John A. Keel: de Ufoloog als Demonoloog; UFO’s als Demonen; Waarnemingen UFO’s in Vroegere Tijden; wat Bijbelstudie over Demonen; de (Vermeende) Bezoeken aan Hemel & Hel: Waarschijnlijk Geïnspireerd door Demonen; Interessante Parallellen: de Ervaringen van Robin Harfouche & John Lilly; Dr. Hugh Ross & het Verband tussen het Occultisme & UFO’s; (en Veel Meer).

Het was vnl. in de jaren zeventig dat er bekendheid aan werd gegeven: het fenomeen wat “UFOs” wordt genoemd. In die tijd werden er vele boeken, tijdschriften en artikelen over gepubliceerd. Eén van de bekende UFO-onderzoekers van die tijd was John A. Keel. auteur van o. a. het boek, “UFOs: Operation Trojan Horse” (in Nederland later gepubliceerd onder de gelijknamige Nederlandse titel, “UFO’s: Operatie Paard van Troje”, bij J. H. Gottmer, Haarlem in 1971). In verband met het overlijden van Keel op 3 juli 2009 op de leeftijd van 79 jaar, had de Britse krant, The Telegraph, op 10 juli van dat jaar het een en ander over Keel te zeggen:

“In zijn veelgeprezen tweede boek, “UFOs: Operation Trojan Horse” (1970), suggereerde Keel dat vele aspecten van berichten over UFOs, inclusief ontmoetingen met mensachtigen, vaak parallel lopen met oude folklore en religieuze visioenen en UFOs direct in verband brachten met elementale fenomena. ‘Ufologie is slechts een andere naam voor demonologie’ verklaarde Keel en beweerde dat hij zichzelf niet als een “ufoloog” maar als een “demonoloog” beschouwde.”

is - 2019-08-10T094915.280

“Na onderzoek naar incidenten van paranormale telefonie –geesten die naar alle waarschijnlijkheid electronisch communiceren– ontdekte Keel dat zijn telefoongesprekken op mysterieuze wijze omgeleid werden naar een ander nummer dan het zijne met één ander getal. Vreemd genoeg beweerde de persoon die antwoordde, eveneens John Keel te worden genoemd. Sterker nog, de stem van de dubbelganger klonk opmerkelijk gelijk aan de zijne..”

“Keel identificeerde de zogenoemde ‘Men in Black’ voor het eerst in een artikel voor Saga magazine in 1967 getiteld, ‘UFOs: Agents of Terror’. Hij beschreef sinistere figuren met een bleke kwaadaardige aanblik, vaak met oriëntaalse of Latijns-Spaanse trekken, een fenomeen wat hij gedurende de eerste ambtsinwijding van president Nixon in januari 1969 weer opgemerkt had: 

“Ik was er zeer in geïnteresseerd drie mannen in zwarte kostuums op te merken die zeer op onze klassieke men-in-black leken en die terwijl Nixon zijn inaugurele rede hield, en die samen precies achter Nixon enkele rijen achterin zaten” schreef Keel. “Elke maal dat de televisiecameras Nixon vanuit een bepaalde invalshoek opnamen, kon ik deze drie mannen zien. Zij schenen er niet op hun plaats te zijn. Natuurlijk konden zij ambassadeurs uit Vietnam of iets dergelijks zijn geweest. Ik vroeg me daarna af of mijn verbeeldingsvermogen niet met me op de loop gegaan was. Ik kreeg alle tijdschriften met beelden van de inauguratie te pakken en ik ging erover met een vergrootglas; maar ik kon die drie kerels niet vinden. Toch had ik hen zeer duidelijk op de televisie gezien.” https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/5797746/John-Keel.html

Naast “UFO’s Operation Trojan Horse” (wat hier zoals gezegd, in Nederland bij J. H. Gotmer, Haarlem in 1971 verschenen is als “”UFO’s Operatie Paard van Troje”), had Keel ook nog het boek, “Our Haunted Planet” geschreven wat hier in 1973 bij dezelfde uitgever onder de itel, “Onze belaagde planeet” gepubliceerd werd. In “UFO’s: Paard van Troje”, schreef Keel op blz. 240 o.a. het volgende:

“Een groot deel van de geschiedenis door zijn de manifestaties van demonologie en demonopathie vanuit religieus perspectief bezien en uitgelegd als het werk van de duivel. De bizarre manipulaties en kwade gevolgen die in de demonologische literatuur worden beschreven. worden gewoonlijk beschouwd als het resultaat van een groot en ongezien conflict tussen God en de duivel. In de UFO-leer is hetzelfde conflict waargenomen en de gelovigen hebben het uitgelegd als een ruimte-oorlog tussen de “Bewakers” (goedgezinden uit de ruimte), die onze planeet beschermen, en het een of andere kwaadwillige buitenaardse ras. De manifestaties zijn dezelfde, alleen het referentiekader verschilt.” (vetdruk toegevoegd)

“De volksoverlevering van iedere cultuur, zo is gebleken, had een rijk reservoir aan verhalen over mensachtigen die door de lucht vlogen waarbij zij gebruik maakten van toestellen die de technologie van de tijd vooruit schenen te zijn.” https://www.youtube.com/watch?v=asmuBg-x2k8 (“Shocking!!! Part 1 of 3 UFOs, Demons, Aleister Crowly, CERN and the Antichrist” (vanaf 0:40)

In deze intrigerende video wordt ons verder meegedeeld dat de zgn. “aliens” door oude volken zoals o.a. de Assyriërs, beschouwd werden als goden. Het is op deze wijze dat die volken elk hun eigen afgodendienst op wisten te richten. In de aloude annalen dezer volken wordt beschreven dat zij in het hemelruim hemelwagens hadden gezien die zich met grote snelheid voortbewogen; zij zagen vreemde objecten die de meest vreemde bewegingen en capriolen maakten, opeens verdwenen om vlak daarna weer plotseling te verschijnen. In het oude Egypte, waren het Osiris, Isis en Horus, die er als goden werden vereerd; ook zij moesten er dan ooit eens als extraterrestials zijn neergedaald. Over deze en andere “goden” werd beweerd dat het zij waren “die van de hemel kwamen.” 

is - 2019-08-10T101713.223

 

Waarnemingen UFO’s vanaf het Vroegste Verleden der Mensheid.

 

Het waarnemen van UFO’s blijkt achteraf niet iets van recente tijden te zijn; ook in een ver verleden zijn er dergelijke objecten waargenomen zoals John F. Keel die beschreef:

“Zo ’n zevenenveertigduizend jaar geleden heeft iemand een intrigerende tekening gekerfd in een helling van het Hoenan-gebergte in China. Een afbeelding van vliegende cilinders waarop vreemde wezens stonden. Russische en Chinese archeologen konden de tekeningen wel dateren maar er geen verklaring voor geven. Evenmin wisten zij een verklaring voor de in een rots uitgehouwen tekening die ze in 1961 in Fergana in Centraal Azië vonden. Volgens een bericht van het persbureau Reuters leek deze afbeelding op een man die een “luchtdichte helm” droeg en een soort mechanisch apparaat op de rug. De tekening is gedateerd op zevenduizend jaar voor Christus. Andere merkwaardige grot- en rotstekeningen zijn gevonden in Zuid-Amerika, Japan en de Sahara. Een aantal van deze tekeningen stellen reuzen met ronde hoofden voor die hoog boven de gewone jagers uitsteken. Andere stellen cirkelvormige voorwerpen voor waar vreemde wezen uitkomen. Deze tekeningen zijn duidelijk pogingen geweest om zeer ongewone en belangwekkende gebeurtenissen te registreren maar tegenwoordig staan ze open voor alle mogelijke interpretatie en speculatie.

Door heel Frankrijk verspreid zijn er vele oude grotten die zijn versierd met inkervingen en schilderingen die dateren van tien- tot dertigduizend jaar geleden. Er zijn meer dan tweeduizend afbeeldingen van dieren, waaronder 610 paarden, 510 bisons, 205 mammoeten en 176 steenbokken volgens een in 1952 gedaan onderzoek door H. Breuil. Behalve deze indrukwekkende veestapel, zijn er veel tientallen andere tekeningen die veel geheimzinniger zijn. Ze vertonen ovale en schijfvormige voorwerpen, waarvan sommige kennelijk op drie poten staan, met ladders die naar de grond reiken. Archeologen kunnen er geen verklaring voor geven maar zij lijken verdacht veel op de moderne beschrijving van vliegende schotels. 

De gezaghebbende Franse deskundige Aimé Michel gaat zelfs zover te suggereren dat het dat nu juist zou zijn. In oude Chinese annalen worden beschrijvingen gegeven van vliegende schotels en mysterieuze lichten aan de hemel. Die werden gewoonlijk voor draken aangezien en de oude Chinezen merkten op dat deze dingen jaar na jaar, eeuw na eeuw langs vaste routes vlogen. Andere, in India bewaard gebleven oude manuscripten spreken van “vimanas”, “luchtwagens”, als waren het ‘ de gewoonste zaken van de wereld. Vijfduizend jaar geleden gaf Maharishi Bharadwaj een gedetailleerde beschrijving van deze vimanas, en beschreef hoe zij zonder enig geluid in alle richtingen konden bewegen, grote afstanden konden afleggen en zelfs onzichtbaar konden worden. Hij veronderstelde dat zij werden aangedreven door “melodieën en ritmen”…., wellicht een dichterlijke wijze om het snorren en zoemen van ingewikkelde en onbegrijpelijke machinerieën te beschrijven. Aan de buitenkant leken ze op de vliegende kegels die vaak zijn beschreven in de verslagen van moderne UFO-ooggetuigen overal ter wereld.” (John F. Keel in, “Onze belaagde planeet”, (blz. 16-17, vetdruk toegevoegd)

 

Satan de Duivel, Demonen & de Bijbel.

 

Wát John Keel hier schreef, was dat de buitengewone manifestaties die we nu kennen als Unidentified Flying Objects (ongeïdentificeerde vliegende objecten, UFO’s), zich achteraf al in veel vroegere tijden hadden gemanifesteerd! Dus moeten die objecten al in een zeer vroeg stadium van de mensheid aanwezig zijn geweest. Wat vérder uit zowel het artikel van The Telegraph als de passages uit het werk van Keel die we hebben geciteerd duidelijk wordt, brengt Keel de manifestaties van deze vreemde objecten in verband met demonen. En als we het over demonen hebben, hebben we het over de Bijbel, waarin op verschillende plaatsen gewag wordt gemaakt van de duivel (satan) en zijn gevallen engelen. De Bijbel beschrijft in het Oud-Testamentische bijbelboek, Jesaja, dat Lucifer (destijds de voornaamste engel voor God), kennelijk na een massale opstand tegen God’s souvereine heerschappij, uit de gelederen der engelen Gods gestoten en tenslotte met die engelen die hem in zijn rebellie tegen God gevolgd waren, op de aarde geworpen werd:

“Hoe zijt gij van de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij nedergehouwen tot de aarde, die de naties verzwakte! Want gij hebt in uw hart gezegd, Ik zal opstijgen in de hemel, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verheffen: Ik zal eveneens op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden zitten. Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, ik zal de Allerhoogste gelijk zijn. Toch zult gij nedergebracht worden tot de hel, aan de zijden van de kuil”.  (Jesaja 14:12-15, KJV)

De opstand die satan (voorheen Lucifer) met zijn gevallen engelen voorbereid had bestond er dus in dat hij, zélf een schepsel Gods, aan God gelijk wilde worden. En als zodanig had hij he plan opgevat om God van de troon te stoten en in plaats daarvan met zijn gevallen kompanen te regeren. Dit zien we duidelijk terug in het laatste bijbelboek, Openbaring, waar het dan om een tweede poging in de toekomst lijkt te gaan, waar satan met zijn metgezellen nóg een laatste vergeefse poging zullen doen om er in de hemel de macht te grijpen:

“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:7-9)

Ook bij deze laatste poging worden satan en zijn engelen weer buitengestoten waarbij zij allen weer op de aarde terechtkomen. In de daarop volgende verzen 10 en 11 wordt een loflied op de val van satan en zijn engelen gezongen, waarna we in vers 12 het volgende lezen:

“Daarom, verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” 

is (79)

Terwijl de hemel en haar bewoners zich zulen verblijden over de verwijdering van satan en zijn metgezellen, zullen de bewoners van de aarde echter zware en vreselijke tijden te wachten staan; satan weet nu dat  zijn lot voorgoed is verzegeld, heeft daarom weinig tijd totdat het oordeel Gods over hem en zijn engelen definitief besloten zal worden, zal dan in grote woede en razernij tot de mensheid op aarde afdalen! En dit wijst er op zijn beurt wer zeer sterk op, dat het aantal UFO-waarnemingen in de toekomst sterk toe zal nemen; en aangezien we hier met wat John Keel geschreven had en wat de Bijbel erover zegt, een verband hebben kunnen leggen, is het meer gepast te stellen dat het aantal aan demonische aciviteiten toe zal nemen! Die zullen waarschijnlijk gepaard gaan met niet nader bepaalde rampen van globale omvang: 

“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

In het boek, Jesaja, lezen we ook iets dergelijks waar dan de hele aarde in beweging en beroering zal worden gebracht:

“Angst, valkuil en strik over u, bewoners der aarde! En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigde geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte zullen worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neer vallen en niet meer opstaan.” (Jesaja 24:17-20)

Hier wordt ons op dichterlijke wijze het lot van de aarde en haar mensheid beschreven. Uit wát we er lezen, blijkt dat dit tevens een oordeel van God over de wereld en de mensheid zal zijn. En wat ook interessant is, we lezen dat de aarde in die duistere komende tijden “wankelen”, “waggelen” zal en “heen en weer slingeren als een nachthutje.” Hetgeen natuurlijk betekent dat die aarde vóór die tijd, niet bewogen zal hebben; en dit is weer een zeer sterke aanwijzing dat de aarde niet dagelijks in een grillige baan door het heelal draait, maar gewoon stationair is en dus stil hangt! Maar dit even terzijde.

 

Over Bezoeken aan de Hemel & de Hel. 

 

Nu zullen we in verband met dit onderwerp even een uitstapje maken naar een site waar mensen aan het woord komen, die beweren samen met Jezus in de hel en/of in de hemel te zijn geweest. Op deze site zijn er talrijke korte als langere video’s te zien waarin verschillende mensen hun ervaringen in de hemel dan wel in de hel (waarvan  zij beweren er geweest te zijn), beschrijven. In bepaalde gevallen zouden dit de zgn. “bijna-dood-ervaringen” (ofwel de uittreding van de ziel uit het menselijk lichaam), zijn geweest. Sommigen hebben hun ervaringen op genoemde plaatsen opgedaan nadat zij na bijvoorbeeld een verkeersongeluk zwaar gewond waren geraakt, met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd, later op de operatietafel klinisch overleden zijn, mar later weer tot leven zijn gekomen. Na eenmaal te zijn hersteld, besloten zij hun ervaringen in het hiernamaals te boek te stellen én hier een getuigenis (vnl in kerken) over af te leggen: tall-white-aliens.com/?p_id=57 Op deze ene pagina alleen al, zijn er vele getuigenissen van mensen te zien en te horen. Maar helemaal onderaan zien we een korte videoclip die iets afwijkt van de getuigenissen die de mensen over hun bezoek aan de hemel dan wel de hel vertellen. En het commentaar van deze clip luidt als volgt:

“Door zelfverklaarde contactleggers en sommige ufologen wordt van de Noorse aliens vastgesteld, een groep van mensachtige buitenaardsen te zijn, die veel van Noorse Scabdinaviërs weghebben en die van de Pleiaden afkomstig zijn. (Deze) “Noordelingen worden typisch beschreven als zes tot zeven voet hoog met lang blond haar en blauwe ogen; en waarvan gewoonlijk vermeld wordt dat zij mannelijk zijn. Van hun huidskleur wordt gezegd dat die varieert van licht gekleurd tot gebruind. Van hen wordt gezegd in een excellente fysieke vorm te zijn en zij worden soms beschreven als dragende strakke, nauwsluitende kleding. In een bericht wordt opgemerkt dat zij onaangedaan schijnen te zijn tegenover sterke geuren alsof zij geen besef van reukzin hebben. Gedurende de jaren ’50 maakten vele contactleggers, in het bijzonder die in Europa, er melding van dat zij” (die “Noordelingen”), precies bij deze beschrijving pasten. In de daarop volgende tientallen jaren kwamen deze claims relatief minder gewoon voor daar de grijze aliens de Noordelingen in de meeste verslagen over buitenaardse ontmoetingen begonnen te vervangen, maar van Noordelijke aliens wordt soms nog melding gemaakt. De Noordelijke Nina-aliens zijn beschreven als welwillende of zelfs als magische wezens die mensen willen observeren en met hen willen communiceren. Contactleggers hebben meegedeeld dat de Noorderlingen bezorgd zijn om het milieu van de aarde of de vooruitzichten op wereldvrede en kunnen op telepathische wijze boodschappen verzenden. Maatschappelijk werker, John Carpenter, zei dat de typische Noorderling zoals beschreven door degenen die hij geïnterviewd heeft, vaderlijk, waakzaam. lachend, liefdevol, jeugdig en alwetend is. Stephanie Kelly Romano zegt dat de Noorderlingen vaak geassocieerd worden met spirituele groei, lachen en actieve beschermers zijn voor de ervaringen en enkele betrokkenen zeggen dat de Noorderlingen hen voor de grijze aliens gewaarschuwd hebben, maar er zijn betrokkenen die zeggen dat zij Noorderlingen met de grijzen in hetzelfde voertuig hebben gezien. In dergelijke berichten worden de Noorderlingen vaak geïnterpreteerd als leiders met de grijzen als hun ondergeschikten.”

We zullen het hier bij laten. Wat uit dit vreemde relaas opvalt, is dat deze “Noorderlingen” worden gezien als buitenaardsen. Daarnaast wordt er ook gesproken over de bekende “kleine grijzen” (buitenaardse wezens die (zoals de term al zegt), volkomen grijs zijn, een kaal en groot hoofd en zwarte ogen hebben. Dan lezen we er nog de zin, “Noorderlingen worden typisch beschreven als zes tot zeven voet hoog en lange blonde haren en blauwe ogen.” Met deze laaste zin in gedachten zullen we nu naar een kritische recensie gaan over een Engelstalig boek wat destijds in 2005 hier in de Nederlandse uitgegeven werd, “De Hemel is zo Écht” van de Amerikaans-Koreaanse dame, Choo Thomas geheten. De recensie werd destijds gegeven door J. W Embregts. 

is - 2019-08-16T151140.312

 

De (Kritische) Recensie van J. M. Embregts op het Boek, “De Hemel is zo ëcht.” 

 

Naast de kritische recensie op het boek, “De Hemel is zo Écht”, gaf de voorganger in ruste, J. M. Embregts, tevens een eveneens kritische beoordeling op een ander boek wat door Thomas in haar eigen boek aanbevolen werd, nl. “Een Goddelijke Openbaring over de Hel”, van Mary Katryn Baxter, wat hier in het Nederlands in 1993 werd gepubliceerd. internetbijbelschool.nl/htmldoc/thomas.em.htm We zulen hier uitsluitend dát aanhalen waarmee een verband kan worden gelegd met de “Noorderlingen” en wat Choo Thomas over bijvoorbeeld de engel, Michaël, te zeggen heeft; dit is maar zeer weinig maar de overeenkomst tussen de beschrijving van de “Nooorderlingen” en wat zij over Michaël te zeggen heeft, zal duidelijk zijn. In zijn uitgebreide kritische beschrijving schreef Embregts o. a. het volgende over Thomas:

“Choo weet ook heel veel over Jezus: ‘ik kan je zeggen dat Hij fors gebouwd is…. Zijn golvende haar heeft een scheiding in het midden, een jongeman… zijn lengte is ongeveer 1. 80 m. (pag. 13)… Hij had zijde-achtig wit haar’ (pag. 20) Maar elders zegt ze, ‘Zijn huid was getint en zijn haar was donker en krullend.’ (pag. 173) Ze weet nog meer: ‘Michaël is een heel knappe engel. Hij is ruim twee meter lang, weegt 150 kilo, heeft blauwe ogen en blond haar’ (pag. 181).” 

Hier zien we dus dat de beschrijving van de zgn. “Noorderlingen” overeenkomt met wat Choo Thomas over de engel, Michaël schreef. Over Thomas schreef Embregts nog het volgende:

“In haar boek beveelt zij een ander boek met buitenbijbelse openbaringen aan: dat van Mary K. Baxter: Een goddelijke openbaring over de hel (Gazon Uitgeverij, Den Haag), een boek dat ook in Nederland circuleert an dat ik zelf al een paar keer heb moeten weghalen bij mensen die er de zenuwen van kregen en ’s nachts niet meer konden slapen. Choo zegt ovar dat boek: ‘k geloof dat boek voor de volle honderd procent, want het is zo bijbels. Hij (de Heer) zei: Het is belangrijk voor iedereen om Mary’s boek te lezen.’ Mary Baxter specialiseert zich op de hel en voelt zich door Jezus Zelf geautoriseerd: ‘Je ziel zal uit je lichaam genomen worden door Mij, de Here Jezus Christus, en overgebracht worden naar de hel.’ (pag. 9) Het boek staat vol met de meest gruwelijke beschrijvingen van martelingen door demonen die daar een duivels genoegen in hebben en die de ongelovig gestorvenen voor eeuwig in de hel aan het folteren zijn. Net als bij Choo vinden de meeste ervaringen van Baxter ’s nachts plaats. Ook hier moeten we toetsen aan het Woord. Jezus zei volgens haar: ‘De hel heeft iin lichaam (zoals een menselijke vorm). Het lichaam ligt op zijn rug in het centrum van de aarde. De hel is dus gevormd als een menselijk lichaam – buitengewoon groot met vele folterkamers… Op de grote oordeelsdag zullen de dood en de hel in de poel van vuur geworpen worden; dat zal de tweede dood zijn.’ (pag. 30) Vervolgens beschrijft ze zeer gedetailleert het linkerbeen, het rechterbeen, de buik (20 km hoog en 4 km in de rondte – ‘Jezus gaf mij de juiste maten’ – met cellenblokken van 27.350 meter hoog), het hart, de rechterarm, de linkerarm, het centrum, de kaken van de hel. Ook beschrijft ze schijfvormige voorwerpen die sprekend lijken op UFO’s (pag. 102, 108-109) Er staan nog meer wonderlijke dingen in haar boek.” (Overal vetdruk toegevoegd)

En die “schijfvormige voorwerpen die sprekend op UFO’s lijken”, vinden we natuurlijk weer terug bij de “buitenaardsen”, “aliens” en niet te vergeten de zgn. “Noorderlingen.” Ietwat terug naar boven in zijn artikel over Choo Thomas schreef Embregts er dit:

“Ook de ervaringen rondom deze uittredingen roepen vragen op: ‘toen de ontmoetingen met Jezus voor het eerst begonnen, zag ik overal gezichten van demonen in mijn kamer.’ (pag. 168)  

En dat zal helemaal niet vreemd zijn natuurlijk, want dan zal die “Jezus” die zij dan op het punt stond te ontmoeten, eveneens een demon zijn geweest! En zo hebben we hier de connectie, buitenaardsen + aliens + “Noorderlingen” = demonen! Het is daarom dan ook onvermijdelijk om tot de volgende conclusie te komen: Niet alleen de ervaringen die door zowel Choo Thomas als Mary Katryn Baxter te boek zijn gesteld maar ook de vele overeenkomstige andere ervaringen over de hel zoals o. a. die van Bill Wiese, hebben een demonische bron als oorsprong! 

 

“Sid Roth’s It’s Supernatural” & de Ervaringen van Robin Harfouche. 

 

In de Verenigde Staten zijn er net zoals hier, vele TV-programma’s te zien. Eén van die programma’s in Amerika is er de zeer populaire uitzending, “Sid Roth’s It’s Supernatural!” getiteld en wat er regelmatig wordt uitgezonden. Op voorhand echter, moet al worden gezegd dat vele van de gasten die er bij aanwezig zijn, van een zeer twijfelachtig allooi zijn. Zij vertellen er nl. over dingen die zij zeggen te hebben meegemaakt, die echter onmogelijk gebeurd kunnen zijn zoals het regelmatig op bovennnatuurlijke wijze door de lucht te worden getransporteerd van de ene naar de andere plaats. En zo worden er wel meer van dergelijke vreemde zaken melding gemaakt. Een van die zeer weinige gevallen waar we echter een uitzondering willen maken, is een uitzending van Sid Roth, waar Robin Harfouche te gast was. Die heeft hier nl. veel eerder over haar vreselijke ervaringen met de geestelijke wereld van demonen verteld in een uitzending van de Evangelische Omroep (EO) zo ergens tussen de jaren 1997-1999. De uitzending (een interview wat de EO destijds van haar afgenomen had, “Heartbeat”, was getiteld, “Hollywood werd een hel.” De aflevering van Sid Roth met Harfouche (die -uiteraard veel later uitgezonden werd), was getiteld, “From Hollywood to Heaven.” https://www.youtube.com/watch?v=egUumOr3WA (“Demons Came to Her & Gave Her Strange Powers | Robin Harfouche”)  Hier vertelde zij min of meer hetzelfde verhaal zoals zij destijds bij de EO deed. Robin vertelde tijdens het interview met Sid Roth dat zij vanaf haar vierde tot haar 13e jaar misbruikt was; in die voor haar zo tragische periode trad zij vanwege de vele mishandelingen uit haar lichaam, waarbij zij in contact kwam me de geesteswereld waarin zij wezens ontmoette die net zoals zij nog een kind was, op kinderen leken. Op haar 18e jaar kwam Harfouche op een college terecht om er te studeren; het was daar waar zij in contact kwam met een geleidegeest, die haar vertelde dat zij geselecteerd en uitverkozen was en dat hij haar al sinds haar kindertijd in de gaten had gehouden. Hij wist ook van haar verleden en vertelde haar dat zij geboren was met psychische gaven. De geleidegeest maakte haar tevens duidelijk dat hij gekomen was om haar in het gebruik van deze gaven te onderwijzen. Later passeerde zij eens een professionele dansstudio en dit wekte in haar het verlangen op, te willen leren dansen. Op de vraag van Sid of de geleidegeest op een werkelijk persoon leek, antwoordde Robin het volgende:

is - 2019-08-10T095052.257

“Nee, hij leek op een alien, weet je, zoals de afbeeldingen die je ziet, die mensen tekenen van aliens, die zeggen dat ze ontvoerd zijn of ervaringen met aliens hebben gehad. Hij was, hij zag er niet vreeswekkend uit, een kruising tussen een alien en een engel.”

(Deze geleidegeest vertelde Robin dat zij uitverkoren was om de wereld de doctrines van de New Age-religie te openbaren). Terwijl Harfouche bij de dansstudio stond, moest zij om onverklaarbare reden huilen. Later kwam de directrice naar haar toe en nodigde haar binnen te komen om met haar de lunch te eten; zij maakte Harfouche duidelijk dat zij verondersteld werd haar als danser op te leiden; zij zou hier ook de kosten zelf voor betalen, en:

“Ik denk dat het de redenering was dat er een blauwdruk of een bestemming was die de geleidegeest voor me had en ik had een gunstige gezindheid over me die niet te verklaren was. Deuren voor gelegenheden werden voor me geopend die niet open zouden moeten gaan. De dingen gingen snel voor mij en dit alles bracht mij naar Hollywood.”

Op de vraag van Sid hoe die geleidegeest zich later transformeerde als de geest van Marilyn Monroe (zoals Robin zelf in haar boek over haar ervaringen geschreven had), antwoordde zij het volgende:

“Wel, wat uiteindelijk gebeurde, was dat de geleidegeest tijdens het college in mijn lichaam wilde komen en door mijn mond wilde spreken, wat is wat we vandaag “channeling a spirit”, (“channeling van een verheven meester of een leraar”) zouden noemen. Dat is nu over het hele land en de wereld aan de gang.” 

Robin vertelde dan dat die geest hierbij zeer agressief werd. Zij maakte nog meer mee, maar vertelde later in een kerk tot bekering gekomen te zijn en bevrijd werd van die kwade macht. Hier zien we dus dat een zgn. “alien” zoals die vaak in verband wordt gebracht met “buitenaardse bezoekers” uit een ver verwijderd zonnestelsel, in werkelijkheid een “geleidegeest”, een demon is! Dus zijn al die wezens (ongeacht hoe zij zich ook aan hen aan wie zij verschenen waren hadden voorgedaan, als Jezus, de Maagd Maria, Boeddha, engelen Gods, aliens, reizigers van een vergevorderde beschaving van een ver verwijderde planeet in ons zonnestel etc.), slechts demonen waren!

 

Psychiater John Lilly & de Twee Agressieve Geleidegeesten. 

 

In 1996 werd bij Uitgeverij J.J. Groen en Zoon het boek, “Schijn of Werkelijkheid?”, van professor Elisabeth L. Hillstrom, gepubliceerd; in haar boek gaf zij een beschrijving van de New Age-Beweging. Zij schreef er over “bijna-dood ervaringen, spiritisme, contact met geesten en andere spirituele ervaringen”, zaken die er binnen de New Age-Beweging in de mode zijn. Hillstrom schreef ook over een psychiater, John Lilly geheten, die onderzoek deed naar verlies van zintuiglijke waarneming. Hij deed dit door middel van gebruik van een met water gevulde diepe watertank waarin vrijwilligers zich hadden  laten plaatsen, om de gevolgen van beroving van zintuigen te kunnen verklaren. Degenen die aan deze proef meededen, hadden ieder een lichtgewicht duikerspak met ademhalingsapparatuur en het water in de tank werd op lichaamstemperatuur gehouden. Bovendien stond de tank in een kamer die volkomen donker en geluiddicht was. Aldus van de zintuigen “beroofd”, begonnen de deelnemers een diepe ontspanning te ervaren wat gepaard ging met het zien van vreemde taferelen in de geest. John Lilly voerde echter ook op zichzelf proeven uit. Nu had hij al eerder een ongeluk gehad waarbij hij uit zijn lichaam was getreden (een zgn. “uittreding). Tijdens zijn bijna-dood ervaring was Lilly in contact gekomen met twee geleidegeesten. Tijdens de proeven die hij op zichzelf toepaste, trachtte Lilly weer in contact te komen met die geesten. Dit lukte weliswaar, maar daar waren zijn “begeleiders” niet blij mee; zij waren er wel tevreden mee dat hij contact met hen had weten te leggen wat volgens hen op vooruitgang wees, maar het was beter dat hij als hij eenmaal weer door hen teruggezonden zou zijn naar het leven, hiervoor hypnose, meditatie en andere technieken zou gebruiken om dit te doen; nadat hij in staat zou zijn dit naar tevredenheid te doen, zou Lilly ook anderen hierover moeten onderwijzen. Enige tijd daarna, hield John Lilly een van zijn seminars in Chicago in 1981. Professor Hillstrom schreef daar het volgende over:

“In 1981 woonde ik beroepshalve één van Lilly’s Seminars bij op een bijeenkomst in Chicago met de titel ‘De genezingspotentie van het menselijk brein: verkenning van een nieuwe grens’-een bijeenkomst waarvan achteraf bleek dat het één van de eerste instructiebijeenkomsten was voor de leiders van de New Age beweging. Het eerste deel van Lilly’s lezing ging over zijn onderzoek bij dolfijnen, maar in het tweede deel beschreef hij zijn laatste spirituele avonturen. Volgens zijn eigen verslag was hij, zonder dat hij het wist, de vertegenwoordiger van een buitenaardse groepering geworden die bekend stond onder de naam ECHO, en die bezig was met de uitvoering van een plan om meer greep op de aarde te krijgen. Hij beschreef hoe deze wezens zijn lichaam overnamen en het naar willekeur gebruikten om met andere mensen te communiceren, en hoe ze tegen hem te keer gegaan waren toen hij niet bereid was hun zaak te dienen. In een in 1972 geschreven boek was Lilly erg enthousiast geweest over zijn spirituele avonturen, maar op de conferentie, negen jaar later, leek hij erg gedesillusioneerd, mechanisch in zijn optreden en van alle hoop en vreugde verlaten te zijn. Hij vertelde verschillende keren op verdrietige toon dat hij vaak niet meer wist of hij zelf nog de controle over zijn lichaam en geest had of niet. Ik kreeg de indruk dat hij een psychische grens had overschreden, of dat hij zich volledig aan demonen had overgegeven. ” (blz. 54-55)

Ook hier zien we de verbanden; Lilly was buiten zijn medeweten een vertegenwoordiger van een “buitenaardse groepering” (extraterrestials) geworden, zo deelde hij mee; net zoals dit bij de geleidegeest bij Robin Harfouche die op een gegeven moment agressief tegen haar werd omdat die in haar lichaam wilde komen, zo was dit eveneens het geval met die wezens van die “buitenaardse groepering” die het lichaam van Lilly naar willekeur gebruikten, maar die “tegen hem te keer gingen” (ofwel agressief tegen hem werden), omdat hij niet bereid bleek de zaak waar zij voor stonden te dienen! En dit is weer een bewijs dat die “buitenaardse wezens” en “geleidegeesten” eigenlijk niets anders zijn dan demonen. En dit wordt vooral duidelijk uit wat Dr. Hugh Ross erover te zeggen heeft hieronder.

 

Dr. Hugh Ross, UFO’s & het Occulte.

 

Ook  nu nog zijn er die geloven dat de extraterrestials wérkelijk leden zijn van een ver verwijderde geavanceerde beschaving van een andere planeet binnen of buiten ons zonnenstelsel. Er zijn er echter die dit niet geloven en dat waren zoals gezegd, John A Keel en Jaques Vallée. Zij brachten het UFO-fenomeen in verband met demonische activiteiten. Nu is er nóg iemand die er een dergelijke mening op nahoudt. Het is Dr. Hugh Ross (directeur van Reasons To Believe, een christelijke instelling te Glendora in Californië). Hij is van mening dat 99% van de UFO-waarnemingen toe te schrijven zijn aan een door een ervaren astronoom gemakkelijk te identificeren ster, cluster of een ander object aan de nachtelijke hemel. Maar:

“Hij denkt dat UFO’s een werkelijkheid kunnen zijn en hij tracht een rationele stem te geven aan het onderwerp door zijn kennis van astronomie te vermengen met religieuze geloofsovertuigingen waarin het bestaan van bovennatuurlijke activiteit wordt erkend.”

Over UFO-waarnemingen die wél “authentiek” waren, lezen we het volgende:

“In 1969 echter, ontmoette Dr. Ross twee astronomen die regelmatig ontmoetingen met UFO’s hadden. Beiden bleken eveneens betrokken te zijn bij occulte activiteiten. Na onderzoek vond Dr. Ross een coherente connectie tussen betrokkenheid bij het occulte en ontmoetingen met UFO’s. Hij zei bijvoorbeeld dat landen met een hoge mate aan occulte activiteit zoals Rusland tijdens het Sovjet-tijdperk, Frankrijk en zekere delen van Brazilië, eveneens een hoog percentage aan ontmoetingen met UFO’s hadden.”

Gedurende afgelopen twintig jaar had Dr, Ross zijn visie over het verband tussen UFO-ontmoetingen en occulte activiteiten over zowel de televisie als radio verkondigd. Hier ontving hij vaak brieven van boze luisteraars/kijkers over. Die waren er kennelijk niet blij mee dat hun “ervaring” in verband werd gebracht met occulte activiteiten in plaats van een echte waarneming van een UFO. Maar:

“Anders dan vele wetenschappers die geloven dat als iets niet-fysiek niet echt is en het daarom ook niet reëel is, gelooft Dr. Ross dat zulke ontmoetingen zeer reëel zijn, een visie waarvan hij zei dat hij er door zijn christelijke geloofsovertuiging over was geïnformeerd en die het bestaan van niet-fysieke maar echte entiteiten mogelijk maakt. Dr. Ross zei dat de overgebleven ontmoetingen met UFO’s consistent kwaadaardige en geen goedaardige ervaringen zijn.“De meest voorkomende impact is dat mensen verontrustende steeds terugkerende nachtmerries hebben die kunnen leiden tot een spychose.” Soms, zei hij, raken mensen tijdens dergelijke ontmoetingen gewond.” toledoblade.com/religion/2003/01/04/Astronomer-links-UFOs-to-occultism.html (vetdruk toegevoegd)

En hoewel Dr. Ross zich er verder niet over uitliet, wát die “entiteiten” wel niet waren, kunnen we met zekerheid stellen dat hij er hiermee demonen op het oog had. Zo krijgen we dan het volgende: zowel John A Keel en Jacques Vallée kwamen tot hun overtuiging dat die extraterrestials demonen konden zijn vanuit hun seculiere overtuiging, Dr. Ross kwam tot diezélfde overtuiging vanuit zijn christelijke achtergrond. Verder wordt hier duidelijk dat UFO’s tevens verband houden met het occultisme. 

 

is - 2019-08-10T101041.952

De zgn. “Shapeshifters.”

 

Om nog even terug te keren naar het artikel in The Telegraph waar we boven mee begonnen zijn, onderaan lezen we er nog de volgende woorden:

“In “Onze belaagde planeet” (1971), bedacht Keel de term, “ultraterrestials”, om er de inzittinden van een UFO mee te beschrijven. Hij besprak de zelden overwogen mogelijkheid dat de vreemde “bezoekers” aan de aarde, helemaal geen bezoekers zijn maar een vergevorderde terrestiale” (aardse) “beschaving bestaande uit vormveranderende fenomena van een andere bestaansorde die wel of niet menselijk kan zijn. Keel, als een creatieve en proactieve onderzoeker van UFO’s beschouwd, geloofde dat ultraterrrestials en hun handlangers zich konden manifesteren als monsters, ruimtemensen, geesten of andere paranormale entiteiten. Hij redeneerde dat er twee soorten waren: (de) “goede en slechte kerels.” (vetdruk toegevoegd)

John Keel meende dus dat deze “extraterrestials” (buitenaardsen) eerder een aardse dan een buitenaardse oorsprong hebben. Daarnaast gaf hij aan dat die de mogelijk hebben, van vorm te veranderen; zij konden zich volgens hem “manifesteren als monsters, ruimtemensen, geesten en andere paranormale entiteiten.” En dit brengt ons bij een fenomeen wat op verschillende sites inmiddels aan populariteit gewonnen heeft: de zgn. shapeshifters. De theorie rond deze “shapeshifters” houdt in dat er naast de mensheid ook een soort van wezens op aarde verblijft, die in staat zijn, vele verschillende vormen aan te nemen. Zij kunnen zich dus transformeren van de ene vorm (“monsters”) in een andere vorm (“geesten”). Dat deze levensvorm er zou kunnen zijn, schreef Keel in zijn Engelstalige uitgave van 1970.  En het is vnl. David Icke die deze theorie zo populair heeft gemaakt. https://www.youtube.com/watch?v=SFXtqylMFg0 (“SHAPESHIFTING REPTILLIANS – David Icke”) Wát moeten we hier nu over denken? Is dat wat Icke er allemaal over zegt, niet meer dan een hersenschim van een doorgedraaid verbeeldingsvermogen? We weten het niet. Maar ook al zou de visie van Icke op een groteske fantasie berusten, dan zou er misschien toch íets aan de hand kunnen zijn. Maar wat John Keel er destijds over zei en wat Icke er nu over zegt, is wel zeer intrigerend! Maar we hebben hier in ieder geval aan kunnen tonen dat die “extraterrestials” (of “buitenaardsen”) niets anders zijn dan demonen die zich al die tijd als “aliens”, “geleidegeesten” en “goden”  gepresenteerd hebben!

 

Tot Slot: Enige nagedachten. 

 

Om dit artikel af te sluiten nog enkele nagedachten. Na het lezen van lectuur over UFO’s (en in het bijzonder de ontmoetingen die mensen met UFO’s beweerden gehad te hebben), wordt een ding duidelijk: De zgn “extraterresltials” (waarvan wij nu weten dat dit eigenlijk demonen zijn), leken tijdens deze encounters steeds weer van plan te zijn, contact te willen leggen met de rest van de mensheid. Maar tegelijkertijd hielden zij op paradoxale wijze de boot af waardoor het leek alsof zij een dergelijk contact ook weer niet wilden. Sommigen die een encounter met extraterrestials gehad hadden, zeiden dat die van een vergevorderde beschaving uit het heelal waren en die hadden hen meegedeeld dat zij zich ernstig zorgen maakten om de wapenwedloop tussen he Westen en het Oosten die hier tijdens de Koude Oorlog aan de gang was; als de mensheid hier op korte termijn niets aan zou doen, zouden deze extraterrestials gedwongen zijn er iets aan te gaan doen. Een dergelijk ingrijpen heeft echter nooit plaatsgehad; dit is een voorbeeld van het zoeken van contact en het tegelijkertijd afhouden van de boot. Wat zou nu het doel, het oogmerk, achter deze dubbele houding kunnen zijn? Zou het zijn om de nieuwsgierigheid van mensen die in dit onderwerp toch al zijn geïnteresseerd, gaande te houden om hier mogelijkerwijze een bepaalde agenda mee te bereiken? Dan is hier nog een site met verschillende UFO-encounters: artangel.og.uk/witness/ufo-sightings-from-around-world/ We kunnen uiteraard niet instaan voor de echtheid van al deze waarnemingen, maar we willen er één van uithalen die ons wel echt lijkt: 

“Ik ben kolonel Li, commandant van de luchtmachtbasis in Chanzou waar de militaire academie vluchtopleiding gevestigd is. Op 19 oktobet 1998 maakten vier radarstations in de provincie Hebei melding van de aanwezigheid van een “blip” die boven de academie zweefde. Na vastgesteld te hebben dat de indringer geen militaire of burgervlucht was, gaf ik een gevechtsjager, een Jianjiao 6, opdracht op te stijgen om de UFO te onderscheppen. Het object werd door minstens 140 mensen vanaf de grond waargenomen. Voor waarnemers bij de basis verscheen de UFO eerst als een kleine puntige ster en werd daarna groter, groter en groter waarschijnlijk daar het afdaalde naar een lagere hoogte. Getuigen beschreven het object als een met een paddenstoel-gevormde koepel boven en een platte bodem bedekt met stralende constant-draaiende lichten. De bemanning van de Jianojiao 6 was samengesteld uit een piloot en een radarofficier. De twee officieren maakten er melding van dat het object duidelijk overeen kwam met beelden die zij in sciencefiction-films in het buitenland gezien hadden. Toen zij boven het district van Qing binnen 4000 meters afstand van de UFO kwamen, schoot die plotseling naar boven waarbij het daaropvolgende pogingen om dichterbij te komen, gemakkelijk wist te vermijden. De bemanning van de vlucht deelde mee dat het met het vliegtuig scheen te spelen door dit herhaaldelijk achter zich te laten en het daarna weer recht boven hen verscheen. De piloot vroeg permissie om op de UFO te vuren met het automatisch 20 mm-kanon van het vliegtuig. Ik stond het verzoek om te schieten niet toe en vertelde hem door te gaan met het object te achtervolgen en dit te observeren. Toen het vliegtuig bijna geen brandstof meer had, brak de piloot de achtervolging op de hoogte van 12000 meter af. En voordat ik opdracht kon geven tot het zenden van extra vliegtuigen naar het gebied, verdween de UFO daarna.” 

tumblr_oevta0kkjS1t1cmybo1_500

En dit is een van de getuigenissen. Nu is het zo, dat mensen die geloven in het bestaan van UFO’s vaak vreemd worden aangekeken wanneer die dit openlijk toegeven. Die persoon gelooft in sprookjes, zo meent men dan. Die komen slechts voor in sciencefiction-films en -boeken. Want UFO’s bestaan helemaal niet. Een van de redenen waarom er zo wordt geredeneerd, is dat er helaas ook veel kaf onder het koren wat de ufologie betreft, is; er zijn er die bijvoorbeeld foto’s hebben vervalst door om maar iets te noemen, een foto van een huiskamerlamp te maken, die wat te vervagen en die vervolgens boven een landschap “geplakt” hebben. Op deze wijze moest die foto voor authentiek doorgaan. Later kwam het toch aan het licht dat het hier om een vervalsing ging en werd de maker ervan in diskrediet gebracht. En daarom zijn er mensen die menen dat álles wat met de ufologie te maken heeft, wel niet zal deugen. Maar het wáre is er desondanks ook. Daarom hebben we met de gegevens hierboven een bijdrage trachtten te leveren in de hoop dat hier vérder onderzoek naar gedaan zal worden.

 

Ton Nuiten – Donderdag 29 Augustus 2019.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star