Kerk & Israël. Deputaten van de Christelijk Gereformeerde Kerken: Niet Gereformeerd, wél Gedeformeerd; Bron van Maarten Luther’s “Jodenhaat” Verklaard: De Talmud; Een Gezonde Bijbeluitleg; Profetische Waarschuwing uit het Verleden; “Kritische Zelf-Analyse” door de Christelijke Kerk. En …wát aangaande een “Joodse Kritische Zelf-Analyse”?; Van “Off Your Knees, Germany!” tot, “Off Your Knees, Christian Church!”

En ja, we hebben het weer eens over de christenzionisten, waar we maar niet over uigesproken kunnen raken. Nu zullen we onze aandacht eens besteden aan enkele resultaten hun waanzinnige leer bij niet-christelijke mensen teweeg heeft gebracht. En het resultaat daar weer van is dat die niet zo vleiende en postieve woorden over hebben voor het wáre Christendom, wat er naast het valse en demonische christenzionistische “evangelie” ook is. Zoals bekend, is dit “evangelie” een racistische doctrine die leert dat de Joden als geheel nog altijd “God’s volk” zou zijn. Het feit dat het voor de overgrote meederheid nog niet in Jezus als dé Messias gelooft, schrijven de christenzionisten toe aan “geestelijke blndheid.” Maar niet getreurd, eens, wanneer Jezus weer zichtbaar voor iedereen terug zal keren, zal het Joodse volk Hem alsnog (h)erkennen als haar Messias, Hem als zodanig accepteren, waarna Hij met dit volk voor duizend jaar over de wereld zal regeren, een periode die ook bekend is als het Duizendjarig Rijk. De Christenen, zo beweren de christenzionisten, zijn ook wel door God uitverkoren, maar als we hun artikelen over de relatie Christendom-Jodendom lezen, blijkt dat zij aan het Joodse volk als “uitverkorenen” veel meer waarde toekennen dan aan de Christelijke Kerk. Een tweede reden dat dit volk nog niet in Jezus gelooft, heeft volgens de christenzionisten te maken met de theorie dat de Kerk in het verleden zo vaak zo “christelijk anti-Semitisch” zou zijn geweest tegenover de Joden. En dit is weer een van der redenen dat er christenzionistische organisaties zijn zoals o.a. Christenen voor Israël, die het nooit zelfs maar zouden wagen om het bijbelse evangelie onder de Joden te verkondigen; dit ligt allemaal zo gevoelig vanwege wat de Kerk de Joden in het verleden aangedaan heeft, dus laten we wat evangeliezending onder de Joden betreft, onze grote mond maar houden. Diezelfde mond gaat echter wél wagenwijd open, wannneer men er vermoedt dat hier of daar weer eens sprake zou zijn van een “toenemend anti-Semitisme.” Dit vermeende “anti-Semitisme” is eigenlijk niets anders dan felle kritiek op Israël als het weer eens Gaza binnengevallen is met als gevolg honderden door het meest moderne Israëlische leger van het Midden-Oosten afgeslachte Palestijnen (zoals we in de zomer van 2014 mee hebben mogen maken)! Maar voor de christenzionisten zoals “Christenen voor Israël”, blind en gehersenspoeld dat zij zijn, maakt dit niets uit; het “anti-Semitisme” is weer bezig met een opmars en daar dient tegen te worden gewaarschuwd. Want, áls men (en wíe zij ook mochten zijn maakt niet uit), kritiek heeft op het wrede gedrag van Israël tegenover de Palestijnen, haalt zich hierbij tevens de vreselijke toorn Gods op de hals. Dus, uikijken geblazen!

onopgeefbaar_verbonden

Kerk en Israël. Deputaten van de Christelijk Gereformeerde Kerken. 

 

Nu weten we allemaal wel dat er op het internet een grote overvloed aan informatie over wélke onderwerpen dan ook te vinden is. En dit is uiteraard ook met het onderwerp “kerk en Israël” het geval. Nu kwamen we enige tijd geleden op de site van “Kerk en Israël. Deputaten van de Christelijk Gereformeerde Kerken” terecht. http://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi56-2c.php?sw=1366&sh=627 De titel maakt het al duidelijk: de gereformeerde kerken in Nederland blijken en warme band te onderhouden met de natie, Israël (en eigenlijk ook met het Joodse volk). Op de pagina van de site, zien we dat er het onderwerp, “Antisemitisme” wordt behandeld. Aan het woord is Drs. J. A. van der Velden. Wát heeft de dominee (ofwel “reverend” zoals deze titel in het Engels luidt), ons nu allemaal over dit “anti-Semitism  te vertellen? Het anti-Semitisme tiert welig in Duitsland, en circa 20% van de Duitse bevolking bestaat uit “latente anti-Semieten”. De haat tegen de Joden neemt tevens in het Midden-Oosten toe. Verder worden er de (voormalige) president van Iran, Ahmadinejad, Hamas en Hezbollah, genoemd. Die zijn er op uit Palestina te bevrijden hetgeen, zo beweert Van der Velden, de vernietiging van Israël inhoudt. Dan stelt hij een vraag:

“Wat zijn de oorzaken van deze diepgewortelde en steeds weer oplaaiende haat? Kan zij overwonnen worden?” 

Dan zegt Van der Velden dieper op deze vragen in te zullen gaan. We zullen ons echter hoofdzakelijk beperken tot wat hij over de Christelijke Kerk te zeggen heeft.

 

De Christelijke Kerk: Medeschuldig aan het anti-Semitisme. 

 

Wat de Kerk betreft, vertelt Van der Velde er dit over:

“Helaas laat de geschiedenis zien dat de christelijke kerk medeschuldig is aan de Jodenhaat en de Jodenvervolging. Dit had meerdere oorzaken. Omdat de kerk steeds meer een heiden-christelijke kerk werd, kwam ook de jodenhaat uit de heidenwereld de kerk binnen. Ook bleef het Jodendom haar aantrekkingskracht houden op vele heiden-christenen.”

Laten we hier even stil bij staan; wát Van der Velden hier eigenlijk zegt, is dit: de Kerk was aanvankelijk een “Joodse Kerk”, maar naarmate er de “heiden-christenen” er toenamen, kwam ook het anti-Semitisme de Kerk binnen. Een ándere reden dat dit anti-Semitisme er binnenkwam, was, zo betoogt onze dominee, dat het Jodemdom in die tijd nog grote invloed had op vele van de “heiden-christenen.” En dit is niet slechts de mening van Van der Velden en de gereformeerde kerken; vandaag de dag is het de overgrote meederheid binnen de werelwijde Kerk die deze zelfde visie toegedaan is! Maar wat zegt de Bijbel nu zélf over deze dingen? Allereerst dat de Kerk ontstond op de Pinksterdag, waarbij vnl. niet-Joden betrokken waren; het is immers niet voor niets dat al de apostelen die de Joden uit de ballingschap die in die tijd te Jeruzalem verbleven, hen in bestaande vreemde talen het evangelie verkondigen, Galileërs waren en géén Judeërs (ofwel “Joden” om het maar even bij het moderne spraakgebruik te houden, zie Handelingen 2) Een tweede reden dat de volgens Van der Velden oorspronkelijke “Joodse kerk”, later de Joden zou gaan haten, was omdat vele “heiden-christenen” nog altijd tot het Jodendom werd aangetrokken. En dit was volgens de “christelijke anti-Semieten” bínnen de Kerk beslist niet te accepteren. Wat Van der Velden niet ziet (en zeer waarschijnlijk wíl hij dit ook niet zien!), is dat het de apostel Paulus zélf was, die de Kerk van zijn tijd waarschuwde tegen valse leerstellingen waardoor het Jodendom zoveel “heiden-christenen” had weten aan te trekken! (zie zijn zendbrief aan de Christenen te Galatië, Filippenzen 3:2-3, Kolossenzen 2:8, 16-23) Het was op déze wijze dat het Jodendom een flinke invloed had op de niet-Joodse Christenen. Als we Van der Velden echter mogen geloven, komt dit neer op “anti-Semitisme.” Áls dit wérkelijk zo zou zijn, dan zou Paulus één van die vroegere “kerkelijke anti-Semieten” moeten zijn geweest! Dat kán natuurlijk helemaal niet want Paulus was zélf een Jood! Hoe zou hij dan een “anti-Semiet” kunnen zijn! In verband hiermee schrijft Van der Velden dit:

“De felle anti-Joodse uitspraken van Johannes Chrysostomos zijn hieruit te verklaren. In zijn preken uit 386 en 387 noemt hij de synagoge niet alleen een bordeel en theater, maar ook een hol voor rovers en een onderkomen voor onreine en wilde dieren ….!” 

De synagoge was dus volgens Crysotomos o.a “een hol voor rovers.” Maar wacht eens, lezen wij iets dergelijks niet in de Evangeliën? Jazéker, en het was Christus Jezus Zélf, Die deze term ooit een gebruikte. Maar in welk verband dan? Lees maar mee:

“En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoele van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om, en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.” (Makus 11:15-17)

Aangezien veel later ook Crysostomos de synagoge (die de plaats van de inmiddels verwoeste tempel te Jeruzalem ingenomen had), een “hol voor rovers” had genoemd, blijkt hieruit dat er sinds de tijd dat Jezus deze felle woorden tegen de geldwisselaars, verkopers en cliënten in de tempel sprak, weinig veranderd scheen te zijn. Van der Velden beschouwt deze kervader dan ook als “anti-Joods.” Maar … wát zou hij dan over Jezus te zeggen hebben die de wisselaars en verkopers vertelde dat zij de tempel tot een “rovershol” hadden gemaakt. Zou Hij Zelf dan óók “anti-Joods” zijn geweest. Volgens de wezensvreemde doctrine waarin hij gelooft, zou ook Jezus Zélf “anti-Joods” moeten zijn geweest!

Monday+of+the+Holy+Pascha

De “Vervangingstheologie”: Hoofdoorzaak van Jodenhaat. 

 

Alsof het allemaal niet erg genoeg is met de “toenemende Jodenhaat” stoot Van der Velde zich vnl. aan de zgn. Vervangingstheologie”, de leer die leert dat de Kerk de plaast van Israël ingenomen heeft:

“Maar de belangrijkste oorzaak van de christelijke Jodenhaat is de wijdverbreide opvatting, dat de christelijke kerk in de plaats van het Joodse volk gekomen is. Men regeneerde ten onrechte aldus: Door de moord op Gods Zoon is het Joodse volk voorgoed door God verworpen. Al zijn rechten en voorechten zijn door de kerk overgenomen. De kerk is het nieuwe volk van God. Al zijn oordeelsdreigingen zijn voor het Joodse volk bestemd.” 

Wat deze “vervangingsleer” aangaat, had Jezus Zélf tegen de Farizeeën gezegd dat het Koninkrijk Gods van hen zou worden afgenomen en aan een volk gegeven wat daar de vrucht van zou voortbrengen. (Mattheüs 21:43) En zoals Handelingen 2 al duidelijk maakt, waren het Galileërs, die bij het ontstaan van de Christelijke Kerk betrokken waren. Aan wie werd het Koninkrijk Gods dus gegeven? aan Christenen die voor het grootste deel niet-Joods waren! Maar Van der Velde is er absoluut van overtuigd dat het deze “vervaningstheologie” de hoofdoorzaak van Jodenhaat zou zijn. Maar het was juist Jezus Zélf, Die in het aangegeven vers uit Matth. 21:43 deze theologie in enkele worden beschreef! Dan moet Jezus Zélf de hoofdoorzaak van “christelijke Jodenhaat” zijn geweest, althans, volgens de visie van Van der Velde! Dan gaan we heel wat verder naar beneden op de site en daar lezen we met enige verbazing die volgende woorden:

“Volgens meerdere uitleggers liggen de wortels van de Jodenhaat al in het Nieuwe Testament zelf: Mattheüs 27:24-25; Johannes 8:44 en en 1 Thessalonicenzen 2:16-18.” 

Volgens die “uitleggers”waarmee Van der Velde zeer waarschijnlijk bijbeluitleggers mee bedoelt, is de Jodenhaat volgens deze wijsgeren terug te voeren op het Nieuwe Testament. Dat is natuurlijk heel vreemd, aangezien deze “uitleggers” deze passages evenals álles wat er in de Bijbel staat, beschouwen als het Woord van God! Een Hegeliaans en paradoxaal hoogtepunt! Het is jammer dat Van der Velde die niet citeert, maar wees gerust, dit doen wíj dan wel even voor hem, waarbij we er een degelijke uitleg van geven!

 

Mattheüs 27:24-25. 

 

Eerst zullen we Mattheüs 27:24-25 behandelen. We lezen daar dit:

“Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen.” 

Als we de hele geschiedenis lezen over het proces tegen Jezus door Pontius Pilatus (verzen 11-26), blijkt dat de Romeinse gouverneur zich tot het uiterste had ingespannen, Jezus vrij te laten. De Joden die Hem geboeid en wel voor het gerecht hadden gebracht, eisten echter dat Jezus ter dood zou worden gebracht via kruisiging. Hoe meer Pilatus zich inspande om Jezus los te laten, hoe onrustiger en fanatieker de Joden werden. Uiteindelijk werd de druk van de Joden op Pilatus zó groot dat hij zijn handen letterlijk “in onschuld waste” en tegen hen zei dat zij verder maar moesten zien wat er van zou komen. Aldus leverde hij Jezus over aan de Joden. Die zeiden echter dat zijzélf én hun kinderen de verantwoording voor Jezus’ dood op zich zouden nemen. En dát zij dit ook inderdaad gedaan hebben, zou later in hun Talmud te vinden zijn. In Sanhedrin 67a, lezen we er dit:

“Van allen die des doods schuldig zijn voor de wet, is het hij die betrapt wordt via een sluwe zet. Hoe wordt dit gedaan? Men verlicht een kandelaar in een binnenkamer en plaatst in een ernaastliggende kamer buiten getuigen war zij hem kunnen zien en zijn stem horen maar zij niet door hem gezien kunnen worden. Dan zegt degene  die hij trachtte te misleiden tegen hem, ‘Herhaal alstublieft onder vier ogen wat u mij daarvoor vertelde.’ Als de misleider herhaalt wat hij zei, zullen de anderen hem vragen, ‘Maar hoe zullen we onze God die in de hemel is verlaten en afgoden dienen?’ Als de misleider berouw heeft, is alles goed. Maar als hij zegt, ‘Dit is onze plicht en het is juist dit zo te doen’ dan zullen de getuigen daarbuiten die hem gehoord hebben, hem voor de rechter brengen en hem doodstenigen. Dit is wat zij deden met de zoon van Stada in Lud en zij hingen hem op op de vooravond van het Pascha. Want deze zoon van Stada was de zoon van Pandira. Want rabbijn Chasda vertelt ons dat Pandira de man van de moeder van Stada was en hij gedurende de tijd van Papus, de zoon van Jehudah leefde. Maar zijn moeder was stada, Maria van Magdalena (een dameskapster) die zoals dit in Pumbatita gezegd is, haar man verliet.” http://www.talmudunmasked.com/chapter5.htm

De “zoon van Stada” hier, was een eufemisme voor niemand minder dan Jezus Zélf. Tijdens de bediening van Jezus in Israël werd er de Talmud nog van leermeester (Farizeeër) overgeleverd op de leerling. In circa 500 A.D werd die pas op schrift gesteld. En uit wat we hier gelezen hebben, blijkt dat de kinderen van degenen die de verantwoording voor Jezus’ dood over zich afriepen, deze verantwoordelijkheid hadden overgenomen. De christelijke kerkleiders vonden de verwrongen verklaring over Jezus in de Talmud terecht afschuwelijk. En dit, beste reverend, is de hoofdoorzaak van de zgn. “Jodenhaat.”

 

Johannes 8:44. 

 

Vandaar gaan we naar Johannes 8:44, en daar lezen we de bekende woordden van Jezus tot die Joden die Hem níet wilden gehoorzamen:

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hen geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, wnat hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” 

Nadat we de site, The Talmud Unmasked gelezen hebben, weten we hoe waar dit is, wat Jezus zei.

 

1 Thessalonicenzen 2:16-18. 

 

Dan gaan we naar 1 Thessalonicenzen 2:16-18: 

“Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren -wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart- hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien meet grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (athans ik, Paulus), een-en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd.” 

Zo luiden de verzen van 1 Thessalonicenzen 2. Maar … wat hebben die laatste verzen (17 en 18) waarin Paulus in zijn zendbrief aan de Thessalonicenzen zij hevige verlangen kenbaar maakt hen persoonlijk weer te mogen ontmoeten van doen met “Jodenhaat”? Antwoord: die hebben hier helemaal níets mee te maken! Onze reverend heeft ergens terloops iets vaag gehoord en heeft iets wat slechts met het verlangen van Paulus zijn broeders in Thessalonica weer vlug te mogen zien te maken heeft, in verband gebracht met “Jodenhaat.” Hoe onwijs dóm kun je als hoorder die slechts een half oor nodig denkt te hebben doch een slecht verstaander bent, zijn! We zullen maar voor het gemak de juiste verzen geven:

“Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.” (1 Thessalonicenzen 2:14-16)

Dít zijn de juiste verzen, revererend, en niet die jij waar jij in de 1e Thessalonicenzenbrief naar verwezen hebt! En dan je woorden, “Al zijn oordeelsdreigingen zijn voor het Joodse volk bestemd.” Deze visie verwijt Van der Velde hén die in de “vervangingstheologie” geloven. Maar wat is dan dít? “En de toorn is over hen gekomen tot het einde.” Het spijt me, reverend, dit zijn niet de woorden van iemand vervuld met “Jodenhaat”, maar de woorden van Paulus zélf! Die geloofde kennelijk wél in de “vervangingsleer” daar hijzelf een van degenen die deel uitmaakten van het “gelovig overblijfsel” aan wie het Koninkrijk gegeven was. (Romeinen 11:1-5) Die vermeende “uitleggers” waar je naar verwijst, zullen zeer zeker flink in verwarring gebracht zijn vanwege hun geloof in wat ook wel “Joodse fabels” genoemd wordt. En onze reverend is er op zijn beurt mee verblind geraakt! Werden jullie met de bijbelse waarheden geconfronteerd, zijn die volgens  niets-uitleggende uitleggers de “wortels van Jodenhaat”. Wát een dom volk! Maar Van der Velde gaat nog vérder. Meteen daarna schrijft hij het volgende:

“Maar is de diepste oorzaak niet: het innerlijk verzet tegen de God van Israël en Zijn Messias? Omdat Hij ongrijpbaar is, vergrijpt men zich aan zijn volk. Daarom leeft deze sluimerende Jodenhaat in elk onbekeerd mensenhart.” 

De “diepste oorzaak”, beste reverend, is níet het “innerlijk verzet tegen de God van Israël en Zijn Messias.” Die is nl. op zijn beurt de oorzaak van de vele Joodse fabels en weet ik wat voor ándere leugens meer, die jullie over een goedgelovig kerkelijk publiek hebben uitgegoten als water.

hqdefault (12)
Lo and Behold: the “replacement theology”, a proven biblical fact!

Maarten Luther: de “Christelijke Anti-Semiet.” 

 

Ook de bekende reformator, Maarten Luther, ontkomt niet aan enige kritiek van Van der Velde:

“Ook Maarten Luther, de kerkhervormer, heeft felle anti-Joodse uitspraken gedaan. Uit teleurstelling over de zaak van het evangelie in Duitsland en de overgang van christenen naar het Jodendom in Bohemen. Hij schrijft in 1543: “Lieve christenen, twijfel er niet aan, dat u na de duivel geen bitterder vijand hebt dan een echte Jood. Laat de overheden hun synagogen verbranden, hun boeken in beslag nemen, hun manier van bidden verbieden, hen samenbrengen in werkkampen en het vrij reizen verbieden.” Luther’s anti-Joodse uitspraken hebben de nazi’s misbruikt om de uitroeiing van 6 miljoen Joden in Europa te rechtvaardigen. Ze zijn door hem nooit racistsich, maar theologisch bedoeld. Naast de paus, ketters en Turken zag Luther ook de Joden als vijanden van het kruis van Christus en van de vrije genade. Nooit zijn zijn uitspraken te verdedigen.” 

Dát Luther zo tegen de Joden tekeer ging, wordt duidelijk uit zijn “Uber den Juden und Ihren Lügen” (Over de Joden en hun Leugens). En waaróm deed deze reformator dit? Vanwege “… de teleurstelling over de zaak van het evangelie in Duitsland.” Kennelijk bedoelt Van van der Velde hier de (vergeefse) inspanningen van Luther mee om er de Joden tot het Christendom te bekeren. Toen die dit pertinent niet wilden, werd hij teleurgesteld en begon daarom zijn anti-Joodse retoriek tegen de Joden. Dit wordt trouwens ook door vele andere christenzionisten als reden opgegeven. Maar … was dát nu de reden dat het voor Luther nodig was om zulke felle anti-Joodse speeches af te geven? Je zou zeggen van niet; Luther was met zijn felle uitlatingen tegen de Joden dan ook veel te ver gegaan. Maar … wás dit dan ook een van deze twee redenen? De waarheid is dat Luther (die de Joden oorspronkelijk zeer gunstig gezind was), er uiteindelijk van op de hoogte kwam van wat de Joodse Talmud over Jezus, het Christendom in het bijzonder en de niet-Joodse wereld in het algemeen leerde. Hij was in zijn tijd een van die monniken die Hebreeuws kon lezen. Nadat hij de Talmud (of delen daarvan) bestudeerd had, ontdekte Luther hoe Jezus (Die hij boven alles liefhad), in dit werk werd gekleineerd, vernederd en belasterd. Ook de Kerk kwam er hier slecht vanaf. En “Nooit zijn zijn uitspraken te verdedigen”?  Maar wat had dan Jezus over de Farizeeën in Zijn tijd te zeggen? Hier volgt het een en ander wát Hij tegen hen zei:

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken,maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.” (zie Mattheüs 23:1-36)

En Maarten Luther was een van degenen die langs deze “witgepleisterde graven” wandelden en deze Joden zo gunstig gezind was, totdat hij een inkijk kreeg in het binnenste van deze “graven” en er de Talmud ontdekte … En hij las daar o.a. het volgende:

“Jehova” (God) “heeft de niet-Jood in mensenvorm geschapen zodat de Jood niet gediend zou hoeven te worden door beesten. De niet-Jood is als gevolg een dier in mensenvorm en wordt geboden de Jood dag en nacht te dienen.” (Midrash Talpioth, p. 225-L)

“De Joden worden mensen genoemd, maar de niet-Joden zijn geen mensen; het zijn beesten.” )Baba Mezia 114b)

“De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de schriften” (de Talmud en níet het Oude Testament!) “leren de hond meer te eren dan de niet-Jood” (Ereget Raschi Erod 22 30)

“De zielen van niet-Joden zijn afkomstig van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” (Jalkut Rubeni gadol)

“Als je eet met een heiden, is dit hetzelfde als het eten met een hond.” )Tosapoth Jebamoth 94b)

“Als een Jood een niet-Joodse dienaar of huishoudster heeft die sterft, zou men geen sympathie aan de Jood moeten betonen. Je zou de Jood moeten vertellen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen alsof een van zijn osssen of ezels gestorven was.” Zie voor dit en meer: https://www.henrymakow.com/2017/07/talmudic-nwo.html

Het is dan ook niet vreemd dat de houding van Luther tegenover de Joden daarna omsloeg in vijandigheid! De niet-Jood wordt in de Talmud afgeschilderd als niet meer dan een lastdier wat nadat het de Joden trouw heeft “gediend”, ruwweg weggeworpen wordt als een versleten vaatdoek! Degenen die hier al jarenlang over mee kunnen praten hóe men in Israël denkt over de niet-Jood, zijn in ieder geval de Palestijnen. En het grote en zeer ongelukkige probleem is dat we tot aan de dag van vandaag aan moeten horen dat het juist de Palestijnen (Hamas) zouden zijn, die als de wáre “terroristen” worden aangemerkt, terwijl het volk Israël een zowat heilige en onschendbare status wordt toegekend. En dit is nu precíes wat de Talmud ook leert: De Joden zijn “mensen” die niet-Joden zijn “beesten.” En de christenzionisten zoals Van der Velde gaan hier maar ál te gretig in mee!

CeUqnZgUUAAiH-o

Luther Niet de Enige. 

 

Achteraf blijkt dat Maarten Luther niet de énige was, die openbaar zou maken wat de Talmud al niet over de Joden en niet-Joden leert. Daar is bijvoorbeeld, Nicholas Donin, een Jood die de Talmud later de rug toekeerde en als gevolg daarvan door de Joodse gemeenschap geëxcommuniceerd, ofwel in de ban gedaan werd. Dit gebeurde in 1225. Circa tien jaar later bekeerde Donin zich tot het Christendom en het jaar daarop, 1236, ging hij naar Rome voor een audiëntie met paus Gregorius IX. Donin kwam er niet met lege handen; hij had nl. een lijst van aanklachten tegen de Talmud opgesteld en die overhandigde hij tijdens zijn ontmoeting met de kerkvorst. Na die lijst te hebben nagegaan, bracht dit Gregorius ertoe aan de prelaten en heersers van Europa te schrijven dat die de Talmud moesten veroordelen en in beslag moesten laten nemen. Aan het schrijven van de paus was een aanhangsel van 35 artikelen bereid door Donin zelf, toegevoegd. In de maanden mei-juni 1240, werd er in Vincennes te Parijs een rechtszitting gehouden waar de Talmud het onderwerp van was. Degenen die deze zitting voorzaten, waren de koningin-moeder, Blanche van Castille en enkele bisschoppen die als rechter fungeerden; Donin zelf trad er op als de aanklager. Deze zitting zou naar verluidt, het eerste proces zijn waar de Talmud “berecht” werd. Dit leidde ertoe dat er in Parijs in 1242 circa 10.000 delen aan Hebreeuwse werken in het openbaar verbrand werden, en, “Later stelde Donin een proefschrift samen van uitreksels uit de Talmud die naar verluidt, vijandige expressies tegen het Christendom zouden bevatten.” https://books.google.nl/books?isbn=1851094393 (“Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution”, by Richard S. Levy)

 

Het Anti-Zionisme: “een Eigentijdse Vorm van Jodenhaat.” 

 

En ja hoor, ook het zgn. “anti-zionisme” komt bij onze reverend aan bod. En wát heeft hij ons hiervan te vertellen? Wel, lees het volgende maar eens:

“Een eigentijdse vorm van Jodenhaat is het antizionisme. Het keert zich tegen het bestaansrecht een politiek van Israël als Joodse staat ten gunste van de Palestijnen. Met name in de Arabische wereld en bij de Palestijnse christenen leeft deze vorm heel sterk. Maar ook in Europa, in ons eigen land en in de christelijke kerken groeit het antizionisme. De ergste uiting van Jodenhaat is het ontkennen van de Holocaust.” 

Wel wel, onze reverend blijkt als een ijverig speurder bezig te zijn geweest en wat heeft hij ontdekt? Dat het “antizionisme” feitelijk gelijkgesteld zou zijn aan “Jodenhaat.” En wat is nu de grootste zonde waaran iemand zich schuldig zou kunnen maken (en waarvoor mogelijkerwijze geen vergeving voor zou kunnen zijn)? Yes, het “ontkennen van de “holocaust”! Nu, dát het anti-zionisme in verschillende kerken toeneemt, zou toe te schrijven kunnen zijn aan het feit dat de voorgangers en dominees van deze kerken er terloops achtergekomen zouden kunnen zijn, wat Israël al sind jaar en dag doet met de Palestijnen (waar zij van te voren vermoedelijk geen weet van hadden)! En deze onwetendheid was weer te danken aan o.a. die knullige en onzinnige praatshows en actualiteitenprogrammas die we hier hebben! Een voorbeeld is hier te vinden: https://www..npo.nl/pauw/05-10-2017/POMS_VARA_3853359 Er is o.a. een kort fragment te zien van een opname van enkele Turkse of Marokkaanse jongens die duidelijk maket dat hun weerzin tegen de Joden toe te schrijven is aan wat er in Israël met de Palestijnen gebeurt. Nochtans wordt hier niet dieper op ingegaan; het gaat slechts over het “anti-Semitisme” in Nederland! Hier komen slechts Joodse mensen aan het woord. Maar … soms laten die (hoewel niet vaak), ook het wáre gezicht van het Israëlische leger zien. De Joodse organisatie, “Breaking the Silence” is een organisatie van Israëlische militairen die de moed hebben, de vinger op de zere plek te leggen waar het het Israëlische behandeling van de Palestijnen aangaat. https://www.npo.nl/nieuwsuur/05-05-2015/VPWON_1235766#2ced4f245 Dit onderwerp komt pas na twee eerdere onderwerpen die hier aan voorafgaan. Hier komt o.a. Peter Lerner, een woordvoerder van het Israëlische leger aan het woord; hij komt dan met het ons inmiddels bekende verhaal: Hamas houdt zich opzettelijk op binnen dichtbevolkte gebieden. Daarom kán het leger niet anders … En dát is nu het excuus wat we nu al jaren aan moeten horen! En om al die Israëlische militairen die het wangedrag van hun collegas in het leger bekritiseren, kan toch geen “Jodenhaat” worden genoemd, beste reverend? Het probleem met deze zeer schaarse waarheden over het Israëlisch leger is, dat die weer snel uit het publiek zicht verdwijnen en weer plaatsmaken voor pro-Israëlische sentimenten. En dan dit, “De ergste vorm van Jodenhaat is het ontkennen van de Holocaust.” Wát, beste reverend, wordt er volgens jou ontkend? Officieel antwoord: die wordt ontkend door zgn. “holocaust-ontkenners.” Dat zijn van die anti-Semieten die alle Joden haten. Ja, dit is al enige tijd de heersende visie, en niet alleen onder vele Christenen maar ook het grootste deel van de seculiere wereld. Maar … waaróm “ontkennen” zij dan de holocaust? En wát hebben zij ons dan precies te vertellen? Antwoord: Zij hébben ons nooit iets te vertellen gehad over hun motieven aangaande “ontkenning” van de (vermeende) unieke genocide ooit, omdat zij nooit maar dan ook nooit de gelegenheid hebben gekregen, hún versie van deze genocide in het openbaar te verkondigen! Maar met de opkomst van het internet als nieuwste media, kregen die “holocaust-ontkenners” wél de gelegenheid dit te doen. En als we hún versie van de gebeurtenissen van de “holocaust” in het bijzonder én die over WW II in het algemeen lezen (of via het youtubekanaal bekijken), dan weet je één ding zéker: die “ontkenners” heben ons op één dag méér te vertellen dan jullie, christenzionisten in een heel jáár! Daarnaast hebben die ook heel wat over de al enkele malen genoemde Talmud te zeggen. Eén van die stralende voorbeelden van sterren die aan een door zowel Joden als christenzionisten intussen goed verduisterde hemel schijnen, is Dr. Michael A. Hoffman. Hier is een van zijn videos: https://www.youtube.com.watch?v=Po_cSMoCZ6w (“Judaism’s Strange Gods ~ Michael A. Hoffman”) Hier is trouwens ook een interessante site: ifers.123.st/t81-the-holocaust-hoax De videos die er te zien zijn, zijn zeer verhelderend: “One Third of the Holocaust”, een video met de duur van vier uur, een kwartier en 18 seconden; bespreking van het boek, “HELLSTORM. The Death of Nazi Germany, 1944-1947” (van 9 september 2013), “Auschwitz – The Surprising Hidden Truth”, “Ursula Haverbeck: The Panorama Interview” en meer informatie.

ChristianZionism-07
Christian Zionism: A Dangerous and Destructive Heresy!

Het Overwinnen van Jodenhaat. 

 

Ondanks zijn artikel wat hier en daar toch enigszins wat sombere tinten heeft, ziet Van der Velde toch een flinke zonnestraal van hoop. En dit lezen we als hij enkele adviezen geeft om de Jodenhaat te overwinnen:

“Het bestuderen van de gedeelten uit de Bijbel, waarin sprake is van de blijvende betekenis van het Joodse volk in Gods heilsplan: Romeinen 9-11, Efeze 2:11-20; 3:13.” 

We zullen eerst eens naar enkele verzen in deze gedeelten die Van der Velde aangewezen heeft, gaan kijken:

“Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunst van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” (Romeinen 9:1-5)

Paulus maakt duidelijk dat de “aanneming tot kinderen”,  heerlijkheid, verbonden, wetgeving en beloften er voor de Israëlieten zijn. Door dit alléén te lezen, zou je de indruk krijgen, dat er zoals Van der Velde het uitdrukt, “van een blijvende betekenis van het Joodse volk” sprake zou zijn. Maar Paulus begint met te zeggen dat hij omwille van zijn “familieleden” “vervloekt” en “weg van Christus” zou willen zijn. Waarom zéi hij dit? Omdat zij in tegenstelling met de apostel, Jezus hadden verworpen. De beloften tot “aanneming”, verbonden, beloften enz., die wáren er wel, maar dit zou de Israëlieten totaal geen nut doen zolang zij Jezus zouden blijven verwerpen! Vandaar zijn “grote droefheid” en “voortdurende smart voor mijn hart.” En daar het overgrote deel van Israël Jezus had verworpen, was het toen al afgelopen met “de blijvende betekenis van het Joodse volk in Gods heilsplan”, tenzij zij zich alsnog zouden bekeren op dezelfde wijze zoals Paulus zelf een Christen geworden was! Dan lezen wat verderop in de Romeinenbrief over de Joden en niet-Joden het volgende:

“Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-Volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn op de plaats waar tegen hen gezegd ws: U bent Niet-Mijn-Volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.” (verzen 24-26)

Wat Paulus hier duidelijk maakt, is dat naast de Joden (die ten tijde van Hosea samen mét deze profeet al door God geroepen waren), ook eens de niet-Joden ofwel de heidenen eens tot de heerlijkheid van God zouden worden geroepen. Aldus werd dit heidense “Niet-Mijn-Volk” tot “Gods volk.” En het was na de kruisiging en opstanding van Jezus dat God Zich naast de Joden nu ook tot de “heidenen” uitstrekte daar Hij niet slechts Zijn leven had gegeven voor Israël maar tevens voor die der gehele wereld. (Johannes 3:16) Dan citeert Paulus ook de profeet, Jesaja, in verband met Israël:

“En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn  als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.”(verzen 27-29)

In tegenstelling met vele “heidenen” die het evangelie van Christus zouden accepteren, zou het slechts een klein overblijfsel onder de Joden dit ook doen. En dit was al in de tijd van de apostel zo:

“Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk wat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade.” (Romeinen 11:1-5)

Net zoals dit tijdens het tijdperk waarin de profeet, Elia, leefde het geval was, was er ook in de tijd van Paulus sprake van een “gelovig overblijfsel” (een “rest”), wat in tegenstelling met de grote meerderhied die God in beide gevallen had verworpen, Jezus juist als Messias en Verlosser had aanvaard. En het is nu dít overblijfsel wat door God niet verstoten is! De niet-gelovige meerderheid echter, is (tenzij die zich later alsnog bekeerd zou hebben), door God verstoten. De christenzionisten maken echter de fout om slechts naar het eerste vers, “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!”, te kijken, waarna zij dan naar het ongelovige Israël kijken. En daar een deel van het Joodse volk al enige tijd in het land teruggekeerd is, is dit voor hen het bewijs dat God dit Israël niet verstoten zou hebben. Daarnaast lezen we nog iets in het boek Handelingen: 

“En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.” (Handelingen 11:25-26)

Saulus zou later Paulus heten en hij was een van de Joden onder deze “grote menigte.” Nochtans lezen we er niet dat hij een “Messias-belijdende Jood” of “Messiaanse Jood” zou zijn geweest. Zowel de Joden als niet-Joden van deze menigte werden Christenen genoemd. En hieruit leren we weer dat er juist sprake is “van de blijvende betekenis van de Christenen in Gods heilsplan.” 

 

Efeze 2:11-20. 

 

Dan zullen we onze aandacht nu schenken aan Efeze 2:11-20, waar Van der Velde naar verwezen heeft. We lezen er dit:

“Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees wat met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalinge bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.” 

Van der Velde verwijst met deze passages naar “het Joodse volk.” Het is inmiddels een traditie binnen de christenzionistische beweging, dat men er leert dat de Kerk slechts “bij Israël gevoegd” zou zijn. Maar wat Paulus hier zegt, is dat zowel Christelijke Jood als Christelijke niet-Jood daar Jezus door Zijn kruisdood de “tussenmuur” die er eertijds tussen het Oud-Testamentische Israël en de niet-Christelijke heidense wereld was, heeft wéggebroken. Zowel zij die eertijds deel uitmaakten van dit “Israël van het Oude Testament (Verbond) én die “heidenen” die beiden Jezus hadden geaccepteerd, vormen nu samen de Christelijke Kerk van God. Dat de Israëlieten in tegenstelling met de heidenen eerst “dichtbij waren”, was daar zij God naderbij gekomen waren door het Oude Verbond (iets wat destijds niet met de heidenen het geval was die God zoals Paulus al zei, niet kenden en dan ook “geen hoop” hadden en “zonder God in de wereld” waren. Maar nu, met de komst van Christus en ná Diens dood en herrijzenis uit de dood, maken zowel Joden als niet-Joden die tesamen in Hem geloven, deel uit van één en dezelfde groep nl. de Kerk van Christus Jezus. Het Oude Verbond waar het Joodse volk eertijds onder leefden, was met de opstanding van Jezus verouderd en had dan ook geen legitimiteit meer. Mét Jezus’ herrijzenis brak het tijdperk van het Nieuwe Verbond (het Verbond der genade) aan. En het is nu dít verbond waar gelovige Joden en niet-Joden nu onder leven. Deze passages hebben helemaal geen betrekking op “het Joodse volk” als geheel, maar slechts op hén die samen met de heidenen in Jezus als de Messias geloven.

You+are+not+a+true+Jew+just+because+you+were+born+of+Jewish+parents+or+because+you+have+gone+through+the+Jewish+ceremony+of+circumcision.+No,+a+true+Jew+is+one+whose+heart+is+right+with+
There is no difference whatsoever between believing Jew and non-Jew; both are equal before God. And yes, there is definitely not such a thing as “Messianic Jews”…

Efeze 3:13. 

 

Dan zullen we Efeze 3:13, wat volgens Van der Velde ook te maken zou hebben met het Joodse volk:

“Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid.” 

Het is niet duidelijk wat hier het verband tussen wat Paulus over zijn verdrukkingen te zeggen heeft, en het Joodse volk zou zijn. Paulus maakte de Christenen te Efeze hiermee slechts duidelijk dat hij verdrukkingen en vervolgingen onderging, en dat de gelovigen hierom de moed God trouw te blijven, niet op moesten geven. Want zoals de apostel zegt, waren die waren voor hen een “heerlijkheid.” Dit zal voor de niet-gelovige nauwelijks of niet te begrijpen zijn. Daar Paulus omwille van Christus en Zijn evangelie vervolgd werd, hield dit in dat wát hij de Efeziërs over de Verlosser geleerd had, op waarheid berustte. En alzo was het lijden van de apostel voor de gelovigen een “heerlijkheid.” Maar dit vers heeft niets van doen met het Joodse volk.

 

Van Gereformeerd tot Gedeformeerd. 

 

Er is natuurlijk veel meer aan nonsens en onzin op de site van de Gereformeerde Kerken te lezen, maar we zullen het hier maar bij houden. En dit brengt ons tot de volgende conclusie: vastgesteld moet worden dat Kerk en Israël Deputaten van de Christelijk Gereformeerde Kerken eerder gedupeerden van een gedeformeerde Israël-theologie zijn! (Gedeformeerd, naar het Engelse woord, “deformed” (misvormd). En daar zij gedeformeerd zijn  in hun denken over Israël en het Joodse volk hebben zij tevens de Bijbel gedeformeerd! Maar … wat zou deze misvormde en buitenbijbelse leer voor invloed hebben op hén die of geen Christen zijn (atheïst) of die er een ánder geloof dan de christelijke op nahouden? Daar gaan we nu naar kijken.

 

“Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door Uw Toedoen Gelasterd onder de Heidenen.” 

 

Waar staan we nu?, zou eigenlijk de vraag moeten zijn. Vandaag de dag zijn er ik weet niet hoeveel kerken (van allerlei aard, charismatische, gereformeerde, protestantse kerken, en wat er nog meer aan kerken zijn), die beweren er een “heilig en onopgeefbaar verbond met Israël en het Joodse volk” op na te houden. Ook in deze gebedshuizen wordt het kerkelijke publiek getrakteerd op vele “Joodse fabels” dewelke echter geen bijbelse inslag hebben, hoewel men er diezélfde Bijbel bij gebruikt om geloofwaardigheid aan deze fabels te geven. Dit is uiteraard ook de seculiere wereld niet ontgaan. In deze wereld zijn er die in de tussentijd echter wijzer geworden zijn, en op hun beurt hebben zij op hun eigen seculiere wijze het christenzionisme als een gevaarlijke en demonische ketterij aan de kaak gesteld. En dat kan natuurlijk alleen maar góed zijn. Het probleem wat hiermee gepaard gaat, is dat onze seculiere vrienden het zionistische kind met het bijbelse badwater weggooien, daar zij menen dat daar het christenzionisme een ketterij is, het héle Christendom wel zo zal zijn. Als gevolg daarvan, zijn er die dit Christendom als een gevaarlijke ketterij zijn gaan zien. En als zodanig wordt de Naam des Heeren dankzij de christenzionisten door seculieren in hun onwetendheid gelasterd. En dit is grotendeels te danken aan de inspanningen van o.a. Van der Velde die we hier nu uitgebreid besproken hebben. En dít is het wat de Bijbel over Van der Velde en de overige christenzionisten te zeggen heeft:

“Want de Naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen.” (Romeinen 2:24)

what-i-learned-since-911-christians-are-ok-with-jew-caused-genocide

 II Kronieken 18 en II Kronieken 1:1-2: Een Profetische Waarschuwing vanuit een Ver Verleden voor het Kerkelijke Heden.  

 

Nu willen we onze aandacht even wijden aan wat er vnl. in vele charismatische kerken wordt geleerd. Daar heerst de opvatting dat God eens een wereldwijde geloofsopwekking zal beginnen, die gepaard zou gaan met vele tekenen en wonderen. Tijdens deze revival zal de wereld voor het grootste deel worden gekerstend waarbij tallozen tot het Christendom bekeerd zullen worden en dus Christen zullen worden. Aanvankelijk hadden we daar enige moeite mee; daar de wereld gestaag steeds meer afdaalt in een afgrond van geestelijke duisternis (zoals de Bijbel ook daadwerkelijk leert!), hoe kán het dan dat er over een bepaalde tijd een wereldwijde revival zou kunnen zijn? Maar na het onbijbelse christenzionisme te hebben bestudeerd, is dit niet langer onmogelijk: de revival waarmee talloze charismatici al lange tijd mee in gedachten rondlopen, zou wel eens een christenzionistische revival kunnen zijn! Het is nl. dit “zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën” wat zich immers als een “deeg des verderfs” geleidelijk aan in vele kerken doorgedrongen is en er zich verspreid heeft. Om hier kort over te zijn: Deze wereldwijde revival zal eigenlijk een buitenbijbelse opwekking zijn onder een “christelijke vernislaag”! En uit dit “deeg des verderfs, zal uiteindelijk de man van het verderf voortkomen: de Antichrist! Nu is er in het verleden door andere Christenen die het gevaar die het christenzionisme in zich herbergt hebben doorzien, herhaaldelijk tegen deze doctrine gewaarschuwd. Maar de vele aanhangers van deze ideologie gingen hier vrolijk, frank en vrij mee door. Nu leert de Bijbel dat als iemand maar niet wil luisteren naar wat God in Zijn Woord wérkelijk over het Christendom te zeggen heeft, God hem uiteindelijk een dwaling, een leugen, zal zenden opdat hij hier steevast in gaat geloven als een absolute bijbels waarheid! Voor de goede orde: de Bijbel leert dat God Zélf niemand in verzoeking brengt. De apostel, Jakobus, schrijft in zijn zendbrief aan een van de kerken in zijn tijd o.a. dit:

“Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik wordt door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, l\als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders!” (Jakobus 1:13-16)

Dus: God zal Zelf niemand tot een of meer zonden verleiden (of in dit verband, ertoe brengen in een onbijbelse ketterij) te geloven. Er is echter ook een ándere kant: waneer iemand maar niet wil luisteren, zal God juist toestaan, dat hij uiteindelijk in de leugen zal gaan geloven!

Nu vinden we in het Oude Testament iemand die ondanks dat hij door een profeet Gods gewaarschuwd was, níet te doen wat hij wilde doen en dit desondanks uiteindelijk toch deed: de Israëlische van God afgevallen koning, Achab. We vinden deze geschedenis in het boek, 2 Kronieken 18. Eigenlijk gaat het hier over twee koningen, de een, een rechtvaardige, Josafat geheten en de genoemde Achab. Het verhaal gaat in grote lijnen als volgt: Josafat is via het huwelijk verwant geraakt met Achab. Enige tijd later brengt Josafat een statiebezoek aan Achab. Achab zelf is dan enige tijd bezig met de voorbereidingen van een militair offensief tegen de Assyriërs; tijdens een van de vorige veldslagen tussen Israël en Assyrië, was het gebied van Ramoth in Gilead in handen van de Assyriërs gekomen. Achab nu, maakte plannen om dit gebied opde Assyriërs weer op hen te heroveren. Het is dan voor Achab ook een zeer gelukkig toeval dat Josafat net langskomt! Na hem gevraagd te hebben of hij met Achab deel wil nemen aan het aanstaande offensief, is dit voor Josafat geen enkel probleem; hij stemt toe om samen met zijn leger met dat van Achab naar het aanstaande slagveld op te trekken. Maar Josafat die hiermee een verkeerd besluit heeft genomen, heeft toch nog ergens wat gezond verstand: “Vraag toch vandaag nog naar het woord van de HEERE.” Met andere woorden: het klinkt allemaal wel goed wat Achab wil, maar … hoe denkt Gód hierover? Achab laat vervolgens een groep profeten optrommelen, vierhonderd in getal. Via hen raadpleegt Achab dan de Heer. En ja, allen zeggen zij dat God gunstig staat tegenover het plan van Achab; trek maar op met uw leger, God zal u zeer zeker de overwinning geven! Josafat die uiteraard ook meeluistert naar wat deze profeten staan te verkondigen, is ergens tóch niet helemaal tevreden; hoe positief ook, dit alles klinkt toch een beetje gemaakt en onecht: “Maar Josafat zei: Is hier niet nog een profeet van de HEERE, zodat wij de HEERE door hem kunnen raadplegen”?  En ja, die is er ook. Maar Achab uiteindelijk moe geworden van de vele vermaningen die deze profeet hem gegeven had om zich van zijn heidense Baäls-religie weer tot God te bekeren, had deze profeet, Micha, de zoon van Jimla geheten, maar gevangen laten zetten. Nochtans laat hij hem halen. En na navraag maakt Micha hem duidelijk: Ga niet, dit zal zéker uw ondergang worden. Over de vele profeten die slechts positieve dingen als hoegenaamd van God afkomstig te zeggen hebben vertelt Micha Achab het volgende: “Welnu, zie, de HEERE heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven, en de HEERE heeft onheil over u uitgesproken.” En dit maakt Achab en de overige profeten woedend. Uiteindelijk laat Achab Micha weer naar zijn cel brengen, trekt er samen met Josafat op uit, leidt echter de nederlaag waarbij hijzelf omkomt en Josafat ternauwernood uit de problemen (waar hijzélf verantwoordelijk voor is gezien zijn besluit om samen met Achab de strijd tegen de Assyriërs aan te gaan) wordt gered. Bij terugkeer in Jeruzalem wordt Josafat door de profeet, Jehu, de zoon van Hanani, aangesproken. God zegt via deze profeet Josafat nl. het volgende:

“Moest u de goddeloze helpen en zij die de HEERE haten, liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE.” (2 Kronieken 19:1-2)

En wat God eens lang geleden door Jehu tege Josafat zei, is eveneens van toepassing op de christenzionisten waarvan ook Van der Velde die zo ’n voorliefde voor het huidige afvallige Israël koestert, deel uitmaakt! Zij menen door als één man acter Israël te gaan staan, door God gezegend te worden. Zij helpen de “goddeloze” en hebben hen die God  haten. “lief.” Maar eigelijk rust er op hen “… grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE”! Maar waar het hier om gaat, is dat we er lezen dat God al deze profeten voor Achab een leugengeest in de mond had gegeven. Hier lezen we nl. het tegendeel van wat we eerder inde brief van Jakobus hebben gelezen nl. dat God Zelf niemand in verzoeking brengt of iemand misleiden zal. Hoe valt dit nu met elkaar te rijmen? Dit is eenvoudig te verklaren: God had Achab via Micha talloze malen gemaand tot het geloof in Hem terug te keren en zijn heidense geloofsovertuiging (hij was nadat hij afgeweken van God de heidense goden, de Baäls, gaan dienen) prijs te geven. Hij deed dit echter niet. Na talloze pogingen om Achab weer op het rechte pad te krijgen, vond God het uiteindelijk genoeg; als Achab dan toch maar eigenzinnig wilde blijven en maar van geen kant wilde luisteren, zou God hem uiteindelijk maar zijn zin geven. Aldus zond God zoals Micha dit aan Achab al had duidelijk gemaakt, een leugengeest naar deze positieve profeteerders en … Achab dacht wérkelijk dat het God Zélf was die via hen tot hem sprak. Maar al die negatieve praat van Micha, wel, dit kón gewoon niet van God afkomstig zijn! En aldus optimistisch en goedgemutst trok hij samen met een naïeve en goedgelovige koning, Josafat, die béter had moeten weten, op naar het slagveld. Maar dit werd tenslotte zijn ondergang en dood.

slide_3

Welnu, wát we hier gelezen hebben (en we zouden iedereen aan willen moedigen 2 Kronieken 18 en 19:1-2 nauwkeurig voor zichzelf te lezen), is eigenlijk een soort van “profetie” die we op de huidige toestand binnen de kerken waar men een liefdevolle relatie met Israël meent te moeten hebben, toe kunnen passen. De geschiedenis van Achab, zijn vierhonderd valse profeten, Micha,de enige wáre profeet én de goedgelovige koning Josafat, is eigenlijk een waarschuwing van een ver verleden voor de kerkelijke wereld van vandaag! En we kunnen de rolverdeling als volgt vaststellen: “Achab” staat voor het huidige goddeloze Israël; de “vierhonderd valse profeten” staan voor die christenzionistsiche leiders die slechts positieve dingen over dit Israël te “profeteren” hebben; “Josafat” staat voor díe christenzionisten die weliswaar oprecht in hun doen en laten zijn maar niettemin ernstig zijn misleid door hun “profeten.” En zowel de wáre profeten, Micha en Jehu, staan voor dát kleine deel binnen de wereldwijde Kerk die voor de christenzionistische valse leer gewaarschuwd hebben en de christenzionisten er herhaaldelijk op gewezen hebben het huidige Israël niet langer te zien als “God’s uitverkoren volk” én die in de bijbelse “vervangingstheologie” geloven. Deze laatsten hebben al de lasteringen van christenzionistische leiders over zich heengekregen dat als zij “christelijke anti-Semieten” zouden zijn; zij spreken over het huidige Israël net zoals Micha lang geleden eens over Achab deed en waarvan de goddeloze koning zei, ” … ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla.” De christenzionistische leiders (die zoals gezegd symbool staan voor de “vierhonderd profeten”, profeteren daar waar zij zouden moeten vermanen, slechts het góede over Israël. En de oprechte christenzionisten die zoals gezegd, oprecht zijn en gesymboliseerd worden door “Josafat”, zijn het er met deze profeten volkomen eens. De Bijbel leert echter dat het huidige Israël eigenlijk tot de ondergang gedoemd is (iets wat we eigenlijk nérgens in een van de huidige kerken horen). Eens zullen alle volken zich tégen het Babylonisch-Talmudische Israël keren en het volkomen vernietigen. (Openbaring 17 en 18) Dát het hier om Israël gaat (en niet slechts de Katholieke Kerk die hier ook deel van uit zal maken), wordt duidelijk als men Ezechiël 16 met de genoemde hoofdstukken in het boek Openbaring vergelijkt: Israël als “vrouw van God” getooid met sieraden, goud en zilver; diezelfde “vrouw” maar nu gescheiden van en dus zónder God, “getooid met goud, edelgesteente en parels”; Openb. 17:4) De symbolische “minnaars” van Israël Ezechiël 16: 26-29: Egypte, Assyrië en Chaldea; in Openbaring 17:2 zijn het de “koningen van de aarde” die de “minnaars” van Israël zijn. Het daaropvolgende oordeel van God: Israël zou door haar “minnaars” ontkleed, gestenigd en doorstoken en haar huizen in brand gestoken worden (Ezechiël 16:38-41) “En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16) In beide gevallen wordt Israël symbolisch een “hoer” genoemd. En Openbaring 18:24 is veelzeggend: “En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.” Voor hén die wat bekend zijn met de Bijbel, het was Christus Jezus Zélf, Die Jeruzalem er in Zijn tijd van beschuldigde, dat het de profeten gedood en gestenigd had. (Mattheüs 23:37-37) Tijdens dit grote godsoordeel wat ergens in de toekomst plaats zal vinden, zal een deel van de christenzionisten net zoals dit lang geleden met Josafat het geval was, ternauwernood van de ondergang door God worden gered. De overigen zullen wanneer hun ogen niet bijtijds geopend zullen worden, net als Israël zélf, de prijs zullen betalen. En dit daar zij net als Achab gedurig weigerden om naar de “Micha’s en “Jehu’s” te luisteren:

“…  zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” (2 Thessalonicenzen 2:11-12)

En net zoals God lang geleden een leugengeest naar de vierhonderd profeten gezonden had om er Achab mee te misleiden, zo heeft Hij dit in deze tijd ook gedaan met zekere christenzionistische leiders waarmee zij intussen vele goedbedoelende christenzionisten misleid en gehersenspoeld hebben. We hopen dat mensen zoals Van der Velde niet in de categorie van deze “profeten” geplaatst hoeven te worden. Verder hopen we dat de ogen van vele christenzionisten alsnog voor de bijbelse waarheden open zullen gaan en gaan zien wat het huidige Israël wérkelijk is: een goddeloze staat waar de wáre God niet vereerd wordt, maar waarvan de god, Remphan, de Baäl, de huidige “God van Israël” is getuige zijn embleem op de vlag van Israël: de occulte Zes-Puntige “Ster van David.” 

 

Tenslotte nog dit: Kerkelijke Excuses voor “Luther’s Jodenhaat”, maar … Wát Aangaande de Talmud? 

 

Tot slot nog het volgende: sinds jaar en dag wordt de Christelijke Kerk van tijd tot tijd met aanklachten en beschuldigingen geconfronteerd dewelke variëren van een “anti-Semitisch gedrag” die zij in het verleden regelmatig aan de dag zou hebben gelegd tegenover de Joden en het nemen van “anti-Joodse maatregelen.” Nu is het (en we zullen dit er maar even bijvoegen), niet zo dat de Kerk alleen maar “schone handen” zou hebben gehad. Maar waar het om gaat, is dit: Hóe is het allemaal begonnen? Welnu, we hebben gezien dat zowel Paulus en de Kerkvaders ná hem “anti-Joodse maatregelen” hadden getroffen door de kerk van hun tijd te waarschuwen voor valse Joodse leraren die er verkeerde doctrines binnen wilden smokkelen. En de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ná hen, hadden hier eveneens de nodige maatregelen tegen genomen. En dit alles werd (en wordt ook nu nog altijd) uitgelegd als “christelijk anti-Semitisme.” Op 16 juni 2015 wist de krant, Trouw, te melden dat de orthodoxe rabbijn, Raphael Evers, de liberale rabbijn, Menno ten Brink en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) eisten, dat de Kerk haar excuses zou maken voor de “Jodenhaat” van Maarten Luther. Dit in verband met 500 jaar Reformatie die door de Protestantse Kerk werd herdacht. https://www.trouw.nl/home/joden-willen-dat-kerken-excuses-maken-voor-luthers-jodenhaat~a9f2e990/ Op 10 november van datzelfde jaar wist dezelfde krant te melden dat de Duitse Protestantse Kerk haar excuses had aangeboden voor de “Jodenhaat va Luther.” https://www.trouw.nl/home/duitse-protestanten-maken-excuses-voor-luthers-jodenhaat~a59b0478/ En op 11 april 2016 volgde eindelijk de Protestantse Kerk Nederland (PKN) https://www.trouw.nl/home/protestantse-kerk-neemt-afstand-van-jodenhaat-luther~a710a23a/ rabbijn Raphael Evers zei dat de PKN hiermee een “kritische zelf-analyse” gedaan had en voor Guy Muller van het CIDI was dit een “goede stap.” Maar … voor beide heren was hier nog niet de kous mee af; het “anti-Semitisme” van Luther mocht er absoluut geen plaats meer krijgen!

hqdefault (13)
So, Martin Luther, the famous Reformer, was a “Christian anti-Semite”? Well, here is the true cause of his anger with the Jews!

 

Maar … zou het niet eens goed zijn dat Evers, Ten Brink en het CIDI zélf eens een keer aan een kritische zelf-analyse zouden beginnen. Over de Talmud, waar zoveel schandelijke dingen over Jezus, de Kerk en de seculiere wereld in staan zoals we gezien hebben! Want het is daar waar de weerzin en “Jodenhaat” van Luther vabdaan kwam! Tegenwerping: “Ja, maar je kunt dit niet élke Jood verwijten.” Dat is waar; het is echter een bekend feit dat Joden zich het eerst verbonden voelen met ándere Joden (of die er nu de Talmud op nahouden of niet)! En het is al helemaal schandalig dat zij weinig of niets te zeggen hebben over de jarenlange verdrukking waaronder de Palestijnen al te leven hebben! En áls het weer eens zover is dat Israël een inval in Gaza doet en als gevolg hiervan vele protestdemonstraties tegen worden gehouden, spreken zij van een “toenemend anti-Semitisme” zónder de vinger op de zere plek te leggen! Dit ontgaat natuurlijk ook de seculiere wereld niet en dit zorgt dan weer voor een “vérdere toename van anti-Semitisme.” En dan hebben we het hier nog niet gehad (waar we wél op ándere paginas op deze site aandacht hebben gegeven), over de miljoenen en miljoenen doden onder een Joods-Bolsjewistisch terreurbewind in Sovjet-Rusland gedurende zestig á zeventig lange, duistere en bloedige jaren! En dan hebben we nog mevrouw Anneke Groenteman. Zij had in 2016 een gesprekje met een jongen die een vreselijke hekel aan Israël had en aan toenmalig president, Barack Obama. Het devies van de jongen luidde: “F..k Israël”. Hij zei dit omdat Israël op moest houden “mensen te doden.” Nu hoorde Groenteman dit en trachtte toe een gesprekje aan te gaan, waarbij zij de jongen vertelde, “Ik houdt van Israël.” https://www.npo.nl/de-kanarie-in-de-kolenmijn/12-12-2016/VPWON_1261973/POMS_EO_6402714 Hiermee verbindt mevr. Groenteman zich met de Israëlische regering waarvan we weten dat die al jaren achtereen de Palestijnen onderdrukt. Voor de Kerk zou het eens zeer hoog tijd worden om mensen zoals Raphael Evers, Menno ten Brink en het CIDI, móchten die in de toekomst wéér eens over het “christelijk anti-Semitisme” en “Luther’s “Jodenhaat”  beginnen, hen eens te confronteren met wat de Talmud al niet te zeggen heeft over Joden en niet-Joden! Zolang er van hun kant geen “kritische zelf-analyse” kan zijn, mag er dan ook geen sprake meer van zijn dat de Kerk verplicht zou zijn, steeds weer het boetekleed aan te trekken om zich daarna voor hen in het stof te wentelen met “Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa” (hetgeen vertaald luidt, “Mijn Schuld, Mijn Schuld, Mijn Grote Schuld). Het was wijlen Ingrid Zundel, die met haar man, Ernst,  en enkele anderen de DVD, “Off Your Knees, Germany” had geproduceerd, waarmee zij de vele Joodse leugens over het Duitse leger als geheel wilden ontmaskeren. https://archive.org/OffYourKneesGermanyErnstZundel19832003FullDocumentary Wij zouden ook een dergelijke titel op de Kerk die en door Joden én christenzionisten zoals Van der Velde van allerlei kwaad tegen de Joden in het verleden wordt beticht, toe kunnen passen: “Off Your Knees, Christian Church!” Want er is een ding wat zowel Duitsland als de Kerk gemeen hebben: beiden worden al voor zeer lange tijd als door een lawine aan Joodse leugens overstelpt, overspoeld en hier uiteindelijk onder begraven! En dát zou nu eens een keer afgelopen moeten zijn! De kerkleiders moeten opstaan van hun knieën en het juk aan leugens waarmee zij via vele Joodse fabels mee belast is, eens van zich afschudden. In het verleden had Paulus de kerk te Galatië gemaand, zich geen juk op te laten leggen door Joodse valse leraren; zij moest in de vrijheid van Christus blijven staan: 

 

3b0529254bbf68c6443261c7a9788807
away with the yoke of the many Jewish fables!

 Nu moet de Kerk weer opstaan, het juk van de vele Joodse fabels waarmede de Joden haar gebonden hebben en in gijzeling houden, eens van zich afschudden! En hierbij moet zij de volgende verzen als leidraad nemen:  

“Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. MEN MOET HUN DE MOND SNOEREN.” “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof, en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.” (Titus 1:10, 13-14)

 

 

Ton Nuiten – Zaterdag 23 December 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star