De Slavenhandel in het Verleden & De Rol die Joodse Slavenhandelaars Hierin Speelden.

Afgelopen donderdag 30 juni 2016 werd in  het Oosterpark te Amsterdam het feit herdacht dat Nederland als een van de laatste landen de slavernij in haar koloniën, Curaçaou, Sint Maarten, Suriname, Ghana en Zuid-Afrika afschafte. Terwijl Europese landen vanaf de 15e tot de 19e eeuw betrokken waren bij de handel in slaven, deed Nederland hier vanaf de 17e eeuw hier aan mee en bracht honderdduizenden slaven over naar haar koloniën om er op de plantages te werken. Het begin van de afschaffing van de slavenhandel begon op 1 juli 1863. nos.nl/artikel/2114486-herdenking-slavernijverleden-te-zien-bij-de-nos.html

esclavitud-01
Foto van een Afrikaan, gedegradeerd en vernederd tot niet meer dan een slaaf.

 

De Hoofdrolspelers. 

 

Het is inderdaad zo dat deze Europese landen samen met Nederland een zeer kwalijke rol hebben gespeeld tijdens het koloniale tijdperk. En aangezien de Europese overheden van die tijd beleden Christenen te zijn, kreeg de Kerk in het verleden het een en ander voor de voeten geworpen. Men mag zich echter afvragen of de Europese regeringen van die tijd werkelijk samengesteld waren uit wáre Christenen aangezien de Christelijke geloofsovertuiging leert dat ieder mens (dus ook de Afrikanen) naar het beeld en gelijkenis van God is geschapen! Door onze zwarte medemensen zo misdadig te behandelen, bewezen de overheden van die tijd eerder dat zij kinderen waren van Gods tegenstander, de duivel! En wie weet hoevelen van hen er onderweg aan boord van een slavenschip bezweken zijn aan de gruwelijke omstandigheden voordat het zijn bestemming bereikte? Het is dus niet meer dan terecht dat deze donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis herdacht word waarbij tijdens de herdenking in 2013 ook excuses zijn aangeboden. Zoals gezegd waren de slavenhandelaren “Christenen.” Er is echter nóg een groep die de slavenhandel in dit duistere verleden domineerde maar waarvan we via de media nog nooit iets hebben vernomen, en dit waren Joden. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om Talmudische Joden, dus níet om het Joodse volk als geheel! Het waren zij die wat wreedheid tegenover de zwarte medemens betreft, de overige slavenhandelaars ver achter zich lieten, en daarom ook de hoofdrolspelers in dit duistere stuk geschiedenis kunnen worden genoemd. Het is namelijk de Talmud (en niet het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) wat in het Judaïsme het hoogste gezag geniet en er in hoog aanzien staat.

khazarMafiaSlaveryMeme1
Hoewel Christenen (in zoverre zij dan ook werkelijk Christenen waren!) ook deelnamen aan de slavenhandel, werd die gedomineerd door Talmudische Joden.

Moses Maimonides.

 

Over Moses ben Maimon (Maimonides), een van de vooraanstaande en invloedrijke rabbijnen in de 12e eeuw, is bekend dat die met weerzin en minachting neerkeek op zwarte en gekleurde mensen; hij was ervan overtuigd dat die eigenlijk geen mensen waren maar zich wat hun aard betreft, op het niveau boven dat van een aap maar onder dat van een mens stonden. En dat is dan ook niet vreemd daar hij de Talmud als zijn handleiding had; daarin staat o.a. vermeld dat alleen de Joden mensen zijn en de niet-Joden (“heidenen of Goyim) staan op een veel lager niveau. Dit is trouwens ook wat de enige tijd geleden overleden rabbijn in Israël, Ovadia Yosef, leerde. Yosef die daar een hoge en invloedrijke positie genoot, verklaarde dat de niet-Joden uitsluitend door God waren geschapen om de Joden te dienen; verder hadden die geen enkele ander doel in dit leven. En een tijd terug werd in  Israël het boek, Torat hamelech (Thora van de Koning) gepubliceerd waarin de dood van zelfs niet-Joodse babies wordt geëist daar die op zouden kunnen groeien met een weerzin tegen Joden. http://www.haaretz.com,jewish/news/the-king-s-torah-a rabbinic-text-or-a-call-to-terror-1.261930

images (36)
Wijlen rabbijn Ovadia Yosef; net als zijn illustere verre voorvader, Moses Maimonides, keek hij neer op niet-Joden die volgens hem slechts dienden als slaven voor de Joden.

Farizeeïsme is Talmudisme. 

 

Onder vele hedendaagse Christenen heerst de opvatting dat de aloude Farizeëers in de tijd van Jezus nu reeds lang in de geschiedenis zijn verdwenen; zij zijn het erover eens dat de felle uitspraken waarmee Jezus Christus de Farizeeërs van Zijn tijd berispte, terecht zijn; ook zijn zij het erover eens dat de Farizeeërs het verdienden, zo door Hem terechtgewezen te worden. Maar, zo argumenteren zij, deze religieuze priesterkaste is reeds lang verdwenen en bestaan dan vandaag de dag ook niet meer. En de huidige rabbijnen bestuderen het Oude Testament en trachten God (zonder Jezus weliswaar) zo goed mogelijk te dienen. Wat al deze Christenen (die overigens goede intenties hebben en te goeder trouw zijn) niet weten, is dat de huidige rabbijnen eigenlijk niets anders zijn dan de geestelijke telgen van de Farizeëen! En niet alleen dat; ook vele lieve Joodse medemensen onder ons zijn hier niet van op de hoogte! Wat dit betreft, hebben zowel niet-Joodse Christenen als onze Joodse medemensen goede voorlichting nodig. En het is tevens voor de seculiere niet-Joodse wereld om eens goed voorgelicht te worden; te vaak hebben onze Joodse medemensen te lijden gehad onder zware vervolgingen vanwege onwetendheid onder de niet-Joden die in iedere Jood een kwaadwillig persoon meenden te bespeuren! Het enige wat we dan kunnen doen, is hen te verwijzen naar websites zoals die van Brother Nathanael Kapner, een voormalige Talmudische Jood die zich later tot het (Russisch-orthodoxe) Christendom heeft bekeerd. http://www.realjewnews.com Voor een goede voorlichting kunnen zij echter niet terecht bij christenzionistische websites waar de misdaden van de opeenvolgende Israëlische regeringen vanaf 1947 tot op de huidige tegen de Palestijnen gepleegd, slechts gerechtvaardigd, verbloemd en goedgepraat worden zoals bij http://www.habakuk.nu Om een helder en goed beeld te krijgen, waaróm Jezus zo fel van leer trok tegen de rabbijnen van Zijn tijd, kan men terecht bij http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt01.html

 

Jean LaFitte: Piraat der Caraïben & Judah Philip Benjamin, Joodse Plantagebezitter. 

 

Enkele van de meest geduchte slavenhandelaren waren Jean LaFitte en Judah Philip Benjamin. Deze mannen waren bijzonder wreed en harteloos tegenover de zwarte mensen die zij als slaaf naar de Nieuwe Wereld voerden en daar op plantages te werk stelden. LaFitte ofwel de “Piraat der Caraïben”, bracht Afrikanen als slaven in de havens van Louisiana waar zij gekocht en tewerkgesteld werden op plantages. De rabbijnen daar complimenteerden LaFitte ermee, een “geweldig werk voor God” te doen. De schepen waarover hij de beschikking had, waren in Amsterdam bewapend en tijdens “slavenveilingen” ging de voorkeur uit naar sterke en gezonde slaven; zij die de vreselijke reis overzee hadden overleefd en tegen alle verwachting in gezond en wel gebleven waren, waren dan ook in staat, hard te werken op de plantages, zo zal men geredeneerd hebben! Judah Philip Bejamin (geboren op 11 augustus 1811, overleden op 6 mei 1884), was een plantagebezitter van Joodse afkomst die er 140 á 150 slaven op nahield; hij was een sterk voorstander voor slavernij en na voor de Amerikaanse Senaat te zijn gekozen, sprak hij zich tevens uit tegen afscheiding. http://www.texemarrs.com/052015/famous_civil_war_racists.html Let wel, Judah P. Benjamin was niets slechts “een van de vele” plantagebezitters, maar een Talmudische Jood met veel invloed en macht. http://www.tomatobubble.com.id866.html  (“Judah Benjamin: The Big Jew of the Confederaty.”)  En hier volgen enkele citaten:

“They came with ships carrying African Blacks to be sold as slaves. The traffick in slaves was a Royal monopoly, and the Jews were often appointed as agents for the Crown in their sale. {The Jews} were the largest ship chandlers in the entire Caribbian region, where the shipping business was mainly a Jewish enterprise. The ships were not only owned by Jews, but were manned by Jewish crews and sailed under command of Jewish captains.” https://www.youtube.com/watch?v=GUE0si2IITY (“The Shocking Jewish Role in Slavery Part 1: What Jewish Historians Say”)

 

Tot Besluit. 

 

We hebben gezien dat hoewel er ook Christelijke slavenhandelaars waren (in zoverre dat die ook werkelijk “christelijk” te noemen waren!), het Talmudische Joden waren die zowat de hele slavenhandel domineerden. En dit is nu een stuk geschiedenis wat beslist niet terug te vinden is in de gangbare geschiedenisboeken of naslagwerken. Nochtans is het voor zowel onze Joodse als niet-Joodse  medemensen (en vooral voor onze zwarte medemensen wiens verre voorouders als slaven werden verhandeld) belangrijk dat deze duistere bladzijde der geschiedenis open en eerlijk zal worden besproken. Iemand die hier een begin mee lijkt te hebben gemaakt, is rabbijn Lody B. van de Kamp met een historische roman, De Joodse Slaaf (Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer 2014) Op de achterkant van dit boek lezen we het volgende:

“Ghana, 1737. Na een overval op zijn dorp belandt de jonge Kwodwo geketend en gebrandmerkt in het fort van Elmina, waar hij en zijn lotgenoten als handelswaar worden opgeslagen. Want pas als er voldoende slaven zijn, zal de overtocht naar het Caribische gebied winstgevend worden voor de West-Indische Compagnie. Salvino, een Joodse koopman van koffie, suiker en caccao uit het verre Amsterdam, komt in aanraking met Kwodo en de wereld van de slavernij. Hij is verbijsterd. Zal hij een einde kunnen maken aan de mensonterende praktijken? Of blijken winstbejag en welvaart in de Gouden Eeuw meer waard te zijn dan het bestaan van een gebrandmerkte? 

Een aangrijpende roman over een inktzwarte bladzijde uit de Joods-Nederlandse geschiedenis – een spannend verhaal dat volwassenen én jongeren in één adem zullen uitlezen.”  

9200000027239359

En op http://www.leestafel.info/lody-b-van-de-kamp is een recensie over het boek van Lody van de Kamp te lezen. Van de Kamp legt uit dat de Joden niet altijd slechts slachtoffers waren maar naar hij zegt, ook soms daders. Het is zeer goed dat Lody van de Kamp met zijn op historische gebeurtenissen gebaseerde roman een begin heeft gemaakt, de Joodse rol in de slavernij bespreekbaar te maken. Dit zal een genezend en helend effect bewerkstelligen voor Joden, niet-Joden en vooral voor hen wier verre voorvaderen ooit eens als slaaf gekocht en verhandeld werden.

 

Ton Nuiten – Zaterdag 2 Juni 2016.

 

Donderdag 25 Augustus 2016: Update. 

 

Zoals we gezien hebben, werd de slavenhandel gedomineerd door Joods-Talmudiche slavenhandelaars. Wat voor ons tot nu toe onbekend gebleven is, is het feit dat ook de Amerikaanse Inheemse Genocide gedomineerd werd door Joden! Deze genocide waarbij tallozen van de oorspronkelijke bewoners van de beide Amerika’s (Noord- en Zuid-Amerika), de Indianen, om het leven werden gebracht, is bij de meeste mensen bekend als de genocide van deze bevolkingsgroep, gepleegd door de “blanke man.” Wat ook algemeen bekend is, is dat de beide broers, Christopher en Bartholomew Columbus (de ontdekkers van Amerika in 1492) van oorsprong geen Spanjaarden waren, maar uit Genoa in Italië afkomstig waren. Wat tot nu toe voor ons verborgen gebleven was, was dat deze beide mannen Joden waren die o.a. de genocide op het Taino-volk op het eiland, Hispaniola, op hun geweten hadden; in vier jaar tijd slaagden deze broers erin, circa 2.000.000 van dit Indianenvolk op gruwelijke wijze uit te moorden! Deze beide broers beweerden Christenen te zijn (en dit zou vermoedelijk een van de redenen (zoniet de énige reden) kunnen zijn dat het verhaal soms de ronde doet waarin wordt verondersteld dat de slavenhandel gedomineerd zou zijn geweest door Christenen.) Een van de voornaamste doelstellingen voor de tweede reis van de Columbus-broeders naar de beide Amerika’s was om van de inheemse Anerikaanse bevolking slaven te maken, net zoals dit met de Afrkaanse volken die door overige Joodse slavenhandelaars en -houders geknecht werden, gebeurd was. De talloze wishkystokerijen die in de beide Amerika’s opgezet werden, werden beheerd door Joodse slavenhandelaars; de door hen geproduceerde wishky werd door hen gebruikt om er de inheemse Indiaanse bevolking aan zich te onderwerpen. De genocide tegen de Indianen werd bespoedigd doordat de vroegere Amerikaanse overheid ertoe werd gebracht, voormalige zwarte slaven en nu werkloos, in te huren als Buffalosoldaten. Het doel was om zoveel mogelijk kuddes buffalo’s af te schieten zodat er uiteindelijk een grote hongersnood onder de Indianen (die van deze dieren afhankelijk waren om in leven te blijven) ontstond. Dit zou vervolgens leiden tot een flinke reductie van de Indianenvolken waarvan de overlevenden uiteindelijk gedwongen werden, de reservaten als hun nieuwe onderkomen te accepteren. Deze hongergenocide had twee voordelen waarbij in wezen twee vliegen met een enkele klap werden gevangen: De kudden buffalo’s zouden geen schade meer aanrichten aan de spoorlijnen die over geheel Amerika werden aangelegd en door de massamoord op de Indianen kwam er zo veel gebied vrij voor nieuwe kolonisten. En de hoofdsponsor en inversteerder van dit alles, was het huis Rothschild! https://whitewraithe.wordpress.com/2013/11/25/poisoners-of-the-wells-the-jewish-role-in-the-native-american-genocide/

unnamed

One reply to “De Slavenhandel in het Verleden & De Rol die Joodse Slavenhandelaars Hierin Speelden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star