Giftige Vaccins: een van de Methoden voor de Reductie van de Wereldbevolking; C. W. Faasse & de (Nederlandse) Politiestaat; de Georgia Guidestones; Dr. Lawrence Dunegan & Dr. Richard Day; de Georgia Guidestones & de Zeven Noahidische Wetten; Landen Waar de Noahidische Wetten Mogelijk het Eerst Zullen Worden Geactiveerd: de VS of Rusland.

De Waarheid over de Ingrendiënten in Vaccins.

Hoe vaak hebben we gehoord dat het zo belangrijk zou zijn, je te laten vaccineren tegen bepaalde toekomstige kwalen? Her antwoord zal wel duidelijk zijn: heel vaak. Maar wat we via de mainstream media niet zo vaak hebben vernomen, is wat voor ingrendiënten die vaccins bevatten. Wat dit voor ingrendiënten zijn? Kijk eens naar de volgende: ” toxische zware metalen, dierlijke bloedbestanddelen, menselijk foetaal weefsel, apenniercellen, ontsteking veroorzakende chemicaliën die zenuwcellen beschadigen, chemische conserveermiddelen, smaakversterkers (zoals mono-natriumglutamaat (E621) en veel meer.” gedachtenvoer.nl/2018/04/04/hoe-vaccins-echt-gemaakt-worden/

Mono-Natriumglutomaat (E621): ook Aanwezig in Voedsel.

Even terzijde: het mono-natriumglutomaat komt niet slechts voor in vaccins maar ook in ons voedsel:

“een tweejarig laboratoriumonderzoek aan de University of Liverpool (Engeland) naar vier gebruikelijke voedseladditieven -de kunstmatige zoetstof aspartaam, mononatriumglutomaat [MSG, E621; vert] en de kunstmatige kleurstoffen quinolinegeel en briljantblauw – leidde tot de slotsom dat ze synergetisch zodanig op elkaar inwerkten dat ze de normale ontwikkeling van zenuwcellen belemmerden. De conclusie van het onderzoek, in het vakblad Toxicological Sciences uit 2005, luidde dat mengsels van de gecombineerde additieven een tot zevenmaal sterker neurotoxisch effect op de groei van zenuwcellen hadden dan wanneer de additieven elk afzonderlijk werden toegediend. De combinaties van onderzochte additieven is tipisch voor hetgeen zich na het nuttigen van een snack en een drankje in de bloedbaan van een kind bevindt.”

“Een aan het National Institute of Environment Health Sciences verbonden epidemioloog zei in de Los Angeles Times (27 nov. 2005), tijdens een gesprek over het meest recente onderzoek naar de manier waarop langdurige blootstelling aan toxische chemicaliën hersenneuronen vernietigt en de ziekte van Parkinson activeert: ‘Het is niet een enkel, kwaadaardig ding dat de ziekte van Parkinson teweegbrengt. Het is de blootstelling aan de combinatie van een groot aantal chemicaliën die in onze leefomgeving voorkomen.’ Tegenwoordig beschouwt men allerlei combinaties van pesticiden als een van de voornaamste boosdoeners, als een stille moordenaar van hersencellen.” (Bron: “100 Jaar Medische Leugens: Hoe medicijnen en voedsel je gezondheid ondermijnen” van Randall Fitzgerald (Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 2008 (Ned. editie), bladzijden 49-50)

Dus ook al zouden al die vaccins geen giftige stoffen bevatten en dus veilig zijn (wat achteraf niet zo is), dan zitten we er nog altijd mee in ons voedsel. En een van de kwalen die deze stoffen veroorzaken, is (zoals we gezien hebben) de ziekte van Parkinson. Een bijkomend probleem hierbij is, dat die ziekte zich pas jaren later begint te openbaren zodat het vanwege het lange tijdsverloop tussen het nuttigen van dergelijk vergiftigt voedsel en de openbaring van de verschijnselen van deze ziekte, het dan moeilijker is, hier een verband mee te leggen.

C. W. Faasse & de Politiestaat.

Het is nu al meermalen gezegd: naast de overige volken der wereld heeft men er ook bij de Nederlandse bevolking de stuipen op het lijf mee gejaagd dat als zou COVID-19 een globale dodelijke dreiging zou zijn. En onder de inmiddels meer dan bekende slogan, “Samen tegen Corona”, zijn er net zoals elders ook hier de dwaze en draconische maatregelen zoals “social distancing” ingevoerd. Dit was natuurlijk ook C. W. Faasse niet onopgemerkt voorbijgegaan. Die had als kleine jongen de bevrijding van Nederland meegemaakt. Met dit in gedachten keek hij nog eens kritisch naar die ingevoerde maatregelen en had toen besloten hier het volgende over te zeggen:

Op 16 april 1945 woonde ik in Ede, werden we bevrijd door de Tommy’s en ging de vlag uit. Op 16 maart 2020 werd ons, na 75 jaar vrijheid, opnieuw de oorlog verklaard maar nu DOOR ONZE EIGEN OVERHEID vanwege een “grieppandemie.” Geholpen door een slaafse media werd er een angstcampagne gelanceerd die zijn weerga niet kent. De bevolking werd de stuipen op het lijf gejaagd. Gelaten werden alle maatregelen geaccepteerd die over ons werden uitgestort. Met rampzalige gevolgen voor werknemers, bedrijven, economie, gezondheid en vrijheid van de hele bevolking. Intussen worden vergaande wetswijzigingen met spoed doorgevoerd.

ALS WE NIET SNEL WAKKER WORDEN LEVEN WE IN EEN POLITIESTAAT.

Op 5 mei gaat de vlag bij mij halfstok. Bij U ook?” youtube.com/watch?v=yX2K8aUl3RQ

Wat dhr Faasse hier schreef, is natuurlijk van toepassing op Nederland. Aangezien ook de overheden van de overige verschillende landen vlak na elkaar met dezelfde maatregelen kwamen, is dit ook van toepassing op de hele wereld. de mensheid als geheel; hetgeen dus op zijn beurt weer betekent dat we hier met de opkomst van een globale politiestaat van doen hebben.

is - 2020-05-25T051653.224 wanttoknow.nl
http://www.wanttoknow.nl

De Georgia Guidestones.

Ook vandaag nog weet niemand door wie ze eigenlijk werden opgericht en wanneer die voor het eerst werden ontdekt. Maar daar stonden ze dan. We hebben het hier over de Georgia Guidestones die ook wel het “Stonehenge” van Amerika worden genoemd. Ze staan in Elbert County in de staat Georgia. Dit monument is samengesteld uit enkele grote granieten zuilen waarop verschillende richtlijnen te lezen zijn ten behoeve van een betere wereld:

(1): Om de mensheid in permanente balans met de natuur te brengen, zal die onder de 500.000.000 mensen moeten worden gehandhaafd.

(2): Wil de mensheid zich kunnen vermenigvuldigen, dan zal dit op een wijze en verstandige manier moeten gebeuren; niet teveel kinderen.

(2): Daarnaast moet de menselijke gezondheid worden verbeterd door middel van fitness.

(3): De mensheid moet worden verenigd door een nieuwe, levende (wereld)taal.

(4): Wat zaken zoals geloofsovertuiging en traditie betreft, moet de geestdrift hiervoor op redelijke en gematigde wijze worden beheerst.

(5): Ter vrijwaring van alle juridisch onrecht, zullen alle volken en naties eerlijke wetten en rechtvaardige gerechtshoven opgelegd en ingesteld krijgen.

(6): Oprichting van een wereldgerechtshofb waar alle volken die onderling een geschil hebben, dit aan dit hof voor zullen kunnen leggen. 

(7): Bureaucratie en nutteloze ambtenaren moeten worden vermeden.

(8): Zowel persoonlijke rechten als sociale plichten moeten met elkaar in balans worden gebracht.

(9): Waarheid, schoonheid en liefde moeten worden aangeprezen; tevens moet men er naar op zoek gaan om in harmonie met het oneindige te komen.

(10): De mens moet geen “kanker” op de aarde zijn maar ruimte voor de natuur overlaten.

Dit zijn dan de “tien geboden” van de Guidestones. We hebben hier niet alles letterlijk geciteerd maar geparafrasseerd weergegeven om het een en ander begrijpelijker  mee te maken.  

Dr. Lawrence Dunegan & Dr. Richard Day.

Nu hebben we het in het recente verleden al gehad over de beide medici, Dr. Lawrence Dunegan en Dr Richard Day. De eerste bezocht op 20 maart 1968 een lezing van de laatste. Dr. Day was een insider van een groep machtige mannen die in die tijd al een Nieuwe Wereldorde op het oog hadden; hij hield er destijds een lezing over wat hij de (nieuwe) Orde der Barbaren noemde. Tijdens zijn lezing vertelde Day wat die mannen al hadden bereikt om er dit doel mee te bereiken en wat die er al hadden mee bereikt. We zullen nu enkele punten met wat er op de Guidestones te lezen is, vergelijken met enkele dingen die Day destijds te zeggen had:

(Richard Day): “Het aantal mensen wat op een bepaald moment op de planeet leeft, moet worden beperkt daar we anders geen ruimte meer hebben om er te leven.”

(Guidestones): Om de mensheid in permanente balans met de natuur te brengen, zal die onder de 500.000.000 mensen moeten worden gehandhaafd. (De gedachte hierachter is dat de mensheid waarvan het aantal mensen tegenwoordig 7, 6 miljard bedraagt, terug zal moeten worden gebracht tot het genoemde aantal van 500.000.000. Dit dient dan te gebeuren door depopulatie ofwel ontvolking hetgeen men bereiken wil door middel van een “stille genocide.” En dit diende te gebeuren door onder meer de verschillende giftige vaccins en giftige additieven).

(Dr. Day (bij punt 2): “Het zal mensen niet worden “toegestaan” om slechts omdat zij dit willen of zorgeloos zijn, kinderen te hebben.” (Guidestones): Wil de mensheid zich kunnen vermenigvuldigen, dan zal dit op een wijze en verstandige manier moeten gebeuren; niet teveel kinderen.

(Guidestones, eveneens bij punt 2): Daarnaast moet de menselijke gezondheid worden verbeterd door middel van fitness. (Dr. Day): “Iedereen die lui genoeg is om eerder kant-en-klare producten te willen dan de eigen maaltijd te bereiden, zou er beter aan doen genoeg energie te hebben om gymnastiekoefeningen te doen. Omdat hij te lui was om gymnastiekoefeningen te doen en om zijn eigen maaltijd te bereiden, verdient hij het dan ook niet om lang te leven.”

Dr. Richard Day over Abortus & Homoseksualiteit. 

Dr. Richard Day had tijdens zijn lezing ook nog iets te zeggen over abortus en homoseksualiteit: 

“Abortus zal niet langer een misdaad zijn.” Abortus zal worden geaccepteerd als normaal en voor mensen die niet voor hun eigen abortus zullen kunnen betalen, zal die dan via de belastingen worden betaald.”

“Het zal mensen worden toegestaan homoseksueel te zijn.” Zij zullen dit niet hoeven te verbergen. Aan iedereen zal permissie worden gegeven, hóe en waar dan ook, seks te hebben. Hierbij is alles mogelijk.” 

En dit brengt ons naast de Georgia Guidestones ook bij de Zeven Noahidische Wetten. 

is - 2020-05-26T090518.703 Followers of Yah.
followersofyah.com

De Georgia Guidestones & de Noahidische Wetten. 

We zien hier dat deze twee punten die destijds door Dr. Day werden aangestipt, precies overeenkomen met enkele van de “geboden” van de Guidestones. Er is echter meer; enkele van die “geboden” komen op zijn beurt weer overeen met enkele van de Noahidische Wetten die vandaag of morgen overal ter wereld eens zullen worden geactiveerd. Het vijfde “gebod” van de Guidestones bijvoorbeeld: 

Ter vrijwaring van alle juridisch onrecht, zullen alle volken en naties eerlijke en rechtvaardige gerechtshoven opgelegd en ingesteld krijgen. 

De zevende van de Noahidische Wetten heeft hier het volgende over: 

De mensheid krijgt de opdracht, gerechtshoven en een rechtvaardige sociale orde op te richten om er de eerste zes wetten mee af te dwingen en om er andere nuttige wetten en gewoonten mee door te voeren.”

Op de site van noahide.org lezen we er dat de Noahidische Wetten een “robuuste en gezonde rechtsorde” zullen zijn, waarmee aan iedereen recht zal worden gedaan en waarmee op deze wijze een samenleving zal worden geschapen die “G,d’s zegeningen waardig zal zijn.” 

Dan hebben we punt 6 van de Guidestones, de oprichting van een toekomstig internationaal gerechtshof. Nu is er natuurlijk al een International Criminal Court, gevetstigd in Den Haag. icc.cpi.int Maar het was nu wijlen David Ben-Gurion, die destijds tijdens een interview in januari 1962 met het toen zo populaire tijdschrift, LOOK Magazine aangaf dat er eens in Jeruzalem een “wáre Verenigde Naties” zou worden opgericht met als hoogtepunt een oppergerechtshof der mensheid, waar de landen die zich dan verenigd zouden hebben in een wereldfederatie, hun onderlinge geschillen aan zouden kunnen voorleggen. Dit, zo meende hij destijds, zou met andere zaken in 1987 werkelijkheid zijn geworden. Maar naar nu is gebleken, is het ook in 2020 nog niet zover gekomen. Nochtans zijn de plannen voor een “ware VN” en een dergelijk gerechtshof die er eens in Jeruzalem zullen worden opgericht, nooit opgegeven. Enige tijd geleden hadden we hier al aandacht geschonken in verband met de komende Noahidische Wetten en de Conferentie van 70 Landen in Israël. https://tinthor.org/2019/09/25/alert-de-conferentie-van-70-landen-in-israel-in-volle-gang-de-aanstaande-activering-van-de-noahidische-wetten-dr-chuck-baldwin-over-het-sanhedrin-de-conferentie-flashback-januari-1962/ 

is - 2020-05-31T133521.698
images.wisegeek.com

Flashback: de Jurist Lee Casey & zijn Waarschuwing tegen een Komend Wereldtribunaal en de Staat Georgia met Opgeborgen Guilottines. 

Dan gaan we nog even terug naar het verleden. Iemand die destijds op zaterdag 16 juli 1998 in de “Investment Business Daily” (gevestigd in Los Angeles, Californië), een waarschuwing afgaf voor een komend wereldtribunaal, was Lee Casey; als jurist was hij verbonden aan de advocatenfirma, Hunton & Williams. Dit tribunaal, zo maakte Casey duidelijk, was een instelling wat aan niemand verantwoording schuldig was dan alleen aan zichzelf. Daarom zag hij dit ook als en bedreiging voor de burgerlijke vrijheden. Met dit wereldtribunaal werd, zo maakten we duidelijk, het het opperste Sanhedrin in Jeruzalem bedoeld. We schreven ook dat het mogelijk was om ook in een of meer steden in andere landen van de wereld lokale Sanhedrins zouden kunnen worden opgericht om er ovetreders van de Noahidische Wetten mee te berechten. De ultieme straf voor de schenders zal dan de doodstraf middels onthoofding zijn. En dit zal dan gebeuren via de miljoenen guilottines die er in die tijd werden opgeslagen in verschillende delen van Amerika. In verband hiermee schreven we er het volgende over; het is een citaat van een andere site: 

“Die oude rubuuste machine is terug! Guilottines worden er bij de miljoenen opgeslagen in Georgia en andere delen van de Verenigde Staten. Bill # 1274 van het Georgia House of Representatives – 1995-1996 Sessions HB 1274-Death penalty; guillotine provisions Code Sections – 17-10-38/17-10-44.” https:tinthor.org/2019/06/07/president-donald-trump-de-equality-law-de-verborgen-agenda-betreffende-homoseksualiteit-trump-de-noahidische-wetten-de-adl-de-lubavitcher-beweging-twee-kanten-van-dezelfde-mu/ 

Hoewel er ook gesproken werd over “andere delen” van Amerika waar die guilottines opgeslagen liggen, wordt de staat Georgia hier uitdrukkelijk genoemd. En het is zoals we hebben gezien, diezelfde staat waar ook die beruchte Georgia Guidestones te vinden zijn; diegenen die er het “eerste gebod” namelijk dat de mensheid tot 500.000.000 zou moeten worden gereduceerd hebben gelezen, weten uiteraard wat hier de betekenis van is. Maar het Besturende Wereldorgaan wat hiervoor zal gaan zorgen en het werktuig waarmee dit zal worden bewerkstelligd, zal hen vermoedelijk nog onbekend zijn. Welnu, bij deze is hier dan het antwoord op gegeven. 

is - 2020-05-31T193134.225 Putin Chabad
f.a7.org

Conclusie: het Rusland van Valdimir Putin  of de Verenigde Staten onder Donald Trump als Eerste Naties Waar de Noahidische Wetten in de Toekomst het Eerst Zouden Kunnen Worden Geactiveerd. 

Hierbij willen we weer besluiten met een conclusie over een mogelijke hypothese over de toekomst. Wanneer zowel abortus als homoseksualiteit overal als de norm zal zijn (en dit is nu al in vele landen, inclusief Nederland, het geval), zal er vroeg of laat een moment komen dat die Zeven Noahidische Wetten overal ter wereld zullen worden geactiveerd. Hóe dit zal gaan is nog onduidelijk. Maar als dit eens zal gebeuren, zal het voornamelijk voor de miljoenen homoseksuelen plus de vele homolobbies  een zeer moeilijke en zware tijd worden; zij zullen dan (samen met de lesbiënnes en de transgenders) merken dat er overal de riemen strak zullen worden aangehaald. Kan men nu nog vrijelijk iedereen die wat kritiek heeft op homofilie verwijten een “homofoob” te zijn, in die tijd zal men zich wel tweemaal bedenken. Hierbij dient ook niet te worden vergeten dat eenieder die niet homoseksueel/lesbisch is (heteroseksuelen, Christenen, Moslims, atheïsten etc.) die ook maar een van de overige wetten zal overtreden, het doelwit zal worden van vervolging, arrestatie, en dan veroordeeld zal worden tot de doodstraf door onthoofding. Nu zouden het weleens het Rusland onder Vladimir Putin of de Verenigde Staten onder Donald Trump kunnen zijn, waar die Wetten het eerst geactiveerd zouden kunnen worden. Adam Green van Know More News heeft enige tijd een video over Vladimir Putin en die zeven wetten gepubliceerd. https://www.bitchute.com/video/x9LHix9Yrd3q/ Putin wil die wetten namelijk aan de Russische Grondwet toevoegen. Zoals nu wel bekend zal zijn, had George W. Bush Sr. dit veel eerder in Amerika met USA Education Day in maart 1990 gedaan. Nu moet nog worden afgewacht, wanneer die wetten er zullen worden geactiveerd. Maar als het eenmaal zover zal zijn, zullen die leiden tot de grootste genocides ooit. En zo zal de wereldbevolking van 6,7 miljard overeenkomstig de Guidestones worden gereduceerd tot 500.000.000. 

Ton Nuiten – Zondag 31 Mei 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star