Visser overleeft 30 seconden in bek van walvis – YouTube

Een van de Bijbelverhalen in het Oude Testament is het Bijbelboek Jona. In het eerste hoofdstuk (Jona 1) lezen we dat de profeet Jona opdracht van God krijgt om af te reizen naar de grote stad Ninevé: 

“Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” (vers 2)

Jona staat op en komt ook in beweging:

“Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.” (vers 3)

Al snel ontstaan er grote problemen tijdens de reis; God nam maatregelen om de profeet toch weer zover te krijgen dat die Zijn opdracht uit zou gaan voeren:

“Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken.” (vers 4)

Terwijl Jona zelf intussen rustig door de storm heen slaapt in het ruim van het schip doen de zeelieden aan het dek er alles aan het schip in bedwang te houden; zo werpen zij lading overboord. De kapitein van het schip merkt dat Jona in slaap is gevallen; hij wekt hem en zegt hem om toch zijn God aan te roepen in  de hoop dat het schip er goed door heen zal komen. Tegelijkertijd werden hij en de overige bemanningsleden het lot om te zien of er misschien een van hen voor die zware storm verantwoordelijk zou kunnen zijn. Nadat het lot Jona heeft aangewezen, wisten de bemanningsleden waarom juist hij aangewezen werd; Jona had hen namelijk al verteld dat hij van God weggevlucht was. Wat moesten zij nu dan met Jona doen? Die vertelde hen:

“Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt.” (vers 12)

Daarop proberen de zeelieden het schip met alle macht weer aan land te krijgen wat echter niet helpt. Waarna die hem onder smeekgebeden tot God dat er geen onschuldig bloed op hun hoofd komt, overbood zetten. Waarna de storm gaat liggen en de zee tot bedaren komt. Maar God is nog niet klaar met Zijn profeet. En wat hij dan doet, komt overeen met wat de man in de video overkomen is:

“En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis..” (vers 17)

Het Smeekgebed van Jona. 

Eenmaal opgesloten in het binnenste van de vis, doet Jona een smeekgebed tot God (wat in de verleden tijd in het boek neergeschreven is wat erop duidt dat Jona of een andere auteur dit na de ervaringen van de profeet neergeschreven heeft):

“Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mi; al Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God! Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U in Uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de HEERE! Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.” (Jona 2: 2-10)

Jona Brengt de Prediking Alsnog aan Ninevé: het Volk bekeert Zch. 

In hoofdstuk 3 van het boek krijgt Jona opnieuw de opdracht van God naar Ninevé te gaan; hij gaat dan, brengt het stadsvolk de prediking, en:

“De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.” (Jona 3: 5-10)

Enkele Verschillen. 

Tot zover het boek Jona. Nu is het in het algemeen zo, dat er door sceptici altijd aan getwijfeld werd dat Jona inderdaad een tijd lang in het binnenste van een vis gezeten zou hebben. Maar wat die ervaring van Michael Packard in de video met die (vermoedelijke) bultrug betreft, is dit volgens walvisdeskundige Arthur Oosterbaan echt mogelijk geweest. Dus komt het verhaal van Jona in de vis niet langer ongeloofwaardig over. En natuurlijk: tussen de ervaring van Jona met de vis en Packard die ook een tijd in een bultrug heeft gezeten, zijn er ook de verschillen. Allereerst kwam Packard niet midden in een storm in die bultrug terecht, laat staan omdat hij God ongehoorzaam zou zijn geweest! En daar waar hij ongeveer 30 minuten in die bultrug haf gezeten, had Jona voor “drie dagen en drie nachten” in “zijn” vis doorgebracht.

Christus Jezus & het Teken van Jona. 

Daar Jona in tegenstelling met Packard drie lange dagen en nachten in de vis had doorgebracht, zou er misschien toch toe kunnen leiden dat sceptici zullen zeggen dat het verhaal van Jona toch een verzinsel, een mythe, zou zijn: iemand die voor een zo lange tijd in een vis doorgebracht heeft als Jona? Onmogelijk! Die zou dan (áls het verhaal al op waarheid zou berusten) toch al overleden moeten zijn; want zolang houdt toch niemand het vol! Maar Jezus Christus Zelf liet tijdens een van de discussies die Hij met enkele schriftgeleerden en Farizeeërs had, blijken dat dit geen verzinsel was:

“Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen dire dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!” (Mattheüs 12: 38-42)

Jezus Zelf, de Zoon van God, geloofde dus dat het verhaal van Jona in de vis reëel was. Hij had de schriftgeleerden, de Farizeeën al zoveel wonderen laten zien om hen zo te bewijzen dat Hij de langverwachte Messias was. En toch geloofden zij niet. Daarentegen hadden de Ninevieten zich op de prediking van Jona bekeerd. Maar hier, tegenover hen, stond Iemand Die méér was als Jona: hun Messias, de Zoon van God! En toch weigerden zij geloof aan Hem en Zijn woorden te hechten. Om die reden zouden zij slechts “het teken van Jona” te zien krijgen: Jezus, Die na gekruisigd en begraven te zijn, na drie dagen en nachten weer opstond uit de dood! Om die reden kan de ervaring van Jona in de vis ook als een symbolische voorafschaduwing van de herrijzenis van Christus worden beschouwd! 

Zou Hij Erover Hebben Nagedacht? 

Dan nu nog de vraag: zou Michael Packard na zijn ervaring met die bultrug later misschien aan de geschiedenis van Jona hebben kunnen nagedacht? In de korte videoclip boven horen we hem er niet over. Dat zijn gedachten later naar die geschiedenis zouden kunnen zijn afgedwaald is echter niet onmogelijk. En misschien zou dit ook bij anderen die deze clip al gezien hebben het geval kunnen zijn. Voor hen die niet geloven zouden we willen zeggen: Neem nu na het bekijken van de video nu eens (mocht je er een hebben) de Bijbel en lees in verband hiermee eens die geschiedenis eens goed door; of als je er geen hebt, lees gewoon dit artikel; het geloof in God (Jezus) en Zijn Woord is genoeg om te worden gered!

Ton Nuiten – Maandag 14 Juni 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star