9/11, De Maatregelen voor de Oorlog tegen de Terreur, Complot-Ontkenners en Enkele Verbazingwekkende, aan Zekerheid Grenzende Theorieën.

We kunnen het ons allemaal nog levendig herinneren, die noodlottige dag: 11 september 2001. Op die dag, rond 09:00 am, boorden zich twee reusachtige airliners in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Daarna zou de wereld zoals we die tot dan toe hadden gekend, snel veranderen in deze, dat er een overvloed aan maatregelen ten behoeve van de War on Terror doorgevoerd zouden worden. En dit zou op zijn beurt weer resulteren in vrijheidsbeperkende maatregelen of iets anders gezegd, inperking van burgelijke vrijheden. Hier in Nederland kristalliseerde dit in o.a. dat iedere Nederlandse burger voortaan verplicht zou worden, zijn/haar legitimatiebewijs op zak te hebben bij bijvoorbeeld verkeerscontroles; heeft men dit echter niet op zak, dan wordt hier  een boete van circa 90 euro voor opgelegd. Nu is er hier juridisch gezien een verschil, nl. tussen toonplicht en draagplicht; en dit houdt in dat hoewel niemand hier in Nederland verplicht is, een identiteitskaart of paspoort voortdurend op zak te hebben, het wél zo is dat mocht men in het openbaar met de politie te maken krijgen (denk aan de reedsgenoemde verkeerscontroles), hij/zij in staat moet zijn, zich te legitimeren. https://jurofoon.nl/blog/blogpost/identiteitsbewijs-verplicht-bij-je-dragen Wij menen echter dat er tussen draag- en toonplicht maar weing verschil is; aangezien we nooit van tevoren weten wanneer we met de politie te maken krijgen (en dan hebben we het uiteraard niet over mensen die een misdrijf gepleegd hebben), is het veiliger om de ID-kaart of paspoort altijd op zak te hebben, al was het alleen maar om een boete te voorkomen! Maar dit even terzijde.

 

Overige Maatregelen tegen de Terreur. 

 

Voordat we verder gaan met de aanslagen die op 11 september 2001 (ook wel 9/11 genoemd) plaats hebben gehad, gaan we iets verder in op overige maatregelen die met betrekking tot deze tragedie ingevoerd zijn of vermoedelijk nog zullen worden. In De Telegraaf van 30 oktober 2005 (weer een tijd geleden dus), was een artikel te lezen onder de titel, “Werving voor Jihad strafbaar.”  We lezen er o.a. over de beperkte uitbreiding van de identificatieplicht bij acute dreiging van een terroristische dreiging en werd het Europese aanhoudingsbevel aangenomen; maximale straffen op delicten met een terroristisch oogmerk (doodslag, zware mishandeling, kaping en ontvoering) zouden worden verhoogd. En zo werden er meer van dergelijke maatregelen afgekondigd. Maar waar het nu om gaat, is het laatste stukje in dit bericht, “terreurmaatregelen die na de moord op van Gogh” (Theo van Gogh, de bekende cineast – TN) “zijn aangekondigd en die nog bij de Tweede Kamer moeten worden ingediend.” Daar lezen we o.m. dat mensen die oorlogsmisdrijven, genocide of terroristische aanslagen verheerlijken, vergoeilijken, bagatelliseren of ontkennen, vervolgd kunnen worden met een gevangenisstraf van maximaal een jaar en eventueel uit hun ambt kunnen worden gezet. Het is nu dit laatste wat nu zo in het oog springt. Wel, wat betekent dit nu? We weten allemaal dat er mensen zijn die de “holocaust ontkennen” ofwel niet geloven dat er tijdens WW II 6.000.000 Joden door Adolf Hitler en zijn Nazi-regime om het leven zijn gebracht. Het zijn juist deze mensen (waaronder wetenschappers, academici etc.) op wie deze terreurmaatregelen van toepassing zullen zijn; maar ook zij die misschien wél geloven dat de holocaust plaatsgevonden heeft maar het aantal Joodse slachtoffers reduceren tot laten we zeggen 300.000 á 500.000, komen er met deze maatregelen niet al te best van af; ook zij zijn kandidaten die in aanmerking komen voor genoemde straffen. En hiermee wordt het pas goed duidelijk: Mensen die helemaal geen strafblad hebben, worden dankzij deze terreurmaatregelen tot terrorist geridderd om de eenvoudige reden dat zij er betreffende de holocaust een ándere mening op nahouden dan de officiele versie ons tot nu toe geleerd heeft! Voor zover bekend zijn deze laatste maatregelen ook nu nog niet doorgevoerd hoewel het nu al gevaarlijk genoeg is om openlijk te twijfelen aan de officiele versie van de holocaust zoals een hele tijd geleden een niet bij name genoemde man van 31 jaar uit Purmerend mee mocht maken; die had eens op Wikipedia (de digitale encyclopedie) onder de kop “holocaust” geschreven dat hij het bewijs nog eerst maar eens moest zien; deze (en nog enkele andere) woorden hebben voor enkele uren online gestaan waarna die werden verwijderd. Vervolgens begon het Openbaar Ministerie met een strafrechtelijk onderzoek tegen deze man. Hoe het verder met het onderzoek en de man is gegaan, is tot nu toe (voor zover wij weten), niet bekend.

 

De ChristenUnie & Holocaustontkenning. 

 

Een van de politieke parijen in Nederland, de christelijke partij ChristenUnie, spant er zich reeds lange tijd voor in om ook in ons land wetten in te voeren waarbij het ontkennen van de holocaust strafbaar zal worden gesteld. Een van de leden van deze partij, het nu voormalige Tweede Kamerlid, Tineke Huizinga, had op donderdag 1 juni 2006 een initiatief wetsvoorstel om holocaustontkenning strafbaar te stellen ingediend. Hiermee moest het op “grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord of misdrijven tegen de mensheid” verboden worden “op straffe van een boete of eengevangenisstraf van maximaal een jaar.” “Opzettelijke verdraaiing van feiten, het niet erkennen van het kwaad dat is aangedaan, is een nieuwe aanslag, een trap na”, zo betoogde Huizinga.https://www.christenunie.nl/k/nl/n29626//news/view/68834/347467/christenunie-maak-ontkennen-genocide-strafbaar.html  Opmerkelijk is het echter wél dat Huizinga (noch Joel Voordewind en overige leden van de ChristenUnie) niet met concrete voorbeelden komen van wat volgens hen “holocaust-ontkenning” nu precies inhoudt; ook schijnen zij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid totaal niet geneigd te zijn om  dit ook eens daadwérkelijk na te gaan! Op deze wijze kun je natuurlijk iedereen die er volgens jou een andere mening over de holocaust nahoudt, achter de tralies krijgen (en om die van een fiks bedrag aan geld af te helpen.) Maar goed, dit was even terzijde. We zullen nu verdergaan met ons hoofdonderwerp, de aanslagen in de Verenigde Staten op 9-11-2001.

 

Hebben We Nu ook Wérkelijk Gezien van Wát We Gezien (Menen) Te Hebben? 

 

Zoals al gezegd, zijn onze herinneringen aan de aanslagen op 9/11 nog altijd levendig in ons geheugen gegrift: twee reusachtige Boeings die zich met geweld in de Towers boorden; een ander toestel kwam terecht op het Pentagon en een vierde stortte in Pensylvania  neer tijdens de worsteling tussen kapers, bemanning en passagiers. Maar…..Hebben we dan ook wérkelijk gezien wát we hebben gezien? Een vreemde en bijna absurde vraag, is het niet? De beelden alleen al die we over de televisie hebben gezien, zijn op zichzelf toch al bewijs genoeg? Daarnaast zijn we toch ook bekend met het gezegde, “Een foto zegt meer dan men met vele woorden kan zeggen.” En dat is waar natuurlijk. Dat er met fotos (in dit geval zijn het echter filmfragmenten die destijds live door de vele televisiestations over de wereld uitgezonden werden), ook iets ánders kan zeggen, is voor sommigen misschien nieuw. Maar hoe kán dit dan, zouden sommigen nu misschien vragen. Wel, laten we een paar voorbeelden geven; het is nu bekend dat er met vele  fotos die tijdens WW II zijn genomen, is geknoeid. Zo heeft men bijvoorbeeld fotos zo geretoucheerd (zoals dit ook wel wordt genoemd), dat het duidelijk scheen te zijn hoe wreed en bruut Nazi-bewakers van de Duitse kampen wel niet waren! Een goed voorbeeld werd gegeven door de Duitse historicus Udo Walendy, die zelf ook met de straffende hand der Duitse censuur te maken heeft gehad. Door vele fotos nauwegezet te bestuderen, kwam hij er achter dat vele fotos gewoonweg gemanipuleerd waren om zo de vermeende wrede aard van de Duitse militairen en kampbewakers te onderschrijven! Zo is er een foto van een bewaker te Buchenwald die vlak tegenover enkele bomen staat. Aan deze bomen hangen enkele mannen die er met de handen op hun rug geboeid aan hangen. Deze foto werd door Joods-zionistische organisaties in de lente van 1979 verspreid in de vorm van postkaarten met het bijgaande opschrift, “Deze oorlogsmisdadiger is niet gevonden!” (ofwel, hij was nog op vrije voeten) Deze foto verscheen eerder in de uitgave van het Duitse blad, Der Spiegel van 10 oktober 1966. Zoals deze mannen aan de bomen opgehangen zouden zijn, is anatomisch echter onmogelijk! Zie voor dit en meer: www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2016/02/Walendy_Udo_-_the_fake-photograph_problem.pdf

WalendyBelsenQuick
Dit wordt verondersteld een foto te zijn die aan zou tonen wat het Duitse kampbestuur met de gevangenen te Auschwitz gedaan zou hebben. In werkelijkheid gaat het hier om gevangenen in het kamp Bergen-Belsen die door typhus om het leven zijn gekomen nadat het door de Britten bevrijd was!

 

We leven nu circa vijftig jaar verder en de technische vooruitgang van het retoucheren van fotos en filmbeelden heeft in de tussentijd een hoge vlucht genomen. Zo kan nu bivoorbeeld iedereen gebruik maken van photoshop om bepaalde fotos en/of filmbeelden te bewerken. Je zou om maar iets te noemen, een filmfragment van je eigen woonwijk kunnen maken en door middel van photoshopping ergens het monster, Godzilla vandaan halen en die in de woonwijk zetten. Zouden we nu niet beter weten, dan zouden we misschien gaan denken, “Daar loopt nu wérkelijk een monster door die woonwijk.” Maar we weten allemaal natuurlijk wél veel beter; het zijn allemaal geretoucheerde (film)beelden! Welnu, waarom besteden we nu aandacht aan deze activiteiten? Wederom beantwoorden we deze vraag met een andere, een die we al eerder hebben gesteld: Hebben we nu wérkelijk gezien van wat we gezien (menen) te hebben? Of om het eens anders te formuleren: Zou het kunnen dat de beelden van de airliners die zich in de Towers boorden, eigenlijk beelden kunnen zijn die gewoonweg verzonnen zouden kunnen zijn, dát er eigenlijk helemaal geen airliners bij de aanslagen betrokken waren maar dat de Towers eenvoudigweg zijn neergehaald door explosieven die enige tijd daarvoor op verschillende strategische posities binnen in de Towers waren geplaatst? We horen u al denken: “Wat hij beweert, is té gek voor woorden; wát hij zegt, kán helemaal niet!” Wel, dat zou kunnen natuurlijk. We houden er echter rekening mee dat het voor bepaalde lieden die ontzettend veel macht, invloed en geld hebben om wát dan ook te ondernemen, zowat níets onmogelijk schijnt! Zo zijn het echter niet slechts de explosieven die voordat de aanslagen plaats zouden vinden, binnen deze gebouwen zijn geplaatst. Er zou daarnaast tevens gebruik zijn gemaakt van energiewapens waarmee hele gebouwen letterlijk tot gruis kunnen worden gereduceerd via dodelijke energiegolven die letterlijk overal doorheen kunnen dringen. De passagiersvliegtuigen die we (menen) te hebben gezien, kunnen eigenlijk slecht geanimatiseerde computerbeelden zijn geweest die men er later “ingevoegd” had om zo de schijn te wekken dat de Towers op dat moment wérkelijk getroffen werden door echte airliners! Maar….hoe kunne we nu zéker weten, dát het hier om computeranimaties ging? Nu, op het moment dat een van de Towers wordt getroffen, zienwe dat het betreffende toestel in zijn geheel in dit gebouw verdwijnt; het snijdt als het ware als een scherp mes door een zuiverzacht cake! En het is nu dít wat volkomen onmogelijk, ja, onlogisch is! Het gebouw was uitgerust met o.a. een sterk stalen frame. En dit alleen al, zou hebben verhinderd dat het toestel in zijn geheel in het gebouw zou verdwijnen! Om die reden zou het slechts het voortste deel van het gebouw binnengedrongen moeten zijn, hetgeen echter niet het geval was! Om de vraag weer maar eens te stellen: Hebben we nu wérkelijk gezien van wat we gezien (menen) te hebben? 

 

Dr. Judy Wood & De Twin Towers. 

 

Een van degenen die menen dat de Twin Towers door middel van energiewapens (ofwel straaldeeltjeswapens) zijn verwoest, is Dr. Judy Wood; zij heeft hier een boek over geschreven, Were Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11. Het boek zelf hebben we nog niet in huis en dus -uiteraard- ook nog niet gelezen. Op het internet is er wel het een en ander over energiewapens die op 9/11 gebruikt zouden zijn, te vinden.

CoverPage_blue_s
Het boek van Dr. Judy Wood waarin zij stelt dat het middel waarmee de Twin Towers werden verwoest, straaldeeltjeswapens zouden zijn geweest.

In 2012 is er op 9, 10 en 11 november 2012 de Breakthrough Energy Movement Conference gehouden in Hilversum, Nederland waar o.a Judy Wood door middel van filmfragmenten en fotos betreffende 11/9 haar visie gaf. De circa twee en een half uur durende video van de conferentie is hier te zien: drjudywood.com/wtc/key.html

 

n8cb949gr86yfcsuoyf4qd0xlpr3jltx
Dit zijn de mensen die deelgenomen hadden aan de conferentie. Een van hen is Dr. Nick Begich, die samen met Jeane Manning het boek, Angels Don’t Play this Haarp. Advances In Tesla Technology (Earthpulse Press 1995) publiceerde. De initialen HAARP staan voor High frequency Active Auroral Research Project, een militair project waarmee o.a. het klimaat kan worden beïnvloed.

 

Voorzichtigheid Geboden, maar…..Luister Ook Weer Niet Naar Complot-Ontkenners! 

 

Nu is het zo, dat we met zaken zoals deze uitermate voorzichtig moeten zijn. Niet álles is nl. wat het schijnt te zijn! Aan de andere kant moeten we echter ook weer niet uitsluiten, dát wat er over energiewapens in verband met de verwoesting van de Twin Towers wordt gezegd, níet waar zou zijn! Er zijn namelijk altijd weer mensen die dan van “complottheorieën” spreken terwijl zij tijdens hun verklaring over waaróm het allemaal niet waar is wat de complothteoretici te zeggen hebben, het eenvoudig “niet waar” is en daarbij eerder de persoon kleineren dan diens boodschap bestuderen! Prima. zo kom je nog eens ergens, nietwaar? Wij zelf zijn echter van mening dat wat er allemaal over deze energiewapens tot nu toe is gezegd, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou kunnen zijn; zeg daarom nooit “nooit”!

 Wat hen betreft die complottheoretici kleineren in plaats van dat zij hun visie bestuderen en daar een redelijk tegenargument op geven, hebben we het in het verleden gehad over o.a. Elma Drayer, columnist van het dagblad Trouw. https://www.youtube.com/watch?v=bCsVGDQr1Dw (“Elma Drayer over complotdenkers en 11/9”)  Terwijl zij de “complotdenkers” zoals zij hen die er een alternatieve visie op nahouden beschrijft, is de minachting van het gezicht van Drayer letterlijk af te lezen! We hebben ergens een korte column van een andere gelijkwaardige figuur weten op te diepen, een korte column van Hilbrand Rozema, columnist voor het Nederlands Dagblad. In de uitgave van zaterdag 21 mei 2011 van het ND heeft Rozema op blz.13 een stukje geschreven onder de titel, “Complot.” Hij schrijft o.m. dat complottheorieën “griezelsprookjes voor volwassenen” zijn; verder schrijft Rozema dat wie paranoIde is, helder denkt, waarmee hij de complotdenkers als een stelletje paranoïde figuren afschildert. Dan schrijft hij (en dit is toch wel een goede opmerking om hier een radicaal antwoord op te geven), dat liefhebbers van complotten een ingewikkelde verklaring (om er hun theorie mee te onderbouwen), hoger inschatten dan een simpele verklaring. Nou, daar hebben we een goede reactie op; in zowat alle gevestigde publicaties en, ja, ook het ND, worden we slechts met de meest simpele verklaringen geconfronteerd over waaróm een complottheorie nu gewoon “niet waar” kan (of: mág?) zijn! Alles wordt ons op een simpele en oppervlakkge wijze door de pers en de media opgediend zodat vele lezers en TV-kijkers nu slechts één ding hiervan hebben geleerd: het gezonde verstand uit te schakelen en dit voortaan niet meer te gebruiken. Ja, en kom je dán bij een “ingewikkelde verklaring” van een liefhebber van complotten terecht, dan kunnen de radartjes die tot dan toe goed stil hebben gelegen, met de grootst mogelijke moeite weer aan het draaien worden gebracht! 

En dit is dan ook de reden dat columns zoals die van Drayer, Rozema en vele anderen er steeds weer oppervlakkig, kortaf  en zonder enig persepctief uitzien! In het onderwijs schijnt zich hetzelfde fenomeen voor te doen; geen wonder dat het gemiddelde denkvermogen om zeer kritisch te denken nu het nulpunt onder nul bereikt heeft! En zolang complot-ontkenners een podium hebben om er hun hersenloze spinsels in woord dan wel geschrift te verkondigen zoals Drayer en Rozema dit tot nu toe doen, zal dit gemiddelde Nederlandse denkvermogen beslist niet op een hoger niveau worden gebracht! En wat paranoïde betreft, Rozema, we weten niet of je dit gezegde kent, “Dat je paranoïde bent, wil nog niet zeggen dat ze níet achter je aan zitten!” Ofwel: Dat je paranoïde bent (zoals jij de complotdenkers verachtelijk beschrijft), wil nog niet zeggen dat er geen sprake van een complot zou zijn! Begrijp je de clou?

 

De Airliners. 

 

We hebben het al even gehad over vliegtuigen waarvan de zeer sterke mogelijkheid bestaat dat die er wel eens helemaal niet geweest zouden kunnen zijn. Zoals gezegd, konden dit animatiebeelden zijn geweest die in de echte filmfragmenten “ingevoegd” zouden kunnen zijn. Want wat nu eenmaal volkomen onmogelijk is, is dat zo ’n airliner vokomen met vleugels en al, in een van de Towers kan verdwijnen; bij de botsing met het gebouw zouden die vleugels eigenlijk al afgebroken moeten zijn. Maar in plaats daarvan verdween het geheel in de Tower. De beide Towers waren nl. van beton, “gewapend” met stalen kolommen van 14 inch terwijl de toestellen van aluminium waren vervaardigd! Zie voor deze en meer gegevens https://911planeshoax.com/2014/01/11/proof-that-no-real-planes-were-used-on-911 We lezen er o.a.“Aluminium planes don’t meld into steel and concrete buildings, they crash against them!” en: “It is impossible for a wing tip to have cut through those 14 inch steel columns.” En wat het manipuleren van filmbeelden betreft, hebben we een interessante video clip gevonden. Wat dit betreft moeten we zeggen dat dit een Must See is! De video zelf gaat niet over 11/9 maar over o. a. Monsanto, en een bedriegelijke media & regering etc., maar we willen hier op een opmerkelijk en fascinerend onderdeel wijzen: Het gebruik van zgn, “green screens” om hiermee een “werkelijkheid” te creëren die er eigenlijk helemaal niet is! Hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=4sKTe6hzIio (“USA News Is FAKED!! PROOF!! Green screens, CGI & Crisis Actors EXPOSED!!”) Voor zover we weten, is dit de beste clip die we tot nu toe hebben bekeken! Het onderwerp over de “green screens”begint op 43:o7 “now lets see how they can fake a story with a green screen.” En dit gedeelte van de video geeft ons een idee hoe men tegenwoordig in staat is, de meest overtuigende situaties te creeëren die eigenlijk helemaal niet bestaan! En hier is voormalig CIA- en burgerpiloot, John Lear, die een verklaring onder ede heeft opgesteld waarin hij beweert dat de Twin Towers niet door Boeings getroffen kunnen zijn. Hij legt ook uit, waaróm. http://www.neonettle.com/news/2011-ex-cia-pilot-gives-sworn-testimony-that-no-planes-hit-the-twin-towers

hqdefault
Voormalig CIA-piloot John Lear.

Een Uitzonderlijk en Ongelooflijk Relaas & Vrijheid van Meningsuiting op het Internet.

 

Wat we hier tot nu toe hebben besproken, kan slechts een uitzonderlijk en ongelooflijk relaas worden genoemd. Maar de vele details die door o.a. Dr. Judy Wood en anderen worden aangedragen, kunnen niet zonder meer naar de bekende sprookjeswereld van de gebroeders Grimm worden verwezen, iets wat Drayer en vele anderen wél gedaan hebben met andere aspecten betreffende 9/11. Verder is er door de Nederlandse media en pers voor zover we weten, geen ruchtbaarheid gegeven aan de genoemde conferentie die in 2012 in Hilversum werd gehouden. En dit is in het verleden ook met andere zaken het geval geweest. Met het internet is het echter niet meer mogelijk om alternatieve visies op bepaalde gebeurtenissen stil te houden hoewel de media en pers geen alternatieve visie in hun publicaties toe zullen staan. En dit is voornamelijk het geval met de holocaust. Dankzij het internet weten velen  nu in wat voor dubbelhartige en huichelachtige samenleving we nu leven. En dit zal alleen maar duidelijker worden naarmate onderzoekers, revisionisten etc. meer aan verborgen waarheden naar boven zullen halen. Wat vrijheid van meningsuiting op het internet betreft, kunnen we onze alternatieve visie(s) op bepaalde gebeurtenissen nog steeds geven. Maar sinds enige tijd worden er inspanningen verricht, die vrijheid van wat men denkt en zegt ook hier aan banden te leggen. Laten we het tot het zover mocht komen, blijven gebruiken om duistere zaken waarvan de complot-ontkenners niets willen weten, laat staan dat zijzelf hier ruchtbaarheid aan zouden geven, aan het licht te brengen. De Noodlottige dag, dinsdag 11 september 2001, was een dag waarop de elite die een Nieuwe Wereldorde voorstaat, een duivels plan ten uitvoer brachten waarmee zij een grote stap voorwaarts in de richting van hun felbegeerde doel hadden weten te maken: een Brave New World waarin de heersers achter de schermen als effendis zullen heersen over de grote dan inmiddels uniform geworden mensenmassas!

IMBR-00136029-001

 

Ton Nuiten – Zondag 24 Juli 2016.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star