Jaap Spaans over de Komende Digitale Identificatiemaatschappij. De Verbanden Hiermee met de Huidige Coronacrisis & “Operation Lockstep.”

Hieronder leest u eerst een uitgebreid artikel van de onderzoeker en auteur Jaap Spaans uit 2002. Het gaat hier dan over de door hem verwachtte digitale identificatiemaatschappij die er eens zou komen. We zullen er hierbij de verbanden met de huidige coronacrisis bij leggen. Dit alles zou moeten leiden tot de verwezenlijking van wat “Operation Lockstep” wordt genoemd, een document waarin een samenleving beschreven wordt, waarin de wereldbevolking er middels een pandemie onder een globale dictatuur zou leven en waar de burgerrechten er flink ingeperkt zullen zijn.

IN ONZE MODERNE SAMENLEVING IS “IDENTIFICATIE” EEN SLEUTELBEGRIP WAARMEE ELKE BURGER TE MAKEN HEEFT. HET BELANG VAN BETROUWBARE IDENTIFICATIE ZAL DE KOMENDE JAREN STERK TOENEMEN.”

“Identificatie betekent iemands identiteit vaststellen, maar ook bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft. Nog maar enige decennia geleden was de samenleving minder ingewikkeld dan nu. Je was als mens meestal fysiek aanwezig bij handelingen die werden verricht en nam persoonlijk geld op aan de balie van de bank. Stations van de spoorwegen waren nog niet voorzien van geavanceerde automaten waaruit treinkaartjes konden worden getrokken. In de huidige informatiemaatschappij vinden steeds meer handelingen op afstand plaats, via computers, telefoons en netwerken. Het gevolg is dat we ons bijna dagelijks identificeren aan de hand van onder andere, bankpasjes, wachtwoorden en identiteitskaarten. De huidige systemen zijn echter niet geheel betrouwbaar en naarmate de samenleving ingewikkelder wordt, nemen de bezwaren toe. Ik zal een aantal voorbeelden geven.

“Onbetrouwbare” Systemen.

Bankpasjes en pincodes zijn overdraagbaar. Dat betekent onder andere dat de houder van een bankpas een andere persoon kan verzoeken, namens hem financiële handelingen te verrichten. Er kan echter ook sprake zijn van fraude ten gevolge van verlies, diefstal of dwang. Een ander belangrijk aspect is dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot informatie, waardoor personen en organisaties ernstig kunnen worden benadeeld. denk aan de medische dossiers met gevoelige informatie. Ook de veiligheid is in het geding. Onderzoek na 11 september 2001 heeft uitgewezen, dat de terreuraanslagen konden worden uitgevoerd doordat de terroristen gebruik maakten van valse identiteitspapieren.* Stel nu eens voor dat al die verschillende nummers, wachtwoorden en pincodes kunnen worden vervangen door een betrouwbaar identificatiesysteem. Het zou de doelmatigheid en veiligheid sterk bevorderen en fraude en andere vormen van criminaliteit voorkomen. Welnu, biometrische identificatiesystemen zijn persoonsgebonden en bieden al deze voordelen. Deskundigen verwachten dan ook dat we aan het begin staan van een biometrische revolutie.

Elk Lichaam Is Uniek.

Biometrie is het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens. Biometrische identificatie houdt in, dat met behulp van een computer iemands identiteit wordt vastgesteld aan de hand van een uniek lichaamskenmerk. Belangrijk uitgangspunt is het gegeven dat elk menselijk lichaam uniek is. Iets wat overigens al eeuwenlang bekend is. In oude beschavingen werden overeenkomsten al bezegeld door het plaatsen van een voetafdruk of handafdruk in een kleitablet. In de dagelijks omgang onderscheiden we mensen aan de hand van kenmerken zoals lengte, stemgeluid, de vorm van het gelaat of de kleur van het haar of de ogen. Bij het opsporen van misdadigers wordt al bijna honderd jaar gebruik gemaakt van de wetenschap dat vingerpatronen uniek zijn. Vingerafdrukken die waren achtergelaten op de plaats van een misdrijf, stelden de politie en justitie vaak in staat een dader te identificeren, op te sporen en te berechten. Vingersporen zijn zo uniek dat rechters ze als bewijs accepteren bij strafprocessen. Door de vlucht van de wetenschap en de invoering van de computer is deze techniek verfijnd en uitgebreid. Belangrijke unieke lichaamskenmerken die op dit moment voor identificatie worden gebruikt zijn onder andere vingerpatronen, samenstelling van netvlies en iris, vorm van het gelaat, geometrie van de hand, samenstelling van de stem, DNA en lichaamsgeur. Identificatie kan echter ook plaatsvinden aan de hand van gedragsmatige gegevens die uniek zijn zoals handschriftmotoriek, typaanslagen en emoties. Identificatiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het oog (iris), vingerpatronen of de samenstelling van het gelaat, zijn tot nu toe het meest betrouwbaar en effectief gebleken.

Hoe Het Werkt

Bij een belangrijke techniek als gelaatsherkenning wordt gebruik gemaakt van kenmerken in het gelaat. Gemeten wordt bijvoorbeeld de afstand tussen de ogen, de neus en de mond, de hoogte van de haarlijn en de omtrek van het gelaat. De betrouwbaarheid van het systeem kan echter worden beïnvloed door factoren als groei, verminking of kaalheid. Overigens gaat het bij de beoordeling van biometrische identificatiesystemen niet alleen om de betrouwbaarheid. Criteria als snelheid, gebruiksgemak, maatschappelijke acceptatie en kosten spelen ook een rol. De keuze voor een bepaald identificatiesysteem hangt tevens af van het doel waarvoor men het wil inzetten. Gelaatsherkenning heeft toepassingsmogelijkheden die andere systemen niet hebben, zoals de mogelijkheid om personen uit een massa te selecteren. Uiterst effectief voor het opsporen van verdachten of het traceren van lastige voetbalsupporters. Vormen van stemherkenning passen weer uitstekend in de telefonische infrastructuur. Bij de beoordeling van de verschillende criteria en factoren, moet rekening worden gehouden met het feit dat de technologie zich in hoog tempo ontwikkelt en aan betrouwbaarheid wint. De terreuraanslagen in New York vormden een omslagpunt, want anno 2002 heeft veiligheid weer topprioriteit en bij bedrijven en overheden zijn de budgetten voor veiligheid fors verhoogd.*

Vastlegging.

Hoewel de techniek ingewikkeld is, zijn de uitgangspunten van het systeem betrekkelijk eenvoudig.

Stap 1: Vastlegging van het unieke lichaamskenmerk, Degene die in het bezit wil komen van een identiteitsbewijs meldt zich bij een loket van de gemeente of van een bedrijf. Daar wordt het unieke lichaamskenmerk, bijvoorbeeld de iris, het gelaat of een vingerpatroon, door een computer op een groot aantal punten gemeten en vastgelegd. Het aantal meetpunten varieert per systeem, maar kan in de honderden lopen. Deze vastleggingsprocedure die van groot belang is voor de betrouwbaarheid, wordt ook wel aangeduid met de Engelstalige term “enrolment.” Het gegeven wordt vastgelegd op een soort streepjescode (template) op een chipcard of in een computerbestand. De biometrische afdruk wordt niet zelf opgeslagen, maar alleen de specifieke meetpunten.

Stap 2: De persoon die geïdentificeerd moet worden, meldt zich bij een toegangscontrole, bijvoorbeeld van een luchthaven. De iris, het gelaat of het vingerpatroon wordt met behulp van een sensor gemeten en vergeleken met de gegevens die zijn vastgelegd op de chipcard of in het computerbestand.

Stap 3: Als het aantal punten van overeenkomst boven een bepaalde drempel ligt, is de identificatie geslaagd en kan de toegang worden verleend of de gewenste handeling worden uitgevoerd. Om de gewenste afwegingen te kunnen maken voor een ethische of bijbelse visie op de toepassing van biometrie is het van belang een onderscheid aan te brengen. Biometrische verificatie betekent dat er alleen maar sprake is van vergelijking van gegevens. Is degene die aan boord van een vliegtuig wil gaan of een andere handeling wil verrichten ook daadwerkelijk de persoon die hij of zij claimt te zijn. Biometrische identificatie gaat veel verder. Dan wordt biometrie gekoppeld aan persoonsgegevens en kan er vervolgens koppeling aan andere informatie plaatsvinden. Als er een universeel systeem komt, wordt de mens volledig meetbaar en volgbaar. Dit onderscheid is belangrijk. Ik verwacht dat ethische en beschouwelijke bezwaren zich vooral op de identificatie zullen richten. In de praktijk valt dit onderscheid sosm moeilijk te maken omdat meestal gebruik wordt gemaakt van de verzamelterm: Biometrische identificatie.

Wat We Kunnen Verwachten.

De ontwikkelingen voltrekken zich op dit moment in een uitzonderlijk hoog tempo. In 1995 stonden de publicaties over biometrie nog bol van scepsis, twijfel en argwaan. Vanaf 1998 werd de berichtgeving over dit onderwerp serieuzer en realistischer. Experimenten en proefprojecten werden aangekondigd. In de gemeente Delft werd geëxperimenteerd met een identiteitskaart met persoonsgebonden kenmerken. Op Schiphol functioneert momenteel een systeem van toegangscontrole met irisidentificatie voor bepaalde groepen reizigers. In de gemeente Haarlem werd eind 2001 een proefproject afgerond in het kader van buurtbeveiliging. Het gaat in deze gevallen overigens om verificatie en niet om identificatie. In het bedrijfsleven zijn op veel plaatsen biometrische systemen operationeel zoals in uitgaanscentra en een groot container-overslagbedrijf in de Rotterdamse Haven. De komende jaren zal het systeem grootschalig worden geïntroduceerd in de zorgsector, bij de gemeentelijke diensten, in supermarkten ten behoeve van de rechtshandhaving en in het kader van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld informatiebeveiliging.

Totale Afhankelijkheid.

Biometrische toepassingen zullen diep ingrijpen in onze levens en het is niet uitgesloten dat zij in bepaalde gevallen zullen worden opgelegd. Roel Pieper, een oud-topman van Philips, verklaarde enige tijd terug in en dagbladinterview:

“Reken erop dat die ontwikkeling toch wel op je afkomt. We staan aan de vooravond van een revolutie in het personenvervoer. Let op: Straks gaan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen aparte identiteitsbewijzen uitgeven voor in het vliegtuig, geldig voor één vlucht. Om dat tijdelijke paspoort te krijgen moet je een vingerafdruk laten afnemen. Doe je dat niet, dan mag je niet mee.”

Bijna een jaar daarvóór, tijdens een toespraak voor studenten in oktober 2000, had Pieper al een pleidooi gehouden voor de invoering van een digitaal paspoort. Daarbij had hij zijn publiek het volgende voorgehouden:

“Niet de consument moet tegemoet komen aan de vraag van de aanbieder, maar andersom. Wie het digitale paspoort niet accepteert, staat buitenspel.” **

Pieper kan worden beschouwd als een deskundige en alle signalen wijzen uit dat hij weleens gelijk zou kunnen krijgen. In een geleidelijk proces zullen we van de technologie afhankelijk worden zoals we de afgelopen decennia afhankelijk zijn geworden van banken en financiële instellingen. Op dit moment kan niemand functioneren zonder bankrekening. Wie niet over een bankrekening beschikt, kan geen AOW of kinderbijslag innen. Belastingaanslagen afwikkelen of de energierekening voldoen. De aanwezigheid van een breed maatschappelijk draagvlak zal de invoering van biometrische toepassingen versnellen. Overheid en het bedrijfsleven stellen alles in het werk om een maatschappelijk draagvlak voor de grootschalige introductie van biometrische toepassingen te creëren. Het is van groot belang dat we als christenen in deze fase van het proces alert en waakzaam zijn. In onze democratische rechtsstaat zal er in de komende jaren nog volop gelegenheid zijn, invloed uit te oefenen op het beleid. Kansen en mogelijkheden die we moeten benutten.

Onderschatte Gevaren.

De deelname aan het Publiek Debat Biometrie heeft bij mij het besef versterkt dat biometrische toepassingen niet vrijblijvend zijn, maar diep in ons leven zullen ingrijpen. Christenen kunnen er niet omheen zich op de gevolgen te bezinnen en een visie te ontwikkelen. Er was tijdens het debat volop ruimte kanttekeningen te plaatsen en de nadelen te belichten. Bij de grootschalige invoering van biometrische identificatie kunnen belangrijke grondrechten in het geding zijn. Waar ik teleurgesteld over ben, is de lauwheid en het gebrek aan interesse voor het onderwerp binnen kerken en geloofsgemeenschappen. De gevaren worden onderschat. Dat we in het informatie- en communicatietijdperk leven, is een keihard gegeven. In toenemende mate zal de kwaliteit van ons leven worden bepaald door computers en daarvan afgeleide systemen. Zij maken de mens afhankelijk, kwetsbaar en vatbaar voor manipulatie. Inmiddels gaat het proces in hoog tempo door. Op initiatief van de Rijksoverheid werd onlangs het Nederlands Biometrie Forum opgericht dat als belangrijke taken heeft, de introductie van biometrie te stimuleren, een maatschappelijk draagvlak te creëren en te streven naar standaardisatie.

Waakzaamheid Geboden.

Niemand kan ontkennen dat biometrische identificatie vele voordelen biedt. Biometrische toepassingen bevorderen de veiligheid, kunnen fraude en persoonsverwisselingen voorkomen en een bijdrage leveren aan de efficiency. Tegenover de voordelen staan enige zwaarwegende nadelen die tot waakzaamheid zouden moeten manen. De juridische gevolgen zijn nog niet geheel te overzien, maar duidelijk is wel dat er belangrijke grondrechten in het geding zijn met betrekking tot de persoonlijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. Als biometrische identificatie oneigenlijk wordt gebruikt, kunnen binnen een machtstructuur mensen worden gemanipuleerd, geselecteerd en uitgesloten worden van het sociale en economische verkeer. De geschiedenis leert ons dat het risico van manipulatie met mensen en excessen op het gebied van informatiebeheer groot is. De nieuwe identificatietechnieken maken de vervulling van een profetisch Bijbelgedeelte als Openbaring 13: 11-18 technisch realiseerbaar en dat is voor het eerst in de geschiedenis. Ik plaats de huidige ontwikkelingen dan ook met nadruk in de context van andere tekenen des tijds waarvan we thans getuige zijn. Onze democratische rechtsstaat is geen dictatuur en dus niet het beest waarover het gaat in het Bijbelboek Openbaring. De ontwikkelingen in de wereld gaan echter snel en onverwachte gebeurtenissen kunnen in korte tijd tot veranderingen en grote verschuivingen leiden. Denk aan het proces van globalisering, de opkomst van Europa, de groeiende rol van de Verenigde Naties of de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Oproep Tot Bezinning.

Op dit moment zijn er in onze democratie voldoende middelen beschikbaar om invloe uit te oefenen op het overheidsbeleid. We hebben alle vrijheid om onze bezwaren kenbaar te maken aan beleidsmakers, bestuurders en leden van de Tweede Kamer. Ik doe een oproep tot bezinning op dit onderwerp aan kerken en geloofsgemeenschappen. Andere auteurs in deze Oogst gaan in op andere aspecten van deze ontwikkelingen. In mijn nieuwe boek behandel ik het onderwerp uitputtend en ga tevens in op onderwerpen die er direct mee te maken hebben, zoals de snelle ontwikkeling op het gebed van onderhuidse chipimplantatie (cybernetica) en de cruciale vraag of we als christenen aan een dergelijk identificatiesysteem mogen meewerken.” Bron: Artikel van wetenschapper Jaap Spaans in het maandelijkse christelijke tijdschrift De Oogst van de Vereniging tot Heil des Volks, maart 2002, bladzijden 6-9 (cursief en vetdruk toegevoegd)

(* Dhr. Spaans was er toen nog van overtuigd dat de terroristen 19 extreem-islamitische kapers zouden zijn geweest. Later werd duidelijk dat de realiteit wel eens anders kon zijn: deanderekrant.nl/file/DAK:/PDF/DeAndereKrant-003.pdf)

Gevolgen van het Omslagpunt 9/11: Invoering Identificatietechnologie.

Het “omslagpunt” waar Spaans destijds over sprak, heeft ervoor gezorgd dat er vervolgens pogingen waren, om er identificatietechnologie mee in te voeren, zoals uit de volgende berichten blijkt; hier het eerste bericht:

“Anti-terreur technologie in opkomst.

NEW YORK, woensdag. Met man en macht wordt in de Verenigde Staten gezocht naar een antwoord op het wereldwijde terrorisme. Politieke, diplomatieke en militaire middelen worden nog eens dpprgelicht, maar ook volop in de belangstelling staan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Eerder dit jaar was er enige ophef in de VS, toen de politie in Tampa, Florida, een high-tech systeem introduceerde om gezichten te scannen in de menigte bij de Super Bowl. Gezichten worden uit de foto’s van de menigte geïsoleerd. Van een gezicht worden de belangrijkste karakteristieken verzameld en vergeleken met de ‘gezichtsafdrukken’ van verdachten in een database.

Er is inmiddels röntgenapparatuur op de markt die door kleding heen kan kijken, zodat bijvoorbeeld wapens kunnen worden opgespoord. Die zou de traditionele metaal-detectie-poortjes kunnen vervangen. Enige tijd geleden deelde het Amerikaanse Nationale Instituut voor Standaarden en Technologie mee dat in zijn laboratoria gewerkt wordt aan een soortgelijk systeem dat op een grotere afstand heimelijk door kleding kan kijken en dus kan fouilleren.”

Dan het tweede bericht:

“Scan speurt de hooligan bij poort al op.

“De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft belangstelling voor een nieuwe Amerikaanse vinding die, temidden van duizenden supporters, hooligans er aan de poort feilloos tussenuit pikt.

“Het geavanceerde systeem FaceTRace genaamd, zal uit angst voor mogelijke aanslagen tijdens de komende Olympische Winterspelen in Salt Lake City als toegangscontrole bij de stadions worden ingezet.

De werking van het apparaat is simpel. Criminelen, zakkenrollers en van terrorisme verdachte personen worden vooraf in de computer geprogrammeerd, waarna zij met behulp van gezichtsherkenningssysteem bij de toegangspoort kunnen worden aangehouden. Het apparaat heeft voor de identificatie van duizenden toeschouwers slechts enkele seconden nodig. Vanuit de hele wereld is inmiddels belangstelling getoond voor het FaceTRace-systeem. Ook de KNVB zegt geïnteresseerd te zijn in de camera’s waarmee relschoppers en supporters met een stadionverbod op eenvoudige wijze kunnen worden geweerd. Het systeem werkt met in totaal 128 gezichtskenmerken, variërend van de dikte van de lippen tot en met de afstand tussen beide ogen. Zelfs wanneer een verdachte zich probeert te vermommen met behulp van een zonnebril of een baard, wordt hij er door de scan genadeloos tussenuit gehaald. Het FaceTRace-systeem is al eerder met succes beproefd tijdens Amerika’s grootste sportevenement, de Superbowl. Hierdoor konden 19 personen die werden gezocht in de kraag worden gevat. Voor de Olympische Winterspelen wordt inmiddels hard gewerkt aan een speciale database met daarin onder meer de ruim tweehonderd potentiële terroristen. De Winterspelen zijn volgens producent Graphco Technologies voor veel landen een ultieme test alvorens zij overgaan tot aanschaf.” Bron: De Telegraaf van zaterdag 24 november 2001)

Plannen voor Biometrische Identificatie al vóór 9/11 gereed.

Na later zou blijken, lagen de plannen voor invoering van een biometrisch identificatiesysteem al enige tijd vóór de aanslagen van 9/11 klaar. Dit valt af te leiden uit het volgende korte bericht van dezelfde krant:

“Alle vrachtwagenchauffeurs die in de Rotterdamse Haven een container komen halen of brengen, moeten zich voortaan legitimeren met hun linkerhand. De driedimensionale gegevens van hun hand zijn opgeslagen in de chip van een soort creditcard. Pas als een scanner heeft vastgesteld dat de linkerhand van de chauffeur en het pasje bij elkaar horen, gaat de slagboom van het overslagbedrijf voor de vrachtwagenchauffeur omhoog. Het pasje (‘cargo card’ genaamd) moet de aan- en afvoer van containers per vrachtauto versnellen.” (Telegraaf, 6 januari 2000, voorpagina)

Computer Kan Gedachten Lezen.

Een andere vorm van biometrische toepassingen is, dat er de gedachten van mensen door een computer gelezen kan worden:

“DEN HAAG – Wetenschappers in dienst van de Europese Gemeenschap hebben een computer ontworpen die gedachten kan lezen en die wordt bestuurd door de hersenen. De machine is met succes getest door een ernstig gehandicapte Brit, die door te denken een boodschap op het beeldscherm kon tikken.

Het gaat om de zogeheten Adaptive Brain Interface (ABI). Dit is een van sensoren voorziene helm, die gedachten kan lezen en vertalen in letters om ze vervolgens op een beeldscherm te tikken. Bij een test lukte het de ernstig verlamde Cathal O’Philbin uit Londen na drie uur oefenen een boodschap op het scherm te tikken door alleen zijn gedachten te gebruiken. De woorden die hij op het scherm kreeg, waren ‘Arsenal Football Club’. ABI interpreteert elektromagnetische signalen die door de hersenen worden verzonden. De software van de computer leert de gedachtengolven te herkennen en een cursor te gebruiken die de letters van de boodschap kiest. Volgens de Spaanse computerwetenschapper José del Millan, die het project coördineert op het Gezamenlijke Onderzoekscentrum van de Europese Gemeenschap in het Italiaanse Ispra, kan een gebruiker zonder enige hulp binnen een tot twee uur de machine leren gedachten te lezen. De gebruiker moet nauwgezet denken aan drie verschillende dingen om verschillende soorten hersengolven te produceren. De software van de machine leert de hersengolven te herkennen en de gebruiker leert te denken op een manier waarop de computer reageert. De ontwikkelaars van de machine hopen nu dat de machine verlamde mensen in staat stelt een brief te tikken, computerspelletjes te spelen, of zelfs hun rolstoelen te besturen. Behalve sensiren bevat de helm ook een kabel die naar de computer van de gebruiker loopt. De computer werkt op Windows 2000 en speciaal ontworpen software. Volgens O’Phlibin kan het programma het leven van veel gehandicapte mensen thuis verlichten. “Bijvoorbeeld door misschien elektronisch de deur te openen”, aldus O’Philbin. Volgens de onderzoekers reageert de computer alleen op bewsust gegeven commando’s en niet op het onderbewustzijn.” Bron: het NRC Handelsblad, zaterdag 5 mei 2001.

Een van de Huidige Biometrische Toepassingen: Het Vaccinatiepaspoort.

Zoals al aangegeven is, is dit uitgebreide artikel van Dr Jaap Spaans afkomstig uit 2002. In die tijd was er volgens deze wetenschapper nog genoeg ruimte om na te denken over de nadelen en bezwaren over de biometrische toepassingen. En hier zal destijds ook wel zijn gedebatteerd. Het artikel dateert van ongeveer achttien jaar geleden, dus ruim vóórdat wij hier in Nederland en de rest van de wereld terecht zouden komen in wat we nu allemaal kennen als de corona-crisis. In die tijd echter, kon niemand ook maar in de verste verte bevroeden dat deze huidige crisis zou worden aangewend om er biometrische toepassingen mee door te kunnen voeren. Een daarvan is het (aanstaande) vaccinatiepaspoort. En dit houdt in dat (zoals we nu allemaal al weten), dat alleen zij die tegen corona gevaccineerd zullen zijn, deel kunnen nemen aan het economische proces; om dit te kunnen doen, zullen zij als bewijs het vaccinatiepaspoort moeten kunnen tonen. Kan men dit niet, dan zal het voor degene die hier om vraagt, duidelijk worden dat de betreffende persoon dan ook niet is gevaccineerd. Gevolg: totale uitsluiting van alle sociale en economische verkeer! Dit vaccinatiepaspoort zal voorlopig een tastbaar paspoort zijn; nu zijn er echter ontwikkelingen gaande om hier een digitaal paspoort van te maken. Zoals Alleen wisten Spaans noch wij (of verder wie dan ook) in die tijd nog niet dat er hiervoor eens een coronapandemie met de zwaarte van niet meer dan een stevige, zware griep zou worden gebruikt om er deze biometrische toepassing ook mee door te kunnen voeren; vandaag de dag echter, weten we beter!

De Coronacrisis: het “Tweede Omslagpunt.”

(* Volgens Mr. Spaans waren de terreuraanslagen op 11 september 2001 een “omslagpunt.” Vanaf die tijd kreeg veiligheid in Amerika de hoogste prioriteit en werden er de budgetten flink verhoogd. Maar dat niet alleen: vanaf die tijd werden er niet alleen in Amerika, maar ook in andere landen verschillende burgerlijke vrijheden (in meerdere of mindere mate) ingeperkt. Officieel werd dit gedaan om eventuele aanslagen van het kaliber van die in New York (hetzij een herhaling in Amerika of elders) te voorkomen). Nu zou de huidige coronacrisis (waarvan niemand er in 2002 uiteraard nog geen enkel vermoeden van had dat die eenmaal zou komen) het tweede omslagpunt kunnen worden genoemd; werden er in Amerika en elders vanwege 9/11 burgerrechten ingeperkt, is dit nu vooral zo vanwege die coronacrisis; te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het verbod op groepsvorming. (anti-coronademonstraties)

Geen Digitaal Paspoort: Buitenspel Gezet & het Digitale Vaccinatiepaspoort.

(** Zoals boven beschreven, haalde Spaans de toen voormalige topman Roel Pieper aan. Nu had wat Pieper er destijds over die identiteitsbewijzen uiteraard niets van doen met de huidige corona-crisis. Verder zei hij dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die bewijzen die slechts geldig zouden zijn voor één vlucht. Maar dat wat hij er het laatste over zei: “Wie het digitale paspoort niet accepteert, staat buitenspel”, daar gaat het namelijk om; want het is dat laatste wat ons bij de aanstaande vaccinatiepaspoorten brengt. Die zullen nu aan iedereen die zal zijn gevaccineerd worden verstrekt. En het zijn niet slechts de Amerikaanse vliegmaatschappijen die dit paspoort slechts voor één vlucht geldigheid zullen gaan verstrekken. Dit heeft betrekking op het reizen in het algemeen. Sterker nog: Degenen die geen vaccinatiepaspoort hebben, zullen inderdaad “buiten spel” komen te staan! Die zullen niet alleen niet kunnen reizen, maar hebben ook nergens toegang toe.

Plannen Gemeenschappelijke Vaccinatiekaart/Paspoort Al in Begin 2019 Op Tafel.

Nu wordt er dus al enige tijd gesproken over het vaccinatiepaspoort. Nu zouden we denken dat de plannen hiervoor enige tijd na het uitbreken van het coronavirus ter sprake zouden zijn gekomen. Maar naar nu blijkt, lagen die plannen ervoor in april 2018 al op tafel; een voorstel hiervoor, werd in die maand gepubliceerd. Later, begin 2019, volgde er een routekaart-document over:

“Een routekaart-document dat begin 2019 werd uitgebracht, bevatte vervolgens specifieke plannen voor de uitvoering van het wetsvoorstel van de Europese Commissie. De belangrijkste actie die in de routekaart werd vermeld, was het “onderzoeken van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart/paspoort” voor Europese burgers dat “compatibel is met elektronische informatiesystemen over vaccinatiestatus en erkend is voor gebruik over de grenzen heen.” Het plan was erop gericht tegen 2022 een wetgevingsvoorstel in Europa uit te brengen.” Bron: stichtingvaccinvrij.nl/europese-plannen-voor-vaccin-paspoorten-waren-20-maanden-voor-de-pandemie-al-gestart-toeval/ (vetdruk toegevoegd)

En dat die aanstaande vaccinatiekaart/paspoort verenigbaar is met elektronische informatiesystemen, is dit een van die “biometrische toepassingen” waar Jaap Spaans het in zijn artikel uit 2002 over had! Voeg hierbij de simulatieoefening Event 201 die door onder meer de John Hopkins Center for Health Security, the World Economic Forum en de Bill & Melnda Gates Foundation enige tijd vóór de uitbraak van het coronavirus in Wuhan georganiseerd was, dan zal wel duidelijk zijn dat het een en ander al was voorzien!

Van Operation Lockdown naar Operation Lockstep: het Begin.

Dat er wat het hier bovenstaande betreft het een en ander vóór de coronacrisis aan de gang was, wordt nog eens onderstreept door een document wat in 2010 aan het licht werd gebracht: “Operation Lockstep.” Het werd opgesteld door de Rockefeller Foundation. Dit document is in het Nederlands vertaald door de alternatieve zender commonsense.tv Het begin ervan:

“LOCKSTEP

“Een wereld met strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met een beperkte innovatie en groeiende inperking van burgerrechten.” Bron: commonsensetv.nl/nederlandse-vertaling-lockstep-rockefeller-foundation-document/ (vetdruk toegevoegd)

Met “top-down overheidscontrole” wordt natuurlijk strengere overheidscontrole over de bevolking van bovenaf bedoeld. Het is in dit document waarin in 2010 al de samenleving waar we ons nu in bevinden, beschreven werd. En wat die strengere overheidscontrole over de burgers aangaat, daar hebben we inmiddels vele voorbeelden tijdens de vreedzame demonstraties op het Malieveld (De Haag) en het Museumplein (Amsterdam) gezien: agenten die zwaar bewapend met schild, knuppel en traangas inramden op ongewapende demonstranten insloegen, waarmee die op gewelddadige manier er de volgende boodschap mee afgaven: “Groepsvorming Verboden!” En de lockdowns zijn op de ietwat langere termijn nu de voorbereiding op de realisatie van Operation Lockstep.

De Pandemie: Gruwelijke Impact op de Wereldeconomie & Globale Bedrijfssluitingen al van Tevoren Voorzien.

Het document is geschreven in de verleden tijd (het is een scenario waarin de pandemie en alle ellende eromheen al plaats had gehad) Ook de gruwelijke impact op de wereldeconomie die de pandemie er op zou hebben en de globale bedrijfssluitingen, waarvan we nu getuige zijn, werden er in die tijd door de samenstellers van dit document al verwacht dat die eens plaats zouden vinden:

“De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën: de internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam krakend tot stilstand, verzwakte industrieën zoals toerisme en het doorbrak de wereldwijde toeleveringsketens. Zelfs plaatselijk; normaal drukke winkels en kantoorgebouwen stonden maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten.” (vetdruk toegevoegd)

Anti-Terreurmaatregelen 9/11 & Coronamaatregelen: Twee Verschillende Puzzelstukjes van een “Groter Geheel.”

Nogmaals: de anti-terreurmaatregelen die er in Amerika (en andere grote delen van de wereld) na 11 september 2001 vanwege 9/11 werden ingevoerd en de huidige coronamaatregelen staan los van elkaar. Het is echter opmerkelijk dat hoewel die niets met elkaar van doen hebben, hier toch weer mee samenkomen. En zo hebben we hier dan twee van elkaar verschillende puzzelstukjes die, wanneer we die samenvoegen, ons een “groter geheel” laten zien. Hier heeft men in het Engels de term “connecting the dots” voor; namelijk het samenvoegen van verschillende puzzelstukjes die elkaar weliswaar uitsluiten, maar als we die samenpassen, ons toch een groter gedeelte van een samenhangende puzzel laten zien!

Hervormingen in de Bankierswereld.

Dan nog iets over de hervormingen in het bankierswezen. Mr. Spaans schreef onder meer dat wanneer men niet over een bankrekening beschikte, men er geen zaken met betrekking tot belastingen kon regelen of om er de energierekening mee te betalen. Tot dan toe kreeg elke werknemer van zijn of haar werkgever het maandelijkse salaris in cash, in een loonzakje, uitbetaald. Nadat we allemaal een bankrekening moesten openen, kwam hier een einde aan en werden we meer afhankelijk van banken en financiële instellingen. Zo rond 2008/2009, werd er met de hervormingen in de bankierswereld begonnen. Het gevolg was dat we er bij de bank geen geldhandelingen meer konden verrichten; voortaan zou dit via het internet (het telebankieren) moeten gebeuren. En zo werden we meer afhankelijk van de banken. De banken zelf werden vervolgens getransformeerd tot adviescentra waar men dus nu nog alleen financieel advies kan krijgen. En dit is net wat we nu ook zien; vanwege de coronacrisis is er dringend geadviseerd om toch vooral thuis (online) te werken. Zo worden er nu ook cursussen via webinars gehouden. Toen er in 2008/2009 met die hervormingen een begin werd gemaakt, zal men hier zeker niet het Covid-19-virus in gedachten hebben gehad. Toch zou dit eens het hierboven beschreven gevolg (online thuiswerken) van Covid-19 zijn. En ook dit is dan weer een puzzelstukje wat hier met dat wat we hier al beschreven hebben, samenvalt. En zo krijgen we hoewel we hier uiteraard geen totaalbeeld van die puzzel hebben, er toch een wat groter en een samenhangend beeld van.

28 April 2021: de Recente Versoepelingen.

Het behoeft nu al lang geen betoog meer; bij talloze ondernemers is het water nu tot boven de lippen gestegen wat die huidige lockdown betreft. Het zogenaamde “klik-en-collectbeleid” van het kabinet waarbij online een artikel bij een winkel kan worden besteld om dit vier uur later snel even af te halen, heeft hier geen verandering in gebracht. Ook de steunfondsen voor de ondernemers blijken niet alle verliezen waaronder zij nu al lange tijd onder te lijden hebben, te compenseren. Sinds 28 april echter, zijn er enkele (schaarse) versoepelingen ingesteld; zo mogen bijvoorbeeld de terrassen van 12:00 tot 18:00 (met inachtneming van die 1’5 maatregel en die mondkapjesplicht natuurlijk!) geopend zijn. Of hier ook werkelijk van echte “versoepelingen” gesproken kan worden, is nog maar de vraag: met die schaarse, zeer korte openingstijden lijkt het kabinet haar grip waarmee het de ondernemers al voor lange tijd in een beangstigde wurggreep houdt, slechts een weinig te verlichten. Nu waren er al vanaf mei 2020 al versoepelingen ingesteld die vanaf juni dat jaar nog wat verruimd werden. Dit vanwege de redenering dat we corona nu wel onder controle hadden gekregen. Later echter, werden die weer ingeperkt vanwege het nu zo bekende cliché, “toegenomen besmettingen.” Dat er nu zoals gezegd vanaf 28 april weer enkele magere versoepelingen zijn ingesteld voor de ondernemers, lijkt dit dan ook niets bijzonders te zijn. Maar waarom juist op 28 april j.l.? Wel, gevreesd werd dat de ondernemers nu zó wanhopig geworden waren dat die ongeacht wat de gevolgen ervan zouden zijn, besloten zouden kunnen hebben om ook álles maar open te gaan gooien. Binnen het kabinet zou men dan ook bevreesd kunnen zijn geweest voor een massale ondernemersopstand tegen het kabinetsbeleid! Om die reden moest er de druk van de ketel wat af worden genomen. Aangezien dit kabinetsbeleid slechts een klein onderdeel van een van tevoren uitgewerkt plan (Operation Lockstep) is, zouden we alleen maar kunnen verwachten dat het kabinet haar grip die het als een ware Boa constrictor om de ondernemers (en ook om de rest van de bevolking heeft), later weer flink zou kunnen versterken! En wel onder het bekende wachtwoord: “Toegenomen besmettingen”! We zijn er dus nog lang niet klaar mee. Het plan om er met Operation Lockstep een gedigitaliseerde dictatoriale samenleving mee te creëren moet er volgens de toekomstvisie van de Rockefellers hoe dan ook, worden gerealiseerd.

Ton Nuiten – Zaterdag 1 Mei 2021.

Update: Zaterdag 5 Juni 2021: Viroloog Louis Kroes Verwacht in het Najaar “Grote Griepgolf.” 

Intussen zijn de versoepelingen die eerder aangekondigd werden, voortgezet; vanaf vandaag mag er zoals er tijdens de persconferentie met premier mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op 28 mei j.l. al meegedeeld werd, weer wat meer. Ook viroloog Louis Kroes van het LUMC liet echter van zich horen; die verwacht in het aanstaande najaar namelijk een “grote griepgolf.” Het is niet duidelijk waar Kroes zijn “gave” om er in de (nabije) toekomst te kunnen kijken vandaan heeft, maar hij ziet die “grote griepgolf” nu al komen. En wel naast corona (wat in tegenstelling met voorgaande pandemieën zoals onder meer de Mexicaanse griep (2009), maar geen “stille dood” mag sterven.

Omdat we nu wel weten hoe dit in het recente verleden is gegaan (namelijk dat mensen die aan een andere kwaal overleden waren nochtans het etiket “corona-dode” meekregen), zou dit ertoe kunne leiden dat de versoepelingen die we nu hebben, wel eens weer zouden kunnen worden teruggedraaid. Met misschien weer een lockdown als gevolg. Het is trouwens ook voor niemand een geheim, dat er al in november-december hier en daar al griepgevallen te bespeuren zijn. Het zal dan ook niet zo moeilijk zijn, hen tot coronapatiënten te bestempelen.

Mocht  nu die “grote griepgolf” die Kroes (in een kristallen bol van Harry Potter wellicht?) waargenomen zou hebben echter uitblijven, dan zouden die versoepelingen vermoedelijk in a.s. januari-februari 2022 als er zoals elk jaar het geval is geweest, een griepepidemie zal heersen, kunnen worden teruggedraaid. Met alle gevolgen van dien! Want zoals gezegd, zal het geen probleem zijn om grieppatiënten in coronapatiënten te transformeren. Die dan weer in de rubriek “toenemende besmettingen” van Jaap van Dissel en het OMT zullen worden opgenomen. Waarna wij er bij een volgende persconferentie te horen zouden kunnen krijgen dat een deel van het Nederlandse volk zich niet (langer) aan bijvoorbeeld die 1’5 meter afstand hebben gehouden! We weten echter niet hoe dit allemaal zal verlopen. Dat wat we hier over Louis Kroes en zijn “grote griepgolf” hebben beschreven, is dan ook slechts een sterk vermoeden. We wachten dus af…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star