Dirk Van Genderen & zijn “Last”; “Bloedschuld” over Nederland & Europa? 2 Samuel 21:”Grote Droogte” Nederland geen Droogte van Bijbelse Proporties” Massale Schuldbelijdenis Kerken aan het Joodse volk en aan God; de Intense Smeekbeden van Van Genderen; met Schaamte op het Gezicht; Schuldbelijdenis “Blanke” Amerikaanse Bevolking aan de Afro-Amerikaanse Gemeenschap. En Meer.

Aan het einde van onze laatste post hebben we onder meer verwezen naar het artikel van Dirk van Genderen: dirkvangenderen.nl/2020/05/15/schuld-belijden-aan-god-en-aan-het-joodse-volk/ Het gaat daar zoals de titel het op de site van Van Genderen al aangeeft, over het belijden van schuld tegenover jet Joodse volk. En dit heeft dan betrekking op de christelijke Kerk. Die heeft door de eeuwen heen het Joodse volk veel kwaad aangedaan. En hoewel individuele kerken en Christenen die schuld al openlijk beleden hadden, vindt Van Genderen dat we dit nu eens allemáál moeten gaan doen. Niet alleen hier, maar ook voor de Knesset en het Israëlische parlement. Van Genderen begint zijn artikel met te stellen dat hij al enige tijd met een last rondloopt; die behelst dat de schuld die de Kerk heeft, in het openbaar tegenover zowel God als het Joodse volk moet worden beleden. En het is vooral de schuld die de Kerk opgelopen had tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zowel onze koning als premier Rutte hadden hier goede woorden over gesproken tijdens de Dodenherdenking.

Wat Anderen Hebben Gedaan is ook Onze Schuld. 

Vervolgens schrijft Van Genderen er dit:

“U reageert mogelijk: ‘Daar heb ik niets mee te maken en we hoeven toch geen schuld te belijden voor wat anderen hebben gedaan?’ Dat is nog maar de vraag. We maken immers deel uit van ons volk.” 

En dit komt nu zo vreemd over; waarom zou de generatie ná die, die de misdaden hebben gepleegd, een schuld moeten belijden die hen niet kan worden aangerekend? Maar, gaat Van Genderen verder,

“We hebben het wel laten gebeuren dat ruim 100.000 Joodse medelanders zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen. Van hen zijn er 102.000 vermoord. Eerst werden ze buitengesloten uit het dagelijkse leven en gediscrimineerd, opgepakt, gedeporteerd onder mensonwaardige omstandigheden, behandeld als minderwaardig, minder dan beesten, gemarteld, vergast, vermoord. Alleen omdat het Joden waren. Slechts enkele duizenden van hen keerden terug, die ook nog eens niet met open armen werden ontvangen.” 

Nu zal het ongetwijfeld zo zijn, dat de Joden geleden hebben; dat zal dan ook niemand ontkennen. Hierbij moet echter ook worden aangetekend dat we wat die geschiedenis betreft, hier alleen maar de versie van Joodse Holocaustoverlevenden én de officiële versie die de media en de pers er door de achterliggende jaren hier over hebben gegeven; er blijkt hier nog een alternatieve versie over te zijn. Die is er door de media en pers echter nooit van gegeven. En toch is die er. Want die kampen aangaat, dat schijnt er toch iets anders uitgezien te hebben dan ons door de jaren heen door middel van talloze publicaties over de oorlog (en noem het maar op, boeken, tijdschriften, krantenartikelen, video’s etc) geleerd is. Tevens zijn het Duitsers die de oorlog zelf aan den lijve ondervonden hadden, die hun kant van het verhaal nooit hebben kunnen vertellen. En ook dat is ietwat vreemd daar er naast de officiële versie van welke andere geschiedenis dan ook, meerdere meningen van zijn. Nu hadden we er een alternatieve visie van gevonden die er op het internet zowel in het Engels en Duits te raadplegen is. http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/ccfacts.html We vermoeden ten stelligste dat Van Genderen hier niet weet hoe hij met deze alternatieve versie om moet gaan.

Bloedschuld over Nederland & Europa. 

Dan gaat Van Genderen verder met te vertellen dat er weliswaar duizenden landgenoten hun leven hadden ingezet voor de Joden, maar dat die groep eigenlijk toch niet echt groot was. Onder de groep die het allemaal maar liet gebeuren, waren ook Christenen en ja, massaal in actie komen voor de Joden was er niet bij. Om die reden stelt hij een vraag die hij tevens beantwoordt:

“Kan het zijn dat hierdoor nog een schuld, mogelijk zelfs een bloedschuld over ons land ligt en over heel Europa? Ik meen van wel.”

Daar we ons druk maken over de klimaatverandering, neemt Van Genderen tevens een geestelijke klimaatverandering waar die zich uit in leeglopende kerken, mensen die het christelijk geloof overboord gooien, moeite om het Evangelie aan de man te brengen en velen die een afkeer hebben tegen waar het christelijk geloof allemaal voor staat. En dat allemaal door die “bloedschuld” die volgens hem over ons land en heel Europa rust.

De Beruchte Genesis 12:1-3-Doctrine. 

Dan komt Van Genderen met iets wat er binnen het huidige Christendom intussen zowat gemeengoed geworden is en wat ook wij hier al vaak hebben besproken: de beruchte Genesis 12:1-3_doctrine. En die vormt toch een grote dreiging voor hen die toch ánders over Israël denken dan dat Van Genderen er zelf over denkt. Want,

“Wij kennen de eerste zin uit Genesis 12:3 wellicht uit ons hoofd: ‘Ik zal zegenen wie u (nakomelingen van Abraham, het Joodse volk) zegenen…’ Maar de woorden die erop volgen, zijn net zo waar. ‘…en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.’ 

Wel, om eerlijk te zijn: zelfs wij kennen die doctrine nu al enige tijd uit ons hoofd; al was het alleen maar dat wij er intussen al zoveel aandacht aan hadden geschonken! Met dit verschil dat die zegen voor Abraham zelf bedoeld was. In die tijd wás er nog helemaal geen “Joods volk.” En of we het nu willen of niet, Abraham was van origine een Babyloniër! En zelf dus geen “Jood.”En hoe het kan dat die zegen automatisch van Jood tot Jood overgegaan is tot de huidige toe, is toch ook wel wat vreemd. Zouden we dan kunnen zeggen dat de Christenen (die toch naast het Joodse volk volgens de christenzionistische traditie immers ook door God uitverkoren is), ook automatisch Christen werden, zelfs lang vóórdat zij besloten hadden Jezus als hun Redder te accepteren? Of waren die misschien dan al als zodanig geboren? Want wat voor de een geldt, geldt toch zeker ook voor de ander. Want God is niet Iemand Die de persoon aanziet: “Want er is geen aanzien des persoons bij God.” (Romeinen 2:11) Ja, ja, het komt allemaal toch enigszins vreemd en verwarrend over!

Grote Droogte Nederland: God Spreekt!

Dan gaat Van Genderen verder met een vergelijk te trekken met de grote droogte die er eens in het oude Israël onder koning David heerste en de droogte waar Nederland volgens hem nu mee te maken heeft:

“Al eens eerder heb ik gewezen op 2 Samuel 21. David is koning over Israël, maar er is een groot probleemEr is al drie jaar hongersnood, er valt geen regen meer…David beseft dat Gods hand hierin is… Even tussendoor. De grote droogte in Nederland duurt onverminderd voort! Al enkele jaren, en het ziet er niet naar uit dat er spoedig nieuwe regen komt. Ik meen dat de Heere hierdoor ook tot ons spreekt… Maar zijn onze oren hier wel open voor?” 

Over het waarom van die hongersnood ten tijde van David zullen we verder niet ingaan. Maar wat Van Genderen hier doet, is dat hij zoals gezegd, een vergelijk maakt met de hongersnood ten tijde van David en die, die volgens hem ook hier in Nederland nu al jaren zou duren. En dit is nu wel héél vreemd. Want als we er de Bijbel over die hongersnood ten tijde nalezen, lezen we er onder meer dit:

“Er was een hongersnood in de dagen van David, drie jaar lang, jaar na jaar.” (2 Samuel 21:1)

Dit ene vers laat duidelijk zien dat de droogte die er ten tijde van David heerste ononderbroken voor drie jaar duurde. De vraag is nu, heeft die grote droogte in Nederland waar Van Genderen over spreekt, en nu ook “al enkele jaren” duurt nu eenzelfde omvang als die in de tijd van David? Wel, hoewel er hier  nu enige wat langere perioden van droogte zijn, moet er toch van worden gezegd dat het met tussenpozen ook wel weer geregend heeft. Maar ten tijde van David duurde die drie jaar voort zonder dat er ook maar één dag regen viel! Die vergelijking die Van Genderen hier trekt, gaat dus gewoon niet op, laat staan dat God hierdoor tot ons zou spreken! Wat David betreft, die belijdt zijn zonden waarna God Zich laat verbidden en het dan weer laat regenen. Maar die periode aan droogte die we hier hebben, is er in ieder geval nog niet een droogte van Bijbelse proporties geweest!

Onze zonden Belijden Tegenover God en het Joodse Volk. 

Maar ook Van Genderen voelt de noodzaak om zijn zonden te belijden. Dat zullen dan ook de kerken volgens hem moeten gaan doen. Dat het hier om een schuldbelijdenis tegenover het Joodse volk gaat, zal zo meteen duidelijk worden:

“Ik voel me gedrongen om evenals David onze zonden te belijden. Om weer rein voor de Heere te kunnen staan. We kunnen niet langer zonder Hem, zonder Zijn genade, Zijn zege. Is dat nog niet voldoende gebeurd, reageert u misschien. En inderdaad, onze koning en onze premier hebben hier al goede woorden over gezegd. En beschaamd moet ik erkennen dat, hoewel wij vanuit de Bijbel het belang weten van schuldbelijdenis, verootmoediging en vergeving, het ‘de wereld’ is die ons het goede voorbeeld geeft. 

Nu de kerken nog. En hoewel individuele kerken, christenen en organisaties al eerder zulke stappen hebben gezet naar het Joodse volk toe, pleit ik ervoor dat dit op veel bredere schaal alsnog gebeurt, in de Knesset, het Israëlische parlement, om voor eens en altijd het in orde te maken met het Israël, het Joodse volk en de Heere. Maar dit moeten we ook in Nederland doen, zodat we namens ons hele volk, in het openbaar, onze schuld belijden en de Heere en het Joodse volk om vergeving vragen.” 

Een Vreemd Fenomeen. 

Even tussendoor: we hebben de woorden “in het openbaar” hier in vetdruk weergegeven in verband met een wezensvreemd fenomeen wat zich nu in Amerika voordoet vanwege die massa-rellen daar. Straks hier meer over.

Intense Smeekbeden. 

Dan volgen de intense smeekbeden van Van Genderen:

“We roepen het uit: Heere, scheur de hemel boven ons land, boven onze steden en dorpen. Met de profeet Jesaja, hoofdstuk 64:1. ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’ ‘Stort Heere, de Geest van de genade en de gebeden over ons uit.’Zo ’n verootmoediging kunnen we niet zelf organiseren, maar werkt U het in onze harten. Het is tijd! Nederland. Met Handelingen 3:19 roep ik het u toe: ‘Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.’ Deze woorden sprak Petrus tot Israël. Deze woorden spreekt de Heere tot ons. Is er toekomst voor Nederland? Jazeker, als we tot inkeer komen, onze schuld belijden en ons bekeren. Denk aan een woord van God in 2 Kronieken 7:14: ‘… en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en het land genezen.’ Laten we breken met onze zonden en onze zonden aan de Heere belijden.” 

En verderop:

“U zegt misschien nog wel een keer: ‘Wat heb ik ermee te maken? Ik heb geen Joodse mensen laten afvoeren naar de vernietigingskampen.’ Het is ook niet zo dat er een bloedschuld op u persoonlijk rust, dat lees ik ook niet in de Bijbel. Maar ik ben er wel van overtuigd dat God erop let hoe de volken Zijn volk, het Joodse volk, behandelen. (Zacharia 2:8). 

Zacharia 2:8 in de Context: Niet voor het Joodse Volk van Nu. 

Na de verschillende smeekbeden waarme Van Genderen zowel zichzelf als ons aanspoort, zich te bekeren en onze zonde voor het Joodse volk te belijden, eindigt hij hier met een verwijzing naar Zacharia 2:8. In dit ene vers lezen we deze woorden: “Want zo zegt de HEERE va de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” 

Dit ene vers dient echter in de context te worden geplaatst. En dan krijgen we dit:

“O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. O, Sion, Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij mij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” (verzen 6-8)

Dus volgt hieruit dat dit ene vers wat Van Genderen (en hij is beslist niet de enige christenzionist die dit doet) hier toepast op het Joodse volk van nu, alleen van toepassing was op het volk van toen! En zo zal het wel duidelijk zijn: het gaat er niet om of wat hij er allemaal over het Joodse volk te zeggen heeft, ook wáár is; het gaat erom of datgene wat we er in de Bijbel over Israël en het Joodse volk lezen, goed en positief klinkt. En aangezien ook zoals hij zegt dat koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte al “goede woorden” tijdens de Dodenherdenking ten behoeve van het Joodse volk hebben gezegd (en dit in eveneens goede aarde gevallen zal zijn bij hen die dit tweetal hetzij persoonlijk aanwezig dan wel via de beeldbuis/internet hebben gehoord): zou er dan nog wel sprake zijn van een “toename van het antisemitisme”? Wel, wij wagen dit ten stelligste te betwijfelen, nietwaar? Maar we zijn er nog niet; Van Genderen heeft nog meer intense smeekbeden voor ons in petto.

Met Schaamte op het Gezicht. 

Van Genderen gaat dan weer verder met het volgende:

“We worden opgeroepen tot verootmoediging voor de Heere. Om onze schuld te belijden… Ons te bekeren… Dan zal de Heere onze zonden uitwissen… En wil Hij nog tijden van verkwikking geven… Zijn zegen… ‘Heere, vergeef ons het vergieten van onschuldig bloed… Vergeef ons dat wij meer dan 100.000 Joodse medeburgers hebben laten afvoeren naar de vernietigingskampen… We belijden onze schuld. Schaamte staat op ons gezicht. Heere, herstel ons land, vernieuw ons… Doe Uw aangezicht weer over ons lichten… Heere, schenk een herleving en kom in ons midden. Heere, vergeef, was ons schoon met Uw reinigend bloed…’ Onze hoop is gevestigd op U alleen. 

Dirk van Genderen.” 

Tot dusver alle boetvaardigheden en intense smeekbeden van de kant van Dirk van Genderen. Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe zwáár de “last” die hij van God meent te hebben ontvangen moet zijn. Hier kunnen we echter het volgende atnwoord op geven en wel door dit Bijbelvers:

“Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.” (Galaten 5:8)

Met andere woorden: Deze “last” waarvan Van Genderen beweert er zo ’n last van te hebben, kan gewoon niet van God afkomstig zijn! Nergens maar dan ook nérgens in de Bijbel, vinden we ook maar één voorbeeld waar de Kerk (en net zo goed al de seculiere wereld!), de verplichting zou hebben, zich ootmoedig en nederig voor het Joodse volk neder te werpen en dit volk hierbij in de Naam van God om vergeving te vragen! Maar de schaamte staat in ieder geval op zijn gezicht.

De Christelijke Kerk: Vervolgd door Joden. 

Maar wat zou Van Genderen hier over te zeggen kunnen hebben:

“U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte; en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen.” (Paulus de apostel in zijn brief aan de Christenen te Galatië, 1:13-14)

En:

“Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de Geest geboren was, zo is het ook nu.” (Galaten 4:29)

“En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag want het was al avond.” (Handelingen 4:1-3)

En wat de Apostel Stefanus overkwam nadat hij tijdens een twistgesprek met Joden hen wist te weerleggen:

“Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding enkwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de Raad. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.” (zie Handelingen 6:8-15)

Later werd Stefanus door de intusseen woedend geworden leden van de Raad gedood door steniging. (Handelingen 7:54-60)

“En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was, en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis.” (Handelingen 8:1-3)

Dit zijn enkele voorbeelden van Joden die de vroegere christelijke Kerk vervolgden. En voordat Saulus (later Paulus) de grootste verdediger van het christelijke geloof van de vroege Kerk zou worden, was hij de grootste kerkvervolger van zijn tijd! Waarom heeft Van Genderen hier niets over te zeggen? En als hij er toch op staat dat we nu met zijn allen het Joodse volk om vergeving moeten smeken om wat de Kerk de Joden allemaal (al of niet) aangedaan zou hebben, zou het hedendaagse Joodse volk hier de huidige Kerk niet eens om vergeving moeten vragen?

Na Ondergang van Israël een Bloeiend & Goed Gedijend Christendom. Na Stichting Israël 1948 Vermindering va het Christendom. 

Met betrekking van het verslechterde christelijke klimaat beweert Van Genderen dat dit komt vanwege die “bloedschuld” die er over ons land en Europa met betrekking tot het Joodse volk zou liggen. En dat hebben we hier al boven geciteerd:

“Kan het zijn dat hierdoor nog een schuld, moeglijk zelfs een bloedschuld over ons land ligt en over heel Europa? Ik meen van wel.” Waar hij er het volgende aan toevoegt: “Wat zichtbaar wordt in de geestelijke ontwikkelingen… We maken ons druk om de klimaatverandering…. Maar veel ernstiger is de geestelijke klimaatverandering die gaande is… Kerken die leeglopen, mensen die het christelijke geloof vaarwel zeggen… Harde gron om het Evangelie te brengen… Afkeer bij velen tegen alles wat met het christelijke geloof te maken heeft…” 

En dit alles vanwege die “bloedschuld” tegenover het Joodse volk die over zowel Nederland als heel Europa zou liggen. Maar wat velen niet schijnen te weten is dat wat er na de ondergang van Israël in 70 AD met het Christendom gebeurde. En wat er vervolgens mee gebeurde nadat Israël als staat weer in 1948 gesticht was; het is Chuck Baldwin die her iets over te zeggen heeft:

“Onder het groteske genocidale leiderschap van de Caesars, Herodessen, Joodse Farizeeën, schriftgeleerden, rabbijnen, maakten de volgelingen van Christus er enkele van de meest afschuwelijke vormen van vervolging mee; zij werden uitgehongerd, mishandeld, gestenigd, doodgeslagen, gevangengezet en gedood tot de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD.  Na de verwoesting van de Talmudische – en later de Romeinse- heerschappij, gedijden de Christenen er in Bethlehem en de rest van Palestina. In tegenstelling met de anti-moslimpropaganda, leefden er de Christenen  en de Moslims in de eeuwen na de ondergang van de duivelse dynasties der Herodessen en Caesars (inclusief de Byzantijnse keizers), over heel Groter-Palestina overwegend in vrede naast elkaar. Nadat de Zionistische staat Israël in 1948 gecreëerd was, was de christelijke bevolking er in Bethlehem (en ja, Nazareth, de woonplaats van Jezus als jongen), er 80% christelijk. Dat is juist, 80%. Sinds de opkomst van de Apartheidstaat Israël echter, is de christelijke bevolking er nu 12%. In de Israëlische staat zelf is de christelijke bevolking er gereduceerd van 21% tot 2%. De Reverend Drew Christiansen noemt dit terecht een “etnische zuivering.” Dat is het inderdaad. Samen met andere Palestijnen op de Westoever worden Christenen er geconfronteerd met onteigening van land, willekeurige arrestaties en collectieve bestraffing die een essentieel onderdeel van de Israëlische bezetting zijn.”

En verderop lezen we er over:

“De druk van de Israëlische bezetting, onophoudelijke belemmeringen, een discriminerend beleid, willekeurige arrestaties,inbeslagneming van land [en een] algemeen gevoel van hopeloosheid onder de Palestijnse Christenen. Verder zien Palestijnse Christenen er slechts “een wanhopige situatie waarin zij voor hun nakomelingen of voor zichzelf niet langer een toekomst waar kunnen nemen.”  chuckbaldwinlive.com/Articles/tabit/109/ID/3957/Christian-Zionists-Returning-Bethlehem-To-The-Days-Of-Herod.aspx

Dat ook de opeenvolgende Herodessen en de Joden hun fikse aandeel aan de vervolging van het destijds nog prille Christendom hadden, vinden we weer terug in de Bijbel:

“Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden een het volk.” (Handelingen 12:1-4)

Het verdere verloop van deze geschiedenis laat zien, dat Petrus op wonderbare wijze door een engel Gods werd bevrijd.

De fenomenale groei en uitbreiding van het Christendom in het oude Palestina was het gevolg van de verdwenen invloed van de Romeinse en Byzantijnse keizers,  de elkaar opvolgende Herodessen, Joodse Farizeeën etc. Mar nadat Israël in 1948 weer als staat gesticht was, zouden er de problemen voor zowel de christelijke als de islamitische Palestijnen komen. En die leven er nu al meer dan zeventig jaar onder een wrede en onderdrukkende Israëlische bezetting. Maar dit laatste schijnt ook weer niet zo een probleem te zijn voor Van Genderen die waarschijnlijk ook nu nog met een hoofd vol van schaamte rondloopt omdat er een “bloedschuld” over Nederland en Europa zou rusten.

De Dood van George Floyd & de Daaropvolgende Massa-Rellen

Nadat die viraal waren gegaan over het internet, was de verontwaardiging onder velen dan ook groot; de beelden waarop te zien was hoe een hulpeloze Afro-Amerikaan, George Floyd geheten, middels een “knee-on-neck-restraint” knellend door een arrogante politieagent tegen de grond werd gedrukt. De man die hulpeloos op de grond lag en zich niet kon verroeren, gaf enkele malen aan niet te kunnen ademen, “please, I can’t breath!” Vervolgens verloor hij het bewustzijn, werd als zodanig via een inmiddels gearriveerde ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later ook overleed. En dit was het signaal voor wat een Marxistische Revolutie in Amerika leek te zijn; in verschillende Amerikaanse steden vonden de spanningen die er zich intussen enige tijd al opgehoopt, een gewelddadige uitweg: vele winkels en bedrijven van “blanke” ondernemers werden geplunderd en vervolgens in brand gestoken; vele “blanke” Amerikanen werden op vreselijke wijze mishandeld waarbij er sommigen aan hun verwondingen bezweken. Het was tevens het Amerikaanse politiekorps wat het moest ontgelden; het waren tenslotte twee agenten die voor de dood van Floyd verantwoordelijk waren. En de Afro-Amerikaanse gemeenschap was hiervan meer dan overtuigd: dit incident (een van de vele daar dergelijke incidenten ook al eerder in het verleden hadden plaatsgehad), was eenvoudigweg het gevolg van “White Privilege”! 

Black Lives Matter: “Could You Apologize for Your White Privilege”? 

En dan komen we nu tot het vreemde fenomeen in Amerika rond die massale rellen die er vlak na de dood van Floyd uitbraken. Dit fenomeen openbaarde zich in deze dat er mensen waren (die beweerden leden zijn van de organisatie Black Lives Matter, die op verschillende plaatsen in Amerika met de camera in de hand, willekeurige “blanke” mensen benaderden. Die werden verzocht, neer te knielen en hierbij hun excuses aan te bieden voor hun “white privilege.” Door dit te doen zouden zij zich solidair verklaren met de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Hier is een videoclip van te zien waarbij een “blanke” jongedame verzocht werd dit te doen. youtube.com/watch?v=XeyUAoe9JRw (“Man put the white woman on her knees and made her apologize”) Maar ook -en hier komt het- dat zij op deze wijze hun excuses aan zouden bieden voor wat hun “blanke bevoorrechte” vaderen de Afrikaanse gemeenschap hadden aangedaan.

Marianne Williamson: een Gebed om Vergeving voor Racisme. 

Wat Van Genderen zich in zijn spijtbetuigingen aan het Joodse volk voorstelt, zou goed verwoord kunnen worden met wat we hier in deze video zien; hier hield Marianne Williamson een soort van kerkdienst waarbij “blanke” mensen baden om vergeving aan leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap die er ook bij aanwezig waren. Aangetekend moet wel worden dat die video losstaat van het incident rondom George Floyd; de video werd namelijk eerder, op 16 augustus 2916 op YouTube geplaatst. Maar die zou enig idee kunnen geven over waar Van Genderen op uit is. youtube.com/watch?v=ccKdu5PT5dE (“Prayer of Aoplogy for African Americans | Marriane Williamson”)  Maar hier is een video die wél te maken zou kunnen hebben met de dood van Floyd; hier zijn “blanke mensen” samen met leden van de Afro-Amerikaanse gemeenschap bij elkaar op een regenachtige dag die hun “broeders en zusters” om vergeving bidden. We kunnen de jongen die de “gebedsdienst” lijkt te leiden het horen zeggen:

“Vader, in Jezus’ Naam, U geeft de overwinning. Vader, we vragen vergeving van onze zwarte broeders en zusters voor járen en járen van racisme! Systematisch racisme!  U bracht vandaag de bliksem en de regen. Vader, U geeft de overwinning.”  youtube.com/watch?v=mQe7pZCnMmg (“Wow!!!! White People Kneel Down In Front Of Black Community To Ask For Forgiveness”)

Wat nu Dirk van Genderen betreft, we hopen dat hij ook eens dit artikel hier van ons leest en dat die eens bij (Bijbelse) zinnen zal komen. Hadden we aanvankelijk nog enige verwachting dat hij nadat hij zijn artikel over zijn “droom” over het samenwerkingsverband tussen Nederland en Israël had verwijderd, toch nog wat gezond verstand leek te hebben, nu moeten we constateren dat hij nu vérder van de realiteit verwijderd is dan ooit. Het is echter te hopen dat zijn  bizarre plan geen werkelijkheid zal worden!

Tenslotte Nog Dit.

Nu weten we allemaal dat racisme verkeerd is. Of we nu “blank”, Afro-Amerikaan, Turk, Marokkaan zijn, het maakt allemaal niet uit; we zijn immers allemaal geschapen door één Schepper, God. Tot de bevolking van de stad, Athene, zei Paulus tijdens zijn prediking er het volgende:

“En Hij” (God), “maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op de hele aardbodem te wonen, en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.” (Handelingen 17:26-27)

Dus volgt hier -uiteraard-uit, dat we (ongeacht wat voor huidskleur we ook mogen hebben, schepselen van God en allemaal dus mensen zijn. Als we een “blanke” zien, zien we daar allereerst een mens; als we een Afro-Amerikaan zien, dan zien we daar allereerst een mens; wanneer we een Turk of een Marokkaan zien, dan zien we daar allereerst een mens. En we zijn allemaal, zonder uitzondering, geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God! Maar waar het Dirk van Genderen aangaat, lijkt het wel of, wanneer hij iemand van Joodse afkomst ziet, hij er eerst een Jood in ziet en er misschien daarna nog even gaat kijken of het ook een  mens is. En dit is nu het etnische racisme wat hij er in zijn artikelen over Israël en het Joodse volk erop nahoudt; voor degenen die dit hier allemaal over Van Genderen lezen, hecht alstublieft geen geloof aan wat hij er allemaal op zijn site over Israël en het Joodse volk aan waanzin te zeggen heeft; ook Joden zijn mensen, onze medemensen! En wat schreef Paulus ook alweer:

“Want er is geen aanzien des persoons bij God.” 

Juist, ja!

Ton Nuiten – Donderdag 11 Juni 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star