De Gekwetstheid van Dirk van Genderen. De Vervolging van de Kerk & het Hoofd van de Kerk Christus Jezus door de Farizeeër Saul. De Apostel Paulus: de Grootste “Kwetser.” Joodse Aanklagers. De Oudtestamentische Profeet Jesaja. Christus Jezus het Hoofd van de Bijbelse Christelijke Kerk & de Kerk Zelf Door Christelijke Zionisten Belasterd.

Nee; Dirk van Genderen (een van de bekende christelijke zionisten van ons land) plaatst Israël en het Joodse volk beslist niet boven Christus Jezus; althans, dat is wat hij zelf beweert: Waarom zei hij dit dan? Van Genderen begint er zijn artikel met deze woorden:

“In een poging onze liefde voor Israël een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Soms merk ik dat ook. Iemand schreef mij, in reactie op één van mijn commentaren: “De liefde van Van Genderen voor Israël en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.” 

Zo’n opmerking doet pijn, het is alsof iemand je op je ziel trapt. Kom niet aan mijn dierbare Heere Jezus! Het klinkt als:  ‘Je verloochent Hem.’ Wat beslist niet het geval is. Als ik ergens spreek over Israël, zeg ik bijna altijd: “Laat onze liefde voor de Heere Jezus altijd groter zijn dan de liefde voor Israël en voor het Joodse volk.” Het gaat om Hem, om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Ik wil er nog wel iets bij zeggen. Laten we de Heere Jezus en Israël niet op zo’n manier tegen elkaar uitspelen. Wie houdt van de Heere Jezus en door genade mag weten een kind van Hem te zijn, verlost door de losprijs die Hij betaalde aan het kruis op Golgotha, zal toch ook van Israël en van het Joodse volk houden? En ernaar verlangen dat ook zij de Heere Jezus, de Messias, leren kennen. Zonder het Joodse volk was de Heere Jezus er niet geweest. Het was Gods plan. Zo komt ook de tijd dat Hij terugkeert naar Jeruzalem om vandaar uit de wereld te regeren. 

De zaligheid is uit de Joden, zegt de Heere  Jezus in Johannes 4:22. Het evangelie hebben we aan dat volk te danken. Dan past het toch niet, zoals sommigen doen, ook christenen, alsof dat volk niet meer Gods volk zou zijn.” Bron: dirkvangenderen.nl/2022/11/18/israel-of-jezus-2/ (nadruk toegevoegd)

Het Christelijke Zionisme Zaait Verdeeldheid: de Kerk Wordt Tegen Israël Uitgespeeld. 

Het artikel van Van Genderen gaat dan nog wat verder, maar her zullen we het bij laten. Allereerst moeten we aandacht besteden aan de woorden van hem, namelijk dat Jezus niet tegen Israël zal worden uitgespeeld. De waarheid is echter dat het juist het christelijke zionisme is, wat de Kerk tegen Israël uitgespeeld heeft en dit nu nóg doet; dit komt omdat er in christelijk-zionistische kringen over Israël en het Joodse volk als uitverkorenen van God en van de (niet-Joodse Kerk als “gelovigen-uit-de-volken” gepredikt wordt. En het is juist die verdeeldheid waardoor de Kerk een lagere plaats inneemt en zowel Israël als het Joodse volk op een verhoging worden geplaatst.

Het Heil Is Uit de Joden: het Joodse Volk Heeft Hieraan Niets Bijgedragen Maar Heeft Hem Juist Verworpen. 

Dan de woorden van Van Genderen dat het Heil uit de Joden is; om die reden zou het Joodse volk ook nu nog het volk van God zijn. Hier is het echter de waarheid dat hoewel Jezus als het Heil “uit” de Joden (en niet “van” de Joden) is, het Joodse volk zelf hier niets aan bijgedragen heeft. Sterker nog: het heeft Hem als de Messias (Redder en Zaligmaker juist verworpen. Wat het trouwens ook vandaag nog doet. Ondanks deze feiten zijn zowel Israël als natie en het Joodse volk binnen en buiten dit land nog altijd “Gods uitverkorenen.” De niet-Joodse Christenen zijn dit natuurlijk ook, maar nemen er op de “maatschappelijke christelijk-zionistische ladder” een lagere plaats in. Maar zo wordt de wereld natuurlijk op zijn kop gezet: Israël en het Joodse volk (ongeacht dat de overgrote meerderheid ervan niet in Christus als Redder gelooft) als hoofd; de christelijke (niet-Joodse) Kerk (waarvan Christus Jezus nota bene het Hoofd is), als “staart.” En zo worden zowel Christus als Zijn Kerk (symbolisch “Zijn lichaam” genoemd), in status verlaagd en Israël en het Joodse volk, waarvan het overgrote deel dus niet in Christus gelooft, in status boven de Kerk verhoogd. Nochtans beweert Van Genderen die deze visie ook toegedaan is, dat hij Christus niet boven Israël (en het Joodse volk) stelt. En deze visie wordt natuurlijk ook door vele andere christelijke zionisten gedeeld. Ja, we moeten ervoor zorgen dat Jezus niet tegen Israël zal worden uitgespeeld, aldus Van Genderen. Maar wat ben jij er op je eigen site dan mee bezig, Mr. van Genderen: met het drijven van een wig tussen Israël en de Kerk zodat die tegen elkaar worden uitgespeeld! En daar hebben zowel Van Genderen als talloze andere christelijke zionisten er tot nu toe (en wel vanwege de groteske onwetendheid onder vele Christenen wat het Oude en Nieuwe Verbond betreft), veel succes mee gehad! 

Verklaring voor Weerzin Tegen de Kerk: “Kerkelijk Antisemitisme.”

Vraagt men aan de gemiddelde christelijke zionist wat de reden voor de weerzin die Joden tegen de Kerk hebben zou zijn, dan is de kans groot dat die met het argument “kerkelijk antisemitisme” zou kunnen komen. Elke Christen echter (ongeacht tot welke kerkelijke denominatie hij ook behoort) zou eigenlijk bij het lezen van de Evangeliën alleen al moeten weten dat Jezus tijdens Zijn bediening in Israël felle confrontaties met de Farizeeën en de Joden van Zijn tijd heeft gehad; Jezus werd door hen vervolgd en die vervolging heeft zich later doorgezet tijdens het na-apostolische tijdperk. Jezus echter, is het Hoofd van de christelijke Kerk. 

“Saul, Saul: Waarom Vervolgt U Mij?” 

Dat Jezus het Hoofd van de Kerk en dus ook één met dit Zijn “Lichaam” en er tevens ook onafscheidelijk meer verbonden is, bewijst de geschiedenis van de dramatische bekering van de Farizeeër Saul (die later de grootste verdediger van de Kerk zou worden); die vinden we in het Bijbelboek Handelingen 9; Saul, die de Kerk vóórdat hij tot geloof in Jezus zou komen al enige tijd heftig en zwaar vervolgd had, was op een bepaald moment met enkele metgezellen op weg naar Damascus: het doel: om ook daar Christenen te arresteren en hen geketend en wel naar Jeruzalem zou brengen om hen er te dwingen het christelijk geloof af te zweren:

“En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. , en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.” Verzen 3-6)

Na weer opgestaan te zijn bemerkt Saul dat hij blind is; hij krijgt dan opdracht van Jezus Damascus binnen te gaan en later zend God de discipel Ananias om voor hem te bidden; nadat hij dan van zijn blindheid genezen is, begint Saul het evangelie van Christus te verkondigen. Voorheen echter, vervolgde Saul de Kerk waarmee hij (zoals uit de tekst in Handelingen 9 duidelijk blijkt) hier tegelijkertijd ook Christus Jezus Zelf mee vervolgde; en dat kon dan ook niet anders, zoals aangegeven, zijn zowel Christus Jezus als Zijn Kerk één. En “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek” (…) “want allen bent u één in Christus Jezus.” (zie Galaten 3:28)

Geen Sprake van “Messias-Belijdende Joden” & (Niet-Joodse) “Gelovigen-Uit-De-Volken.” 

En omdat zowel gelovige Joden en gelovige niet-Joodse Christenen één zijn in Christus, kan er dan ook geen sprake zijn van “Messias-belijdende Joden” aan de ene kant en “gelovigen-uit-de-volken” aan de andere kant; ook dit is weer een poging om een wig tussen gelovige Joden en gelovige niet-Joodse Christenen te drijven (waarmee weer, zoals gezegd) verdeeldheid tussen beide groepen veroorzaakt wordt.

De “Gekwetstheid” van Dirk van Genderen: Met zijn Hielen Slaan Tegen de Prikkels. 

Saul de Farizeeër vervolgde de Kerk (en daarmee ook Jezus Zelf zoals we gezien hebben) omdat hij met zijn “hielen tegen de prikkels” sloeg; hij kon het namelijk niet verdragen dat het Nieuwe Israël (de christelijke Kerk) wat uit het Oude Israël voortgekomen was, nu de uitverkorene van God was. Saul was dus al die tijd hierom “gekwetst” geweest. Die “gekwetstheid” echter, vinden we ook weer terug bij Dirk van Genderen: met dit verschil: in tegenstelling met Saul die tot dan toe niet in Christus Jezus als zijn Redder geloofd had, gelooft Van Genderen wél in Jezus! Maar ook hij slaat ook nu nog met zijn hielen tegen de prikkels; en dit wordt weer duidelijk uit hoe hij vol verwondering en ontzag over Israël spreekt en hij de Kerk soms het kerkelijk antisemitisme” verwijt wat in (zoals hij het ziet) sommige christelijke denominaties hier en daar voorkomt.

De Apostel Paulus: de Grootste “Kwetser.” 

Nadat Saul tot geloof in Christus gekomen was en hij de naam Paulus kreeg, werd hij om het zomaar eens te zeggen, de grootste kwetser. En hij “kwetste” er de zionistische Joden van zijn tijd mee:

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren” (…) “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:10-11, 13-14)

En met “vooral die uit de besnijdenis zijn”, zal Paulus zeer zeker niet de moslims hebben bedoeld…

Harry: niet Jezus, maar de Joden Zijn het Heil. 

En als we de reacties van de verschillende reageerders in de commentaarsectie onder het artikel van Van Genderen lezen, behoeft dit geen enkel betoog: met wat deze christelijke zionist allemaal schrijft, zijn ze er het volkomen mee eens. Eén van die reacties is afkomstig van “Harry”; die schreef namelijk het volgende:

“Als je als christen niet kan houden waar Jezus zelf van houdt, welke God of Jezus heb je dan lief? Iemand heeft eens gezegd: Jezus is het ‘ware zijn’ van Israël. Kerkvaders hebben Israël rigoureus van Israël afgescheurd. Niet de kerk is door God uitgekozen, maar Israël werd door God uitgekozen “uit alle volken”. (Deut. 7:6) Jezus zegt zelfs niet in Johannes dat het heil in Hem is, maar dat het heil uit de Joden (meervoud)  is, dat is frappant! Helaas is Israël nog steeds een gesloten boek en vele preken staan nog steeds bol van de vervloekte vervangingstheologie. Let wel, zogenaamde christenen die Israël hebben afgeschreven, er staat geschreven: “Volken zullen je (Israël) dienen, naties zullen zich voor je (Israël) buigen. Zij zullen zich voor u (Israël) neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij (de naties) zullen het stof van u (Israël) likken. (Genesis 27:29, Jesaja 49:23)” 

En dit is wat “Harry” nu te zeggen heeft: niet Christus Jezus, maar de Joden zijn het Heil. En ook Dirk van Genderen vond dit zo mooi (en waarschijnlijk net als Harry ook “frappant”) dat hij er ook zijn reactie in zijn commentaarsectie besloten had, maar te plaatsen! Beiden (en dit is ook van toepassing op de overige reageerders) zijn echter volkomen onbekend met de twee verschillende Verbonden: het Ouder Verbond (Oude Testament) wat God met het oude (fysieke) Israël gesloten had en het Nieuwe Verbond (het Nieuwe Testament) wat God via Christus Jezus met Zijn Kerk, het geestelijke, nieuwe Israël – wat nota bene uit het oude Israël voortgekomen is – gesloten heeft! Ja ja, Van Genderen stelt Israël en het Joodse volk beslist niet boven Jezus; net zoals dit ook met veel andere christelijk-zionistische leiders het geval is, is het liegen en de Bijbelse waarheden ten gunste van Israël en het Joodse volk verdraaien, ook bij hen beslist geen uitzondering! 

De Joodse Aanklager. 

Zoals dit ook bij andere gevallen waar Van Genderen het in zijn artikelen over Israël en de Kerk heeft, kwam er naast de overige reageerders ook hier weer de Joodse aanklager eens langs. Onder de gebruikersnaam “Troost Mijn Volk” hief hij er ook hier weer een beschuldigende jammerklacht tegen de Kerk aan:

“Sjalom Dirk, 

Eigenlijk zouden de gelovigen uit de volkeren zich zeer diep moeten schamen om hun uitspraak De opdracht om de volkeren het Evangelie te brengen is niet aan de heidenen gegeven. Mijn Joodse geloofsgenoten hebben zich volledig ingezet om aan de heidenen de boodschap van redding en verlossing te brengen. 

Het is een gotspe dat ‘gelovigen uit de heidenen’ tot zulke bizarre uitspraken zijn gekomen. Blijkbaar is kwetsen en nieuwe modetrend geworden, die helaas ook bij kerkelijke mensen tot gemeengoed gaat behoren. (1)

Het staat heel erg stoer en past bij de algemene cultuur. Meesmuilend merken de seculieren op: zie je wel, de gelovigen worden wakker. Iedere uitspraak van een “kritische christen” weegt het dubbele op een weegschaal. Het Evangelie wordt door elke kritische uitspraak onderuitgehaald. Zo belandt het christendom in een ondoordringbare mist en wordt de kracht van het Woord ondermijnd. 

Ik lees ook in een reactie: we moeten deze mensen het maar vergeven omdat ze het niet beter weten. Mag ik het daarmee hartelijk oneens zijn. Hier wordt bewust gekwetst en we hanteren maar het vergeven.(2) Vergeving is een zeer groot goed en beslist niet een goedkoop artikel wat je zomaar weggeeft. Het offer van onze Messias Yeshua was nodig omdat de mens zelf niet kon betalen voor de zonden. Dan moeten we heel zorgvuldig zijn met allerlei uitspraken. Ook wellicht mijn scherpe tong. 

Hier wordt opnieuw zichtbaar wat in de eerste eeuw al openbaar werd: het verstoten van de Messiasbelijdende Joden uit de gemeenten. Men ging zonder ons zelfstandig verder en dwaalde steeds verder af van de Bijbelse waarden. Er was geen enkele rem meer op de dwalingen die de kerken binnenslopen. Het klonk zo onschuldig en de fijne franjes kwamen heel vroom over. (3)

In onze tijd is er meer grofheid en worden mensen openlijk geschoffeerd. Je raakt eraan gewend en het is een soap geworden. Zo ook uitspraken richting Israël en onze eigen Messias.” 

Ons Commentaar. 

Dan volgt hier bij de aangegeven cijfers ons commentaar: 

Joodse Zinloze Praters & Misleiders de Mond Snoeren.

Degene die pas goed kon “kwetsen” was zoals we al aangegeven hadden, de apostel Paulus. En wat zei hij over die Joodse zinloze praters en misleiders van zijn tijd? Juist: “Men moet hen de mond snoeren.”

Bijbelse Kritiek Op Israël & Verjoodste Messias Niet Gewenst: geen Zicht Op het Nieuwe Verbond.

(1): Bijbelse kritiek op Israël en op een verjoodste Messias (zoals onze Joodse aanklager Hem ziet) is volgens hem niet gewenst; het gaat hier dan over het Nieuwe Verbond waarbij het de christelijke Kerk is die nu de uitverkorene Gods is. De Kerk krijgt nu echter “klappen” vanwege “kerkelijk antisemitisme” in het verleden.

De Waarschuwingen van de Apostel Paulus Voor Joodse Dwaalleraren & Hun Dwaalleringen Tot de Kerken.

(3): Het was nota bene Paulus zelf die er in zijn tijd verschillende gemeenten voor waarschuwde tegen de valse dwalingen die de Messias-belijdende Joden in zijn tijd de kerken binnenbrachten: zie bijvoorbeeld de zendbrief van Paulus aan de Christenen te Galatië; zie ook Filippenzen 3:2-3; het waren niet de “Messias-belijdende Joden” die de christenen er toe wilden dwingen de lichamelijke besnijdenis te ondergaan de uitverkorenen waren, maar dat zowel de apostel als de overige Christenen “die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen”, de ware uitverkorenen waren; de apostel waarschuwde hen ervoor zich door die Joodse dwaalleraren er niet toe te laten brengen de lichamelijke besnijdenis te ondergaan. Zie ook de zendbrief van Paulus aan de Christenen te Kolosse; daar vermaande hij er de Christenen zich niet te laten veroordelen omdat die de oudtestamentische wetten niet wilden gehoorzamen:

“Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze dingen zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.” (Kolossenzen 2:16-17)

Die Joodse dwaalleraars werden niet de Kerk uitgedreven omdat ze (zoals onze Joodse vriend het hier zegt) “Messias-belijdende Joden” waren, maar omdat die er geprobeerd hadden, een vals, gechristianiseerd “Evangelie” in die kerken te brengen. Het is dan ook niet voor niets dat die kerken “zelfstandig” verder gingen.

Joodse Aanklagers in het Bijbelboek Handelingen. 

Een van de steden waar Paulus en zijn mederwerkers het (Bijbelse) Evangelie brachten, was Antiochië. In de synagoge daar had Paulus een prediking gehouden waarbij zowel Joden als niet-Joden tot geloof in Christus waren gekomen:

En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de hedenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot het gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden vele van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook,” (Handelingen 13:42-45)

Waarom waren die Joden nu zo afgunstig op die menigten? Omdat dit (heidense) “gelovigen-uit-de-volken” waren, die Christus als hun Redder hadden geaccepteerd. Voor hen was dit niet te verdragen; die heidense menigte hoorde (hoewel ook die Christus hadden geaccepteerd) gewoon niet bij. Aldus werden ze Joodse aanklagers die alles wat Paulus deze meningten over Christus had geleerd, tegenspraken en belasterden. Vandaag de dag horen die “gelovigen-uit-de-volken” er wel bij, maar dan wel enkele treden op de maatschappelijke christelijk-zionistische ladder lager alstublieft! En dit is – uiteraard – ook de visie van zowel van Van Genderen, onze Joodse vriend zelf alsook van de overige reageerders in de commentaarsectie van Van Genderen.

De Profeten in het Oude Testament: Vanwege Hun Kritiek Op Israël Vervolgd & Gedood. 

Om het hier eens verder door te trekken: ook de oudtestamentische profeten werden voor hun kritiek op Israël (van godswege nog wel!) door de oude Israëlieten hevig vervolgd en tenslotte door hen gedood. EEn van de vele voorbeelden was:

De Profeet Jesaja.

In Jesaja 6:1-7 lezen we dat de profeet een ontmoeting met God had; Zijn heiligheid had zo een indruk op Jesaja dat hij alleen kon zeggen:

“Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten gezien.” (vers 5)

Er komt echter een engel des Heeren die door de lippen van de profeet met een gloeiende kool aan te raken, de zonde van Jesaja verzoende.

“Judaism Discovered”: Recensie van Lance Owen. 

Wat nu onder meer de profeet Jesaja betreft, gaan we hier even naar een recensie van een van de boeken van de Amerikaanse vooraanstaande onderzoeker en Christen Michael Hoffman. Het boek waar het hier om gaat, is een nogal lijvig werk met de titel “Judaism Discovered.” Een van de lezers, Lance Owen, had hier die (uitgebreide) rencensie over geschreven. Hier volgt slechts een klein deel van:

“Vroeger dacht ik dat het belangrijkste boek van de rabbijnen het Oude Testament was. Sommigen zouden  de Joden het “Volk van het Boek” noemen. Dit is niet waar. De Talmud is het boek dat de orthodoxe Joden, samen met de kabbala, moeten bestuderen. Het Oude Testament is naar een ondergeschikte status verbannen. Waarom? Nu, de rabbijnen vereren zichzelf, niet Yahweh, de God van het Oude Testament. De Farizeeën die de vroegere rabbijnen waren, vermoordden zoals Jezus ons vertelde, de profeten. De Talmud vertelt ons dat de profeet Jesaja doormidden gezaagd was. In de Talmud wordt gezegd dat een rabbijn een debat met God gewonnen had! Het Joodse volk is God. Alleen Joden zijn mensen. Heidenen zijn dieren.” Bron: mrowen.com/hoffman.pdf (nadruk toegevoegd)

En Jesaja werd doormidden gezaagd omdat hij nadat hij in het licht van Gods heiligheid zowel zijn eigen verdorvenheid als dat van het Joodse volk was gaan zien, die woorden in Jesaja 6:5 had gezegd.

Christus Jezus: Vermoord Vanwege Zijn Kritiek Op Israël (Jeruzalem). 

Niet slechts de oudtestamentische profeten maar ook de Zoon van God, Christus Jezus Zelf, werd vermoord vanwegen Zijn kritiek op Israël (of beter: op Jeruzalem):

“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet meer zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheüs 23:37-39)

Jezus werd ervoor aan het kruis genageld (hoewel dit ook in het bredere plan van de verlossing voor de mensheid in het plan van God opgenomen was). Vandaag de dag zijn er al lang geen “profeten” meer die wat Israël betreft, er de vinger op de zere plek durven te leggen, maar zijn er wel mensen met gezond verstand die intussen maar al te goed weten wat Israël er met de Palestijnen (waaronder ook Christenen) aan het doen is. Het zijn zij (die zelf vaak ook geen Christen zijn) die Israël openlijk durven te bekritiseren. Een van de andere reageerders in de commentaarsectie onder het artikel van Van Genderen, Pierre Vonk, ziet dit toch anders:

“Beste Dirk, ik ben blij met uw nieuwsbrief, dat je het opneemt voor onze Israëlische broeders, zusters en als volk geheel bemoedigt mij. Want we zijn niet in de plaats van Israël als Gods volk aangenomen. Sterker nog, Gods Woord waarschuwt ons om Israël niet te vervloeken maar te zegenen, zodat ook wij gezegend zullen worden. Laat degene die jou verwijt van Israël te houden dit goed realiseren, ik wens u en al uw geliefden Gods zegen toe, met vriendelijke groet, Pierre Vonk.” 

Als we de redenatie van Vonk volgen, krijgen we er dit: dan zouden zowel de oudtestamentische profeten als Christus Jezus Israël in hun tijd hebben “vervloekt.” Wat een nonsens! En we mogen ieder en alles bekritiseren; maar niet Israël. En dat kan natuurlijk ook niet anders; net zoals God Zelf is ook Israël “volmaakt.” Israël wordt door Van Genderen, Pierre Vonk en de overige reageerders, behandeld als “God”; En dat is nu net wat (niet het Oude Testament) maar juist de Talmud leert: het Joodse volk als geheel is volgens dit satanische en duistere werk, “God.” En omdat deze “God” volmaakt is, is kritiek hierop dan ook uit den boze. Werden er de oude profeten en later ook Christus voor hun kritiek op Israël vermoord, vandaag de dag krijgen al of niet-kerkelijke critici slechts het stempel “antisemiet” opgedrukt. Zou deze term er al in de tijd van Jezus in zwang zijn geweest, dan zou ook Hij er als een “antisemiet” mee zijn bestempeld. Om de volgende Bijbelverzen er maar even mee te paragraseren:

“De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een antisemiet bent en door een demon bezeten bent?” (Johannes 8:48)

Het zal eens tijd worden dat Van Genderen eens op zal houden met zijn knullige artikelen over Israël als dit er een is!

Niet Overtuigen. 

Tot degenen die zich niet meer laten overtuigen dat Van Genderen Israël niet boven Jezus zou stellen, behoren ook wij. Dit hele wezensvreemde artikel van hem maakt al meer dan genoeg duidelijk! En waar Paulus er vroeger in zijn tijd zo tegen waarschuwde, is nu ook “gemeengoed geworden”:  vele hedendaagse kerken beweren vandaag de dag onder meer een “onverbrekelijke band” met Israël en het Joodse volk te hebben. Elke vorm van kritiek op Israël wordt dan ook afgedaan als “antisemitisme’ of ook wel “antizionisme.” Israël kan en mag dan ook nooit kwaad doen; en daar waar de msidaden van het Israëlische regime tegen de Palestijnen dan soms toch naar buiten komen, is het altijd, “Ja, maar die anderen zijn ermee begonnen hoor.” Zowel Van Genderen als vele andere christelijk-zionistische schrijvers zouden eens moeten weten hoe de orthodoxe rabbijnen over de “heidenen” (niet-Joden) denken; die zullen natuurlijk al helemaal geen hoge pet op hebben over hem en de overige christelijke zionisten! Zo zien we dat het talmudisme er in zeer verdunde vorm, gechristianiseerd en wel, talloze kerken binnengebracht ishet is een leer uit de hel: het “christelijk zionisme.” Het wordt dan ook eens hoog tijd dat Van Genderen en de overige christelijke zionisten eens goed wakker zullen worden.

Het Ware Uitverkoren Volk, de Bijbelse Christelijke Kerk: Samen Met het Hoofd van die Kerk Christus Jezus: Door Christelijke Zionisten Belasterd.

En wat het “zegenen van Israël” betreft, ergens is dit ook weer waar. Maar dan gaat het hier over het “nieuwe Israël”, de christelijke Kerk die uit het oude Israël voortgekomen is. Het is dit Israël wat gezegend had moeten worden; in plaats daarvan hadden zowel Van Genderen en andere christelijke zionisten ervoor gekozen de Kerk (en dan hebben we het over de Bijbelse Kerk en niet het gevestigde Christendom) te belasteren door haar “kerkelijk antisemitisme” te verwijten. Daarmee wordt natuurlijk ook het Hoofd van die Kerk, Christus Jezus, geschoffeerd; alleen beseffen ze het in hun geestelijke blindheid nog steeds niet. Als die zo doorgaan (en dat zal naar alle waarschijnlijkheid wel zo zijn), dan zou het kunnen dan Christus hen eens met Zijn goddelijke toorn zou kunnen bezoeken! Ze zijn dus gewaarschuwd…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star