Geza Hegedüs: een Ware Hongaarse Patriot & Revisionist David Irving; Geert Wilders: de Duistere Waarheid; de Propagandazender NOS, Arno Mayer en zijn “Schaarse en Zeldzame Bronnen over de Gaskamers”, “Tob Shebbe Goyim Harog” & de Hongaarse Anti-Joodse Opstand 1956.

En gisteren was het dan zover; fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders, presenteerde voor de camera vol trots de lijsttrekker voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen, Geza Hegedüs. En Hegedüs gin g meteen van start; een eind verderop staat een moskee en hij maakte duidelijk dat Rotterdam er voor de Rotterdammers moest zijn en dat de islamisering moest stoppen. En zo leek er dan een succesvolle carriére weggelegd voor Hegedüs.

 

Kink in de Kabel: David Irving. 

 

Ja, het léék allemaal zo rooskleurig en veelbelovend voor Hegedüs uit te zien als aankomend lijstrekker. Een dag láter echter, kwam Wilders met minder prettig nieuws over Hegedüs. In 2014 had Hegedüs de bekende “holocaust-ontkenner” op diens facebookpagina een fijne verjaardag en hem nog vele productieve jaren toegewenst. Nadat de PVV van deze nieuwe gegevens over Hegedüs op de hoogte was gekomen, heeft de partij met Wilders voorop hem onmiddelijk van de lijst geschrapt en de laan uitgestuurd. Nu is men er op zoek naar een andere lijsttrekker. htps://nos.nl/artikel/2207748/-pvv-stuurt-nieuwe-lijstrekker-rotterdam-weg-om-steun-holocaustontkenner.html

download (12)

Wie is David Irving? 

 

De NOS die dit nieuws over Hegedüs bracht, heeft echter in alle wijselijkheid nagelaten naar de facebookpagina van David Irving te verwijzen met een link. Je zou immers toch mogen verwachten dat daar Irving volgens (maar niet beperkt tot) de NOS een ‘gevaarlijke holocaustontkenner” zou zijn, we ook zouden weten, waaróm hij de holocaust zou ontkennen! Kortom, als je voor een bepaald “gevaarlijk persoon” wilt waarschuwen, dan zul je ook mee moeten delen, waaróm zo iemand dan zo schadelijk voor de samenleving zou zijn: Wát heeft hij gezegd, waaróm “ontkent” hij de holocaust” en waaróm meent hij dat de holocaust niet plaatsgehad zou hebben?” Door iemand eenvoudigweg als “holocaust-ontkenner” af te schilderen, maak je de zaak er echt niet beter mee op! Nu zijn wij (wat de NOS klaarblijkelijk bewust heeft nagelaten te doen), zélf eens een kijkje gaan nemen op de pagina van Irving op facebook. En we zien daar nogal wat staan; een foto van rabbijn Ishmael Levitts, met een van diens uitlatingen dat het zowel in  het Joodse belang als dat van de mensheid zou zijn dat blanken een genocide mee zullen moeten maken! Pas nadat blanke kinderen levend verbrand, blanke vrouwen verkract en vermoord zijn en alle blanke mannen die niet afgeslacht zijn machteloos toekijken hoe hun volk geterroriseerd wordt, allen dán zal de mensheid op meer gelijke voet staan, “ready to discus white privilege and the apparent chip on the shoulder that minorities have.” Verder lezen we er iets over wijlen Robert Oppenheimer, die als wetenschapper op het gebied van de natuurkunde actief betrokken was bij de vervaardiging van de atoombom waarvan er later twee van op Hiroshima en Nagasaki door de Amerikanen zouden worden afgeworpen met duizenden doden en verminkten als gevolg. Irving beschrijft dit atoombombardement als, “The Jewish war crime on Hiroshima” (De Joodse oorlogsmisdaad tegen Hiroshima). Dankzij de atoombommen op deze twee steden werden er op z’n minst 129.000 mensen onmiddelijk “verdampt” en het spijtte Oppenheimer dat de atoombom niet op tijd beschikbaar was geweest om die ook tegen Duitsland in te zetten. Later verwees Oppenheimer naar zichzelf als de “Dood, de vernietiger van werelden.” Dit en veel meer is er op Irving’s facebookpagina te lezen: https://www.facebook.com/David-Irving-Official-Fan-Page-343659606556/

 

Via Facebook naar Focal Point. 

 

De berichten van Irving op facebook dateren van 2015. En ja, hij schijnt ergens wél een “fan” van Hitler te zijn. Na op de afbeelding van het bericht van Irving, “Where is David Irving Speling Next” geklikt te hebben, komen we uit bij een tussenpagina tussen facebook en Focal Point, de officiële website van Irving: http://www.fpp.co.uk/index.html We ziener een afbeelding van hem in een stadscentrum in Engeland en de woorden eronder luiden, “Welcome to David Irving’s Website.” Onderaan zien we er enkele fotos van Hitler Heinrich Himmler, Joseph Goebbels en Reinhard Heydrich. En daanaast een kleine foto van een placuette bij het kamp, Auschwitz, waarop staat vermeld dat er vier miljoen mensen om het leven zijn gekomen onder de handen van de Nazi’s gedurende de jaren ’40-45. Na op deze laatste afbeelding te hebben geklikt, komen we uit bij http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/index Hier is heel wat te lezen; het begint met de duizend Engelse ponden die Irving destijds in 2000 had uitgeloofd voor diegene die kon bewijzen dat Hitler ook maar iets over de holocaust afwist. We zullen hier nu iets uithalen van wat de Nederlands-Joodse holocaust-historicus en professor, Jan van Pelt, ooit eens gezegd heeft: “Ninety-nine per cent of what we know about Auschwitz we do not actually have the physical to prove.” Van Pelt zei eigenlijk dat 99% van de verslagen wat we over Auschwitz afweten (dat het een “doodsfabriek” zou zijn geweest om maar iets te noemen), hier geen fysiek bewijs voorhanden is. Deze Engelstalige zin is tegelijke een link naar een andere pagina van de site. Okay, dan op die link geklikt. Dan komen we uit bij http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/Pelt/99_percent_unproved.html Hier lezen we een bericht van de Toronto Star (te Totonto, Canada), van 27 december 2009. Het is een bericht van een van de journalisten van deze krant, Brett Popplewell. Het gaat over een inteview wat de krant destijds had met Van Pelt en het ging erover of het niet beter zou zijn, het kamp Auschwitz weer over te geven aan de natuur. Het zou, zo werd destijds gedacht, moeilijk zijn dit kamp in stand te houden daar Birkenau wat enige kilometers verwijderd ligt van het Auschwitz-museum toen in slechte staat verkeerde. Om die reden zou het beter zijn om het kamp zoals gezegd, weer over te geven aan de natuur. Dan stelt de interviewer deze vraag:

“By allowing nature to take over the site, do we run the risk of allowing humanity to forget what happened and set the stage for future questioning of the Holocaust?” (Lopen we niet het risico door toe te laten dat de natuur deze plaats overneemt en toe te staan dat de mensheid zal vergeten wat er gebeurde en zo het decor klaar te zetten voor toekomstige twijfel aan de Holocaust?)

Waarna Van Pelt het volgende antwoord gaf:

“Ninety-nine per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove …. it has become part of our inherited knowledge.” (Van 99% van wat we weten (over Auschwitz), hebben we eigenlijk het fysieke bewijs niet om het te bewijzen …. het is een deel van onze overgeërfde kennis geworden).

Dat ís nogal wat! Een Joodse holocaust-historicus die destijds beweerde geen (of slechts zeer flinterdun) bewijs te hebben over wat er te Auschwitz allemaal gebeurd was! Wát Van Pelt hier zo door laat schemeren, is dat het meeste zo niet álles van wat wij nu van Auschwitz weten, we dit slechts weten van horen zeggen. En dat is nu nét wat vele revisionsten (door de NOS kleinerend “holocaust-ontkenners” genoemd) eveneens beweerd hebben!

arno_j_mayer

Joodse Holocaust-Historicus Arno Mayer: Bronnen Gaskamer Zeldzaam & On- betrouwbaar. 

 

Was er volgens Van Pelt geen bewijs voor wat er zich allemaal te Auschwitz afgespeeld zou hebben, in 1988 wierp de Joodse holocaust-historicus, Arno Mayer (destijds professor op het gebied van de Europese geschiedenis, verbonden aan de Princeton University), een literarire bom af op het kaartenhuis, “Holocaust” genaamd, af met zijn boek, “Why Did The Heavens Not Darken? The ‘Final Solution’ in History.” Daarin schreef Mayer o.a. het volgende:

“Sources of the study of the gas chambers are at once rare and unreliable … there is no denying the many contradictions, ambiguities, and errors in the existing sources. These cannot be ignored, although it must be emphasized strongly that such defects are altogether insufficient to put in question the use of gas chambers in the mass murder of Jews at Auschwitz.” (Bronnen voor de studie van de gaskamers zijn nu eenmaal zeldzaam en onbetrouwbaar … de vele tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden en fouten in de bestaande bronnen zijn niet te ontkennen. Die kunnen niet genegeerd worden hoewel het sterk benadrukt moet worden dat die onvoldoende zijn, het gebruik van gaskamers tijdens de massamoord op Joden te Auschwitz te betwijfelen). http://www.ihr.org/jhr.v09/v09p361_Butz.html

Dus: hoewel de bestaande bronnen over de gaskamers te Auschwitz vol met tegenstrijdigheden, dubbelzinnigheden en fouten zitten, is dit nog geen reden om aan te twijfelen dat de Nazi’s tijdens de massamoord op Joden in dit kamp géén gebruik hadden gemaakt van gaskamers! En dan blijken die bestaande bronnen ook nog eens bronnen te zijn die “zeer zeldzaam en onbetrouwbaar zijn.” Nochtans het het betwijfelen van de holocaust al in verschillende Europese landen strafbaar gesteld. En diegenen die ook maar wat contact hebben gehad met een “holocaust-ontkenner” (David Irving) worden gelijk de laan uitgestuurd zoals we gezien hebben bij Geza Hegedüs! En nu we het een en ander uitgezocht hebben over de “holocaust”, wordt het ook duidelijk waarom de NOS slechts over Irving spreekt als een “holocaust-ontkenner”: Men weet daar vermoedelijk maar ál te goed dat als die zélf eens in de materie zou gaan graven zoals wij nu hebben gedaan, zij hun vingers lelijk zouden branden! En daarnaast wil toch niemand van de NOS bekend komen te staan als een “holocaust-ontkenner” en als gevolg daarvan evenals Hegedüs de laan worden uitgestuurd? In ieder geval is datgene wat we hier boven water hebben weten te krijgen, zeer gerechtvaardide redenen om de “holocaust” zoals die ons tot nu toe officieel in talloze publicaties is voorgehouden, te betwijfelen!

 

Geert Wilders: Grote Vriend & Fan van Israël. 

 

Voor velen is intussen al duidelijk dat Geert Wilders een zeer goede vriend van de staat, Israël, is. Voor we wat dieper op de achtergrond van hem ingaan, moeten we eerst zien te bepalen, wát Israël nu precies voor een staat is. Naar verluid zou dit de “enige democratie in het Midden-Oosten” zijn. Wat zeggen wil dat Israël eenzelfde democratische overheid zou hebben als wíj hier in het Westen hebben, terwijl dit land omring zou worden door een zee van fanatieke Moslims die deze staat liever vandaag dan morgen voorgoed zouden zien verdwijnen. Verder is het nu al enige tijd bekend dat de Palestijnen die er in vrede met Joden leefden vóórdat de Zionistische Joden er zouden arriveren, er door de laatsten met geweld, gepaard gaande met etnische zuiveringen, werden verdreven. Het verhaal dat die Palestina tijdelijk vrijwillig zouden hebben verlaten om de Arabische legers zo een kans te geven de Joden nadat die er waren gekomen weer in zee te drijven, moet daarom dan ook als een van die vele Joodse fabels worden beschouwd. Welnu, tijdens de laatste massaslachting onder de Palestijnen door Israël in de zomer van 2014, kwam de “democratische aard” van sommge van de Joodse leiders in Israël zeer duidelijk naar voren. Zo had Ayelet Shaked (lid van de partij, Joods Huis, onder de minister van Economie, Naftali Bennett), het volgende over de Palestijnen te zeggen:

“They have to die and their houses should be demolished so that they cannot bear any more terrorists. The yare all our enemies and their blood should be on our hands. This also applies to the mothers of the dead terrorists. [The terrorists] are all enemy combatants, and their blood shall be on all their heads. Now this also includes the mothers of the martyrs, who send them to hell with flowers and kisses. They should follow their sons, nothing would be more just. They should go, as should the physical homes in which they raised the snakes. Otherwise, more littel snakes will be raised there.” (Zij hébben te sterven en hun huizen zouden gesloopt moeten worden zodat die geen terroristen meer kunnen herbergen. Zij allen zijn onze vijanden en hun bloed zou aan onze handen moeten kleven. Dit is eveneens van toepassing op de moeders van de dode terroristen. Al de terroristen zijn vijandige strijders en hun bloed zal op hun hoofd zijn. Nu hodt dit eveneens de moeders van de martelaren in die hen met bloemen en kussen naar de hel zenden. Zij zouden hun zonen moeten volgen, niets zou meer terecht zijn. Zij zouden moeten gaan, evenals de huizen (door middel van die te verwoesten) waarin zij de slangen hebben opgevoed. Anders zullen er meer kleine slangen worden opgevoed).

En deze woorden komen uit de mond van een “democratisch gekozen” Israëlische minister, Ayelet Shaked genaamd, terwijl die er maar ál te goed van op de hoogte moet zijn dat de vaderen van deze “terroristen” in 1947-48 door middel van geweld, moord en dooslag van hun woongebied werden verdreven door Israëlische militante terroristen! Maar zij staat niet alleen in haar ronduit racistische en moorddadige uitlatingen; in die tijd liet ook Mordechai Kedar van zich horen; Kedar geeft lezingen over de Arabische literatuur aan de Bar Ilan University, en hij had dit over de Palestijnen te zeggen:

“A terrorist, like those who kidnapped the boys [in the West Bank on June 12) and killed them, the only thing that will deter them, is if they know that either his sister or mother will be raped if they are caught. What can we do? This is the culture we live in.” (Het enige wat een terrorist zoals degenen die de jongens (op de Westoever op 12 juni) ontvoerd en vermoord hebben, is dat hij weet wat hen hier (verder) van af zal schrikken, is dat hetzij zijn zus of moeder als zij gepakt worden, verkracht zullen worden. Wat kunnen we eraan doen? Dit is de cultuur waar we in leven).

kill copia

En dit zijn de woorden van een naar verluidt, “beschaafde en goed opgeleide Joodse spreker” verbonden aan een gerenommeerde universiteit! En … wat had de leiding van deze universiteit zélf te zeggen? Wel, lees maar mee:

“The purpose was to define the cultur of death of the terrorist organizations. Dr. Kedar illustrated in his words the bitter reality of the Middle East and the inability of a modern and law-abiding country to fight the terror of suicide bombers.” (Het doel was om de doodscultuur van de terroristische organisaties te definiëren. Dr. Kedar illustreerde met zijn woorden de onmogelijkheid van een modern en wetsgetrouw land om de de terreur van zelmoordterroristen te bestrijden).

 

De leidingevenden van deze univeristeit verdédigden de uitlatingen van Kedar in plaats van de te bekritiseren. En tenslotte was er ook Moshe Feiglin, plaatsvervangend woordvoerder van het Israëlische parlement en lid van Netanyahu’s partij, Likud, die ook zijn mening naar voren bracht:

“[Netanyahu] announces that Israel is about to attack military targets in their area and urges those who are not involved and do not wish to be harmed to leave immediately. Sinai is not far from Gaza and they can leave. This will be the limits of Israel’s humanitarian efforts …All the military and infrastructural targets will be attacked with no consideration for ‘human shields’ and ‘ environmental damage.’… The IDF will conquer the entire Gaza, using all the means necessary to minimize any harm to our soldiers, with no other considerations … the enemy population that is innocent of wrong-doing and separated itself from these terrorists will be treated in accordance with international law and will be allowed to leave.” (Netanyahu kondigt aan dat Israël op het punt staat militaire doelen in hun gebied aan te vallen en dringt er bij degenen die er niet bij betrokken zijn op aan om als zij niet gewond wille raken, onmiddelijk weg te gaan. Dit zal de grens voor Israël’s humanitaire inspanningen zijn … Alle militaire en infrastructurele doelen zullen worden aangevallen zonder rekening te houden met ‘mensenschilden’ of ‘milieuschade.’ De Israëlische verdedigingsstrijdkrachten zullen geheel Gaza veroveren waarbij al de middelen die noodzakelijk zijn om de schade voor onze soldaten zonder andere overwegingen te minimaliseren. De vijandige bevolking die onschuldig is aan enig onrecht en zichzelf af zal scheiden van de terroristen, zullen in overeenstemming met de internationale wetgeving worden behandeld en zal het hen toegestaan zijn, weg te gaan). http://www.jonathan-cook.net/blog/2014-07-21/calls-for-genocide-enters-israeli-mainstream/

Wat dit laatste betreft, klinkt dit alle zeer nobel en edelmoedig. Die delen van de “vijandige bevolking” onder de Palestijnen die zich af zouden scheiden van de “terroristen” en zich niet schuldig zouden hebben gemaakt aan “enig onrecht”, zouden Gaza mogen verlaten op weg naar Sinaï. Maar wat velen (die zelf maar ál te goed zien wat er tot nu toe in Gaza wérkelijk allemaal is voorgevallen) níet weten, is wat de Talmud, het meest gezaghebbende “heilige” boek van degenen die tot genocide van het Palestijnse volk destijds hadden opgeroepen, over niet-Joden (zoals ook de Palestijnen worden beschouwd) te zeggen heeft. En dat is nl. het volgende:

“Tob shebbe goyim harog.” 

De vertaling hiervan luidt letterlijk: “Zelfs de beste der heidenen moeten worden gedood.” En onder die “beste heidenen” (ofwel niet-Joden), vallen natuurlijk óók degenen onder de Palestijnen die zich af zouden scheiden van de terroristen en zelf niet schuldig zouden zijn aan enig onrecht! En hieruit concluderen we dat de oproep tot genocide van het Palestijnse volk afkomstig was uit de mond van Talmudische Joden! En daar valt natuurlijk ook Moshe Feiglin onder met zijn vrome  gepraat over die Palestijnnen die nergens bij betrokken zouden zijn, door het Israëlische leger gespaard zouden worden! En wat de internationale wetgeving waar Israël zich aan zou houden betreft, tot nu toe heeft het talloze VN-resoluties aan de laars gelapt. Zo heeft het destijds in 1948 VN-resolutie 194 achter de schouders geworpen. Met die resoluitie werd het de Israëlische overheid verplicht gesteld, de Palestijnen die uit hun woongebied verdreven waren, hier naar terug te laten keren. En tot op heden toe (2017) heeft Israël hier nog steeds niet aan voldaan. Dit was trouwens ook de voorwaarde als Israël lid wlde blijven van de VN. Zónder ook maar aan deze eis te voldoen, is het nu nog steeds lid van deze organisatie! En de kans om de Palestijnen er te laten terugkeren (zover die er dan al geweest zou zijn!), wordt met de dag kleiner! https://www.middleeastmonitor.com/20170627-the-disappearing-palestinian-right-of-return/ Dan gaan we nu wat verder in op Geert Wilders, liefhebber van de “enige democratische staat in het Midden-Oosten.”

Israeli Flag

Geert Wilders: Geheime Mossad-Agent & Talmudische Jood? 

 

Via de mainstream media (zoals de NOS), is het enige wat we over Wilders horen dat die toch wel wat “racistisch” tegenover de Moslims en hun religie zou zijn. Dit horen we ook gedurende debatten in de Tweede Kamer als Wilders weer eens in het centrum van de aandacht staat. Maar verder horen we er via de gangbare media weinig meer over. Hij is de zoon van een Indische vader en Joodse moeder waarbij het laatste doorslaggevend is om hem het recht te geven naar Israël te emigreren als “Joods burger” en wel vanuit “Joods-religieus standpunt.” Het is hier dus de Joodse religie, die hier van doorslaggevende betekenis is. En wat ís die religie nu precies? Juist, de Talmudische religie. Het is ondanks dit (nog?) niet volledig te bewijzen, maar het sterke vermoeden bestaat dat we met Wilders een Talmudische Jood in ons politieke midden hebben! Tevens zou hij lid zijn (of dit zijn geweest) van de meest geharde inlichtingendienst te wereld, de Mossad. Die heeft een motto: “By Deception Thou Shalt Make War.” (Door Bedrog Zult Gij Oorlog Voeren) En wat houdt dit in? Dit motto heeft de volgende betekenis: Pleeg als geheime agenten van de Mossad (vermomd als “extreem-islamitische terroristen”)  een of meer aanslagen ergens ter wereld en kom vervolgens open naar buiten met “bewijzen” dat die aanslagen gepleegd werden door “extreem-islamitische terroristen.” Op deze wijze zouden de aanslagen van 9/11 zijn gepleegd! Aldus heeft de Mossad (met steun van elementen binnen de CIA) en in bredere zijn, “Israël”, deze terreuraanslagen op haar geweten. https://www.youtube.com/watch?v=sWt6Q4iGcE0 (“Israel did 911- 35 Years Documented Proof – Prosecute all Traitors”) En wat de geschiedenis van Geert Wilders en diens (mogelijke) betrokkenheid bij de Mossad betreft, is hier een goed artikel te lezen: https://www.wanttoknow.nl/politiek/geert-wilder-is-de-mol/ Tijdens een kamerdebat over het Palestijnse vluchtelingenprobleem in 2008, had Wilders hier de volgende woorden over te zeggen:

“Knikker de hele bende maar de Sinaï in.” 

Hiermee werden uiteraard de Palestijnen bedoeld. Let wel, het waren zoals gezegd, de Palestijnen, die in 1947-48 door Israëlische militante terroristen uit hun woongebied verdreven werden! Deze krankzinnige woorden van Wilders kunnen (hoewel van hem  nog niet vaststaand bewezen is dat hij ook een Talmudische Jood zou zijn), dan ook slechts verklaard worden vanwege zijn “Tob shebbe goyim harog”-mentaliteit die hij er schijnbaar wél op nahoudt! En aangezien dat het grootste deel der Nederlanders uit niet-Joden samen is gesteld, is er maar weinig verbeeldingsvermogen voor nodig, hoe Wilders wérkelijk over hen denkt (maar wat hij -natuurlijk- niet openlijk zégt)!

 

De NOS: Ook op Andere gebieden Leugenpropaganda. 

 

Het is niet slechts met betrekking tot Irving en Israël waar de NOS zich met leugenpropaganda mee bezighoudt. Ook op andere gebieden is die opmerkelijk zeer actief. een van degenen die jarenlang betrokken was geweest bij de NOS, Janneke Monshouwer, deed tijdens een recent, uitgebreid interview een boekje over deze omroep open. http://www.ninefornews.nl/altijd-willen-weten-nos-manipuleert/

 

Geza Hegedüs: een Hongaarse Patriot. 

 

En dit brengt ons weer terug bij waar we begonnen zijn, Geza Hegedüs, die zoals gezegd door Wilders de deur was gewezen voor diens contact met David Irving op facebook. Nu hebben we ook hém een bezoek op zijn facebookpagina gebracht, en dan blijkt dat hij met meer “holocaust-ontkenners” contact blijkt te hebben gehad. Zoals de recent overleden, Ingrid Zundel, wiens man (die eerder overleden was), tijdens een groot deel van zijn leven een hevige juridische strijd tegen de Amerikaans-Canadesees-Joodse lobby te voeren had; hij wilde nl. de eer van zijn Duitse volk herstellen door aan te tonen dat de “holocaust” (zoals die tot nu toe officieel door de gezamelijke media en pers weergegeven is), nooit op deze wijze plaats heeft gehad. ook is hij bevriend met Andrew Carrington Hitchcock, auteur van “The Synagogue of Satan. The secret history of Jewish World Domination”, (RiverCrest Publishing) 2007. Hierin geeft Hitchcock een soort van ecyclopedisch overzicht over de Joden door de eeuwen heen, te beginnen met de masale bekering van het Khazariaanse volk tot “Joden” in circa 740 A.D. (blz. 23) Verder haalt Hitchcock iets aan uit The Jewish Courier, van 17 januari 1922, waarin destijds meegedeeld werd dat de Joden hoewel zij in de landen waar zij leven, er weliswaar de gewoonten en de taal van over kunnen nemen, maar zelf nooit deel uit zullen maken van de inheemse bevolking. (blz. 114) Een soort van “staat bínnen de staat” dus. Rabbijn Stephen Wise, die in zijn tijd zowel de directeur van zowel het Amerikaans-Joodse als het Joodse Wereldcongres was, maakte dit voorgaande goed duidelijk; hij zei in  1938 dat hij geen Amerikaanse burger van het Joodse geloof was, maar een Jood (en Amerikaan) was. Wise was weliswaar voor een groot deel van zijn even een Amerikaan geweest, maar voor vierduizend jaar een Jood was. Wat Hitler betreft, vond Wise dat die in één ding groot gelijk had; hij noemde de Joden een “ras”, en, zo deelde Wise verder mee dat “wij een ras” zijn. (blz. 136) En zo staan er heel wat meer aan feitelijke waarheden in. Geza Hegedüs kan naar onze mening slechts als een ware patriot omschreven worden; hij is nl. van Hongaarse afkomst, en enkele fotos die op zijn pagina te zien zijn, geven dit duidelijk weer. En dat ook Hitchcock zelf een Britse patriot is, is eveneens duideljk zoals ook Ernst en Ingrid Zundel dit tijdens hun leven waren. https://www.facebook.com/geza-hegedus.3 Zie ook: https://www.facebook.com/andrewcarrington.hitchcock.3?fref=hovercard&hc_location=none ook op de pagian van Carrington zijn interessante dingen te zien; een foto van de New York Times uit 1914, waar in een artikel door de in die tijd zeer invloedrijke Zionistische leider, David Wolfsohn, voor een grotere eenheid onder de Joden pleitte opdat die dan de wereld zouden kunnen veroveren. http://www.tomatobubble.com/id899.html (“NY Times (1914: Zionist Leader Called for World Conquest”)

hqdefault (11)

Geen “Hongaarse Opstand”maar een “Anti-Joodse Opstand.” 

 

Op de pagina van Hegedüs is een foto te zien met daaronder het opschrift, “Hungarian revolution, Budapest 1956.” David Irving echter, zegt dat deze Hongaarse opstand begon als een “Joodse pogrom”, waarmee hij duidelijk maakt dat dit een “anti-Joodse opstand” was, in plaats van een Hongaarse! https://www.youtube.com/watch?v=OJHVzYtW-wk (“David Irving The 1956 Hungarian Uprising was an anti-jewish revolt against the comminist jews!”) En dit alles wat er verder op facebook te zien was, zullen de jongens en meiden van de NOS zelf ook wel gezien en gelezen hebben. Nochtans wijdden die hun aandacht slechts aan David Irving in verband met Geza Hegedüs en dit maar heel kort. Waarom? Vermoedelijk omdat het grote publiek er maar niet geïnterreseerd zou raken, het grótere geheel te willen gaan zien (ondanks het feit dat nu zowat iederéén nu een internetaansluiting heeft). Nadat de Duitse legers door de Sovjet-strijdkrachten uit Rusland verdreven waren, werden die ook uit o.a. Hongarije verdreven. Daarna bracht het Joods-communistische regime in Moskou alle Joden die voorheen uit Hongarije verbannen waren, terug het land in, waar zij hoge regeringsposities verkregen. De Joden waren er eerder verdreven nadat de Hongaarse bevolking met hulp van de Roemenen erin waren geslaagd het kortdurende maar extreem bloedige Joodse regime van de Jood, Bela Kuhn, ten val hadden weten te brengen. Een tijd lang was Hongarije vrij van Joodse invloeden geweest. Maar in 1945 kwamen de Sovjet-legers en stelden de voorheen verbannen Joden weer op hun vertrouwde posities aan. De Hongaarse Opstand die vervolgens in 1956 uitbrak, werd korte tijd daarna door Sovjet-legers wreed en bloedig neergeslagen. Zie voor meer: http://www.ihr.org/jhr.v05/v05p114_Lutton.html

En zo hebben we weer een interessant stuk geschiedenis naar boven gehaald, waar we de NOS (of welke ándere publieke of commerciële zender dan ook), nooit iets van zullen melden. En dat is niet vreemd natuurlijk: niemand heeft er zin om zoals dit met David Irving het geval was geweest, door hun collegas met de nek te worden aangekeken als een “holocaust-ontkenner” om daarna te worden buitengesloten en als een “bekend persoon” voor het gerecht te worden gebracht.

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 16 December 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star