Over Dirk van Genderen, de Schriftgeleerden en Farizeeën, de Verdraaide Betekenis van “God’s oogappel” & de Racistische en Chauvinistische Talmudist achter de Nickname, “Troost Mijn Volk” & en het Christenzionisme als “Het Zuurdesem der Farizeeën & Saduceeën.”

“…met de vernietiging van de tempel verdwenen de Sadduceëen als geheel waarbij zij de verordeningen van alle Joodse zaken in de handen van de Farizeeën lieten. Van die tijd af  werd het Joodse leven verordineerd door de Farizeëers. De hele geschiedenis werd gereconstrueerd vanuit het standpunt der Farizeëen. Het Farizeïsme vormde het karakter van het Judaïsme en het leven en gedachten”-(wereld) “van de Jood voor geheel de toekomst.” (De Jewish Ecyclopedia in “Pharisees” blz. 666).

Diegenen onder ons die een beetje bekend zijn met de Bijbel (vnl. het Nieuwe Testament), weten (of behóren dit te weten) dat de Farizeëers de heersende priesterkaste in het Israël in de tijd van Jezus waren. Zij (behoren) ook te weten dat de felste en hevigste tegenstand waarmee Jezus tijdens Zijn bediening te maken had, van de kant van de Farizeëen kwam. Daarnaast had Hij tevens te maken met tegenstrevende Joden die Hem o.a een Samaritaan noemden en Hem verweten door een duivel bezeten te zijn. De benaming, “Samaritaan” was in Jezus’ tijd een kleinerend en beledigend scheldwoord en zo lieten de Joden in Jezus’ tijd zien hóe zij over Hem dachten. We moeten dit goed in gedachten houden om te kunnen begrijpen waarom o.a. de vermaarde Hervormer, Maarten Luther, in zijn tijd zo tegen de Joden tekeer ging; in zijn boek, “Over de Joden en Hun Leugens”, voer Luther flink uit tegen de Joden.

 

Neergaande Spiraal. 

 

Uit het bovenstaande citaat uit de Jewish Ecyclopedia is het duidelijk op te merken dat het de Farizeeën waren die nadat de tempel verwoest was, er de absolute macht over het Joodse volk kregen. En in tegenstelling met wat de christezionisten met zekerheid menen te weten (zij menen dat de Joodse religieuze leiders het volk vanaf die tijd tot nu toe onderwijzen uit het Oude Testament), onderwezen de Farizeeën het volk uit de Talmud. Wat zij ook niet weten, is dat het met het Joodse volk moreel en ethisch gezien in een afwaartse neergaande spiraal ging. En dit komt duidelijk tot uiting over wat er in de Talmud over Jezus geschreven staat.

 

Israël: “God’s oogappel.” 

 

Nu hebben we het al vaker gehad over wat de Talmud te zeggen heeft over Jezus. We willen ons hier echter richten op één aspect van wat dit in het Judaïsme meest “heilige boek” over de Verlosser te zeggen heeft. En vóór we dit zullen gaan doen, zullen we ons weer wenden tot en christenzionistische website waar we al eerder bij hebben stilgestaan, https://www.dirkvangenderen.nl/2017/03/03/wie-joden-minacht-vervloekt-hen-al/ In het kort komt het hierop neer dat (zoals de titel dit in de url van http://www.dirkvangenderen.nl/ dit al aangeeft) dat wie de Joden minacht, hen al vervloekt. Dit naar aanleiding van wat er in Genesis 12:3 geschreven staat. We zullen ons nu niet zozeer bezighouden met wat Dirk van Genderen allemaal aan onbijbelse dingen over het Joodse volk en de staat Israël te zeggen heeft (hoewel hij versen uit de Bijbel aanhaalt om zijn buitenbijbelse leer daarmee te onderbouwen en zo te rechtvaardigen) doch veeleer wat sommige van de reageerders op het artikel van Van Genderen te zeggen hebben. Allereerst volgt hier wat een zekere Angela te zeggen had:

“Velen staan er niet bij stil, maar bij het ontstaan van het volk Israël is iets bovennatuurlijks gebeurd. Abraham en Sara waren al oud en het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen, toch kregen zij Izak. God noemt Israël zijn eerstgeboren zoon. Exodus 4:22, 23. In Deuteronomium 32:10 wordt Israël beschreven als Zijn oogappel. Zacharia 2:8 waarschuwt ons ook duidelijk over Israëls plaats in Gods perspectief. Wij zijn allen gewaarschuwd!” 

Dan volgt hier een deel van de reactie van Corry Heesen: 

“Wie aan Israël komt …. komt aan Gods oogappel…. deze woorden hebben wij in september 2016 geproclameerd op de muren van Jeruzalem….als je in dat land bent ervaar je de aanwezigheid van God op een bijzondere manier.” 

In de door ons vetgedrukte citaten van deze twee reacties is het voor ons duidelijk dat het hier om Israël gaat als “God’s oogappel.” En het is in de reactie van “angela” waar de dreiging tegen hén die Israël mochten “minachten” zeer dudelijk naar voren komt. In Deut. 32:10 waarzij naar verwijst, lezen we het volgende:

“Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.”

En in Zacharia 2:8 lezen we dit:

“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” 

JudeoChristianityBullShitMeme

 

De Talmud en niet de Bijbel. 

 

De vraag is nu: waar komt deze leer waarmee eenieder die het Joodse volk (en de staat Israël) slechts al minacht met een zwaar oordeel Gods wordt bedreigd, toch vandaan? Het antwoord klinkt logisch: uit de Bijbel natuurlijk want daar lezen we het toch? We hebben het nota bene net toch zélf uit de bovenstaande citaten duidelijk gemaakt? Wel, dit ís ook wel zo, maar de waarheid is dat deze verfoeilijke leer eigenlijk afkomstig is uit de Talmud! En daardoor is er een sectarische en racistische leer aan legitieme bijbelverzen gekoppeld. In het verleden stuurde de evangelist en onderzoeker, Theodore Winston Pike (“Ted Pike”), regelmatig zijn emailalerts naar hen die zich op zijn “National Prayer Network” hadden geabonneerd. In deze alerts als op zijn website, http://www.truthtellers.org legt Pike uit hóe het precies met het Joodse volk en de Staat Israël in elkaar zit. In één van de alerts, “Anti-Christianity in Jewish Sacred Literature”, beschrijft Pike wat de Talmud allemaal over Jezus en het Christendom te zeggen heeft en wát de “heilige literatuur” te zeggen heeft, is beslist niet vleiend te noemen! Over Jezus, zo maakt Pike duidelijk, heeft de Talmud o.a dit te zeggen:

“In Gittin 57a wordt Jezus (Bileam) geportretteerd als Zich mentelende in de hel temidden van gekookte uitwerpselen. Hij heeft er eeuwig spijt van dat Hij de “appel van God’s oog” niet gezegend had zoals Hij wel had moeten doen.” https://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisrael1.html

Wat de Talmud hier nu zo duidelijk maakt, is dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar Hij het Joodse volk als “God’s oogappel” nooit gezegend had. En om die reden zou Hij dit zware oordeel hebben gekregen! En dit zien we weer maar ál te duidelijk terug in de twee bovenstaande geciteerde reacties van “Angela” en “Corry Heesen.” Aldus kunnen we concluderen dat datgene wat zij hebben gelezen weliswaar in het Oude Testament staat, maar dat hier dankzij de Talmud een verkeerde draai aan gegeven is! En van dit laatste zijn zij totaal niet op de hoogte.

 

Het “Zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” Heimelijk de Christelijke Kerk Binnengesmokkeld. 

 

Om het eens duidelijk te zeggen: mét het christenzionisme is het (Talmudische) “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” een deel van de wereldwijde Christelijke Kerk binnengesmokkeld! Jezus had er echter in Zijn tijd Zijn discipelen voor deze valse leer gewaarschuwd; nadat Hij en Zijn volgelingen per boot eenmaal de oever van de andere kant bereikt hebben, merken de discipelen dat zij broden zijn vergeten meet te nemen. (Mattheüs 16:5) Dan lezen we er dit:

“Jezus zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.” (verzen 6-12)

Het is nu dit “onderricht” wat nu in de vorm van het christenzionisme delen van de wereldwijde Kerk gesmokkeld is en wat nu als “Bijbels” wordt verkondigd! En velen, ja, vélen, hebben deze Farizeïsche leer ingedronken als water en zijn nu intolerant geworden tegenover Christenen met een ándere visie dan zíj die hebben! Het gevolg hier weer van is natuurlijk dat zij (misschien zónder dat zijzelf zich dit realiseren) eveneens huichelaars zijn geworden zoals de Farizeeën en Sadduceeën dit destijds in de tijd van Jezus waren!

TalmudHatredOfJesusMeme

Maar … Deze verzen over “God’s oogappel” Lezen We Toch Ook in het Oude Testament? 

 

Ja, het is waar; de verzen waarin het Joodse volk (en Israël) als “God’s oogappel” worden beschreven, staan óók in het Oude Testament. Maar hoe zit het er dan eigenlijk mee? De waarheid is dat het Joodse volk ooit eens God’s oogappel wás. Nadat het haar Messias, Christus Jezus, had gekruisigd en God op deze wijze verworpen had, verwierp God op Zijn beurt het Joodse volk. Het Koninkrijk Gods werd vervolgens uit de handen van de Farizeeën genomen en daarna aan een volk gegeven wat de vrucht daarvan op zou brengen. Dit maakte Jezus de Farizeeën duidelijk nadat Hij hen de geleijkenis over “De slechte landbouwers” verteld had. (Mattheüs 21:33-46) In vers 43 lezen we:

“Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.” 

En dit vers vormt nu de kern van de zgn. “Vervangingstehologie” waar Van Genderen en de christenzionisten zo een gruwelijk hekel aan hebben! Dit “volk” aan wie dit koninkrijk werd gegeven, waren geen Joden (of om precies te zijn, Judeeërs), zij waren Galileeërs, niet-Joden dus.  (Handelingen 2) Zij vormden toen het “koninkrijk Gods” ofwel de Christelijke Kerk.” En zoals het boek Handelingen verhaalt, werd dit “koninkrijk” zwaar vervolgd en verdrukt door de Farizeeën en Joden nadat de laatsten eenmaal goed door hadden  gekregen dat het van hen afgenomen koninkrijk eenmaal aan niet-Joden was gegeven. En van die tijd af ging het met de Farizeeërs en de Joden steeds meer bergafwaarts. En dit wordt weer duidelijk over wat de Talmud over o.a. Jezus lezen. Hadden de Farizeeën en Joden Jezus uit afgunst (Mattheüs 27:18) aan Pontius Pilatus, de Romeninde gouverneur van Judea in die tijd, overgeleverd, nu begonnen zij eveneens uit afgunst en jaloersheid de Christelijke Kerk te vervolgen daar die nu de ontvangers van de beloften Gods geworden waren.

 

Had Jezus Israël en de Joden Gezegend, of … Had Hij hen Fel bekritiseerd? 

 

De Talmud maakt zoals we gezien hebben duidelijk dat Jezus Zich nu in de hel zou bevinden daar hij Israël niet zou hebben gezegend. Wel, wát had Jezus de Farizeeën en de Joden tijdens Zijn bediening in Israël nu allemaal gezegd? Laten we dit lezen:

“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers niet zelf binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang. ; daaron zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u resit zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.” (Mattheüs 23:13-15)

En het is waar; vanwege de groteske huichelarij der schriftgeleerden en Farizeeën had Jezus geen goed woord over voor deze priesterkaste!

jews-are-not-semite

 

De Khazarianen: Verjoodste Proselieten. 

 

Zoals Jezus het in het hierboven staande vers al duidelijk maakte, gingen de Farizeeën stad en land af om ook maar één proseliet (“Jodengenoot”) te maken. En in circa 740 slaagden die erin om binnen een bepaalde periode een heel volk plus de koning, Bulan genaamd, tot Jodengenoten te maken. De Khazarianen zoals dit volk bekend was, bekeerden zich na in aanraking te zijn gekomen, tot het (Talmudische) Jodendom. Deze geweldige revival zou tot gevolg hebben met als gevolg dat er van de originele Jood (Judeeër) later nog slechts een herinnering over zou blijven. De Joodse geleerde, Eran Elhaik (Ph. D.), heeft in het recente verleden voor nogal wat opzien gebaard. Door een eigen onderzoek had deze DNA-wetenschapper aangetoond dat de huidige Joden niet uit het Midden-Oosten (Israël & omstreken) afkomstig zijn maar uit het aloude Khazaria:

“In 2013 vernietigde de geneticus Eran Elhaik aan de John Hopkins University grotendeels de heersende genetische theorie betreffende de oorsprong van de Oost-Europese “Ashkinazi”-Joden – ruwweg driekwart van de Joden in de wereld van vandaag. In zijn baanbrekende artikel, “The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses” wat in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift, “Genome Biology and Evolution” gepubliceerd werd, maakte Elhaik melding van de resultaten van zijn eerste grote studie over de erfelijkheidsleer der Ashkenazim. Hij zei dat het genetisch bewijs erop wijst dat de wortels van de meeste Joden van vandaag gevonden moeten worden in het Oosten, in het aloude rijk Khazaria wat zich in de 8e eeuw AD tot het Jodendom bekeerde. Elhaik’s onderzoek is zó dwingend dat de wetenschappelijke gemeenschap verbijsterd is. De heersende “Rijnland-hypothese” geleid door Dr. Harry Ostrer, aan de Yeshiva University te New York beweert dat de grote Ashkinazische volken van Polen en Rusland daar in circa de 16e eeuw AD hoofdzakelijk vanuit het westen van Duitsland kwamen. Ostrer beweert dat het genetische bewijs wijst op een Midden-Oosterse oorsprong van Ashkinazische Joden. Elhaik heeft om de genetische gegevens waarop Ostrer zijn bewering baseert, gevraagd maar zegt dat hij die niet met hem wil delen. Dergelijke onbereidwillige medewerking leent nog meer geloofwaardigheid aan de thesis van Elhaik die overeen komt met het boek, “The Thirteenth Tribe” (nl.) “dat waarschijnlijk een miljoen Khazarianen op de vlucht voor de invallende Mongolen vanuit hun woongebied in de Kaukasus in begin 1300 AD naar Polen migreerden. Daar bekeerden deze heidenen zich tot het Judaïsme en werden er toen bekend als wat de meeste mensen vandaag de dag als “Joden” beschouwen.” http://www.batr.org/terror/042114.html (ietwat vrij vertaald)

Wát Dr. Eran Elhaik nu door zijn DNA-onderzoek had ontdekt, was dat de overgrote meerderheid der huidige Joden van oorsprong niet uit het Midden-Oosten afkomstig konden zijn en wiens verre voorvaderen dan ook niet uit het oude Israël afkomstig waren; kortom: zij hebben weinig tot geen “Joods bloed” in zich! En hóe kwam het nu dat de Khazariërs zich als geheel tot het (Talmudische) Jodendom bekeerden? Wel, nadat zij in contact waren gekomen met migrerende Joden, zorgden de rabbijnen (de geestelijke telgen van de oorspronkelijke Farizeeën) onder hen ervoor dat zij van een primitieve fallusaanbidding overgingen tot het Talmudisme. Aanvankelijk was het eerst vnl. koning Bulan en de Khazariaanse adel wat zich tot het Jodendom bekeerde; nadat een zekere Obadjah de troon had bestegen, volgde ook de Khazariaanse bevolking als geheel. En vandaag de dag zijn het de Ashkinazische Joden (het woord “Ashkinazi” is afgeleid van “Khazariër”) die menen de wáre Joden te zijn en menen wérkelijk dat de aartsvaders, Abraham, Izak en Jakob hun originele stamvaders zijn! En dat niet alleen, mét hun bekering tot het Jodendom namen de Khazariërs tevens de Farizeïsche Talmud als hun dagelijkse leidraad over. Vermoedelijk heeft de Heere Jezus al zeer vroeg gezien dát een dergelijke massabekering ooit eens plaats zou vinden; de Khazarïers waren van origine een oorlogszuchtig en wreed volk. En nadat zij zich eens tot het Farizeïsche Jodendom hadden bekeerd, werden de Khazariërs dubbel zo erg als de Farizeeën ten tijde van Jezus waren! Wát Jezus zeer lang geleden tot de Farizeeën zei (dat zij zee en land afreisden om slechts één proseliet te maken en na bekeerd te zijn hij dubbel zo erg werd als de Farizeeën zelf al waren) schijnt dus eerder een profetie te zijn geweest! En als we nu naar het Midden-Oosten (Israël) kijken, zien we hóe wreed de Khazariaanse Joden zich al zestig á zeventig jaren tegenover de Palestijnen gedragen.

 

Het Christenzionistische Evangelie Ontkracht en Ontmaskerd als een Demonische Ketterse Leer. 

 

En dit brengt ons tot het volgende: Mét de waarheid over de Khazariaanse Joden zoals boven uiteengezet, is tevens het christenzionistische evangelie (in zoverre het ook als “evangelie” kan worden beschouwd) als een ronduit demonische en ketterse leer ontkracht én ontmaskerd! Het is immers deze destructieve doctrine voor zowel Jood als niet-Jood, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fysieke afkomst der Joden. De verkondigers van deze helse doctrine (zoals o.a Dirk van Genderen en naast hem talloze anderen, hebben er geen weet van dat de huidige Joden zowat voor 98% heidense verjoodste Khazariërs zijn! En wát zij niet weten, kun je hen natuurlijk ook niet kwalijk nemen tenzij men hen de waarheden voorhoudt. Het grote probleem met deze christenzionisten (althans een groot deel onder hen) is, dat zij door hun voorliefde voor Israël en het Joodse volk als geheel, niet is staat zijn en dit zeer waarschijnlijk ook niet wíllen zijn om over de eigen christenzionistische grenzen heen te kijken en daardor worden verhinderd om bovenstaande feiten met een open een eerlijk hart eens zélf te onderzoeken. Zouden zij dit doen (en we hópen ook dát zij dit eens zullen doen) dan zouden zij inzien dat hun hele doctrine eigenlijk een racistische en bekrompen leer is waarmee de gruwelijke misdaden van de opeenvolgende Israëlische regimes (vanaf die van David Ben-Gurion i  1948 tot de huidige onder Benjamin Netanyahu) tegen de Palestijnen gerechtvaardigd, schoongewassen en verbloemd worden! Zowat iedereen weet dat het Israëlische leger over de meest moderne oorlogstechnologie beschikt terwijl de Palestijnen slechts over lichte vuurwapens en zelfgemaakt bommen beschikken. Alleen Van Genderen en de overige christenzionisten weten dit niet (en wíllen dit niet weten ook)! Nee, niet Israël is de terrorist, dan zijn de Palestijnen, beweren en verkondigen zij nog steeds. En ja, je zou het als Palestijn in  door Israël bezet gebied maar meemaken; je eigen ouders zijn korte tijd geleden door een wrede Israëlische sluipschutter vermoord. De liegende media brengt dit verhaal naar buiten als “Palestijnse terroristen die van plan waren een aanslag te plegen op een Israëlische controlepost, legerbasis of school.” Als je als Palestijn dan het “geluk” hebt een zekere Dirk van Genderen met zijn giftige en demonisch-racistische leer tegen te komen die jou verteld iets in de trant van, “Luister eens, Israël en het Joodse volk zijn het uitverkoren volk Gods, dus als je niet ophoudt bomaanslagen te plegen op Joodse instellingen, zal God jou een zwaar oordeel toezenden. En je wéét het, wie Joden minacht, vervloekt hen al. Denk maar aan Deuteronomium 32:10 en Zacharia 2:8. Je bent dus gewaarschuwd!” Als jij als door de Israëlische regering en leger onderdrukte Palestijn déze demonische uitlatingen aan moet horen, dan is het geen wonder dat hij (mócht hij al geen Christen zijn), hij later een gruwelijke hekel aan het (wáre) Christendom wat er naast het christenzionistische bedrog óók is, zal krijgen! En hiermede stemt het volgende schriftwoord wat eigenlijk ook tegen Van Genderen en de christenzionisten gericht is, overeen:

“Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de mensen.” (Romeinen 2:24)

Van Genderen en de overige christenzionisten beklaagden zich erover over het feit dat tegenwoordig de kerken leeglopen; m.a.w. er zou in verschillende delen een afval van het christelijk geloof plaatshebben. Zij wijten dit aan verschillende oorzaken o.a. dat er in de kerken tegenwoordig niet meer de Bijbelse Leer wordt gebracht. Wat zij hierbij niet in de gaten hebben, is dat het evenzeer (ten dele) hún demonische leer er aan toe bijgedragen kan hebben!

 

De Arrogantie en het Chauvinsime van “Troost Mijn Volk.” 

 

Nu we hier de racistische inslag van de christenzionistische ideologie openlijk tentoongesteld hebben, wordt het eens tijd dat Van Genderen en de overige Israëlverdedigers eens gaan stoppen met hun aan waanzin grenzende leer! Zoals gezegd hebben we de website van Dirk van Genderen bezocht en daar hebben we het bovenstaande aan gewijd. Maar soms ben je aan het “lezen, zónder dat je aan het lezen bent”, ofwel, je léést wel het een en ander maar óf je bent er even met je gedachten niet bij óf je leest ergens het een en ander overheen. Nou, dat hadden ook wíj aanvankelijk en het drong pas later tot ons door dat er ook iemand van Joodse afkomst was die er zijn reactie op het artikel van Van Genderen had achtergelaten. Deze Joodse man of jongen die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen had, gaf zíjn mening te kennen en adat we die duielijk hadden gelezen, viel ons zijn arrogante en chauvinistische karakter als een donkere duistere wolk aan een verder heldere en klare hemel op. We zullen zijn reactie daarom in zijn geheel citeren:

“Sjalom Dirk en andere lezers, 

Aan het einde van deze week herdenken we als Joods volk aan Poerim. Voor de zoveelste keer doen onze vijanden een poging om ons uit te roeien. Deze furieuze haat richt zich niet tot de “twee overgebleven stammen” het gaat de vijand om alle ankomelingen van Israël. Zij hadden geen selectiecriteria voor een bepaalde stam, allen werden gelijkgesteld aan elkaar. Het is precies hetzelfde zoals mijn Joodse broertjes en zusjes naar christenen kijken. We houden hen bewust op afstand, want hun bekeringsdrang is niet zuiver en gegrond op kerkelijke uitspaken en dogma’s die geen bijbelse grondslag hebben. 

Natuurlijk ben ik mij er volkomen van bewust dat er christenen zijn die net als Ruth zeggen: uw G’d is mijn G’d en uw volk is mijn volk. Zij blijven christenen en worden ingelijfd als zijnde ingeborenen in Israël. Die christenen kennen hun positie als een ingeborene en gedragen zich niet als een olifant in een porseleinkast. Die verafschuwen en verwerpen de kerkelijke dogma’s datzij in de plaats van Israël zijn gekomen en die voortzetten. 

Hetzelfde blasfemische” (lees, godslasterlijke) “gedrag had ook Haman, en nakomeling van Ezau, waarvan gezegd werd dat hij op zijn zwaard zou leven. Met intriges wist deze zich een hoge positie te verwerven. En toen hij vernam dat Mordechai uit de stam van Benjamin niet voor hem wilde buigen, zijn kans greep om mijn volk uit te roeien. Een eenmansactie dus. Waarom boog Mordechai niet? Omdat Haman om zijn hals een afgodsbeeld droeg. Daarom boog Mordechai niet. 

Nog steeds zijn er die eenmansacties, gericht aan mijn volksgenoten: Jullie moeten in Jezus geloven en precies doen wat wij jullie voorschrijven. O ja, en jullie moeten ook de Bijbel lezen zoals wij dat als “hooggeleerden” die interpreteren. Dat doet pijn en geeft onze Joodse volk verdriet. En de Mesiaanse Joden onder ons zeggen het opnieuw: die goedbedoelende christenen begrijpen het nog steeds niet. 

Ik moet daar weleens diep over zuchten: wanneer stopt die goedbedoelende christen met inlegkunde.” 

Tot zover het commentaar van degene die zich achter de nickname, “Troost Mijn Volk” verborgen houdt. Laten we nu eens kijken wat zijn woorden en stelling nu precies waard zijn. Allereerst beweert hij dat de “vijand” erop uit zou zijn om “alle nakomelingen van Israël” uit te roeien. Op dezélfde wijze, zo deelt hij ons mee, kijken zijn Joodse broertjes en zusjes naar de Christenen! Met andere woorden: de Christenen die in de vervangingstheologie geloven naar Mattheüs 21:43, zijn volgens onze Joodse viend hier erop uit geheel Israël uit te moorden! Maar gelukkig voor hem zijn er ook díe Christenen die hier níet in geloven maar dat zijn God ook de God der Christenen (en vic versa) en zij als volk ook gelijk is aan het Joodse volk (en wederom vice versa) is. Het zijn déze Christenen die als “ingeborenen in Israël” (“gedoogden” is een béter woord!) hun juiste positie kennen. Maar of we dit nu willen weten of niet, het zijn vandaag de dag ook de Palestijnen die vandaag in Israël worden gedoogd. Zij erkennen hun positie in het door het superieurdere Joodse volk bezetten Palestina echter niet, en nu is Israël bezig hén geleidelijk aan uit te roeien! En dat Christenen door onze Joodse schrijver op afstand worden gehouden, vinden we weer in de Talmud terug, in Abodah Zarah 17a wel te verstaan!  Verder is het dogma waarin de kerk in de plaats van Israël gekomen is (zoals we hierboven maar ál te duidelijk gezien hebben) hetzelfde “blasfemische gedrag” wat Haman ooit eens had. Om het eens duidelijk te zeggen: “Die Christenen die de moed hebben om in de bijbelse leer der vervangingstheologie te geloven en die ook als zodanig verkondigen, zijn volgens onze Joodse schrijver, godslasteraars en moordenaars! En daar Mordechai (uit het boek, Esther), niet voor Haman wilde buigen, komt volgens ons lid van een superieur Joods ras omdat hij “om zijn hals een afgodsbeeld droeg.” Wel, dát Haman iets dergelijks om zijn nek had in zijn tijd, dat zou kunnen. Maar … wat zegt het boek, Esther, zélf hierover. Laten we het lezen:

“Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer, want zoa had de konng bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: Waarom overtreedt u het gebod van de koning? het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hen verteld dat hij een Jood was.” (Esther 3:1-4)

Aha, hier lezen we wat er wérkelijk aan de hand was; Mordechai wilde niet voor Haman buigen daar hij de dienaars van de koning verteld had dat hij “een Jood was.” En níet omdat Haman “om zijn hals een afgodsbeeld droeg” (hoewel dit laatste niet onmogelijk kan zijn geweest). Maar waar het om gaat, is dat onze Joodse vriend zélf bezig is met wat hij anderen aan  “inlegkunde” verwijt! En 2, Haman wist zich zijn hoge positie niet te verkrijgen door “intriges” maar hij kreeg deze hoge aanstelling door koning Ahasveros op wettige wijze aangeboden. Het is onze Joodse (en vermoedelijk ook Talmudische) Joodse vriend hier die de zaak loopt te verdraaien. En Dirk van Genderen die het kennelijk wel aardig en begrijpelijk schijnt te vinden dat de Christenen (waartoe hij ook zichzelf rekent) door onze Joodse wanschrijver zo onder de voet wordt gelopen als “zijnde een ingeborene” in het veel meer superieure Israël, had het nodig gevonden het lasterlijke commentaar van dezeJoodse meneer toch te plaatsen! Maar wacht, had de apostel, Paulus, ook híer iets over te zeggen maar dan tegen de Kerk te Corinthië? Jawel, lees maar mee:

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” (2 Corinthiërs 11:3-4)

En ja, hoewel onze Joodse schrijver met een onbijbels en wezensvreemd verhaal komt waarin de Christenen vertrappeld worden en gelijkgesteld worden met een “vijand” die erop uit zou zijn het hele Joodse volk te vernietigen, dan vindt Dirk van Genderen dit wel okay, goed en best! Maar dit bracht een zekere “W. Brink” ertoe als reactie op wat “Troost Mijn Volk” te zeggen had het volgende te schrijven:

“De Bijbel spreekt positief over rechtvaardigen en en negatief over goddelozen. Dus de Bijbel spreekt ook negatief over jonen die goddeloos zijn, en Jezus niet erkennen. Lees bijvoorbeeld eens Openbaring 2:9. Daarin gaat het over een synagoge van satan.”

En dit heeft dhr. Brink zeer goed gezien! Hij weet echter alleen (nog?) niet dat de dagelijkse bron voor de nonsens van onze Joodse vriend weleens uit de satanische Talmud waarin zoals we gezien hebben, Jezus en het Christendom tot op het bot belasterd en vernederd worden, afkomstig zou kunnen zijn! Om een goed begrip van de ware achtergrond van het boek, Esther en de betekenis van het Purimfeest te krijgen, is het goed om naar de boodschap van Texe Marrs, president van “Power of Prophecy” (www.texemarrs.com) te luisteren en wat dit voor onze toekomst zou kunnen betekenen: https://www.youtube.com/watch?v=Sil9VLJh910&list=PLn0e9XxAIHMZhMYLdbKeEteTdi8H8Jaji&index=52 (“Texe Marrs – Lessons of Puriom Queen Esther And The Holy Day of Jewish Killing – June 13, 2015”) Nu hebben we enige tijd geleden zelf een reactie op het onzinnige artikel van Van Genderen gegeven. Ik heb hem destijds gezegd dat het “schandalig” was wat hij allemaal schreef. Daarna heb ik de bekende verzen uit de brief van Paulus aan Titus geciteerd met de woorden, “Paulus zal u laten zien wéi hier zijn  grote mond moet houden” (dit naar aanleiding van zijn visie dat christenen uit de heidenen geen oordeel zouden moeten geven over het Joodse volk):

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen” (waar destijds de kerkdiensten werden gehouden daar er geen kathedralen waren zoals wij die nu kennen) “in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst.”… “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:10-11, 13-14)

Later zijn we weer gaan kijken en bleek dat Van Genderen mijn reactie verwijderd had. En van wat Paulus Titus destijds te zeggen had over “Joodse verzinsels”, het vermoeden rees dat er ook destijds Joodse valse predikers waren die net zoals onze Joodse vriend hierboven, leugenachtige en valse antichristelijke beschuldigingen aan het verkondigen waren waarbij de Kerk steeds in een slecht daglicht werd gesteld en zijzélf als “onschuldige Joodse lammeren” beschouwden! Maar wat onze Talmudist allemaal aan nonsens uitkraamde, deerde Dirk van Genderen niet en wel om de eenvoudige reden dat hij een van de velen is die ingepakt, bedrogen en misleid is door “Joodse verzinsels” waardoor hij en de overige christenzionisten een ziekelijke drang tot verheerlijking van de staat Israël en het Joodse volk is vervallen. Inderdaad, men kan dergelijke lieden in het gezicht slaan met antichristelijke opmerkingen (zover die van een Talmudische Jood afkomstig zijn) en zij vinden het meer dan prima. Wát! De vroegere Kerk vervolgd door vnl. Joden zoals de Bijbel leert? Ben je mal, het was vroeger een “christelijk anti-Semitische Kerk” die de arme Joden vervolgden omdat zij nog steeds “God’s volk” zijn! Wát? Hebben de Joden Christus gekruisigd zoals het bijbelse verslag leert? Ben je mal, wij willen niet bekend komen te staan als een stelletje “christelijke anti-Semieten” dus verdraaien we de Bijbel maar en doen de bijbelse waarheden maar geweld aan! En zo zien we dat ook liegen geen uitzondering binnen de (anti)-christenzionistische beweging is!

z13

Israël Wérkelijk door de Duivel Gehaat? 

 

Tot slot willen we nog even stilstaan bij de volgende onbijbelse theorie, nl. dat de staat Israël en het Joodse volk door de duivel met een ongebreidelde afkeer zouden worden gehaat. Althans dit is de visie van Van Genderen en de (anti)-christenzionisten. Maar … is dit ook wáár? Wel, áls dit het geval zou zijn, dan zou de duivel niet slechts het Joodse volk zo haten maar daar Van Genderen zo ’n ziekelijke voorliefde voor Israël en het Joodse volk koestert, zou hij toch zéker al flink achter de vodden van Van Genderen moeten hebben gezeten! Wel, zíen wij hier ook iets van; hebben we hier al iets over gehoord? Nou, we kunnen ons vergissen natuurlijk, maar het valt er beslist niet van hen af te lezen! En … wíe is nu de “wáre God van de staat Israël”? Wel, zijn symbool, zijn enbleem, is te vinden op de identiteitsvlag van Israël, Het is het teken dan de god, Remphan, een van de heidense goden waarvan God het de oude Israëlieten verboden had die te vereren maar wat zij uiteindelijk tóch deden. Remphan is weer een symbool van de duivel! En het is déze god, de “god der wereld”, die vandaag de “God van Israël” is! Het is tevens een van de bekendste (en meest beruchte) symbolen van de Vrijmetselarij. En het grote probleem wat Van Gdeneren en de christenzionisten hebben, is dat zij aan de éne kant werkelijk verschilende bijbelse onderwerpen kunnen brengen maar tegelijkertijd de satan een grote dienst bewijzen door een goddeloze, terroristische en onderdrukkende staat, Israël genaamd, in hoog aanzien en ere te houden! Zij weigeren kritisch naar de gruwelijke bloedbaden die regelmatig door Israël tegen de Palestijnen te kijken en dóen zij dit soms, dan worden die altijd gerechtvaardigd met, “Ja, maar de Palestijnen willen Israël vernietigen.” Daarentegen weten zij wél hun mond open te doen waar het de mensenrechtenschendingen in ándere landen betreft! Daar waar Van Genderen en de christenzionisten hun aanhangers (en vooral de buitenstaanders bedreigen met sinistere waarschuwingen over wat er zou kunnen gebeuren met hén die kritisch zijn op Israël, willen wij hier de volgende waarschuwing (zónder dreiging) uitvaardigen voor hén die mogelijk slachtoffer van de demonische christenzionistische leer zijn geworden (of dreigen dit te worden) uitgeven: Ga beslist niet met christenzionisten en hun valse leer in zee! God heeft nooit gezegd dat alle Christenen het verplicht zouden zijn als één man achter Israël te gaan staan. En voorál niet daar het al voor vele jaren op wrede wijze de Palestijnen onderdrult en uitmoordt! En … zou God hén die onvoorwaardelijk achter Israël staan nu wérkelijk zegenen zoals de christenzionisten nu voor lange tijd beweren? Wel, er is érgens in de Bijbel wel een “zegen” te vinden. Het is alleen niet duidelijk of de Israëlverdedigers hier wel zo blij mee zullen zijn; een deel van degenen die tijdens het Laatste Oordeel door God naar de “poel des vuurs” (ofwel de hel) zal worden verwezen, zijn o.a “alle leugenaars.” (Openbaring 21:8)

 

Ton Nuiten – Zaterdag 4 November 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star