De TV; Valse Profeten in Schapenvacht & de Menselijke Tong (bijbelstudie); voormalige Christenzionist Chuck Baldwin; de Profeet van God Micha vs. de Valse Profeten (bijbelstudie) en de Tegenbeweging tegen het Christenzionisme.

Al vanaf de jaren ’70 (zo niet eerder), horen we dat het met de wereld wat de geestelijke moraal en ethiek betreft, steeds slechter gaat. Maar zouden degenen die dit destijds zeiden, ooit hebben kunnen bevroeden dat het nu veel slechter is dan het al was in de jaren ’70? Wist men in die tijd  al dat de TV bijvoorbeeld, eigenlijk niet meer dan een doorgeefluik voor leugenpropaganda is? In de tijd dat de TV pas haar intrede in de (Nederlandse) samenleving had gedaan, waren er die meenden dat dit medium bij zou dragen aan het beëindigen van alle oorlogen; door de TV kwamen nl de verschillende samenlevingen in de wereld nader tot elkaar en zou het begrip voor elkaar slechts toenemen; aldus zou dit leiden tot zoals gezegd, het einde van alle oorlogen.

is - 2019-07-16T185412.669

Maar naar nu blijkt, is dit geenszins het geval geweest; de oorlogen van Amerika tegen Afghanistan en Iraq bijvoorbeeld, liggen ons nog vers in het geheugen. En wat het nieuwsverslag via de TV hierover betreft, bleek dit grotendeels oorlogspropaganda te zijn geweest: massavernietingingwapens die achteraf nooit bestaan hadden. Osama Bin Laden die ervan beticht werd he meeserbrein achter 9/11 te zijn, bleek later niets met die aanslagen te maken hebben gehad! Nu wordt de TV vnl. gebruikt om er destructieve visies aan de man te brengen door die als iets positiefs weer te geven. Wat te denken bijvoorbeeld van het transgendernisme en homoseksualiteit?

 

De TV & Israël.

 

 En wat te denken over Israël, wat altijd door journalisten en nieuwsverslaggevers tijdens de televisiereportages met fluwelen handschoenen wordt aangepakt als er weer een reportage over wordt uitgezonden? En de verschillende kerkdiensten die ook via de TV worden uitgezonden war het tijdens de prediking dan over Israël en het Joodse volk gaat? Letterlijk alles wat er over het Joodse volk en Israël tijdens de prediking over gezegd wordt, het klinkt allemaal positief en slechs ten gunste van Israël. En dat zelfs hoewel men nu behoort te weten dat deze kleine staat in het Midden-Oosten (met haar machige Amerikaans-Joodse Lobby) verantwoordelijk is voor veel problemen in die regio? En hier hebben we natuurlijk het kleinere broertje van de Anti-Defamation League (ADL) nl. het Centrum Informatie en Documentatie Israël. (CIDI) En wát Israël ook doet, steeds is het weer Amerika wat haar veto uitspreekt over een VN-Resolutie waarmee Israël opgeroepen wordt, iets te doen of om juist iets na te laten. En wat nu het Christendom betreft, het enige “evangelie” wat we er binnen de vele kerken die we hier hebben over horen als het dan over Israël gaat, is het christenzionistische evangelie. En ook deze kerkdiensen worden dan zoals gezegd, over dezelfde TV uigezonden. En wát dat “evangelie” nu precies allemaal inhoudt, wéten we nu onder de hand wel: Het Joodse volk is nog altijd God’s uitverkoren volk, Israël als staat is nog altijd God’s uitverkoren staat. En om ons toch vooral wat aan te moedigen in deze Joodse fabels (want dat zijn het ook) te geloven als een absolute bijbelse waarheid, hebben degenen die deze fabels al voor lange tijd verkondigen hier ook nog een stok achter de (kerk)deurEn die “stok” is samengesteld uit slechts enkele bijbelverzen: Genesis 12:1-3, waarvan het derde vers luidt als volgt:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” 

En steeds weer wordt die “stok” van achter de (kerk)deur gehaald en wordt er dreigend mee gezwaaid wanneer er weer eens sprake is van verschillende massademonstraties tijdens een Israëlische inval in Gaza. Waarmee zij die zowel het Joodse volk als de staat ook nu nog altijd een “goddelijke status” toekennen willen zeggen:

“Wees vooral niet kritisch op Israël, want…”, waarna dreigend de hierboven geciteerde woorden van Genesis 12:3 worden gebezigd. Ofwel (zoals Dirk van Genderen dit zo mooi wist te verwoorden, “Wie Joden minacht, vervloekt hen al.” Dat dit éne vers wanneer het gelezen word samen met de overige twee verzen er echter op wijst dat deze zegen die circa 3000 á 4000 jaar geleden uitgesproken werd, slechts op Abraham alléén betrekking had, is tot nu toe niet bij die “stokkenzwaaiers” doorgedrongen! En zo zijn er nog veel andere bijbelverzen waarmee de Christen wordt vermaand om alstublieft maar geen enkele vorm van kritiek te hebben op Israël. Want je wéét het: als je Israël vervloekt (zoals de christenzionistische leiders dit zien), wordt jij vroeg of laat door God vervloekt! En wat is hiervan het gevolg? Het resultaat is dat vele Christenen intussen goed gehersenspoeld door al die christenzionistische leiders, hun mond houden als Israël weer eens zovele Palestijnen naar de andere wereld bombardeert, schiet of hen anderszins een enkeltje naar het hiernamaals geeft! Sterker nog: áls al die Christenen dan tóch kritiek hebben, wordt dit vaak zo niet altijd gegeven ten gunste van Israël ten ten nadele van de Palestijnen. En zo wordt het duidelijk: op deze wijze wordt de dader gezegend en het slachtoffer vervloekt! Zo wordt het “kwaad” toch eigenlijk goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd. Maar wacht eens even; zegt ook de Bijbel (die de christenzionistische leiders zelf toch ook gebruiken!) hier iets over? Jazéker:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.” (Jesaja 5:20)

Het behoeft beslist geen betoog dat deze verzen een positieve betekenis hebben over wat de christenzionistische leiders allemaal aan “Joodse verzinsels” verkondigen!

is - 2019-07-16T191737.032

De Menselijke Tong: Zegen & Vervloeking. 

 

Nu heeft de apostel, Jakobus, ook iets over zegen en vervloeking te zeggen en dan gaat het hier over de menselijke tong. (Jakobus 3:1-8) De apostel beschrijft de menselijke tong bijvoorbeeld als “een vuur, een wereld van ongerechtigheid.” (vers 6) En daarmee gaf hij aan dat onze tong gebruikt kan worden om er kwaad mee te spreken over anderen. Verderop schrijft hij er het volgende over:

“Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.” (verzen 9-12)

Jakobus schreef hier aan Christenen in wiens gemeente (kerk) nogal wat misstanden voorkwamen. En één van die misstanden was het verkeerde gebruik van de menselijke tong waar het de mensen betrof. Eigenlijk zie hij tot zijn medebroeders in die tijd dat zij God met hun tong wel prezen en loofden, maar dat zij er tegelijkertijd de mensen mee vervloekten! En dát was nu, zo betoogde hij in zijn brief aan hen, volkomen verkeerd. 

is - 2019-07-15T202137.848

De Valse Profeten & hun Vruchten. 

 

Zoals we zien, heeft Jakobus het er eveneens over vruchten waar het de menselijke tong betreft; een vijgeboom kan immers geen vijgen voortbrengen en een wijnstok geen vijgen. Laten we in verband hiermee nu eens naar het Evangelie naar Mattheüs gaan; Jezus heeft daar nl. naast andere dingen ook iets te zeggen over valse profeten en hun vruchten: 

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt ongehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.” (Mattheüs 7:15-20)

Hier gaat het eveneens zoals in de brief van Jakobus gelezen hebben, over vruchten. En ook hier heeft dit schijnbaar te maken met de menselijke tong. Maar hier gaat het dan over wat de valse profeten met hun tong (en mond uiteraard) precies leren. Dus, wát leren zij de mensen nu precies; wat zijn hun doctrines waarin zij zelf geloven en aan de man brengen? Kortom: Wat zijn de vruchten die zij met hun mond en tong voortbrengen? Wat nu deze valse profeten waarover Jezus het heeft aangaat, zij worden door Hem vergeleken met slechte bomen die een slechte vrucht voortbrengen. En die “slechte vrucht” is samengesteld uit bepaalde ketterse en onbijbelse leringen waarmee zij hun toehoorders misleiden en zo maken dat die uiteindelijk een verkeerde weg op zullen gaan! En naast Jezus zou later ook de apostel, Paulus, zijn pupil, Timotheüs, voor deze valse leraren waarschuwen:

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesen en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (Timotheüs 4:1-2)

is - 2019-07-15T201632.217

Nu, over wélke mensen gaat het hier nu? Het gaat hier over mensen die van het wáre Christelijke geloof zijn afgedwaald. En hoe kwam dit? Zij werden hierbij op een dwaalweg gebracht door de huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten uiteindelijk volkomen het zwijgen hadden opgelegd. Deze “huichelaars” waren dan ook eigenlijk (letterlijk), gewetenloze lieden! En in verband hiermee keren we weer terug naar het christenzionistische “evangelie.” Nu, het is een absoluut feit dat vele “grass-roots”-christenzionsten in al hun oprechtheid geloven dat wát zij over het Joodse volk en de staat Israël geloven, volkomen waar is; zij zijn normaal goede en fatsoenlijke mensen die eigenlijk nooit iemand kwaad zouden doen. Maar hoe oprecht en eerlijk zij ook mogen zijn, zijn zij niettemin oprecht misleid. Maar door wíe zijn zij dan misleid? Het antwoord is eigenlijk al gegeven: door die “huichelaars” die hun geweten hebben uitgeschakeld! En het zijn nu die “huichelaars” die de wáre valse profeten zijn en wiens “vrucht” hun verkeerde leer aangaande het Joodse volk en de staat Israël is! En we kunnen er niet omheen dat John Hagee bijvoorbeeld zo ‘n grimmige wolf zou kunnen zijn! Met zijn jaarlijkse CUFI-conferenties weet hij zijn vele volgelingen weer een flinke dosis aan pro-Israëlische en racistische leerstellingen toe te dienen! En tijdens de laatste recente CUFI-conferentie wás het weer zover; naast Hagee waren er weer andere prominente sprekers aanwezig die allemaal van mening waren dat bijvoorbeeld “anti-Zionisme anti-Semitisme is.” En dát terwijl er ook anti-Zionistische Joden zijn (Ilan Pappe, Norman Finkelstein (wijlen) Israël Shahak en anderen intussen luid en duidelijk hebben aangetoond dat het Zionisme eigenlijk een demonische ideologie, een van die “leerstellingen van demonen” is! Pappe en Finkelstein zijn er waarschijnlijk nooit bij een van die conferenties van Hagee aanwezig geweest. John Hagee kan wat ons betreft dan ook worden gerekend tot een van die “bomen” die tot nu toe een “slechte vrucht” hebben voortgebracht!

Christian-Zionism-05-e1562288554916

Waar het nu de menselijke tong aangaat, zijn het de christenzionistische leiders die met hun tong weliswaar God loven en prijzen, maar dat zij er tegelijkertijd de critici die hun kritiek op Israël uiten, hen ermee vervloeken door hen “anti-Semieten” en-of “anti-Semitisch” mee te noemen! En deze “vruchten” die zij met hun mond en tong voortbrengen, zijn slechte vruchten. 

 

Josafat & Achab en de Profeet Micha vs. de Vierhonderd Profeten. 

 

Maar ooit was er iemand die door juist negatief te spreken, juist een goede vrucht voortbracht. En dan komen we weer uit bij de bekende geschiedenis van de koningen Josafat en Achab. (2 Kronieken 18. Dit verhaal is bekend; nadat Josafat, koning van Juda, zijn zwager Achab een staatsbezoek bracht, haalde de laatste Josafat over om mét hem ten strijde te trekken tegen de Assyriërs om het gebied, Ramoth in Gilead weer op hen te heroveren. Josafat gaar hierin mee, maar achte het echter verstandig, hier eerst God (Die in die tijden door Zijn profeten sprak), over te raadplegen. Achab laat daarop 400 profeten optreden die zich allen positief uitlaten over wat Achab van plan is te doen. Op de vraag van Josafat of er mogelijk nog een ándere profeet zou kunnen zijn om God door hém te raadplegen, heeft Achab zo zijn gemengde gevoelens; ja, dat is Micha. de zoon van Jimla, maar, “… hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil.” (vers 7) Nochtans laat Achab Micha halen. De bode die de opdracht had gekregen Micha te halen, trachtte de profeet over te halen om net zoals die 400 profeten dit aan het doen waren, ook positief over Achab te profeteren:

“De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken.” (verzen 12-13)

Aldus werd Micha voor Achab gebracht maar in tegenstelling met de 400 profeten, waarschuwde God de koning door hem om juist niet op te trekken tegen de Assyriërs daar dit hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. Achab gaat toch en sleept Josafat hierin mee. Het einde van het verhaal is dat Achab tijdens de strijd zwaar gewond raakt en later overlijdt. De moraal van deze geschiedenis is dat al die 400 profeten ondanks dat hun woorden vleiend, positief en de oren van Achab streelden, in wezen slechte vruchten waren terwijl de ronduit negatieve woorden van Micha in wezen goede vruchten waren. En die boodschapper die heengegaan was om Micha voor de koning te brengen, trachtte hem (onbewust) over te halen om ook diezelfde slechte vruchten voort te brengen als die 400 profeten dit op datzelfde moment deden. Micha echter weigerde dit en zei dat hij dátgene zou spreken wat God hem in zou geven om te spreken.

 

Chuck Baldwin: van Christenzionist tot Bijbelse Christen. 

 

Chuck Baldwin was, nu lang geleden, één van die vele christenzionisten; in al zijn oprechtheid geloofde hij dat het christenzionistische evangelie absoluut wáár en ook volkomen bijbels was. En alzo leerde hij dit dan ook. Later echter, begon hij bepaalde dingen op te merken in wat hij leerde, die achteraf nu niet precies een bijbelse duiding hadden. Hij ging op onderzoek uit, en … ontdekte dat waar hij al die tijd in geloofd en ook als zodanig geleerd had, eigenlijk een duivelse doctrine was. Later liet hij het christenzionisme varen en veranderde vervolgens in een bijbelse Christen. Hier is zijn getuigenis te beluisteren en te bekijken: https://whtt.og/2019/07/06/how-pastor-chuck-baldwin-came-out-of-the-bondage-of-christian-zionism (“Pastor Chuck Baldwin Tells of His Exit From Christian Zionism”) En hier is de url van zijn eigen website: https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3740/Seventy-Years-Of-Turmoil-Treachery-Death-And-Destruction.aspx Tegenwoordig zet Baldwin zich in om het christenzionisme te weerleggen en te ontmaskeren. En we hopen van harte dat er naast Baldwin nog meer christenzionisten zullen zijn die uiteindelijk in zullen gaan zien dat datgeen waar zij al die tijd met hart, ziel en verstand in geloofd en ook verkondigd hebben, dit eigenlijk een satanische, racistische religie is!

is - 2019-07-16T184912.327

 

Op Tegen het Christenzionisme: een Tegenbeweging in Opmars. 

 

Naast allerlei Joodse verzinsels die we tot nu toe gehoord hebben (en dit was recent vnl weer eens het geval tijdens de recente CUFI-conferentie), is er echter ook nog goed nieuws te vermelden: Ook onder Christenen is nu een beweging ontstaan die eigenlijk een tegenbeweging tegen het christenzionisme is! En die is bezig aan invloed toe te nemen! En eigenlijk kán dat ook niet anders; vele mensen zijn er nu geleidelijk aan van op de hoogte gekomen dat het Israëlische regime in Israël allesbehalve “uitverkoren” en “heilig” blijkt te zijn vanwege haar dodelijke en racistische beleid tegenover de Palestijnen! https://whtt.org/2019/07/14/christian-opposition-to-christian-zionist-theology-is-growing Hoe dit zich allemaal verder zal ontwikkelen is nu nog onduidelijk, maar deze tegenbeweging is in ieder geval een goed begin!

is (69)

 

Ton Nuiten – Woensdag 17 Juli 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star