De Maatregelen tegen Corona: een Talmudische Inslag; de Talmud, de Rabbi’s & de Luis; Jezus, de Talmud & het Wassen van de Handen & Reiniging van Drinkbekers, Kannen & Koperen Vaatwerk; het Schrikbewind der Jacobijnse Liberalen; de Franse Revolutie & de Guillotine; de Zeven Noahidische Wetten (en Meer).

Vandaag zullen we het weer eens hebben over enkele van die maatregelen tegen corona. Zoals bij voorbeeld de nu welbekende 1.5 meter afstand. Nu weten we ook dat deze en andere maatregelen niet alleen hier maar ook in het buitenland van kracht zijn. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld. In de staat, Michigan bijvoorbeeld waar gouverneur Gretchen Whitmer het voor het zeggen heeft, waren er de volgende maatregelen van kracht: het verbod voor de inwoners van die staat om van huis tot huis te gaan, het verbod op zowel openbare als particuliere vergaderingen en bijeenkomsten; activiteiten buiten de deur toegestaan maar wel met zes voet afstand van elkaar; men kon (want ook daar zijn die maatregelen er vanaf 1 juni j.l. versoepeld), er wel een lot voor de loterij kopen en een zak snoep, maar geen pak tuinzaad of een kan met verf; men kon er een boottocht maken alleen of alleen en met een hond, maar dat kon ook weer niet als die boot een motor heeft. De historicus, Michael Hoffman, heeft hier aandacht aan besteed in zijn laatste nieuwsbrief, “Revisionist History” nr. 108, april-mei 2020. Het bovenstaande is te vinden op bladzijde 11 van zijn brief. En hij voegt er wat die maatregelen betreft, er nog iets aan toe; Hoffman noemt die  het “onvermengde Talmudisch micromanagement van het leven.” 

De Talmud, de Rabbi’s & de Luis. 

Nu is het zo, dat al die maatregelen niet te vinden zijn in de Talmud. Maar wat Michael Hoffman hiermee aan wilde geven, was dat de maatregelen tegen corona in Michigan even benepen, krom en belachelijk zijn als bepaalde wetten in de Talmud! Die lijken namelijk dan ook een Talmudische inslag te hebben. Nu zijn we in verband hiermee eens verder gaan zoeken. En toen kwamen we bij deze site terecht: talmudoloy.com/jeremybrowngmail.ccom/2020/03/17/shabbat-12a-killing-lice-and-spontaneous-generation Daar lezen we er over het doden van een luis op de sabbat. Nu zijn er verschillende rabbijnen die het hier niet allemaal over eens zijn of men een luis op de sabbat mag doden of niet:

“Rabba zou de luis doden. En Rav Sheshet zou hem ook doden. Rava zou hem in een beker water [lekna] gooien en zou hem niet direct met zijn handen doden. De Gemara verhaalt dat Rav Nahman tot zijn dochters zou zeggen: Doodt hem en laat me het geluid van de” (luizen)-“kam horen hetgeen betekent, je mag de luis op de kam op de gebruikelijke wijze doden. Zover als het de fundamentele halakha aangaat, in een baraita werd geleerd dat Rabbi Shimon ben-Eleazar zegt dat Beit Shammai en Beit Hillel het betreffende het doden van een luis op de Sabbat het niet eens zijn. Op de Sabbat mag men een luis niet doden; dit is de verklaring van Beit Shammai; en Beit Hillel zegt dat dit geoorloofd is. Naar hun mening is een luis anders dan de overige schepsels waarvoor men verantwoordelijk is die te doden.” 

Nu weten we natuurlijk wel dat wat we hierboven over de rabbijnen en de luis lezen, niet een van de maatregelen zijn die er in verband met corana zowel in Amerika als hier zijn in gesteld. Maar net zoals dagene wat we er boven over lezen, zijn die Talmudische regels even absurd en benepen als die maatregelen tegen het corona-virus! Want wat is dat toch vreemd en belachelijk: met een boot die geen motor heeft, was het in Michigan toegestaan om er een boottocht mee te maken; als die boot echter een motor heeft, ws dit weer niet toegestaan! Nu , die laatse maatregel hadden we hier nu niet, maat die we er wél hebben, schijnen net zoals daar, een soort van Talmudische inslag te hebben!

De Anderhalve Meter Afstand Werkt voor geen (Anderhalve) Meter (Afstand). 

En net zoals er in Michigan en elders die anderhalve meter afstand van kracht is, is dat ook hier natuurlijk; alleen de mate van afstand houden van elkaar verschilt hierbij. Nu mogen we weer (enigszins beperkt weliswaar) naat buiten. Maar ook daar moeten we die anderhalve meter in acht nemen. Maar wat hier weer zo absurd aan is, is dit: naar verluidt wordt dat corona-virus met de wind meegedragen. Dus ook al zou het zo zijn dat we hier bijvoorbeeld vijf, tien of meer meter van elkaar af hadden moeten staan, dan zou dat COVID-monster ons dan toch wel hebben gevonden! Dus werkt die anderhalve meter (afstand) voor geen (anderhalve) meter (afstand)!

Jezus, de Talmud, het Wassen van de Handen & Reiniging van de Drinkbekers, Kannen & het Koperen Vaatwerk.

Zoals bekend, had Jezus tijdens Zijn bediening in Israël vele confrontaties met de Farizeeën. Tijdens een van die gelegenheden bestrafte Hij hen omdat zij het volk verschillende Talmudische wetten hadden opgelegd waarbij die zo het Woord van God krachteloos hadden gemaakt:

“En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toe zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden.” 

En al die wetten hadden zij er in de plaats van het Woord van God gesteld:

“Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en vele andere dergelijke dingen doet us. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.” (Markus 7:1-4 en 8)

Nu verdient dit weer enige uitleg. Allereerst wat we hier niet lezen. Men heeft ons niet verplicht om elke keer als we van een markt (of elders) vandaan komen, ons helemal te wassen. Ook zijn we niet verplicht om alle vaatwerk te wassen. Dit heeft natuurlijk geen betrekking op de reiniging van de vaat na het eten; hier heeft het dan met hygiëne te maken en het is dan ook normaal dat we dit altijd doen. En ook het wassen van de handen vlak voor de maaltijd is belangrijk. Maar wat we er wél lezen, is dit: waar Jezus er tegenover de Farizeeën op doelde, was dat al die dingen volgens de Farizeeën en schriftgeleerden overeenkomstig hun leer der Ouden in stand gehouden worden. En dit, ongeacht of men nu schone handen had of niet en ongeacht of dit vaatwerk nu vuil was of niet! Die zouden en moesten herhaaldelijk gereinigd worden! En het was dit wat Hij bij die religieuze leiders veroordeelde. Elders nam Jezus ook de schriftgeleerden op de korrel; die voelden zich hierdoor beledigd:

“En een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wanneer U deze dingen zegt, behandelt U ons ook smadelijk. Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten neit met één van uw vingers aan.” (Lukas 11:45-46)

Premier Mark Rutte “Was Je Handen Stuk.” 

We hebben het premier Mark Rutte al vaak horen zeggen tijdens die toeneelspelen die doorgingen voor “conferenties”:

“En was je handen stuk.” 

Dit in verband met het corrona-virus natuurlijk. Dit vinden we ook weer terug bij die Farizeeën en het grondig van he wassen van de handen in Markus 7:8. Nu kunnen we wel zeggen dat het hier om het corona-virus gaat en dat was er natuurlijk in de tijd van de Farizeeën niet. Dat is dan ook wel zo, maar we hebben hier ook herhaalde malen aangegeven dat heel die corona-pandemie niets anders dan een nep-pandemie is. En o0m die reden is het “stukwassen” van de handen dan ook een van die (corona)-lasten die de bevolking hier werd opgelegd! En we zouden het die Farizeeën tot de Joodse bevolking kunnen horen zeggen:

“Of je handen nu vuil zijn of niet, was die maar stuk.” 

Aldus heeft deze maatregel net zoals die andere die we elders en ook hier hebben, een soort van Talmudisdche inslag en zijn die absurd, benepen en belachelijk! 

Van Amerikaanse Wetgeving tot Talmudische Wetgeving.

Al eerder in het verleden hadden we er aandacht aan geschonken dat de traditionele Amerikaanse wetgeving nu inmiddels plaats gemaakt heeft voor de Talmudische wetgeving. Het ging hier over Rick Wiles van de zender, TruNews die hier aandacht aan had besteed; en dit in verband met abortus in Amerika:

“De Huidige Amerikaanse Wetgeving is Eigenlijk de Talmudische Wetgeving.

Hoewel de tweede uitzending van Tru News als door een onzichtbare hand uit de lucht geplukt werd en we hier -uiteraard- verder niets over mee kunnen delen, zal het nu wel duidelijk zijn: De huidige Amerikaanse wetgeving is eigenlijk gebaseerd op de Talmudische wetgeving! Al veel eerder werd er een begin gemaakt met de Talmudisering van de Amerikaanse wetgeving. En die moet uiteindelijk voeren tot de invoering van de beruchte Noachidische Wetten waaraan de (Amerikaanse) bevolking zich in de toekomst aan zal moeten onderwerpen..” https://tinthor.org/2019/01/25/abortus-de-rol-van-geradicaliseerde-communistische-en-feministische-joden-bij-de-legalisering-van-abortus-in-amerika-de-zaak-roe-vs-wade-de-film-margaret-sanger-emma-goldman-sanger-pl/

Het Schrikbewind der Jacobijnse Liberalen. 

“Wat verandert een protest in een rel?”, zo vraagt Craig Shirley van CNS News zich af. En hij vervolgt dan met, “Hoe evolueren vreedzame bewegingen en geweldloze interventies in diefstal en plundering? Hoe heeft een reeks schijnbare organische protesten tegen politiegeweld af kunnen glijden in een georganiseerde nationale rel die om meer dan 140 steden het beleg gelegd heeft? Kortom: wie heeft er het vuur toe aangestoken en waarom?’ Het meest verontrustende aan de recente rellen (ja, rellen), na de moord (ja, moord) op George Floyd, is het schokkende enthousiasme en de snelheid waarmee die evolueerden van protest tot plundering. In al deze waanzin was er toch een vindingrijkheid te bespeuren: Agenten ontdekten bergplaaatsen met brandbaar materiaal, verborgen in struikgewas; met maskers bekleedde demonstrante  die belangrijke doelwitten bestookten. In Ohio vond de politie een buslading wapens. In sommige gevallen kwam een vreedzaam protest voor de avondklok tot een einde en op het moment dat de vreedzame leiders” (ervan)  heen waren gegaan, namen de gewelddadige agitators er de centrale plaats in. Uit de persoonlijke gegevens van lokale demonstranten blijkt dat er de verdeeldheid duidelijk is: (Tussen) Degenen die aan een betere wereld werken en zij, die die zoeken te begraven. Er bevindt zich nu een permanente factie binnen de liberale beweging. De Jacobijnse Liberalen hebben zich eindelijk geopenbaard. 

Di is hun Terreurbewind. De Jacobijnse Liberalen waren het meest radicale element van de Franse Revolutie die voor de verwoesting van alles in de samenleving pleitten inclusief de Monarchie, het privébezit, verdragen, zelfs mensen- om een nieuwe orde te creëeren met de radicalen bovenop deze nieuwerwetse samenleving. Inderdaad, dezelfde frase “sociale gerechtigheid” heeft haar oorsprong van de Franse Revolutie en men deed dit als rechtvaardiging, alles te verwoesten om er de misdadige doelstellingen van die opstand mee te bereiken.” 

(De) “Klasseoorlog met de punt van een dolk is het hart van het Amerikaanse Jacobinisme. Amerikaanse Jacobijnen zijn niet anders dan hun Franse voorvaderen behalve dat zij nu de geavanceerde technologie ervoor hebben en nu ook de taal zoeken te controleren- een nieuwe afleidingsmanoeuvre. Aldus wordt het iemand een “misdadiger” noemen of bestempelen omdat die zinloos onschuldige mensen mishandelt, gehekeld. Het noemen of bestempelen van iemand die bedrijven vernielt en verwoest als “relschopper” wordt hard aangevallen. Zij schreeuwen als iemand “politiek-incorrecte” taal gebruikt.” cnsnews.com/commentary/craig-shirley/riots-expose-jacobin-liberals-reign-terror (vetdruk toegevoegd)

De Franse Revolutie & de Guillotine. 

Het is nu reeds lang bekend dat de geradicaiseerde Jacobijnen in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie er massaal van de guillotine om er hun tegenstanders mee te onthoofden; kwamen er eerst de Franse koning Louis XVI en diens vrouw, Marie-Antoinette aan de beurt, later werden er op grote schaal ook Franse gewone burgers door de Jacobijnse terroristen onthoofd. Het gevolg ervan was een massaal bloedbad wat er eerder niet voorgekomen was.

Rick Wiles & TruNews: de Jacobijnse (Amerikaanse) Bloeddorst, de Mars naar de Waanzin, Debatten tussen Politici, Generaals & Revolutionaires over de Creatie van een Nieuw Amerika & Grondwet & om de Jacobijnse Bloeddorst die Amerika Overspoelt te Doven. 

Op 9 juni j.l. zond Rick Wiles van TruNews een programma uit over de huidige rellen in Amerika; ook hij ging onder meer in over de Franse Revolutie van destijds. Verder had hij er een interview wat hij in 2016 had met Martin Armstrong die in die tijd de chaos die er nu heerst, toen al aan zag komen; Armstrong deelde toen mee, dat de chaos ergens in 2019 zou beginnen en dat er vanaf die tijd een lange periode van chaos en onrust uit zou breken die naar hij meende, tot 2030 of 2032 zou kunnen gaan duren. Die zou dan uitmonden in een nieuw Amerika én een nieuwe Grondwet. trunews.com/stream/antifa-guillotines-next-is-usa-embroiled-in-french-revolution-2-0

De Zeven Noahidische Wetten. 

Nu worden er in zowel het artikel van Craig Shirley als in deze uitzending van TruNews niet gesproken over de Noahidische Wetten. We weten echter wél dat die er al zijn maar nog niet zijn geactiveerd. Hier is een site met een artikel van 11 mei 2016 waar meegedeeld wordt dat de Amerikaanse overheid toen recent 30.000 guillotines aagekocht had. Toen waren er in de staat Georgia al 15.000 guilotines opgeslagen en in de staat Montana waren dat er eveneens 15.000. nwo-news.com/2016/05/11/u-s-government-recenty-purchase-30000-guilotines-for-the-execution-of-its-own-citizens/  Als Martin Armstrong met zijn voorspelling gelijk mocht krijgen, zou er in 2030 of 2032 wanneer er dan sprake mocht zijn van een verneiuwd Amerika plus een vernieuwde Grondwet, dan zouden dan in die tijd vlak erna eveneens die Noachidische Wetten kunnen worden geactiveerd. Wat die wetten tot gevolg zullen hebben voor de miljoenen homoseksuelen, lesbiennes, Christenen, atheïsten, andersdenkenden van welkerlei aard ook zullen zijn, hebben we hier al eerder beschreven. https://tinthor.org.2019/06/07/president-donald-trump-de-equality-law-de-verborgen-agenda-betreffende-homoseksualiteit-trump-de-noahidische-wetten-de-adl-de-lubavitcher-beweging-twee-kanten-van-dezelfde-mu/

Ton Nuiten – Zondag 14 Juni 2020.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star