Weigering van Gevalideerde Corona-Test uit Duitsland door de Centers of Disease Control & Misinformatie Publiek: veel Economische Ellende in Amerika; RIVM & Rijksoverheid: Geen Wetenschappelijke Onderbouwing & Bronnen die Ontbreken; RIVM: Firma Misleiding & Bedrog; Nederlandse Propaganda Omroep (NPO): WNL & “Goedemorgen Nederland” over Brandstichting Zendmasten en “Complotdenken is Nog Harder Nodig Dan het al Was.”

Hier is iets over de Amerikaanse Centers of Disease Control (CDC) te lezen:

“De huidige situatie in termen van de uitzonderlijke verhoging van het aantal gevallen van COVID-19 en het aantal sterfgevallen door deze besmetting, de verloren gelegenheid voor de medische gemeenschap hier gereed voor te zijn, het geïsoleerd zijn op plaatsen, het verlies van inkomen, de algemene ontregeling van hoe onze samenleving functioneert en de ontzagwekkende verliezen in de privésector, zouden allemaal volledig te voorkomen geweest zijn; dit kan direct worden teruggevoerd tot het besluit van de Center for Disease Control -een besluit wat die ook heden blijft nemen- doordat die weigert een reeds gevalideerde test uit Duitsland over te nemen. 

Het feit dat zowel het publiek als de medische gemeenschap zelfs ook nu nog niet de ware aard van het gebrek of gebreken over de tests van de CDC is verteld, is volstrekt onaanvaardbaar. We zijn er dan ook diep bezorgd over dat door deze valse negatieven de de verspreiding van SARS-CoV-2 in de Verenigde Staten voortdurend zal worden gestimuleerd. Wij sporen alle laboratoria dan ook aan, gevalideerde, geen testkits van het CDC, te gebruiken. Met deze voorvallen wordt aangetoond dat met de centralisatie van het opsporen van risico’s, het toezicht, de modellering, het kenmerkende nemen van testen en het volksgezondheidsbeleid op één plaats, met één cultuur en beperkende middelen, de nationale veiligheid in de Verenigde Staten in gevaar wordt gebracht. Met deze voorvallen is het bewezen dat de CDC onbekwaam, onontvankelijk en achterhaald is, en eigenlijk een ontzettende bedreiging voor de volksgezondheid tijdens pandemieën waarbij de nauwkeurigheid en de tijdigheid van reactie van cruciaal belang zijn, gebleken is.”

Dan lezen we dat vooraanstaande universiteiten en verzorgingsstelsels middelen over het diagnosticeren van het virus beschikken die veel meer superieur zijn dan die waarover de CDC de beschikking heeft. En:

“Decentralisatie van de verantwoordelijkheden op het gebied van de volksgezondheid wordt dan ook ten zeerste aanbevolen. Om redenen gerelateerd met de nationale veiligheid zou de CDC haar tests niet langer moeten promoten, noch zou het nog langer moeten dienen als een gecentraliseerd ‘validatie’-center voor het testen van infectieziekten. Degenen die betrokken zijn bij het besluit de gevalideerde test van Duitsland te weigeren, zouden op moeten stappen. Degenen die het publiek, secretaris Azar en hierbij de President van de Verenigde Staten verkeerd hebben ingelicht, zouden” (eveneens) op moeten stappen.” ipaknowledge.org/ipak-statement-on-cdc-diagnostics.php

De CDC, William Thompson & Brian Hooker. 

Nu zijn wij ook nu nog altijd van mening dat het wat COVID-19-virus aangaat, het hier in werkelijkheid om een gewone seizoensgebonden griep gaat die echter buitenproportioneel opgeblazen is tot een wereld-bedreigende pandemie van ongekende omvang. Of al die testen (hetzij die niet langer door het CDC dan wel gedecentraliseerd zullen worden uitgevoerd), dan ook noodzakelijk zijn, is een tweede! Maar zo gaat het CDC in Amerika ook te werk: met onbetrouwbare testkits en valse gegevens over het COVID-19! Maar dit was echter hetzelfde CDC waarvan bekend werd dat die eerder de vele negatieve en (in bepaalde gevallen dodelijke) bijwerkingen van vaccins achtergehouden had. De Amerikaanse bioloog, Brian Hooker, kreeg ooit eens op een avond een telefoontje van William Thompson die destijds werkzaam was bij de CDC. Hooker zelf heeft een zoon die aan autisme lijdt. Thompson nu, bekende met huilerige stem tegenover Hooker ontzettend veel spijt te hebben daar hij, samen met de CDC de vreselijke gevolgen van wat die vaccins bij Hooker’s zoon en talloze anderen hadden aangericht. Namelijk dat die de oorzaak van het autisme bij al deze slachtoffers waren! Het is dan ook geen wonder dat de CDC eerder een grote bedreiging voor de Amerikaanse bevolking is dan dat die er het welzijn van bevordert! 

Het RIVM & de Rijksoverheid: geen Wetenschappelijke Onderbouwing & Ontbrekende Bronnen. 

Dit is dus in Amerika. Maar hoe zit het hier met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksoverheid? Hier zit het iets ánders in elkaar. Op 27 maart j.l. publiceerde Raphael Klijn er een artikel over. Dit begon met deze woorden:

“Het zijn onzekere en angstige tijden. De overheid neemt maatregelen die hun weerga niet kennen en een enorme impact op het dagelijkse leven hebben.” 

Ook Raphael Klijn is nog altijd van mening dat we hier met het COVID-19 als een wereldbedreiging van doen hebben, maar wat de zware maatregelen en de schaarse informatie over dit virus door zowel het RIVM als de Rijksoverheid betreft, stelt hij wel de kritische vragen. Hij schrijft er onder meer dit over:

“Bij het afkondigen van stevige maatregelen, helemaal als die de persoonlijke vrijheid inperken, is transparantie, het kunnen overleggen van een onderbouwd afwegingskader, en heldere communicatie van esseentieel belang. Waar normaal gesproken beleidsvoorstellen een levendige discussie oproepen in parlement, maatschappij en media, is daar nu weinig van te zien. Dat is begrijpelijk gezien de onbekendheid met dit virus en de complexe situatie. Toch is een kritische beschouwing op zijn plaats. 

Bijvoorbeeld, de Rijksoverheid en het RIVM bepalen het beleid op basis van drie verschillende scenario’s. Deze worden summier toegelicht op de website van het RIVM. Een wetenschappelijke onderbouwing daarvan is niet zichtbaar. Elke bronvermelding ontbreekt. Daarnaast wordt er geadviseerd om binnen te blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hier geen verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek, geen informatie over de verspreidingssnelheid van het virus of inschatting van de effectiviteit van de adviezen. Hoe dan? Op basis van welke onderzoeken wordt er beleid geformuleerd? Welke modellen die verspreiding voorspellen worden gebruikt? Welke gegevens worden er ingevoerd? 

Ik ben geen viroloog, epidemoloog of statisticus, maar ik ben wel bezorgd. Over de verspreiding van het virus én over de maatregelen van de overheid. En bij gebrek aan een kenniscentrum waar ik actuele informatie en de laatste inzichten kan raadplegen, ben ik zelf maar op onderzoek gegaan. 

Symptomen en sterftecijfer. 

Over het algemeen geeft het coronavirus milde klachte lijkend op verkoudheid of griep. en Frans onderzoek heeft berekend dat het nieuwe coronavirus niet significant gevaarliker is dan de al circulerende coronavirussen waarmee mensen regelmatig in aanraking komen. De Ijslandse overheid heeft recentelijk een representatieve steekproef gehouden onder haar bevolking. Daaruit lijkt op te maken dat 50% van de mensen met corona in het geheel geen klachten ondervond. Vrijwel de gehele andere helft had voornamelijk milde klachten. Deze resultaten lijken verenigbaar met een onderzoek dat in Italië is uitgevoerd in een dorp van 3000 inwoners. De helft van de mensen met het cornoavirus heeft geen ziekte verschijnselen. 

Een hevig ziekbed is voorbehouden aan oudere mensen en personen met onderliggende klachten, zoals hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Een onderzoek uit Italië laat zien dat 99% van de sterfgevallen waarbij een coronabesmetting aanwezig was, de overledene één of meerdere onderliggende medische aandoeningen had. Deze doelgroep kan zwaar ziek worden, een acute luchtweginfectie ontwikkelen, beademing nodig hebben of in het ergste geval overlijden. 

De kans op een hevig ziekbed en overlijden is dus klein maar wel aanwezig. De voorlopige resultaten uit de Ijslandse studie laten 409 positieve gevallen zijn. Daarvan is één persoon overleden en één op de Intensive Care opgenomen. Uit cijfers die de Zuid-Koreaanse overheid publiceert kan een sterftecijfer van ongeveer 1.3& berekend worden. Een studie uit China schat het sterftecijfer op 1.4%. Een andere wetenschappelijke publicatie schat het sterftepercentage in Wuhan tussen de 0.04% en 0.12%. Vergelijkbaar dus met het sterftecijfer van seizoensgebonden griep, dat ligt rond de 0.1%. Maar veel lager dan ernstige besmettelijke ziekten als Sars (9.6%) en Ebola (50%).” globalinfo.nl/Achtergrond/een-kritische-kijk-op-het-coronabeleid-transparantie-in-tijden-van-crisis (vetdruk toegevoegd)

En hier hebben we het: Raphael Klijn, een bezorgde Nederlandse burger die vanwege het totale gebrek aan gegevens bij het RIVM en de Rijksoverheid zelf maar op onderzoek uitgegaan was om elders meer gegevens over het corona-virus te verkrijgen. En wat de resultaten hiervan zijn, is nu nét datgene wat ook wij hier al enige tijd verkondigen: Die hele heisa en herrie rondom dit corona-virus als een levensbedreigende pandemie, blijkt achteraf niet meer te zijn dan een hoop lawaai rond een seizoensgebonden griep zoals we die nu al jaren hebben! 

De Seizoensgebonden Griepepidemie in de Winter van 20172018. 

Zeer recent hadden we nog iemand aan de lijn aan wie we vertelden dat het in de verschillende ziekenhuizen van ons land eigenlijk toch niet zo ’n vaart liep met dat corona-virus. Waarop de persoon antwoordde dat er bij hem in de buurt er het alarm van de rijdende ambulances vaker te horen was dan normaal. Dus hadden we er even naast gezeten. Maar achteraf hoeft ook de huidige drukte niet slechts betrekking te hebben op het corona-virus; Raphael Klijn schrijft namelijk ook nog het volgende:

“Vooralsnog lijkt de situatie in Nederland onder controle. Ter relativering, in de winter van 2017/2018 was er een hevige griepepidemie in Nederland. Ambulances stonden in de rij voor het ziekenhuis en het zorgsysteem stortte nog net niet in. 15 weken lang stierven er gemiddeld 90 mensen per dag aan de griep. Van “social distancing” en “flatten the curve” was geen sprake.” (vetdruk toegevoegd)

Dus ook enige tijd vóórdat die draconische en krankzinnige maatregelen zoals het afstand houden van elkaar en blijf nu maar lekker en warmpjes binnen- en het thuisbeleid afgekondigd zouden worden, was er diezélfde seizoensgebonden griep zoals we die nu ook weer hebben. Het was dus ook toen een af- een aanrijden van ambulances met gillende sirenes zoals dit nu het geval is in de buurt van de persoon met wie we het telefonisch gesprek hadden! Toch zien we beelden van heen en weer snellend ziekenhuispersoneel wat er en der in ziekenhuizen er de vele corona-patiënten verzorgen. Nu zeggen we ook weer niet dat dit níet zou moeten gebeuren; dit verzorgend personeel verricht er immers zeer goed werk mee! Maar gaat het hier nu om een corona-crisis of is het eerder een seizoensgebonden griep zoals we die nu reeds lang hebben? Gezien het bovenstaande vermoeden we ten stelligste dat het laatste het geval is. 

Het RIVM: Firma Misleiding & Bedrog. 

De vraag die hier nu bij ons op zou moeten komen wat het RIVM betreft, is deze: Waaróm is deze instelling zo uiterst zuinig met het delen van gegevens over het corona-virus en daarmee gerelateerde zaken? Dit kunnen we niet met zekerheid vaststellen; zelf heeft het RIVM er niets over te zeggen. Maar aan de andere kant zouden we er wel een sterk vermoeden van kunnen krijgen over de mogelijke reden van het ontbreken aan heldere gegevens en bronnen. Het is nu weer heel lang geleden dat de krant, Trouw, op 20 januari 1999 een artikel publiceerde waarin gemeld werd dat er een medewerker van het RIVM, Hans de Kwaadsteniet, het een en ander over deze instelling naar buiten bracht. Dit had destijds te maken met “verspreiding van schadelijke stoffen in het milieu.” De Kwaadsteniet (die eigenlijk een klokkenluider (“whistleblower” in het Engels), was, vertelde tegenover de krant dat het RIVM “een bedachte wereld, los van de realiteit” was; hij beschuldigde de instelling destijds van “leugen en bedrog.” Al een paar jaar eerder voordat De Kwaadsteniet met zijn kritiek naar buiten zou komen, had hij binnen de insteling getracht, een luisterend oor voor zijn kritiek te krijgen. Dit bleek tevergeefs te zijn geweest. trouw.nl/nieuws/milieu-instituut-liegt-en-bedriegt~bfb64b86/

Bioloog Hans Bezemer & het Liegende RIVM & Waarheidsverdraaiende Media. 

Nadat Hans deKwaadsteniet zijn kritiek via Trouw naar buiten had gebracht, zouden we misschien toch kunnen denken dat het RIVM haar (medische) handel en wandel na al die jaren toch wel gebeterd zou hebben. Doch wat ziet het waakzaam argusoog der oplettenden en wetenden, dit blijkt geenszins het geval te zijn. Recent kwam ook de bioloog, Hans Bezemer met zijn kritiek op het RIVM naar buiten; en dit had weer te maken met COVID-19. En dat niet alleen; ook over de media had hij het nodige te zeggen. dagelijksestandaard.nl/2020/03/hoe-u-werd-voorgelogen-door-het-rivm-en-de-media/ Ook bij de Dagelijkse Standaard meent men dat we “midden in een pandemie van ongekende proporties” zitten (hoewel wij wat dat betreft, nu wel béter weten! 

Eduard Bomhoff & de Leugens van het RIVM Omtrent Maskers tegen Besmetting. 

Het waren echter niet alleen Hans de Kwaadsteniet en Hans Bezemer die zich zeer negatief over het RIVM uitgelaten hadden; ook Eduard Bomhoff liet zich veertien dagen geleden nog scherp uit tegen de leugens van dit instituut waarbij het hier over beschermende maskers tegen besmetting door het corona-virus ging: tpo.nl/2020/04/05/eduard-bomhoff-het-is-crimineel-dat-het-rivm-nog-steeds-leugens-verspreidt-over-het-nut-van-maskers/

De Nederlandse Propaganda Omroep (NPO), WNL “Goedemorgen Nederland” over in Brand Gestoken Zendmasten. 

Intussen heeft het nieuws dat het 5G-netwerk verantwoordelijk zou zijn voor COVID-19 zich als een razend vuur over het interntet verspreid (veel sneller dan het corona-virus zich zou verspreiden dus). Dit heeft enkele mensen hier ertoe aangezet, hier en daar verschillende zendmasten in brand te steken. Het programma Goedemorgen Nederland van de omroep WNL  besteedde hier aandacht aan. youtube.com/watch?v=L47Vgo-V5hA (“Overal in het land worden zendmasten in brand gezet: ‘Complotidioterie’ “) Nu zou het natuurlijk wijs zijn geweest van de brandstichters om dit juist niet te doen. Daar speel je alleen maar de complot-ontkennende complotdenkers die er bij dit programma te gast waren, in de kaart. En je richt er de nodeloze schade mee aan. Maar het is echter interessant wat de gasten er over te vertellen hadden. Over de mogelijkheid dat 5G er wérkelijk iets van doen zou kunnen hebben (en wij neigen daar zeer sterk naar dat dit misschien zo zou kunnen zijn), hadden die geen van allen ook maar iets nuttigs te zeggen. Net als het met het RIVM het geval is met haar gebrek aan gegevens over de maatregelen en het beleid het geval is, kwamen ook de “mediadeskundige” Mark Koster, Madeleine van Toornburg (Tweede Kamerlid CDA) zonder ook maar de minste informatie over een mogelijk verband tussen 5G en het corona-virus op de proppen. Het enige wat zij te zeggen hadden was dat zij die in dit verband geloven, “complotdenkers” waren. Wat een domme sullen, die twee! En die presentatrice heeft evenveel te vertellen als die twee: in het geheel niets. Wat had Van Toornburg er nu te vertellen? Op de vraag van de presentatrice of al die “nepberichten” over het verband tussen 5G en het corrona-virus op Facebook en Twitter niet verwijderd konden worden, zei het Tweede Kamerlid er dit over:

“Eh, ja, het is natuurlijk lastig om censuur te hebben op internet; ik denk dat het belangrijk is ze op een goede manier voor te lichten; eh, ik zat een beetje te denken om terug naar corona te halen, de conflicten die af en toe ontstaan binnen de wetenschap en dan gaan mensen ook al die wetenschappers maar bekritiseren; en je zag het ook bij ons RIVM wat natuurlijk een fantástische organisatie is dat we die hebben, mogen we dankbaar voor zijn. Als Van Dissel spreekt, luistert iedereen; hij is écht aan het kijken, wat zijn de beste maatregelen, maar je ziet ook dat de wetenschap zichzelf iedere keer weer een beetje bijstuurt” (waarna Koster er doorheen begint te kletsen, maar waarbij Van Toornburg haar zin toch weet af te maken), “Dát is wetenschap. Dan krijg je die gekkies allemaal, “Zie je wel, die weten het ook niet.” En dat voedt natuurlijk dat complotdenken; dus we moeten gewoon veel, eh, góed uitleggen wat we doen, en deze complotidioterie moet stoppen!” 

Het RIVM “een fantástische organisatie” waar we “dankbaar” voor moeten zijn dat we die hebben. Nou, Hans de Kwaadsteniet in zijn tijd en zowel Hans Bezemer als Eduard Bomhoff recent nog, hadden er ieder zo hun éigen mening over die “fantástische organisatie.” En mevrouw, had je ook nog iets te vertellen over de banden van het RIVM met Papa Big Pharma? Niet dus.

Complotdenken Harder Nodig. 

En daar zaten zij dan, Mark Koster, Madeleine van Toornburg en de presentatrice; drie doorwassen sufferds die niets over het verband tussen 5G en het corona-virus te zeggen hadden. Wat zij natuurlijk weer wél deden, was om degenen die in dit verband geloven, die op een kleinerende wijze weg te zetten als “complotdenkers.” Maar neem dan Karel van Wolferen van “Cafe Weltschmerz; in de uitzending van deze omroep, “# Karel van Wolferen | De 2020 Wereldpaniek en haar Grote Spelers”, maakt Van Wolferen duidelijk dat het corona-virus door “grote machten” om heel andere redenen wordt aangegrepen om er een agenda mee door te voeren; hij spreekt er over de vreselijke gevolgen door het blijf thuis-beleid, Donald Trump die een geneesmiddel beschikbaar wilde stellen wat werkt tegen het COVID-19, wat echter bij Dr. Tony Fauci niet in goede aarde viel, over de globale vaccinatie door Bill Gates , de komende surveillancemaatschappij en meer. youtube.com.watch?v=0kk6yhGhY44 Over het “complotdenken” zegt hij er dit:

“Het wordt dan ook tijd om te gaan denken dat er meer gaande is dan dat virus. We hebben met grotere machten te maken die het virus hebben aangegrepen voor andere doelstellingen dan genezing. Complotdenken is nog harder nodig dan het al was.” 

En uit wat de vele reacties in de commentaarsectie van de video van WNL betreft, zijn er al velen aan het “complotdenken” geslagen. En wat de likes aangaat, die mogen er ook zijn: 200 thumbs up, 792 thumbs down (tot nu toe). Ja, mensen worden eindelijk wakker; van die tweehonderd die er de thumbs up hebben gegeven, hopen we dat die nog wakker zullen worden! Doe dus gewoon je eigen onderzoek waarbij de alternatieve media je zéker zal helpen.

Ton Nuiten – Woensdag 15 April.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star