De “Conferentie van 70 Naties”; de Joodse Nieuwe Wereldorde Gefundeerd op de Wet van Mozes; Paus Franciscus & de Farizeeën; het Oude Joodse Sanhedrin & haar Doodsvonnis over een “Valse G-d” in het Verleden (met Bijbelstudie); het Doodsvonnis van het Huidige Joodse Sanhedrin over de huidige Volgelingen van de “Valse G-d” in de Toekomst; de Hogere Status van de Jood vs. de Lagere Staat van de Noachiet: de Antichrist: vanuit de Kerk naar de Joodse Tempel in Jeuzalem (met Bijbelstudie); het Verbond van Democratische Naties & de “Profetie” van David Ben-Gurion; de Klaagmuur & VN-Resolutie 2334; Klaagmuur geen Onderdeel Oude Joodse Tempel (met Bijbelstudie (En Meer).

Enige  tijd geleden hebben we het al over gehad: De “Conferentie van 70 Naties” in Israël is op dit moment in volle gang. Een van de hoofdthema’s die er nu besproken worden, heeft van doen met de Zeven Noahidische Wetten. De site, breakingisraelnews,com had het over die conferentie:

“In het artikel uit Breaking Israel News zet de Sanhedrin hun rol en de gezamenlijke ambities van de ’70 naties’ uiteen om de mensheid onder hun geestelijke en juridische sturing te brengen middels vestiging van rechtbanken langs de Noachitische Wetten: 

“De organisatie, de Zeventig Naties, is gericht aan alle leden van de mensheid die G-d als de schepper van de wereld accepteren en die Zijn leiderschap zoals Hij in de annalen van de wereld en het universum verschijnt, erkennen. De Bijbel verhoudt zich tot God zoals hij bekend is in de individuele levens van alle wezens, in de geschiedenis van alle talen en naties voor zowel het creëren als vernietigen, voor het belonen en bestraffen. Net zoals God Zichzelf in de Bijbel openbaart en Zijn wetten en voorschriften verklaart, zo is het het doel van de mens in de geschiedenis Hem te dienen door het middel van de Tempel zoals Hij dit wilt, en door de kracht van Zijn heiligheid die van Zion komt. De gehele mensheid, alle Volken, zowel individueel als in veelzijdige groepen, zijn nakomelingen van Adam en Eva. Allen werden geschapen naar het beeld van G-d en “Mens” genoemd. De hele mensheid overleefde de “vloed” en legde zich erop toe, het gezamenlijke verbond met G-d te volgen door die fundamentele wetten en voorschriften te volgen, waarvan de schending de vernietiging van de mensheid in de tijd van Noach teweeg bracht. En om G-d’s genade te verwachten. 

70-NATIONS-English-odsznrrgjagozpiaurzp4o88aiuh8ywxlh5d0q7ugw

De fundamentele schendingen van G-d’s wetten zijn de volgende: opstand tegen G-d, gebrek aan gerechtigheid, verboden seksuele relaties, moord, stelen en beroving, het aanbidden van een valse G-d, het toebrengen van schade aan het leven zoals dit geleefd wordt, door illegale en ongebreidelde hebzucht. Deze schendingen worden in een positieve intonatie verwoord als het verbond der Noachieten. De organisatie, de Zeventig Naties, heeft de redding en de rehabilitatie van de mens en de hele wereld voor ogen. Die respecteert de eer van de hele mensheid, het gezin, het volk, het land en de staat en hun individuele en collectieve vrijheden. Die voert dit principe uit door overeenkomstig de wetten van de Bijbel en internationale gerechtigheid gebaseerd op de Bijbel, de rechten en de plichten van allen op gelijke wijze te beschermen. 

De organisatie zal zich bezig houden met de bescherming van de levenssfeer, de rechtvaardige verdeling van de middelen en het vermijden van de gevolgen van overdreven hebzucht. De organisatie zal de cultuur, de taal, de gebieden en de grenzen van alle naties, staten en samenlevingen beschermen. De organisatie accepteert geen heerschappij van de mens over de mens van welke aard ook. De organisatie erkent en accepteert de uniciteit van het volk van Israël overeenkomstig de wetten van de Bijbel. Zij verwacht dat het volk van Israël en haar leiders zullen functioneren overeenkomstig de wil zich te gedragen volgens de verwachtingen van een natie, een samenleving van priesters en een heilig volk. 

De hoofdzaak van de organisatie: 

“Er zal overeenkomstig de belangrijke en erkende wetten van de Bijbel zoals aangepast aan de ware feiten van het leven, een internationaal gerechtshof in Jeruzalem zijn. Alle leden van de organisatie, staten, naties, etnische groepen, volksstammen, zullen er een zetel en gelijke stembevoegdheid hebben, zolang als zij het volk van Israël vergezellen zoals dit zichtbaar wordt in het verbond wat door het Sanhedrin 2018 samengesteld is en ondertekend door een aantal landen. De Zeventig Naties en de naties die het oorspronkelijke bovengenoemde verbond ondertekend hebben, zullen het gerechtshof vormen en alle besluiten zullen worden vastgesteld door een eenvoudige meerderheidsstem. De rol van het Sanhedrin zal zijn, advies in te winnen  bij het gerechtshof en om dit te adviseren, maar het Sanhedrin kan haar visie niet aan het gerechtshof opdringen. Bij het gerechtshof zal het een zetel en een stemming hebben. Alle besluiten zullen worden genomen overeenkomstig een stemming waarbij alle leden betrokken zijn. Als meer dan zeventig organisaties bij de Organisatie zijn aangesloten, zal het gerechtshof de zetelverdeling bepalen. Alle leden van de organisatie zullen overeenkomstig hun eigen verlangens samenwerken aan de bouw van de Tempel op de berg Moria en kunnen  die wanneer zij maar willen, bezoeken wanneer die eenmaal is gebouwd.” nadeopname.wordpress.com/2019/09/14/de-noachitische-wetten-dekmantel-opdoemende-antichristelijke-wereldorde/ (vetdruk toegevoegd)

Een Positieve Inslag. 

Het gedeelte wat we hierboven vanuit het Engels in het Nederlands hebben vertaald (met hier en daar ietwat vrij vertaald), is afkomstig van de site, “Na de Opname” van een lieve mede-gelovige, Sabine Vlaming. Op haar site heeft zij veel meer interessante informatie over wat we de Noahidische (of Noachitische Wetten) noemen, staan. Welnu, wát we hier allemaal over het Sanhedrin en het gerechtshof lezen, het heeft toch allemaal een positieve inslag, niet? Wie zou er nu bijvoorbeeld geen einde willen zien aan diefstal, beroving, moord en andere misdaden? Iederéén toch? En daar gaan nu het Sanhedrin en dit hof nu voor zorgen. Is dat niet geweldig! Overal echter, waar we de woorden, volgens de wetten en erkende voorschriften van de Bijbel” lezen, zien we echter dat men het zich ten doel heeft gesteld, eens overal te wereld de wetgeving van Mozes in te voeren en wel overeenkomstig de genoemde Zeven Noachitische Wetten. Deze wetgeving vinden we -uiteraard- in het Oude Testament. Tevens dient hier ook te worden benadrukt dat die wetgeving zal worden ingevoerd overeenkomstig de Talmud en níet het Oude Testament an sich. Om het eens anders te zeggen: men heeft de bepalingen van het Oude Testament aangepast en ondergeschikt gemaakt aan de Talmud. En die leert dat het Joodse volk boven alle andere volken ver verheven is. En dat zien we weer terug in het bovenstaande gedeelte wat we hebben geciteerd; de “Organisatie van 70 Naties” accepteert niet dat de ene mens heerschappij uit zal oefenen over de andere mens, maar “De organisatie erkent en accepteert de uniciteit van het volk van Israël overeenkomstig de wetten van de Bijbel.” En: “Alle leden van de organisatie, staten, naties, etnische groepen, volksstammen, zullen er een zetel en gelijke stembevoegdheid hebben, zolang als zij het volk van Israël zullen vergezellen zoals dit zichtbaar wordt in het verbond wat door het Sanhedrin in 2018 samengesteld is en ondertekend door een aantal landen.” Het volk van Israël is dus anders dan de overige volken uniek te noemen en zolang alle leden van de Organisatie van 70 Landen “het volk van Israël zullen vergezellen”, hebben die er een zetel en gelijke stembevoegdheid. Het woord, vergezellen” moet hier worden verstaan als het “iemand helpen, ondersteunen.” En dit houdt natuurlijk ook in, dat geen van die leden van de Organisatie van 70 landen ook maar enige kritiek op bijvoorbeeld het wrede Israëlische beleid tegenover de Palestijnen zal hebben. Nu is dit nog anders, maar dat zou later weleens kunnen veranderen. Daarom is dit nu zo vreemd: van die landen die zowel in het verleden als recent kritiek op Israël hadden dan wel hebben, hebben de vertegenwoordigers van diezelfde landen het verbond van het Sanhedrin in Jeruzalem ondertekend! Uit het bovenstaande blijkt echter dat Israël er met kop en schouders boven alle andere volken der wereld hoog uitsteekt!

De Joodse Nieuwe Wereldorde: Gefundeerd op de Wet van Mozes (vanuit Talmudisch Prespectief). 

Dat de Joodse Nieuwe Wereldorde gefundeerd is op de (Oud-Testamentische) Wet van Mozes, blijkt uit de volgende korte citaten:

“Aäron escorteert het Joodse volk (de bruid) naar de huwelijksbaldakijn -dat is, haar vereniging met de Almachtige- door hun liefde voor God te ontsteken met de allesomvattende toewijding en passie die een bruid voor haar bruidegom heeft. Door zich met de figuur Mozes, de archetypische ziel der overwinning en de gever van de Thora te identificeren, wekt die bij de niet-Joden de bereidheid op, zich aan de wetten van Bnei Noach die deel uitmaken van de Thora, toe te wijden. Door zich met Aäron, de ziel der erkenning die in zijn rol als de hogepriester het hoogste niveau van de goddelijke dienst belichaamt, te identificeren, helpt die de niet-Joden zich toe te wijden aan het welzijn van het Joodse volk -door hen te steunen en aan te moedigen, haar relatie met God te vervolmaken- voor het uiteindelijke doel, het brengen van vrede en redding aan de wereld, het geven van de geboorte aan een nieuwe wereldorde.” (uit het boek, “Kabbalah and Meditation for the Nations” (blz. 60) zoals getoond in de video van Know More News van Adam Green, youtube.com.watch?v=LDY6Eosh990 (“Noahide Laws, Kabbalah, & the One World Religion” (vanaf 25:09)

Het gaat hier om een soort van Oud-Testamentische Nieuwe Wereldorde, die echter niet slechts op het Oude Testament op zich gefundeerd zal zijn, maar waarbij de nadruk vooral op de Talmud zal worden gelegd.

Paus Fransiscus & de Farizeeën. 

Dan komen we bij de huidige kerkvorst, paus Fransiscus. In de editie van The Times of Israel van 12 mei 2019, wordt ons meegedeeld dat Joden willen dat de huidige paus zorgvuldig te werk moest gaan als er gesproken werd over de Farizeeën, want:

“Verwijzingen naar de oude Joodse sekte, voorloper van het rabbijnse Judaïsme die door Jezus bekritiseerd werdwaren eeuwenlang een uitdrukking van christelijk anti-Semitisme.” 

“Paus Fransiscus wordt er door experts op aangedrongen zorgvuldig te zijn wanneer verwezen wordt naar “huichelachtige” Farizeeën, een cliché wat voor eeuwenlang aan kwaad bloed bloed tussen Katholieken en Joden gezorgd heeft. Na het Tweede Vaticaanse Concilie in 1965 waarbij uiteindelijk aangedrongen werd op respect voor het Judaïsme, kwamen de Katholiek-Joodse relaties tot bloei – en Fransiscus die er bij de Kerk voortdurend op aandringt excuses aan te bieden voor het anti-Semitisme,  is duidelijk een vriend van de Joden.” 

“En de tendens van de paus, direct uit Nieuw-Testamentische passages waarin Jezus de kleine religieuze en politieke groep scherp bekritiseert als “huichelaars” te citeren, heeft rabbijnen die zich zorgen maken over het anti-Semitisme, verontrust.” timesofisrael.com/pope-urged-by-jews-to-take-care-over-pharisees-talk/ (vetdruk toegevoegd)

Eerst lezen we dat hier openlijk wordt erkend dat de “oude Joodse sekte” de “voorloper van het rabbijnse Judaïsme” is. De huidige rabbijnen zijn dan ook de verre telgen van de oude Farizeeën. Dan lezen we dat deze sekte der Farizeeën door Jezus in Zijn tijd “bekritiseerd werd.” En inderdaad, als we er het Nieuwe Testament (de Evangeliën) op naslaan, zien we dat Jezus hen tijdens de verschillende confrontaties die Hij met hen had, er flink van langs gaf. (Mattheüs 23:13-36)

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen, en u zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling van de hel ontkomen?” (verzen 29-33)

Dit was een pittige beschuldiging! En Hij zei dit niet voor niets; Hij wist namelijk dat zij toen al van plan waren, om ook Hem, de Profeet die lang tevoren door Mozes aangekondigd was (Deuteronomium 18:18-19), te doden. Verder wordt duidelijk dat deze en vele andere beschuldigingen die Jezus tegen de Farizeeën (en de schriftgeleerden) had ingebracht, “voor eeuwenlang aan kwaad bloed tussen Katholieken en Joden gezorgd heeft.” (Ja. die kwamen er later ook achter wat de Talmud allemaal aan lasterlijke dingen over Jezus en het Christendom te zeggen had!) En het is om die reden dat de rabbijnen zich ongerust maken over het anti-Semitisme. Het is nu het laatste, waarmee die rabbijnen duidelijk maken dat zij de verre nakomelingen zijn van hen, die destijds niet slechts Jezus gedood hadden maar tevens Zijn apostelen vervolgd en opgejaagd hadden! (zie in dit verband 1 Thessalonicenzen 2:14-16) Maar paus Franciscus zelf is nog altijd een vriend van Israël, “die er bij de Kerk voortdurend op aandringt excuses aan te bieden voor het anti-Semitisme”, (waarvan de Talmud de bron van dit fenomeen was, zoals we nu weten!) Wel wel, wat een quatsch! De Kerk moet herhaaldelijk haar excuses aanbieden voor het anti-Semitisme terwijl er van de kant van de rabbijnen tot nu toe zelfs geen poging is ondernomen, ook eens hún excuses aan te bieden voor wat hun verre voorvaderen, de Farizeeën (en de schriftgeleerden) Jezus hadden aangedaan door Hem eerst vals te beschuldigen en Hem daarna te kruisigen!

Een der Schendingen van het Verbond: Het Aanbidden van “een Valse G-d.”

Een van de overtredingen van het verbond zoals dit door het Sanhedrin is opgesteld, heeft het dat het verboden is, “een valse G-d” te aanbidden. Maar het Sanhedrin heeft toen het nog in bijbelse tijden bestond, al eens eerder “een valse G-d” veroordeeld en schuldig bevonden: het was het Sanhedrin (in het Nieuwe Testament “de Raad” genoemd), waar Jezus door werd veroordeeld en des doods schuldig werd bevonden: 

“Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde Hem op een afstand, tot aan het paleis van de hogepriester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten. En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het die U geslagen heeft?” (Mattheüs 26:57-68)

Jezus werd hier door de hogepriester, Kajafas en het gehele Sanhedrin als “een valse G-d” beschouwd, berecht, mishandeld en gekleineerd doordat Hij met Zijn woorden liet blijken de Christus (de Messias) te zijn. Uiteindelijk wisten zij de lokale Romeinse overheid onder Pontius Pilatus zover te krijgen dat die het doodsvonnis over Jezus uitvoerde. (Mattheüs 27:11-30) Bekijk in verband hiermee eens naar deze korte video: youtube.com/watch?v=4lHpRW6YXE0 (“MESSIANC PROPHECY – The Sanhedrin”) Later zou het de eerste martelaar, Stefanus geheten, die door het Sanhedrin veroordeeld en daarna dood gestenigd werd. (zie Handelingen 6:8-15, hoofdstuk 7) Het huidige Sanhedrin in het tegenwoordige Israël, is nu van dezelfde makelij als het oude Sanhedrin eens was. En dit alleen al, voorspelt niet veel goeds voor de huidige Christenen, die volgens dit Sanhedrin in Jezus “een valse G-d” zien! Het Sanhedrin werd nadat het circa 2000 jaar geleden op had gehouden te bestaan, in 2004 in Tiberias middels een inwijdingsceremonie weer heropgericht. Later werd dit overgebracht naar Jeruzalem. 

De Noachieten vs. het Joodse Volk.

Nu is het de vraag: Hoe beschouwt men nu de Noachieten vanuit het standpunt van de Lubavitcher beweging (of Chabad)? Hier volgt er het een en ander over:

“Dat er landen zijn waarin groepen en gemeenschappen zijn die zichzelf identificeren als behorende tot het Joodse volk of als nakomelingen van de 10 verloren stammen van Israël, is niet iets nieuws. Op dezelfde wijze zijn we bekend met Christenen die Israël bewonderen. Maar de Noachieten zijn een theologisch fenomeen van zeer recente samenstelling. Het is een vorm van Zionistische zending wat erop uit is, een wereldreligie te creëren, waarvan de gelovigen het Joodse volk en de staat Israël bewonderen -zonder tot beide te behoren. Van de gelovigen wordt vereist, de heerschappij van het Judaïsme te accepteren, maar worden niet geaccepteerd door het Joodse volk en worden zelfs buitengesloten van het onderhouden van geboden zoals het onderhouden van de Sabbat. Iedereen die een Noachiet wenst te zijn, wordt opgeroepen om hoofdzakelijk het Joodse volk en Israël te erkennen. 

“Afgelopen maand publiceerde Nova Religio, een tijdschrift wat gericht is op opkomende en alternatieve religies, een artikel van Rachel Z. Feldman, assistent-professor Religieuze Studies aan het Franklin and Marshall College in Pennsylvania, getiteld, “De Kinderen van Noach: Heeft het Messiaanse Zionisme een Nieuwe Wereldreligie Gecreëerd?” In de zomer van 2017 had Feldman Noachitische gemeenschappen op het Filippijnse eiland, Cebu, die onder toezicht van rabbijnen van Chabad staan, bezocht. Net zoals de meeste Noachieten over de wereld, waren de leden van de gemeenschap te Cebu voornamelijk afkomstig uit Protestantse kerken, maar hebben hun geloof in het Nieuwe Testament prijsgegeven. 

Een van de groepen, merkte Feldman op, leeft in een “minder daadkrachtig” regionaal plattelandsgebied. In het verleden waren de leden ervan holbewoners die tot een kerk behoorden waar men de sabbat onderhoudt, de Sacred Name Believers genaamd. Hun leider is de Noachitische prediker, Emmanuel Villegas. Voor jaren heeft hij de gemeenschappen op de verschillende eilanden bezocht en hen tot de Kinderen van Noach bekeerd. Hij riep hen op, afstand te doen van het Christendom en om de heilige boeken ervan te verbranden – echter niet voor er de Tetragrammaton (God’s Hebreeuwse naam) uit de tekst te snijden. Ongeveer twintig jaar geleden verhuisde de gemeenschap naar het dorp, Lamac, waar zij een gebedshuis bouwden, gemarkeerd door een grote Israëlische vlag bij de ingang. In overeenstemming met de bepalingen van de rabbijnen van Chabad, onderhouden zij niet langer de sabbat daar dit voorschrift is gereserveerd voor de leden van het Joodse geloof alleen en dit aan de Noachieten onthouden is. Het is hen toegestaan elkaar te begroeten met de woorden, “Fijne zevende dag”, maar niet om het woord, Sabbat” uit te spreken. In plaats van de Kabalat Shabbath-ceremonie die door Joden gebruikt wordt om de sabbat te verwelkomen, hebben de rabbijnen van Chabad een ritueel voor hen uitgevonden waarbij zij zeven kandelaars ontsteken (om er de Zeven Noachitische Wetten mee aan te duiden). 

Feldman citeert een van de leden van de gemeenschap die tegenover haar verklaarde: “U bent zeer gelukkig omdat u blank bent en blanke mensen zijn de heersers van de aarde. Maar u bent eveneens een Jood. U bent zeer begaafd omdat u het bloed van het Uitverkoren Volk, van Abraham en Izaak hebt.” In zijn predikingen verklaart Villegas waarom het voor zijn gemeenschap verboden is, de Joodse geboden te onderhouden en gaat in op de essentie van het verschil tussen Noachieten en Joden. Joden, zegt hij, bezitten een innerlijke heiligheid die hen tot een goddelijk niveau trekt: “De Jood heeft vijf niveaus van de ziel terwijl de Noachiet er slechts drie heeft en op een dierlijk niveau blijft, en dit is geschreven in de Kabbalah.” Noachieten zijn niet in staat het niveau van de Jood te bereiken, maar zij kunnen leren zichzelf te verbeteren door middel van de zeven geboden. De vraag-en-antwoordsite, asknoah.org geeft de Kinderen van Noach ook de instructies hoe om te gaan met dierlijke verlangens. Chabad doet ook pogingen het nieuws onder niet-Joden in Israël te verspreiden – een project dat door wijlen rabbijn Boaz Kali uit Haifa geïntroduceerd werd.”

En een eind verderop lezen we:

“Dit is de wereldorde die gepromoot wordt door het Noahide Project. wat de steun van het Hoofdrabbinaat en de regering van Israël. Het Noachitisch-Theologische Project is nauw gerelateerd met de benadering van het buitenlandse beleid door Netanyahu wat gebaseerd is op religieuze steun voor Israël. Zoals hij de theologische boodschap die hij op Humanity Day in 2015 gaf verwoordde: “De Zeven Mitzvot van de Kinderen van Noach zijn zaken over zowel geloof als moraal die volgens onze wijzen alle niet-Joodse volken der wereld met elkaar verbinden. Deze geboden dienen als een basis voor de stichting van een beschaafde samenleving.” Het einddoel van rabbijn Cherki en het Noachitische Wereldcentrum is, zo wordt ons verteld, een gematigd doel: zeven miljard gelovigen.” israelpalestinenews.org/haaretz-noahide-project-seeks-to-create-a-world-religion-whose-believers-adore-israel/ (vetdruk toegevoegd)

Hier staat nogal wat, niet? Wat hier voornamelijk in het oog springt, is het feit dat volgens de Talmudische religie het de Joden zouden zijn die een innerlijke heiligheid” zouden hebben terwijl de Noachieten hierbij slechts op een dierlijk niveau zouden blijven! En hierbij komt ook naar voren dat het voor de Noachiet verboden is, de Talmud te bestuderen; die is namelijk alleen gereserveerd voor de Talmudische Joden.

De Orthodoxe Jood die Slechts het Oude Testament Leest: een Misvatting. 

Vele Christenen zijn er gewoonweg niet van op de hoogte van wat hier tot nu toe is beschreven; zij menen dat de orthodoxe Joden nog altijd slechts het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel), lezen. Zij, zo menen deze Christenen (met name de christenzionisten), zijn nog altijd verblind voor het Nieuwe Testament en dat Jezus was gekomen om hen en ons het eeuwige leven te schenken door Zijn dood aan het kruis en Zijn daarop volgende opstanding. Maar luister eens naar wat Jezus de Joden van Zijn tijd vertelde:

“Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?” (Johannes 5:46-47)

Jezus maakte hen hiermee duidelijk dat zij het Oude Testament (met name de eerste vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium) niet geloofden. Iets eerder zei Jezus tot hen dit:

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben., en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” (verzen 39-40)

Nu is er toch iets vreemds mee; het is namelijk moeilijk voor te stellen dat de Joden van Jezus’ tijd zowat de hele dag over het Oude Testament (de eerder genoemde vijf boeken van Mozes) gebogen zaten en die nauwgezet bestudeerden en vervolgens zeiden iets in de trant van: “Nou, we lezen het allemaal wel maar we geloven helemaal niets van wat Mozes hier allemaal heeft geschreven.” En dat is natuurlijk heel erg vreemd en tegenstrijdig; je gaat niet een bepaald geschrift nauwgezet lezen en bestuderen om er wijzer door te worden om daarna te zeggen, “Wel, ik geloof hier helemaal níets van!” Hoe zit het dan met die verzen, de verzen 39-40? Laten we dit eens vanuit de oude Statenvertaling lezen:

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt niet tot Mij komen, opdat gij het leven moogt hebben.” 

En nu wordt het duidelijk: de Joden van Jezus’ tijd lazen de boeken van Mozes niet, laat staan dat zij die bestudeerden, omdat zij sowieso al niet in zijn geschriften geloofden. Om die reden spoorde Jezus hen aan, de Schriften te onderzoeken. Het woordje “U” wat aan deze laatste cursief geschreven woorden voorafgaat zoals we dit in de Herziene Statenvertaling lezen, komt in de originele oude Statenvertaling helemaal niet voor. Het is er later dus aan toegevoegd. En door dit te doen, heeft men verwarring gecreëerd. Want daardoor komt het allemaal tegenstrijdig over. (Lees eens wat God over het zowel toevoegen aan en het afnemen van het Woord Gods denkt: Deuteronomium 4:2, 12:32, Spreuken 30:6, Openbaring 22:18-19) De Joden in de tijd van Jezus meenden het eeuwige leven te hebben door het bezitten van de boeken van Mozes (en de rest van het Oude Testament) an sich. Maar Jezus spoorde hen aan die ook nog eens te gaan bestuderen. Zouden zij dit nu hebben gedaan, dan zouden zij Jezus zonder enige twijfel als hun Messias herkend (en Hem als zodanig verwelkomd) hebben!

Het Oude Testament, de Zeven Noachitische Wetten & de Talmud: Gezamenlijk de Torah. 

En dit brengt ons tot de huidige Talmudische Joden. Die lezen het Oude Testament wel, maar dan door de lens, de bril, van de Talmud. En het is de Talmud waarin Jezus wordt afgeschilderd als een magiër, Iemand die Israël tot afvalligheid van God had getracht te bewegen en dat Zijn dood welverdiend zou zijn. De Talmud leert verder dat als men slechts het Oude Testament bestudeert, hier geen enkel voordeel uit te halen valt. Bestudeert men echter de Talmud, dan wordt hier een zekere beloning aan verbonden. En zo is het ook met de huidige rabbijnen en hun Joodse volgelingen. Nu is het zo dat zowel het Oude Testament, de Zeven Noachitische Wetten en de Talmud in het Joodse vakjargon gezamenlijk de Torah genoemd worden. En dit brengt ons tot het volgende; de Talmud leert dat wanneer een niet-Jood de Torah bestudeert, hij gelijkgesteld wordt met een hogepriester. Elders in ditzelfde boek echter, lezen we dat het juist voor niet-Joden verboden is, de Torah te lezen en hij wanneer hij dit toch doet, de dood verdient. En ook dit is tegenstrijdig. Men kan niet én vergeleken worden met een “hogepriester” wanneer men de Torah bestudeert én tegelijkertijd de dood verdienen wanneer hij dit doet. Maar samen met de bovenstaande gegevens wordt het allemaal helder: het is voor de Noachiet toegestaan de “Torah van de Zeven Noachitische Wetten” te lezen waardoor hij de eer krijgt gelijk te zijn aan een hogepriester, maar het is hem echter niet toegestaan de Torah “Talmud” genaamd te lezen! Want die laatste is slechts gereserveerd voor de (Talmudische) Joden.

De Satanische en Demonische Ideologie, Christenzionisme Genaamd. 

En hier komen we dan weer bij het christenzionisme waar we het tot nu toe al zo vaak over hebben gehad. Lezen we de christenzionistische tijdschriften en boeken waar het over het Joodse volk en Israël gaat, en we vergelijken die met hetgeen er over de tegenstelling tussen de Noachieten en de Joden hierboven geschreven is, dan komt die ideologie als een satanische en demonische ideologie nog sterker tevoorschijn! Ook in het christenzionisme worden de Joden als het uitverkoren volk van God beschouwd terwijl de overige volken hierbij als het spreekwoordelijke “vijfde wiel aan de wagen” bijhangen. En waarom? Omdat iemand die als Jood geboren is, automatisch al uitverkoren is! De niet-Jood echter, heeft dit “voorrecht” niet. Maar die heeft wél het “recht” om een Noachiet te worden waarbij moet worden vermeld dat die zich in tegenstelling met de vergoddelijkte Jood, nog altijd op een “dierlijk niveau” zou bevinden! En dit vinden we weer terug bij het christenzionisme maar dan in vage, verhulde en schemerige termen: De Joden als de “uitverkorenen” en die niet-Joodse volken die zich allemaal op een lager niveau bevinden. Het christenziomisme kan echter niet anders worden beschreven als een Tojaans paard wat, op een moment dat vele Christenen lagen te slapen, heimelijk voor de poorten der christelijke Kerk werd gezet. Dit werd vervolgens in de vorm van een leer met een christelijk vernisje met grote vreugde de Kerk binnengehaald en heeft nu het grootste deel van de Kerk (gereformeerden, Protestanten, Katholieken etc.) in haar grip gekregen.

zionistlies Trojan Horse

Het Herstelde Joodse Sanhedrin. 

Op de site van het Joodse Sanhedrin zelf, lezen we er dit:

“Deze website gaat over het herstelde Joodse Sanhedrin. Het Sanhedrin is de naam, gegeven in de Mishna, aan de raad van 71 Joodse wijzen die het oppergerechtshof en het wetgevend orgaan vormde in Judea in de Romeinse periode. Na de verwoesting van de tempel bleef het voor meer dan vierhonderd jaar functioneren, en sinds die tijd zijn er enkele orthodoxe pogingen geweest om het te herstellen. Naar de huidige poging om het Sanhedrin te herstellen wordt in het algemeen verwezen als het “ontluikende Sanhedrin” of het “Sanhedrin in ontwikkeling.” Etymologisch is “Sanhedrin” een late Hebreeuwse representatie van het Griekse woord, “synedrion” wat “samen zitten” als een wetgevende vergadering of Senaat betekent. Het is interessant op te merken dat enkele aspecten van de Amerikaanse Senaat inclusief de halve cirkelvormige zitplaatsen van de Senators door de Founding Fathers van de Amerikaanse Grondwet ontleend zijn aan het Joodse Sanhedrin. Het Joodse Sanhedrin is een overheidsorgaan die  aspecten heeft van zowel de Amerikaanse Senaat als het Oppergerechtshof. De samenstelling van de raad houdt in, een President -Nasi, Chancellor- en negenenzestig algemene leden die als die in sessie is, in een halve ronde cirkel zitten.” thesanhedrin.org/en/index.php/The_Re-established__Jewish_Sanhedrin (de laatste zinnen zijn in vetdruk toegevoegd)

Even Terzijde: de Vrijmetselarij. 

Zoals we hierboven zien, heeft het Sanhedrin verschillende aspecten van de Amerikaanse Senaat en het (Amerikaanse) Hooggerechtshof. Wat nu hier en daar ook bekend is, is dat de Verenigde Staten gesticht werd op de principes van de Vrijmetselarij. In het verleden (ergens in de tweede helft van de jaren ’90, was het programma, Omega, van de Evangelische Omroep populair. Het werd in die tijd wekelijks op de zaterdagavond uitgezonden op Nederland 2. Eén van die afleveringen had als onderwerp, de Vrijmetselarij. Die is op het Youtube-kanaal te zien: youtube.com/watch?v=5d9CCB6JZ21 (“Otto de Bruijne – vrijmetselarij – forumdiscussie”)  Een van de gasten die in die tijd bij dit programma aanwezig waren, was Ron Campbel. Vanaf 25:33 vertelde hij dat de Verenigde Staten de Vrijmetselarij als fundament heeft.

look-magazine1962-Ben-Gurion

Vervanging van de VN door een Verbond van Democratische Naties. 

Voor het genoemde evenement van de Organisatie van 70 Landen plaats zou vinden, ging hier iets anders aan vooraf. In 2017 werd namelijk voorgesteld de Verenigde Naties te definanciëren door er de fondsen van in te trekken. Dit zou moeten gebeuren door een plaatsvervanger van de VN, het Verbond van Democratische Naties genaamd. Deze organisatie (die voornamelijk uit Joodse leidinggevenden is samengesteld), is namelijk van mening dat de huidige VN hoewel die soms ook de schending van mensenrechten in andere landen veroordeelt, hierbij vooral en vaak Israël bij op de korrel neemt. Dit Verbond zou dan een opmars naar de stichting van een “wáre Verenigde Naties” in Jeruzalem zijn, zoals Ben-Gurion die, nu lang geleden, ooit eens voor ogen had:

“Voor jaren hebben buitenlands beleidscritici, politici, en verontwaardigde leden van het algemene publiek ervoor gepleit, de VN op te heffen en die te verlaten. Sommigen hebben ervoor gepleit dat er een rivaliserende organisatie of een opvolger zou worden gesticht. Nu is het blanco vel betreffende de bittere ontevredenheid met de VN ingevuld met een nieuwe naam en een nieuwe beweging waarmee opgeroepen wordt, de problematische organisatie “op te heffen en te vervangen” met een nieuwe mondiale organisatie: het Verbond van Democratische Naties.” 

Nadat de Verenigde Naties door middel van de UN-Resolution 2334 had bepaald dat Israël’s  Joodse connectie met de Western Wall ofwel de Klaagmuur illegaal was, zou het idee voor het genoemde Verbond zijn opgekomen. blogs.timesofisrael.com/replacing-the-un-with-the-covenant-of-democratic-nations/ Voordat we verder over de Klaagmuur in zullen gaan, is het interessant ons de volgende vraag te stellen: Zou dit Verbond van Democratische Naties niet een begin kunnen zijn van die wereldwijde statenbond zoals David Ben-Gurion die destijds in 1962 voor ogen had? Interessante vraag, niet? Wat zei hij destijds tijdens een interview met het tijdschrift, LOOK Magazine in de maand januari van dat jaar? Hij vertelde er dit over:

“Met uitzondering van de USSR” (destijds nog de Sovjet-Unie), “als federale Euraziatische staat, zullen alle continenten worden verenigd in een wereldalliantie tot wiens beschikking een internationale politiemacht zal staan.”

Zou dit Verbond nu niet het begin kunnen zijn van die “wereldalliantie” die Ben-Gurion destijds voor ogen had? We weten dit niet met zekerheid, maar het lijkt er in ieder geval sterk op!

western_wall_jerusalem

De Klaagmuur: Onderdeel van de Reeds Lang Verwoeste Tempel? 

De Western Wall (de Klaagmuur), zou in de tijd van Jezus deel uitgemaakt hebben van de Joodse Tempel. Althans, dat is de heersende visie van vele Christenen. Nu, zoals het Evangelie naar Mattheüs ons meedeelt, verliet  Jezus op een bepaald moment de tempel:

“En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel’en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen va de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:1-2)

Wat Jezus Zijn discipelen hier duidelijk maakte, is dit: letterlijk elke steen waaruit de tempel en haar gebouwen waren samengesteld, zou van de andere worden afgebroken. De tempel zou met al haar gebouwen grondig worden verwoest, en die vond plaats gedurende de Romeinse belegering van Jeruzalem door Titus en zijn Romeinse legioenen. En dit was natuurlijk ook van toepassing op die muur die vandaag de dag de Klaagmuur wordt genoemd. Maar als ook die muur destijds zou zijn verwoest, dan kan deze huidige muur gewoonweg niet afkomstig zijn van de voormalige tempel. Waar heeft die dan aan toebehoord? Wel, die muur maakte ooit eens deel uit van het Romeinse fort, Antonia, wat er door de Romeinen tijdens hun bezetting van Israël moet zijn gebouwd. Dus heeft die muur eerder een Romeinse connectie dan een Joodse! Israël’s Joodse connectie met die muur is dan ook niet zozeer een illegale doch eerder een volkomen onmogelijke connectie! Want Jezus maakte Zijn discipelen destijds duidelijk dat de tempel en al haar gebouwen volledig en grondig zouden worden verwoest, hetgeen ook gebeurd is! Zou de huidige Klaagmuur werkelijk deel hebben uitgemaakt van de voormalige tempel, dan zou ook die er vandaag al lang niet meer aanwezig moeten zijn.

Nevidimaya_Hazariya-92 High Court

De Al-Aqsa Moskee/Rotskoepel van Omar: een Hindernis voor de komende Tempel. 

Hierboven is een (verbeeld) Hooggerechtshof te zien zoals dit eenmaal gesticht zal worden in Jeruzalem. Dit hof zal tevens dienen als de Derde Tempel. De vorige twee tempels (de eerste werd gebouwd door de derde koning van Israël, Salomo (zie bijvoorbeeld 1 Koningen 6:1-14) en nadat die verwoest was door de Babylonische koning Nebukadnezar en na de daarop volgende Babylonische Ballingschap, werd die herbouwd onder leiding van de profeten Ezra en Nehemia (zie o.a. Ezra 5). Beide tempels nu, waren gebouwd op de plaats Moria, waar Abraham ooit eens door God op de proef werd gesteld om er zijn zoon, Izaäk, aan Hem te offeren om te zien of de aartsvader bereid was, Hem ook in álles te gehoorzamen. Nadat God gezien had dat Abraham zelfs hiertoe bereid was, weerhield Hij hem ervan zijn  enige zoon te offeren; Hij had immers gezien dat Abraham Hem in alles zou gehoorzamen. Het gevolg van Abraham’s volkomen gehoorzaamheid is dat hij grote zegeningen van God ontvangt. (Genesis 22:1-19) Nu, daar de twee genoemde tempels op die plaats waren gebouwd, is het de bedoeling dat ook de Derde Tempel op diezelfde plaats zal worden gebouwd. Het probleem hierbij is echter, dat er nu reeds lange tijd de Al-Aqsa-moskee ofwel de Rotskoepel van Omar is gevestigd. En om er die zolang gewenste tempel te kunnen herbouwen, zal de moskee moeten verdwijnen. Nu zijn er verschillende visies over; sommigen menen dat de vorige tempels naast de moskee hebben gestaan; anderen menen weer dat die juist op enige afstand  van dit islamitische gebedshuis zouden hebben gestaan. Maar zowat iedereen is het erover eens dat dit eens moet verdwijnen. Er zijn er die hierbij denken aan een aardbeving (als door God veroorzaakt) waardoor de moskee zou worden verwoest; er zijn er echter anderen die menen dat er plannen in de maak zouden zijn om de moskee te verwoesten door die met explosieven op de blazen. Een derde mogelijkheid zou echter kunnen zijn dat er ergens in het Midden-Oosten raketten in de richting van de Al-Aqsa-moskee zouden kunnen worden afgevuurd zodat die verwoest zal worden. Het zou dan Hezbollah (een geduchte tegenpartij van Israël) kunnen zijn, die verschillende van haar Katushka-raketten die oorspronkelijk voor een ander doel waren bestemd, per abuis op de Al-Aqsa-moskee gericht hadden. Nogmaals, dit is slechts een mogelijkheid. De schuld hiervan zou dan echter toegeschreven kunnen worden aan Iran. Mocht deze laatste optie werkelijkheid worden (waarvan we hopen dat dit juist niet zal gebeuren!), dan zou dit uiteraard een oorlogsconflict ten gevolge hebben. De hele islamitische wereld zou zich dan tegen Iran keren, waarbij de Verenigde Staten (bondgenoot van Israël), zo een pretext zou krijgen om dát te doen wat die waarschijnlijk al lange tijd willen doen: Iran binnenvallen, dit veroveren, bezetten en er een Amerikavriendelijk regime in zullen stellen. Dit is natuurlijk wat speculatie doch niettemin een mogelijkheid! Na Irak (wat vóórdat dit door Amerika binnengevallen, veroverd en bezet werd een geduchte tegenstander van Israël was) uitgeschakeld werd, zal dan ook Iran wat nu nog een tegenstander van Israël is, als zodanig worden uitgeschakeld.

april-7

Herbouw van de Derde Tempel door de Komende (Joodse) Messias. 

Nu willen we wat de herbouw van de Derde Tempel betreft, hierbij nog een vierde mogelijkheid bespreken, een mogelijkheid waar vermoedelijk veel minder rekening gehouden is, en die is deze: Een deel van de orthodoxe Joden is namelijk van mening dat deze tempel slechts door de (naar hun mening) nog komende Messias herbouwd mag worden. En misschien zou dit op een vredige wijze kunnen gebeuren. Hij zal namelijk als hij eenmaal verschenen is, op de een of andere wijze bewerkstelligen dat er eindelijk vrede zal komen in het Midden-Oosten. Aanvankelijk zal hij als zodanig nog niet zo bekend zijn, maar nadat er een aanslag op hem gepleegd zal zijn (door een schutter of via een bomaanslag) en hij die op wonderbare wijze heeft weten te overleven, zal hij geleidelijk aan aan invloed en macht winnen. Door middel van zijn enorme intelligentie en vernuft zal hij het weten klaar te spelen dat de hele islamitische wereld, Israël en Amerika nader tot elkaar zullen komen. Er zal dan een tijd van ogenschijnlijke vrede, welvaart en voorspoed voor Israël, de islamitische volken en de mensheid in het algemeen aanbreken. Over deze tijdspanne heeft de Bijbel het volgende te zeggen:

“Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal en onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” (1 Thessalonicenzen 5:3)

Deze periode die begonnen was met vrede en voorspoed, zal dan eindigen waarna er een tijd van ongekende verdrukking aan zal breken. En niemand die in die tijd leven zal, zal hieraan kunnen ontkomen. Waarschijnlijk zal die periode van verdrukking aanbreken wanneer de Joodse Messias (die eigenlijk niemand minder zal zijn dan de langverwachte en gevreesde Antichrist), van elk mens ter wereld zal eisen dat hij/zij een “merkteken” hetzij op het voorhoofd of op de rechterhand zal ontvangen. Dit zal hij doen via een andere sinistere persoonlijkheid die symbolisch weergegeven wordt als de “Valse Profeet.” En de term, “profeet” houdt in de meeste gevallen verband met religie. Het zou dan mogelijk zijn dat hij op deze wijze er de Zeven Noachitische Wetten op globale schaal zal activeren. De verdrukking die hier uit voort zal vloeien, zal echter nog erger worden wanneer de Antichrist deze wetten op zijn beurt weer op zal heffen en zichzelf dan tot “God” verklaren zal; als zodanig zal hij zijn intrek in de dan inmiddels herbouwde Derde Tempel nemen en zich vandaar aan iedereen als “God” zal vertonen. En daarom:

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Antichrist Komt Eerst Voort uit de Kerk. 

Ons sterke vermoeden is dat de Antichrist vóórdat hij zijn intrede in de dan herbouwde tempel in Jeruzalem zijn intrek zal nemen, het eerst vanuit de christelijke Kerk op zal komen. Wanneer mende verzen 18-19 van 1 Johannes 2 nauwkeurig leest, ziet men dat de apostel degenen aan wie hij schreef, waarschuwde voor de openbaring van “antichristen”: 

“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.” 

Johannes meende dat de tijd waarin hij leefde, het “laatste uur” zou zijn; weldra zou na de vele antichristen die er in zijn tijd al waren opgestaan, ook de zo gevreesde Antichrist zich openbaren. Deze verzen wijzen echter op een verre toekomst, de tijd waarin wij leven! Nu, net zoals de antichristen die aan de Antichrist voorafgaan vanuit de christelijke Kerk afkomstig zijn, zo zal ook dé Antichrist hier oorspronkelijk uit voortkomen! Een van de meest bekende “antichristen” van onze tijd is niemand minder dan John Hagee, de stichter van de Cornerstone Church in San Antonio in de Amerikaanse staat, Texas. Hij heeft ontkend dat Jezus de Messias was door te beweren dat Hij dit helemaal niet van Zichzelf beweerd zou hebben; om die reden kunnen de Joden Hem dan ook niet als de Messias verworpen hebben! http://www.youtube.com/watch?v=SrQatfcWFO4 en carm.org/john-hagee-denies-jesus-claimed-to-be-the-messiah In hetzelfde hoofdstuk, 2 (van 1 Johannes), schreef de apostel echter de volgende woorden:

“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” (verzen 22-23)

De naam, “Christus” betekent ook Messias ofwel de Gezalfde. John Hagee is dus één van die “antichristen” die vanuit de christelijke Kerk voorgekomen is. Maar hij is niet dé komende Antichrist maar er wél een van de wegbereiders van! En daar waar Jezus door prominente christenzionistische leiders als de ware Messias niet zo openlijk wordt ontkend, doen die dit echter toch door de staat Israël en het Joodse volk een hogere status te geven dan de status die aan Jezus gegeven behoort te worden. Dit echter, wordt door hen heftig ontkend. Maar als we hun geschriften hier over raadplegen en we dan lezen hoe eerbiedig en vol ontzag zij over Israël en het Joodse volk schrijven (en prediken), en we dan zien hoe de Kerk waarvan Jezus er het Hoofd én de Hoeksteen van is (en waarvan zij beweren er ook toe te behoren), er door hen flink van langs krijgt om wat die de Joden in het verleden zou hebben aangedaan, dan ligt het allemaal toch iets anders.

Nog Veel Werk te Verrichten.

Hoewel alles wat de te herbouwen tempel en de daarop volgende openbaring van de antichrist zich nu in een stroomversnelling lijkt te bevinden, zal het echter nog een hele tijd duren voordat alles uiteindelijk op zijn plaats zal zijn gezet. Het zal dan ook niet van de een op de andere dag (“overnight”, zoals men dit in de Engelse taal zegt), zijn dat de antichrist samen met zijn illustere medewerker, de “valse profeet”, zijn opwachting zal maken. Tenslotte willen we er nog op wijzen dat vele Christenen hem aanvankelijk als hij eenmaal zal zijn verschenen, niet als zodanig zullen herkennen. En dit heeft dan weer te maken met de zgn. “Rapture” ofwel de “Opname”, een gebeurtenis waarbij Jezus, enige tijd vóórdat Hij voor eenieder zichtbaar weer zal keren, Hij eerst heimelijk en onzichtbaar terug zal keren om alle leden van Zijn Kerk in een oogwenk mét Zich naar de hemel zal voeren. Dit zou volgens de heersende opvatting binnen een groot deel van het Christendom, vóór de verschijning en openbaring van de antichrist gebeuren. Nu schijnt hier omtrent het tijdstip van de Rapture nogal wat verwarring te zijn ontstaan. Aangezien we hier al veel over de nog te herbouwen Joodse tempel in Jeruzalem en andere hiermee gerelateerde zaken hebben geschreven, zullen we indien mogelijk, in de toekomst hier een apart artikel aan wijden. Dan zullen we trachten uit te leggen, hoe het een en ander precies in elkaar zit.

Ton Nuiten – Zondag 10 November 2019.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star