De Gruwelijke Waarheid Over de Geheime Onderhandelingen van de Wijziging van de Internationale Gezondheidsregelgeving & Tien Topredenen voor de Naties Om de WHO te Verlaten.

Voor velen is het nog onbekend dat er gisteren (9 januari) in Genève geheime onderhandelingen betreffende de wijziging van de Internationale Gezondheidsregelgeving begonnen zijn. Het gaat hier om een nogal geheimzinnige organisatie, het International Health Regulations Review Committee (IHRRC):

“Gedurende vijf (5) dagen, van maandag 9 januari 2023 tot vrijdag 13 januari 2013, zal het supergeheime International Health Regulations Review Committee (IHRRC) persoonlijke bijeenkomsten houden in Genève, Zwitserland. Het doel van deze vergaderingen zal zijn om hun verslag over de voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling af te ronden. 

Het werk van de IHRRC is ‘vertrouwelijk’ en zij leggen ALLEEN rechtstreeks verantwoording af aan de directeur-generaal. Hun werk omvat waarschijnlijk het redigeren van de 46 pagina’s tellende voorgestelde amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling om de vele typografische fouten en overtolligheden die er in de huidige versie te vinden zijn, te elimineren. 

Deze bijeenkomsten worden NIET live gestreamd. De procedure zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Er is GEEN openbare commentaarperiode gepland. UW mening over deze amendementen wordt NIET in overweging genomen. Over deze regels wordt onderhandeld door de leden van de International Health Review Committee die verkozen, maar niet gekozen zijn.


Artikel 3: Principes. 

“De implementatie van deze Regulaties zal met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden voor personen gebeuren, gebaseerd op de principes van gelijkheid, inclusiviteit, coherentie en in overeenstemming met hun gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden van de staten die partij zijn, rekening houdend met hun sociale en economische ontwikkeling.” Bron: jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations


Ons Commentaar. 

(Ons commentaar: wat die wijzigingen aangaat, zou duidelijk moeten zijn dat er met de doorgehaalde woorden, er voorbij wordt gegaan aan respect voor de menselijke waardigheid, de universele mensenrechten en de fundamentele vrijheden die we (nog) hebben! En aangezien het hier om wijzigingen van de Internationale Regelgeving gaat, kan dit niets anders betekenen dat genoemde rechten en vrijheden hier internationaal (globaal, overal ter wereld) mee zullen worden ingeperkt!) En uitgaande van “de principes van gelijkheid, inclusiviteit” zijn we wel weer allemaal gelijk. Dus krijgen alle wereldburgers wat die inperking van onze rechten en vrijheden betreft, allemaal een gelijke behandeling; over de Wet van Gelijke Behandeling gesproken!


Commentaar van James Roguski op het Artikel 3 Principes. 

James Roguski (van de site StopTheAmendments.com) gaf hier zijn commentaar op het Artikel 3 Principes: 

(De) “Voorstellen om de Internationale Gezondheidsregeling te wijzigen door letterlijk respect voor de waardigheid van mensen, mensenrechten en persoonlijke vrijheden in ruil voor ‘gelijkheid’ (geld) te schrappen, is zo verbazingwekkend slecht dat mijn mond toen ik de voorgestelde amendementen op Artikel 3 voor de eerste keer las, openviel. 

Eigenlijk is dit een vermomde zegen die zou moeten dienen om iedereen bewust te maken van de gevaren die van deze psychopaten uitgaan.”


“Tien Topredenen Om De Voorgestelde Wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling Af te Wijzen.” 

Vervolgens worden er “tien topredenen” gegeven om die wijzigingen van de Internationale Gezendheidsregeling af te wijzen. (De eerste wijziging is hierboven al aangegeven; we gaan dus door met de tweede reden). Die is vanwege:

2. De Dictatoriale gegeven aan de Directeur-Generaal. De Directeur-Generaal kan op basis van ontvangen informatie te allen tijde besluiten een tussentijds volksgezondheidalarm af te geven.” (pagina 9)”

“Onmiddellijk na de vaststelling van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang overeenkomstig Artikel 12, beoordeelt de Directeur-Generaal onmiddellijk de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de vereiste gezondheidsproducten en doet hij aanbevelingen, met inbegrip van een toewijzingsmechanisme… (pagina 13)”

“De WHO zal plannen voor gezondheidsproducten ontwikkelen en toewijzen om een billijke toegang voor mensen van alle staten te waarborgen. Op verzoek van de WHO zullen de Staten die Partij zijn ervoor zorgen dat de fabrikanten op hun grondgebied de gevraagde gezondheidsproducten tijdig aan de WHO leveren om de effectieve uitvoering van het toewjzingsplan te waarborgen. (pagina 12)”

3. Dictatoriale bevoegdheden gegeven aan de niet-gekozen regionale directeuren van de WHO: “Een regionale directeur kan bepalen dat een evennement een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang is. (PHERC) ” (pagina 10)

4. Nieuwe Autoriteit/Soevereiniteit overgedragen aan de WHO: “Staten die partij zijn, erkennen de WHO als de leidende en coördinerende autoriteit van de intrenationale gezondheid, Emergency of International Concern en verbinden zich ertoe de aanbevelingen van de WHO in hun reactie op de internationale volksgezondheid op te volgen.” (pagina 12)”

5. Formulieren voor het lokaliseren van passagiers (PDF): “Documenten met informatie over de bestemmingen van reizigers moeten bij voorkeur in digitale vorm worden opgesteld, met papieren vorm als resterende optie… op voorwaard dat de bevoegde autoriteit er toegang toe heeft voor het opsporen van contacten. Documente die aan dergelijke vereisten voldoen, zullen door alle partijen worden erkend en geaccepteerd.” (pagina 18)”

6. Gezondheidscertificaten (1): “Gezondheidsdocumenten kunnen in digitale of papieren vorm geproduceerd, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gezondheidsvergadering van de vereisten waaraan de documenten in digitale vorm moeten voldoen met betrekking tot de interoperabiliteit van informatietechnologieplatforms, technische vereisten van gezondheidsdocumenten, evenals waarborgen om het risico van misbruik en vervalsing te verminderen en om de bescherming van persoonsgegevens in de gezondheidsdocumenten te waarborgen. Gezondheidsdocumenten die voldoen aan de door de Gezondheidsvergadering goedgekeurde vereisten, zullen door alle partijen worden erkend en aanvaard.” (pagina 20)”

7. Gezondheidscertificaten (2): “Andere soorten bewijzen en certificaten kunnen door de partijen worden gebruikt om de status van de houder te bevestigen als zijnde de drager van een ziekte, met name wanneer er nog geen profylaxevaccin beschikbaar is gesteld voor een ziekte met betrekking tot waarvoor een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang uitgeroepen is. Dergelijke certificaten kunnen testcertificaten en herstelcertificaten omvatten. Deze certificaten moeten als vervanging van of aanvulling op digitale of papieren certificatie van vaccinatie of profylaxe worden beschouwd.” (pagina 20)”

8. Schending van privacy: “Staten die partij zijn mogen persoonsgegevens alleen bekendmaken aan intern en relevant personeel en persoonsgegevens verwerken en openbaar maken indien dit essentieel is voor het beoordelen en beheren van een risico voor de volksgezondheid.” (pagina 25)”

9. Censuur: “Op mondiaal niveau zal de WHO de capaciteit versterken om… misinformatie en disinformatie tegen te gaan.” (pagina 36)”

10. Uitgebreide definitie van gebeurtenisssen die een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang vormen: “Naast cluster(s) van ernstige acute longontsteking met onbekende oorzaak…. cluster(s) van andere ernstige infecties waarbij overdracht van mens op mens niet uitgesloten kan worden.” (pagina 36)”


Zeer Verontrustend. 

Het zal duidelijk zijn dat het bovenstaande er zeer verontrustend uitziet. Zouden er onder ons mogen denken dat het allemal wel mee zal vallen, dan mogen die na het lezen van wat hier boven staat, nog wel eens tweemaal over nadenken….


15 January 2023. 

“De zelfopgelegde deadline voor de IHRRC om haar rapport in te dienen bij de directeur-generaal is 15 januari 2023. Van de directeur-generaal wordt vervolgens verwacht dat hij dit onverwijld doorgeeft aan de Werkgroep voor wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (WGIHR) en ook aan de 194 lidstaten. Door het in het geheim onderhandelde document vóór 15 januari 2023 in te dienen, zal de IHRRC de directeur-generaal tenminste 6 dagen de tijd geven om de ingediende documenten naar de 194 lidstaten binnen de deadline van tenminste 4 maanden vóór de 76e ereldgezondheidsvergadering door te sturen…”


“Tien Topredenen Waarom Iedere Natie Op Aarde de WHO Zou Moeten Verlaten.”

1. Machtsgreep: De WHO probeert schaamteloos haar macht te vergroten door een wettelijk bindend voorgesteld “Pandemieverdrag” en voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsvoorschriften na te streven.

2. Belangenconflicten en Corruptie. De WHO is geïnfiltreerd door Big Pharma, het Grote Geld en grote stichtingen en is gecorrumpeerd door financiële donaties van bedrijven en niet-gouvernmentele organisaties die het beleid van de WHO beïnvloeden op een manier die de bedrijven en organisaties ten goede komt, door middel van witwassen en beïnvloeding van enorme proporties. De WHO volgt de voorschriften van “relevante belanghebbenden” terwijl ze de behoeften en verlangens van “Wij, het Volk” negeert.

3. Vaccin-Waanzin. Beïnvloed door vaccinproducenten en vaccin-pushers zoals GAVI en Bill Gates heeft de WHO het kerndoel van het bevorderen van de gezondheid uit het oog verloren en heeft teveel de nadruk op het gebruik van “vaccins” gelegd die de gezondheid niet hebben verbeterd.

4. Bureaucratie en Verspilling. De WHO wordt gedomineerd door bureaucraten en technocraten, geen deskundige gezondheidswerkers die zich toeleggen op de zorg voor patiënten en hen helpen hun gezondheid te behouden en te verbeteren. De WHO verspilt enorme hoeveelheden geld aan salarissen voor hun opgeblazen personeel en reiskosten, in die mate dat daadwerkelijke gezondheidsgerelateerde programma’s chronisch ondergefinancierd zijn.

5. Zaaien van Angst. De WHO heeft alarm geslagen en tijd, moeite en geld verspild door een FAKE-Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC’s) te verklaren zoals apenpokken en varkensgriep (H1N1), terwijl ze niet snel of effectief handelde om Ebola en COVID-19 aan te pakken.

6. Vreselijke Aanbevelingen. De WHO heeft vrselijke en corrupte aanbevelingen gedaan ter ondersteuning van het uitgebreide gebruik van farmaceutische medicijnen zoals opiaten die verantwoordelijk voor onnoemlijke miljoenen onnodige sterfgevallen zijn geweest.

7. Vals Gezondheidsmodel. De WHO is overdreven afhankelijk van de op de petrochemie gebaseerde farmaceutica, medische industriële ziekenhuiscomplex die allopathische geneskunde beoefent die ontworpen is om symptomen te veranderen en de maskeren in plaast van de gezondheid daadwerkelijk te verbeteren. De WHO biedt geen forum voor klinische en wetenschappelijke discussie of debat en marginaliseert duidelijk natuurlijke geneeswijzen.

8. Vergissingen. De WHO heeft herhaaldelijk aangetoond dat ze absoluut niet bereid en niet in staat is te leren van haar fouten uit het verleden en voorbestemd is geld te blijven verspillen terwijl ze vreselijke adviezen geeft op basis van de corrupte invloed van Big Pharma en Bill Gates.

9. Buiten Bereik. De afgevaardigden in de Gezondheidsvergadering zijn niet gekozen, kunnen geen verantwoording afleggen en zijn onbekend bij de mensen die zij zeggen te vertegenwoordigen, en hebben totaal geen voeling met de behoeften en verlangens van de mensen van hun respectievelijke naties.

10. Geheimzinnigheid. De WHO opereert in het geheim en is niet transparant. Vel te veel van wat de WHO doet, blijft verborgen. Wat we weten is verschrikkelijk, en wat we niet weten kan monsterlijk zijn.”* Bron: jamesroguski.substack.com/p/the-proprosed-amendments-to-the-international (* nadruk toegevoegd)


Gruwelijke Verborgenheden. 

En vooral dat laatste: wat we nu van de WHO (en voor hetzelfde geld van Bill Gates) weten, is nu al “verschrikkelijk.” We hebben immers gezien hoe ze zich hebben gedragen tijdens de “coronapandemie.” Maar wat we nu (nog?) niet van hen weten, zal naar alle waarschijnlijkheid zeer monsterlijk kunnen zijn. Hier kunnen we alleen maar van zeggen dat er nog vele gruwelijke verborgenheden zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen wat de WHO (en Bill Gates) betreft. Maar uit wat hier boven staat kunnen we nu al concluderen dat tenzij de naties bij zinnen zullen komen, we nu onvermijdelijk op weg zijn naar een medische werelddictatuur zoals de wereld die nog nooit eerder gezien zal hebben! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star