Cody Yeary over de “Deal of the Century” (die Eigenlijk een Endlösing voor het Palestijnse volk Blijkt te zijn); God’s Vermaningen aan het Oude Israël door Zijn Profeten & Zijn Dreigende Oordelen Plus “Profeet, Sta Op”, van Dirk van Genderen.

Wat hier volgt, is een vertaling van een artikel, wat door Cody Yeary (een Facebook-vriendin) op haar facebook-pagina is geplaatst; het heeft te maken met de zogenaamde “Deal of the Century” van Donald Trump, diens schoonzoon, Jared Kushner en andere Amerikaanse prominenten die dit plan (wat eigenlijk geen vredesplan maar de Endlösing voor het Palestijnse volk is), was opgesteld:

“Gekopieerd van een slimme Christen: 

Evangelische Christenen hebben nogal wat lef om op dit onderwerp te wijzen en beweren de CHRISTELIJKE opinie te representeren, terwijl orthodoxe en Katholieke Christenen (die voor 99.5% uit Palestijnse Christenen zijn samengesteld), hier niet bij ingesloten zijn en die NIET geraadpleegd zijn over Kushner’s plan voor de Endlösing voor de vernietiging van Palestina. Hoe durft Rosenberg” (hiermee) “te verwijzen naar de Schriften alsof om God aan te stellen als Iemand Die etnische zuivering en daarmee het heidense Christen-zionisme legitimeert. Sinds hij dit te berde bracht, heb ik Mr. Rosenberg echter met wat bijbelverzen achtergelaten. De Profeten verklaren de voorwaarden van God’s beloften die door het Hebreeuwse volk geschonden werden: 

“Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.” (Genesis 17:9) 

“Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet godertierenheid en barmhartigheden, de een aan den ander. ; En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaads.” (Zacharia 7:9-10) 

“Maar zo gij ulieden zich afkeren zult, en Mijn inzettingen en geboden, die Ik voor uw aangezicht gegeven heb, verlaten, en henengaan, en andere goden dienen, en u voor die nederbuigen zult, ; Zo zal Ik hen uitrukken uit Mijn land, dat Ik hun gegeven heb, en dit huis, dat Ik Mijn Naam geheiligd heb, zal Ik van Mijn aangezicht wegwerpen, en zal het tot een spreekwoord en spotrede onder alle volken maken.” (2 Kronieken 7:19-20) 

“Israël en Juda hebben het verbond wat Ik met hun vaderen had gemaakt, verbroken.” (met verwijzing naar Jeremia 11:10-11): “Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden hunner voorvaderen, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen. ; en zij hebben andere goden nagewandeld, om die te dienen; het huis Israëls en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, dat Ik met hun vaderen gemaakt had. Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen.” 

“Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige om een paar schoenen. Die ernaar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren.” (Amos 2:6-7) (Verklarende voetnoot van ons hierbij: datgene wat God niet van Israël en Juda zou “afwenden”, was Zijn komende oordeel over hen, symbolisch weergegeven als een “vuur”, als zij zich niet van hun kwade wegen zouden bekeren).

“Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet kunnen uitkomen.” (Jeremia 11:11) 

“Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De vijand! en dat rondom het land! die zal uw sterkte van u nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden.” (Amos 3:11) 

“Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damascus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.” (Amos 5:27) 

“Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede drijven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht?” (Jesaja 5:4) (Verklarende voetnoot van ons hierbij: God geeft Israël hier symbolisch weer als een “wijngaard” die door Hem goed gecultiveerd en bewerkt was zodat die “goede druiven” (ofwel goede vruchten in de vorm van goede handelingen, werken) voort zou brengen. In plaats daarvan echter, bracht die slechte vruchten in de vorm van onder meer de onderdrukking van de vreemdeling in hun midden voort)

“Want tot Mijn toorn, en tot Mijn grimmigheid is Mij deze stad” (Jeruzalem) “geweest, van den dag af, dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van Mijn aangezicht wegdeed.” (Jeremia 32:31) 

“Wee hen, want zij zijn van Mij afgezworven; verstoring over hen, want zij hebben tegen Mij overtreden! Ik zou hen wel verlossen, maar zij spreken leugenen tegen Mij.” (Hosea 7:13) 

“OOK: Van Mozes tot tot Jeremia en Jesaja leerden de Profeten dat de Joodse claim op het land Israël volkomen afhankelijk was van het morele en het geestelijke leven van de Joden die er leefden en dat het land zoals de Thora ons vertelt, “U uit zal spuwen” als mensen niet leefden overeenkomstig met de Hoogst Morele visie van de Thora. Steeds weer herhaalde de Thora haar meest regelmatige gebod: “Wanneer je je land binnengaat, onderdruk er dan de vreemdeling, de ander, die een buitenstaander van je samenleving is, de machteloze, niet. En dan zul je niet alleen ‘je naaste liefhebben als jezelf’, maar ‘je zult ook de ander liefhebben.’ ” 

En in het Evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 23:37 zei Jezus: “O Jeruzalem, Jeruzalem, wat de profeten doodt en hen stenigt die naar haar toegezonden zijn; hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis zal u woest achtergelaten worden…” .” 

Tot zover Cody Yeary. facebook.com/cody.yeary.3/posts/1798067843651608

Dirk van Genderen: “Profeet, Sta Op!”

Zoals hier uit het bovenstaande van Cody Yeary (wat we hier in het Nederlands vertaald en er voor de bijbelpassages de oud-Hollandse Statenvertaling hebben gebruikt), was het Oude Verbond tussen God en Israël afhankelijk van de gehoorzaamheid aan Hem van de laatste. Het was dus geen “onvoorwaardelijk verbond”, er waren immers de voorwaarden die God het had gesteld aan verbonden. Het volk Israël voldeed echter vaker niet dan wél aan die voorwaarden waarvan er een was, dat het de “vreemdeling” er niet zou verdrukken. En het waren nu God’s profeten die hier regelmatig vlijmscherp de vinger op legden! Die profeten werden echter vroeg of laat allemaal door Israël (Jderuzalem)  gedood, zoals Jezus dit in Mattheüs 23 duidelijk had gemaakt. Verder hebben we de laatste woorden van vers 20 van 2 Kronieken 7, “… en zal het tot een spreekwoord en spotrede onder alle volken maken”, er in vetdruk toegevoegd. Dit hebben we gedaan omdat het huidige moderne Israël net als haar verre voorvaderen dit onder het Oude Verbond deden, er heden ten dage de “Palestijnse vreemdeling” onderdrukt. En om die reden is ook dit huidige Israël zoals dit het geval was met het oude Israël, vandaag de dag, “… een spreekwoord en spotrede onder alle volken.” Het is immers niet voor niets dat er zijn die Israël een “Apartheidstaat” noemen. En de term “Apartheidstaat” die ooit eens op Zuid-Afrika van toepassing was, is dit nu zeker op Israël. Degenen echter die niet zo gecharmeerd van dit “spreekwoord en” die spotrede””zijn, zijn natuurlijk de Christenzionisten. Waarvan er één de nu welbekende Dirk van Genderen is. Op vrijdag 24 januari j.l. publiceerde Van Genderen en artikel onder de titel, “Profeet, sta op!” dirkvangenderen.nl/2020/01/24/profeet-sta-op-3/ In dit artikel maakt Van Genderen duidelijk dat er weliswaar talloze predikers in Nederland zijn die duidelijk kunnen maken hoe je in Jezus gaat geloven en wat het betekent om Christen te zijn, maar de profeten (die in Naam van God vlijmscherp durven te zeggen waar het op staat), ja, “waar zijn die?” Over die profeten waarvan Van Genderen er verlangend naar uitziet dat die eens zullen komen, schrijft hij er onder meer het volgende over:

“Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.” 

En:

“Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug naar de HEERE wijst?” 

Van Genderen vindt dat het nu wel eens tijd wordt dat er eens profeten komen die het hierboven staande eens zullen gaan doen. En … wij zijn het hier helemaal mee eens; want er is in ons land nogal wat mis gezien al die abortussen, pornografie, euthanasie, prostitutie, pedofilie en andere vreselijke zaken die hier nu schering en inslag zijn geworden. Hij hoopt dan op een profeet, “die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug naar de Heere wijst.” En als het hier over “Bijbelse tijden”gaat, dan zal wel duidelijk zijn dat die profeten “vlijmscherp de zonden” van het oude Israël, aan de kaak hebben durven te stellen. Stel je nu toch eens voor dat na korte of langere termijn hier profeten op zouden staan die naast hier in Nederland de zonden “vlijmscherp” te benoemen, dit dan ook eens met de zonden van het huidige Israël zouden gaan doen! Van Van Genderen weten we immers al dat hij vindt dat ook de “fouten” van Israël mogen worden “benoemd”, al hebben we daar bij hem nog niets van gezien! Het is namelijk hier dat we die “helder en scherp die eenzijdigheden” zien: Israël is altijd onschuldig; de grote schuldigen zijn altijd weer de Palestijnen (Hamas) en in bredere zin de VN. De oude profeten “in Bijbelse tijden” hebben de zonden van het Israël van hun tijd zeer zeker “vlijmscherp aan de kaak gesteld.” De grote vraag hierbij is echter: Zou Van Genderen zelf wel zo gelukkig en blij met een dergelijke profeet in onze tijd zijn? Mochten er dergelijke profeten in ons land toch opstaan, dan zouden die tegen hén die Israël een zeer warm hart toedragen en hem zouden vragen om toch positief tegenover deze kleinen natie te zijn, mogelijk het volgende kunnen zeggen:

“Zo waarachtig als de HEERE leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken.” (zie 2 Kronieken 18:12-13)

Mocht het hartsverlangen van Van Genderen bewaarheid worden (en eigenlijk verlangen ook wíj daar wel naar), dan weten we al bij voorbaat wat de mogelijke reactie uit Israël zélf zou kunnen zijn; iets in de trant van dat hier in Nederland het “kerkelijk anti-Semitisme” intussen flink toegenomen is! En we vrezen ergens toch dat Van Genderen deze laatste woorden dan weleens zou kunnen beamen. Of hij dan wérkelijk blij zou zijn met dergelijke profeten? Tja…

 

Ton Nuiten -Vrijdag 14 Februari 2020.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star