Klimaat Hoax: Het Tijdperk der Groene Zwendelaars & Klimatologische Bedriegers.

Vandaag de dag, worden we via de media en pers bestookt met allerei alarmerende berichten over de toenemende opwarming van de aarde; doordat overal de temperaturen stijgen, zo wordt ons steeds weer verteld, is het ijs van Antarctica bezig te smelten. Ook in andere delen vande wereld is de gestage stijging van de temperaturen te merken: bepaalde gebieden die nu nog boven het niveau van de zeespiegel liggen, zouden in de toekomst vroeg of laat geleidelijk onder water komen te staan. De officiële reden, zo vertelt men ons, is dat voornamelijk de uitstoot van CO2 (kooldioxide), methaan, stikstofdioxide en gefluoreerde gassen door de industrie het wereldwijde klimaat geleidelijk aan aan het veranderen is. Door deze dreiging voor de mensheid tegen te gaan, heeft men o.a. klimaat-conferenteis georganiseerd waar besproken werd, welke maatregelen er zouden moeten worden genomen, deze dreiging in te dammen. En dat is dan ook de reden, dat we tegenwoordig ook veel horen over zonnepanelen en windmolens. Hier is een site waar de gevaren van de klimaatverandering worden besproken en wat men ertegen kan doen: https://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_nl.htm (“Oorzaken van de klimaatverandering”) Professor Hans Joachim Schellnhuber, vertelt er o.a. dat hoewel het klimaat in het verleden vaker aan verandering onderhevig is geweest, het door toedoen vam de mens nu erger is.

is-16

 

Klimaatconferenties. 

 

Zoals gezegd, zijn er in het verleden klimaatconferenties georganiseerd. Een van deze conferenties werd nu een jaar geleden (november 2015), gehouden in Parijs. Gesproken werd over hoe men de temperatuur in de toekomst onder de 2 graden zou kunnen houden om een verdere stijging te voorkomen. Aanbevolen werd, het gebruik van fossiel brandstoffen sterk te verminderen. Als de huidige trend zoals die nu is, zich echter voort zou zetten, zo beweerde het Internationaal Energie Agentschap, zou de temperatuur over twintig jaar al met 2 graden zijn gestegen en aan het einde van deze eeuw de zes graden hebben bereikt. En dit zou ernstige consequenties hebben voor o.a. de economie. Ook de Europese Commissie had begin 2015 haar doelstellingen betreffende de vermindering van de opwarming van het klimaat gepresenteerd. Zo zou het niveau van de broeikasgassen over zestien jaar lager moeten zijn dan dat van 1990. http://www.klimaatplein.com/waarom-de-klimaattop-in-parijs-zo-belangrijk-is

 

Fossiele Brandstoffen. 

 

Een andere reden dat men over wil gaan tot het gebruik van energie (verkregen van de zon die dan door zonnepanelen wordt opgevangen om het huis van energie te voorzien), is dat de fossiele brandstoffen (aardgas, kolen en olie) dreigen op te raken; de gedachte hierachter is dat als er nu maar lang genoeg van deze brandstoffen aan de aarde wordt onttrokken, deze uiteindelijk uitgeput raakt. Om dit voortaan te voorkomen, is het belangrijk om over te aan op schone energie. http://www.sciencespace.nl/leven-en-natuur/artikelen/4180/fossiele-brandstoffen

 

Alternatieve Visies. 

 

Zoals al aangegeven, horen we vandaag de dag veel over de gevaren die de opwarming van het wereldwijde klimaat met zich meebrengt. Het is echter later, dat we horen dat er ook andere meningen ofwel alternatieve visies zijn, waar ons iets heel ánders wordt verteld nl. dat de opwarming van het klimaat een hoax (een bedrog) zou zijn. Zo kwam de landelijke krant, De Telegraaf, op 8 april 2014 met het nieuws dat professor Richard Tol (die deel uitmaakte van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC), zich aan deze organisatie had onttrokken; hij beweerde dat de gevolgen van klimaatverandering flink waren overtrokken en dat het vijfde klimaatrapport wat eind maart 2014 in Yokohama (Japan) was gepresenteerd, “overdreven ‘alarmistisch en apocalyptisch'” was. Hoewel hijzelf niet over een “hoax” sprak (hij vertelde tevens dat er naast de “middelmatige onderzoekers” van dit panel ook “topwetenschappers” waren), liet Tol zo toch blijken, dat het een en ander niet in orde is wat het rapport over het klimaat betreft! Om die reden is Tol dan ook vertrokken. http://www.telegraaf.nl/22483313/__Heibel_binnen_VN-klimaatpanel__.html

960x0
Een ijsbeer maakt met zijn placard duidelijk wat we zouden willen doen om hem tegen de gevolgen van de klimaatcrisis te beschermen!

 

Geknoei met Gegevens van Temperaturen. 

 

Had professor Richard Tol al ontdekt dat er het een en ander met het vijfde rapport wat zoals al gezegd in maart 2014 te Yokohama was gepresenteerd niet goed zat, de Britse krant, Telegraph, publiceerde op 7 februari 2015 een artikel van Christopher Booker onder de titel, “The fiddling with teperature data is the biggest science scandal ever”, waarin hij schreef dat het verdwijnen van het ijs van de polen niet het gevolg was van een steeds geleidelijker stijgende temperatuur. Hij schreef over Paul Homewood, die hier onderzoek naar had gedaan en die was tot de conclusie gekomen dat er met de temperatuurgegevens bewust mee was geknoeid om zo de opwarming van de aarde te bewijzen. Homewood had nl. de gepubliceerde temperatuurgegevens van drie weerstations in Paraguay (Zuid-Amerika) onderzocht. Daarna onderzocht hij ook de gegevens van een reeks andere stations in Zuid-Amerika. Het resultaat was dat Homewood vaststelde dat de gegevens op verdachte systematisch eenzijdig waren aangepast door het Global Historical Climate Network (GHCN), het Goddard Institute for Space Studies (GISS) en het National Climate Data Center (NCDC) Dit alles om zoals gezegd, te bewijzen dat de aard flink aan het opwarmen is. http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html Een ander die zei dat al de alarmerende berichtgeving betreffende de opwarming van de aarde een hoax was, is John Coleman, medeoprichter van het Weather Cannel. In een open brief viel Coleman het IPCC aan vanwege het gebrek aan bewijs voor de klimaatverandering; zo zei hij dat de zeespiegel van de oceanen niet aanzienlijk stijgt, het poolijs toeneemt in plaats van dat het smelt en de ijsberen er in aantal juist toenemen in plaats van dat die in aantal zouden verminderen en hittegolven juist zijn afgenomen in plaats van andersom. Hij wordt hierin bijgestaan door de klimaat-expert, William Happer, verbonden aan de Princeton University. http://www.theglobaldispatch.com/john-coleman-shocks-global-warming-supporters-science-not-valid-48622/ En hier is een video van Coleman waarin hij verklaart, waar het allemaal met de global warming precies begonnen is en vooral, wíe degenen waren die ermee zijn begonnen: https://www.youtube,com/watch?v=7P5RW0Tmp-U (“John Coleman of KUSI: How The Global Warming Scare Began.”)

 

2014: Het Warmste Jaar? 

 

Enige tijd geleden werd meegedeeld dat het jaar, 2014, het warmste jaar ooit zou zijn geweest. Weer iets om te bewijzen dat we toch écht met de opwarming van het klimaat en daarmee de aarde, te maken hebben. Gegevens die van satellieten zijn verkregen, wijzen echter uit dat 2014 niet het warmste jaar ooit is geweest. En John Christy (directeur van het Earth System Science Center), Roger Pielke (verbonden aan de Colorado State University) en professor, Judith Curry, zijn het er hier  mee eens. http://www.investors.com/politics/editorials/2014-not-the-hottest-year-on-record/

 

Hoax Klimaatopwarming toch Gehandhaafd. 

 

Nu het inmiddels ook bij de aanhangers van de global warming-hoax is doorgedrongen dat het klimaat eerder afkoelt (en dus kouder wordt), trachtten die hun visies betreffende de klimaatopwarming desondank toch te handhaven. Zo wordt er nu beweerd dat de ijskoude winter in de Verenigde Staten in 2014, het gevolg zou zijn van de opwarming van de aarde! En dit gaat volgens hen als volgt:

1: Daar het ijs op Antarctica reeds enige tijd bezig is te verdwijnen, komt hierdoor meer open oceaanwater vrij.

2: Dit vrijgekomen open water absorbeert meer hitte van de zon dan het ijs wat er nog ligt.

3: Het is dan ook om die reden dat het ijs op Antartica sneller verdwijnt dan elders op aarde. Zie voor dit en meer: http://www.news.com.au/technology/environment/climate-change/as-the-climate-warms-it-could-actually-be-generating-more-cold-outbreaks-in-the-usa-heres-how/story-fnjvwzt|-1227118716283?pg=1%23comments En hier is een site die het volgende te zeggen heeft op de nonsens dat de aarde desondanks de zeer koude winter van twee jaar geleden in Amerika, toch steeds warmer werd: http://www.infowars.com/climate-activists-claim-deep-freeze-due-to-global-warming/

Uit dit alles blijkt maar al te duidelijk dat we hier met een leugen, een drogreden van kolossale omvang! Maar….waarom doet men dit dan? Iemand die zich Steve Nosympathy noemt, heeft hier dit over gezegd:

“Deze zogenaamde experts hebben geen enkel idee van wat er gaande is, maar politici weten precies wat er gebeurt. De grootste gelegenheid ooit om de massas te controleren, heeft zich gepresenteerd. Nooit eerder heeft zich een gelegenheid waarbij de regering grote hoeveelheden” (aan geld) “van het publiek kan stelen voorgedaan door het vrees in te boezemen.” 

En het is dit waar het nu net om gaat: door de volken der wereld (want de klimaatopwarming hoax beperkt zich niet slechts tot de Verenigde Staten), vrees aan te jagen vanwege een dreiging die niet eens bestaat, kan men die op deze wijze “ontlasten” van grote sommen aan geld. En dit gaat dan zo:

1: Verspreidt via de media de dreiging van een gevaar dat zo groot is dat hiermee de gehele wereld wordt bedreigd.

2: Deze wereldwijde dreiging (en in dit geval is dit uiteraard de global warming-hoax), kan slechts dan teniet worden gedaan (of in ieder geval flink worden vertraagd) door hier stringente maatregelen tegen te nemen.

3: Nadat deze maatregelen (wetsvoorstellen, VN-rapporten etc.) eenmaal zijn ingevoerd, moeten er sancties worden genomen tegen eenieder die zich niet aan deze intussen tot een Wet der Meden en Perzen getransformeerde maatregelen houdt.

4: Om de mensheid in een voortdurende staat van onderworpenheid te houden, moet de burgerij de dreiging regelmatig met nadruk en in alle kleuren voor ogen worden geschilderd. (dit zelfde patroon vinden we overigens ook weer terug bij de War on Terror, waarbij de nadruk wordt gelegd op de “Islamitische Dreiging.”) *

image
De bekende documentaire van Al Gore waarmee de klimaatpropaganda een geweldige push voorwaarts kreeg.

 

De Jaren ’70: De Heersende Consensus over de Afkoeling van de Aarde en een Naderend IJstijdstijdperk. 

 

Hebben we nu al vanaf de jaren ’80 de heersende consensus over de geleidelijke opwarming van het klimaat en de aarde, in een nog niet zo ver verleden hadden we een heersende consensus over een afkoeling van de aarde én een naderend ijstijdperk! Het was in die tijd dat een meerderheid aan wetenschappers en klimatologen die van mening waren dat de aarde bezig was, af te koelen en dat dit uiteindelijk uit zou monden in een ijstijd. De gesprekken die destijds hierover werden gevoerd en de documenten die hiervan werden opgesteld en vervolgens gepubliceerd, beheersten in die dagen van tijd tot tijd het nieuws. Uiteindelijk heeft zich tot nu toe geen nieuwe ijstijd voorgedaan.  Maar men was het er algemeen over eens dat de aarde flink aan het afkoelen was. En het is nu net dít, wat de aanhangers van de global warming-hoax een gevoel van onbehagen heeft bezorgd. Het zal duidelijk zijn: als de wereldwijde opwarming van de aarde nu wérkelijk een feit zou zijn, hoe zat dat dan toch met die afkoeling van de aarde en een mogelijk naderende ijstijd in de jaren ’70? En het is dan ook om die reden dat deze periode voorgoed uit de geschiedenis (en daarmee het menselijke geheugen) zou moeten verdwijnen. Al was het maar om onwelkome kritische vragen van eventuele twijfelaars te vermijden. Aldus werden de juiste mensen aan het werk gezet om deze periode voorgoed naar het Land van Duizend-en Een-Nacht te helpen. En het zou o.a. de electronische encyclopedie, Wikipedia, zijn, waar de activiteiten van deze (on)geschiedkundige geschiedeniswissers plaats zouden vinden. En later zouden velen die een andere mening over de opwarmings-hype hadden, ondervinden dat zij nadat zij hun eerste (of enkele) bijdrage(n) aan Wikipedia hadden geleverd, vervolgens geblokkeerd waren. Die bijdragen die niet werden verwijderd, waren intussen door de administrator van Wikipedia zodanig herschreven en aangepast, dat die de visie  weergaven van de klimatologische geschiedsherschrijvers….

Een van degenen die vele artikelen van anderen had herschreven dan wel die had laten verdwijnen, was William Connoley, destijds werkzaam voor het British Antarctic Survey; als administrator van Wikipedia kon Connoley lange tijd ongestoord zijn gang gaan, tot hij werd ontmaskerd door Lawrence Solomon. Samen met Michel Mann en Gavid Schmidt, zette Connoley de website, RealClimate, op, een site berucht wegens de klimaat-propaganda die het verspreidt. Als medewerker van de NASA, had Smidt gegevens gemanipuleerd. En samen met Thomas C. Peterson, schreef Connoley in 2008 een document waarin het tweetal de periode uit de jaren ’70 als een mythe naar de prullenbak verwees onder de titel: “The Myth of the 1970s Global Cooling Consensus.” In het verleden was Peterson werkzaam bij het National Center for Environmental Education, een afdeling van de National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA) wat zich bezighoudt met ondermeer het onderzoek naar en de voorspelling van het wereldklimaat. Tegenwoordig is Peterson de president van de World Meteorological Association’s Commission for Climatology. http://www.breitbart.com/london/2016/09/14/massive-cover-exposed-lying-alarmists-rebranded-70s-global-cooling-scare-myth/ En zo is duidelijk dat een bepaalde periode uit de geschiedenis kan worden verwijderd om een leugen (in dit geval de global warming-hoax), te handhaven. Maar later gaf Gavin Schmit toch toe dat de gegevens vals waren. De gegevens over de hoogterecords van temperaturen zouden onafhankelijk zijn verkregen volgens wetenschappers en de pers. In werkelijkheid waren die echter afkomstig van NOAA. realclimatescience.com/2016/11/gavin-admits-that-claims-of-data-independence-are-bogus/

is-15

Al Gore: An Inconvenient Truth. 

 

Degene die het meest furore maakte met de opwarming van de aarde, is Al Gore. Hij is mede-oprichter van Generation Investment Management, lid van de directeurenraad van Apple, Inc. In 1976, 1978, 1980 en 1982 werd Gore voor het U.S. House of Representives en daarna in 1984 en 1990 voor de Senaat gekozen. Op 23 januari 1993 werd Gore als de 45e Vice-president van de Verenigde Staten gekozen en in deze hoedanigheid was hij acht jaren werkzaam. Tegenwoordig besteedt Gore het grootste deel van zijn tijd als voorzitter van The Climate Reality Project, een instituut wat zich bezighoudt met de oplossing van de klimaatcrisis. In 2006 publiceerde Gore zijn nu bekende filmdocumentaire, “An Inconvenient Truth” (Een Ongemakkelijke Waarheid) waarin hij de klimaatcrisis en de daarmee gepaardgaande problemen beschreef. En sindsdien is het debat over hoe deze crisis het hoofd te kunnen bieden, verder aangezwengeld. Op 10 december 2007 hield Gore een speech betreffende de klimaatverandering, “Earth Has A Fever”, waarin hij verwees naar een voorspelling van de Amerikaanse klimaatwetenschapper, Wieslaw Maslowski. Die had namelijk gezegd dat de Noordpool tegen 2013 vanwege de opwarming van het klimaat zo goed als vrij van ijs zou zijn. En daarvoor, op 21 september van datzelfde jaar, deelde Gore mee dat gealarmeerde wetenschappers hadden gezegd dat het met de ijskap van de Noordpool vanwege de opwarming zeer slecht was gesteld. Verder deelde Gore mee dat de stijgende temperaturen een wereldwijde bedreiging voor de menselijke beschaving vormden. Maar vanaf 2006 (het jaar van uitgave van Gore’s filmdocumentaire), is er op de Noordpool hoegenaamd niets veranderd; sterker nog: het ijs wat er nog altijd is, is zelfs in omvang toegenomen! cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/wrong-al-gore-predicted-arctic-summer-ice-could-disappear-2013 Maar let op; in de uitzending van “De Wereld Draait Door” van donderdag 1 december 2016 waren er onder de gasten die er waren, poolreizigster, Bernice Notenboom, die na drie weken op Antarctica te zijn geweest, er haar verhaal doet. Een ander, Peter Wadhams, een topwetenschapper die er ook aanwezig was, heeft een boek over de klimaatverandering geschreven, “A Farewell to Ice”, en hij beweerde dat de beide Polen er in de zomer van 2017 geen ijs meer zal zijn. dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/367292 (Dat is nogal een stoutmoedige bewering; we hebben nl. al gezien dat Wieslaw Maslowski veel eerder had beweerd dat de Noordpool tegen 2013 ijs-vrij zou zijn. En hij zat er flink naast!)

 

George Soros & The Climate Reality Project. 

 

Maar waar kreeg Al Gore voor zijn klimaatcampagne het geld vandaan? Hij zal dit verkregen hebben uit verschillende bronen, maar we zullen hier één bron noemen die een flinke push aan de klimaatpropaganda van Gore heeft gegeven. In medio 2000 heerste er in de Verenigde Staten de opvatting dat steden vanwege de klimaatdreiging onder water zouden kunnen verdwijnen. Daarom was het zorg, de Amerikaanse industrie naar China te exporteren. De vraag is nu: wie was nu verantwoordelijk voor het gerucht dat Amerikaanse steden onder water zouden verdwijnen en dat het daarom beter was, de Amerikaanse industrie naar China over te laten brengen? Nu wordt er beweerd dat het niemand minder dan de Joodse globalist en miljardair, de in Hongarije geboren George Soros is, die dit gerucht in omloop had gebracht (of dit had laten doen!) Daarnaast zijn er documenten vrijgekomen waarin o.a. dit te lezen is:

“U.S. Programs Global Warming Grants U.S. Programs became engaged on the global warming issue about four years ago, at George Soros’suggestion.”

“There has been a budget of $11 million for global warming grants in the U.S Programs budget for the lest several years. This budget item captured George Soros’s commitment of $10 million per year for three years to Al Gore’s Alliance for Climate Protection, which conducts public education on the climate issue in pursuit of creating political space for aggressive U.S. action in line with what scientists say is necessary to put our nation on a path to reducing its outsize carbon dioxide emissions.” 

Deze “Alliance for Climate Protection” (een instelling die in 2006 werd opgezet) werd later in juli 2011 omgedoopt in The Climate Reality Project… http://www.dailystormer.com/george-soros-gave-al-gore-millions-to-push-autistic-global-warming-hoax/

download

En zo zien we dat er zich achter de klimaatpropaganda mannen als Soros zitten die een globalistisch doel op het oog hebben; het is nl. niet slechts het vele geld van het grote publiek waar die op uit zijn, maar het is hen voornamelijk te doen om de mensheid nog verder te knechten. George Soros is een man met veel macht en invloed. We hebben al eerder gezien dat de man o.a. de protestdemonstraties in verschillende Amerikaanse steden gefinancieerd had nadat Donald Trump tot de nieuwe president van Amerika was gekozen.

 

Donald Trump: Klimaatverandering een “Leugen.”

 

Trump heeft meegedeeld dat nadat hij eenmaal als president zal zijn geïnstalleerd, hij de Verenigde Staten terug zal trekken uit al de verdragen die door de tijd heen tijdens klimaatconferenties zijn gesloten. Hij vertelde nl. dat de klimaatverandering een “leugen” is. Nu wordt er beweerd dat hij ook vertelde dat de klimaatverandering een samenzwering van de Chinese overheid zou zijn, maar later werd weer ontkend dat hij dit zou hebben gezegd. Hoe het ook zij, Trump is vastbesloten ervoor te zorgen dat de VS zich uit de klimaatdebatten terug zal trekken. En dit is zeer waarschijnlijk weer een reden voor George Soros (die zoals al aangegeven, een van de grootste financiers van Al Gore’s An Inconvenient Truth was), om protestdemonstraties in de verschillende Amerikaanse steden op touw te zetten.  

 

1967: The Report from Iron Mountain. 

 

Het jaar is 1967; in dat jaar publiceerde de uitgever, Dial Press, een boek (eigenlijk een document) onder de titel, “Report from Iron Mountain: On the Possibility and Desirability of Peace.” In dit document wat door een commissie in opdracht van het Department of Defense en het Hudson Institute (gevestigd aan de voet van Iron Mountain te New York) was opgesteld, werd besproken wat de mogelijkheden voor de regering waren om aan de macht te blijven als er uiteindelijk geen oorlogen meer zouden zijn. Deze commissie, een 15-man tellende Special Study Group, die in 1963 was samengesteld, moest zich met het bedenken van “plaatsvervangende methoden” bezig gaan houden: “Wat moeten we doen om methoden te bedenken die als plaatsvervangers voor oorlogen zullen dienen als die er eens niet meer zullen zijn?” Hier is een klein uitreksel van dit rapport:

“The war system not only has been essential to the existence of nations as independent political entities, but has equally indispensable to their stable internal political structure. Without it, no government has ever been able to obtain acquiescence in its ‘egitimacy’, or right to rule its society. The possibility of war provides the sense of external necessity without which no government can long remain in power. The historical record reveals one instance after another where the failure of a regime to maintain the credibility of a war threat led to its dissolution, by the forces of private interest, or reactions on social injustice, or of other disintegrative elements.” (vetdruk toegevoegd)

Hier wordt het al duidelijk: om als regering duurzaam aan de macht te kunnen blijven, waren er oorlogen nodig die hiervoor ook zouden zorgen. Want “Nood Verbroederdt” zoals het bekende spreekwoord zegt. Met andere woorden, als het volk nu maar zou geloven dat het met haar regering als geheel bedreigd zou worden door een externe vijand, dan schaart het zich zonder probleem achter haar overheid. Die overheid stelt dan vrijheidsbeperkende maatregelen in voor (uiteraard) de “staatsveiligheid.” En dit is natuurlijk voor het welzijn van de burgerij. Maar….als er nu géén “vijand” was waartegen men zou moeten strijden? Wel, dit probleem werd opgelost door op zoek te gaan naar een “vijand”, een geschikte zondebok om zo de macht en invloed van een regering (en daarmee ook de vrijheidsbeperkende maatregelen) te kunnen handhaven. En als er desondanks dan toch geen gevonden werd, werd er wel een vijand “uitgevonden.” Want als er geen vijand zou zijn, zou de bevolking ontevreden worden en gaan klagen over bijvoorbeeld intern sociaal onrecht. En om de gedachten van het volk daarvan af te leiden en die dan in plaats daarvan te richten op een (al of niet verbeelde “vijand”), was dit probleem opgelost! Maar die oorlogen zouden eens een keer ophouden, dus werden er verschillende plaatsvervangende ideëen  geopperd; zo stelde men voor, een nep-invasie van de aarde door vreemde buitenaardse wezens op touw te zetten. Maar deze gedachte liet men uiteindelijk toch varen. En na genoeg te hebben nagedacht, werd men het er tenslotte eens over het volgende: milieuvervuiling. Door die als een grootst mogelijke wereldwijde dreiging voor te stellen, zou de bevolking onder de duim kunnen worden gehouden en nog verder worden geknecht. Op wélke wijze dan wel? Nu, nadat het volk via onophoudelijke “milieupropaganda” voldoende was gehersenspoeld en uiteindelijk zélf in deze globale dreiging was gaan geloven, zou men komen met allerlei voor het volk belastende wetten; deze waren bedoeld zo werd het volk aangepraat, om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden. Om die reden hebben we dan ook van die wetten zoals scheiding van afval, plastic, etc. Tevens kwam met met milieubelastingen zoals de afval stoffen heffing. En de milieuvervuiling houdt natuurlijk weer verband met de klimaatverandering (naar men zegt!) En het zijn de milieuvervuiling en de klimaatverandering die voornamelijk als plaatsvervangende methoden in dit rapport naar voren komen! De dreiging van vernietiging van de mensheid d.m.v. nucleaire wapens  (die gedurende de Koude Oorlog zo in zwang was, denk o.a. maar aan de massademonstraties die hier werden gehouden tijdens het Reagean-era tegen o.a. de zo gevreesde Kruisraketten die hier destijds zouden worden geplaatst), heeft nu plaatsgemaakt voor de globale dreiging van klimaatverandering. Hier is een interessante video waar meer over milieuverontreiniging en klimaatverandering wordt besproken: https://www.youtube.com/watch?v=QUcebritg0 (“Iron Mountain Report tells us Climate Change is a Made Up Hoax”)

 

1473 en 1540 AD: Global Warming? 

 

Boven hebben we al gezegd dat beweerd werd dat 2014 officieel het warmste jaar ooit zou zijn. Maar zoals we ook hebben beschreven, zijn verschillende wetenschappers het hier niet mee eens. Maar recent werd ook het afgelopen jaar, 2015, als het warmste jaar ooit opgenoemd. Maar….als we vér in de (vaderlands) geschiedenis teruggaan, vinden we enkele andere jaren waarin de warmste zomers ooit worden genoemd: het jaar 1473 AD en dat van 1540 AD. Tevens blijkt dat het klimaat niet constant is; dat wil dan zeggen dat er een onophoudelijke herhaling van een periode afkoeling en opwarming van het klimaat is en dat dit altijd al zo is geweest. Ook de milieuverontreiniging schijnt iets te zijn wat in alle tijden al voor is gekomen. Zou er dan in die jaren al sprake zijn geweest van een global warming? Zeer waarschijnlijk niet; dit blijkt dan ook een normaal verschijnsel te zijn. horl.yolasite.com/1510-heetste-zomer-ooit.php

klimaatverloop-historische-tijd
Op deze grafiek is duidelijk te zien dat de periode der Middeleeuwen vanaf 400 een tijd van opwarming van het klimaat te zien geeft; vanaf 1400 breekt er een Kleine Ijstijd aan waarna de temperatuur begin 1800 weer begint te stijgen. En dit laat dan zien dat “global warming” niet nieuw blijkt te zijn!

 

Uit alles wat we hierboven hebben beschreven, kan slechts worden geconcludeerd dat al het gepraat over de globale dreiging van een opwarming van de wereld door vermeende “experts” slecht een kolossale Groene Zwendel is! En die is slechts bedoeld om de mensheid nog vérder te knechten door die allerlei milieu- en klimaatwetten op te leggen waarbij weer veel geld van onze kant aan besteed moet worden. En in de toekomst zullen er wel meer van die wetten worden ingevoerd. Aan de andere kant is er ook hoop; er zijn  er nu velen (waaronder deskundigen zoals o.a. de genoemde Dr. Coleman), die inmiddels door hebben dat deze hele global warming-hype, niets anders is dan een grote leugen! En die hebben inmiddels hun eigen bijdrage geleverd om die te ontmaskeren. Mocht al dit bedrog eenmaal iedereen duidelijk zijn geworden en er vervolgens maatregelen tegen de verantwoordelijken van deze hoax worden genomen warmee er een einde aan zal worden gemaakt, dan zal dit tijdperk vermoedelijk de geschiedenis ingaan als Het Tijdperk der Groene Zwendelaars en Klimatologische Bedriegers. 

(* Met “Islamitische dreiging” willen we niet zeggen dat die geen dreiging zou zijn. We willen slechts duidelijk maken dat er hier overdreven veel nadruk op wordt gelegd.)

 

Ton Nuiten – Zondag 4 December 2016.

 

 

 

2 replies to “Klimaat Hoax: Het Tijdperk der Groene Zwendelaars & Klimatologische Bedriegers.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star