Biotelemetrie, Implantaten & andere Technologische Controlemethoden; Dr. José Delgado & zijn Stimoceiver; het Menselijk Brein Verbonden aan de Computer. Dr Carl Sanders & de Biochip: “het Voorste Deel van het Hoofd en de Rug van de Hand”; Openbaring 13:16-18; het Internet: Creatie van DARPA; het Internet: Doel op Lange Termijn: Totale Controle.

In het verleden hebben dictators naar en middel gezocht om de eigen bevolking goed onder de duim te kunnen houden. Een van de middelen was, dat die hiervoor o. a. vrijheidsbeperkende wetten hadden ingevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is dat na de terreuraanslagen op 9/11 in Amerika wetten werden ingevoerd waarbij de vrijheden van de burgerbevolking werden ingeperkt. Dit naar verluidt, om die bevolking tegen eventuele volgende aanslagen te beschermen. Dat de officiële versie die de Amerikaanse overheid over die aanslagen gegeven had, bleek achteraf niet (geheel) met de werkelijkheid in overeenstemming te zijn. Hier is een alternatieve en uitgebreide video te zien van “Press for Truth”: https://www.youtube.com/watch?v=uXDd-1iSAtM (“The Toronto Hearings on 9/11 Uncut – Jon Cole”) En hier is de video met Richard Gage met zijn alternatieve versie over de aanslagen te zien: https://www.youtube.com/watch?v=YwT34V3eGv8 (“Richard Gage over 9/11 TU Delft- met NL ondertiteling”) Het officiële verslag wat de Amerikaanse overheid aan 9/11 gaf, werd op zijn beurt weer keurig door zowel het grootste deel van de Amerikaanse als de Europese gevestigde media plichtsgetrouw en gewetensvol verkondigd. Het doel: om hiermee het denkvermogen van de Amerikaanse en de Europese volken in de door de genoemde overheid in de door hen gewenste richting te manoeuvreren. En wel in deze, dat die volken ervan overtuigd zouden worden dat het Osama Bin Laden was, die hier het meesterbrein achter geweest zou zijn. En: om hem tevens als springplank te gebruiken om hier de oorlog tegen Afghanistan en later ook de oorlog tegen Iraq te kunnen rechtvaardigen. En uit de vele reacties van velen bleek men hier uiteindelijk in te zijn geslaagd. En zo werd het denkvermogen van tallozen op deze wijze goed gekneed en goed gemanipuleerd. Er is echter ook op een ánder gebied, waarbij al voor lange tijd trouwens, getracht wordt om het denkvermogen der mensen (ofwel het menselijk brein), te beheersen. En het is nu dit, waar we het nu over gaan hebben.

Beheersing van het Menselijk Brein op Afstand: Biotelemetrie. 

Wanneer men iemand tracht te beheersen (controleren), zou men hem fysiek gevangen kunnen houden en hem door middel van allerlei dreigementen dingen te laten doenopdat zo het doel zal worden bereikt wat jij voor ogen hebt. Op deze wijze is de “gevangene” weliswaar op fysieke wijze geknecht, maar wat zijn gedachtengang betreft, is hij nog steeds vrij. Kortom: hij is dan ook in deze staat nog altijd te denken, wát hij wil denken. Hij beschikt dus dan nog altijd over de vrijheid van gedachte. Maar ook hier wordt al enige tijd aan gewerkt; in het NRC Handelsblad van donderdag 2 mei 2002, is een foto van een “Rat met afstandsbediening”  te zien; met als deel van het bijgaande commentaar:

“De op afstand bestuurbare rat bestaat. Met behulp van elektroden in het rattenbrein zijn Amerikaanse onderzoekers erin geslaagd naar gelieven in totaal vijf ratten naar voren of naar links of rechts te laten lopen.” 

“Een deel van de elektroden is geplaatst in het deel van de hersenschors waarin de informatie uit de snorharen wordt verwerkt: links én rechts. Door de snorharen ‘virtueel’ te prikkelen kon de rat worden gezegd links of rechts af te slaan. De andere elektroden zijn geplaatst in de zogenoemde mediale voorhersenenbundel (medial forebrain bundle of MFB), een verbinding tussen het limbische systeem en de hersenstam. Deze elektroden vormen het cruciale middel om de rat te belonen voor het gewenste gedrag. De MFB is befaamd als belangrijke schakel in het belonings- en motivatiesysteem.” 

Deze diertjes werden dus elektronisch gecontroleerd en bestuurd, van buitenaf, op afstand. Wat men nu wil gaan doen, is dat men naast dieren (zoals deze ratten), ook mensen op afstand wil gaan manipuleren en onder controle tracht te krijgen en die ook zo te houden.

cms_visual_329981.jpg_1438229943000_300x433

Zoals de auteurs, Helmut Lammer en Marion Lammer, van het boek “Het UFO-Experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig”, (Tirion) 1997 al aantoonden, was er al veel eerder iemand die zich destijds bezighield met het onder controle krijgen van mensen via een zonderling apparaat:

“Dr. José Delgado begon zijn onderzoek op het gebied van mind control  tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het patronaat van het fascistische Franco-regime in Spanje. Na de oorlog trok Dr. Delgado vaar de vs, waar hij directeur werd van het instituut voor neuropsychiatrie van de vermaarde Yale-universiteit. Uit die tijd zijn schriftelijk vastgelegde uitspraken van hem bewaard gebleven, waarin hij betoogt dat er een programma nodig is waarmee de samenleving onder politiek-psychochirurgische controle kan worden gehouden. Dr. Delgado zag in ieder individueel denkend mens namelijk een gevaar voor de veiligheid van een land. Als pleitbezorger van elektronische beïnvloeding van de hersenen begon hij zijn experimenten met implanteerbare elektroden al aan het eind vsn de jaren vijftig. In die periode ontwikkelde hij de zogeheten Stimoceiver. Dat is een micro-elektrode die door middel van gemoduleerde radiogolven zowel elektrische signalen kan uitzenden als ontvangen. Dr. Delgado schreef in 1969 een boek met de titel Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized Soceity, waarin hij de werking van de Stimoceiver uiteenzet. In dat boek beschrijft hij ook de toepassing daarvan op mensen en dieren. Aan het oorspronkelijke model van de Stimoceiver zaten nog fijne draadjes vast. Dat was hinderlijk. Daarom ging over op technieken die draadloos implanteren mogelijk maakte.” (blz. 77 en 79)

Wat ons dus met het experimenteren met de ratten in bovengenoemde krant als “nieuw” werd voorgesteld, was al in de jaren vijftig het doel van Dr. José Delgado, die zijn Stimoceiver niet slechts op dieren maar vooral op mensen toe wilde passen. En in zijn door de beide Lammers genoemde boek, maakte deze geleerde het al duidelijk; met zijn controletechnieken wilde hij een psychologisch-geciviliseerde samenleving creëren. Een samenleving waarin eenieder op psycho-technische wijze onder permanente controle zou worden gehouden! Maar Dr. Delgado ondekte dat hij met zijn vinding méér kon doen:

“Zijn onderzoek toonde aan dat elektroden die in de hersengebieden hippocampus en amygdala zijn geïmplanteerd en door radiogolven kunnen worden geactiveerd, de meest uiteenlopende effecten bij de mens kunnen sorteren. Ze roepen ontspanning op, concentratie, vreemde gevoelens, kleurige visioenen en zelfs het gevoel of men zweeft. Dr. Delagdo liet met zijn onderzoek zien dat menselijke gewaarwordingen op afstand te beïnvloeden en te besturen zijn. Hij voorspelde dat de dag zou komen waarop op afstand bestuurde soldaten ten strijde zullen trekken.” (idem, blz. 79)

RHIC-EDOM. 

Op bladzijde 91-92 schrijven Helmut en Marion Lammer het volgende:

“Het ziet ernaar uit dat er al jarenlang een aardse implantaattechnologie bestaat, die samen met dr. Delgado’s Stimoceiver en RHIC-EDOM-technieken van grote betekenis is voor geheime militaire operaties, identificeringsmethodes en de bewaking van gevangenen.” 

Dan verwijzen zij in verband hiermee naar hoofdstuk 1, paragraaf 6 vanaf blz. 48, waar we het volgende over een controletechniek, RHIC-EDOM genoemd, lezen:

“De onderzoekers Walter Boward, Martin Cannon en anderen stuitten tijdens hun speurwerk op een psycho-elektrische methode die bij geheime operaties een zeer grote rol zou kunnen spelen. Naar het zich laat aanzien hebben CIA-geleerden een technologie ontwikkeld die men Radio Hypnotic Intracerebral Control-Electronic Dissolution of Memory (RHIC-EDOM) noemt. Met deze technieken kunnen op afstand hypnotische trances worden opgewekt en bevelen worden gegeven, en kan zelfs het herinneringsvermogen geheel worden uitgeschakeld. De RHIC vereist een intramusculair (in een spier aangebracht) implantaat, dat zodanig wordt geprikkeld dat posthypnotische commando’s worden geactiveerd. In hoofdstuk II zullen we uitvoerig op deze aardse implantaattechnologie ingaan. Met de EDOM wordt kunstmatig een toestand van missing time opgewekt zoals die bij UFO-ontvoeringen optreedt. Bij deze methode wordt de herinnering geheel uitgewist, omdat de synaptische overdracht van informatie van bepaalde hersendelen geblokkeerd wordt.” 

Voor wat meer uitleg over synapsen, neuronen, zijn hier de links naar enkele video’s: youtube.com/watch?v=mCD8unlwlgw en youtube.com/watch?v=lG7zpGO-KUE

neurologie_01

“De CIA heeft een mind control-techniek ontwikkeld waarnaar verwezen wordt als RHIC-EDOM. Het acroniem staat voor Radio Hypnotic Intra cerebral Control – Electronic Dissolution of Memory en verwijst naar de mogelijkheid, vanaf ver verwijderde locaties een hypnotische staat te veroorzaken, hypnotische commando’s mee te delen en de herinnering aan de programmering en de tijdsperiode dat die plaats had, uit te wissen. Deze technologie houdt naar verluidt in, het elektromagnetisch uitzenden evenals intramusculaire implantaten. Het uitwissen van het geheugen wordt naar verluidt bereikt door de elektromagnetische stimulering van de chemische stof, acetylcholine in het brein. De eerste vermelding van RHIC-EDOM komt voor in het boek, “Were We Controlled?” van Lincoln Lawrennce (pseudoniem). Lawrence beschrijft RHIC-EDOM op deze wijze: “Het is de ultra-geraffineerde toepassing van na-hypnotische suggestie die wanneer men maar wil, geactiveerd door radiotransmissie. bij tussenpozen door dezelfde radiocontrole kan worden geactiveerd. Het is een terugkerende hypnotische staat bij tussenpozen automatisch opnieuw veroorzaakt door dezelfde zendergestuurde transmissie. Een individu wordt onder hypnose gebracht. Dit kan worden gedaan mét of zonder zijn kennis door narco-hypnose wat in werking kan worden gebracht in vele vormen. Hij wordt dan na een radiosignaal geprogrammeerd om zekere acties uit te voeren en er een bepaalde mentaliteit op na te houden.” gangstalkingmindcontrolcults.com/rhic-edom-radio-hypnotic-intra-cerebral-control-electronic-dissolution-of-memory/

Het Menselijk Brein Gekoppeld aan Computers. 

Op bladzijde 64 schrijven Helmut en Marion Lammers het volgende:

“Overal op de wereld trachten geleerden te ontdekken hoe men het menselijk brein aan computers, databanken en videocamera’s kan koppelen.Men probeert computers te ontwikkelen die met de gedachten van een operator te besturen zijn. Een ander doel is om door middel van gedachten via computernetwerken te communiceren. Iets dergelijks zou vooral voor invalide mensen grote voordelen kunnen hebben. Zij zouden met behulp van hun hersengolven rolstoelen kunnen besturen en apparaten kunnen bedienen.”

Dat men enige tijd later succes zou hebben met deze methode, werd duidelijk uit een artikel van een krant waarvan we helaas de naam niet hebben meegenomen, van zaterdag 5 mei 2001:

“Wetenschappers in dienst van de Europese Gemeenschap hebben een computer ontworpen die gedachten kan lezen en die wordt bestuurd door de hersenen. De machine is met succes getest door een ernstig gehandicapte Brit, die door te denken een boodschap op het beeldscherm kon tikken.

“Het gaat om de zogeheten Adaptive Brain Interface (ABI). Dit is een van sensoren voorziene helm, die gedachten kan lezen en vertalen in letters om ze vervolgens op op een beeldscherm te tikken. Bij een test lukte het de ernstig verlamde Cathal O’Philbin uit Londen na drie uur oefenen een boodschap op het scherm te tikken door alleen zijn gedachten te gebruiken. De woorden die hij op het scherm kreeg, waren ‘Arsenal Football Club’. ABI interpreteert elektromagnetische signalen die door de hersenen worden verzonden. De software van de computer leert de gedachtengolven te herkennen en een cursor te gebruiken die de letters van de boodschap kiest. Volgens de Spaanse computerwetenschapper José del Millan, die het project coördineert op het Gezamenlijke Onderzoekscentrum van de Europese Gemeenschap in het Italiaanse Ispra, kan een gebruiker zonder enige hulp binnen een tot twee uur de machine leren gedachten te lezen. De gebruiker moet nauwgezet denken aan drie verschillende dingen om verschillende soorten hersengolven te produceren. De software van de machine leert de hersengolven te herkennen en de gebruiker leert te denken op een manier waarop de computer reageert. De ontwikkelaars van de machine hopen nu dat de machine verlamde mensen in staat stelt een briefje te tikken, computerspelletjes te spelen of zelfs hun rolstoelen te besturen.” 

Moest er destijds nog gebruikt worden gemaakt van een helm om (in dit geval Cathal O’ Philbin) te helpen met zijn gedachten woorden op het beeldscherm te krijgen, op dit gebied is men nu reeds ver gevorderd. Zoals uit dit artikel van Infowars.com blijkt, wil men uiteindelijk iedereen voor 24/7 met het internet verbinden:

“In de toekomst kunnen de hersenen van de meeste mensen potentioneel 24 uur per dag met het internet verbonden zijn. Stel je eens voor, het sturen van een email of het beantwoorden van je telefoon door hier slechts aan te denken. Volgens de New York Times is het dit waar we uiteindelijk heengaan.” link aangegeven)

“Spoedig zouden we met onze smartphones en computers op elkaar in kunnen werken” (interact), “door eenvoudigweg onze hersenen te gebruiken. Over enkele jaren zouden we de lichten thuis aan kunnen doen door hier slechts aan te denken of een email vanaf onze smartphone kunnen verzenden zónder dit apparaat zelfs maar uit onze zak te halen.”

Het gaat hier dan over een chip, die uiteindelijk in de hersenen zal worden geïmplanteerd. En via deze chip zullen we in de toekomst niet alleen 24/7 met het internet verbonden zijn, we zullen hiermee ook emails, SMS’jes kunnen versturen en onze smartphone kunnen gebruiken door hier slechts onze gedachten bij te gebruiken. Het artikel vervolgt dan met hoe de media er de positieve dingen over verkondigt: het zal een zegen zijn voor hen die invalide zijn, aan een kwaal lijden of een bepaalde beperking hebben:

“Bent u voorbereid op dit soort van toekomst? Deze technologieën worden nu ontwikkeld en zullen enthousiast worden geaccepteerd door een groot deel van het algemene publiek. Op een bepaald moment in de toekomst kan het heel gewoon zijn, een hersenimplantaat te hebben als het nu vandaag is om een smartphone te hebben. En natuurlijk zullen de gevestigde media ons allemaal vertellen, hoe geweldig het is om een hersenimplantaat te hebben.” infowars.com/a-chip-in-the-head-brain-implants-will-be-connecting-people-to-the-internet-by-the-year-2020/ En hier is ook een goed artikel: newspunch.com/darpa-matrix-brains-computers/

11102007-brain-power12

Met andere woorden: hier kunnen ook nadelen aan het hebben van een hersenimplantaat verbonden zijn. En dit blijkt ook zo te zijn volgens de beide Lammers. Het gaat hier dan over de bovengenoemde biotelemetrie:

“Onder biotelemetrie verstaat men het gebruik  van biomedische apparaten die een fysiologische draadloze overdracht van gegevens van de onmogelijkste plaatsen naar een ver verwijderde ontvanger mogelijk maken. Het doel van de biotelemetrie is om lichaamsfuncties van dieren of mensen op afstand te beheersen of te beïnvloeden. Dr. Stuart Mackay is een pionier van deze technologie.Hij doet al sinds de jaren vijftig onderzoek op dit gebied. Nadat hij er in 1954 in geslaagd was de eerste signalen door een lichaamsweefsel te zenden, ontwikkelde dr. Carter Collins in 1963 een zeer klein telemetriesysteem. Het zendertje past in een kunststofblaasje met een doorsnede van twee millimeter en een dikte van ongeveer één millimeter.” (blz. 80)

En hier is een artikel van The Sun, waarin meegedeeld wordt dat de Amerikaanse regering van plan is, over een bepaalde tijd eenieder uit te rusten met een chip. En wel om degenen die zo een chip zullen hebben, telepathisch met elkaar te communiceren.Het zijn Elon Musk en Mark Zucker, de baas van Facebook, die ook aan een dergelijke technologie zouden werken. https://www.thesun.co.uk/tech/39998/us-government-wants-to-plug-implants-in-human-brains-which-let-us-communicate-telepathically/

Dr. Carl Sanders: “Het voorste Deel van het Hoofd en de Rug van de Hand.”

Helmut en Marion Lammers schrijven ook iets over de wetenschapper, Dr. Carl Sanders: 

“Dr. Carl Sanders is elektrotechnisch ingenieur en werkte voor IBM, General Electric, Honeywell en Teledyne. Hij deed tweeëndertig jaar lang onderzoek op het gebied van implanteerbare chips voor biomedische doeleinden. Dr. Sanders denkt da de mede door hem ontwikkelde technologie in de toekomst zal worden toegepast om mensen te kunnen identificeren. De door zijn ongeveer honderd man sterke team ontwikkelde biochip  wordt door de menselijke lichaamstemperatuur telkens weer opgeladen. Volgens Dr. Sanders heeft men meer dan anderhalf miljoen dollar moeten investeren om er achter te komen welke lichaamsdelen van de mens voor deze methode het meest geschikt zijn: het voorste deel van het hoofd en de rug van de hand. Zijn team bestond uit wetenschappers van de firma’s Motorola en General Electric, en van het Boston Medical Center, waarbij Dr. Sanders het ontwerp van het implantaat voor zijn rekening nam. Toen men merkte dat de geactiveerde biochip het gedrag van een proefpersoon veranderde, spitste het project zich toe op elektronische acupunctuur. Door middel van de signalen van de geïmplanteerde biochip werden diverse hersengebieden gestimuleerd. Deze methode doet denken aan dr. Delgado’s Stimoceiver, die op afstand telemetrisch geactiveerd wordt. Volgens Dr. Sanders zou het niet lang duren voor ook het krijgswezen de chip voor tests zou inschakelen. Het project Phoenix had te maken met Vietnam-veteranen. Verder werd een implantaat ontwikkeld  dat de naam Rambo-chip kreeg, omdat men met de ontvangen signalen de adrenalineproductie van soldaten kan beïnvloeden. Met deze methode kan men hen agressiever maken of het pijncentrum in de hersenen beïnvloeden als het implantaat dienovereenkomstig gestimuleerd wordt.” (blz. 82), vetdruk toegevoegd)

4cedfbb6f483570a2321b70d78d14cc2 mark of the beast

Wat in dit laatst geciteerde deel nu zo opvalt, is dat Dr. Sander en zijn team hadden ontdekt dat de plaatsen die het meest geschikt voor de biochip waren, dit het voorhoofd en de rug van de hand waren. Nu vinden we ook iets dergelijks weer terug in het laatste bijbelboek, Openbaring. In hoofdstuk 13 van dit boek beschrijft de apostel, Johannes, o. a. twee “beesten” waarvan de één uit een “volkenzee” en het tweede uit de aarde op zal komen. (13:1-15) De term “beest” is eigenlijk symbolische taal waarmee twee sinistere personen worden bedoeld. Veel van dit boek is overigens samengesteld uit symboliek waarachter bepaalde betekenissen schuilgaan. Het “eerste beest” is dan de komende werelddictator en het tweede is een religieuze heerser. Zij zullen beiden in de toekomst een tijd lang de absolute wereldheerschappij voeren en er een waar terreurbewind op nahouden. En deze religieuze leider zal dan o. a. het volgende gaan doen:

“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofden het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd-zesenzestig.” (verzen 16-18)

In het visioen wat Johannes toen hij op het eiland, Patmos, gevangen zat zag, werd hem hem dus twee wereldleiders (de een een politiek leider en de ander een religieus leider), getoond, waarvan de laatste iedereen een merkteken op het voorhoofd of op de rechterhand zal laten geven. Johannes was in zijn tijd uiteraard nog niet bekend met het begrip “biochip”zoals ook destijds niemand hiermee bekend was. Hij kon datgene wat hij zag, dan slechts verklaren met datgene waar hij in zijn tijd wél mee bekend was: een bepaald “merkteken.” En veel, veel later, wat we hier lezen in een boek van het Boek der boeken, de Bijbel, zou waar het over de rechterhand en het voorhoofd wat dit “merkteken” aangaat, door het onderzoek van Dr. Carl Sanders en zijn team worden bevestigd. Dit “merkteken” wat Johannes nu zeer lang geleden in het visioen wat Jezus hem te zien gaf, kan slechts die biochip zijn geweest waarvan Sanders en zijn medewerkers hadden ontdekt dat de beste plaatsen van het menselijk lichaam waar die kon worden geïmplanteerd, het “voorste deel van het hoofd en de rug van de hand” waren! En dit zien we weer terug in Openbaring 13. Het enige verschil is dat Dr. Sanders het over “de rug van de hand” had.

Scheppers van het Internet Hebben een Doel Op Lange termijn in Gedachten: Absolute Controle . 

Vroeg of laat zal iedereen met de boven beschreven technologie 24/7 verbonden zijn met het Internet. Voor enige tijd was dit wérkelijk een bastion voor de vrijheid van meningsuiting. Men kon er zeggen wat men wilde en er was tot dan toe weinig aan gedaan om de alternatieve visies tegen te gaan. Wat we ons al die tijd nu hadden afgevraagd, was dit: Zouden degenen dit dit medium hebben gecreëerd, misschien toen al geweten kunnen hebben dat hun schepping voor die alternatieve opinies worden gebruikt die nu als “racistisch” of “discriminatie” worden beschouwd?” Nadat er bijvoorbeeld de eerste artikelen van de zgn. “Holocaustontkenners” (revisionisten eigenlijk), er op waren verschenen, zou dit de makers van het internet toch duidelijk moeten zijn geworden. Tot dan toe hebben we dit niet geweten. Maar later (recent eigenlijk), werd ons duidelijk, waaróm het Internet werd opgezet. Ziet u, aanvankelijk liet men er iedereen maar zijn/haar gang gaan op dit medium. Iedereen kon er aanvankelijk zowat van álles op vermelden en plaatsen, zónder dat er een haan naar kraaide. Maar later echter, werden er verschillende maatregelen doorgevoerd waardoor er niet álles meer kon worden gezegd. Ook kon er niet alles meer op worden geplaats (video’s bijvoorbeeld). En daarna werden er geleidelijk aan video’s van het YouTube-kanaal verwijderd (wegens schending van de richtlijnen van dit videokanaal) evenals verschillende websites. En geleidelijk aan wordt het Internet wat eerder zowat vrij van censuur was, hier en daar gecensureerd. En die censuur zal zich ongetwijfeld doorzetten. Wel, het Internet is waarschijnlijk vanaf het begin bedoeld geweest als een spionagemiddel en om er ons met de bovengenoemde technologie voor 24/7 te verbinden via een biochip. Alleen wisten we en zagen we dit aanvankelijk niet. De ons aller bekende David Icke, zei er tijdens een interview het volgende over:

internet-of-things-everything-you-need-to-know

“Het internet was oorspronkelijk gecreëerd door een organisatie, DARPA genaamd. DARPA is de ontwikkelingsarm van het Pentagon. Ik zou DARPA kwaadaardig kunnen noemen.”  “Het is een sinistere organisatie die we kunnen danken voor de” (uitvinding van de) “doodstralen. En de eindeloze nieuwe manieren om mensen in grote getale te doden zonder het meubilair te beschadigen. Aardige mensen! Zij creëerden het internet. Nu, zij creëerden het internet niet voor het welzijn van de mensheid hoewel dit had kunnen zijn en dit is ook zo geweest. Maar uiteindelijk was dit niet het plan of zij zouden het niet hebben gecreëerd met militaire technologie.” youtube.com/watch?v=Sp3scstca1Q (“THE INTERNET DESTROYS FREEDOM OF SPEECH – David Icke | London Real”)

Wat dit laatste betreft, had het internet Icke (en talloze anderen) wel geholpen om zijn alternatieve visies er te verspreiden, maar dit was vanaf het begin nooit het eigenlijke doel van dit medium geweest; het hoofddoel op lange termijn, was dat dit medium de centrale pijler (“central pillar”) zou worden waar uiteindelijk alle informatie vandaan zou komen; informatie die van ongewenste alternatieve visies zou zijn gezuiverd. Het internet zou vooral de centrale pijler voor absolute controle over iedereen zijn! Daarom zegt Icke, hebben we nu het “Internet of Things.” Maar dit is nog niet alles; alles, letterlijk álles wat maar op elektriciteit draait of wat ermee moet worden gevoed van de elektrische auto (wie zeiden toch dat het hier om een “schoner milieu” ging?), de ijskast, de iphones, smartphones en alles wat we er nog meer aan toe kunnen voegen, het zal vroeg of laat állemaal met het internet verbonden zijn! Waar je op een bepaald moment ook bent hetzij veraf of dichtbij, we zullen met z ’n allen uiteindelijk voor 24 per dag, 7 dagen per week onder absolute en totale controle staan. En dit was vanaf het begin het hoofddoel op de lange termijn geweest. Maar nogmaals, we wisten en zagen dit destijds niet. Met de bovengenoemde technologieën (en die technologieën die er in de tussentijd allemaal zullen zijn uitgedacht), zal uiteindelijk de weg worden bereid voor de komende werelddictator, de Antichrist en zijn religieuze medewerker, symbolisch de Valse Profeet genoemd. Het zal dan na een tijdperk van ogenschijnlijke vrede en rust zijn, dat de technologische terreur wérkelijk zal beginnen!

9781785784781-345x555 secret military history internet

Het Internet: vanaf het Begin Gecreëerd als een Spionagemethode. 

Zoals gezegd, wat het internet gecreëerd om letterlijk iedereen hiermee te verbinden. Het was echter ook van af het begin bedoeld geweest als een middel tot bespionering van iedereen. Een  “surveillance tool” dus. Het Internet is voortgekomen uit ARPANET, een onderzoeksnetwerk van het Amerikaanse leger. Hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan, legt Yasha Levine in zijn boek, “Surveillance Valley: The Secret Military History of the Internet.” Hier is een uitreksel van dit boek te lezen: thebaffler.com/latest/oakland-surveillance-levine De technologie-gigant, DARPA, zou hier ook bij betrokken zijn geweest. David Icke noemde deze firma een “sinistere organisatie”, en niet zonder reden! Hier zijn enkele projecten waarmee DARPA in 2003 spoedig mee wilde beginnen; één ervan is een alziend en ultra-doordringend spionageprogramma.” “Het Pentagon staat op het punt te beginnen met een verbluffend ambitieus onderzoeksproject, bestemd om ieder denkbaar stukje informatie over het leven van een persoon te verzamelen, al die informatie te indexeren en om die zoekbaar te maken. Wat deskundigen op het gebied van de nationale veiligheid en burgerlijke libertariërs nu willen weten is: Waarom zou het Departement van Defensie nu zoiets willen? Het embryonale LIFELOG-programma zou alles wat een individu doet, in een gigantische database dumpen: elke verstuurde of ontvangen email, elke webpagina waarover gesurft is, elk telefoontje wat gepleegd is, elke TV-show die bekeken is, elk tijdschrift wat gelezen is.” wired.com/2003/05/a-spy-machine-of-darpas-dreams/

Dit kan dan met recht het Tijdperk van Technologische Terreur worden genoemd! En voornamelijk nu we gezien hebben in welke vreselijke situaties men kan worden gebracht door wat zo ’n biochip bij de drager ervan allemaal kan veroorzaken zoals boven uitgelegd door Helmut en Marion Lammer! En we gaan niet langer op een dergelijk tijdperk af; we zijn  er pas ingetreden! En natuurlijk, eerst worden ons alleen de voordelen van de biochip voor ogen gehouden: het is een goed middel voor hen die in hun bewegingsvrijheid beperkt zijn, mensen die verlamd zijn, of zij die een arm moeten missen enz. Met die chip in hun voorhoofd of rechterhand zullen zij hun computer met slechts hun gedachten kunnen bedienen. Het zal echter pas later zijn dat hier ook de nadelen (die in dit geval talrijker zouden kunnen zijn dan de voordelen), bij voel- en zichtbaar zullen worden. We zijn dus gewaarschuwd.

Ton Nuiten – Donderdag 19 September 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star