‘Vermeend antisemitisme David Icke overschaduwt vredesdemonstratie,’ stelt columnist Ab Gietelink – YouTube

Bijschrift: “De vredesdemonstratie van 6 november in Amsterdam dreigt ondergesneeuwd te raken doordat spreker David Icke beschuldigd wordt van antisemitisme. ‘Laten de media zich afleiden door ongegronde aantijgingen?”, vraagt columnist Ab Gietelink zich af. 

Icke is een wereldberoemde auteur en begenadigd spreker met scherpe kritiek op de westerse politiek en media. Hij fileerde het corona-beleid en ook de westerse houding richting de oorlog in Oekraïne spaart hij niet. Controversieel is zijn ‘reptilian-theorie’ over de evolutie van wereldwijde machtsstructuren. Deze theorie voedt talloze kwalijke mediaspeculaties waarin een verband wordt gelegd met antisemitisme. Zonder te verwijzen naar bronnen stelde het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) onlangs dat Icke ‘oude antisemitische verhalen verpakt in een nieuw jasje.’ (1)

In een recent interview met Samen Voor Nederland-voorman Mordechaai Krispijn – de organisator van de demo, die zelf Joodse wortels heeft – ontkende Icke echter alle beschuldigingen en bevestigde hij volmondig de verschrikkingen van de Holocaust. (2)

De reguliere media speculeren echter driftig over het cancelen van Icke. “Vrijheid van mening is voor de media steeds minder vanzelfsprekend. En het spook van de censuur rukt de afgelopen jaren steeds verder op binnen het publieke domein”, stelt Gietelink vast. De Immigratie en Naturalisatiedienst onderzoekt zelfs of Icke de toegang tot het land kan worden ontzegd. 

De ongegronde beschuldigingen van antisemitisme dreigen de vredesdemonstratie te overschaduwen. “Zullen de dominantie media zich laten afleiden door de zoveelste onterechte beschuldiging van het CIDI, of gewoon aandacht geven aan Nederlandse vredesinitiatieven aan gaande  de Oekraïne-oorlog?”, vraagt Gietelink zich af.” (3)

Eerst Een Evaluatie van Delen Uit Het Bijschrift. 

We zullen ons nu eerst even bezighouden met delen uit het bijschrift: (1): Die “oude antisemitische verhalen verpakt in een nieuw jasje” zijn volgens Bart Wallet slangen waarmee de Joden in vroegere tijden mee zouden zijn vergeleken. En… dit was voornamelijk het geval in het Nieuwe Testament; luister naar wat Christus Jezus tegen de Farizeeën en (een deel van) de Joden van Zijn tijd vertelde:

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen, en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van  uw vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?” (Mattheüs 23:29-33)

En elders, in het Evangelie naar Johannes:

“Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Bader was, zou u Mij  liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.” (Johannes 8:27-47)

Zowel de Oude Farizeeën & het CIDI zijn Huichelaars.

Daar staat nogal wat in deze twee Bijbelse tekstgedeelten. Ga hiermee eens mee naar het CIDI en dan zien ze er hun eigen gelijk in bevestigd! En wat ben je dan? Juist een (in dit geval) kerkelijke antisemiet. Dit is trouwens ook de visie van de christelijke zionisten met hun extreme voorliefde voor Israël en het Joodse volk. Maar dat kan ook niet anders: want net als de oude Farizeeën en (een deel van) de Joden in de tijd van Jezus zulke huichelaars waren, is men dit bij het CIDI ook! Sierden de oude Farizeeën de graven en monumenten van de oude profeten, de profeten die er in hun tijd naar hen toe waren gezonden, hadden ze tegelijkertijd vervolgd. En zoals het CIDI zich nu opwerpt als een organisatie van welwillende Joden, steunen ze tegelijkertijd het genocidale regime in Israël dat r de Palestijnen – waaronder ook Christenen! – zwaar verdrukt! En als daar dan kritiek vanuit de politiek en bepaalde kerken op komt, dan “neemt het antisemitisme (wéér maar eens!) toe! En ook dit (en het hoeft eigenlijk niet eens meer te worden gezegd) is weer de visie van de christelijke zionisten! Wat nu die laatsten betreft, heeft het CIDI er een geweldige bondgenoot bij. En zo zijn zowel de oude Farizeeën het CIDI en de christelijke zionisten huichelaars! 

(2): David Icke en Zijn Volmondige Bevestiging van de Verschrikkingen van de Holocaust. 

Dan komen we bij het volgende: David Icke die de verschrikkingen van de Holocaust volmondig bevestigd heeft. Dat onze Joodse medemensen tijdens WW II geleden hebben staat zonder enige twijfel vast. Maar wat bepaalde aspecten van de Holocaust betreft, daar blijkt achteraf het een en ander toch niet waar te zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met die massavergassingen in de Duitse kampen? Is er ook ooit maar iemand geweest die een gedegen reconstructie heeft gegeven over hoe die vergassingen plaats hadden kunnen vinden? En voornamelijk hoe de kampleiding het gas via die douchekoppen in de als douches gecamoufleerde gaskamers hadden weten te krijgen? Tot nu toe is er zo iemand tot nog toe niet geweest die dit aanschouwelijk heeft weten aan te tonen.

De Vredesdemonstratie van Verbinding vs. de “Duitsland en Israël Vandaag: Tussen Verbinding en Vervreemding.” 

Hebben we hier aanstaande 6 november een Vredesdemonstratie van Verbinding, in Duitsland heeft men er “Duitsland en Israël Vandaag: tussen Verbinding en Vervreemding.” Eigenlijk is dit een studie. Hier volgt het bericht:

“Duitsers steeds minder toegewijd aan Israël, toont studie aan.”

“Duitsers voelen zich steeds minder betrokken bij Israël en staan er minder gunstig tegenover, zo blijkt uit een nieuw onderzoek dat maandag werd gepubliceerd. De studie, getiteld “Duitsland en Israël Vandaag: tussen verbinding en vervreemding”, vond dat Israëli’s een positievere mening hebben over Duitsland dan Duitsers over Israël. In beide landen werd de ondervraagden gevraagd of ze dachten dat Duitsland een speciale verantwoordelijkheid heeft jegens de Joodse gemeenschap. In Israël zei 58% van de respondenten dat dit had moeten gebeuren, terwijl in Duitsland het er slechts 35% het er mee eens was. Uit het onderzoek bleek dat slechts 27% van de Duitsers vindt dat Duitsland verantwoordelijk zou moeten zijn voor Israël, terwijl 58% van de Israëli’s antwoordde dat dit wel het geval zou moeten zijn. De resultaten gaven aan dat Israëli’s verwachtingen hebben van de Duitse staat terwijl de meeste Duitsers dat idee verwierpen.” Bron: https://www.ynetnews,com/article/s1cvrzn4s

Zo kan een verbinding tussen Duitsland en Israël die er eerder zo hecht was, later toch tot wat vervreemding tussen beide landen leiden! En (om er dit zelf even bij te voegen), het Duitse volk kan eigenlijk toch niet eeuwig met de last van de vaderen (de “holocaust”) door het leven gaan…

(3): De Vraag van Ab Gietelink of de Dominante Media Zich Af Zullen Laten Leiden Door de Zoveelste Onterechte Beschuldiging van het CIDI. 

Dan komen we bij het derde punt: Ab Gietelink vraagt zich af of de dominante media zich door de zoveelste onterechte beschuldiging van het CIDI af zullen laten leiden. Wel, dit klinkt alsof het CIDI dit in het verleden meermalen gedaan lijkt te hebben. En het is voor iedereen al bekend wat het CIDI (in samenspraak met onder meer het Centraal Joods Overleg (CJO) de Nederlandse overheid via een gezamenlijke brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer tegen Thierry Baudet te ageren vanwege diens bekende “Holocaust-vergelijking met de niet-gevaccineerden. 

Manipulatie van de Romeinse Lokale Overheid door Religieuze Joden & Manipulatie van de Nederlandse Overheid door Seculiere Joden.

En – en hier komt het – net als de religieuze overheid (de Farizeeën, Schriftgeleerden en religieuze Joden) in de dagen van Jezus erin slaagden om de lokale Romeinse overheid voor hun kar te spannen en te manipuleren om Hem aan het kruis te krijgen, zo slaagden het CIDI en het Centraal Joods Overleg erin de Tweede Kamer voor hun kar te spannen en te manipuleren om Baudet “geestelijk” aan het kruis te pingelen! Lees de geschiedenis van Jezus voor de rechterstoel van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus er maar op na: Mattheüs 27:11-26) Nu doen die Tweede Kamerleden dit wel vaker, maar in dit geval deden die dit op aanstichting van het CIDI en het CJO.

Elk van de Leden van het CIDI Hebben een Farizeeër in Zich (& ook Gert-Jan Segers En De CU). . 

En zo zien we dat de seculiere leden van het CIDI ook nu nog altijd iets van een Farizeeër in zich hebben (trouwens, ook Gert-Jan Segers van de CU wordt er regelmatig mee bestempeld; kijk bijvoorbeeld maar op Twitter; dit omdat hij en zijn partij  medeverantwoordelijk waren voor de uitsluiting van de niet-gevaccineerden, zich daarna stil hield, maar pas weer begon te protesteren nadat Baudet die vergelijking had gemaakt).

En Nu: de Video. 

Nu gaan we na wat Gietelink in de video zelf te zeggen heeft; we zullen er hier enkele punten van bespreken. Hij zegt er onder meer dit:m

“Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies bijvoorbeeld, gaat zich in de media te buiten aan een reeks van ongefundeerde beschuldigingen waarin hij stelt dat Icke het met name zou hebben over Joodse samenzweringen. Het feit dat David Icke dat in een interview pertinent en bij herhaling ontkent, is schijnbaar geen reden om de litanie van beschuldigingen in de media een halt toe te roepen.” 

Joodse Samenzweringen in de Bijbel. 

Wat nu Joodse samenzweringen betreft, in de Bijbel vinden we er een paar; hier is er een van:

“Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en Hem te doden; maar zij zeiden: Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt.” (Mattheüs 26:3-5)

Samenzwering van de Joden Tegen Paulus.

Het volgende voorbeeld vinden we in het Bijbelboek Handelingen: 

“En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot; zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering beraamden. Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben onszelf vervloekt met ee vervloeking dat wij niets zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. U dan nu, laat de overste evenals de Raad weten dat hij hem morgen naar u toe moet brengen, onder het voorwendsel dat u zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken; wij staan klaar om hem te doden nog voor hij bij u komt.” (Handelingen 23:12-15)

De zaak lekt echter uit en Paulus wordt dan door de Romeinse overheid in bescherming genomen. David Icke had het niet over “Joodse samenzweringen”, maar de Bijbel heeft het wel over Joodse samenzweringen in het verleden! En…. zou er ook geen “Joodse samenzwering” vooraf zijn beraamd om Icke de toegang hier tot Nederland te kunnen ontzeggen? Er zal toch wel iets van samenspraak tussen de leden van het CIDI  plaatsgevonden hebben?

Het CIDI: de Mediahetze & een Brief aan het Amsterdamse Stadsbestuur: Manipulatie van het Stadsbestuur door het CIDI. 

Ab Gietelink vervolgt daarop direct met deze woorden:

“De mediahetze werd in werking gezet door een brief van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël aan het Amsterdamse stadsbestuur waarin wordt gesteld dat David Icke oude antisemitische verhalen verpakt in een nieuw jasje.” 

Ook hier zien we weer bij het CIDI dezelfde manipulatietechnieken zoals we die eerder zagen bij het voorbeeld van Jezus voor Pilatus en veel later bij die “holocaust-vergeljking” van Baudet. En weer maakt het CIDI gebruik van anderen om er hun wil aan de (in dit geval de lokale Amsterdamse overheid) op te leggen; ze laten anderen het “vuile werk” opknappen en ziezo: weer is er een vorm van antisemitisme er de kop mee ingedrukt! Maar wat we er boven hebben beschreven waren “oude ” (en vermeend “antisemitistische”) samenzweringen in een Bijbels jasje. 

Het CIDI & Kritiek op Israël & het Zionisme. 

Gietelink gaat dan over tot het volgende:

“Het CIDI is een keiharde lobby-club die critici van de staat Israël en het zionisme probeert te diskwalificeren.” 

En dat is waar; het is niet alleen waar, maar ook de christelijke zionisten hebben dezelfde neiging om dat te doen. Zoals ook Gert-Jan Segers namelijk. En zo zien we dat beide laatsten eerder de napratende verkondigers van wat het CIDI te zeggen heeft dan dat het ware Bijbeluitleggers zouden zijn. Trouwens, de oude profeten van Israël lieten zich in hun (soms felle) kritiek uit op de verkeerde handelwijze van de Joodse natie; zoals er onder meer te lezen is in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Jesaja; het kwam hen duur te staan: ze werden allemaal door de Joden van die tijd om het leven gebracht!

Ab Gietelink Over Zijn Toneelstuk uit 2004: Protestbrief van het CIDI Naar Alle Netwerken. 

Dan gaat Gietelink in op een toneelstuk over een alternatieve kruisiging van Jezus. Dit werd destijds door het CIDI als ongepast en als “antisemitisch” beschouwd en wilde het instituut dat het verboden zou worden. In het alternatieve toneelstuk werd in 1967 een jongetje geboren in Bethlehem als de zoon van een moeder die Joods was en een Palestijn als vader. Later werd hij als vredesactivist door een acteur die de rol van toenmalig premier Ariel Sharon als de oom van de activist speelde, gekruisigd. En dat kwam bij het CIDI in het verkeerde keelgat terecht. En:

“Ik moest eerst hartelijk lachen om de absurde redenering, totdat mij duidelijk werd dat het CIDI een brief had doen uitgaan naar het gehele netwerk, in de tournee, met tientallen financiers, lokaties en meewerkende schouwburgen. In de brief werd gewezen op het antisemitische karakter van het toneelstuk en geadviseerd om de medewerking op te zeggen.”

Aanvankelijk leek het volgens Gietelink dat het project in zou storten, maar in die tijd liet men zich niet chanteren. En zo werd voorkomen dat het zou mislukken. Maar ook hier zien we weer dezelfde vorm van manipulatie; anderen zover zien te krijgen dat die in actie ten behoeve van het CIDI zouden komen.

De Apostel Paulus: Jezus de Messias door de Joden Gekruisigd. 

Dan gaan we hiermee naar het Bijbelse verslag over de kruisiging van Jezus; aan de Christenen van de kerk in Thessalonica deelde de apostel Paulus in zijn eerste brief onder meer het volgende mee:

“Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowe de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.” (1 Thessalonicenzen 2:14-16)

En dat de toorn tot het einde over de Joden gekomen was, bleek ook zo te zijn: nadat ze voor lange tijd de toen nog prille Kerk vervolgd en vedrukt hadden, kwam het godsoordeel over Jeruzalem waarvan Jezus tijdens Zijn bediening nog had gezegd:

“Daarom zie: Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: al deze dingen zullen komen over dit geslacht.” (Mattheüs 23:34-26)

Na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 170 AD kwam er en einde aan het Joodse tijdvak en begon het christelijke tijdperk. Dat Paulus ook zei dat de Joden alle mensen vijandig gezind waren, vinden we dit er bij het CIDI weer terug; dat staat nu weer “vijandig gezind” tegenover David Icke. Wat eerder ook al het geval was met het toneelstuk van Gietelink.

Geen Hoor & Wederhoor: de Raad van de Farizeër Nicodemus.

Tijdens een lang interview met Mordechai Chrispijn bleek dat niemand contact met David Icke opgenomen had voor hoor en wederhoor:

“Uit zijn drie vragen aan het begin van het interview bleek dat Icke door niemand van de Nederlandse was gebeld om wederhoor te vragen. Hoor en wederhoor: voordat men iemand beschuldigt, bleek bij de Nederlandse media in deze zaak afwezig.” 

Hoe meer Joden er in Jezus gingen geloven, hoe benauwder de Farizeeën het ervan kregen. Die besloten er toen hun dienaars op uit te sturen om Hem te arresteren. (Johannes 7:31-32) Later komen die onverrichterzake terug; op de vraag waarom ze Jezus niet met zich hadden meegebracht antwoordden de dienaars dat ze nog nooit iemand zo hadden horen spreken als Jezus sprak:

“De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die ’s nachs bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis.” (Johannes 7:47-53)

Wat Nicodemus hier eigenlijk zei, was dat alvorens er een oordeel over Jezus zou kunnen worden geveld, er hier eerst hoor en wederhoor op moest worden toegepast. Eerst had men Hem moeten horen over wát Hij te zeggen had en daarna nagaan wat Hij precies deed. In tegenstelling met het geval van David Icke was het aan de Farizeeën om eerst na te gaan of Jezus wel werkelijk de lang beloofde Messias was. Zonder hier eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast, had de rest van de Farizeeën hun oordeel over Jezus al klaar: de Heilige Schrift leerde dat de Messias uit Bethlehem voort zou komen en niet uit Galilea. Om die reden kon Jezus de Messias niet zijn en was Hij (in hun ogen althans) een bedrieger. 

Het CIDI: “Geen Podium Voor Antisemiet, Holocaustontkenner en Complotdenker David Icke.” Hier Wéér Die “Vijandige Gezindheid. 

Ab Gietelink: “In een verklaring van 18 oktober kopt het CIDI: “Gen podium voor de antisemiet, Holocaustontkenner en complotdenker David Icke.” Hoewel het pro-Israël lobby-instituut in feite met lasterlijke en strafbare uitspraken komt, weigerden ze mij als journalist bronnen en commentaar te geven.”

En dat is natuurlijk helemaal niet verwonderlijk: want hier vinden we wéér dezelfde vijandige gezindheid terug als waarover Paulus het, nu eeuwen geleden, over had. We zullen het hierbij nu laten en we menen dat we de Bijbel hiermee goed hebben toegepast op waar het CIDI (en andere Joodse orgnisaties) voor staan. En wáár ze precies voor staan, vrijheid van meningsuiting lijkt in ieder geval niet een van hun topprioriteiten te zijn… Althans, kritiek op Vladimir Poetin: geen probleem; kritiek op de Amerikaanse president Joe Biden: geen probleem; kritiek op de Nederlandse overheid: geen probleem (en ga zo maar door). Maar probeer beslist geen kritiek op de Israëlische zionistische apartheidsstaat te hebben, want dan maakt “vrijheid van meningsuiting” plaats voor (zoals het CIDI en andere Joodse organisaties dit zien) “antisemitisme.”…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star