De Komende FEMA-Kampen; de Betuwelijn (HSL); de Guillotine: een Geschiedenis; de Wrange Vruchten van de Joods-Russische Revolutie ook in het Westen Gelegaliseerd; de Guillotines & de Noachitische Wetten & het Komende Godsoordeel over Jeruzalem.

Complottheorieën, wie kent ze niet. Via de gevestide media horen we van tijd tot tijd dat er (vnl via de sociale media) verhalen de ronde doen die vervolgens worden afgedaan als dat wat we hierboven over zeggen nl. “complottehorieën”. Zoals we al vaker gezegd hadden, kwam de actualiteitenrubriek, EenVandaag vanaf 2 augustus 2016 met een serie, “Complot or Not”, getiteld; het idee van een vanuit een deel van de Amerikaanse regering georkestreerde samenzwering om de terroristische aanslagen op 9/11 mogelijk te maken, zou slechts een “complottheorie” zijn. Hoewel er tijdens deze reeks oppervlakkig werd verwezen naar websites waarop meegedeeld werd dat die aanslagen door een sectie binnen de Amerikanse regering zouden zijn gepleegd, ging EenVandaag hier verder niet op in en werd er ook geen aandacht besteed aan de zeer sterke aanwijzingen waardoor er een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was, dat die sectie inderdaad verantwoordelijk voor deze tragedie op 11 september 2001 was.

Gevestigde Media Erkent Bestaan van FEMA-kampen. 

Een van de vele verhalen die op de sociale media de ronde doen, heeft betrekking op de zgn. FEMA-kampen, detentiecentra, om er de Amerikaanse dissidente patriotten in op te sluiten; deze patriotten zijn mensen die ervan op de hoogte zijn van datgene waar de Amerikaanse overheid al een hele tijd mee bezig is, het transformeren van de vele filialen van de superketen, Walmart, die naast Amerika tevens in andere delen van de wereld gevestigd zijn, in FEMA-kampen. En ook dit verhaal werd lang dor de gevestigde media afgedaan als een “complotheorie”. Althans, totdat de Amerikaanse zender, MSNBC (onderdeel van de gevestigde media) hier met een verslag over kwam. En deze zender liet zo zien dat deze “complottheorie” eigenlijk toch een “complot-feit” bleek te zijn. https://thefreethoughtproject.com/mainstream-media-confirms-conspiracy-theory-that-walmart-stores-are-being-turned-into-prison-camps/

Talloze Filialen Walmart Gelegen bij Luchthavens en Spoorlijnen. 

Een van de vele videos die het bestaan van de in FEMA-kampen getransformeerde Walmart-filialen over de hele wereld bevestigt, is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=wOATcUW3K8A (“Rapture/Trib UPDATE FEMA Camps-Guillotines-Coffins-WORMWOOD/Nibiru-Microchip-Martiallaw2018”) Er wordt veel meer besproken dan alleen de FEMA-kampen, maar we zullen ons hier bezighouden met die kampen. Net na het begin van deze video lezen we dat er over de wereld 2.698 gebouwen van Sam’s Club en twee warenhuizen van Walmart zijn getransformeerd in FEMA-kampen. Daarnaast zijn  er talloze gebouwen die eveneens in dergelijke kampen zijn veranderd,

“… die allemaal gelegen zijn bij luchthavens of spoorwegen”. 

Wat nu deze “spoorwegen” aangaat, betekent dit natuurlijk dat toekomstige gedetineerden via de trein vanaf een bepaald vetrekpunt elders, naar deze detentiecentra zullen worden gedeporteerd om daar als concentratiekampgevangenen te worden behandeld.

Robin de Ruiter, “De Komende Transitie” & de HSL ofwel de Betuwelijn. 

Het was op 11 februari 2010 (nu meer dan acht jaar geleden dus) dat de onderzoeker en auteur, Robin de Ruiter (eigenaar van de uitgeverij, Mayra Publications, en bekend geworden door verschillende van zijn boeken zoals, “George W. Bush en de mythe van al-Qaeda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 SEPTEMBER 2001”, (2005), “Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van SLOBODAN MILOSEVIÇ. Wie vermoordde Miloseviç en … waarom?” (2006), “De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd” (2007) en andere boeken, een interview afgaf aan de redactie van ArgusOogRadio. Zij hadden het over verschillende onderwerpen betreffende de Nieuwe Wereldorde en De Ruiter meent dat de transitie (overgang naar deze Nieuwe Wereldorde) zou beginnen in Nederland. Verder vertelde hij dat de financiële crisis veroorzaakt was door de topbankiers die enige tijd tevoren grote sommen geld uit de circulatie hadden gehaald. https://www.youtube.com/watch?v=zxmGRO_zy9U (“Robin de Ruiter – In Nederland begint de Transitie”) Op 4:34 van deze korte clip had De Ruiter het ook even over de nu welbekende Betuwelijn ofwel de Hogesnelheidslijn. (HSL) Hij haalde ook die als onderwerp in verband met de Nieuwe Wereldorde aan:

“Je hebt die Betuwelijn waar men dan al jaren over praat en waar men mee bezig is. Die lijn heeft dus normaal gesproken, totaal geen belang, nergens voor. Het heeft maar één belang en dat is het verbinden van Rotterdam met Antwerpen, met een directe spoorlijn richting Italië naar de grootste Amerikaanse militaire bases en kampen”,  (waarna de interviewer zijn verbazing laat blijken met, “Oh, zó!’, en waarna De Ruiter dan vervolgt met), “ja, dat heeft hoofdzakelijk te maken met vervoer van, eh, in geval van nood en vervoer over land. Dat is dus een van de redenen bijvoorbeeld dat de Betuwelijn, dat die gebouwd moest worden”. 

Misschien zou die Transitie in Nederland kunnen beginnen. En wat De Ruiter toen over de Betuwelijn vertelde, komt overeen met wat we net over de FEMA-kampen gelezen hebben, “… die allemaal gelegen zijn bij luchthavens of spoorwegen”. En hiermee wordt duidelijk dat al het gepraat door onze Nederlandse, Belgische, Franse, Britse en Duitse politici over de Betuwelijn als zouden daar de vele werkenemers, ambtenaren, scholieren etc. veel sneller mee op hun bestemming zijn dan met het gewone vervoer, eigenlijk niet meer dan quatsch was! Robin de Ruiter laat er zich verder ook niet over uit dan om te vertellen dat de HSL bedoeld is voor vooral, “vervoer… in geval van nood en vervoer over land”. Natuurlijk zal de HSL ook wel worden gebruikt om al of niet militaire goederen en personeel mee te vervoeren. Maar dat de zeer sterke mogelijkheid erin bestaat dat die ook zal worden gebruikt om er bovendien gedetineerden mee naar verschillende gevangenenkampen zullen worden vervoerd, is ook zeer sterk aanwezig!

Executiemethode: Onthoofding door de Guillotine. 

Intussen zijn er die beweren dat er binnen de vele FEMA-kampen vele guillotines opgeslagen zijn. De guillotine werd (zover bekend) het eerst gebruikt tijdens de Franse Revolutie (1798-1805) waarvan de Archives Israélites op 6 juni 1889 meegedeeld had dat die “een zeer uitdrukkelijk Hebreeuws karakter” had. (“Under the Sign of the Scorpio. The Rise and Fall of the Soviet Empire” by Jüri Lina (Referent Publishing Stockholm) 1998, blz. 46) Deze revolutie was dan eigenlijk ook een Joodse Revolutie. De guillotine werd volgens Lina voor het eerst gebruikt in april 1792.  Het idee voor de guillotine zou afkomstig zijn geweest van J. Guillotin, professor in de Anatomie. De guillotine (ofwel de valbijl) zelf, werd geconstrueerd door de medicus en vrijmetselaar, A. Louis. (idem, blz. 40) En het was met deze executiemethode waarmee niet slechts de arristocratie maar later ook delen van de gewone burgerbevolking mee werd geëxecuteerd. In de Franse provincie, Vendée, had de bevolking er ondertussen genoeg van gekregen; hun koning (Louis XVI), was via de guillotine geëxecuteerd, het onderwijs er afgeschaft en hun oudste zonen waren gedwongen opgenomen in  het leger. Aldus begon het volk er op 10 maart 1793 in opstand te komen. Nadat het volk aanvankelijk succes had met de rebellie, begon het tij voor hen te keren toen de revolutionaire leiders gemerkt hadden dat die intussen een ernstige bedreiging voor hun positie was gaan vormen. Aldus stelden die er een wreed dictatorschap in wat van 31 mei 1793 tot maart 1794 flink huis zou houden onder het volk. Tijdens hun wanhopige pogingen hun macht te behouden, gingen de leiders zóver dat zij zelf elkaar te lijf gingen. Georges Danton, Camille Desmoulins, en andere aanhangers van Danton (Dantonieten gemaand), kwamen als “vijanden van het volk” onder de valbijl terecht en verloren zo hun leven. Later onderging Robespierre , de leider der Jacobijnen, hetzelfde lot; op 27 juli 1794 werd hij samen met zijn broer, Saint-Just, en georges Gouthon gearresteerd en op 26 juli van dat jaar geëxecuteerd. En op 26 oktober 1795 kwam hiermee een einde aan de terreur. (idem, blz. 45) De term “vijanden van het volk”, zou later gedurende de Joods-Bolsjewistische heerschappij over Rusland weer worden gebezigd. De Bolsjewisten huldigden er Robespierre (eigenlijk Ruban), door er voor hem een beeld op te richten en voor Marat, een andere revolutionaire leider gedurende de Franse Revolutie die eigenlijk Mosessohn heette, door zijn naam aan verschillende fabrieken te geven.

De Joods-Russiche Revolutie: de Wrange Vruchten. 

We hebben het al vaker over gehad wát de Russische Revolutie nu precies was en wie haar hoogste leiders waren, daarom hoeven we er hier niet verder op in te gaan. Wat we echter wél zullen gaan doen, is om er de wrange vruchten van op te noemen die deze revolutie en de daaropvolgende Rode Terreur had afgeworpen. Deze revolutie (ook wel de Oktoberrevolutie genaamd), had de volgende resultaten voortgebracht:

Legalisering van homosexualiteit. Legalisering volledig gelijke rechten voor man en vrouw. Legalisering van echtscheiding. Legalisering van abortus (Sovjet-Rusland was het eerste land dat abortus in die tijd legaliseerde) Integratie en structurering van verschillende nationaliteiten in één Sovjet-Unie, waar allen gelijk zijn. 

Over de provisionele regering onder leiding van Kerensky die op zijn beurt later door de Bolsjewisten tijdens de Oktoberrevolutie in 1917 omver zou worden geworpen, lezen we dit:

“De omverwerping van de tirannieke, ondemocratische bourgoise “Provisionele Regering” die gebrek had aan de steun van de arbeidersklasse waarvan de overweldige meerderheid de Bolsjewisten steunde, was noodzakelijk om de revolutie te redden en om er de proletarische heerschappij te vestigen. Alle Macht aan de Sovjets! Ondanks haar kritiek prees Rosa Luxenburg de Bolsjewisten voor het redden van de revolutie”. https://www.youtube.com/watch?v=z_7ngJmAT-Q (“LENIN”)

Het was trouwens Kerensky die er als eerste de wet uitvaardigde dat alle exemplaren van de Protocollen van de Wijzen van Zion waarin al lang tevoren voor een communistische machtsovername was gewaarschuwd, in beslag moesten worden genomen. Sergus Nilus zelf, die de Protocollen in het Russich had vertaald, werd gearresteerd en voor een tibunaal gebracht waar hem verteld werd dat zijn publicatie enorme schade had aangericht aan de revolutie (februari 2017). Hij werd gevangengezet, gemarteld en later vrijgelaten. Met hulp van vrienden wist hij weer te herstellen en trok later naar Engeland waar hij later onder verdachte omstandigheden overleed. Rosa Luxemburg zou later samen met Arthur Liebknecht op intsructies van Lenin vanuit Moskou naar Duitsland worden gezonden om dit land rijp te maken voor een communistsiche machtsovername door er massastakingen, opstanden en ongeregeldheden te creëeren. Zij kregen hierbij de steun van Kurt Eisner, die er op 9 november 1918 in Munchen de Duitse Novemberrevolutie lanceerde; zijn Raad van Volkscommissarissen was samengesteld uit de leden, Eugen Levine, M. Levien, Paul Axelrod en Ernst Toller. Al deze mensen waren Joden. Rosa Luxemburg en Arthur Liebknecht waren verantwoordelijk voor de Berlijnse Revolutie, waarbij zij op 24 december 1918 een Raad van Volkscommissarissen in Berlijn aankondigen. Een van degenen die er de daar verzamelde menigte toesprak, was Karl Radek. Hij drong er bij de massa sterk op aan de regering Egbert-Scheidemann af te zetten om ervoor in de plaats een revolutionaire regering op te zetten.

Hoewel de regering tegen deze ongeregeldheden niets uit scheen te kunnen richten, zag men in het keizerlijke leger, wat er gaande was. Aldus begon men er de zgn. Frei-korpsen samen te stellen, speciale eenheden, die op 10 januari 1919 de strijd met de Communisten en de raden van Volkscommissarissen aanvielen. Hoewel die met veel geweld werden verslagen, werd er in februari 1919 in de plaatsen, Bremen, Brunswick en Baden een Raad van Volkscommissarissen opgericht; in maart van dat jaar had er in het Ruhrgebied een massale opstand en een algemene staking in Berlijn plaats. Ook die opstand en de raden van Volkscommissarissen werden neergeslagen en neergehaald en pas tegen 1932 zou er een einde komen aan de communistische dreiging. (“Jewish Domination of Weimar Germany 1919 – 1932” (The Truth At Last) 2003, blz. 31) Zouden de Communisten in die tijd hun zin hebben gekregen en Duitsland gesovjetiseerd hebben, dan zouden de genoemde zaken zoals de legalisering van homosexualiteit, gelijke rechten voor man en vrouw, echtscheding en abortus ook daar zijn ingevoerd. In plaats daarvan zou het tot de jaren ’60 duren voordat de eerste stappen in die richting via de “Sexuele Revolutie” hier in  het Westen zouden worden gezet. En daarna zouden er stappen worden gezet tot de “integratie en structurering van verschillende nationaliteiten in één Europese Unie”, hetgeen dus betekent dat de verschillende Europese volken ieder hun eigen nationaliteit prijs zouden moeten geven ten gunste van de “Verenigde Staten van Europa”. 

Van Gewelddadige Methoden tot Gelegaliseerde Propaganda. 

Wat er ooit eens met het nodige geweld en dwang in de Sovket-Unie werd doorgevoerd (de legalisering van de genoemde zaken zoals homosexualitiet, abortus enz.), wordt hier in het Westen nu door middel van gelegaliseerde propaganda gedaan; diezélfde hand die er ooit eens in Rusland het vuurwapen hanteerde om deze doelen te bereiken, hateert hier vandaag de dag al geruime tijd het propaganda-apparaat om er dezélfde resutaten mee te bereiken. En zoals we al lang weten, homosexualiteit en abortus zijn imiddels al al geruime tijd gelegaliseerd. We hebben gezien wat er met christelijke huwelijksabmtenaren gebeurd is die het niet met hun geweten in overeenstemming konden brengen om naast hetero-huwelijken ook huwelijken van leden van hetzelfde geslacht in te zegenen.

De Guillotines & de Noachitische Wetten. 

En zo keren we weer terug naar de FEMA-kampen. Waarom nu, zijn er zovele guillotines in Amerikaanse bases en andere locaties opgeslagen in Amerika? Hier is het antwoord:

“In deze dagen van de moderne technologie en de gevanceerde ezecutiemethoden die beschikbaar zijn, kan er voor de miljoenen moderne guillotines die niet slchts in Amerikaanse bases maar ontdekt door diepgaand onderzoek op verschillende locaties wereldwijd aanwezig zijn, er maar één doel zijn en dat is om er de opdracht van de Noachitische Wetten mee te vervullen tegen diegenen die zich niet willen conformeren aan haar religieuze dictaten. Executie door middel van onthoofding is gedicteerd voor hen, die drie van de zeven Noachitische Wetten overtreden. Om aan deze voorwaarden” (de religieuze dictaten) “te voldoen, betekent dit voor Christenen dat zij hun geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en als de Heilige zullen moeten verloochenen. https://www.youtube.com/watch?v=YPvr28L0Tf0 (“guillotines at U. S. military bases 2018” (vanaf 1:49)

FEMA-Kampen in Europa. 

Mochten we denken dat de FEMA-kampen zich slechts in Amerika bevinden, ook in Europa zijn die er tegenwoordig. https://pineut.wordpress.com/2013/10/25/locaties-eussr-gevangenis-kampen-in beeld/ Hoewel er hier misschien nog geen guillotines in zouden kunnen bevinden, zou het niet lang meer kunnen duren voordat die er ook daar zijn; de Noachtische Wetten zullen nl. wereldwijd worden afgedwongen. En zo wordt duidelijk dat het hier één en dezélfde macht aan het werk is, de Talmudisch-Joodse macht. En die kwam in actie om er in Frankrijk de Franse Revolutie te ontketenen. Later, in Rusland, ontketende diezelfde Joodse macht er de Russische Revolutie. En zoals al gezegd, wat dáár met geweld werd opgedrongen, wordt hier in het Westen al geruime tijd met de gelegaliseerde propaganda gedaan. En het waren er de Christenen, die er het meeste werden gehaat. Voor hén die zich niet willen conformeren aan de Noachtitische Wetten, wacht dan ook de doodstraf via onthoofding. Het Joods-Talmudische wereldrijk waarin de wereldhoofdstad Jeruzalem zal zijn en er deze wetten dan inmiddels al van kracht zijn, zal echter ooit eens geoordeeld worden door God. Over deze stad lezen we dat nadat die door God gestraft en geoordeeld zal zijn, het volgende:

“En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden”. (Openbaring 18:24)

Een oppervlakkig doorlezen van het Oude Testament en bijbelpassages zoals o.a. uit Mattheüs 23:37 maken duidelijk dat het het oude Israël en Jeruzalem waren, wat haar eigen profeten vervolgde en tenslotte om het leven hadden gebracht. Vóórdat dit oordeel eenmaal zal komen, zal het wáre, bijbelse Christendom nog heel wat te verduren krijgen. Maar het oordeel over Jeruzalem is echter onafwendbaar en zál dan ook komen:

“Toen antwoorde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het  vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet”. (Habakuk 2:2-3, NBG-vertaling)

 

Ton Nuiten – Zondag 17 Juni 2018.

 

One reply to “De Komende FEMA-Kampen; de Betuwelijn (HSL); de Guillotine: een Geschiedenis; de Wrange Vruchten van de Joods-Russische Revolutie ook in het Westen Gelegaliseerd; de Guillotines & de Noachitische Wetten & het Komende Godsoordeel over Jeruzalem.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star