Een Complottheorie uit het Verleden: de Aantasting van de Ozonlaag; Afname Zonnevlekken & Afkoeling van de Aarde; UN-Agenda 21; Herverdeling van de Welvaart: Verwoesting van het Kapitalisme; van de Klimaat-Hoax naar de Corona-hoax; Martin Armstrong & Dick Fox: Leiders Milieubewegingen Erkennen het Doel van Klimaatverandering: Reductie van de Mensheid, Huisdieren & Vee (En Meer).


De term, “complotdenker”, we zijn er allemaal bekend mee. Wat is nu een “complotdenker”? Dat is bijvoorbeeld iemand die meent dat alles rondom de opwarming van de aarde een “hoax” is. De echte complotdenkers (of het hier nu gaat om de opwarming van de aarde of 9/11 of wat dan ook), zijn echter binnen de gevestigde media te vinden. Bijvoorbeeld: bij de Nederlandse Propaganda Omroep (NPO) gelooft men ook nu nog in de complottheorie dat de aanslagen op 11 september 2001 zouden zijn gepleegd door 19 armzalig geklede extreem-islamitische kaper die hierbij slechts uitgerust waren met “messen.” En Sylvian Schoonhoven (verslaggever terrorisme en veiligheidsdienten bij De Telegraaf), gelooft ook nu nog in de complottheorie dat “building 7” in brand gevlogen en ineengestort was door vallend brandend puin van een van de Twin Towers nabij. Dit, hoewel de bewijzen dat het hier om een controlled demolishing ging, duidelijk te zien waren; (doordat dit gebouw loodrecht naar beneden kwam); zoals op de beelden die er op dat moment van gemaakt werden duidelijk te zien is, kon er daarom ook slechts van een “controlled demolishion” sprake zijn geweest). En dit is dan onze definitie van een gevestigde complotdenker. 

Flashback: Maandag 17 Februari 1992. “The Danger Moves Closer to Home.” 

We weten nu, dat een van de meest bekende gevestigde complotdenkers van onze tijd niemand minder is dan Al Gore, een van de “daddies” van de nu eveneens zo bekende climate hoax. Op maandag 17 februari 1992 kwam Michael D. Lemonick van het bekende Amerikaanse tijdschrift, Time, er met een artikel over. Het ging hier over de ozonlaag die zoals toen beweerd werd, geleidelijk aan weggevreten werd door de door de mens geproduceerde chemicaliën. Dit in verband met de klimaatgekte die er toen al heerste. Lemonick nu, kwam met iets wat Gore hier over had gezegd:

“Wat betekent het om de relatie van iemand met de lucht te herdefiniëren? Wat zal dit doen met de kijk van onze kinderen op het leven als we hen hebben geleerd, angstig omhoog te kijken?  

Senator Al Gore.”

Het ging erover dat wanneer de ozonlaag voldoende zou zijn aangetast, dit een groot gevaar voor de hele mensheid zou vormen daar die dan blootgesteld zou worden aan de verzengende stralen van de zon. Dit, omdat er dan geen ozonlaag meer zou zijn om er ons tegen die stralen te beschermen. Lemonick begon zijn artikel met deze woorden:

“De Ozon is Bezig te Verdwijnen en niet slechts boven de Zuidpool.”

En:

“De wereld weet nu dat het gevaar door de hemel schijnt. Het bewijs is overweldigend dat de stratosferische ozonlaag van de aarde -ons schild tegen de gevaarlijke ultraviolette stralen van de zon- veel sneller wordt opgegeten door kunstmatige chemicaliën dan welke wetenschapper dan ook had voorspeld. Niet langer is dit de dreiging voor onze toekomst; die dreiging is er hier en nu.” content.time.com/time/magazine/article/0,9171,974884,00.html

Destijds werd aangenomen dat die dreiging uiteindelijk zo groot zou worden, dat niemand te wereld zich nog buiten kon wagen zonder beschermende kleding. 

Joshua O’Reilly van de Australian Medical Students’ Association. 

Met betrekking tot het grote ozongevaar lezen we elders een artikel van Joshua O’Reilly van de Australian Medical Students’ Association. In een artikel schreef die er onder meer het volgende over:

“Zoals de bevindingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change en dit recente bericht van de Global Climate and Health Alliance aantonen, is Australië  op geen enkele wijze immuun voor de impact van de klimaatverandering op de gezondheid. Een dergelijk effect kan worden waargenomen bij het toenemende risico op huidkanker. Australië heeft verbazingwekkend genoeg, nu al het hoogste cijfer aan huidkanker in de wereld. 2/3e van alle Australiërs zullen tegen de tijd dat die 70 jaar zijn, gediagnosticeerd worden met een vorm van huidkanker – en verwacht wordt dat het aantal gevallen in samenhang met de stijgende omgevingstemperaturen verder op zal lopen.

Met toenemende omgevingstemperaturen veroorzaakt door klimaatverandering, wordt het risico op huidkanker verergerd door gedragsverandering zoals meer tijd buiten de deur (hoewel mensen met de duur van de opwarming, althans in de zomer daar temperaturen boven de veiligheidsdrempel voor activiteiten buiten de deur stijgen), minder tijd buiten de deur zouden kunnen besteden. ” climateandhealthalliance.org/resources/impacts/skin-cancer-in-australia/

Hier hebben we de parallellen: in Australië was een van de maatregelen tegen de klimaatverandering dat de mensen er (in de zomer), meer tijd binnen dan buiten de deur zouden besteden; hier in Nederland en elders besteden we onze tijd nu voornamelijk voor een nog niet nader bekende tijd al binnen in plaats van buiten vanwege de corona-crisis. Elders lezen we nog een zeer onheilspellend bericht over de opwarming van de aarde; dit was op woensdag 23 september 2015 gepubliceerd:

“Het is waarschijnlijk mijn generatie en die van mijn kinderen de laatste zijn die een relatief vriendelijke wereld kenden. Zoals het er nu uitziet zullen hun kinderen en kleinkinderen -onze achterkleinkinderen- in een andere wereld leven, vijandiger, met meer gevaren en conflicten en beduidend minder aangenaam. Hoewel de effecten van de opwarmende aarde nu al merkbaar zijn in extremer weer, smeltende ijskappen en gletsjers en langzame wijzigingen in eco-patronen, zullen de gevolgen vanaf de helft van deze eeuw dramatischer vormen aannemen. Ze zullen ons vragen: wat hebben jullie gedaan? Waarom hebben jullie als hersenloze idioten alsmaar fossiele brandstoffen opgestookt, alsof het geen kwaad kon? We zullen er niet meer zijn om ons te verantwoorden. 

Typisch voor vele studies naar de warme toekomst is, dat ze zich zelden verder uitstrekken dan hooguit tot en met de 22e eeuw. Daarom is het wel goed dat er een studie is die laat zien dat de gevolgen van onze kortzichtigheid de aarde vele tienduizenden jaren minder herbergzaam zullen maken. Op de website Klimaatverandering van wetenschapper Bart Verheggen lees ik de samenvatting van een artikel van o. a. Ricarda Winkelmann van het Postdam Institue for Climate Impact Research. Zij heeft becijferd dat als we het huidige restant van de nu bekende winbare voorraden fossiele energie opstoken, de hele ijskap van Antartica zal smelten. ‘If we burn it all, we melt it al.’ Dat alleen al zal gepaard gaan met een modiale zeespiegelstijging van uiteindelijk 58 meter. Let wel, daarin is thermische uitzetting van water en het wereldwijde smelten van gletsjers en noordelijke ijskappen nog niet eens is meegerekend. 

Natuurlijk, dat duurt duizenden jaren. Na ons de zondvloed, nietwaar? Letterlijk. Tot dusver kwam er tussen 1870 en 2013 535 gigaton (+/- 55) koolstof in de atmosfeer; Daarvan kwam 390 gigaton (+/- 20) van fossiele brandstoffen en cement. Momenteel voegen we daar jaarlijks ongeveer 10 gigaton aan toe. (NB, dat is alleen C, co2 is ruim 3, 5 keer zoveel). De verwachting is dat het nog zal stijgen tot een piek in de nabije toekomst, om in een tijdsbestek van honderen jaren uiteindelijk terug te vallen tot nul. Maar klimaatverandering kent een neorme vertraging, met name door de enorme warmtecapaciteit vande oceanen. Die staan hun warmte slechts zeer langzaam af. De studie laat zien dat de Co2-concentratie bij de hoge emissiescenario’s na tienduizend jaar nog altijd op ongeveer 50% van het piekniveau zit (rode lijn in de beide grafieken hierboven). ‘Het zal dan ook vele tienduizenden jaren duren voordat alle Co2 afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen weer uit de atmosfeer is verdwenen.’ (Zie bovenste grafiek). Omdat het smelten van de grote hoeveelheden ijs veel tijd kost, blijft de zeespiegelstijging nog millennia lang doorgaan. (Zie onderste grafiek). 

Je ziet ook het 2-gradenscenario dat door de politiek graag omarmd wordt. (de onderste, donkerblauwe lijn). Het scenario gaat gepaard met een twee tot die meter hoge zeespiegel gedurende tienduizenden jaren. Dat lijkt geruststellend, maar opnieuw let wel: we blijven nu al achter op dat scenario én de thermische uitzetting van warmer zeewater plus de smeltende bijdragen van de smeltende ijskap van Groenland en de gletsjers zitten er niet in. Het volledig smelten van de Groenlandse ijskap (kost eeuwen) levert een mondiale zeespiegelstijging van circa zes meter op, de thermische uitzetting -momenteel de belangrijkste oorzaak van de stijging- levert ook nog een fikse stijging. Wanneer we op de huidige voet voortgaan, dan hebben we al in 2034 voldoende Co2 uitgestoten om de grens van 2 graden te doorbreken, zegt Urgenda, de organisatie die een rechtszaak tegen de Nederlandse regering won. Onze generatie weet al dertig jaar dat ze een klimaatramp zal veroorzaken die de aarde voor tienduizenden jaren zal veranderen. Al die jaren verstookten we ieder meer fossiele brandstoffen. Als we nu niets doen, zal men ons de vervloekte generatie noemen. Terecht. Velen zitten daar niet mee, we zullen immers allang dood zijn als het zover is. Ik kan daar niet om lachen of meewarig over doen. Het maakt me kwaad.” sailing-dulce.nl/home/33

Maar naar we nu inmiddels al weten, is alles rondom de opwarming van het klimaat en de aarde, een grote hoax gebleken. En kijk eens naar die enorme jaartallen: Tienduizenden jaren, duizenden jaren, honderden jaren. En ja hoor, het volledige wegsmelten van de Groenlandse ijskap “kost eeuwen.” Het zal dus nog eeuwen duren voordat die geheel weggesmolten zal zijn. Maar hoeveel is “eeuwen”? Tweehonderd jaar, vijfhonderd jaar; of meer? Al die onmogelijke jaartallen wijzen er al op dat het met die klimaatverandering gewoon niet goed zit! Al deze onzinnige gegevens zijn echter wel afkomstig van “klimaatwetenschappers”!

Zonnevlekken Iets van het Verleden? 

In het hierboven geciteerde bericht zou het allemaal dus onder meer “tienduizenden jaren” duren voordat alle Co2 uit de atmosfeer zou zijn verdwenen; en over het smelten van de Groenlandse Ijskap zou “eeuwen” in beslag nemen. En zo warmt de aarde steeds meer door een steeds hoger stijgende temperatuur op. In een artikel van Phil Berardeli van 14 september 2010, lezen we iets over de zonnevlekken, waarvan wetenschappers na onderzoek hadden geconcludeerd dat die vanwege een verzwakking van het nagnetisch veld bij de aarde, in aantal verminderd waren: 

“Wetenschappers die zonnevlekken van de afgelopen twee decades bestudeerd hebben, hebben geconcludeerd dat het magnetisch krachtveld wat de formatie ervan activeert, gestaag afgenomen is. Als de huidige trend zich voortzet, kan het oppervlak van de zon tegen 2016 geen vlekken meer vertonen, wat voor tientallen jaren op deze wijze zo kan blijven – een fenomeen dat in de 17e eeuw samenviel met een langdurige afkoeling op aarde. 

Zonnevlekken verschijnen wanneer opwellingen van het magnetisch veld van de zon geïoniseerd plasma -ofwel elektrisch geladen oververhit gas- bij de oppervlakte van de zon gevangen houden. Normaal zou het gas haar hitte vrijgeven en vervolgens terugzinken onder de oppervlakte, maar het magnetisch veld belemmert dit proces. Vanaf de aarde lijkt dit relatief koele oppervlaktegas op een donkere vlek op de zon. Sinds Galileo met deze praktijk in het begin van de 17e eeuw begon, hebben astronomen zonnevlekken waargenomen en geteld. Van deze studies hebben wetenschappers lang geweten dat de zon door een 11-jarige cyclus heengaat, gedurende een periode waarin het aantal zonnevlekken pieken vertoont, het zonnemaximum genoemd, en dalingen -soms tot nul- gedurende een tijd van inactiviteit, het zonneminimum genoemd. 

Het laatste zonneminimum zou afgelopen jaar geëindigd moeten zijn, maar waarbij iets vreemd voorgevallen is. Alhoewel zonneminima normaal ongeveer 16 maanden duren, heeft de huidige zich over meer dan 26 maanden -de langste in een eeuw- uitgestrekt. Volgens een document wat aan de International Astronomical Union Symposium No. 273, een online studiedag, is een reden ervan dat de kracht van het magnetisch veld met de zonnevlekken aan het tanen is.”

En verderop:

“Dit fenomeen heeft eerder plaatsgehad. Tussen 1645 en 1715 verdwenen zonnevlekken bijna geheel gedurende een perioden die het Maunder Minimum genoemd wordt, wat samenviel met tientallen jaren van temperaturen lager dan normaal in Europa, bijgenaamd de Kleine ijstijd.” sciencemag.org/news/2010/09/say-goodbye-sunspots (vetdruk toegevoegd)

Verder werd er nog voor gewaarschuwd dat de voorspellingen ervan voor de komende jaren misschien te vroegtijdig zouden kunnen zijn, maar in die tijd waren er maar weinig zonnevlekken waar te nemen. Maar uit dit artikel blijkt al dat wanneer er sprake is van een zonneminimum, dat die gepaard gaat met eerder een afkoeling dan een opwarming van de aarde. 

UN-Agenda 21. 

In verband met het klimaatbeleid is het belangrijk wat de Verenigde Naties met een bepaald project van plan zijn te doen; we schreven er ooit eens dit over, wat we ervan hadden geciteerd:

“VN-Agenda 21 is een idee van de Verenigde Naties waarmee die verschillende, voor de volken schadelijke plannen wereldwijd in willen voeren. We lezen er het volgende over: 

“In een notendop, worden er in dit plan de overheden opgeroepen, de controle over alle gebruik van land te nemen om de besluitvorming ervan niet langer in handen van de eigenaars van privébezit te laten. Er wordt aangenomen dat mensen geen goede rentmeesters over hun land zijn en de regeringen zullen er beter werk aan doen als die er de controle over zullen hebben. Individuele rechten zullen vrij baan moeten maken voor de behoeften zoals bepaald door de bestuursorganen. Bovendien zouden mensen bijeen gedreven moeten worden om er in menselijke kolonies of eilanden ter bewoning dicht bij werkgelegenheid- en transportatie-centra’s te worden opeengepakt. In een ander programma, het Wildlands Water Project genaamd, wordt omschreven hoe het grootste deel van land voor niet-mensen apart moet worden gezet. 

De U.N Agenda 21 noemt de welvaart van Amerikanen als zijnde een groot probleem wat moet worden gecorrigeerd. Er wordt opgeroepen tot de verlaging van de levensstandaard van Amerikanen zodat de bevolkingen in arme landen meer zullen hebben, een herverdeling van de rijkdom. Hoewel mensen over de hele wereld ernaar streven de hogere niveaus van welvaart te bereiken zoals wij die hier hebben en er hun leven voor zullen riskeren om zover te komen, worden Amerikanen in een zeer negatief licht gesteld en moeten tot een conditie dicht bij het gemiddelde worden gebracht. Alleen dan. zeggen zij, zal er sociale gerechtigheid zijn, wat een hoeksteen van het U.N Agenda 21-plan is.” tnuiten/2017/01/07/de-klimaatleugen-ontmaskerd-als-een-hoax/

Dit was dus in 2017 toen Barack Obama er nog de president van de Verenigde Staten was en vlak voordat Donald Trump even later als de opvolger van Obama zou worden geïnstalleerd. En dit is nu de verborgen gebleven agenda achter al die wilde hysterie achter een complottheorie, opwarming van het wereldwijde klimaat genaamd.

Het Corona-Virus & de Klimaat Hoax.

We schrijven dit omdat, zoals er uit het bovenstaande al af te leiden is,  het nu zo beruchte corona-virus inmidels een grote boost aan klimaat-hoax gegeven heeft. Wat zelfs met een Greta Thunberg niet kon worden bereikt, wordt nu wél bereikt met het corona-virus. Dat de hele klimaatverandering niets meer dan een hoax is, hebben we al eerder uitgebreid beschreven. https://tinthor.org/2016/12/04/klimaat-hoax-het-tijdperk-der-groene-zwendelaars-klimatologische-bedriegers/ En dat klimaat-(hoax)-activisten er maar al te bij mee zijn dat het corona-virus een geweldige impact heeft op de economie, is op deze site te zien. climaterealism.com/2020/03/climate-activists-celebrate-coronavirus-impact-on-economy-emissions/

Herverdeling van de Welvaart, Verwoesting van het Kapitalisme door de Klimaat-Hoax & het Corona-virus: de Komende Economische Crisis.  

Wat we nu uit dit dit UN Agenda 21-plan verder kunnen concluderen, is dat aangezien zoals dit deel van het rapport erover zegt dat mensen geen goede rentmeesters over hun land zouden zijn, zij er hiermee het privébezit van kwijt zullen raken. Wat dan helemaal onder het beheer van de overheid komt. Verder lezen we er dat de levensstandaard van de Amerikaanse bevolking moet worden verlaagd ten behoeve van de volken in de arme (derde wereld)-landen; een deel van de welvaart die de Amerikanen nu nog genieten, zal hen (illegaal) afgenomen worden. En nu zal het misschien duidelijk worden, waarom elk land een eigen ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft; hier is de site van de onze: rijksoverheid/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking Op de site is een korte animatievideo te zien waar zaken zoals armoede in de wereld, de problemen rond het klimaat, etc., we die samen op moeten lossen; en dat Nederland hier ook een rol in speelt. De duurzame doelen die de VN zich heeft gesteld, zijn hierbij bepalend. Zodat eenieder gelijke kansen zal krijgen. En dit betekent dat een deel van onze eigen welvaart in de vorm van geld naar die arme landen toe gaat. Nu zeggen we natuurlijk niet dat die arme volken niet moeten worden geholpen. Maar zijn die volken nu door deze herverdeling van de rijkdom wel geholpen? Elders lezen we er over de herverdeling van rijkdom in verband met de klimaat-hoax dit:

“Het omstreden probleem, de opwarming van de aarde, nu klimaatverandering genoemd, is in toenemende mate betwist geworden. In 2009 concludeerde mijn onderzoek dat het een hoax was, maar ik wist niet wat er achter zat. Samengevat zijn er drie belangrijke problemen: 

Toen met de gegevens waarmee de toename van CO2 aangetoond werd, werd dit niet gedaan met temperaturen waarmee niet was geknoeid. 

Met de historische stijging van de temperaturen zijn extreme voorspellingen zoals stijgende zeeniveau’s, het smelten van het ijs van Arctica/Antarctica, niet uitgekomen. De hoeveelhied ijsberen zitten er bijna op recordhoogte en sinds 2005 zijn er minder orkanen geweest. 

Hinderlijke bekentenissen van autoriteiten van het Intergovernmental Panel on Climate Change onthullen dat hun modellen niet overeenkomen met de geobserveerde gegegvens. Ottmar Edenhofer, de auteur van het UN assessment report, gaf in een speech toe dat het niet om het klimaat ging, maar “over hoe we de feitelijke rijkdom van de wereld herverdelen.” Christina Figueres, het hoofd van de VN betreffende het klimaat, zei dat het ware doel van de recente Parijsconferentie was “om het economische ontwikkelingsmodel [kapitalisme] te veranderen [verwoesten]. reporterherald/2019/01/09/jim-cochran-climate-chance-is-a-hoax-with-redistribution-of-wealth-as-the-goal/ (vetdruk toegevoegd)

Dus, met de temperaturen waarmee juist niet was gesjoemeld, werd hiermee juist aangetoond dat er geen sprake van een toename van de uitstoot van CO2 is. Met die gegevens waarmee juist wél mee was gesjoemeld, zou dit wél het geval zijn!

Elektrische Auto’s, Windturbines & Zonnepanelen. Zijn die wel van Nut in de strijd tegen de Klimaatopwarming? Op Weg naar de “Green New Ordeal.” 

Voor enige tijd nu worden er grote inspanningen verricht in de strijd tegen de klimaatopwarming/broeikaseffect. Hoewel nu nog niet iedereen hier een elektrische wagen heeft, is die nu niet meer uit de samenleving weg te denken. Dit is ook zo met de windturbines en de zonnepanelen. Maar zijn die tot nu toe wel van enig nut gebleken om er de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan? Dat kan Jerry Barrett ) opvolger van wijlen Texe Marrs van de stichting Power of Prophecy ons vertellen; in zijn jongste nieuwsbrief heeft hij het over de “Green New Ordeal” (de Groene Nieuwe Beproeving). Een ander woord voor “beproeving” zou ook de term “lijdensweg” kunnen zijn. Wat Barrett dus eigenlijk duidelijk maakt, is dat we op weg zijn naar een Groene Nieuwe Lijdensweg! Hij heeft het dan over de Amerikaanse staat Californië: “California has given us a glimpse of the future of… THE NEW GREEN DEAL.” texemarrs.com/102020/green_new_ordeal.htm En daar die maatregelen tegen de opwarming van de aarde niet alleen in Amerika maar ook in de rest van de wereld ingevoerd zijn, zullen ook wij met die “nieuwe groene lijdensweg” temaken krijgen!

Van de Klimaat-Hoax naar de Corona-Hoax. 

En dit is nu wat er met betrekking tot het corona-virus nu aan de gang is; dankzij de sluiting van vele bedrijven (de horeca, kapperszaken o.a.) zal de komende economische crisis die op de corona-epidemie zal volgen enorme gevolgen hebben. Hier wordt nu al wijd en zijd over gesproken. Op deze site bijvoorbeeld, waar de massale shut down echter alleen aan het corona-virus wordt toegeschreven en niet in verband met de klimaat-hoax wordt gebracht. spokesman.com/stories/2020/apr/01/jason-winfree-and-jill-mccluskey-economy-will-no/ Er zijn hier echter verbanden tussen; zoals we al hebben gezien, heeft de zogenaamde corona-pandemie een flinke push aan de opwarming van het klimaat gegeven. Dus, Van de klimaat-hoax naar de corona-hoax. 

“The Big Legacy of what is Happening now, Will Not Be to do With Health Long Term; it Will be Economic.” 

Ofwel: “De flinke nalatenschap van wat er nu gebeurt, zal op de lange termijn niet te doen hebben met gezondheid; dit zal economisch zijn.” Aldus David Icke in een van de fragmenten van deze video: youtube.com/watchv=Oh6nvsIP4sQ (“They Want a Cashless Society | “It’s a FAKE! It’s is a Deception!”)

Wat Icke hier bedoelt te zeggen is, dat de huidige maatregelen met betrekking tot de corona-crisis niet zozeer met de gezondheid te maken hebben maar eerder met de verwoesting van de wereldeconomie door middel van al die shut downs wereldwijd. Toch horen we het zowel onze eigen politici als die in het buitenland zeggen: het gaat hier om (voornamelijk de ouderen) wiens (zwakkke) gezondheid tegen dit virus via al die maatregelen moet worden beschermd. Maar Icke heeft hier andere gedachten over:

“Wat ik voor het grootste deel van dertig al jaar zeg, is dat zij een enorme economische crash aan het plannen zijn. En sinds 2008 heb ik dit zelfs vaker gezegd want 2008 scheen een nachtmerrie te zijn; wat ik hiermee wil zeggen is, dat wat zij willen, iets is waarbij 2008 een theekransje zal lijken te zijn.”

Met andere woorden: De elite wil iets waarbij de kredietcrisis die in 2008 begon en zich over de hele wereld uitstrekte, een onschuldige party zal zijn: de totale verwoesting van de wereldeconomie. En:

“Wat er met deze hysterie wordt gecreëerd, is een situtatie die zich wereldwijd met het uur ontwikkelt, waarmee het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven, kleine en middelgrote bedrijven en zelfs sommige relatief grote bedrijven zullen worden verwoest.” 

En daar is heel die herrie rond het corona-virus ook vanaf het begin voor bedoeld geweest.

“Je kunt diep genoeg in dit systeem duiken; (maar) THEY DON’T GIVE A SH…T ABOUT THE PEOPLE. They don’t give a sh..t about the elderly. De ouderen zijn een excuus om er dezelfde samenleving mee op te leggen waar ik over praat. 

Zij willen een cashloze samenleving, een digitale cashloze samenleving, een een-wereldmunteenheid. Ze willen van het cash-geld af.” 

Dit en nog meer is er in de video te zien en te horen. En dat zij geen “sh..t” om het volk geven werd al weer duidelijk toen premier Mark Rutte het goed vond om er honderdduizend  jonge Nederlanders aan het corona-virus op te offeren opdat de oudere Nederlanders konden blijven leven (een plan wat hij aanvankelijk in gedachten had maar schielijk weer liet varen). Maar als hij al niets om de jongeren geeft, zou Rutte dan ook zo begaan zijn geweest met de ouderen? Het antwoord laat zich natuurlijk wel raden!

Voorgeprogammeerde Amerikanen: geen Coronabier Meer! 

Waartoe alle hysterie rond COVID-19 al niet kan leiden, werd weer eens duidelijk uit een artikel van Kate Gibson van CBS News. Middels een opiniepeiling werd korte tijd geleden vastgesteld dat dat 38% van de Amerikanen die bier drinken vanwege alle ophef rond dit virus, nu geen coronabier meer willen drinken! cbsnews.com/news/cornavirus-corona-beer-they-have-nothing-to-do-with-each-other/ Door alle propaganda rond dit virus werd dat deel van de bierdrinkende Amerikanen zodanig voorgeprogarmeerd dat die, hoewel dit bier niets uit te staan heeft met het virus, er nu beducht voor zijn, ook maar een coronabiertje te bestellen, laat staan dit ook te drinken! Het is onvoorstelbaar waar mensen al niet toe kunnen worden gebracht; en dit alleen maar door wat we slechts het zaaien van paniek en angst onder een goedgelovige bevolking kunnen noemen rond wat eigenlijk niet meer dan een gewone griepepidemie blijkt te zijn!

De Klimaat- en de Corona-Hoax: een “Two-Pronged Attack.” 

Zowel de klimaat- als de corona-hoax kunnen eigenlijk worden beschreven als een “two-pronged attack” (tweevoudige aanval), om er ten eerste de wereldeconomie mee te verwoesten en er op de ruïnes ervan vervolgens een globale Nieuwe Wereldorde op te richten. En ten tweede zal dit dan weer leiden tot maatregelen waarmee de burgerlijke vrijheden er vérder mee worden ingeperkt. Hiermee zullen er immers nieuwe wetten mee  worden ingevoerd en wel in deze:  om er hoegenaamd vérdere schade aan de aarde door de klimaatopwarming te voorkomen én om ervoor te zorgen dat de intussen tot een corona-epidemie opgeblazen griepepidemie, mocht die uiteindelijk zijn verdwenen, geen come-back meer zal maken.

Martin Armstrong & Dick Fox: Leiders Belangrijkste Milieugroepen Erkennen het Ware Doel van Klimaatverandering: Reductie van de Mensheid. 

In 1996 werd er in het Witte Huis een elite-diner gehouden. Hierbij waren onder meer Martin Armstrong, Dick Fox en leiders van milieubewegingen uitgenodigd. De reden dat Armstrong en Fox er aan deel mochten nemen was dat Fox voorzitter van de Temple University was; Armstrong was er adviseur. Armstrong schreef naar aanleiding van deze bijeenkomst dat er binnen de Amerikaanse overheid de opvatting heerste dat om de schade aan het mileu voor nog meer  vervuiling en koolstofuitstoot te beperken het nodig zou zijn dat bedrijven gedwongen zouden moeten worden werknemers te ontslaan. Een van de pogingen om dit te kunnen bereiken was door het instellen van tolwegen. Een ander middel zou het verhogen van de kosten voor vervuiling van het milieu te verhogen. Tijdens de discussies die Dick Fox er met de leiders van de drie belangrijkste milieubewegingen had, gaven die dit tegenover hem toe: Het ware doel van maatregelen tegen de klimaatverandering was niet zozeer bedoeld om het milieu ermee te beschermen maar eerder bestemd  om er de wereldbevolking mee te reduceren. Dit bracht Fox er weer toe hen te vragen van wie zij het op deze manier wilden verhinderen dat het kleinkind geboren zou worden: het kleinkind van hem of dat van hen. Armstrong schreef dat dit nu de kern van hun denkwijze achter hun nieuwe drive was om er het aantal banen mee te reduceren. Over deze leiders sprak hij dan ook als “very sick elitists beyond all rational comprehension.” Wie waren zij, zo vroeg Armstrong zich af, om de wereld hun agenda op te dringen. armstrongeconomics.com/world-news/taxes/environmentalists-want-to-starve-humans-to-save-the-planet/

Een Andere Poging om de Klimaatverandering Tegen te Gaan: Reductie van Huisdieren & Vee (Koeien). 

Elders op zijn site verhaalt Armstrong nog eens over het diner wat hij, Dick Fox en de milieuactivisten er in het Witte Huis had. Daar schreef hij ook dat er nog een andere poging op handen was om de klimaatverandering tegen te gaan: de reductie van huisdieren zoals honden en katten. Ook schreef hij dat er nu al dat boeren er nu een belasting per koe was opgelegd; die dieren vervuilden het milieu ook maar. En met de reductie van huisdieren en de “koe-belasting” zou het klimaat ermee gebaat zijn. En hiermee zou de global warming ermee worden tegengegaan. armstrongeconomics.com/world-news/climate/they-now-want-to-reduce-dog-and-cat-ownership-to-stop-global-warming/ Zou het plan om de veestapel van boeren te reduceren nu al enkele vruchten hebben afgeworpen? Een klein voorbeeld hiervan vinden we in het zogenaamde “stikstofbeleid” van de regering; enkele jaren geleden ontvingen Brabantse boeren een brief waarin stond dat omdat hun melkveehouderij aan een natuurgebied grensde, er 20% minder stikstof geproduceerd moest worden; wat ook betekende dat er minder mest moest worden geproduceerd. En dit betekende: inkrimping van de veestapel. De zeven melkveehouders gingen toen naar Schiermonnikoog om te zien hoe men daar met het stikstofbeleid omging. Melkveehouder Ludie van der Bijl vertelde tijdens een interview met EenVandaag er dit over:

“We hebben besloten om van ruim zeshonderd koeien terug te gaan naar 430 koeien.” 

Om hierbij verlies aan inkomsten te voorkomen, hadden Van der Bijl en zes andere melkveehouders een verdienmodel bedacht. eenvandaag.avrotros.nl/strenger-stikstofbeleid-zal-grond-strontverhouding-verbeteren-maar-veehouders-doen-verzuipen/ Dit kleine voorbeeld met deze ses melkveehouders toont al aan dat ook het stikstofbeleid wel uit de lucht gegrepen zal zijn; het is gewoon bedoeld om er de veestapel van melkveehouders mee te reduceren en niet om er de klimaatverandering mee tegen te gaan, net zoals de drie leiders van de belangrijkste milieubewegingen in Amerika nu lange tijd geleden tegenover Dick Fox hadden toegegeven! Verder zien we hier ook dat deze goedbedoelende veehouders het “grotere beeld” achter heel dit stikstofdrama niet zien.

Globale Lockdowns: Bedoeld om aan de Doelstellingen tegen Klimaatverandering Tegemoet te Komen. 

Door de lockdowns heeft men er intussen het globale bedrijfsleven mee verwoest. En door het zogenaamde blijf maar thuis-beleid is er zo het woon- en werkverkeer mee lamgelegd. Nu zou men die lockdowns willen gebruiken om er zo tegemoet te komen aan de doelstellingen tegen de klimaatverandering zoals bijvoorbeeld de reductie van fossielenbrandstof. Ook zouden er plannen zijn om hiermee een globale voedselcrisis mee te veroorzaken. Het dringend advies van Armstrong is dan ook om pasta, rijst en ingeblikt voedsel voor de lange termijn op te slaan. armstrongeconomics.com/international-news/great-reset/lockdowns-for-climate-change/

Nederland: de Agenda Openbaar. 

Zelfs hier in Nederland weten velen wat de ware agenda achter dit alles is. Hier is het korte commentaar van een reageerder op wat Armstrong over de klimaatverandering en lockdowns te vertellen heeft:

“Zelfs in Nederland is de agenda nu openbaar. In dit artikel” (link) “wordt verklaard dat slechts weer een COVID-19 lockdown het mogelijk maakt om er sommige van de klimaat-doelstellingen in 2020 mee te bereiken. Wat een toeval; enkele dagen later vertellen ze ons dat de gedeeltelijke lockdown, waarschijnlijk voor de rest van het jaar, uitgebreid en gerekt word. Deze politici zijn marionetten van Schwab, Gates en Soros. Uiteindelijk zullen zij meer mensen vermoorden dan Hitler en Stalin dit deden. Deze dictators uit het verleden deden dit op zijn minst in het openbaar zodat iedereen kon zien dat zij kwaadaardig waren.” armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/they-are-desperate-to-steal-the-election-from-trump-as-europe-goes-100-into-the-great-reset/

Met andere woorden: wat Hitler en Stalin in hun tijd in het openbaar deden, doen onze politici dit nu met die weer ingevoerde (gedeeltelijke) lockdown: de geleidelijke uitvoering van een genocidebeleid! En niet alleen zij (premier Mark Rutte, minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en de rest van de politici die de coronamaatregelen gerechtvaardigd vinden) maar ook de rest van de buitenlandse politici zijn niet meer dan marionetten, loopjongens van Schwab, Bill Gates en George Soros!

Geen Einde aan Lockdowns. 

We schrijven nu donderdag 12 november 2020. Enige tijd geleden hoorden we dat er hier en daar de besmettingen weer zijn toegenomen. Reden: een deel van de Nederlandse bevolking zou zich niet (langer) aan de maatregelen tegen corona hebben gehouden. Om die reden is er nu weer een (gedeeltelijke) lockdown ingesteld; de horeca is nu tot ver in december gesloten. En het verhaal wat we nu regelmatig horen zal wel bekend zijn: als het coronavirus eenmaal niet alleen onder controle zal zijn gebracht maar intussen ook verdwenen zal zijn, ja, dan gaan we weer naar het oude leven van vóór de coronacrisis terug. De waarheid is echter dat de lockdown zullen bljven komen; die zullen na enige tijd misschien weer worden versoepeld of zelfs misschien (tijdelijk) worden opgeheven. Hier zal echter geen einde aan worden gemaakt. Hoewel de wereldwijde lockdowns en de daarmee gepaarde maatregelen van tijd tot tijd wat versoepeld zouden kunnen worden, zullen die mogelijk pas eindigen wanneer elke wereldburger zal zijn gevaccineeerd.

Verplichte Vaccinatie: geen Vaccinatie? Dan Fiscale Boetes, Verrhoging Verzekeringspremie & Ontzegging Toegang tot Diensten van de Overheid. 

Nu is het zo (en dat zal velen inmiddels wel bekend zijn) hebben vele landen naast mensen die zich maar al te graag zullen laten vaccineren, er ook mensen zijn die zich verenigd hebben in organisaties en groepen die juist tégen vaccinatie zijn; dit zij de zogenaamde “anti-vaxxers”, mensen die menen dat vaccins giftige stoffen bevatten. Die hadden er in het verleden al tegen gedemonstreerd. En dit is ook het geval in de Verenigde Staten. Nu zijn daar al verschillende vaccins verplichtgesteld. Maar met het aanstaande coronavaccin zal het waarschijnlijk anders gaan; enige tijd geleden publiceerden Dr. Michael Lederman, Dr. Stuart Younger (twee medici) en Maxwell J. Mehlman, een artikel in USA Today. In hun artikel hadden zij de wens geuit dat het coronavaccin voor iedereen verplicht zou moeten worden gesteld. Degenen die dit ondanks de plicht dit te accepteren, zouden moeten worden gestraft met fiscale boetes, hogere verzekeringspremies. Verder zou de weigeraars toegang tot overheidsdiensten moeten worden ontzegd. Want:

“Hoewel de maatregelen die nodig zullen zijn om het coronavirus te bestrijden voor sommigen draconisch, zelfs anti-Amerikaans zijn, geloven we dat er geen alternatief is. Kortom: te worden gevaccineerd, zal onze patriottische plicht worden.” christianresearchservice.com/doctors-lay-out-plan-to-punish-people-who-refuse-coronavaccine-there-is-no-alternative/

Nu hadden premier Rutte en minister Hugo de Jonge een livestream waar vragen van mensen door hen werden beantwoord. Over de vraag van een mogelijke verplichting tot vacinatie hier in Nederland zeiden Rutte en De Jonge dat die er niet zou komen; wel zouden mensen worden voorgelicht over hoe belangrijk vaccinatie tegen corona was. En dit zal ook wel het geval kunnen zijn. Maar wat de heren Lederman, Younger en Mehlman hadden voorgesteld om mensen in Amerika ertoe te bewegen zich toch te laten vaccineren als er eenmaal een vaccin tegen corona beschikbaar zal zijn (het verhogen van de verzekeringspremie, fiscale boetes en ontzegging van overheidsdiensten voor de weigeraars) zou hier misschien ook vroeg of laat in Nederland kunnen gebeuren! Degene die het vaccin zullen weigeren zullen natuurlijk als een grote bedreiging voor anderen worden beschouwd: risico op besmetting! Daarnaast zijn er nog veel mensen die er dankzij de hersenspoeling door de gevestigde media ook nu nog volledig overtuigd zijn dat corona een levensgevaarlijk en dodelijk virus is; het zal dan ook duidelijk zijn dat vaccin-weigeraars die in buurten tussen dergelijke mensen mochten wonen, er dan beslist geen leven meer zullen hebben!

Tot Besluit. 

We willen dit artikel besluiten met het volgende: de manier waarop alles rond de klimaatverandering en de coronacrisis in elkaar zit, zou voor iereeen duidelijk moeten maken dat hier een genocidaal plan achter zit. Dit alles heeft niets te maken met de bescherming van het klimaat of de bestrijding van het coronavirus. Al de herrie en paniek rond deze fenomenen (stijgende zeespiegels, verzinkende steden, smelting van de poolkappen, corona als een allesverwoestend, dodelijk virus) zijn slechts een dekmantel om er 1), een economische wereldciris mee te creëren en om er 2) op de ruïnes van de dan verwoeste wereldeconomie een Nieuwe Wereldorde mee op te zetten! Daar de coronacrisis niet meer dan een passende aanvulling is op de klimaatveranderering, kunnen we hier dan ook terecht spreken van een wereldwijde samenzwering! Een globaal complot om er de volken der wereld mee te knechten en tot niet meer dan een slaaf te maken! En geloof het maar gerust: zowel onze eigen Nederlandse als de buitenlandse politici weten maar al te goed, wáár zij als boodschappenjongens voor Schwab, Gates en Soros mee bezig zijn! Ook al mochten zij ook nu nog niet het “grotere beeld” van zowel de waarheid achter de klimaatverandering als de coronacrisis zien, ook zij weten nu maar al te goed wat voor verwoestende gevolgen al die krankzinnige coronamaatregelen op de wereldeconomie zullen hebben! Steeds als we weer eens een persconferentie te zien krijgen, zien we daar weer die bezorgde gezichten van onze politici die oprecht bezorgd lijken te zijn over het verloop van de coronacrisis; en zij lijken het alleen maar het beste met ons voor te hebben, voornamelijk met de ouderen onder ons; maar ook hier is dit het geval: schijn bedriegt. Hoe het hen zal vergaan als we samen met de rest van de mensheid eens in de economische misére zullen zitten, is niet duidelijk; misschien zal de elite (waar Schab, Gates en Soros deel van uitmaken) inmiddels maatregelen getroffen hebben dat zij hier op de een of andere manier buiten zullen blijven. De Grote Reset, de Globale transitie om er Agenda 21 mee uit te voeren, zal niet eens beginnen; die is inmiddels al enige tijd aan de gang. En alle massademonstraties en onthullingen over de wáre agenda ten spijt, zowel de elite als onze politici voeren die agenda steeds verder uit; niets en niemand lijkt hen nog te kunnen stoppen. Er zal nu letterlijk een groot wereldwonder voor nodig zijn om het tij nog te kunnen keren (áls dit al mogelijk is).

Ton Nuiten – Donderdag 12 November 2020.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star