel Dekulakisatie genoemd) werden de Kulakken (grondbezittende boeren) alles afgenomen, in veewagons zonder voedsel naar een zekere dood gedeporteerd; hierbij waren het de kinderen en de ouderen die hierbij het leven lieten. En tijdens de aanleg van het Witte Zee-kanaal waarmee Stalin zijn naam mee wilde vereeuwigen en wat gereedkwam in 1933, kwamen er 250.000 slavenarbeiders om het leven. (blz. 247) Naast de 30 miljoen die er al om het leven waren gebracht, waren er in 1937 hier nog eens 18 miljoen aan toegevoegd. In 1937 toen de Rode Tereur er zijn hoogtepunt bereikte, konden de leden van de NKVD (opvolger van de beruchte Tsjeka onder Lenin), hun taak om mensen te vermoorden door middel van een kogel in het hoofd niet meer bijbenen en begonnen hun slachtoffers in lorries te vergassen. (blz. 150 en 152) En mocht iemand nu zeggen dat dit allemaal wel vreselijk was maar dat dit alles toch te danken zou zijn aan een “anti-Semitisch Tsaristisch regime wat de Joden zonder reden gehaat zou hebben, geloof het niet; de opeenvolgende Russische regimes hadden getracht er de Russische Joden te laten assimileren met de Russiche bevolking om hen zo op te kunnen nemen in het rijk opdat ook zij eens gelijke rechten zouden krijgen. Maar al die hervormingen werden door de Joden als “anti-Semitisme” beschouwd; zij wilden hun Talmudische levenswijze handhaven en droomden van de dag dat zij ooit eens heer en meester van Rusland zouden zijn. De Russische overheid restte dan nog twee keuzes: óf men zou de restricties over de Joden handhaven en zich daarbij hun woede op de hals halen wat dan tot nog meer terreuraanslagen zou leiden óf zij zou de restricties volkomen opheffen en zo toelaten dat de Joden uiteindelijk heer en meester zouden worden over Rusland. En juist dit laatste gebeurde in oktober 1917 met de het nodige geweld, moord en doodslag. Zo ging het toen, zo zal het ook gaan in de toekomst wanneer de Joods-Talmudische Wereldorde eenmaal vast in het zadel zal zitten. En vergeet het niet: het zijn de Christenzionisten die hier een bijdrage aan geleverd zullen hebben! Wanneer het hun beurt zal zijn om onder de Joodse heersers van deze wereldorde te lijden, zullen zij in de grootste schande terechtkomen!

 

Rabbijn Yisrael Ariel: “Volg Onze Wetten of Sterf”. 

 

Iemand die door de christenzionisten als een “uitverkorene Gods” beschouwd wordt, is rabbijn Yisrael Ariel. Op 9 september 2015 liet de rabbijn in Jeruzalem doorschemeren wat voor wereld het niet zal worden als het Jodendom er eenmaal de overheersende religie in zal zijn. Het zal dan zijn dat er de zgn. Noachitische Wetten zullen worden ingevoerd waar elke niet-Jood zich aan zal hebben te houden. Dit zal op dwangmatige wijze gebeuren waarbij eenieder die weigert, zal worden gedood. Maar,

“Als zij de vlag [van overgave] hijsen en zeggen, “Van nu aan is er geen Christendom, geen Islam meer, de moskeeën, de christelijke torenspitsen en hun kruisen neergehaald worden. Van nu aan volgen wij de zeven Noachitische Wetten”, 

dán zal men in leven blijven! En zoals het hier door rabbijn Ariel zo duidelijk werd uitgedrukt, zal dit ertoe leiden dat naast de Moslims tevens de Christenen hun geloof in Christus Jezus zullen moeten verloochenen willen die deel uitmaken van het Talmudische wereldrijk. https://zionistreport.com/2018/05/video-rabbi-follow-our-laws-or-die/ En wat betekent dit dan voor Jan van Barneveld, Dirk van Genderen, Jeroen Bol en talloze overige Christenen? Wel, als zij (dan wel hun nageslacht) eens zullen zien, wáár zij dan nu precies mee te maken hebben, zou het dan niet zo zijn dat die zich de haren uit het hoofd zouden rukken van spijt en ellende, nu wetende dat zij vanaf het begin altijd de aartsvijand van het Christendom flink geholpen en gesteund hebben? Of zou het hun nageslacht zijn dat eenmaal zal ontwaken in een Talmudische Wereldorde? Zo ja, zouden zij hun ouders (of voorouders) in die tijd dan niet van harte verwensen en vervloeken?

 

Over “Foute Familieleden” en “Foute Christenen”. 

 

Soms lezen en/of horen we dat deze of gene een zgn. “foute oom”, “foute grootvader” enz. gehad had. Die had ten tijd van de Duitse bezetting met de Duitsers gecollaboreerd. En het zijn dan ook tevens de NSB-ers, die hier ook in beeld komen. Vlak na de oorlog werden die allemaal opgespoord en voor het gerecht gebracht; enkelen kregen de doodstraf anderen een gevangenisstraf opgelegd. En zo heet het dan dat deze of gene een “fout familielid” binnen de eigen gelederen gehad hadden. Maar naar nu blijkt, hebben we er ook de nodige “foute Christenen” onder ons, mensen die vóórdat de Talmudische Wereldorde zich voor eenieder zichtbaar zou manifesteren, hier van ganser harte aan hadden meegewerkt! Eens zullen zij er niet meer zijn. daar zijzélf dan inmiddels zullen zijn heengegaan. Dat dit hen later niet in dank zal worden afgenomen door hun nageslacht, zal waarschijnlijk geen enkel betoog hoeven, is het wel?

 

Geen Objectieve Gebalanceerdheid. 

 

Nu zouden we kunnen zeggen dat de christenzionisten nog enigszins geloofwaardig zouden zijn als die naast wat de Joden in het verleden allemaal aangedaan zou zijn, ook eens de ronduit negatieve rol die Joden in het verleden hadden gespeeld, aan de kaak zouden stellen. Maar ook dáár waar die rol soms aan het licht kwam, werd ook die weer gerechtvaardigd en verbloemd door erop te wijzen dat de oorzaak van die rol terug te voeren zou zijn op wat een “anti-Semitische overheid en kerk” de Joden het eerst zouden hebben aangedaan. Dit gebeurt tussen haakjes ook nú weer tijdens de “Mars tot Recht op Terugkeer” waar de Palestijnen bij de grens tussen Gaza en Israël demonstreren om te pogen weer terug te kunnen keren naar die plaatsen in Palestina waar zij (of hun ouders) ooit eens in vrede met ándere Joden leefden en waar zij er met bruut genocidaal geweld wég werden gedreven. De Palestijnen worden er beschouwd als terroristen dankzij een liegende en misleidende Israëlische overheid terwijl we nu allemaal toch behoren te weten dat het Israëlische sluipschutters zijn, die er al de nodige Palestijnse slachtoffers (die verder niets anders dan stenen en brandende autobanden hebben om er zich mee te verweren!), op hun geweten hebben! Zwaar uitgeruste en goedgetrainde Israëlische militairen tegenover een Palestijnse bevolking die de mensonterende omstandgheden die Israël voor hen gecreëerd heeft en al jaren in stand houdt, intussen meer dan zat zijn! Desondanks blijven de christezionisten deze waarheid glashard ontkennen en blijven zij hiermede aangedreven door onbetrouwbare en dubieuze Joodse bronnen, verkondigen, wat voor een terroristen die Palestijnen wel niet zijn! Want zowat al de gegevens die zij hierover hebben, zijn  afkomstig van die bronnen. Luister eens naar deze arts, Dr. Mads Gilberts, die de ellendige omstandigheden der Palestijnen uit de eerste hand had meegemaakt; luister naar zijn getuigenis en vergelijk dit dan eens met de gruwelijke leer der christenzionisten, die alles maar dan ook bijna letterlijk álles rechtvaardigen wat Israël met de Palestijnen gedaan heeft en dit nu nóg doet! https://www.lightonconspiracies.com/prescription-for-gaza/ Dan zal misschien duidelijk worden, hoe duivels en racistisch de christenzionistische doctrine wel niet is! De stromen aan Palestijns bloed die er tot nu hebben gevloeid en aan de handen van het Israëlische leger kleven, kleeft in zekere zin ook aan de handen der christenzionisten hoewel zij zélf ook nooit iemand enig kwaad gedaan zullen hebben. Zij zijn vanwege hun racistische leer echter medeplichtig aan deze wreedheden en daarom zijn ook zíj medeverantwoordelijk voor al deze gruwelen!

 

De Stuitende Houding der Christenzionisten tegenover de Palestijnse Christenen. 

 

Naast de vele Moslims die er onder de Palestijnen zijn, zijn daar natuurlijk ook de Palestijnse Christenen. Ook deze laatsten hebben zich van tijd tot tijd kritisch uitgelaten tegenover de Israëlische bezetting. Dit was uiteraard ook de christenzionisten niet onopgemerkt gebleven en die hadden daar een eigenaardige reactie op; die Palestijnse Christenen waren mensen, die haat spuwden over Israël. Je zou het maar meemaken, een broer, vader, moeder, tante (of enig ander familielid van je), vermoord door een of meer leden van het Israëlische leger waardoor je getekend bent voor het leven. Je protesteert, protesteert fel en hevig. Dan komt daar een christenzionistische leider langs die wel een oplossing te bieden heeft: als jouw familielid nu niet zo ’n terrorist was geweest, zou hij/zij nu nog wel in leven zijn geweest. Want het Israëlische leger is het “meest morele leger ter wereld”. En denk erom: wie Israël aanraakt, raakt God’s oogappel aan! Palestijnse Christenen die zowat door de hele wereld worden genegeerd maar pas onder de aandacht van diezélfde wereld komen als (vermeende) “terroristen”. En dit bewijst weer eens dat de hele wereld in de macht van de boze ligt.(1 Johannes 5:19)

 

CAVEAT: Niet álle Joden! 

 

Dan rest ons nog iets over onze Joodse medemensen te zeggen: vele Joodse mensen zijn wat dit stuk geschiedenis wat Jüri Lina heeft geschreven betreft, hier niet van op de hoogte! Zij hebben (evenals wij allemaal) goede en betrouwbare voorlichting nodig. En die zullen wij zeker niet verkrijgen bij de christenzionisten. De fout die onze Joodse medemensen echter maken, is dat zij zich het eerst identificeren met Israël, zoals ook duidelijk werd tijdens het Israëlische offensief in  Gaza in de zoer van 2014 toen verschillende Joodse mensen buiten aan hun balkon of voor het raam de bekende Israëlische vlag hadden hangen waarmee zij hun steun aan Israël uitdrukten! En daar velen er nu maar ál te goed van op de hoogte zijn van wat de Israëlische overheid de Palestijnen al vele jaren aangedaan heeft en dit nu nóg doet, zorgt dit natuurlijk altíjd voor verzet en wrevel. Het verband tusssen de wrede Israëlische regering, haar wrede beleid tegenover de Palestijnen en het verzet hiertegen in het buitenland, wordt tot nu toe niet door de christenzionisten gelegd. En dit opdat zij de Joodse mythe van een onschuldig Israël (wat weliswaar nog wel “fouten” kan maken!) en een schuldige niet-Joodse zondige wereld zullen kunnen handhaven hetgeen zij dan ook vrijmoedig en onvervaard doen! Maar dat is nu precies wat we in de Talmud maar niet in het Oude Testament terugvinden! Slechts de Joden zijn “mensen”, die niet-Joden zijn echter afkomstig uit “satanische sferen”. En zo hebben de christenzionisten Oud-Testamentische verzen zoals het bekende Genesis 12:1-3 uit hun verband gerukt om datgene wat de Talmud leert, te onderstrepen. Het grote probleem is echter dat zij zelf dit niet eens weten!

 

Ezechiël 38: een Toekomstige Vervulling of Geschiedenis? 

 

Binnen de christenzionistische kringen doet nog steeds het verhaal de ronde dat Rusland ooit eens als Gog vanuit Magog het dan inmiddels herstelde Israël binnen zal vallen met vele verschillende bondgenoten. Eens zullen die zich gereedmaken voor een massale en allesoverheersende inval in Israël om te pogen in het bezit te komen van de wereldheerschappij. Israël is nl. zó strategisch gelegen dat men van daaruit de wereldheerschappij uit kan oefenen. Maar terwijl “Gog” zich met zijn vele bondgenoten in Israël zullen bevinden en dit bezet houden, zal God een regen van vuur en zwavel op hen neer laten dalen en zal Jezus terugkeren om met de vijanden van Israël eens en voorgoed afrekening te houden. Vervolgens zal Hij er het Koninkrijk Gods op aarde vestigen waarbij Hij Zélf vanuit Jeruzalem met de overlevende Joden voor duizend jaar zal tegeren. Deze visie werd aangehangen in de tijd dat er de Sovjet-Unie er nog was. Maar zoals bekend, begon die in november 1989 geleidelijk uiteen te vallen en leek het dat deze visie haar langste tijd had gehad. Met de komst van Vladimir Putin als president van de Russische Federatien 2000 en de huidige propaganda rondom MH17, de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in het laatste deel van 2016 (en wat dies meer zij), is deze visie weer nieuw leven ingeblazen. Eens, ja, eens zal Putin een geweldig groot leger op de been brengen waarmee hij een massale inval in Israël zal doen. En dan zal de profetie in Ezechiël alsnog worden vervuld! De vraag is echter, hebben we met deze profetie nu te maken met een nog toekomstige vervulling of zou het kunnen dat die al in het verleden heeft plaatsgehad en dus eigenlijk al geschiedenis is? Hier is een zeer informatieve video over de geschiedenis van het Joodse volk en over de vervulling van de oude profetie van Ezechiël 38: https://www.youtube.com/watch?v=R1xSgYYRw1s (“Ezekiel 38 GOG prophecy fulfilled in the synaGOGue of Satan”) En dan blijkt dat de zgn invasie van Gog van Magog in Palestina in 1948 plaatsgevonden had. Zie ook deze zeer informatieve video over het interview van Dr. Bill Deagle met Texe Marrs: https://www.youtube.com/watch?v=VbG2S_y-saY (“The Matrix Of Gog – Texe Marrs w / Deagle 4. s4. 14”)

 

De Mythe van en door God Bewaard Zuiver Joods Ras. 

 

Een van de andere Joodse fabels heeft het als zou God het Joodse volk door de eeuwen heen op wonderbare wijze als een zuiver Joods ras bewaard hebben. En om die reden zouden nu al de huidige Joden hun afkomst via vele voorvaderen terug kunnen voeren op de aartsvader, Abraham. Hoe het nu zit met al de overige niet-Joodse volken is niet duidelijk, maar die schijnen in het verleden allemaal met verschillende andere rassen vermengd te zijn, waardoor niet niet meer raszuiver zijn. Ook deze racistische opvatting is weer afkomstig uit de Talmud en níet het Oude Testament. Het is trouwens al in deze twee videos aangegeven dat de overgrote meerderheid der Joden Khazariërs zijn en geen enkele verwantschap hebben met de oude Israëlieten. Maar de opvatting dat de Joden afkomstig zouden zijn van Abraham werd in de tijd van Johannes de Doper al gehandhaafd om zo te bewijzen datde Joden via deze verbintenis God’s uitverkoren volk zou zijn. Johannes had hen hier  niet zo vleiende woorden over te zeggen tijdens zijn doopdienst waar velen zich door hem lieten dopen:

“Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zie hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen”. (Mattheüs 3:7-10)

Johannes legde hier de nadruk op de bekering en niet op het feit dat deze Farizeeën en Sadduceeën nakomelingen van Abraham waren. Zij meenden echter dat het voldoende was om als nageslacht van Abraham te worden aangemerkt, zónder dat zij zich tot God hoefden te bekeren. Diezelfde tragische vergissing maken tegenwoordig ook Van Barneveld en de overige christenzionisten. Een vervelend gevolg hiervan is, dat zij hiermee tevems de misdaden van Israël tegen de Palestijnen rechtvaardigen en verbloemen. Het christenzionisme, voorwaar, een zeer racistische en demonische ideologie! En daar had Paulus zijn pupil, Timotheüs, al voor gewaarschuwd:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. , door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”. (1 Timotheús 4:1-2)

Hier hebben we het; de velen die nu de racistische christenzionistische leer zijn toegedaan, zijn op die weg gebracht door “huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”. Het zijn zij zoals de genoemde John Hagee, die zoals we gezien hebben, die de vierhonderd valse en vleiende valse profeten die destijds voor Achab profeteerden, symboliseren! En in zijn tweede zendbrief aan Timotheüs schreef Paulus hem het volgende:

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord. Volhardt daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun  eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle”. (2 Timotheüs 4:1-5)

En het is nu dit wat we vandaag de dag zien; men wil slechts positieve en vleiende verhalen over Israël en het Joodse volk horen die het menselijk gehoor strelen. En let wel: dit blijkt nu niet slechts het geval te zijn in het overgrote deel van de huidige wereldwijde kerk maar dit is tevens in de seculiere wereld te bespeuren! Hoe kan anders he feit worden verklaard dat de vele staatshoofden en regeringeleiders der wereld (vnl. die van de Verenigde Staten), het weer eens uitroepen dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen wanneer het weer eens Gaza binnenviel op de pretext van de vele zgn. “geavanceerde raketten” van Hamas die deze organisatie op Israël vauit Gaza zou hebben afgevuurd? Hoe kan anders het feit worden verklaard dat de Joodse geschiedenis gewoon van alle negatieve zaken gezuiverd is waarmee het beeld heeft kunnen onstaan van een “onschuldig Joods volk” en een “wrede anti-Semitische niet-Joodse wereld”? En het is nu dit beeld wat we nu al jaren aan hebben moeten horen in de vele kerken die we nu hebben, zowel in Amerika als in Europa. En binnen de charismatische beweging is men bezig zich dromen en visioenen te onwikkelen waarmee men er meent een wereldwijde evangelische opwekking te kunnen bewerkstelligen. Sommigen beweren zelfs dat er in de naaste toekomst een een tijdperk van massale wondertekenen te verwachten zou zijn. Ook daar horen we echter slechts positieve verhalen over Israël. En het is dan ook niet vreemd dat een groot deel van deze beweging is samengesteld uit positieve beleiders á la (wijlen) Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joel Osteen en vele, vele anderen waarbij ook weer John Hagee de revue weer eens passeert. Hierbij komen we ook bij iets wat hier schijnbaar los van schijnt te staan maar hier desondanks toch enkele raakvlakken mee heeft: het zgn. “geloofszaadevangelie”. 

 

Het Geloofszaadevangelie: Zaai je Geld en Je Zult Overvloedig Oogsten. 

 

Het “geloofszaadevangelie” wat we hier zullen bespreken, wordt niet gedeeld door gehéél de charismatische beweging; er zijn mensen in het verleden geweest die zich hier juist tegen uitgesproken hadden. Deze leer kan teruggevoerd worden op de Word of Faith-Movement, een beweging die leert dat Christenen o.a nooit ziek hoeven te zijn, dat Christenen ook nooit arm hoeven te zijn, en dat zij altijd voorspoedig in al hun doen en laten zullen zijn. En hoe kan me een dergelijk hemels leven verkrijgen en handhaven? Door er een positieve belijdenis en er een positieve houding op na te houden en door vooral donaties te geven aan die charismatische instellingen die deze leer van harte zijn toegedaan. En dit laatste gaat als volgt: plant een “geloofszaadje” in de vorm van laten we zeggen, dertig euro in “Gods geloofsakker” door dit in de vorm van een donatie aan een van de genoemde charismatische instellingen (geleid door een welvaartsprediker as usual), te schenken en verwacht dan nadat God dit geld genomen heeft en veranderd heeft in “zaad”, Hij dit vermenigvuldigd aan u teruggeeft. Hóe dit nu allemaal precies in zijn werk gaat, weten de voorspoedspredikers ons echter niet te vertellen; maar zij achten dit daarom ook als “een groot wonder” daar dit niet te verklaren valt. De vraag is nu: waarop hebben de welvaartspredikers deze leer nu precies op gebaseerd? Antwoord: op de parabel of gelijkenis van Jezus zoals we die lezen in o.a. het evangelie naar Marcus 4:1-20. Om te weten te komen, waaróm de leer der welvaartspredikers nu zo onbijbels is, zullen we deze gelijkenis van Jezus in zijn volheid citeren:

“En Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een gote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee. En Hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen: Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig. En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen”. 

Later, nadat de discipelen weer met Jezus alleen zijn, vragen die Hem deze gelijkenis van het zaad te verklaren:

“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?”

En dan geeft Jezus hier de uitleg van:

“De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij die bij wie bij de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachige grond gezaaid word die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig”. 

En dit is dan de verklaring van Jezus van de gelijkenis die Hij zijn discipelen en de overigen had verteld aan de zee. En het is eigenlijk niet nodig om hier nog enig commentaar aan toe te voegen want Jezus Zélf maakte het al duidelijk: het “zaad” waar Jezus het hier over heeft, is geen “geld” maar juist het Woord van God! En Jezus beschrijft hier dat dit Woord in de harten van verschillende mensen wordt gezaaid (via de prediking van dit Woord). Bij een deel van deze mensen komt het Woord weliswaar in de harten van de mensen terecht, maar dan komt onmiddelijk de duivel die het weer uit hun hart wegneemt. De tweede groep mensen neemt het Woord meteen met blijdschap aan, maar als zij dan verdrukt en vervolgd worden omwille van dit Woord, komen zij meteen ten val; zij hebben geen ruggengraat. De derde groep ontvangt dit Woord ook, maar daar hun gedachten volledig in beslag worden genomen door de zorgen der wereld, zij door de verleiding der (financiële) rijkdom worden verleid en zij naar vele andere dingen begeren, wordt dit Woord verstikt en brengt het dan ook geen vrucht voort. En het is nu precies dít wat de “geloofszaadleer” ook doet bij degenen die dit als bijbelse waarheid hebben aanvaard: het verstikt uiteindelijk het Woord Gods! En zo maken de dwalende voorspoedpredikers dat het Woord Gods bij hun aanhangers (in zoverre zij er dit bij hen ook in het hart gezaaid hebben!), juist verstikt en verdort, waardoor het zijn werk niet kan doen. Tevens nemen de verlangens naar méér financiën en rijkdom alleen maar toe waardoor men méér en méér wil. En dit leidt vervolgens weer tot gierigheid en hebzucht! Maar bij degenen in wie dit Woord in de goede aarde gezaaid is, doet het waardoor het er ook gezaaid is: het brengt veel vrucht voort. Het is van dit laatste dat we het bekende spreekwoord hebben ontleend: “mijn visie viel bij hem/haar in goede aarde”. 

 

Het Raakvlak Tussen De Christenzionistische Leer en de “Geloofszaad-theorie”. 

 

Wát nu, is dan het raakvlak tusen dat wat de christenzionisten over Israël leren en de “geloofszaadleer” zoals die door de welvaartsprdikers geleerd wordt? Welnu, in beide gevallen wordt ons een zegen Gods in het vooruitzicht gesteld wanneer we ons geld aan welvaartsleraren besteden en aan díe organisaties die Israël ondersteunen en helpen. De welvaartsleraar belooft ons financiële voorspoed en de christenzionisten beloven ons vnl. materiële zegeningen als we via pro-Israëlische organisaties aan Israël geven. Het verschil tussen beiden is dan ook miniem te noemen. Maar het omgekeerde is ook waar (als we beiden mogen geloven): gepaste kritiek op de valse leringen van de welvaartsleraren wordt (en dit was vnl. het geval in de jaren ’90 toen hier door de christelijke media en pers zoveel aandacht aan werd gegeven), gepareerd met uitspraken zoals o.a “Raak de gezalfden Gods niet aan”, daar de critici anders door God zouden worden gestraft. Er wren er die beweerden dat een of meer predikers die hun kritiek op de leringen van deze leraars hadden geuit, later dood zouden zijn neergevallen achter de kansel waar zij op dat moment stonden te prediken; anderen beweerden weer dat deze of deze prediker later ernstig ziek zou zijn geworden waar hij later aan zou zijn bezweken. Met kritiek op Israël is dit echter eveneens zo, waarbij het bekende paradepaardje van stal wordt gehaald in de vorm van Genesis 12:3:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”.  

En een ander paradepaardje wat door de christenzionsten zo handig wordt bestuurd en gehanteerd, vinden we in het bijbelboek, Zacharia: 

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd , heeft Hij mij gezonde tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan”. (Zacharia 2:8)

Ongeacht het feit dat de belofte in Genesis 12 slechts tot Abraham alleen gericht was en de belofte in Zacharia 2 zijn vervulling vlak na de Babylonische Ballingschap gekregen had, worden die desondanks door de christenzionisten om er hun critici mee te bedreigen. Nu is het eigenlijk ook zo dat ook Israël door God gezegend zou worden, als … het maar net zoals haar aartsvader Abraham eerder deed, gedurig in de geboden Gods zou wandelen. Het Oude Testament wijst echter uit dat Israël dit vaker niet dan wél deed en als gevolg het slachtoffer werd van die volken waarmee het zich had vermengd. Het bijbelboek, Richteren, is hier een uitstekend voorbeeld van. Maar dit zijn de twee fabels (een charismatische en een Joodse) waarmee een groot deel van de christelijke kerk nu mee doordrongen is. En geloof het maar: onder de charismatici bevinden zich heden te dage de grootste Israël-fanatici! En we weten nu dat Israël al voor jaren de Palestijnen onderdrukt en geleidelijk aan aan het reduceren is. Wandelt Israël vandaag in de geboden des Heeren? Nee. Waarom dan vinden zowel de charismatici als de christenzionisten dat we dan onvoorwaardelijk achter Israël zouden moeten staan? Zij zijn beiden misleid en veblind door leugens en in hun geestlijke verblindheid zadelen zij weer anderen op met hun bedrieglijke leerstellingen waarmee de afval van God en Zijn Woord alleen maar mee wordt bespoedigd. Als laatste nog een waarschuwing voor de komende wereldwijde geloofsafval (die nu al in een vergevorderd stadium schijnt te zijn):

“En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thessalonicenzen 2:11-12)

 

 

Ton Nuiten – Vrijdag 15 Mei 2018.

 

 

 

De Trump & Jong Un-Summit, en …Een mogelijke False Flag Attack in Syrië?

Wat eerder onmogelijk leek, lijkt zeer waarschijnlijk een feit te zijn: president Trump en Kim Jing Un, de Noord-Koreaanse dictator, hebben de weg van de vrede ingeslagen en hebben hier een document voor ondertekend. https://theguardian.com/us-news/2018/jun/12/full-text-donald-trump-kim-jong-un-statement En zeer recent heeft Kim Jong Un de uitnodiging van Trump voor een bezoek aan het Witte Huis aanvaard. https://www.nu.nl/noord-korea/5310188/kim-jong-un-accepteert-uitnodiging-trump-bezoek-vs.html

 

Creatie Eigen Oppositie? 

 

Nu weten we niet, hoe dit precies uit te leggen valt daar Trump enige tijd geleden Kim Jong Un en Noord-Korea dreigde te vernietigen middels zijn “fire and fury-speech”. En tijdens de historische ontmoeting tussen Kim Jong Un en de Zuid-Koreaanse presisent, Moon Jae In, leek het hier om twee boezembrienden te gaan die elkaar in geen jaren meer hadden gezien. Gezien dat Noord-Korea een grote bedreiging voor Zuid-Kora zou vormen, is dit toch wel wat vreemd. Zou het hier misschien om een creatie van de eigen oppositie kunnen gaan, een soort van openluchttoneelspel waarbij Trump en Moon Jae In aan de ene en Kim Jong Un aan de andere kant naar buiten toe elkaars grootste vijanden zijn maar dat zij achter de schermen juist elkaars grootste vrienden zouden kunnen zijn? Misschien, misschien ook niet. Maar we gaan er voorlopig vanuit dat het hier werekelijk om enkele tegenstanders gaat, die nu eindelijk overeenstemming hebben bereikt om van verdere dreigende oorlogstaal af te zien en  nu zoals gezegd, de weg van de vrede zijn ingeslagen.

 

Een Aanstaande False Flag Attack? 

 

Nu zijn alle ogen gericht op de vriendschappelijke toenadering van de Verenigde Staten tot Noord-Korea. Het zal ook wel duidelijk zijn, dat Kim Jong Un weer een bondgenoot is van de Russische Federatie (Vladimir Putin) en die op zijn beurt weer een bondgenoot is van Syrië (Bashar al-Assad.) Nu beweert Igor Konashenkov, woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie over geloofwaardige gegevens te beschikken dat speciale strijdkrachten van het Amerikaanse leger het door het Westen gesteunde Vrije Syrische Leger aan het assisteren zijn om voorbereidingen te treffen voor een false flag attack, die in de Syrische provincie, Deir ez-Zor, plaats zou moeten vinden:

“Onze inlichtingen, bevestigd door drie onafhankelijke Syrische bronnen, vertellen ons dat comandanten van het zogenaamde “Vrije Syrische Leger” gesteund door operators van de Speciale Amerikaanse Strijdkrachten een ernstige provocatie voorbereiden betrefende chenische oorlogsstoffen in de provincie Deir ez-Zor”.  

En,

“Om weer een andere ‘chemische aanval door het regime tegen vredige burgers’ te herhalen, brachten rebellen cannisters gevuld met clorine”. https://thefreethoughtproject.com/with-all-eyes-on-kim-trump-summit-another-imminent-false-fag-chemical-attack-predicted-in-syria/

Het is niet duidelijk of die aanstaande gasaanval er ook zal komen. Maar nu de situatie in  Azië dankzij de Trump en Jong Un-summit zich nu lijkt te stabiliseren, zou het echter niet vreemd zijn dat er inderdaad weer een false flag attack te verwachten zou kunnen zijn.

 

Ton Nuiten – Woensdag 13 Juni 2018.

Visiting Heaven and Hell

Source: Visiting Heaven and Hell.    False revelations of Hell (or Heaven) Question: Would Jesus recommend you to read a book of a horror story in which human are tortured and blood is flowing everywhere? Or will Jesus ever recommend you to visit a cinema where a horror movie will be shown? Answer: of course not! So, Jesus will never recommend to you to read a horror story as told by Mary Kathrin Baxter. (By the way: such people are often also members of the Word of Faith-Movement with its Health and Wealth Gospel or How To Become Financially Rich in Christ, so, Forewarned is Forewarned

Over The Jerusalem Post; Joodse Organisaties de Doorslaggevende Factor; Dr. David Duke & “Het Beloofde Land van de Georganiseerde Misdaad”; een Artikel uit “De Nieuwe Koers”; de Connectie tussen Anti-Semitisme in Europa & de Ellendige Omstandigheden der Palestijnen.

Vandaag (maandag 11 juni 2018) kwam The Jerusalem Post met een artikel van de hand van Lahav Karkov, getiteld, “Groups Acccuse PFLP-affiliated UK NGO of being antisemitc”. Er is een grote foto te zien met pro-Palestijnse demonstranten waarbij iemand een masker op heeft van Benjamin Netanyahu met op het voorhoofd het woord, “murderer”. In het artikel zelf is te lezen dat de Britse organisatie, Medical Aid for Palestinians (MAP) ervan beschuldigd wordt, “antisemitische boodschappen” te verspreiden en non-governmental organizations te financiëren die banden hebben met het Populair Front for the Libaration of Palestine. (PFLP) MAP is via verschillende Palestijnse organisaties zoals Addameer, verbonden met de PFLP. Jonathan Turner, algemeen directeur van de organisatie, UK Lawyers for Israel, heeft hier een kritisch rapport opgesteld. We lezen er o. a. dit:

“Het rapport wijst eveneens op de stichter van MAP, Dr. Swee Ang, die een link naar een antisemitische video van voormalig Grand Wizzard van de Ku Klux KLan, David Duke in 2014, in circulatie had gebracht waarin de Federal Reserve Bank bestempeld werd als “de Zio-club”, Brian Williams van NBC News als “een goede Shabbes goy Zioscript reader” rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, Elena Kagan als een “Zio-tribalist” bestempelde, en argumenteerde dat “Zios Walt Disney Corp waren binnengevallen en overgenomen hadden, net zoals ze Palestina binnengevallen en overgenomen hadden”. 

Het rapport, “verwijst eveneens naar het toneelspel, “Seven Jewish Children – A PLay for Gaza”, wat door MAP gepromoot wordt, wat wijd en zijd inclusief door de Brits-Joodse organisatie, The Community Security Trust, als antisemitisch veroordeeld werd en zei dat het toneelstuk een gemoderniseerde versie van blood libel was”.  

Het artikel eindigt ermee door te stellen dat Medical Aid for Palestine dersgevraagd geen commentaar wilde geven. https://www.jpost.com/Diaspora/Groups-accuse-PFLP-affiliate-UK-NGO-of-being-antisemitic-559654

 

Definitie van Anti-Semitisme: Joodse Organisaties de Doorslaggevende Factor. 

 

Nu hebben we hier een artikel van The Jerusalem Post, waarin het Joodse organisaties zijn, die bepalen wat anti-Semitisme is en wat niet. En dit is niet beperkt tot Groot-Brittanië zoals in dit geval. Maar ook elders zijn het Joodse organisaties zoals in de Verenigde Staten, de Anti-Defamation League (ADL), die voor iedereen bepalen wat anti-Semitisme zou zijn. Nu zijn we op zoek gegaan naar de video, “Seven Jewish Children – A Play for Gaza”, die volgens de UK Lawyers for Israel en de Community Security Trust, anti-Semitisch zou zijn. We hebben er een clip van 9.25 minuten over gevonden. https://www.youtube.com/watch?v=IYAYnJ6HZ5M (“Seven Jewish Children – Caryl Churchill”) Nu wordt hier weilswaar niet het hele toneelstuk vertoond, maar aan het begin van de videoclip wordt al duidelijk, waaróm dit toneelstuk opgevoerd werd:

“Seven Jewish Children is de reactie van Caryl Churchill op de situatie in Gaza in Januari 2009, toen het toneelspel geschreven werd”. 

Juist. En wáár ging dit toneelspel nu precies over? Over de massaslachting onder de Palestijnen te Gaza in januari 2009 onder de Israëlische codenaam, Cast Lead. Verder lezen we,

Het werd op 6 Februari 2009 voor het eerst met negen acteurs opgevoerd in het Royal Court Theatre”. 

Verder heeft er de Britse krant The Guardian, aan meegewerkt om het mogelijk te maken dat een groter publiek het toneelspel te zien zou krijgen. En dit toneelspel waar de ellende der Palestijnen beschreven wordt, is dan volgens de genoemde Joodse organisaties “anti-Semitisch”. 

 

Dr. David Duke & de Federal Reserve: de Verwijderde Videos. 

 

Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar die videos waarin Dr. David Duke het een en ander te vertellen had over de Federal Reserve waarvan het genoemde rapport beweerde dat Duke die een “Zio-club” zou hebben genoemd. Nu hebben we er het een en ander over gevonden, maar die videos waar naar alle waarschijnlijkheid de Federal Reserve aan de kaak wordt gesteld, zijn inmiddels verwijderd! Er zijn er nog twee andere videos van Duke te zien, waarin Israël als “Het Beloofde Land van de Georganiseerde Misdaad” beschreven wordt. https://www.youtube.com/watch?v=wMbw5X_eeJ&index=6&list=PLY1CgIjgM314uoAAHvR_Jm1ZIMNwGMS6c&t=0s In deze video verkaart Duke dat de ware mensen achter de wereldwijde georganiseerde misdaad en mensehandel eigenlijk machtige Joden zijn. Duke stelt vervolgens de vele gruwelijke misdaden die deze mensen zoals o.a. Mayer Lansky, op hun geweten hadden geladen. En terwijl we de video bekijken, krijgen we er geleidelijk tevens een beeld van de duistere zijde van Israël te zien.

 

Joodse Organisatie & de Duistere Zijde van Israël (de Georganiseerde Misdaad & Mensenhandel): Censuur! 

 

En ook deze video van Duke zal door de UK Lawyers for Israel, de Community Security Trust (en niet te vergeten, de ADL) als “anti-Semitisme” worden beschouwd en als zodanig ook bestempeld. Het grote probleem wat we hier nu hebben, is dat die Joodse organisaties nooit eens uitleggen, waaróm bepaalde videos “anti-Semitisch” zouden zijn. En even tussendoor: dit is natuurlijk ook van toepassing op Israël-kritische artikelen. Maar wat er eigenlijk nu wérkelijk gaande is, is dit: overal waar er de donkere kant van Israël en machtige Joden die in het verleden een duistere rol hebben gespeeld, wordt getoond, zál en móet die “andere kant” snel weer onder het Tapijt der Vergetelheid worden geschoven! En wat krijgen we dan? Juist, Israël (en kwaadwillige Joden) als de eeuwige onschuldige slachtoffers van een niet nader te bepalen “anti-Semitisme”, en de overige volken der wereld (athans een groot deel ervan) als de eeuwige Jodenvervolgers! En het is nu dit beeld, wat zich in het onderbewustzijn van velen (in het bijzonder de christenzionisten en sympathisanten), als de absolute waarheid heeft geworteld en gegrondvest. En om die reden hebben we dan ook artikelen zoals dat in The Jerusalem Post. 

 

Het Internet: Bron van Anti-Semitische Artikelen en Videos. 

 

In vroeger tijden toen we nog niet de beschikking over het internet hadden, hadden we slechts de beschikking over de gevestigde media en pers. En die kwamen toen al met nietszeggede artikelen en documentaires over een “toenemend anti-Semitisme” waar echter bijna nooit een afdoende verklaring voor werd gegeven. Maar velen geloofden dat het anti-Semitisme toenam. Aangezien het slechts de gevestigde media en pers waren, die bepaalden wat nu anti-Semitisme nu precies was (zónder hier een bevredigende verklaring voor te geven), hadden we geen andere bronnen om de publicaties van de media en pers mee te vergelijken. Het was dan ook bijna onmogelijk om tot een redelijke beoordeling te komen. Ziet u, overal waar (over welk ander onderwerp dan ook), er slechts een eenzijdige weergave van wordt gegeven, kán men nooit tot een goede beoordeling komen; we moeten dan maar geloven van wat ons in beeld en geschrift verkondigd wordt. Maar nu met het internet ter hand, kunnen we dit nu wél. En zo komen we wat Israël, Joodse organisaties en verschilllende machtige Joden betreft, tot dit oordeel: door de tijden heen, hebben die een duistere rol gespeeld in de geschiedenis, een geschiedenis die tot dan toe altijd door de gevestigde media en pers handig wéggelaten was! De recente Israëlische militaire operaties, Cast Lead en Protective Edge, zijn slechts het kleine topje van een reus van een ijsberg waarvan het grootste deel tot dusverre onder water verborgen was gebleven! Officieel heet het dat het internet daar het ons de duistere kant van Israël etc laat zien, een bron van anti-Semitische artikelen en videos. 

 

“De Nieuwe Koers”: de Gevestigde Koers. 

 

Nu ontvangen we al zeer geruime tijd het maandelijks tijdschrift, “De Nieuwe Koers”. Het blad verscheen voor het eerst in 1969 en nu hebben we het vijfde nummer van juni 2018 in handen. In de huidige uitgave zien we o.a. een artikel onder de titel, “Ethiekpriester vs. drankjesdokter”. (blz. 13-19) Het gaat hier over een discussie tussen Bert Keizer en Theo Boer, die debateerden over euthanasie; voor Bert Keizer staat het vast: de overbehandeling van niet meer te genezen mensen moet maar eens eindigen, iets waar Theo de Boer het niet mee eens is. En vanaf blz. 20 lezen we een artikel met de kop, “Of jodenhaat nu van links of rechts komt, in Europa’s straten rinkelt het opnieuw”. Het artikle begint ermee dat Berlijn, “waar tachtig jaar geleden opo grote schaal beztiingen van Joden kort en klein  werd geslagen”, nu weer een vruchtbare bodem voor het anti-Semtisme is. Het gaat o.a. over de Duitse Kanselier, Angela Merkel, die in 2015 nog zelfverzekerd zei, “Wir schaffen es”, waarmee zij de vluchtelingecrisis mee meende op te kunnen lossen. En eind april, zo gaat het artikel verder, had Merkel nog een interview met een Israëlische TV-zender waar zij met zorg over “een nieuwe vorm van antisemitisme die door vluchtelingen of mensen van Arabische afkomst in het land worden gebracht”. Maar, zo voegde Merkel eraan toe, er was al veel eerder sprake van anti-Semitisme in Duitsland. In diezelfde week werden er in Berlijn en andere Duitse steden demonstraties gehouden uit solidariteit met de Joodse gemeenschap. Volgens het jaarrapport van de Recherche- ind informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS), lijkt het anti-Semitisme weer teruggekeerd te zijn op de Duitse straten. Er zouden volgens het RIAS in 2017 947 anti-Semitische incidenten in Berljn plaatsgevonden hebben. Volgens de schriver, Arnon Grunberg (Joods), komt het anti-Semitisme onder Moslims veel voor,

“Maar wie veinst dat antisemitisme een islamitisch probleem is, bezoedelt de herinnering aan de Holocaust, bedacht en uitgevoerd door christelijke Europeanen”. 

De Joodse gemeenschap in Duitsland groeit er het snelst maar in heel Europa maakt men zich zoren over de toenemende haat tegen Joden. (blz. 20-22) En ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), deelde mee dat het anti-Semitisme hier in Nederland licht toeneemt. Sinds 2010 houdt het CIDI het aantal gevallen van anti-Semitisme via haar Monitor Atisemitiche Incidenten bij. En het rapport, “The Antisemitism Worldwide”, deelde mee dat er na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door Amerika, wereldwijd een golf van anti-Semitisme op gang was gekomen. En voorzitter Moshe Kanter van het Europees-Joodse Congres, heeft Jodenhaat een transformatie ondergaan:

“Voorheen zag je verschillende soorten. Het kwam van extreemrechts, extreemlinks, of het vermomde zich als ‘Israël-kritiek’. 

Maar nu neemt Moshe Kanter een openlijke Jodenhaat waar. (blz. 23) Er is natuurlijk veel meer in dit artikel te lezen en daarnaast zijn er nog twee andere artikelen over te lezen, maar we zullen het hierbij laten. Nu worden er verschillende incidenten genoemd waarbij Joden in elkaar geslagen zouden zijn of uitgescholden. Het is echter natuurlijk altíjd verkeerd om Joden (of wie dan ook anders) in elkaar te slaan en te mishandelen; dit is natuurlijk uit den boze! Dit moet men gewoon niet doen! Maar wat we hier nu gelezen hebben, maakt het weer eens duidelijk: alle gevallen van anti-Semitisme worden weer gemeld door Joodse organisaties en instellingen. En wéér wordt er geen reden gegeven, waaróm er hier en daar in Europa het anti-Semitisme toegenomen is! De Nieuwe Koers heeft echter wat Israël altíjd een gevestigde koers gevaren. Zou het niet eens goed zijn, dat het nu eens de juiste, waarheidsgetrouwe koers zou gaan  varen?

 

voornaamste Reden Anti-Semitisme: de Ellendige en Mensonterende Omstandigheden der Palestijnen. 

 

Nu wordt er nergens maar dan ook nérgens in dit artikel (noch in de overige twee) ook maar in de verste verte een link, een connectie, gelegd tussen het anti-Semitisme in Europa en de ronduit ellendige en mensonterende omstandigheden der Palestijnen. En aangezien het zowat alleen Joodse organisaties en sommige individuele Joden zijn die het over een toename van het anti-Semitisme hebben en tegelijkertijd de link hiermee met de mensonterende omstandigheden waar de Palestijnen onder een wrede Joodse bezetting al zeventig lange jaren onder te lijden hebben handig wéggelaten hebben, zal het nu wel duidelijk zijn, wát nu de reden voor al dit “anti-Semitisme” is! En Arnon Grunberg wist het Christendom nog een trap na te geven door te stellen dat de Holocaust (waarvan we nu weten dat er hier veel, héél veel, op af te dingen valt!), bedacht en uitgevoerd was door jawel, “christelijke Europeanen”. Grunberg en al die Joodse organisaties hebben hun hart bij de staat Israël, verblijven hier, en … bepalen voor ons wát anti-Semitisme is. Maar de gruwelen waaraan Israël zich in het verleden tegen de Palestijnen schuldig had gemaakt, de inzet van witte fosforgranaten vanuit de lucht, het beschieten van Palestijnen met traangascannisters, het schieten met scherp door Israëlische militairen op ongewapende Palestijnen die niet meer hebben dan stenen en brandende banden, het (op de alternatieve media na) stilzwijgen door de wereldwijde pro-Zionistsiche media en pers en vele, vele andere zaken, worden door de Joodse organisaties niet genoemd! Nu wil men iets doen om dit anti-Semitisme in Europa tegen te gaan. Maar door de wáre oorzaken niet te willen benoemen, maakt men er de zaak slechts erger mee! Nu heeft de Bijbel hier iets over te zeggen:

“Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met een gladde tong”. (Spreuken 28:23 NBG)

En dit is nu van toepassing op hén die “Israël-kritiek” als “anti-Semitisme” beschouwen! Voor hen is het beter Israël te vleien ondanks haar wrede behandeling van de Palestijnen in plaats van de Israëlische regering te vermanen, op te houden met de wrede onderdrukking der Palestijnen. Diegenen die het Oude Testament een beetje kennen, behoren te weten dat ook de Oud-Testamentische profeten zich zeer kritisch over het oude Israël uitlieten in tijden dat het de “vreemdeling in haar midden” onderdrukten. Die werden echter allemaal door Israël om het leven gebracht door steniging (of anderszins.)

 

Ton Nuiten – Maandag 11 Mei 2018.