Klaus Schwab’s WET DREAM – YouTube

Hier is een van de vele short video’s; dit zijn zoals bekend korte video’s die voortdurend worden herhaald. In deze korte clip gaat het dus over Klaus Schwab, directeur van het Economic Forum. (WEF) En hij heeft het over implantaten waarvan hij wil dat iedereen die geïnjecteerd zal krijgen; ook vertelt Schwab wat er precies mee kan worden gedaan.

Microchips in Zweden. 

Het volgende bericht gaat over Zweden waar veel mensen zich al met een microchip hebben laten injecteren:

“Duizenden Zweden hebben microchips geïmplanteerd in hun lichaam, zodat ze geen toegangspasjes, ID-kaarten en OV-kaarten meer nodig hebben. 

De afgelopen drie jaar hebben ongeveer drieduizend mensen in Zweden een microchip ter grootte van een rijstkorrel laten aanbrengen onder hun huid, meldt persbureau AFP. De technologie werd in 2015 voor het eerst gebruikt in Zweden. 

De microchips hebben al heel wat dagelijks benodigde pasjes overbodig gemaakt. 

De 28-jarige Ulrika Celsing heeft een chip in haar hand aangebracht en die vervangt het toegangspasje voor haar kantoor en de ledenpas van de sportschool. 

Als ze aankomt op kantoor wuift ze gewoon met haar wuift ze gewoon haar hand langs een klein doosje en typt ze een code in voordat de deur opengaat, schrijft ANP. 

Afgelopen jaar begon het nationale spoorbedrijf SJ met het scannen van de handen van passagiers met biometrische chips om het bedrag voor de treinreis te innen.” Bron: businessinsider.nl/duizenden-zweden-laten-een-microchip-implanteren-scheelt-een-hoop-gedoe-met-pasjes/

Ontwikkeling Biometrische Chips Al Enige Tijd Gaande.

Dat er in het verleden pogingen om voor iedereen eens een biometrisch chip in te voeren gaande waren, bewijst het volgende:

“De firma Eagle Eye wordt momenteel financieel gesteund door de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) om een lokaliseringssysteem voor vermiste kinderen en voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen te ontwikkelen. Het tijdschrift Space News berichtte op 26 augustus 1996 dat Eagle Eye een contract denk te sluiten met het Low Earth Orbit (LEO-satelliet-telefoonnetwerk. Dat satellietsysteem maakt van een breed frequentiebereik gebruik, waarop Eagle Eye wil inhaken.

De oprichter van die firma, Matthew Schor, ziet in deze ontwikkeling een grote markt, vergelijkbaar met het voor plaatsbepalingen belangrijke Global Positioning System (GPS) op zich afkomen. Als men bedenkt dat alleen al in Californië zowat 100.000 voorwaardelijk vrijgelaten gevangenen rondlopen, dan moet men hem gelijk geven. De miniatuurontvangers van dit project, waarin vele miljoenen dollars omgaan, worden ontwikkeld door de firma Sirius Communications in het Belgische Rotselaar.

Bij de eerste generatie van dit bewakingssysteem worden de ontvangers in kleine armbanden aangebracht, maar men kan erop rekenen dat implanteerbare ontvangers, die inmiddels al getest zijn, dat systeem in de toekomst zullen vervangen, opdat de drager de zender niet kan verwijderen.

De eerder genoemde dr. Sanders zei de ontwikkeling van deze techniek vaarwel toen het hem duidelijk werd dat men in de toekomst een implanteerbaar identificeringssysteem zou kunnen en willen invoeren. Hij beweert dat hooggeplaatste politici in de toekomst elke staatsburger van een microchip willen voorzien. Zo’n implantaat moet onder meer de naam, de werkgever, een vingerafdruk, inkomensinformatie en (eventueel) het strafblad van de drager bevatten.

Al deze informatie moet dan met een scanner, zoals die bij supermarkten al in gebruik is, kunnen worden opgeroepen. Dr. Sanders zegt dat hij in Brussel en Luxemburg heeft deelgenomen waarbij dit identificeringssysteem ter sprake is gekomen.” Bron: Helmut & Marion Lammer in hun “Het UFO-Experiment: Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig” (Uitgeversmaatschappij Tirion – Baarn) 1997, bladzijden 84-85.

J. J. van Baaren in 1976 Over Het “Getal” & “Persoonsnummer.” 

Dit schreven de beide Lammers dus in de jaren ’90. Al vele jaren eerder werd hierover melding gemaakt; in zijn brochure “De Komende Computer-Maatschappij. Een wereld zonder geld…” (lente 1976) schreef de nu enige tijd overleden J. L. van Baaren hier destijds onder meer het volgende over:

“En als we nu even onze toekomst-fantasie de vrije loop laten, dan kunnen we de volgende ontwikkeling verwachten: Als de plastic ID-kaart en het S.D.R.-persoonsnummer ingeburgerd zijn, dan zal hun bestaan toch maar van korte duur zijn. De regering zal spoedig tot de conclusie komen dat er teveel kaarten dagelijks zoekraken of gestolen worden. En…zonder de kaart kan er immers noch gewerkt worden, noch kunnen er betalingen worden gedaan. Het steeds vervangen van gestolen of verloren kaarten zal teveel tijd vergen, en het maatschappelijk verkeer zal te dikwijls worden geblokkeerd. Het zal een regering weinig moeite kosten om de bevolking hiervan te overtuigen. 

Daarom zal men van hogerhand met een ei-van-Columbus-oplossing komen, om aan al deze ongemakken in één klap een einde te maken: de kaart zal worden vervangen door een getal, een persoonsnummer, dat bij ieder in de huid zal worden getatoueerd, en dus niet meer kan zoekraken of ontvreemd worden. Dit nummer zal even duurzaam en betrouwbaar zijn als b.v. vingerafdrukken. En omdat een getetoueerd getal op de menselijke huid zeer ontsierend is, ligt het voor de hand het onderhuids aan te brengen.

Alleen wanneer het nummer wordt blootgesteld aan infra-rode stralings-apparatuur, b.v. bij het binnengaan van een warenhuis en bij het afrekenen van boodschappen, zal het even zichtbaar worden, althans “leesbaar” voor een elektronisch controle-oog.

De technologische kennis voor zo’n stelsel is reeds beschikbaar. Het nummer van 20 sept. 1973 van het blad “Senior Scholastics”, een tijdschrift voor scholieren en studenten van het openbaar middelbaar en hoger onderwijs, bracht op de voorpagina een realistische tekening, voorstellende een aantal jongeren uit verscheidene volksgroepen en -typen, met hun computer-persoonsnummer (zichtbaar) getatoueerd op hun voorhoofd.

Het begeleidend artikel was getiteld: “Eisen van de maatschappij en privérechten – Wie waakt over u”, en bevatte de volgende passage: “Alle vormen van koop of verkoop zullen in het (beschreven toekomstige) stelsel worden uitgevoerd door de computer. Géén geld; géén wisselgeld: géén cheques.(1) De mensen zullen allen een nummer krijgen, dat getatoueerd wordt op hun voorhoofd of pols door middel van een laserstaal en niet gevoeld kan worden. Dit lichaamspersoonsnummer kan evenmin met het blote oog worden waargenomen, maar is even blijvend en onveranderlijk als vingerafdrukken.

Alle koopwaar zal met een computer-kenteken worden gemerkt. De eind-computer van de supermarkt, welke de nummers van verschillende koopwaren waarneemt en vastlegt, “leest” tevens het “lichaamsgetal” van de klant; het eindbedrag van de factuur wordt automatisch berekend en op staande voet afgeschreven van het S.D.R.-saldo op de bankrekening van de koper.” Tot zover “Senior Scholastics.” Bron: J. L. van Baaren in zijn “De Komende Computer-Maatschappij. Een wereld zonder geld…” (Uitgeverij Moria) 1976, bladzijden 25-26.

Het Internet & Internetbankieren. 

Bij de passage waar we het getal (1) achter hebben geplaatst, zien we daar iets wat voor die tijd nog volkomen ongebruikelijk was, maar wat nu in onze tijd voor eenieder intussen gewoongoed geworden is: Het internet en het internetbankieren. Dat was er in die tijd natuurlijk nog lang niet, maar we zien hier in ieder geval op de een of andere manier naar toegewerkt werd. 

Weer Terug Naar Een Van de Herinneringen van Dr. Lawrence Dunegan Aan de Speech van Dr. Richard Day. 

En hiermee gaan we (zoals we dit al eerder hadden gedaan) weer terug naar een van de herineringen van Dr. Lawrence Dudegan an de speech van Sr. Richard Day; Dunegan herinnerde er zich het volgende over:

“Toen begon de presentatie nogal grimmig te worden, want zodra die generatie voorbij was, en dat zou eind jaren 80 en begin jaren 90 zijn, zou het grootste deel van die [leeftijds]groep verdwenen zijn en dan, geleidelijk aan, zouden de zaken strakker aan worden getrokken en die aanscherping versneld zou worden; de oude films en oude liedjes zouden worden achtergehouden; de zachtere entertainment zou worden weggenomen. Reizen, in plaats dat het gemakkelijk voor oude mensen zou zijn… reizen zou dan erg beperkt worden. Mensen zouden toestemming nodig hebben om te reizen en ze zouden er om te reizen, een goede reden voor nodig hebben. Als je geen goede reden had om te reizen, zou je niet mogen reizen en zou iedereen een legitimatiebewijs nodig hebben. Dit zou eerst een identiteitskaart zijn die u bij u zou dragen en wanneer daar om wordt gevraagd, moet u deze tonen. Het was al de bedoeling dat er later een soort apparaat zou worden ontwikkeld dat onder de huid zou worden geïmplanteerd en dat specifiek zou worden gecodeerd om er het individu mee te identificeren. Dit zou de mogelijkheid van een vals legitimatiebewijs en ook de mogelijkheid dat mensen zeggen, “Nou, ik ben mijn legitimatiebewijs kwijt”, elimineren. Bron: “The New Order of Barbarians: The new world system”, bladzijden 63-64 (nadruk toegevoegd)

Het Coronatoegangsbewijs. (CTB). 

Bij enig nadenken zien we dat iets dergelijks nu ontwikkeld is in de vorm van het Coronatoegangsbewijs. (CTB)

Het WEF & “Digitale ID-Systemen.” 

Op 23 augustus 2022 wist de alternatieve zender, Blackbox.TV, het volgende melden:

“Het WEF pleit voor het wereldwijd invoeren van digitale ID-systemen ‘om het vertrouwen te vergroten.’ Ondertussen normaliseert het de versmelting tussen mens en technologie. Beide in overeenstemming met de door Klaus Schwab gedroomde vierde industriële revolutie. 

Het is geen geheim dat het World Economic Forum (WEF) droomt van een vierde industriële revolutie. WEF-chef Klaus Schwab schreef er nota bene twee boeken over, voordat hij COVID-19: the Great Reset publiceerde. De vierde industriële revolutie gaat over de versmelting van de fysieke wereld met technologie. Denk aan het Internet of Things (IoT, waarbij bijvoorbeeld sensoren in de koelkast registreren wanneer de melk op is, waarna automatisch de digitale bestellijst wordt aangepast – lekker makkelijk! Maar de integratie tussen digitale technologie ene de fysieke wereld richt zich ook op de mens, ook wel transhumanisme genoemd.” Bron: blckbx.tv/buitenland/wef-promoot-wereldwijde-uitrol-digitale-id-en-normaliseert-chipimplantaten En hoewel het door het WEF allemaal gunstig wordt voorgesteld, verkondigt Klaus Schwab openlijk wat er met die implantaten kan worden gedaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): Opgericht voor het Wereldburgerburgerschap. 

In verband hiermee gaan we naar een onderwerp wat schijnbaar losstaat van het bovenstaande, maar wat er toch weer mee te maken heeft: de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de mensheid voor te bereiden op het wereldburgerschap. De auteur Bert Schwitters schreef hier, nu weer jaren geleden, onder meer het volgende over:

“De voornaamste die zou leiden tot de oprichting van de Wereld Gezondheids Organisatie werd in de jaren na de oorlog geleverd door de Amerikaanse professor Winslow. Hij was emeritus hoogleraar aan de Yale Universiteit en redacteur van het Amerikaanse Tijdschrift voor Volksgezondheid. Winslow was ook lid van het Comité van Wetenschappelijke Directeuren van de Internationale Afdeling voor Gezondheid van de Rockefeller Foundation. 

De eerste uitvoerende secretaris van de voorbereidingscommissie van de WGO was de psychiater dr. Brock Chisholm Deze Canadees was tijdens de oorlog directeur-generaal van de medische dienst van het Canadese leger geweest. Chisholm was niet alleen maar administrateur.

Hij stak als psychiater zijn mening niet onder stoelen of banken: “De enige echte noemer die alle beschavingen gemeen hebben, zijn zedelijke beginselen, het begrip van goed en kwaad. De herinterpretatie en, uiteindelijk, het met wortel en al uitroeien van het begrip van goed en kwaad, zijn de achterliggende doelstellingen van elke effectieve psychotherapie. Als het menselijk ras verlost moet worden van de kreupelmakende last van goed en kwaad, dan zal het de psychiater moeten zijn die de eerste verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dit is een uitdaging die aanvaard dient te worden. Samen met de andere menswetenschappen moet de psychiatrie nu beslissen hoe de nabije toekomst van het mensdom  eruit zal zien. Dat kan niemand anders. Dit is de voornaamste verantwoordelijkheid van de psychiatrie.” 

“In 1957 werd Chisholm president van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid. Zijn opvolger was Hoff. In 1948 waren er al afgevaardigden van de Wereld Gezondheids Organisatie aanwezig geweest bij de oprichting van de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid. Chisholm speelde een belangrijke rol in de voorbereiding van beide.

Hij was van mening dat de psychiaters het voor het zeggen moesten hebben en dat zij de superieure intelligentie en kennis hadden om het menselijk gedrag wezenlijk en blijvend te veranderen. Dat het hierbij niet alleen ging om geestelijke maar ook om politieke gezondheid, moge blijken uit een hoofdartikel uit het Bulletin van de Federatie uit 1968.

Daarin werd gesteld dat het hoofddoel van de oprichters van 1948 was: het aanvaardbaar maken van het wereldburgerschap. Wereldburgerschap is een idee waarin alle wereldburgers hun nationale  identiteit zouden gaan verliezen. Deze vernieuwingsgedachte werd naar voren gebracht met het argument dat in de wereld van vandaag, met zoveel communicatiemiddelen en reismogelijkheden, de naties eigenlijk afgeschaft dienden te worden.

Alle wereldburgers moesten worden geschaard onder de Verenigde Naties, de Wereld Bank, de Wereld Gezondheids Organisatie, de Wereld Federatie voor Geestelijke Gezondheid, de Wereldraad van Kerken.” Bron: Bert Schwitters in zijn “Oorlog tegen de ziel: Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie” (uitgeverij Helmond B.V.) 1979, bladzijden 61-62 (nadruk toegevoegd)

Klaus Schwab & het World Economic Forum (WEF): Op Weg Naar een Nieuwe Wereldorde.. 

In de tijd dat het boek hier in 1979 uitgegeven werd, bestond het WEF al ongeveer acht jaar; de organisatie werd in 1971 opgericht. Zowel Schwab en zijn instituut komen in het boek van Schwitters niet ter sprake; de reden is dat die destijds nog een onbeduidende rol vervuld zullen hebben. Jaren later echter zou dit veranderen. Vlak na de uitbraak van de coronapandemie, zouden zowel Schwab als het WEF naar voren worden geschoven om een hoofdrol te vervullen in het invoeren van wat Schwitters destijds noemde, het wereldburgerschap, de invoering van een Communistische Wereldorde. En als we dan nog eens alle bovenstaande informatie over implantaten, de “computermaatschappij, etc. bekijken, weten we nu dat er al die jaren geleidelijk aan naartoe werd gewerkt… En al eerder hadden we vermeld dat het Internet zelf als een “surveillance tool” gecreëerd was om er iedereen mee in de gaten te houden en te bespioneren:

“Het Internet is voortgekomen uit ARPANET, een onderzoeksnetwerk van het Amerikaanse leger.” (Het gaat hier om enkele projecten van DARPA):

“Hier zijn enkele projecten waarmee DARPA in 2003 spoedig mee wilde beginnen; één ervan is een alziend en ultra-doordringend spionageprogramma. “Het Pentagon staat op het punt te beginnen met een verbluffend ambitieus onderzoeksproject , bestemd om ieder denkbaar stukje informatie over het leven van een persoon te verzamelen, al die informatie te indexeren en om die zoekbaar te maken. Wat deskundigen op het gebied van de nationale veiligheid en burgerlijke libertariërs nu willen weten is: Waarom zou het Departement van Defensie nu zoiets willen? Het embryonale LIFELOG-programma zou alles wat een individu doet, in een gigantische database dumpen: elke verstuurde of ontvangen email, elke webpagina waarover gesurft is, elk telefoontje wat gepleegd is, elke TV-show die bekeken is, elk tijdschrift wat gelezen is.” Bron: https://tinthor.org/2019/09/19/biotelemetrie-implantaten-andere technologische-controlemethoden-dr-jose-delgado-zijn-stimoceiver-het-menselijk-brein-verbonden-aan-de-computer-dr-carl-sanders-de-biochip-het/

We schreven dit (en nog veel meer) op donderdag 19 september 2019. Drie en een halve maand later brak er (volgens de officiële versie)  een virus uit in Wuhan (China), wat zich geleidelijk aan over de wereld zou verspreiden (en alles wat er daarna op zou volgen). En geleidelijk aan begonnen we te beseffen dat de coronamaatregelen die erop volgden, de vaccinaties, de QR-codes, gevolgd door de “stikstofproblematiek”, etc., slechts ten doel hadden (en nog hebben) om de hele wereld onder controle van een kleine elite te krijgen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star